Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus AP Apeldoorn. Samenstelling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling:"

Transcriptie

1 Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus AP Apeldoorn Samenstelling: Politieteam Doetinchem Teamchef: J. Thannhauser Schrijver: J.V. Zweers Februari 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding Herkomst van de informatie Leeswijzer Verzorgingsgebied politieteam binnen de gemeente Doetinchem... 2 Misdrijven en incidenten Stijgers en dalers in de gemeente Doetinchem Woninginbraken Voertuigcriminaliteit Diefstal van brom-, snor-, en fietsen Diefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen Winkeldiefstal Overige vermogensdelicten Zedendelicten Geweldsdelicten Aantasting openbare orde/ruimte Illegale handel Overigen Overlast Jeugdoverlast Uitgaansgerelateerde overlast Burengerucht Overlastgevende voorzieningen Verkeersoverlast Dader- en risicogroepen Veelplegers Vaste klanten Melders Jeugdgroepen Evenementen Aandachtspunten Woninginbraken Jeugd Geweld Fietsendiefstallen Alcohol- en drugsoverlast Bijlagen Tabel Overzicht categorie: incidenten, meldingen, misdrijven, verkeersongevallen Algemeen overzicht misdrijven en incidenten... 1

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Met de Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast, informeert de politie Noord- en Oost-Gelderland het lokale bestuur over de ontwikkeling van criminaliteit en veiligheid in de gemeente Doetinchem. De politie signaleert en adviseert hiermee over ontwikkelingen die van belang zijn voor het vergroten of borgen van de veiligheid van de inwoners van de gemeente. De gebiedsscan is bedoeld als input voor het veiligheidsbeleid van het lokale bestuur en als intern document om jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in kaart te brengen op de onderwerpen die zijn aangereikt vanuit het landelijke kader. De gebiedsscan is een nieuw product, gemaakt door het gebiedsgebonden team in de gemeente Doetinchem, waarbij de systeem- en straatkennis is samengebracht. 1.1 Herkomst van de informatie In de gebiedsscan worden de criminaliteits- en overlastcijfers die afkomstig zijn uit de registratiesystemen van de politie (harde informatie), gekoppeld aan de straatkennis van de wijkagenten en andere politiemensen (zachte informatie). Dit levert waardevolle informatie op over de context en de ontwikkelingen in hun werkgebied en wordt gebruikt voor het analyseren van de problemen, de beleidsvorming en voor het bepalen van de benodigde inzet van capaciteit en middelen. Aan het lokale bestuur zal jaarlijks het resultaat van de bundeling van harde en zachte informatie worden aangeboden in de vorm van de Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast. In 2010 is de gebiedsscan voor de eerste keer gemaakt. Ervaring in den lande leert ons dat dit complexe proces enkele jaren duurt, voordat het volgroeid is. De uitdaging om zowel intern als extern door te ontwikkelen is hiermee aangegaan. Voor de totstandkoming van de gebiedsscan is gebruik gemaakt van het programma Brains. Brains gaat uit van het registreren van het pleegmoment van incidenten. Andere door de politie gebruikte programma s gaan uit van het moment van registreren van een incident. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan indien rapportages naast elkaar worden gebruikt. 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 2 van de gebiedsscan geeft de meerjaren ontwikkeling op het gebied van criminaliteit en veiligheid binnen de gemeente Doetinchem weer. Hoofdstuk 3 behandelt de overlast in de gemeente Doetinchem. Hoofdstuk 4 biedt informatie over de verschillende groepen personen waarmee de politie contact heeft. Tot slot geeft het gebiedsgebonden politieteam Doetinchem in hoofdstuk 5 aan wat in hun ogen de belangrijkste lokale veiligheidsthema s zijn die inzet van de politie en de veiligheidspartners vragen. Aan de gebiedsscan zijn een aantal bijlagen toegevoegd: een overzicht van de zaken die de politie per categorie registreert, een overzicht van categorieën en een toelichting op de misdrijven- en overlastcategorieën. De cijfers zijn een weergave van het aantal incidenten: alle bij de politie ter kennis aangedragen feiten. In de overzichtkaartjes die in de gebiedsscan zijn weergegeven, worden de hotspot locaties gemarkeerd. Een gemarkeerde locatie geeft geen informatie over het aantal keren dat op die locatie een incident heeft plaatsgevonden. 1.3 Verzorgingsgebied politieteam binnen de gemeente Doetinchem In de gemeente Doetinchem kent het politieteam volgens haar eigen ordening en organisatie wijken met daaraan gekoppelde wijkagenten. 2

4 Hoofdstuk 2 Misdrijven en incidenten Eén van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid is het aantal door de politie geregistreerde misdrijven en incidenten. In dit hoofdstuk worden de cijfers over misdrijven en incidenten in de gemeente gepresenteerd. Deze cijfers krijgen extra betekenis door ze te vergelijken met de cijfers van de vier voorgaande jaren waardoor trends zichtbaar worden. Een vergelijking van deze cijfers over meerdere jaren laat zien of het veiligheidsbeeld in zijn geheel of op onderdelen verandert in positieve, dan wel in negatieve zin. Eén van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid in de gemeente is het aantal incidenten dat jaarlijks door de politie wordt geregistreerd. Het politieteam Doetinchem is een actief team dat zich hard heeft ingezet om de burger zo veel mogelijk te helpen daar waar mogelijk. Zij heeft zoveel mogelijk misdrijven opgelost, en bij het oplossen van problemen waar nodig andere betrokken organisaties en instanties hierbij betrokken of naar deze partijen doorverwezen. Kenmerkend is de intensieve samenwerking die door de jaren heen is gegroeid tussen de gemeente Doetinchem, wooncoöperatie Sité Woondiensten, de middenstand, de politie en andere netwerkpartners. Het belang van integraal veiligheidsbeleid en de noodzaak hiervan wordt volledig onderschreven als gemeengoed. Dit is ook terug te vinden in de projecten die in de loop van dit document zullen worden beschreven. 2.1 Stijgers en dalers in Doetinchem Er is over een periode van vijf jaar gekeken hoe de verschillende vormen van criminaliteit in de gemeente Doetinchem zich hebben ontwikkeld. In onderstaande tabel zijn de stijgers en dalers weergegeven. Gemeente Doetinchem Diefstal/inbraak woning Voertuigcriminaliteit Diefstal van brom-, snor-, en fietsen Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen Winkeldiefstal Overige vermogensdelicten Zedendelicten Geweldsdelicten Aantasting openbare orde/ruimte Illegale handel Vaartuigcriminaliteit Overlast Milieu Brand Verkeer Het totaal aantal geregistreerde incidenten op de genoemde onderwerpen in de gemeente Doetinchem is gestegen van 6650 incidenten in 2005 tot 7752 incidenten in Een stijging van ruim 16%. 3

