Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Bouw van een haven in de westelijke Sahara Nr. 1 1 Samenstelling: Portheine (VVD), Mommersteeg (CDA), Van Thijn (PvdA), Van Rossum (SGP). Wolff (CPN), Dankert (PvdA), Van der Stoel (PvdA), Roethof (PvdA), Scholten (CDA), ondervoorzitter. Ter Beek (PvdA), voorzitter. Ploeg (VVD), Waltmans (PPR), Patijn (PvdA), Pronk (PvdA), Van den Broek (CDA), J. de Boer (CDA), Brinkhorst (D'66), Gualthérie van Weezel (CDA), Van den Bergh (PvdA), Van der Linden (CDA), Lubbers (CDA), Bolkestein (VVD), Blaauw(VVD). 2 Samenstelling: Joekes (VVD), Portheine (VVD), Van Dis (SGP), Epema-Brugman (PvdA), voorzitter. Van Amelsvoort (CDA), Jansen (PPR), Salomons (PvdA), Van Houwelingen (CDA), Kolthoff (PvdA), Van der Hek (PvdA), Engwirda (D'66), Braams (VVD), Jacobse (VVD), Spieker (PvdA), Wöltgens (PvdA), Van der Linden (CDA), Va/i Rooijen (CDA), Gerritse (CDA), ondervoorzitter. De Vries (CDA), Zijlstra (PvdA), Van lersel (CDA). 3 Samenstelling: Joekes (VVD), voorzitter, Portheine (VVD), Dankert (PvdA), Van Dis (SGP), Epema-Brugman (PvdA), Van Amelsvoort (CDA), ondervoorzitter, Jansen (PPR), Kombrink (PvdA), Van der Hek (PvdA), Rienks (PvdA), Engwirda (D'66), De Graaf (PvdA), Van Dijk (CDA), Wöltgens (PvdA), Hermans (VVD), Van Rooijen (CDA), De Korte (VVD), Bakker (CDA), De Vries (CDA), Couprie (CDA), Van lersel (CDA). VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 23 april 1980 De vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken, 1 voor Economische Zaken 2 en voor Financiën 3 hebben op verzoek van leden van de P.P.R.-fractie op woensdag 26 maart mondeling overleg gevoerd met de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën, alsmede met Staatssecretaris Beyen van Economische Zaken, aangaande de bouw van een haven in de westelijke Sahara. De bewindslieden werden tijdens het overleg terzijde gestaan door de heren J. W. A. Huibregtse (plaatsvervangend directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen), C. J. Dirkzwager (directie Afrika en Midden- Oosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken), J. M. van Bosse (van dezelfde directie) en M. W. Sikkel (directie buitenlandse financiële betrekkingen van het Ministerie van Financiën). Vragen en opmerkingen vanuit de commissies Een lid van de P.P.R.-fractie dat om het houden van dit overleg had gevraagd, wees erop dat zijnerzijds op 6 maart schriftelijke vragen waren gesteld over de kwestie van de bouw van een haven in de westelijke Sahara. Enkele leden van de P.v.d.A.-fractie hadden op 7 maart aanvullende vragen hierbij toegezonden. Het lid dat het stellen van deze vragen memoreerde, noemde het opvallend dat deze beide stellen schriftelijke vragen juist op de dag van het mondeling overleg, 26 maart, waren beantwoord (zie Aanhangsel van de Handelingen, nr. 865 en 866, blz en 1997). Kunnen de bewindslieden voor deze «toevalligheid» een verklaring geven? Ook gelezen het antwoord op de schriftelijke vragen, bleven bij het aan het woord zijn de lid vragen bestaan. Dit lid wees in de eerste plaats erop dat het hier gaat om een politieke beslissing, niet een technocratische. Toen in mei 1979 een dekkingstoezegging werd afgegeven door de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij was het reeds bekend dat het hier ging om een investering in een gebied in staat van oorlog, een onrechtmatig bezet gebied. Kan de Regering verklaren waarom zij de medewerking aan deze investering niet in strijd acht met de motie-gualthérie van Weezel-Waltmans ( V, nr. 44)? Het lid dat deze nadere vragen stelde, zou tevens gaarne vernemen of destijds niet is gewezen op de waarschijnlijkheid van reacties van de zijde van het Polisario en Algerije. Heeft de Regering niet beseft dat haar beslissing Tweede Kamer, zitting , , nr. 1 1

2 aangaande de investering in de West-Sahara gevolgen kon hebben voor de gehele relatie met Algerije ook die betreffende de LNG? Ten slotte stelde het aan het woord zijnde lid de vraag hoe lijf en leden van de werknemers van het Bos-Kalis-concern zullen kunnen worden beschermd. Het genoemde concern heeft gevraagd - zo meende dit lid - om Marokkaanse militaire hulp. Zal juist die militaire hulp van Marokko niet provocerend werken? Een lid van de C.D.A.-fractie zou gaarne vernemen wat precies de chronologie was van de diverse gesprekken en beslissingen. Wanneer is de Nederlandse positie met betrekking tot het in discussie zijnde gebied voor het eerst expliciet naar buiten gebracht? Wanneer werd precies de dekkingstoezegging gegeven? Het lid nu aan het woord zou gaarne vernemen of het überhaupt mogelijk is om tot herverzekering met medewerking van de Staat te komen van werken die worden uitgevoerd in een gebied waar de Regering die de werken uitvoert niet de soevereiniteit heeft. Verschaft de verzekering ook een dekking tegen het risico van geweld? Zo ja, waarom kon de Regering dit risico dan aanvaardbaar achten? Welke eventuele schadeclaims zijn te verwachten? Een tweede lid van de C.D.A.-fractie was eveneens geïnteresseerd in het preciese verloop van het overleg met de Algerijnse regering. Het nu aan het woord zijnde lid wees erop dat de Marokkaanse regering mogelijkerwijs een schadeclaim zal indienen bij het niet doorgaan van het werk. Een lid van de V.V.D.-fractie stelde de vraag of de betaling voor het werk door de staat Marokko wordt gegarandeerd. Voorts informeerde dit lid of men mag aannemen dat het werk, dat door het Bos-Kalis-concern wordt ondernomen, in ieder geval ten goede komt aan de bevolking, ongeacht de soevereiniteit over het gebied. Een lid van de fractie van de P.v.d.A. stelde de vraag of de Ministervan Buitenlandse Zaken positief heeft geadviseerd voordat de dekkingstoezegging werd afgegeven. Dit lid achtte de antwoorden op de beide te stellen schriftelijke vragen niet goed met elkaar te verenigen. In het antwoord op de eerste schriftelijke vraag van het lid Waltmans wordt immers erkend dat het Bos-Kalis-concern een contract heeft afgesloten met een Marokkaans ministerie. In het antwoord op de derde schriftelijke vraag van enkele leden van de P.v.d.A.-fractie wordt niettemin volgehouden dat de beslissing tot herverzekering niet kan worden uitgelegd als een daad van erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit. Kan de Minister van Buitenlandse Zaken het verband tussen deze beide antwoorden toelichten? Een tweede lid van de P.v.d.A.-fractie stelde de vraag of, gelezen het antwoord op de derde schriftelijke vraag van enkele leden van de P.v.d.A.-fractie, de Nederlandse Regering ook zou kunnen meewerken aan een herverzekering van eventuele projecten op de westelijke Jordaanoever en tegelijkertijd volhouden dat hiermee geen wijziging komt in het Nederlandse standpunt over de soevereiniteit over dat gebied. Is de genomen beslissing aangaande aanleg van een haven in de West-Sahara geen precedent? Hoe is vol te houden dat het contract met het Marokkaanse ministerie van openbare werken geen erkenning inhoudt, wanneer men ziet hoe omzichtig de Nederlandse Regering optreedt als het gaat om feitelijke relaties met het gebied op de westelijke Jordaanoever? Een derde lid van de P.v.d.A.-fractie informeerde of het Bos-Kalis-concern zelf overleg heeft gevoerd met de Algerijnse ambassadeur te Brussel. Een lid van de G.P.V.-fractie vroeg zich af hoe de stabiliteit in het Saharagebied zou zijn, als Marokko zich vandaar zou terugtrekken. Tweede Kamer, zitting ,16 154, nr. 1 2

3 Antwoord van de bewindslieden De Minister van Buitenlandse Zaken zette uiteen dat zijn departement einde april 1979 was benaderd over deze kwestie. Zijnerzijds was toen naarvoren gebracht dat, formeel gezien, geen politieke bezwaren naar voren konden worden gebracht, daar Nederland immers sinds het tot stand komen van het akkoord van Madrid in 1975 geen uitspraak over de soevereiniteit had gedaan. Wel was daarbij gewezen op het plaatsvinden van militaire operaties in het gebied en op de omstreden status. In februari en maart 1980 hebben in Algiers gesprekken plaatsgevonden met de Algerijnse regering en met het Polisario. Bij geen van deze gesprekken is te kennen gegeven dat het contract gevolgen zou kunnen hebben voor de Nederlands-Algerijnse betrekkingen in het algemeen. Wel werd van de zijde van het Polisario gewezen op de veiligheid en wees de Algerijnse regering op het feit dat het Bos-Kalis-concern ook projecten in Algerije heeft lopen. De Minister was van mening dat de vissershaven die zal worden aangelegd onder elk regime van nut zal zijn. De situatie in de westelijke Sahara is niet vergelijkbaar met die in de door Israël bezette gebieden, omdat Nederland aangaande de Israëlische bezetting duidelijke uitspraken heeft gedaan. Ook de internationale uitspraken over het Saharagebied zijn minder duidelijk. De organisatie van Afrikaanse eenheid vraagt bij voorbeeld van Marokko slechts terugtrekking uit het gebied dat vroeger van Mauretanië was. De vissershaven wordt echter aangelegd in dat deel van de voormalige Spaanse Sahara dat na het vertrek van Spanje meteen onder Marokkaans gezag kwam. De Sahara speelt een belangrijke rol in de Marokkaanse politiek. Het Marokkaanse staatshoofd heeft zowel de meer linksgezinde als de andere groeperingen in zijn land achter zich in zijn politiek tegenover dit gebied, maar hij vindt hiervoor binnen de OAE steeds minder steun. De Minister deelde mee dat hij zelf geen overleg had gevoerd met de directie van het Bos-Kalis-concern. De Ministervan Financiën deelde mee dat in mei 1978 een voorwaardelijke dekkingstoezegging was gedaan, terwijl op 22 mei 1979 de definitieve goedkeuring werd gegeven aan de NCM. Dit kon gebeuren omdat Marokko kredietwaardig werd en wordt geacht voor 110 min. gulden. De risico's die worden gelopen tijdens de bouw, staan los van deze verzekering. Bij verbreking van het contract door Bos Kalis kan Marokko - zo kwam het de Minister voor-een bedrag van 110 min. gulden claimen. De Staatssecretaris van Economische Zaken zette uiteen dat het hier niet gaat om een investering maar om de uitvoering van een werk. Deze bewindsman had wél zelf rechtstreeks contact gehad met de leiding van het Bos-Kalis-concern. Toen Bos Kalis in 1978 de offerte uitbracht, was niet voorzien dat de Algerijnse regering en het Polisario zouden reageren op de Nederlandse betrokkenheid bij de aanleg van een vissershaven, als zij nu hebben gedaan. Het betrokken Nederlandse concern is nu - aldus de Staatssecretaris - in een moeilijk parket. Er zijn geen expliciete bedreigingen met betrekking tot de veiligheid gehoord, maar de veiligheid is toch ook niet duidelijk gegarandeerd. Ook is de positie van het Bos-Kalis-concern in Algerije in het geding. De Staatssecretaris meende te weten dat het concern op korte termijn een beslissing zal nemen. Vragen en opmerkingen uit de commissies in tweede termijn Een lid van de P.P.R.-fractie had uit de antwoorden de indruk overgehouden dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken slechts marginaal was betrokken geweest bij deze kwestie. Als dit waar is, dan zou het aan het woord zijn- Tweede Kamer, zitting ,16 154, nr. 1 3

4 de lid dit betreuren. Immers, reeds in oktober 1975 heeft het Internationale Hof van Justitie de Marokkaanse aanspraken verworpen. Dit geschiedde ook door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, door de Organisatie van Afrikaanse Eenheid en door de Tweede Kamer. Hoe kan men dan stellen dat Nederland zich niet heeft uitgesproken over de soevereiniteit? Het aan het woord zijnde lid beschikte over een aide-mémoire van de ambassadeur van Algerije, dat aan verschillende andere ambassades ter inzage was toegezonden en waarin wordt gesproken over de ernst van de politieke gevolgen van de beslissing van de Nederlandse Regering. Volgens dit aidemémoire, gedateerd 17 maart 1980, had een hoge ambtenaar van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld dat de definitieve beslissing niet eerder dan in 1979 was genomen. Het onderhoud dat de ambassadeur had gehad met deze ambtenaar, was kennelijk zonder enige betekenis geweest. Een lid van de C.D.A.-fractie stelde de vraag of kredietwaardigheid het enige beginsel is, waaraan wordt getoetst bij de beslissing tot verlening van een krediet. Is niet de legaliteit een hieraan voorafgaande norm? Is het ontbreken van garanties voor de veiligheid in 1979 inderdaad in het geheel niet voorzien? Hoeveel van de 110 min. gulden is eventueel te verhalen op de NCM en door deze op de staat? Een tweede lid van de C.D.A.-fractie stelde de vraag of de Algerijnse ambassadeur, geaccrediteerd in Den Haag, hier een démarche heeft ondernomen en het genoemde aide-mémoire heeft overhandigd. Is de Nederlandse ambassadeur in Algiers bij de Algerijnse regering ontboden? Een derde lid van de C.D.A.-fractie achtte het de meest wezenlijke vraag of er in het betrokken gebied al dan niet sprake is van militair geweld. Kan een exportkredietverzekering worden gegeven voor een gebied waar militair geweld waarschijnlijk is? Een lid van de V.V.D.-fractie zou gaarne vernemen wanneer precies het Bos-Kalis-concern zijn beslissing denkt te nemen. Een lid van de P.v.d.A.-fractie meende dat de eerder gestelde vraag over de onderlinge verenigbaarheid van de antwoorden op schriftelijke vragen nog niet beantwoord was. Dit lid zou voorts gaarne vernemen ten laste van welke begroting eventuele rentesubsidie komt. Ten slotte vroeg dit lid of de NCM zelfstandig een land al of niet kredietwaardig kan noemen. Zo ja, impliceert de beslissing over de kredietwaardigheid dan ook een erkenning van de soevereiniteit? Een tweede lid van de P.v.d.A.-fractie meende dat de Minister van Buitenlandse Zaken destijds beter zou hebben gedaan door het hele project in duidelijke taal af te raden. Dit lid meende dat het dank zij de financieringsvoorzieningen van de Nederlandse overheid mogelijk wordt om dit project uitte voeren en dat hierin een erkenning is gelegen van de Marokkaanse soevereiniteit. Antwoord van de Regering in tweede termijn De Minister van Buitenlandse Zaken deelde mee dat de Nederlandse ambassadeur in Algiers op 4 maart was ontboden op het Algerijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur was op deze kwestie niet voorbereid en vroeg derhalve om nadere instructies die hij ontving op 6 maart. Op 14 maart had de ambassadeur een nieuw gesprek met de Algerijnse regering en op 17 maart had een medewerker een gesprek ter ambassade met een vertegenwoordiger van het Polisario. De Minister had de indruk dat de mededelingen uit het aide-mémoire zoals deze in het mondeling overleg waren overgebracht, niet geheel overeenstemmen met de aan hem gerapporteerde feiten. Tweede Kamer, zitting ,16 154, nr. 1 4

5 Destijds was vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken wel degelijk gewezen op de gevaren in het betrokken gebied. De Minister had echter geen oordeel kunnen geven over de omvang van de gevaren in het specifieke gebied waar de haven wordt aangelegd. Het was hem in 1979 niet zonder meer duidelijk dat het contract door Bos Kalis met de Marokkaanse regering werd gesloten. Dit deed ook niet ter zake, daar het sluiten van een contract tussen twee partijen nooit voor de Nederlandse Staat, die daarbij geen partij is, volkenrechtelijke consequenties kan hebben. De Minister van Financiën meende dat de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij slechts te beoordelen had de legaliteit van de contractpartner van het Bos-Kalis-concern, het Koninkrijk Marokko. Die legaliteit is onbetwistbaar. De Minister van Buitenlandse Zaken adviseert in deze procedure over de de jure en de facto soevereiniteit. Het was de aan het woord zijnde Minister niet geheel duidelijk in hoeverre het goedkeuren van de herverzekering inderdaad een zekere erkenning van de claims op het betrokken gebied inhoudt. Als het Bos-Kalis-concern het contract verbreekt, dan is de schade niet te verhalen op de NCM. De Staatssecretaris van Economische Zaken deelde mee dat de rentesubsidies komen ten laste van het Ministerie van Economische Zaken, het zogenaamde matching-fonds. Dit is pas geschied toen de kredietverzekering was toegezegd. De bewindsman nu aan het woord meende dat het Bos-Kalis-concern snel met zijn beslissing zal komen. De voorzitter van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, Ter Beek De voorzitter van de vaste Commissie voor Economische Zaken, Epema-Brugman De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën, Joekes De griffier van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, De Beaufort Tweede Kamer, zitting ,16 154, nr. 1 5

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 Rijksbegroting voor het jaar 1980 15 800 Hoofdstuk V Departement van Buitenlandse Zaken Nr. 110 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 16 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19160 Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 maart 1986 De vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 13 419 Eurocontrol Nr. 16 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 6 februari 1980 De vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat' heeft op 28 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16 400 Hoofdstuk V Departement van Buitenlandse Zaken Nr. 16 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 6 oktober

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 17554 Beleid inzake het starten van een (eigen) bedrijf Nr. 24 ' Samenstelling: Leden: Salomons (PvdA), voorzitter, Van der Linden (CDA), Van Erp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XIII Ministerie van Economische Zaken Nr. 19 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 22 oktober 1984 De

Nadere informatie

Datum 12 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over het artikel 'Timmermans goede bedoelingen brengen Syrië dichter bij de hel'

Datum 12 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over het artikel 'Timmermans goede bedoelingen brengen Syrië dichter bij de hel' Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Arnt Kennis T 0703487186

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:10175

ECLI:NL:RBDHA:2014:10175 ECLI:NL:RBDHA:2014:10175 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08-05-2014 Datum publicatie 18-08-2014 Zaaknummer AWB 14/1709 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 Rapport Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: - bij de afhandeling van zijn klacht van 18 november 2002

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 642 Positie van Turkse Christenen Nr.4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld, 27 juni 1979 De vaste Commissies voor Justitie' en voor Buitenlandse

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

Homohuwelijk haalt de eindstreep

Homohuwelijk haalt de eindstreep Opgave 3 Politieke besluitvorming: openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht tekst 7 Homohuwelijk haalt de eindstreep Het homohuwelijk mag rekenen op een breed draagvlak in de samenleving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 Rijksbegroting voor het jaar 1982 17100 Hoofdstuk XIII Departement van Economische Zaken Nr. 149 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 2 september

Nadere informatie

Kenmerk: Den Haag, 13 september 2010

Kenmerk: Den Haag, 13 september 2010 Mr. H.D. Tjeenk Willink Informateur Postbus 20008 2500 EA DEN HAAG AAN DE KONINGIN Kenmerk: 201000970 Den Haag, 13 september 2010 Op 7 september 2010 heeft U mij verzocht om U op de kortst mogelijke termijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148

Rapport. Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148 Rapport Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van de rechtbank te Rotterdam zijn brief van 12 januari 2001, die hij op 15 januari 2001 bij de centrale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 449 Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) A Herdruk VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 november 2004 In de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 080 Nationaal Isolatie Programma Nr.2 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1977-1978 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 7 februari 1979 Ter voorbereiding

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:146

ECLI:NL:GHSHE:2017:146 ECLI:NL:GHSHE:2017:146 Instantie Datum uitspraak 19012017 Datum publicatie 20012017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 'shertogenbosch 200.181.917_01 Personen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 529 Het bevolkingsvraagstuk en bevolkingsbeleid binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 6 september

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 Rapport Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 2 Klacht Verzoeker kan zijn Nederlandse rijbewijs in Spanje niet omwisselen

Nadere informatie

10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Risicodragende projectontwikkeling via echtgenote. Verantwoordelijkheid als leidinggevende. De

Nadere informatie

Vraag 4 Om welke stoffen en welke hoeveelheden ging het? Van wie waren de stoffen afkomstig? Wie handelde in de stoffen?

Vraag 4 Om welke stoffen en welke hoeveelheden ging het? Van wie waren de stoffen afkomstig? Wie handelde in de stoffen? van de heer Bot, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Van Gennip, Staatssecretaris van Economische Zaken, mede namens de heer Donner, Minister van Justitie, op vragen van het lid Van Velzen (SP)

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Intitulé : LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 1999 no. 26 Wijzigingen: Geen Enig artikel Goedgekeurd wordt het Reglement

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 Rijksbegroting voor het jaar 1980 15 800 Hoofdstuk XIII Departement van Economische Zaken Nr 30 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 12 december

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 Rapport Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Roosendaal het beroep tegen de afwijzing door de Belastingdienst/Haaglanden/kantoor

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 16 716 Het Muntbeleid Nr.3 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1980-1981 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 22 september 1981 De vaste Commissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 410 Kabinetsformatie 2012 Nr. 1 BRIEF VAN DE VERKENNER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2012

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 286 Beleid ten aanzien van in Nederland verblijvende Molukkers Nr. 1 Verslag van een mondeling overleg Vastgesteld 3 februari 1975 De vaste Commissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135

Rapport. Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135 Rapport Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de unitdirecteur van de P.I. Haaglanden, locatie Scheveningen-Noord, geen nadere informatie heeft verstrekt over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) hem voor het ondernemersexamen taxivervoer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Noord Afrika en Midden-Oosten Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 17370 Taak en functie van de PTT met betrekking tot informatieen telecommunicatietechnologie Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 19 april 1984 De

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 januari 1999 Rapportnummer: 1999/027

Rapport. Datum: 28 januari 1999 Rapportnummer: 1999/027 Rapport Datum: 28 januari 1999 Rapportnummer: 1999/027 2 Klacht Op 2 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer G. te Amsterdam, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 14847 ERRB-wapen Nr.3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 25 november 1977 De vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken' en voor Defensie 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19465 19905 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1985 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1986 Nr. 25 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 208 Uitvoering van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110635/1/V1. Datum uitspraak: 15 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Voormalige echtelijke woning, Instemming echtgenoot met verkoop.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Voormalige echtelijke woning, Instemming echtgenoot met verkoop. Belangenbehartiging opdrachtgever. Voormalige echtelijke woning, Instemming echtgenoot met verkoop. Een ex-echtgenote bewoont de voormalige echtelijke woning sinds 1993. De bedoeling bij de echtscheiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981 Nieuwe beeldenaar munten VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 25 juni 1981 De vaste Commissie voor Financiën 1 voerde op woensdag 24 juni 1981 mondeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten "Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten "Generaal Zitting 1979-1980 14 225 (R 1051) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer 2009D21318 31 753 Rechtsbijstand VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009 De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief van 10 maart 2009 over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1983 17600 Hoofdstuk XIII Departement van Economische Zaken Nr. 151 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 september

Nadere informatie

2015D Lijst van vragen

2015D Lijst van vragen 2015D43891 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1474 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Verzoeker gaf aan dit ongewenst te vinden en verzocht de Belastingdienst de teruggave op een andere wijze te regelen.

Verzoeker gaf aan dit ongewenst te vinden en verzocht de Belastingdienst de teruggave op een andere wijze te regelen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat bij de teruggaaf aan de werkgever of uitkeringsinstantie van teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet informatie wordt verstrekt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 443 Wijziging van de Colportagewet Nr. 5 VOORLOPIG VERSLAG Vastgesteld 2 mei 1988 De vaste Commissie voor Economische Zaken 1 brengt als volgt

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0949 (030.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 30 486 Evaluatie Embryowet E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2014 De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus Rapportnummer: 2011/246

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus Rapportnummer: 2011/246 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/246 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Losser hem naar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 januari 2007 Rapportnummer: 2007/017

Rapport. Datum: 30 januari 2007 Rapportnummer: 2007/017 Rapport Datum: 30 januari 2007 Rapportnummer: 2007/017 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Venlo weigert de hem toekomende teruggaaf omzetbelasting alsnog te storten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn verzoek om verwijdering van de stukken betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16400 Hoofdstuk V Departement van Buitenlandse Zaken Hoofdstuk X Departement van Defensie (NAVO-deel) Nr. 20 VERSLAG

Nadere informatie

Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo K. Musters (Gemeentebelangen) over renteclaim Akkerstraat 6-8

Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo K. Musters (Gemeentebelangen) over renteclaim Akkerstraat 6-8 Zaaknummer 00474132 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo K. Musters (Gemeentebelangen) over renteclaim Akkerstraat 6-8 Collegevoorstel Feitelijke informatie In de brief van 6 mei 2016 stelt raadslid de heer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 18840 Besluitvorming inzake de aanschaf van YPR 765 pantserrupsvoertuigen Nr.4 ' Samenstelling: Leden: Joekes (VVD), Scholten, Van der Hek (PvdA),

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de Nederlandse ambassade in Kampala, Uganda, bij de aanvraag om verlening van visum kort verblijf aan een vriendin uit Uganda onduidelijke informatie heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie