Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus AP Apeldoorn. Samenstelling:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling:"

Transcriptie

1 Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus AP Apeldoorn Samenstelling: Politieteam Doetinchem Teamchef: J. Thannhauser Schrijver: J.V. Zweers Februari 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding Herkomst van de informatie Leeswijzer Verzorgingsgebied politieteam binnen de gemeente Doetinchem... 2 Misdrijven en incidenten Stijgers en dalers in de gemeente Doetinchem Woninginbraken Voertuigcriminaliteit Diefstal van brom-, snor-, en fietsen Diefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen Winkeldiefstal Overige vermogensdelicten Zedendelicten Geweldsdelicten Aantasting openbare orde/ruimte Illegale handel Overigen Overlast Jeugdoverlast Uitgaansgerelateerde overlast Burengerucht Overlastgevende voorzieningen Verkeersoverlast Dader- en risicogroepen Veelplegers Vaste klanten Melders Jeugdgroepen Evenementen Aandachtspunten Woninginbraken Jeugd Geweld Fietsendiefstallen Alcohol- en drugsoverlast Bijlagen Tabel Overzicht categorie: incidenten, meldingen, misdrijven, verkeersongevallen Algemeen overzicht misdrijven en incidenten... 1

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Met de Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast, informeert de politie Noord- en Oost-Gelderland het lokale bestuur over de ontwikkeling van criminaliteit en veiligheid in de gemeente Doetinchem. De politie signaleert en adviseert hiermee over ontwikkelingen die van belang zijn voor het vergroten of borgen van de veiligheid van de inwoners van de gemeente. De gebiedsscan is bedoeld als input voor het veiligheidsbeleid van het lokale bestuur en als intern document om jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in kaart te brengen op de onderwerpen die zijn aangereikt vanuit het landelijke kader. De gebiedsscan is een nieuw product, gemaakt door het gebiedsgebonden team in de gemeente Doetinchem, waarbij de systeem- en straatkennis is samengebracht. 1.1 Herkomst van de informatie In de gebiedsscan worden de criminaliteits- en overlastcijfers die afkomstig zijn uit de registratiesystemen van de politie (harde informatie), gekoppeld aan de straatkennis van de wijkagenten en andere politiemensen (zachte informatie). Dit levert waardevolle informatie op over de context en de ontwikkelingen in hun werkgebied en wordt gebruikt voor het analyseren van de problemen, de beleidsvorming en voor het bepalen van de benodigde inzet van capaciteit en middelen. Aan het lokale bestuur zal jaarlijks het resultaat van de bundeling van harde en zachte informatie worden aangeboden in de vorm van de Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast. In 2010 is de gebiedsscan voor de eerste keer gemaakt. Ervaring in den lande leert ons dat dit complexe proces enkele jaren duurt, voordat het volgroeid is. De uitdaging om zowel intern als extern door te ontwikkelen is hiermee aangegaan. Voor de totstandkoming van de gebiedsscan is gebruik gemaakt van het programma Brains. Brains gaat uit van het registreren van het pleegmoment van incidenten. Andere door de politie gebruikte programma s gaan uit van het moment van registreren van een incident. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan indien rapportages naast elkaar worden gebruikt. 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 2 van de gebiedsscan geeft de meerjaren ontwikkeling op het gebied van criminaliteit en veiligheid binnen de gemeente Doetinchem weer. Hoofdstuk 3 behandelt de overlast in de gemeente Doetinchem. Hoofdstuk 4 biedt informatie over de verschillende groepen personen waarmee de politie contact heeft. Tot slot geeft het gebiedsgebonden politieteam Doetinchem in hoofdstuk 5 aan wat in hun ogen de belangrijkste lokale veiligheidsthema s zijn die inzet van de politie en de veiligheidspartners vragen. Aan de gebiedsscan zijn een aantal bijlagen toegevoegd: een overzicht van de zaken die de politie per categorie registreert, een overzicht van categorieën en een toelichting op de misdrijven- en overlastcategorieën. De cijfers zijn een weergave van het aantal incidenten: alle bij de politie ter kennis aangedragen feiten. In de overzichtkaartjes die in de gebiedsscan zijn weergegeven, worden de hotspot locaties gemarkeerd. Een gemarkeerde locatie geeft geen informatie over het aantal keren dat op die locatie een incident heeft plaatsgevonden. 1.3 Verzorgingsgebied politieteam binnen de gemeente Doetinchem In de gemeente Doetinchem kent het politieteam volgens haar eigen ordening en organisatie wijken met daaraan gekoppelde wijkagenten. 2

4 Hoofdstuk 2 Misdrijven en incidenten Eén van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid is het aantal door de politie geregistreerde misdrijven en incidenten. In dit hoofdstuk worden de cijfers over misdrijven en incidenten in de gemeente gepresenteerd. Deze cijfers krijgen extra betekenis door ze te vergelijken met de cijfers van de vier voorgaande jaren waardoor trends zichtbaar worden. Een vergelijking van deze cijfers over meerdere jaren laat zien of het veiligheidsbeeld in zijn geheel of op onderdelen verandert in positieve, dan wel in negatieve zin. Eén van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid in de gemeente is het aantal incidenten dat jaarlijks door de politie wordt geregistreerd. Het politieteam Doetinchem is een actief team dat zich hard heeft ingezet om de burger zo veel mogelijk te helpen daar waar mogelijk. Zij heeft zoveel mogelijk misdrijven opgelost, en bij het oplossen van problemen waar nodig andere betrokken organisaties en instanties hierbij betrokken of naar deze partijen doorverwezen. Kenmerkend is de intensieve samenwerking die door de jaren heen is gegroeid tussen de gemeente Doetinchem, wooncoöperatie Sité Woondiensten, de middenstand, de politie en andere netwerkpartners. Het belang van integraal veiligheidsbeleid en de noodzaak hiervan wordt volledig onderschreven als gemeengoed. Dit is ook terug te vinden in de projecten die in de loop van dit document zullen worden beschreven. 2.1 Stijgers en dalers in Doetinchem Er is over een periode van vijf jaar gekeken hoe de verschillende vormen van criminaliteit in de gemeente Doetinchem zich hebben ontwikkeld. In onderstaande tabel zijn de stijgers en dalers weergegeven. Gemeente Doetinchem Diefstal/inbraak woning Voertuigcriminaliteit Diefstal van brom-, snor-, en fietsen Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen Winkeldiefstal Overige vermogensdelicten Zedendelicten Geweldsdelicten Aantasting openbare orde/ruimte Illegale handel Vaartuigcriminaliteit Overlast Milieu Brand Verkeer Het totaal aantal geregistreerde incidenten op de genoemde onderwerpen in de gemeente Doetinchem is gestegen van 6650 incidenten in 2005 tot 7752 incidenten in Een stijging van ruim 16%. 3

5 2.2 Woninginbraken Het aantal aan woninginbraken gerelateerde incidenten in 2009 (195) in de gemeente Doetinchem vertoont een stijging ten opzichte van de voorgaande vijf jaren. Regionaal gezien is over de gehele linie een stijging waar te nemen waardoor de stijging van incidenten in de gemeente Doetinchem niet op zichzelf staat. Hotspots Hoewel alle wijken in Doetinchem te maken hebben met inbraken, is de wijk Doetinchem- Noord/Bezelhorst cijfermatig aan te duiden als een hotspot met een totaal van 58 inbraken. Hier is halverwege 2009 op in gespeeld door een anti-inbraak project te starten in samenwerking met de gemeente Doetinchem en de wooncoöperatie Sité Woondiensten. Speerpunten van dit integrale project waren: - Het aanpakken van donkere steegjes en plekken in de wijk middels het aanbrengen van (straat)verlichting (Gemeente Doetinchem). - Surveillance te voet en op de fiets in burgerkleding door de politie op inbraakgevoelige tijden en dagen. - Het verbeteren van het hang- en sluitwerk van de huurwoningen (Sité). - Het inzetten van stadswachten die met regelmaat rondes door de wijk Noord en Bezelhorst lopen. Het beoogde doel hiervan was naast een preventieve werking ook een signalerende functie. - Vergroten van de sociale controle in de wijk middels een brief aan de bewoners waarin hun medewerking werd gevraagd om goed op te letten en verdachte situaties te melden bij de politie. Het effect van deze integrale inzet moet nog worden geëvalueerd. Kijkend naar de inbraken is opvallend te noemen dat er procentueel meer inbraken worden gepleegd in de donkere maanden van het jaar. 4

6 Informatie van de wijkagenten van de wijken Wehl en Dichteren laat zien dat de stijging in deze wijken te wijten is aan een groep inwoners die zich in de wijk veelvuldig bezighield met criminele activiteiten. Met het vertrek van deze mensen is het aantal inbraken weer gedaald. Afgelopen jaar heeft gedurende een aantal maanden het N18/A18 project gedraaid. In de nachtelijke uren namen agenten posities in nabij de afritten van de A18 en de N18 om voertuigen te controleren die van de snelweg afkwamen. De informatie die hierdoor werd verkregen is vastgelegd. Modus Operandi / Daders Opvallend in de Modus Operandi (MO) is dat veel van de inbraken worden gepleegd met grof geweld. Vaak werd met een steen een ruit ingegooid; ook werden er inbraken gepleegd door middel van de Bulgaarse methode. Momenteel is gaatjes boren een trend wanneer het om de MO gaat. De aangehouden verdachten komen voornamelijk van buiten de gemeente. Het politieteam Doetinchem zal het komende jaar nog meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de aangiften en het registreren van de Modus Operandi. Er is al een inhaalslag gemaakt door bij alle woninginbraken een fotoblad toe te voegen. Hierdoor kan een aangehouden verdachte aan de hand van dit fotoblad de plaats delict beter herkennen 2.3 Voertuigcriminaliteit Voertuigcriminaliteit bestaat vooral uit autokraken, waarbij spullen uit een auto dan wel vrachtauto worden gestolen. Daarnaast valt diefstal van de auto dan wel van de vrachtauto zelf en de diefstal uit overige voertuigen onder deze categorie. De categorie laat een stijging zien van incidenten ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen jaren. De stijging in deze categorie wordt vooral veroorzaakt in de subcategorie diefstal/ uit af (personen)auto. De buit bestaat vaak uit airbags en of navigatieapparatuur. Een kring van een zuignap van een TomTom-houder kan voldoende zijn om te auto open te breken. Hotspots Deze vorm van criminaliteit doet zich voor in de hele gemeente Doetinchem; waarbij opvalt dat vooral in het centrum van Doetinchem en de wijk Doetinchem-Noord/Bezelhorst de stijging van geregistreerde incidenten het grootst is. Voor deze stijging is geen eenduidige of sluitende verklaring te geven. Veel van de aangiften die gedaan worden via het internet bieden onvoldoende informatie voor nader onderzoek en opsporing. Aanpak De wijkagent heeft een dadergroep in beeld die met name opereert in de wijken de Huet en Wehl. Een onderzoek tegen deze groep is in gang gezet. Ook is opvallend te noemen dat er in de omgeving rondom de dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen gestolen auto s worden aangetroffen. Voertuigen uit Doetinchem worden teruggevonden in Nijmegen en voertuigen uit Nijmegen worden aangetroffen in Doetinchem. 2.4 Diefstal van brom-, snor-, en fietsen Het aantal diefstallen in de gemeente Doetinchem is, afgezet tegen het gemiddelde van de laatste jaren, gelijk gebleven. De spreiding van de diefstallen, kijkend naar maand, dag en tijd is groot. Opvallend is wel dat er in 2009 een grote stijging is van fietsdiefstallen in de maand augustus heeft plaats gevonden Vaak is het moment van de ontdekking veel later dan het moment van de diefstal. Dit maakt repressief dan wel preventief optreden lastig. Ook hier geldt dat door de toename in internetaangiften en de kwaliteit van deze aangiften mogelijk daderkenmerken verloren gaan. 5

7 Opvallend aan het aantal bromfiets- en scooterdiefstallen is, dat in 2009 een behoorlijke stijging is te zien in het aantal diefstallen. Een mogelijke oorzaak kan liggen in de forse toename van het aantal van deze vervoermiddelen. Binnen het district Achterhoek is de kennis aanwezig om via een snelle scan gestolen fietsen te achterhalen. De plannen voor dit project zijn geschreven en deze werkwijze zal in de nabije toekomst worden geïmplementeerd. Hotspots Hoewel dit delict door de gehele gemeente plaatsvindt, zijn het Centraal Station en het station in Wehl plaatsen waar dit vaak voorkomt. Ook in de wijk Doetinchem-Noord/Bezelhorst is een behoorlijke stijging te zien. Daders De diefstallen worden gepleegd door verschillende dadergroepen. Daar waar de duurdere fietsen soms worden ingeladen in bestelbusjes, worden goedkopere fietsen vaak geleend door uitgaanspubliek dat naar huis wil. 2.5 Diefstal / inbraak bij bedrijven en instellingen Dit onderwerp bevat diefstal uit bedrijf, diefstal uit school en diefstal uit sportcomplex. Het aantal inbraken, diefstallen bij bedrijven en instellingen is stabiel gebleven waarbij op te merken valt dat het aantal inbraken in scholen de afgelopen vijf jaar behoorlijk is gedaald. Kijkend naar de eerste helft van 2010 lijkt het aannemelijk dat deze dalende trend stand houdt. In Doetinchem is een integraal samenwerkingsverband tussen de gemeente, de politie en de bedrijven als het gaat om de beveiliging; te weten Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Doetinchem (SBBD). Fair is de organisatie die voor deze stichting de beveiliging op zich mag nemen. Ieder bedrijf dat aangesloten is bij het SBBD heeft een zogenaamd beveiligingsplan. Wordt er toch een inbraak gepleegd, dan zal Fair dit beveiligingsplan nogmaals tegen het licht houden. De uitwisseling van gegevens tussen Fair en de politie loopt nog niet helemaal zoals beoogd. Door gezamenlijke inzet kan dit echter verbeteren. Hotspots Op dit moment is een stijgende trend waarneembaar in het aantal inbraken, insluipingen in scholen en zwembaden. Deze stijging is nog niet aan te tonen door middel van de cijfers van Bij basisscholen gaat het vooral om het wegnemen van computerapparatuur. Vaak wordt apparatuur meegenomen dat dicht bij een raam staat en dus eenvoudig kan worden weggenomen na het inslaan van een raam. Middelbare scholen hebben meer last van insluipingen. Ook hier bestaat de buit vaak uit computerapparatuur. Daders Doordat veel scholen tegenwoordig investeren in een goed camerasysteem, is een deel van de insluipingen opgelost. Door goed samen te werken is een bekende veelpleger in Doetinchem voor deze insluipingen aangehouden. Om insluipingen tegen te gaan hebben scholen in de wijk Dichteren bijvoorbeeld gezamenlijk afgesproken dat de schooldeuren afgesloten worden als de leerlingen binnen zijn. Ook een groot aantal van de inbraken in zwembaden is opgelost. Hiervoor is een dadergroep uit Wehl aangehouden. 2.6 Winkeldiefstal Het aantal winkeldiefstalincidenten (148) in de gemeente Doetinchem is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Van deze diefstallen kan gesteld worden dat 87% worden gepleegd in het centrum van Doetinchem. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de middenstand van het centrum van Doetinchem een regionale functie vervuld, wat veel bezoekers naar de stad trekt. De concentratie winkels is hier groot 6

8 Het winkelgebied in het centrum van Doetinchem is aangesloten bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO behelst een gestructureerde aanpak voor het verhogen van de veiligheid in een winkelgebied. Op 20 april 2010 heeft het Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel de eerste ster uitgereikt aan dit winkelgebied vanwege de samenwerking tussen de winkeliers, de politie en gemeente Het vermoeden bestaat dat de cijfers niet het werkelijke aantal winkeldiefstallen benaderen. Vaak wordt geen aangifte van winkeldiefstal gedaan. Ook worden niet alle winkeldiefstallen opgemerkt. De middenstand, de politie en de gemeente hebben de laatste jaren op een integrale manier samengewerkt om de aangiftebereidheid te vergroten. Dit om een realistischer beeld van de problematiek te krijgen, en om zoveel mogelijk verdachten aan te houden. Daarnaast wordt geprobeerd om door middel preventie winkeldiefstallen te voorkomen. Deze samenwerking en landelijke initiatieven hebben geleid tot de volgende werkwijze: - Wijkwachten lopen rondes in de stad en geven verdachte situaties door aan de politie (preventief). - Voor winkeliers in het centrum van Doetinchem is een SMS-Alert groep gemaakt. De politie kan hen via een sms-bericht attenderen op incidenten of (criminele) activiteiten die in Doetinchem plaatsvinden. - De winkeliers in het centrum hebben het telefoonnummer van de winkelierstelefoon. Deze telefoon heeft het noodhulpvoertuig van Doetinchem bij zich. Hierdoor hoeven winkeliers niet met te bellen, maar hebben ze direct contact met de politie. Dit scheelt kostbare tijd. Met name als verdachten te voet worden achtervolgd heeft deze daadwerkelijke tijdwinst al de nodige resultaten opgeleverd. - In de nabije toekomst zal het project Stop de Dief worden gestart. Dit geeft winkeliers bij winkeldiefstal de mogelijkheid om via een civiele vordering 151 euro schade te verhalen op de dader. Deze civiele vordering is bedoeld om het tijdverlies en de overlast voor de ondernemer te compenseren. - Al enkele jaren wordt gewerkt met een winkelverbod. Een winkelverbod kan worden uitgereikt aan winkeldieven voor de periode van een jaar. De politie krijgt hiervan een afschrift. - In het voorjaar van 2011 zal door de wijkagent en de gemeente aan alle winkeliers en personeelsleden een voorlichtingsavond worden gepresenteerd waarbij het onderwerp Veiligheid centraal staat. Daders Een specifieke dadergroep is moeilijk te benoemen. Opvallend is dat een groot deel van de diefstallen uit supermarkten worden gepleegd door dak- en thuislozen. Deze groep wordt dan ook goed in de gaten gehouden. Duurdere zaken zoals kleding wordt regelmatig gestolen door groepen criminelen van buitenaf, professionele organisaties, die met meerdere mensen tegelijk opereren en door hun manier van opereren moeilijk te pakken zijn. Vaak werken ze met geprepareerde kleding of tassen. Het aantal winkeldiefstallen in supermarkten in kleine dorpen zoals Wehl en Gaanderen is relatief gezien lager dan in de stad. Dit komt omdat daar mensen van buitenaf gelijk opvallen. De sociale controle is hier groter dan in de stad. 2.7 Overige vermogensdelicten Onder deze delicten vallen diefstal uit garage/schuur, zakkenrollerij en diefstal uit overige roerende goederen. Opvallend is dat wat betreft diefstal uit garage/schuur met uitzondering van de wijk Doetinchem- Noord/Bezelhorst een behoorlijk daling is waar te nemen. Zakkenrollerij daarentegen is behoorlijke toegenomen. Een eenduidige verklaring hiervoor kan niet worden gegeven. Hotspots Als het gaat om zakkenrollerij kan worden vastgesteld dat 75% van de diefstallen plaatsvinden in het centrum van Doetinchem. De wekelijkse markt is een moment waarop veel zakkenrollers toeslaan. In de wijken rondom het centrum vindt zakkenrollerij veelal plaats in supermarkten. 7

9 Daders Over het algemeen kan worden gesteld dat daders met meerdere individuen samenwerken en dat veelal afleiding wordt gebruikt om de goederen buit te maken. Het is erg lastig om daders in beeld te krijgen omdat de diefstal pas enige tijd later wordt geconstateerd. 2.8 Zedendelicten Onder zedendelicten vallen incidenten van aanranding, incest, ontucht, schennis, verkrachting en overige zedendelicten. Onder de categorie overig valt bijvoorbeeld de verspreiding van pornografie. Het aantal zedendelicten is met uitzondering van schennis, over de gehele linie gestegen. Deze stijging is veroorzaakt door een zedenmisdrijf in de wijk De Hoop, waarbij een verdachte meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Ook is er een verdachte opgepakt die een behoorlijk aantal aanrandingen had gepleegd. De politie kent een speciale afdeling zeden. De politieagenten die worden geconfronteerd met een zedenzaak, hebben een signalerende rol. Indien er sprake is van een mogelijk zedendelict, verwijzen ze meteen door naar de afdeling zeden. Gecertificeerde zedenrechercheurs voeren vervolgens het onderzoek uit. 2.9 Geweldsdelicten Geweldsdelicten worden verdeeld in de items openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen. Openlijk geweld is het in vereniging plegen van openlijk geweld tegen personen of goederen. Onder bedreiging valt bijzondere inbreuk veiligheid, gijzeling, bedreiging, stalking en het onttrekken van minderjarigen aan het gezag. Mishandeling is geweld met en zonder letsel en met en zonder wapen, maar ook man/vrouw mishandeling, homogeweld en kindermishandeling. Het aantal geweldsdelicten in Doetinchem laat ten opzichte van de voorgaande jaren een stijging zien. Daar waar openlijke geweldpleging, straatroof en overvallen binnen deze categorie juist dalen, neemt mishandeling flink toe en verdubbelt bijna. Deze verdubbeling van incidenten geldt eigenlijk voor alle wijken van Doetinchem. De stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de categorie ruzie/twist (zonder gevolgen), met de invoering van het nieuwe registratiesysteem BVH van de politie (medio 2009), valt onder de noemer geweld en niet langer gekoppeld is in de registratie van incidenten onder de noemer overlast. Hotspots Geweldsdelicten komen voor in alle wijken van de Gemeente Doetinchem. Het centrum met het uitgaansgebied is een van de hotspots. Ook in de wijken Doetinchem-Noord/Bezelhorst en Muziekbuurt / Overstegen worden meer geweldsincidenten gemeld dan in andere wijken. Uitgaansgeweld Het uitgaansgeweld is voor een stad als Doetinchem, met een streekfunctie, relatief gezien laag. Dit komt mede door de integrale aanpak om geweld, gerelateerd aan uitgaande jongeren te verminderen. Deze aanpak werkt nu al een aantal jaren. Deze gecombineerde aanpak is voor veel andere gemeenten een goed voorbeeld gebleken en zij hebben deze werkwijze overgenomen. Kenmerkend voor deze werkwijze is dat alle netwerkpartners hun eigen expertise en ervaring uitwisselen en inzetten daar waar nodig. Tussen de horecaondernemers, politie, gemeente Doetinchem is een horecaconvenant afgesloten. Hiermee wordt één gezamenlijk doel beoogd: zo veilig mogelijk uitgaan in Doetinchem. Het politieteam Doetinchem heeft agenten aangesteld met het taakaccent horeca; deze agenten zijn vaste aanspreekpunten voor de netwerkpartners. Zij hebben ook regelmatig contact met de portiers van de horecagelegenheden. De gemeente Doetinchem heeft twee jeugdtoezichthouders, die met name tijdens de horecanachten in het centrum aanwezig zijn. Via hun contacten met de jongeren kunnen zij ruzies in de kiem smoren en daar waar nodig de politie voorzien van de nodige informatie. Ook lopen er tijdens de horecanachten nachtwachten rond. Zij surveilleren in de cirkel rondom het centrum en bezoeken populaire indrinkplekken. Er is met regelmaat overleg tussen alle betrokkenen, 8

10 waar de bijzonderheden worden uitgewisseld en aandachtspunten worden geformuleerd. Sinds een aantal jaren heeft de politie een bike-team. Bikers zijn indien nodig snel ter plaatse en kunnen groepen jongeren die het centrum verlaten onopvallend volgen. Dit volgen van jongeren heeft in 2009 ook plaatsgevonden gedurende het project Mee naar huis. Agenten volgden, in samenwerking met stadswachten, in onopvallende voertuigen of in burgerkleding op de fiets groepen jongeren naar huis. Daar waar nodig werden de jongeren aangesproken op hun gedrag, of werden jongeren voor stafbare feiten aangehouden. Uit het horecaconvenant is ook het horecaverbod tot stand gekomen. Als een persoon een misdrijf begaat dat aan de horeca gerelateerd kan worden, krijgt deze persoon een horecaverbod voor de duur van één jaar voor alle horecagelegenheden die bij het horecaconvenant zijn aangesloten. Hierdoor wordt een heel duidelijk signaal uitgedragen: als je, je misdraagt in de horeca dan heb jij daar een lange tijd last van. Huiselijk geweld Op 1 maart 2009 heeft het huisverbod zijn intrede gedaan. Dit middel is gericht op hulpverlening en kan mogelijk een bijdrage leveren aan het specifieke probleemgebied waar strafrecht alleen niet toereikend is. Het steunpunt huiselijk geweld verleent crisisinterventie rond huiselijk geweld. Een ontwikkeling die we zien is dat steeds meer allochtone slachtoffers van huiselijk geweld zelf de stap nemen om aangifte te doen. De Wet Tijdelijk Huisverbod vergt, mede door de grote administratieve last die de toepassing van deze wet met zich meebrengt, relatief veel van de capaciteit van de politie. 9

11 2.10 Aantasting openbare orde en ruimte Voor aantasting van openbare orde en ruimte wordt gekeken naar vernielingen van auto s en overige vernielingen (zaaksbeschadiging). Sinds 2008 is er een lichte daling te constateren in het aantal vernielingen in de gemeente Doetinchem. Alleen de wijk Doetinchem-Noord/Bezelhorst heeft te maken met een stijging als het gaat om vernielingen aan auto s. Bij een deel van de geregistreerde incidenten van vernieling gaat het eigenlijk om een niet voltooide auto-inbraak. Deze daling van vernielingen is mogelijk het resultaat van de hierboven beschreven succesvolle horecaconvenant en de inzet van wijkwachten. Sinds een aantal jaren is er een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen. Hierdoor is de overlast die zij veroorzaken en de vernielingen die zij plegen merkbaar minder geworden Op een aantal manieren wordt ook hard gewerkt om de leefbaarheid in wijken te verhogen en verpaupering tegen te gaan. Wijkteams waarin een aantal netwerkpartners zitten zijn hard bezig om plannen te implementeren om de leefbaarheid van bepaalde zorgwijken te verbeteren. Door Sité Woondiensten is een beveiligingsbedrijf ingehuurd die op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 21:00 en 03:00 uur rond de flats in deze straat surveilleert en indien nodig mensen, bewoners aanspreekt. Al deze initiatieven zullen logischerwijs hun invloed op het aantal incidenten hebben, dan wel krijgen. Voetbal Graafschap Het team Doetinchem besteedt jaarlijks veel aandacht aan toezicht, handhaving en opsporing in relatie tot de BVO (Betaald Voetbal Organisatie) de Graafschap. Het betreft gedurende het voetbalseizoen de reguliere inzet bij zowel thuis- als uitwedstrijden. Vanuit het district maar ook vanuit de regio vindt ondersteuning plaats. De inzetten hebben wekelijks, afhankelijk van wie de tegenstanders zijn, meer- of minder invloed op de speerpunten geweld, overlast alcohol/drugs en de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie. 10

12 2.11 Illegale handel Onder illegale handel wordt verstaan: drugshandel, wapenbezit, heling en fraude. Het aantal incidenten betreffende deze vormen van criminaliteit is de laatste jaren stabiel te noemen. Drugshandel De aandacht voor de aanpak van de drugshandel is in veel steden, zo ook in Doetinchem, groot. Binnen het politieteam zijn twee taakaccenthouders drugs. Zij besteden een deel van hun beschikbare tijd aan dit taakaccent. De afgelopen jaren hebben zij al diverse successen geboekt. In de gemeente Doetinchem zijn drie coffeeshops die de nodige drugsgerelateerde incidenten met zich meebrengen. Daarnaast zijn er de thuisdealers en thuistelers die voor de nodige overlast zorgen. De huistelers en dealers worden aangepakt door middel van een aantal projecten, te weten: het patserproject, de hennep ruimdagen en het rode kaart principe vanuit Sité Woondiensten. Bij het politieteam bestaat niet de indruk dat de handel in soft- en harddrugs afneemt; wel dat het minder openlijk gebeurt. Een paar keer per jaar houdt de politie samen met andere instanties controles bij de coffeeshops. Dit heeft het afgelopen jaar geresulteerd in de sluiting van twee coffeeshops voor de duur van een aantal maanden. Beiden hadden teveel voorraad voor de verkoop in huis. Heling Uit de cijfers blijkt dat er zeven incidenten betreffende heling zijn behandeld. Gezien de grootte van het werkgebied van het politieteam Doetinchem is dit relatief gezien weinig. Dit komt omdat vanwege de beschikbare capaciteit gekozen is om zaken met een hogere prioriteit eerder aan te pakken. Fraude In de meeste gevallen gaat het hier om oplichting via Marktplaats.nl. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken welke zaken prioriteit krijgen. Daar waar grotere onderzoeken zijn gestart naar stelselmatige oplichters worden aangiften gebundeld Overigen De meest voorkomende incidenten in de verzamelcategorie zijn: verkeersongevallen, brand/ ontploffing, vaartuigcriminaliteit en milieu. Opvallend is dat het aantal doorrijdingen na aanrijding fors is gedaald tot het laagste cijfer van de afgelopen vijf jaar. Hier is geen eenduidige verklaring voor te geven. Wat betreft de cijfers over de andere onderwerpen, kan worden gesteld dat er geen stijgingen of dalingen zijn waar het politieteam Doetinchem haar aandacht op moet vestigen. 11

13 Hoofdstuk 3 Overlast Onder de noemer overlast vallen allerlei zaken waar de bewoners zich aan ergeren of last van ondervinden. Rondhangende jongeren die zich misdragen, rotzooi op straat maken en met brommers over trottoirs crossen. Uitgaanspubliek dat voor geluidshinder zorgt en her en der vernielingen aanricht, wildplast en mogelijk openlijk geweld pleegt. Ook kan men overlast ondervinden van verkeer, evenementen of van mensen die in de buurt onaangepast gedrag vertonen. In dit hoofdstuk wordt de aard en omvang van de overlast besproken. Overlast; deels subjectief, deels objectief Sommige vormen van overlast zijn objectief vast te stellen. Bij vernieling, duidelijke intimidatie, veel rommel of lawaai is duidelijk overlast te constateren. Maar soms is overlast ook persoonsafhankelijk. (subjectief). Wat voor de één een bron van ergernis is, kan voor een ander, in de zelfde omgeving en situatie, geen overlast veroorzaken. Ook de manier waarop mensen op overlast reageren kan verschillen. Sommigen zullen zelf ergens op af stappen en de problemen proberen op te lossen en anderen zullen de politie bellen. De stelregel voor de politie is om elke vorm van overlast serieus te nemen. 3.1 Jeugdoverlast De meeste incidenten betreffende jeugdoverlast zijn afkomstig van de bekende jeugdgroepen in de gemeente Doetinchem. De overlast bestaat voornamelijk uit rondhangen, het vervuilen van de openbare ruimte, het scheuren met scooters, het intimideren van voorbijgangers en het drinken van alcohol. 12

14 In het centrum van Doetinchem zijn diverse overlastplekken aan te geven, met als voornaamste hotspot de Veentjes en haar directe omgeving. Verder zijn bekende overlastplekken in het afgelopen jaar: het Raadhuisplein te Wehl, OBS Overstegen en het Multiveld in de wijk de Huet. Opvallend is dat door de jaren heen de jeugd veel mobieler is geworden. Waar groepen eerder vasthielden aan een specifieke hangplek, is opvallend dat men nu dezelfde groepen door de hele gemeente maar zelfs ook daarbuiten kan aantreffen. Het afgelopen jaar heeft er een project gedraaid met betrekking tot scholieren die op de Veentjes tijdens hun pauze naar de supermarkt gingen. Er werd met name repressief opgetreden tegen scholieren die afval op straat gooiden. Door omwonenden en winkelend publiek is hier positief op gereageerd. Het verhaal, dat het op straat gooien van afval een bekeuring oplevert van 90 euro, gaat op een middelbare school snel rond. Sinds 2009 is het wijkveiligheidsteam ontstaan uit de behoefte om via een integrale samenwerking met de gemeente, jeugdtoezichthouders en wijkwachten de overlast die onder meer door jongeren wordt veroorzaakt terug te dringen. Dit initiatief wordt als zeer positief ervaren; het concept zal nog zich nog verder kunnen ontwikkelen om te komen tot een meer daadkrachtige aanpak. Eind 2010 is deze pilot geëvalueerd. De gemeente Doetinchem laat door deze initiatieven zien dat zij steeds meer besef krijgt van haar rol als regisseur en dit nog verder wil blijven ontwikkelen. Het Multiveld op de Huet, waar eerder veel overlast werd ervaren is een voorbeeld waarbij integrale samenwerking met de netwerkpartners ervoor heeft gezorgd dat deze overlast sterk is afgenomen. Door het creëren van spelregels, de inzet van jeugdtoezichthouders en het handhaven hiervan kan het speelveld nu ook weer worden gebruikt als een veilige speelplek door kinderen van onder de 14 jaar. 3.2 Uitgaansgerelateerde overlast Er is sprake van uitgaansgerelateerde overlast wanneer overlast gekoppeld wordt aan de aanwezigheid van uitgaansgelegenheden. In de gemeente Doetinchem is het merendeel van de horecagelegenheden gevestigd in - en rondom de Grutstraat in Doetinchem. De overlast bestaat hier voornamelijk uit geluidsoverlast in het weekend; veroorzaakt door luidruchtige jongeren of van de uitgaansgelegenheid zelf die volgens de melder(s) de muziek te hard heeft staan. Meestal blijkt dan dat de portier de toegangsdeur van de horecagelegenheid open heeft laten staan. Doorgaans zijn er in het weekend niet veel overlastincidenten. Luidruchtige jongeren worden aangesproken door agenten op straat, waarna de overlast afneemt. In het verleden werden met enige regelmaat overlastincidenten gemeld rondom de discobus. De laatste jaren wordt de politie gebeld via de horecatelefoon wanneer de discobus vertrekt en wordt er doorgegeven hoeveel personen er in de bus zitten. Het horecapreventieteam zorgt dat er collega s aanwezig zijn bij de uitstaplocaties in de gemeente Doetinchem. Hierdoor is de overlast veroorzaakt door passagiers van de discobus sterk afgenomen. In 2009 heeft het project Mee naar huis gedraaid. Doel van dit project was: het terugdringen van de overlast en vernielingen die worden gepleegd door jongeren die al dan niet onder invloed van alcohol naar huis fietsen. In dit project werden ook de nachtwachten van de gemeente betrokken. Deze diensten in burgerkleding hebben geresulteerd in een aantal aanhoudingen en bekeuringen van jongeren. Door capaciteitsproblemen van de politie heeft dit project, nog, geen vervolg gekregen. 3.3 Burengerucht Het aantal incidenten burengerucht is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Het aantal incidenten is hoog wat logischerwijs ook de nodige inzet vraagt. Het gaat hierbij voornamelijk om geluidsoverlast. Als het gaat om een langdurig conflict, wordt, wanneer de betrokken partijen in een huurwoning wonen, contact gezocht met woningcorporatie Sité. Door de wijkagenten wordt in een zo vroeg mogelijk stadium doorverwezen naar buurtbemiddeling. Ondanks dat beide partijen op basis van vrijwilligheid met elkaar om de tafel gaan zitten leidt dit in veel gevallen tot een verbetering of oplossing van het conflict. Bij langdurige conflicten blijkt vaak dat de wrok zo diep bij de mensen zit, 13

15 dat men niet tot een oplossing kan komen. Vanuit de politie zouden we het doorverwijzen naar buurtbemiddeling in een nog eerder stadium kunnen laten plaatsvinden, bijvoorbeeld bij het eerste contact van de melder en Politie Service Centrum. Ook de overlast veroorzaakt door blaffende honden leidt vaak tot burenconflicten. Het blijkt dat deze meldingen vaak gemeld worden buiten de kantooruren van het bureau handhaving van de gemeente. Verder valt op bij de afhandeling van deze incidenten dat Doetinchem ook onderhevig is aan de landelijk maatschappelijke veranderingen. Buren bellen bij conflicten meteen de politie en ondernemen zelf in steeds mindere mate pogingen om zelf deze conflicten op te lossen. Het lijkt er op dat mensen steeds minder onderscheid kunnen maken tussen leef(woon)geluiden en overlast. In de zomermaanden is een duidelijke piek te zien als het gaat om geluidsoverlastincidenten. Buurtbewoners doen de ramen weer open, zijn meer buiten en komen elkaar daardoor ook vaker tegen. 3.4 Overlastgevende voorzieningen Dag en nacht opvang daklozen Zowel de nachtopvang als de dagopvang brengen op zich weinig overlast met zich mee. Incidenten die wel gemeld worden zijn vooral op de momenten als daklozen worden geweigerd of het pand niet willen verlaten. Door het bestaan van deze opvang en met name ook sinds het bestaan van de dagopvang zijn de overlastklachten door heel Doetinchem als het gaat om dak en thuislozen afgenomen. Psychiatrische opvang de PAAZ Hier komen zelf geen overlastklachten vandaan. De politie besteedt veel van haar capaciteit aan personen met sociaalpsychische problemen die direct gevaar opleveren voor zichzelf of voor hun omgeving. In het kader van de Wet BOPZ (bijzondere opnamen psychiatrische ziekenhuizen) dienen deze personen, teneinde een inbewaringstelling voor hen te kunnen krijgen, te worden getoetst door een psychiater. Dit is een tijdrovende procedure die zich veelal in de avond- en nachtelijke uren voordoet. Deze toetsing vindt veelal plaats in een politiebureau. Dit gaat ten koste van de op die tijden al beperkte capaciteit. Scholen Basisscholen en middelbare scholen blijven gevoelig voor overlast; vooral in de schoolvakanties en in de weekenden wanneer jongeren op het schoolplein rond hangen, rommel achterlaten, indrinken of er brandjes stichten. Wijkwachten en nachtwachten nemen deze scholen mee in hun surveillanceronde. Door de wijkagenten worden regelmatig dia s gemaakt met overlastlocaties die tijdens de briefing aan de collega s worden getoond. Amphion Deze stadschouwburg is in het verleden een plek geweest waar niet alleen veel dak- en thuislozen, maar ook veel jongeren voor overlast zorgden. Door de bouw van een nieuwe schouwburg wordt de oude schouwburg naar alle waarschijnlijkheid gesloopt. Tot die tijd worden er hekken geplaatst om vernielingen en overlast tegen te gaan. Sinds er hekken om de oude schouwburg staan, blijkt dat de overlast grotendeels is afgenomen. Catherinagarage Deze parkeergarage wordt met name in de zomermaanden regelmatig gebruikt door skatende jongeren. Ook dak- en thuislozen willen hier nog wel eens gebruik van maken als slaapplek. Coffeeshops In Doetinchem zijn drie coffeeshops gevestigd. De overlastincidenten zijn voornamelijk gericht op het gebied van parkeren, het weggooien van afval en het wachten met draaiende motor. Door de politie is hier het afgelopen jaar zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. De door de burgers gemelde overlast neemt af. Coffeeshophouders nemen hun taak in het bestrijden van overlast steeds serieuzer, personeel van de coffeeshops zijn ook buiten de shop te vinden en spreken mensen hier aan op hun gedrag. 14

16 3.5 Verkeersoverlast Bij verkeersoverlast kun men onder andere denken aan parkeergedrag, te snel rijden, verkeersstremmingen, scooters op fietspaden en dergelijke zaken. Verkeersoverlast is vaak een subjectief gevoel en is daardoor moeilijk aan te tonen of te veranderen. Vaak zijn er meldingen van verkeersoverlast in 30-kilometer zones. Uit metingen blijkt dat burgers de snelheid van auto s te hoog inschatten en ook veelal afgaan op het geluid dat de motor produceert. Opvallend is dat er het hele jaar door stremmingen ontstaan rondom de overweglocaties doordat slagbomen wegens storingen langere tijd gesloten blijven. Door wijkagenten worden de verkeersoverlastsignalen in de wijk verwerkt in dia s die bij de centrale digitale briefing aan de dienstdoende collega s worden getoond. Het gaat dan bijvoorbeeld om een fietspad in een wijk waar regelmatig met scooters overheen wordt gereden. In overleg tussen wijkagenten en de gemeente Doetinchem wordt er bij overlastlocaties waar mogelijk te hard wordt gereden, meetapparatuur geplaatst in het kader van meten is weten. De uitkomsten hiervan zijn zeer wisselend, indien nodig en indien mogelijk wordt er door de politie gecontroleerd met de lasergun of met de radarauto. 15

17 Hoofdstuk 4 Dader- en risicogroepen Het politieteam Doetinchem heeft te maken met verschillende groepen en individuele personen die tijd en aandacht vragen van de politie. In dit hoofdstuk wordt een (beknopte) toelichting gegeven over de veelplegers, risico jongeren, vaste klanten en jeugdgroepen. 4.1 Veelplegers Een kleine groep personen komt zeer regelmatig in aanraking met de politie. Deze veelplegers plegen een aanzienlijke hoeveelheid criminele daden en zorgen regelmatig voor overlastincidenten. Iemand kan als veelpleger worden aangemerkt als deze in de afgelopen vijf jaar meer dan tien antecedenten heeft waarvan tenminste één in het laatste jaar. Doetinchem telt acht veelplegers en twee minderjarige veelplegers. Dit is voor een stad als Doetinchem relatief gezien weinig. De lijst van veelplegers wordt twee keer per jaar geactualiseerd. Veelplegers worden waar mogelijk aangehouden en bij feiten waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan, worden zij in verzekering gesteld. Vervolgens worden zij bij het OM voorgedragen om te worden voorgeleid. Wanneer een veelpleger wordt gezien, wordt van hem zo veel mogelijk informatie vastgelegd; denk hierbij aan kleding, vervoermiddel, haardracht en vrienden. 4.2 Vaste klanten Naast de strafrechtelijke veelplegers zijn er ook de zogenaamde vaste klanten. Het gaat hier om personen die in de afgelopen twaalf maanden zes keer of vaker in aanraking zijn gekomen met de politie. Dit kan zijn als betrokkene of als verdachte. Deze lijst telt vijftig namen. Van deze vijftig personen kunnen we vaststellen dat er elf geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Verder is er een overlap tussen de strafrechtelijke veelplegers en de lijst van vaste klanten. De mensen op deze lijst hebben vaak op meerdere vlakken in hun leven problemen. Ze zijn verslaafd, hebben psychische problemen of zijn simpelweg niet in staat zich aan te passen aan hun omgeving. Daar waar mogelijk zullen wij netwerkpartners inschakelen om te komen tot integrale samenwerking om deze vaste klanten met maatwerk aan te pakken. Daar waar nodig zullen wij repressief optreden. Men kan daarbij denken aan het geven van bekeuringen, het opmaken van een strafrechtelijk dossier, of het uitreiken van een horecaverbod dan wel gebiedsontzegging. De politie stuit daarbij vaak op het probleem dat de situaties waarin netwerkpartners gewenst dan wel nodig zijn, buiten kantooruren, plaatsvindt. 4.3 Melders Melders geven bij veel incidenten de aanleiding tot een politioneel onderzoek. Melders zien bijvoorbeeld een verdachte situatie en geven dit door. Deze melders leveren een grote input als het gaat om informatie in onze organisatie. Juist omdat wij als organisatie dit gegeven onderschrijven is de laatste jaren het project Service Aan Melder (SAM) gestart. Hierin wordt nagestreefd om melders binnen een bepaald aantal dagen terug te bellen en te informeren over de acties die zijn gepleegd naar aanleiding hun melding. Dit is binnen ons Basisvoorziening Handhavingsysteem dan ook gelabeld als projectcode zodat hier ook controle op mogelijk is. Naast nuttige informatie hebben wij als politie ook te maken met de categorie notoire bellers. Deze mensen bellen zeer frequent over problemen die qua belevingsintensiteit door de melder als zeer hevig worden ervaren, Dit betreffen vaak problemen die voor de afhandeling niet bij de politie thuis horen. 4.4 Jeugdgroepen Door de acht wijkagenten in de gemeente Doetinchem zijn shortlists voor jeugdgroepen opgesteld. De shortlist van Beke is een op basis van wetenschappelijk onderzoek gebaseerde vragenlijst waarmee politiefunctionarissen op systematische wijze periodiek de aard, omvang en achtergronden van problematische jeugdgroepen in hun wijk of verzorgingsgebied in beeld kunnen brengen. Met de 16

18 shortlist groepscriminaliteit wordt op een relatief snelle en eenvoudige manier informatie verkregen over onder meer: locatie(s) waar de groep zich doorgaans ophoudt; samenstelling van de groep (omvang, etniciteit, leeftijdsrange); dagelijkse bezigheden van de groepsleden (school- en arbeidsmarktparticipatie, spijbelgedrag); riskante gewoonten (drank- en druggebruik, justitiecontacten); recent delictgedrag (lichte én zware vormen van criminaliteit). Op basis van deze inventarisatie, aanvullende gegevensverzameling en analyse kunnen de politie en haar partners daar waar nodig komen tot een gerichte aanpak. Voor alle groepen geldt dat er repressief wordt opgetreden. Daar waar mogelijk en als de zorgsignalen er zijn, worden individuele jongeren doorverwezen naar onze netwerkpartners. De volledige rapportage Problematische Jeugdgroepen is medio 2010 aangeboden aan de gemeente. De maatschappij is een dynamisch geheel, de groepen jongeren die zich hierin bewegen veranderen snel en veelvuldig van samenstelling. Dit gegeven betekent dat de groepen regelmatig geüpdate moeten worden. Hieronder volgt een korte weergave van de groepen, de uitgebreide rapportage wordt bij dit document gevoegd. In de gemeente Doetinchem zijn zes jeugdgroepen in kaart gebracht. Groep 1, Groep Raadhuisplein te Wehl Rondom de JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) aan het Raadhuisplein te Wehl is een groep van ongeveer vijftien jongeren actief in de leeftijd tussen 16 en 20 jaar. De groep wordt gecategoriseerd als overlastgevend. Een deel van de jongeren komt uit, of hangt rond een leefgroep van Lindenhout die in de buurt gelegen is. De overlast bestaat uit overmatig alcoholgebruik, scheuren met auto s, intimideren van voorbijgangers en het achterlaten van rommel. Ook komen zij in beeld voor inbraken, mishandelingen en vernielingen. De overlast wordt de gehele week door en dan met name in de avonduren ervaren. Groep 2, Meidengroep Rondom de voormalige schouwburg Amphion hangt een groep van tien à vijftien meiden in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar rond. De groep is hier bijna iedere avond. De overlast bestaat uit schreeuwen, het achterlaten van rommel en het plegen van vernielingen. De groep wordt geïndiceerd als hinderlijk. In de nabije toekomst wordt het gebouw gesloopt. Er zijn rondom het gebouw dat nu leegstaat hekken geplaatst. Het is de verwachting dat de groep een andere plek zal gaan zoeken om te hangen. Groep 3, Jongensgroep Deze groep van ongeveer tien jongens houdt zich op rondom het portiek van het verzorgingstehuis Croonenmate in het centrum van Doetinchem. De groep wordt geïndiceerd als hinderlijk. De overlast bestaat voornamelijk uit hangen, het achterlaten van afval en het aanbrengen van graffiti. De aanpak van deze groep is vanuit de politie voornamelijk repressief. Vanuit jongerenwerk wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt. Groep 4, Stierenhuisgroep Dit is een groep van ongeveer vijftien à twintig jongeren in de leeftijd tussen 15 en 20 jaar. Deze groep hangt voornamelijk rondom de skatebaan rond. Dit is dezelfde groep die eerder rondhing bij de JOP aan de Heemskerklaan. Na de sluiting van de JOB aan de Heemskerklaan heeft de groep een andere plek gevonden. De overlast bestaat uit het achterlaten van rommel. De groep wordt geïndiceerd als overlastgevend. De laatste maanden wordt de groep hier niet meer aangetroffen. Groep 5, Koopavondgroep Deze groep van ongeveer dertig jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar hangt met name op de koopavond rond in het centrum van Doetinchem. Deze groep begint meestal op de Veentjes en trekt later op de avond het centrum in. Deze groep wordt geïndiceerd als overlastgevend. Volgens de 17

19 wijkagent is deze groep in toenemende mate overlastgevend. Deze overlast bestaat uit schreeuwen, nepgevechten, het achterlaten van rommel en het intimideren van winkelend publiek. De aanpak is vanuit de politie voornamelijk repressief. Op deze avonden worden extra bikers ingezet om de overlast te beteugelen. Het effect hiervan wordt door de winkeliers als positief ervaren. Het zou bijdragen aan het veiligheidsgevoel van het winkelend publiek. Vanuit de gemeente worden wijkwachten en jeugdtoezichthouders ingezet. Groep 6, M-groep Dit is een groep van ongeveer twintig jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar. Deze groep houdt zich met name in de weekenden op in de wijk de Huet en dan met name rondom de Bongerd. De groep wordt vooralsnog geïndiceerd als overlastgevend. Deze groep wordt op korte termijn opnieuw geïndiceerd en de verwachting is dat deze dan uit komt op een criminele groep. De overlast bestaat uit het achterlaten van afval, het intimideren van voorbijgangers, drugsoverlast, racen met scooters en spijbelgedrag. De laatste tijd is er meer zicht gekomen op een aantal inbraken en overvallen waar leden van de groep bij betrokken zouden zijn. De aanpak vanuit de politie is repressief bij het constateren van overtredingen. Vanuit de gemeente worden wijkwachten en jeugdtoezichthouders ingezet. Door deze gezamenlijke inzet is de groep weggetrokken van het Multiveld. Kinderen onder de 12 jaar kunnen hier nu weer veilig spelen. 4.5 Evenementen In de gemeente Doetinchem zijn mede door haar centrumfunctie ieder jaar veel evenementen. De politie-inzet bij deze evenementen vraagt jaarlijks veel politiecapaciteit. De politie streeft naar een nauwere samenwerking met de gemeente om in een vroeg stadium samen afspraken te maken met de betrokken organisatoren. Het gaat volgens de politie dan het hebben van een veiligheidsplan waarbij gekeken wordt naar onderwerpen als crowd-management, scenariodenken, inzetten van beveiliging, gevolgen voor de openbare orde. 18

20 Hoofdstuk 5 Aandachtspunten Ondanks dat de gemeente Doetinchem geen extremen in haar problematiek kent, heeft het gebiedsgebonden politieteam Doetinchem een aantal prioriteiten benoemd die volgens haar belangrijke lokale veiligheidsthema s zijn, die in 2011 inzet van de politie en de veiligheidspartners vragen. Het team adviseert de gemeente deze onderwerpen op te nemen in het Integraal Veiligheidsplan. 5.1 Woninginbraken Aangezien een woninginbraak een ernstige inbreuk op de privacy van de bewoner en haar woonomgeving veroorzaakt, is dit voor het team reden om hierop te blijven investeren. Regelmatig zal het onderwerp dan ook terugkomen in de digitale briefing. De afdeling criminaliteit van het team en de divisie Information en Intelligence blijven de trends van woninginbraken volgen en analyseren. Indien mogelijk wordt extra surveillance ingezet welke is afgestemd op de hotspots. Het opsporingsproces bij woninginbraken is vastgelegd in een regionaal protocol en wordt ook door team Doetinchem gehanteerd als standaard werkwijze. Buurtonderzoek en het maken van een fotoblad zijn onderdelen van die standaard werkwijze. Het team wil blijven investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de aangiften. Een inbraak wordt altijd gemeld aan het Team Forensische Opsporing. In alle gevallen wordt door het team de ondersteuning en hulp van Slachtofferhulp aangeboden ten behoeve van nazorg. Burgers hebben zelf een grote rol in het voorkomen van woninginbraak. Voor de gemeente is hier een belangrijke rol weggelegd als het gaat om preventie (bijvoorbeeld verlichting) en als het gaat om voorlichting. 5.2 Jeugd Aandacht voor jeugd betekent aandacht voor jeugd in de breedste zin van het woord. De taak van de politie hierin blijft signaleren en adviseren. Belangrijk is dat de samenwerking met de ketenpartners en de inzet van de jeugdtoezichthouders verder wordt bestendigd en uitgediept. De (landelijke) toename van alcohol- en drugsgebruik van jongeren is een zorgelijke ontwikkeling. Van jongeren die veel gedronken hebben, maar nog geen strafbaar feit hebben begaan, worden de ouders geïnformeerd en betrokken bij het problematische drankgebruik. Jongeren die overlast veroorzaken worden thuis bezocht door de wijkagent. Hierbij is signaleren en doorverwijzen een belangrijk doel. Na drie van deze bezoeken wordt voor de betreffende jongere een zorgformulier voor Bureau Jeugdzorg opgemaakt. Vernielingen die worden gepleegd op de uitgaansroutes blijven punt van aandacht voor het team. 5.3 Geweld Geweld blijft een prioriteit. Het team blijft ook komend jaar investeren in de aanpak van geweld. Snel en adequaat reageren op deze incidenten levert het beste resultaat. Ook zal er aandacht blijven voor preventieve werkwijze in en rondom de horeca in de gemeente Doetinchem. Huiselijk geweld is een landelijk speerpunt en heeft de aandacht van het team. Gebleken is dat in Doetinchem veelvuldig huiselijk geweld plaatsvindt. De invoering van het tijdelijk Huisverbod zal een sterke invloed krijgen op het terugdringen van huiselijk geweld. Daarnaast blijft het protocol huiselijk geweld van kracht waarbij vooral justitie een belangrijke rol inneemt als het gaat om vervolging. 19

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Leeswijzer veiligheidsanalyse gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Leeswijzer veiligheidsanalyse gemeente Geertruidenberg en Drimmelen 1 Leeswijzer veiligheidsanalyse gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Inleiding De gemeenteraden van Drimmelen en Geertruidenberg hebben ingestemd met het gezamenlijk opstellen van één integraal veiligheidsbeleid.

Nadere informatie

Uitvoeringskader 2014

Uitvoeringskader 2014 Uitvoeringskader 2014 Gemeente Papendrecht Integraal Veiligheidsplan 2012-2015, tot stand gekomen door samenwerking tussen: INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 Partners Hoofdstuk 2 Uitvoeringskader 2014 2.a Uitgangspunten

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inleiding.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013 Gemeente Bussum Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Terugblik op de afgelopen periode... 4 2.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 4 2.2 Hoe werd

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Leusden 2011-2015 Inhoudsopgave IVP 1 Inleiding 2 Organisatie en strategische partners 3 Analyse veiligheidsbeeld gemeente Leusden 2006-2010 4 Prioriteiten en Ambities

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Cameratoezicht in Almere

Cameratoezicht in Almere Onderzoek & Statistiek September 2011 Welke invloed heeft het cameratoezicht op de veiligheid en leefbaarheid in het stadscentrum? Cameratoezicht in Almere Hoe is de veiligheidsbeleving van bewoners, ondernemers

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016 KADERNOTA Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Assen 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 VISIE...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEIDSANALYSE...5 2.1 DE VEILIGHEIDS- EN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij Jaarverslag 2012 Extract Boxtel Politieregio Brabant-Noord District Meierij Definitieve versie 1 15-03-2013 2 Voorwoord Voor u ligt het laatste jaarverslag van de politie district Meierij. Met de komst

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag Versie 1.1, januari 2013 Op 9 januari 2013 vastgesteld door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie in

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 Gemeente Echt-Susteren, 30 juni 2008 Vastgesteld college van B&W: 15 juli 2008 Vastgesteld gemeenteraad: 25 september 2008 Portefeuillehouder: dhr. D.A.M. Akkermans

Nadere informatie

Venlo duurzaam veilig 2011-2014

Venlo duurzaam veilig 2011-2014 Evaluatie integraal veiligheidsbeleid Venlo duurzaam veilig 2011-2014 zaak_id bericht_nummer bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling team MOVZV steller PJE Jochijms / MJM van Hal / MA

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015 2018 Gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie Eenheid Noord-Holland Werkgroep Integrale Samenwerking NH 95%

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid,

Nadere informatie

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding 3 2. Resultaten 2014 5 2.1 Veiligheidsveld veilige woon en leefomgeving 7 2.2 Veiligheidsveld Bedrijvigheid

Nadere informatie