5 2.2 Woninginbraken Het aantal aan woninginbraken gerelateerde incidenten in 2009 (195) in de gemeente Doetinchem vertoont een stijging ten opzichte van de voorgaande vijf jaren. Regionaal gezien is over de gehele linie een stijging waar te nemen waardoor de stijging van incidenten in de gemeente Doetinchem niet op zichzelf staat. Hotspots Hoewel alle wijken in Doetinchem te maken hebben met inbraken, is de wijk Doetinchem- Noord/Bezelhorst cijfermatig aan te duiden als een hotspot met een totaal van 58 inbraken. Hier is halverwege 2009 op in gespeeld door een anti-inbraak project te starten in samenwerking met de gemeente Doetinchem en de wooncoöperatie Sité Woondiensten. Speerpunten van dit integrale project waren: - Het aanpakken van donkere steegjes en plekken in de wijk middels het aanbrengen van (straat)verlichting (Gemeente Doetinchem). - Surveillance te voet en op de fiets in burgerkleding door de politie op inbraakgevoelige tijden en dagen. - Het verbeteren van het hang- en sluitwerk van de huurwoningen (Sité). - Het inzetten van stadswachten die met regelmaat rondes door de wijk Noord en Bezelhorst lopen. Het beoogde doel hiervan was naast een preventieve werking ook een signalerende functie. - Vergroten van de sociale controle in de wijk middels een brief aan de bewoners waarin hun medewerking werd gevraagd om goed op te letten en verdachte situaties te melden bij de politie. Het effect van deze integrale inzet moet nog worden geëvalueerd. Kijkend naar de inbraken is opvallend te noemen dat er procentueel meer inbraken worden gepleegd in de donkere maanden van het jaar. 4

6 Informatie van de wijkagenten van de wijken Wehl en Dichteren laat zien dat de stijging in deze wijken te wijten is aan een groep inwoners die zich in de wijk veelvuldig bezighield met criminele activiteiten. Met het vertrek van deze mensen is het aantal inbraken weer gedaald. Afgelopen jaar heeft gedurende een aantal maanden het N18/A18 project gedraaid. In de nachtelijke uren namen agenten posities in nabij de afritten van de A18 en de N18 om voertuigen te controleren die van de snelweg afkwamen. De informatie die hierdoor werd verkregen is vastgelegd. Modus Operandi / Daders Opvallend in de Modus Operandi (MO) is dat veel van de inbraken worden gepleegd met grof geweld. Vaak werd met een steen een ruit ingegooid; ook werden er inbraken gepleegd door middel van de Bulgaarse methode. Momenteel is gaatjes boren een trend wanneer het om de MO gaat. De aangehouden verdachten komen voornamelijk van buiten de gemeente. Het politieteam Doetinchem zal het komende jaar nog meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de aangiften en het registreren van de Modus Operandi. Er is al een inhaalslag gemaakt door bij alle woninginbraken een fotoblad toe te voegen. Hierdoor kan een aangehouden verdachte aan de hand van dit fotoblad de plaats delict beter herkennen 2.3 Voertuigcriminaliteit Voertuigcriminaliteit bestaat vooral uit autokraken, waarbij spullen uit een auto dan wel vrachtauto worden gestolen. Daarnaast valt diefstal van de auto dan wel van de vrachtauto zelf en de diefstal uit overige voertuigen onder deze categorie. De categorie laat een stijging zien van incidenten ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen jaren. De stijging in deze categorie wordt vooral veroorzaakt in de subcategorie diefstal/ uit af (personen)auto. De buit bestaat vaak uit airbags en of navigatieapparatuur. Een kring van een zuignap van een TomTom-houder kan voldoende zijn om te auto open te breken. Hotspots Deze vorm van criminaliteit doet zich voor in de hele gemeente Doetinchem; waarbij opvalt dat vooral in het centrum van Doetinchem en de wijk Doetinchem-Noord/Bezelhorst de stijging van geregistreerde incidenten het grootst is. Voor deze stijging is geen eenduidige of sluitende verklaring te geven. Veel van de aangiften die gedaan worden via het internet bieden onvoldoende informatie voor nader onderzoek en opsporing. Aanpak De wijkagent heeft een dadergroep in beeld die met name opereert in de wijken de Huet en Wehl. Een onderzoek tegen deze groep is in gang gezet. Ook is opvallend te noemen dat er in de omgeving rondom de dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen gestolen auto s worden aangetroffen. Voertuigen uit Doetinchem worden teruggevonden in Nijmegen en voertuigen uit Nijmegen worden aangetroffen in Doetinchem. 2.4 Diefstal van brom-, snor-, en fietsen Het aantal diefstallen in de gemeente Doetinchem is, afgezet tegen het gemiddelde van de laatste jaren, gelijk gebleven. De spreiding van de diefstallen, kijkend naar maand, dag en tijd is groot. Opvallend is wel dat er in 2009 een grote stijging is van fietsdiefstallen in de maand augustus heeft plaats gevonden Vaak is het moment van de ontdekking veel later dan het moment van de diefstal. Dit maakt repressief dan wel preventief optreden lastig. Ook hier geldt dat door de toename in internetaangiften en de kwaliteit van deze aangiften mogelijk daderkenmerken verloren gaan. 5

7 Opvallend aan het aantal bromfiets- en scooterdiefstallen is, dat in 2009 een behoorlijke stijging is te zien in het aantal diefstallen. Een mogelijke oorzaak kan liggen in de forse toename van het aantal van deze vervoermiddelen. Binnen het district Achterhoek is de kennis aanwezig om via een snelle scan gestolen fietsen te achterhalen. De plannen voor dit project zijn geschreven en deze werkwijze zal in de nabije toekomst worden geïmplementeerd. Hotspots Hoewel dit delict door de gehele gemeente plaatsvindt, zijn het Centraal Station en het station in Wehl plaatsen waar dit vaak voorkomt. Ook in de wijk Doetinchem-Noord/Bezelhorst is een behoorlijke stijging te zien. Daders De diefstallen worden gepleegd door verschillende dadergroepen. Daar waar de duurdere fietsen soms worden ingeladen in bestelbusjes, worden goedkopere fietsen vaak geleend door uitgaanspubliek dat naar huis wil. 2.5 Diefstal / inbraak bij bedrijven en instellingen Dit onderwerp bevat diefstal uit bedrijf, diefstal uit school en diefstal uit sportcomplex. Het aantal inbraken, diefstallen bij bedrijven en instellingen is stabiel gebleven waarbij op te merken valt dat het aantal inbraken in scholen de afgelopen vijf jaar behoorlijk is gedaald. Kijkend naar de eerste helft van 2010 lijkt het aannemelijk dat deze dalende trend stand houdt. In Doetinchem is een integraal samenwerkingsverband tussen de gemeente, de politie en de bedrijven als het gaat om de beveiliging; te weten Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Doetinchem (SBBD). Fair is de organisatie die voor deze stichting de beveiliging op zich mag nemen. Ieder bedrijf dat aangesloten is bij het SBBD heeft een zogenaamd beveiligingsplan. Wordt er toch een inbraak gepleegd, dan zal Fair dit beveiligingsplan nogmaals tegen het licht houden. De uitwisseling van gegevens tussen Fair en de politie loopt nog niet helemaal zoals beoogd. Door gezamenlijke inzet kan dit echter verbeteren. Hotspots Op dit moment is een stijgende trend waarneembaar in het aantal inbraken, insluipingen in scholen en zwembaden. Deze stijging is nog niet aan te tonen door middel van de cijfers van Bij basisscholen gaat het vooral om het wegnemen van computerapparatuur. Vaak wordt apparatuur meegenomen dat dicht bij een raam staat en dus eenvoudig kan worden weggenomen na het inslaan van een raam. Middelbare scholen hebben meer last van insluipingen. Ook hier bestaat de buit vaak uit computerapparatuur. Daders Doordat veel scholen tegenwoordig investeren in een goed camerasysteem, is een deel van de insluipingen opgelost. Door goed samen te werken is een bekende veelpleger in Doetinchem voor deze insluipingen aangehouden. Om insluipingen tegen te gaan hebben scholen in de wijk Dichteren bijvoorbeeld gezamenlijk afgesproken dat de schooldeuren afgesloten worden als de leerlingen binnen zijn. Ook een groot aantal van de inbraken in zwembaden is opgelost. Hiervoor is een dadergroep uit Wehl aangehouden. 2.6 Winkeldiefstal Het aantal winkeldiefstalincidenten (148) in de gemeente Doetinchem is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Van deze diefstallen kan gesteld worden dat 87% worden gepleegd in het centrum van Doetinchem. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de middenstand van het centrum van Doetinchem een regionale functie vervuld, wat veel bezoekers naar de stad trekt. De concentratie winkels is hier groot 6

8 Het winkelgebied in het centrum van Doetinchem is aangesloten bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO behelst een gestructureerde aanpak voor het verhogen van de veiligheid in een winkelgebied. Op 20 april 2010 heeft het Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel de eerste ster uitgereikt aan dit winkelgebied vanwege de samenwerking tussen de winkeliers, de politie en gemeente Het vermoeden bestaat dat de cijfers niet het werkelijke aantal winkeldiefstallen benaderen. Vaak wordt geen aangifte van winkeldiefstal gedaan. Ook worden niet alle winkeldiefstallen opgemerkt. De middenstand, de politie en de gemeente hebben de laatste jaren op een integrale manier samengewerkt om de aangiftebereidheid te vergroten. Dit om een realistischer beeld van de problematiek te krijgen, en om zoveel mogelijk verdachten aan te houden. Daarnaast wordt geprobeerd om door middel preventie winkeldiefstallen te voorkomen. Deze samenwerking en landelijke initiatieven hebben geleid tot de volgende werkwijze: - Wijkwachten lopen rondes in de stad en geven verdachte situaties door aan de politie (preventief). - Voor winkeliers in het centrum van Doetinchem is een SMS-Alert groep gemaakt. De politie kan hen via een sms-bericht attenderen op incidenten of (criminele) activiteiten die in Doetinchem plaatsvinden. - De winkeliers in het centrum hebben het telefoonnummer van de winkelierstelefoon. Deze telefoon heeft het noodhulpvoertuig van Doetinchem bij zich. Hierdoor hoeven winkeliers niet met te bellen, maar hebben ze direct contact met de politie. Dit scheelt kostbare tijd. Met name als verdachten te voet worden achtervolgd heeft deze daadwerkelijke tijdwinst al de nodige resultaten opgeleverd. - In de nabije toekomst zal het project Stop de Dief worden gestart. Dit geeft winkeliers bij winkeldiefstal de mogelijkheid om via een civiele vordering 151 euro schade te verhalen op de dader. Deze civiele vordering is bedoeld om het tijdverlies en de overlast voor de ondernemer te compenseren. - Al enkele jaren wordt gewerkt met een winkelverbod. Een winkelverbod kan worden uitgereikt aan winkeldieven voor de periode van een jaar. De politie krijgt hiervan een afschrift. - In het voorjaar van 2011 zal door de wijkagent en de gemeente aan alle winkeliers en personeelsleden een voorlichtingsavond worden gepresenteerd waarbij het onderwerp Veiligheid centraal staat. Daders Een specifieke dadergroep is moeilijk te benoemen. Opvallend is dat een groot deel van de diefstallen uit supermarkten worden gepleegd door dak- en thuislozen. Deze groep wordt dan ook goed in de gaten gehouden. Duurdere zaken zoals kleding wordt regelmatig gestolen door groepen criminelen van buitenaf, professionele organisaties, die met meerdere mensen tegelijk opereren en door hun manier van opereren moeilijk te pakken zijn. Vaak werken ze met geprepareerde kleding of tassen. Het aantal winkeldiefstallen in supermarkten in kleine dorpen zoals Wehl en Gaanderen is relatief gezien lager dan in de stad. Dit komt omdat daar mensen van buitenaf gelijk opvallen. De sociale controle is hier groter dan in de stad. 2.7 Overige vermogensdelicten Onder deze delicten vallen diefstal uit garage/schuur, zakkenrollerij en diefstal uit overige roerende goederen. Opvallend is dat wat betreft diefstal uit garage/schuur met uitzondering van de wijk Doetinchem- Noord/Bezelhorst een behoorlijk daling is waar te nemen. Zakkenrollerij daarentegen is behoorlijke toegenomen. Een eenduidige verklaring hiervoor kan niet worden gegeven. Hotspots Als het gaat om zakkenrollerij kan worden vastgesteld dat 75% van de diefstallen plaatsvinden in het centrum van Doetinchem. De wekelijkse markt is een moment waarop veel zakkenrollers toeslaan. In de wijken rondom het centrum vindt zakkenrollerij veelal plaats in supermarkten. 7

9 Daders Over het algemeen kan worden gesteld dat daders met meerdere individuen samenwerken en dat veelal afleiding wordt gebruikt om de goederen buit te maken. Het is erg lastig om daders in beeld te krijgen omdat de diefstal pas enige tijd later wordt geconstateerd. 2.8 Zedendelicten Onder zedendelicten vallen incidenten van aanranding, incest, ontucht, schennis, verkrachting en overige zedendelicten. Onder de categorie overig valt bijvoorbeeld de verspreiding van pornografie. Het aantal zedendelicten is met uitzondering van schennis, over de gehele linie gestegen. Deze stijging is veroorzaakt door een zedenmisdrijf in de wijk De Hoop, waarbij een verdachte meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Ook is er een verdachte opgepakt die een behoorlijk aantal aanrandingen had gepleegd. De politie kent een speciale afdeling zeden. De politieagenten die worden geconfronteerd met een zedenzaak, hebben een signalerende rol. Indien er sprake is van een mogelijk zedendelict, verwijzen ze meteen door naar de afdeling zeden. Gecertificeerde zedenrechercheurs voeren vervolgens het onderzoek uit. 2.9 Geweldsdelicten Geweldsdelicten worden verdeeld in de items openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen. Openlijk geweld is het in vereniging plegen van openlijk geweld tegen personen of goederen. Onder bedreiging valt bijzondere inbreuk veiligheid, gijzeling, bedreiging, stalking en het onttrekken van minderjarigen aan het gezag. Mishandeling is geweld met en zonder letsel en met en zonder wapen, maar ook man/vrouw mishandeling, homogeweld en kindermishandeling. Het aantal geweldsdelicten in Doetinchem laat ten opzichte van de voorgaande jaren een stijging zien. Daar waar openlijke geweldpleging, straatroof en overvallen binnen deze categorie juist dalen, neemt mishandeling flink toe en verdubbelt bijna. Deze verdubbeling van incidenten geldt eigenlijk voor alle wijken van Doetinchem. De stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de categorie ruzie/twist (zonder gevolgen), met de invoering van het nieuwe registratiesysteem BVH van de politie (medio 2009), valt onder de noemer geweld en niet langer gekoppeld is in de registratie van incidenten onder de noemer overlast. Hotspots Geweldsdelicten komen voor in alle wijken van de Gemeente Doetinchem. Het centrum met het uitgaansgebied is een van de hotspots. Ook in de wijken Doetinchem-Noord/Bezelhorst en Muziekbuurt / Overstegen worden meer geweldsincidenten gemeld dan in andere wijken. Uitgaansgeweld Het uitgaansgeweld is voor een stad als Doetinchem, met een streekfunctie, relatief gezien laag. Dit komt mede door de integrale aanpak om geweld, gerelateerd aan uitgaande jongeren te verminderen. Deze aanpak werkt nu al een aantal jaren. Deze gecombineerde aanpak is voor veel andere gemeenten een goed voorbeeld gebleken en zij hebben deze werkwijze overgenomen. Kenmerkend voor deze werkwijze is dat alle netwerkpartners hun eigen expertise en ervaring uitwisselen en inzetten daar waar nodig. Tussen de horecaondernemers, politie, gemeente Doetinchem is een horecaconvenant afgesloten. Hiermee wordt één gezamenlijk doel beoogd: zo veilig mogelijk uitgaan in Doetinchem. Het politieteam Doetinchem heeft agenten aangesteld met het taakaccent horeca; deze agenten zijn vaste aanspreekpunten voor de netwerkpartners. Zij hebben ook regelmatig contact met de portiers van de horecagelegenheden. De gemeente Doetinchem heeft twee jeugdtoezichthouders, die met name tijdens de horecanachten in het centrum aanwezig zijn. Via hun contacten met de jongeren kunnen zij ruzies in de kiem smoren en daar waar nodig de politie voorzien van de nodige informatie. Ook lopen er tijdens de horecanachten nachtwachten rond. Zij surveilleren in de cirkel rondom het centrum en bezoeken populaire indrinkplekken. Er is met regelmaat overleg tussen alle betrokkenen, 8

10 waar de bijzonderheden worden uitgewisseld en aandachtspunten worden geformuleerd. Sinds een aantal jaren heeft de politie een bike-team. Bikers zijn indien nodig snel ter plaatse en kunnen groepen jongeren die het centrum verlaten onopvallend volgen. Dit volgen van jongeren heeft in 2009 ook plaatsgevonden gedurende het project Mee naar huis. Agenten volgden, in samenwerking met stadswachten, in onopvallende voertuigen of in burgerkleding op de fiets groepen jongeren naar huis. Daar waar nodig werden de jongeren aangesproken op hun gedrag, of werden jongeren voor stafbare feiten aangehouden. Uit het horecaconvenant is ook het horecaverbod tot stand gekomen. Als een persoon een misdrijf begaat dat aan de horeca gerelateerd kan worden, krijgt deze persoon een horecaverbod voor de duur van één jaar voor alle horecagelegenheden die bij het horecaconvenant zijn aangesloten. Hierdoor wordt een heel duidelijk signaal uitgedragen: als je, je misdraagt in de horeca dan heb jij daar een lange tijd last van. Huiselijk geweld Op 1 maart 2009 heeft het huisverbod zijn intrede gedaan. Dit middel is gericht op hulpverlening en kan mogelijk een bijdrage leveren aan het specifieke probleemgebied waar strafrecht alleen niet toereikend is. Het steunpunt huiselijk geweld verleent crisisinterventie rond huiselijk geweld. Een ontwikkeling die we zien is dat steeds meer allochtone slachtoffers van huiselijk geweld zelf de stap nemen om aangifte te doen. De Wet Tijdelijk Huisverbod vergt, mede door de grote administratieve last die de toepassing van deze wet met zich meebrengt, relatief veel van de capaciteit van de politie. 9

11 2.10 Aantasting openbare orde en ruimte Voor aantasting van openbare orde en ruimte wordt gekeken naar vernielingen van auto s en overige vernielingen (zaaksbeschadiging). Sinds 2008 is er een lichte daling te constateren in het aantal vernielingen in de gemeente Doetinchem. Alleen de wijk Doetinchem-Noord/Bezelhorst heeft te maken met een stijging als het gaat om vernielingen aan auto s. Bij een deel van de geregistreerde incidenten van vernieling gaat het eigenlijk om een niet voltooide auto-inbraak. Deze daling van vernielingen is mogelijk het resultaat van de hierboven beschreven succesvolle horecaconvenant en de inzet van wijkwachten. Sinds een aantal jaren is er een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen. Hierdoor is de overlast die zij veroorzaken en de vernielingen die zij plegen merkbaar minder geworden Op een aantal manieren wordt ook hard gewerkt om de leefbaarheid in wijken te verhogen en verpaupering tegen te gaan. Wijkteams waarin een aantal netwerkpartners zitten zijn hard bezig om plannen te implementeren om de leefbaarheid van bepaalde zorgwijken te verbeteren. Door Sité Woondiensten is een beveiligingsbedrijf ingehuurd die op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 21:00 en 03:00 uur rond de flats in deze straat surveilleert en indien nodig mensen, bewoners aanspreekt. Al deze initiatieven zullen logischerwijs hun invloed op het aantal incidenten hebben, dan wel krijgen. Voetbal Graafschap Het team Doetinchem besteedt jaarlijks veel aandacht aan toezicht, handhaving en opsporing in relatie tot de BVO (Betaald Voetbal Organisatie) de Graafschap. Het betreft gedurende het voetbalseizoen de reguliere inzet bij zowel thuis- als uitwedstrijden. Vanuit het district maar ook vanuit de regio vindt ondersteuning plaats. De inzetten hebben wekelijks, afhankelijk van wie de tegenstanders zijn, meer- of minder invloed op de speerpunten geweld, overlast alcohol/drugs en de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie. 10

12 2.11 Illegale handel Onder illegale handel wordt verstaan: drugshandel, wapenbezit, heling en fraude. Het aantal incidenten betreffende deze vormen van criminaliteit is de laatste jaren stabiel te noemen. Drugshandel De aandacht voor de aanpak van de drugshandel is in veel steden, zo ook in Doetinchem, groot. Binnen het politieteam zijn twee taakaccenthouders drugs. Zij besteden een deel van hun beschikbare tijd aan dit taakaccent. De afgelopen jaren hebben zij al diverse successen geboekt. In de gemeente Doetinchem zijn drie coffeeshops die de nodige drugsgerelateerde incidenten met zich meebrengen. Daarnaast zijn er de thuisdealers en thuistelers die voor de nodige overlast zorgen. De huistelers en dealers worden aangepakt door middel van een aantal projecten, te weten: het patserproject, de hennep ruimdagen en het rode kaart principe vanuit Sité Woondiensten. Bij het politieteam bestaat niet de indruk dat de handel in soft- en harddrugs afneemt; wel dat het minder openlijk gebeurt. Een paar keer per jaar houdt de politie samen met andere instanties controles bij de coffeeshops. Dit heeft het afgelopen jaar geresulteerd in de sluiting van twee coffeeshops voor de duur van een aantal maanden. Beiden hadden teveel voorraad voor de verkoop in huis. Heling Uit de cijfers blijkt dat er zeven incidenten betreffende heling zijn behandeld. Gezien de grootte van het werkgebied van het politieteam Doetinchem is dit relatief gezien weinig. Dit komt omdat vanwege de beschikbare capaciteit gekozen is om zaken met een hogere prioriteit eerder aan te pakken. Fraude In de meeste gevallen gaat het hier om oplichting via Marktplaats.nl. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken welke zaken prioriteit krijgen. Daar waar grotere onderzoeken zijn gestart naar stelselmatige oplichters worden aangiften gebundeld Overigen De meest voorkomende incidenten in de verzamelcategorie zijn: verkeersongevallen, brand/ ontploffing, vaartuigcriminaliteit en milieu. Opvallend is dat het aantal doorrijdingen na aanrijding fors is gedaald tot het laagste cijfer van de afgelopen vijf jaar. Hier is geen eenduidige verklaring voor te geven. Wat betreft de cijfers over de andere onderwerpen, kan worden gesteld dat er geen stijgingen of dalingen zijn waar het politieteam Doetinchem haar aandacht op moet vestigen. 11

13 Hoofdstuk 3 Overlast Onder de noemer overlast vallen allerlei zaken waar de bewoners zich aan ergeren of last van ondervinden. Rondhangende jongeren die zich misdragen, rotzooi op straat maken en met brommers over trottoirs crossen. Uitgaanspubliek dat voor geluidshinder zorgt en her en der vernielingen aanricht, wildplast en mogelijk openlijk geweld pleegt. Ook kan men overlast ondervinden van verkeer, evenementen of van mensen die in de buurt onaangepast gedrag vertonen. In dit hoofdstuk wordt de aard en omvang van de overlast besproken. Overlast; deels subjectief, deels objectief Sommige vormen van overlast zijn objectief vast te stellen. Bij vernieling, duidelijke intimidatie, veel rommel of lawaai is duidelijk overlast te constateren. Maar soms is overlast ook persoonsafhankelijk. (subjectief). Wat voor de één een bron van ergernis is, kan voor een ander, in de zelfde omgeving en situatie, geen overlast veroorzaken. Ook de manier waarop mensen op overlast reageren kan verschillen. Sommigen zullen zelf ergens op af stappen en de problemen proberen op te lossen en anderen zullen de politie bellen. De stelregel voor de politie is om elke vorm van overlast serieus te nemen. 3.1 Jeugdoverlast De meeste incidenten betreffende jeugdoverlast zijn afkomstig van de bekende jeugdgroepen in de gemeente Doetinchem. De overlast bestaat voornamelijk uit rondhangen, het vervuilen van de openbare ruimte, het scheuren met scooters, het intimideren van voorbijgangers en het drinken van alcohol. 12

14 In het centrum van Doetinchem zijn diverse overlastplekken aan te geven, met als voornaamste hotspot de Veentjes en haar directe omgeving. Verder zijn bekende overlastplekken in het afgelopen jaar: het Raadhuisplein te Wehl, OBS Overstegen en het Multiveld in de wijk de Huet. Opvallend is dat door de jaren heen de jeugd veel mobieler is geworden. Waar groepen eerder vasthielden aan een specifieke hangplek, is opvallend dat men nu dezelfde groepen door de hele gemeente maar zelfs ook daarbuiten kan aantreffen. Het afgelopen jaar heeft er een project gedraaid met betrekking tot scholieren die op de Veentjes tijdens hun pauze naar de supermarkt gingen. Er werd met name repressief opgetreden tegen scholieren die afval op straat gooiden. Door omwonenden en winkelend publiek is hier positief op gereageerd. Het verhaal, dat het op straat gooien van afval een bekeuring oplevert van 90 euro, gaat op een middelbare school snel rond. Sinds 2009 is het wijkveiligheidsteam ontstaan uit de behoefte om via een integrale samenwerking met de gemeente, jeugdtoezichthouders en wijkwachten de overlast die onder meer door jongeren wordt veroorzaakt terug te dringen. Dit initiatief wordt als zeer positief ervaren; het concept zal nog zich nog verder kunnen ontwikkelen om te komen tot een meer daadkrachtige aanpak. Eind 2010 is deze pilot geëvalueerd. De gemeente Doetinchem laat door deze initiatieven zien dat zij steeds meer besef krijgt van haar rol als regisseur en dit nog verder wil blijven ontwikkelen. Het Multiveld op de Huet, waar eerder veel overlast werd ervaren is een voorbeeld waarbij integrale samenwerking met de netwerkpartners ervoor heeft gezorgd dat deze overlast sterk is afgenomen. Door het creëren van spelregels, de inzet van jeugdtoezichthouders en het handhaven hiervan kan het speelveld nu ook weer worden gebruikt als een veilige speelplek door kinderen van onder de 14 jaar. 3.2 Uitgaansgerelateerde overlast Er is sprake van uitgaansgerelateerde overlast wanneer overlast gekoppeld wordt aan de aanwezigheid van uitgaansgelegenheden. In de gemeente Doetinchem is het merendeel van de horecagelegenheden gevestigd in - en rondom de Grutstraat in Doetinchem. De overlast bestaat hier voornamelijk uit geluidsoverlast in het weekend; veroorzaakt door luidruchtige jongeren of van de uitgaansgelegenheid zelf die volgens de melder(s) de muziek te hard heeft staan. Meestal blijkt dan dat de portier de toegangsdeur van de horecagelegenheid open heeft laten staan. Doorgaans zijn er in het weekend niet veel overlastincidenten. Luidruchtige jongeren worden aangesproken door agenten op straat, waarna de overlast afneemt. In het verleden werden met enige regelmaat overlastincidenten gemeld rondom de discobus. De laatste jaren wordt de politie gebeld via de horecatelefoon wanneer de discobus vertrekt en wordt er doorgegeven hoeveel personen er in de bus zitten. Het horecapreventieteam zorgt dat er collega s aanwezig zijn bij de uitstaplocaties in de gemeente Doetinchem. Hierdoor is de overlast veroorzaakt door passagiers van de discobus sterk afgenomen. In 2009 heeft het project Mee naar huis gedraaid. Doel van dit project was: het terugdringen van de overlast en vernielingen die worden gepleegd door jongeren die al dan niet onder invloed van alcohol naar huis fietsen. In dit project werden ook de nachtwachten van de gemeente betrokken. Deze diensten in burgerkleding hebben geresulteerd in een aantal aanhoudingen en bekeuringen van jongeren. Door capaciteitsproblemen van de politie heeft dit project, nog, geen vervolg gekregen. 3.3 Burengerucht Het aantal incidenten burengerucht is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Het aantal incidenten is hoog wat logischerwijs ook de nodige inzet vraagt. Het gaat hierbij voornamelijk om geluidsoverlast. Als het gaat om een langdurig conflict, wordt, wanneer de betrokken partijen in een huurwoning wonen, contact gezocht met woningcorporatie Sité. Door de wijkagenten wordt in een zo vroeg mogelijk stadium doorverwezen naar buurtbemiddeling. Ondanks dat beide partijen op basis van vrijwilligheid met elkaar om de tafel gaan zitten leidt dit in veel gevallen tot een verbetering of oplossing van het conflict. Bij langdurige conflicten blijkt vaak dat de wrok zo diep bij de mensen zit, 13

15 dat men niet tot een oplossing kan komen. Vanuit de politie zouden we het doorverwijzen naar buurtbemiddeling in een nog eerder stadium kunnen laten plaatsvinden, bijvoorbeeld bij het eerste contact van de melder en Politie Service Centrum. Ook de overlast veroorzaakt door blaffende honden leidt vaak tot burenconflicten. Het blijkt dat deze meldingen vaak gemeld worden buiten de kantooruren van het bureau handhaving van de gemeente. Verder valt op bij de afhandeling van deze incidenten dat Doetinchem ook onderhevig is aan de landelijk maatschappelijke veranderingen. Buren bellen bij conflicten meteen de politie en ondernemen zelf in steeds mindere mate pogingen om zelf deze conflicten op te lossen. Het lijkt er op dat mensen steeds minder onderscheid kunnen maken tussen leef(woon)geluiden en overlast. In de zomermaanden is een duidelijke piek te zien als het gaat om geluidsoverlastincidenten. Buurtbewoners doen de ramen weer open, zijn meer buiten en komen elkaar daardoor ook vaker tegen. 3.4 Overlastgevende voorzieningen Dag en nacht opvang daklozen Zowel de nachtopvang als de dagopvang brengen op zich weinig overlast met zich mee. Incidenten die wel gemeld worden zijn vooral op de momenten als daklozen worden geweigerd of het pand niet willen verlaten. Door het bestaan van deze opvang en met name ook sinds het bestaan van de dagopvang zijn de overlastklachten door heel Doetinchem als het gaat om dak en thuislozen afgenomen. Psychiatrische opvang de PAAZ Hier komen zelf geen overlastklachten vandaan. De politie besteedt veel van haar capaciteit aan personen met sociaalpsychische problemen die direct gevaar opleveren voor zichzelf of voor hun omgeving. In het kader van de Wet BOPZ (bijzondere opnamen psychiatrische ziekenhuizen) dienen deze personen, teneinde een inbewaringstelling voor hen te kunnen krijgen, te worden getoetst door een psychiater. Dit is een tijdrovende procedure die zich veelal in de avond- en nachtelijke uren voordoet. Deze toetsing vindt veelal plaats in een politiebureau. Dit gaat ten koste van de op die tijden al beperkte capaciteit. Scholen Basisscholen en middelbare scholen blijven gevoelig voor overlast; vooral in de schoolvakanties en in de weekenden wanneer jongeren op het schoolplein rond hangen, rommel achterlaten, indrinken of er brandjes stichten. Wijkwachten en nachtwachten nemen deze scholen mee in hun surveillanceronde. Door de wijkagenten worden regelmatig dia s gemaakt met overlastlocaties die tijdens de briefing aan de collega s worden getoond. Amphion Deze stadschouwburg is in het verleden een plek geweest waar niet alleen veel dak- en thuislozen, maar ook veel jongeren voor overlast zorgden. Door de bouw van een nieuwe schouwburg wordt de oude schouwburg naar alle waarschijnlijkheid gesloopt. Tot die tijd worden er hekken geplaatst om vernielingen en overlast tegen te gaan. Sinds er hekken om de oude schouwburg staan, blijkt dat de overlast grotendeels is afgenomen. Catherinagarage Deze parkeergarage wordt met name in de zomermaanden regelmatig gebruikt door skatende jongeren. Ook dak- en thuislozen willen hier nog wel eens gebruik van maken als slaapplek. Coffeeshops In Doetinchem zijn drie coffeeshops gevestigd. De overlastincidenten zijn voornamelijk gericht op het gebied van parkeren, het weggooien van afval en het wachten met draaiende motor. Door de politie is hier het afgelopen jaar zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. De door de burgers gemelde overlast neemt af. Coffeeshophouders nemen hun taak in het bestrijden van overlast steeds serieuzer, personeel van de coffeeshops zijn ook buiten de shop te vinden en spreken mensen hier aan op hun gedrag. 14

16 3.5 Verkeersoverlast Bij verkeersoverlast kun men onder andere denken aan parkeergedrag, te snel rijden, verkeersstremmingen, scooters op fietspaden en dergelijke zaken. Verkeersoverlast is vaak een subjectief gevoel en is daardoor moeilijk aan te tonen of te veranderen. Vaak zijn er meldingen van verkeersoverlast in 30-kilometer zones. Uit metingen blijkt dat burgers de snelheid van auto s te hoog inschatten en ook veelal afgaan op het geluid dat de motor produceert. Opvallend is dat er het hele jaar door stremmingen ontstaan rondom de overweglocaties doordat slagbomen wegens storingen langere tijd gesloten blijven. Door wijkagenten worden de verkeersoverlastsignalen in de wijk verwerkt in dia s die bij de centrale digitale briefing aan de dienstdoende collega s worden getoond. Het gaat dan bijvoorbeeld om een fietspad in een wijk waar regelmatig met scooters overheen wordt gereden. In overleg tussen wijkagenten en de gemeente Doetinchem wordt er bij overlastlocaties waar mogelijk te hard wordt gereden, meetapparatuur geplaatst in het kader van meten is weten. De uitkomsten hiervan zijn zeer wisselend, indien nodig en indien mogelijk wordt er door de politie gecontroleerd met de lasergun of met de radarauto. 15

17 Hoofdstuk 4 Dader- en risicogroepen Het politieteam Doetinchem heeft te maken met verschillende groepen en individuele personen die tijd en aandacht vragen van de politie. In dit hoofdstuk wordt een (beknopte) toelichting gegeven over de veelplegers, risico jongeren, vaste klanten en jeugdgroepen. 4.1 Veelplegers Een kleine groep personen komt zeer regelmatig in aanraking met de politie. Deze veelplegers plegen een aanzienlijke hoeveelheid criminele daden en zorgen regelmatig voor overlastincidenten. Iemand kan als veelpleger worden aangemerkt als deze in de afgelopen vijf jaar meer dan tien antecedenten heeft waarvan tenminste één in het laatste jaar. Doetinchem telt acht veelplegers en twee minderjarige veelplegers. Dit is voor een stad als Doetinchem relatief gezien weinig. De lijst van veelplegers wordt twee keer per jaar geactualiseerd. Veelplegers worden waar mogelijk aangehouden en bij feiten waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan, worden zij in verzekering gesteld. Vervolgens worden zij bij het OM voorgedragen om te worden voorgeleid. Wanneer een veelpleger wordt gezien, wordt van hem zo veel mogelijk informatie vastgelegd; denk hierbij aan kleding, vervoermiddel, haardracht en vrienden. 4.2 Vaste klanten Naast de strafrechtelijke veelplegers zijn er ook de zogenaamde vaste klanten. Het gaat hier om personen die in de afgelopen twaalf maanden zes keer of vaker in aanraking zijn gekomen met de politie. Dit kan zijn als betrokkene of als verdachte. Deze lijst telt vijftig namen. Van deze vijftig personen kunnen we vaststellen dat er elf geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Verder is er een overlap tussen de strafrechtelijke veelplegers en de lijst van vaste klanten. De mensen op deze lijst hebben vaak op meerdere vlakken in hun leven problemen. Ze zijn verslaafd, hebben psychische problemen of zijn simpelweg niet in staat zich aan te passen aan hun omgeving. Daar waar mogelijk zullen wij netwerkpartners inschakelen om te komen tot integrale samenwerking om deze vaste klanten met maatwerk aan te pakken. Daar waar nodig zullen wij repressief optreden. Men kan daarbij denken aan het geven van bekeuringen, het opmaken van een strafrechtelijk dossier, of het uitreiken van een horecaverbod dan wel gebiedsontzegging. De politie stuit daarbij vaak op het probleem dat de situaties waarin netwerkpartners gewenst dan wel nodig zijn, buiten kantooruren, plaatsvindt. 4.3 Melders Melders geven bij veel incidenten de aanleiding tot een politioneel onderzoek. Melders zien bijvoorbeeld een verdachte situatie en geven dit door. Deze melders leveren een grote input als het gaat om informatie in onze organisatie. Juist omdat wij als organisatie dit gegeven onderschrijven is de laatste jaren het project Service Aan Melder (SAM) gestart. Hierin wordt nagestreefd om melders binnen een bepaald aantal dagen terug te bellen en te informeren over de acties die zijn gepleegd naar aanleiding hun melding. Dit is binnen ons Basisvoorziening Handhavingsysteem dan ook gelabeld als projectcode zodat hier ook controle op mogelijk is. Naast nuttige informatie hebben wij als politie ook te maken met de categorie notoire bellers. Deze mensen bellen zeer frequent over problemen die qua belevingsintensiteit door de melder als zeer hevig worden ervaren, Dit betreffen vaak problemen die voor de afhandeling niet bij de politie thuis horen. 4.4 Jeugdgroepen Door de acht wijkagenten in de gemeente Doetinchem zijn shortlists voor jeugdgroepen opgesteld. De shortlist van Beke is een op basis van wetenschappelijk onderzoek gebaseerde vragenlijst waarmee politiefunctionarissen op systematische wijze periodiek de aard, omvang en achtergronden van problematische jeugdgroepen in hun wijk of verzorgingsgebied in beeld kunnen brengen. Met de 16

18 shortlist groepscriminaliteit wordt op een relatief snelle en eenvoudige manier informatie verkregen over onder meer: locatie(s) waar de groep zich doorgaans ophoudt; samenstelling van de groep (omvang, etniciteit, leeftijdsrange); dagelijkse bezigheden van de groepsleden (school- en arbeidsmarktparticipatie, spijbelgedrag); riskante gewoonten (drank- en druggebruik, justitiecontacten); recent delictgedrag (lichte én zware vormen van criminaliteit). Op basis van deze inventarisatie, aanvullende gegevensverzameling en analyse kunnen de politie en haar partners daar waar nodig komen tot een gerichte aanpak. Voor alle groepen geldt dat er repressief wordt opgetreden. Daar waar mogelijk en als de zorgsignalen er zijn, worden individuele jongeren doorverwezen naar onze netwerkpartners. De volledige rapportage Problematische Jeugdgroepen is medio 2010 aangeboden aan de gemeente. De maatschappij is een dynamisch geheel, de groepen jongeren die zich hierin bewegen veranderen snel en veelvuldig van samenstelling. Dit gegeven betekent dat de groepen regelmatig geüpdate moeten worden. Hieronder volgt een korte weergave van de groepen, de uitgebreide rapportage wordt bij dit document gevoegd. In de gemeente Doetinchem zijn zes jeugdgroepen in kaart gebracht. Groep 1, Groep Raadhuisplein te Wehl Rondom de JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) aan het Raadhuisplein te Wehl is een groep van ongeveer vijftien jongeren actief in de leeftijd tussen 16 en 20 jaar. De groep wordt gecategoriseerd als overlastgevend. Een deel van de jongeren komt uit, of hangt rond een leefgroep van Lindenhout die in de buurt gelegen is. De overlast bestaat uit overmatig alcoholgebruik, scheuren met auto s, intimideren van voorbijgangers en het achterlaten van rommel. Ook komen zij in beeld voor inbraken, mishandelingen en vernielingen. De overlast wordt de gehele week door en dan met name in de avonduren ervaren. Groep 2, Meidengroep Rondom de voormalige schouwburg Amphion hangt een groep van tien à vijftien meiden in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar rond. De groep is hier bijna iedere avond. De overlast bestaat uit schreeuwen, het achterlaten van rommel en het plegen van vernielingen. De groep wordt geïndiceerd als hinderlijk. In de nabije toekomst wordt het gebouw gesloopt. Er zijn rondom het gebouw dat nu leegstaat hekken geplaatst. Het is de verwachting dat de groep een andere plek zal gaan zoeken om te hangen. Groep 3, Jongensgroep Deze groep van ongeveer tien jongens houdt zich op rondom het portiek van het verzorgingstehuis Croonenmate in het centrum van Doetinchem. De groep wordt geïndiceerd als hinderlijk. De overlast bestaat voornamelijk uit hangen, het achterlaten van afval en het aanbrengen van graffiti. De aanpak van deze groep is vanuit de politie voornamelijk repressief. Vanuit jongerenwerk wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt. Groep 4, Stierenhuisgroep Dit is een groep van ongeveer vijftien à twintig jongeren in de leeftijd tussen 15 en 20 jaar. Deze groep hangt voornamelijk rondom de skatebaan rond. Dit is dezelfde groep die eerder rondhing bij de JOP aan de Heemskerklaan. Na de sluiting van de JOB aan de Heemskerklaan heeft de groep een andere plek gevonden. De overlast bestaat uit het achterlaten van rommel. De groep wordt geïndiceerd als overlastgevend. De laatste maanden wordt de groep hier niet meer aangetroffen. Groep 5, Koopavondgroep Deze groep van ongeveer dertig jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar hangt met name op de koopavond rond in het centrum van Doetinchem. Deze groep begint meestal op de Veentjes en trekt later op de avond het centrum in. Deze groep wordt geïndiceerd als overlastgevend. Volgens de 17

19 wijkagent is deze groep in toenemende mate overlastgevend. Deze overlast bestaat uit schreeuwen, nepgevechten, het achterlaten van rommel en het intimideren van winkelend publiek. De aanpak is vanuit de politie voornamelijk repressief. Op deze avonden worden extra bikers ingezet om de overlast te beteugelen. Het effect hiervan wordt door de winkeliers als positief ervaren. Het zou bijdragen aan het veiligheidsgevoel van het winkelend publiek. Vanuit de gemeente worden wijkwachten en jeugdtoezichthouders ingezet. Groep 6, M-groep Dit is een groep van ongeveer twintig jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar. Deze groep houdt zich met name in de weekenden op in de wijk de Huet en dan met name rondom de Bongerd. De groep wordt vooralsnog geïndiceerd als overlastgevend. Deze groep wordt op korte termijn opnieuw geïndiceerd en de verwachting is dat deze dan uit komt op een criminele groep. De overlast bestaat uit het achterlaten van afval, het intimideren van voorbijgangers, drugsoverlast, racen met scooters en spijbelgedrag. De laatste tijd is er meer zicht gekomen op een aantal inbraken en overvallen waar leden van de groep bij betrokken zouden zijn. De aanpak vanuit de politie is repressief bij het constateren van overtredingen. Vanuit de gemeente worden wijkwachten en jeugdtoezichthouders ingezet. Door deze gezamenlijke inzet is de groep weggetrokken van het Multiveld. Kinderen onder de 12 jaar kunnen hier nu weer veilig spelen. 4.5 Evenementen In de gemeente Doetinchem zijn mede door haar centrumfunctie ieder jaar veel evenementen. De politie-inzet bij deze evenementen vraagt jaarlijks veel politiecapaciteit. De politie streeft naar een nauwere samenwerking met de gemeente om in een vroeg stadium samen afspraken te maken met de betrokken organisatoren. Het gaat volgens de politie dan het hebben van een veiligheidsplan waarbij gekeken wordt naar onderwerpen als crowd-management, scenariodenken, inzetten van beveiliging, gevolgen voor de openbare orde. 18

20 Hoofdstuk 5 Aandachtspunten Ondanks dat de gemeente Doetinchem geen extremen in haar problematiek kent, heeft het gebiedsgebonden politieteam Doetinchem een aantal prioriteiten benoemd die volgens haar belangrijke lokale veiligheidsthema s zijn, die in 2011 inzet van de politie en de veiligheidspartners vragen. Het team adviseert de gemeente deze onderwerpen op te nemen in het Integraal Veiligheidsplan. 5.1 Woninginbraken Aangezien een woninginbraak een ernstige inbreuk op de privacy van de bewoner en haar woonomgeving veroorzaakt, is dit voor het team reden om hierop te blijven investeren. Regelmatig zal het onderwerp dan ook terugkomen in de digitale briefing. De afdeling criminaliteit van het team en de divisie Information en Intelligence blijven de trends van woninginbraken volgen en analyseren. Indien mogelijk wordt extra surveillance ingezet welke is afgestemd op de hotspots. Het opsporingsproces bij woninginbraken is vastgelegd in een regionaal protocol en wordt ook door team Doetinchem gehanteerd als standaard werkwijze. Buurtonderzoek en het maken van een fotoblad zijn onderdelen van die standaard werkwijze. Het team wil blijven investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de aangiften. Een inbraak wordt altijd gemeld aan het Team Forensische Opsporing. In alle gevallen wordt door het team de ondersteuning en hulp van Slachtofferhulp aangeboden ten behoeve van nazorg. Burgers hebben zelf een grote rol in het voorkomen van woninginbraak. Voor de gemeente is hier een belangrijke rol weggelegd als het gaat om preventie (bijvoorbeeld verlichting) en als het gaat om voorlichting. 5.2 Jeugd Aandacht voor jeugd betekent aandacht voor jeugd in de breedste zin van het woord. De taak van de politie hierin blijft signaleren en adviseren. Belangrijk is dat de samenwerking met de ketenpartners en de inzet van de jeugdtoezichthouders verder wordt bestendigd en uitgediept. De (landelijke) toename van alcohol- en drugsgebruik van jongeren is een zorgelijke ontwikkeling. Van jongeren die veel gedronken hebben, maar nog geen strafbaar feit hebben begaan, worden de ouders geïnformeerd en betrokken bij het problematische drankgebruik. Jongeren die overlast veroorzaken worden thuis bezocht door de wijkagent. Hierbij is signaleren en doorverwijzen een belangrijk doel. Na drie van deze bezoeken wordt voor de betreffende jongere een zorgformulier voor Bureau Jeugdzorg opgemaakt. Vernielingen die worden gepleegd op de uitgaansroutes blijven punt van aandacht voor het team. 5.3 Geweld Geweld blijft een prioriteit. Het team blijft ook komend jaar investeren in de aanpak van geweld. Snel en adequaat reageren op deze incidenten levert het beste resultaat. Ook zal er aandacht blijven voor preventieve werkwijze in en rondom de horeca in de gemeente Doetinchem. Huiselijk geweld is een landelijk speerpunt en heeft de aandacht van het team. Gebleken is dat in Doetinchem veelvuldig huiselijk geweld plaatsvindt. De invoering van het tijdelijk Huisverbod zal een sterke invloed krijgen op het terugdringen van huiselijk geweld. Daarnaast blijft het protocol huiselijk geweld van kracht waarbij vooral justitie een belangrijke rol inneemt als het gaat om vervolging. 19

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN DEVENTER Update 2013

GEBIEDSSCAN DEVENTER Update 2013 GEBIEDSSCAN DEVENTER Update 2013 Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Oost Nederland/ district IJsselland Zwolle Postbus 611, 8000 AP Zwolle Opgesteld door: Mieke Zijlstra, senior beleidsadviseur

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m juni 2016 Afdeling Bestuur, Strategie en Veiligheid september 2016 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari juni 2016 Voor u ligt

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN STAPHORST & ZWARTEWATERLAND Update 2013

GEBIEDSSCAN STAPHORST & ZWARTEWATERLAND Update 2013 GEBIEDSSCAN STAPHORST & ZWARTEWATERLAND Update 2013 Colofon Dit is een uitgave van Politie Oost-Nederland, District IJsselland, Postbus 611, 8000 AP Zwolle Samenstelling: Politieteam Horst & Waterland

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak jeugdoverlast. Een evaluatie van het plan van aanpak jeugdoverlast uit 2011

Evaluatie plan van aanpak jeugdoverlast. Een evaluatie van het plan van aanpak jeugdoverlast uit 2011 Evaluatie plan van aanpak jeugdoverlast Een evaluatie van het plan van aanpak jeugdoverlast uit 2011 Hattem, Mei 2013 1. Inleiding In september 2011 is vanuit het overlastnetwerk een plan van aanpak jeugdoverlast

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Gebiedsscan 2014. Enschede Centrum

Gebiedsscan 2014. Enschede Centrum Gebiedsscan 2014 Enschede Centrum Gebiedsscan Enschede-Centrum 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1.1 Herkomst van de informatie... 6 1.2 Leeswijzer... 6 Misdrijven en incidenten... 7 2.1 Veiligheid gemeten

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

Bewonersvergadering 09-03

Bewonersvergadering 09-03 Bewonersvergadering 09-03 03-2015 THEMA VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING Kernvraag: Wat kunnen de wijkagenten/politie en toezichthouders wel en niet in onze wijk doen? Welkom Gasten Politie onze wijkagenten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

TEAMPLAN TEAM DOETINCHEM. Teamplan Doetinchem 2011

TEAMPLAN TEAM DOETINCHEM. Teamplan Doetinchem 2011 TEAMPLAN TEAM DOETINCHEM 2011 Voorwoord Sinds juni 2010 ben ik teamchef van de politie in Doetinchem. Het betreft een team met een formatie van 71,50. Deze formatie bestaat uit 1 teamchef, 4 groepchefs,

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Bijlage Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 Gemeente Spijkenisse & Bernisse

Bijlage Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 Gemeente Spijkenisse & Bernisse Bijlage Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 Gemeente Werkgebied De gemeente deelt een basiseenheid met de gemeente. De gemeente kent een stedelijke uitstraling van ongeveer 73.000 inwoners,

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID Naam school... Locatie... Adres... Telefoonnummer alg.... Checklist ingevuld door: Naam invuller school... Naam invuller politie... Datum... Invulinstructie Deze checklist is

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN HARDENBERG Update 2013

GEBIEDSSCAN HARDENBERG Update 2013 GEBIEDSSCAN HARDENBERG Update 2013 Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Nederland, district IJsselland Postbus 611, 8000 AP Zwolle Politieteam Hardenberg (Vechtdal) Teamleiding Teamchef:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen PLAN VAN AANPAK JEUGDGROEPEN Naam hotspot / jeugdgroep Datum 1. INVENTARISATIE GROEP Bullets kenmerken die van toepassingen zijn: meerdere opties mogelijk 1.1. OVERLAST Aard geluidsoverlast vernielingen

Nadere informatie

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS74910

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS74910 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS74910 Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van CIE. ABPB 19 mei Aan Uw kenmerk

Nadere informatie

Speerpunten Sliedrecht

Speerpunten Sliedrecht Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard/Vijfheerenlanden GPF Sliedrecht Speerpunten Sliedrecht Binnen de gemeente Sliedrecht blijven diverse punten de aandacht vragen. Dit zijn de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST 2002-2012 januari t/m december Colofon Uitgave: Politie Haaglanden Staf Korpsdirectie Analyse & Research Burgemeester Patijnlaan 35 Postbus 264 2501 CG Den Haag Politie

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie