1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3"

Transcriptie

1 INFORMATIEBUNDEL STAGE OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed

2 Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider Situering in de opleiding en nut van de stage Situering in de opleiding Nut van de stage Doelstellingen en eindcompetenties Betrokkenen bij de stage Wie is wie Rollen bij de stage Voorbereiding van de stage Vanwege de stagegever Vanwege de stagiair Start van de stage Tips voor de stagegever Tips voor de stagiair Evaluatie en puntenverdeling bachelor in de agro- en biotechnologie bachelor in de chemie bachelor in de elektromechanica bachelor in de houttechnologie bachelor in de modetechnologie bachelor in de textieltechnologie bachelor in het vastgoed Uittreksel facultaire aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Administratieve verplichtingen en documenten Stageperiodes en planning van de stage Stageperiodes Planning van de stage Verlofregeling Afwezigheid door ziekte Verplaatsingen naar het buitenland Weekrapporten en opvolging van de stage (niet voor de opleiding agro- en biotechnologie) Verzekeringen Samenstellen stageboek/stagerapport opleidingen chemie, elektromechanica, houttechnologie, modetechnologie, textieltechnologie, vastgoed opleiding agro- en biotechnologie Verplaatsingen met eigen wagen in opdracht van de stagegever Documenten en formulieren QTOOL stageprogramma faculteit Natuur en Techniek Contactgegevens

3 Voorwoord Beste student Beste stagegever Beste stagebegeleider Je hebt net de informatiebundel in verband met de stage gekregen, een belangrijk document tijdens de stageperiode. Enerzijds is er een luik over coaching en begeleidingstips voor studenten en de stagegever. Hierbij vind je de link naar de competenties die studenten dienen te verwerven, info over evaluatie en puntenverdeling, tips voor stagegevers, stagebegeleider en studenten en een uittreksel uit de onderwijs- en examenregeling In een volgend luik bekijken we de administratieve kant van de stage, met de administratieve verplichtingen voor zowel student als stagegever en de aangeboden formulieren. Lees dit document grondig door zodat je weet wat je er allemaal in terugvindt. Om de elektronische uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken kan je deze bundel en bijhorende modeldocumenten ook downloaden via: - voor studenten en stagebegeleider: via de digitale leeromgeving Chamilo cursus FNT_STAGE; - voor stagegever: via de facultaire website onder praktisch - stage Bij vragen of problemen rond je dagdagelijks functioneren op je stageplaats; bij technische of inhoudelijke problemen neem dan contact op met je stagementor (= verantwoordelijke van de stageplaats die instaat voor de stagebegeleiding) en met je stagebegeleider (= lector van de faculteit die instaat voor de stagebegeleiding). Voor niet-vakgebonden of administratieve problemen kan je terecht bij de stagecoördinator van de opleiding of het diensthoofd Studentenaangelegenheden. De berichten die je van ons krijgt, worden alleen naar je adres van HoGent gestuurd. Stuur deze berichten ook niet automatisch door naar een andere account. HoGent kan alleen de goede aflevering van een tot in de HoGent mailbox van de gebruiker garanderen. Wat met een automatisch geforwarde mail verder gebeurt, valt buiten de controle van HoGent, zodat hierover ook geen verdere garanties kunnen gegeven worden. Mogelijks kan de persoonlijke mailbox van de gebruiker vol zijn (eventuele meldingen hierover gaan naar de afzender zonder dat HoGent hiervan verwittigd wordt), een externe dienst kan HoGent opnieuw als onbetrouwbaar markeren en afkomstig van HoGent weigeren, enzovoort. Wij wensen je alvast veel succes met je stage en danken de stagegevers voor de tijd die ze in onze studenten wensen te investeren. Peter Gansbeke Ilse Dieraert Heidi Mertens Hoofdmedewerkers studentenaangelegenheden diensthoofd studentenaangelegenheden administratieve coördinatie stages verantwoordelijke stages voor de faculteit Telefoon Telefoon

4 1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider 1.1 Situering in de opleiding en nut van de stage Situering in de opleiding De stage laat de stagiair toe om de tijdens de opleiding verworven competenties te toetsen aan een reële praktijkomgeving. Het is belangrijk dat tijdens het grootste deel van de stage de stagiair zijn competenties praktijkgericht verder ontwikkelt volgens zijn persoonlijke doelstellingen. De stage voorziet in een juiste balans tussen observatie, uitvoerend werk en zelfstandig initiatief. De activiteiten en opdrachten die de stagiair mag en kan uitvoeren, worden van te voren besproken met de stagebegeleider Nut van de stage Voor de stagiair: kan zijn competenties toetsen aan authentieke praktijksituaties; maakt kennis met een potentiële werkgever. Voor de stagegever: krijgt inbreng in de opleiding; maakt kennis met een potentiële werknemer. Voor de opleiding: krijgt inbreng vanuit de praktijk in de opleiding; kan de opleiding toetsen aan het werkveld. 1.2 Doelstellingen en eindcompetenties Studenten kunnen de doelstellingen en de te behalen eindcompetenties raadplegen via de ECTSfiches. Deze zijn te raadplegen via Je kan filteren op opleiding: Lees deze informatie grondig na, zodat je weet welke competenties je moet bereiken om te slagen voor je stage. 3

5 1.3 Betrokkenen bij de stage Wie is wie Er wordt regelmatig verwezen naar een aantal begrippen. Voor alle duidelijkheid maken we hier een kleine opsomming: de stagiair of de student die een stage volgt; de stagegever of stageplaats is de organisatie bij wie de stagiair een stage volgt; de stagementor is de werknemer die de ondernemer aanstelt om de stagiair op de werkvloer te begeleiden; de stagebegeleider is de stageverantwoordelijke van HoGent. Hij of zij is de schakel tussen de ondernemer en de stagiair; de stagecoördinator is de organisator van het stageproces binnen de opleiding; de administratieve coördinatoren van de faculteit Natuur en Techniek: Ilse Dieraert en Peter Gansbeke; de dienst Internationalisering coördineert de buitenlandse stages Rollen bij de stage In de volgende paragrafen worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij de stage beschreven Stagiair is verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats, die voldoet aan de gestelde eisen; is verantwoordelijk voor het dusdanig goed onderbouwen van een goedkeuringsaanvraag (het invullen van stagevoorstel) zodat de stagebegeleider een besluit kan nemen; is verantwoordelijk voor het juist en tijdig informeren van de stagebegeleider van HoGent en de stagementor over zijn functioneren in de praktijk; is verantwoordelijk voor het voeren van voortgangs- en functioneringsgesprekken en het uitvoeren van de gemaakte afspraken; is verantwoordelijk voor het professioneel uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden (resultaatsverplichting); houdt volgende documenten bij: o stageovereenkomst, deze wordt bezorgd door de administratie; o stageboek/stagerapport en aanverwante documenten. 4

6 Stagementor is verantwoordelijk voor een adequate begeleiding van de stagiair in de organisatie (faciliteren stagiair (PC/werkplek), introductie, procesmatige en inhoudelijke begeleiding, voldoende tijd voor overleg, functioneringsgesprekken o.a. aan de hand van het assessment, aanspreekpunt bij problemen, etc); geeft de stagiair tussentijds en aan het einde van de stageperiode feedback op zijn functioneren door het invullen van het assessment in de digitale tool. Dit gebeurt samen met de stagebegeleider; beoordeelt aan het einde van de stageperiode het functioneren van de stagiair op het beoordelingsformulier in de digitale tool samen met de stagiair en de stagebegeleider. houdt volgende documenten bij: o stageovereenkomst; o eventuele werkpostfiche en gezondheidsbeoordeling; o stageboek (stagerapport voor agro- en biotechnologie) en aanverwante documenten De stagebegeleider van HoGent is tijdens de stage het eerste aanspreekpunt voor de stagiair en de stagementor; bewaakt en beoordeelt het proces volgens de richtlijnen; bewaakt de voortgang van de stagiair betreffende het functioneren in de praktijk, de aanpak en uitvoering van werkzaamheden en opdrachten aan de hand van het bedrijfsbezoek en de voortgangsrapportages van de stagiair; heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting: de stagiair blijft zelf verantwoordelijk; geeft een beoordeling van de stageperiode op het beoordelingsformulier, mede gebaseerd op de beoordeling van de stagementor en het gesprek hierover met de stagementor en de stagiair tijdens het eindbezoek De stagecoördinator van de opleiding pleegt overleg met de opleidingscommissie over de competenties; bewaakt de goede gang van zaken zowel voor het verloop van de stage als voor de evaluatie; is aanspreekpunt voor organisatorische of andere problemen; staat in voor de info van de stagiair; laat samen met de administratieve coördinator de stageovereenkomsten tekenen door stagiair, is eindverantwoordelijke m.b.t. alle aspecten van de stage; houdt volgende documenten bij: o lijst van de stageplaatsen; o lijst van de stagiairs die naar de verschillende stageplaatsen gaan. 5

7 Administratieve coördinatoren van de stage maken het contract vanuit het stageprogramma; geven ondersteuning bij ondertekenen contracten door de stagiair; sturen contracten naar de stagegever; geven administratieve ondersteuning van de stagiairs (planning, verlofaanvraag, verplaatsing buitenland, ); organiseren de communicatie met de stagementor; organiseren het medisch onderzoek; houden volgende documenten bij: o stageovereenkomst; o stageplanning, verlofaanvragen, ziekteattesten, addenda op de stageovereenkomst; o eventuele werkpostfiche en gezondheidsbeoordeling Dienst Internationalisering bewaakt de goede gang van zaken bij buitenlandse stage bij de voorbereiding, het verloop en de evaluatie van de stage; initieert de communicatie met de buitenlandse stageplaats; is aanspreekpunt voor organisatorische of andere aspecten bij buitenlandse stages; staat in voor de info specifiek over buitenlandse stage aan studenten; maakt de stageovereenkomst op en verzorgt de administratieve opvolging; biedt administratieve ondersteuning aan de buitenlandse stagestudenten (beurzen, visa, werkvergunningen, reisbijstand, ); houdt volgende documenten bij: o lijst van buitenlandse stageplaatsen; o lijst van de stagiairs die naar buitenlandse stageplaatsen gaan; o stageovereenkomst; o documenten specifiek voor buitenlandse stage. 6

8 1.4 Voorbereiding van de stage Vanwege de stagegever hou een verkenningsgesprek met de stagiair; toets met de stagiair de raakpunten van het bedrijf af met de specifieke beroepscompetenties van de stagiair in kwestie en onderzoekt hierbij ook wat de stagiair zelf wil leren. Vul samen met de stagiair het stagevoorstel in. De stagiair brengt dit document mee bij zijn bezoek; bespreek een haalbaar takenpakket met de stagebegeleider; duid een (geschikte) stagementor aan als u zelf niet kan instaan voor de begeleiding van de stagiair (op de werkvloer en voor de evaluatie van de stagiair), betrek de mentor in het kennismakingsgesprek; geef de stagiair een rondleiding op het bedrijf; bezorgt voor aanvang twee getekende exemplaar van het stagecontract terug aan HoGent; Het stagecontract wordt u vooraf bezorgd door de administratieve coördinator Vanwege de stagiair zoek informatie over de stageplaats; bespreek een duidelijk takenpakket met de stagegever; vraag uitleg aan de stagegever als je nog vragen hebt; vul samen met de stagegever en/of stagementor het stagevoorstel in. Dit voorstel dient online ingegeven te worden in het stageprogramma. Communicatie hieromtrent over het tijdstip gebeurt via Chamilo Start van de stage maak een goede eerste indruk ; overleg met de stagebegeleider je persoonlijke doelstellingen; licht je stagebegeleider in over de stagedocumenten. 7

9 1.5 Tips voor de stagegever Algemeen: de stagiair direct bijsturen indien nodig de stagebegeleider is steeds ter beschikking voor overleg bij problemen. Stel liefst niet meer dan 1 mentor aan (= vast aanspreekpunt); bewaak de doelstellingen tijdens de hele stageperiode; heb geduld met de stagiair, laat hem inwerken ; geef afwisselende stageopdrachten; geef de stagiair een zekere verantwoordelijkheid, zie hem als een werknemer, integreer hem tussen de andere werknemers; evalueer tussentijds met de stagiair, hoe sneller de stagiair feedback krijgt, hoe effectiever hij kan bijsturen tijdens de stage; neem contact op met de stagebegeleider bij problemen; vul op het einde van de stageopdracht de evaluatie in met betrekking tot de stagiair, dit zal gebeuren samen met de stagebegeleider tijdens zijn bezoek; besluit of u het stageproces geslaagd vond of niet (motiveer in de evaluatie, zie laatste punt); als u tevreden was over de stagiair, laat hem/haar dit weten. 1.6 Tips voor de stagiair Algemeen: vraag onmiddellijk uitleg aan je mentor als je iets niet goed begrijpt of als er problemen zijn: bewaak de doelstellingen tijdens de hele stageperiode; vraag tussentijds af en toe aan je stagementor hoe hij je functioneren evalueert, hoe eventuele mindere punten kunnen geremedieerd worden; neem contact op met de stagebegeleider, bij problemen waarbij de stagementor niet kan helpen. 8

10 1.7 Evaluatie en puntenverdeling bachelor in de agro- en biotechnologie Beoordeling stage punten procent deel 1: praktijk tussentijds % eindevaluatie % TOTAAL Praktijk % deel 2: verslaggeving/samenwerking stagebegeleider stagerapport % samenwerking 32 20% zelfreflectie 16 10% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage deel 1: % deel 2: % TOTAAL stage % 9

11 1.7.2 bachelor in de chemie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds 1 0 0% tussentijds % eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines) 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % begeleider opleiding % TOTAAL stage % 10

12 1.7.3 bachelor in de elektromechanica Beoordeling stage punten procent deel 1 : praktijk tussentijds 1 0 0% eindevaluatie stagebegeleider % TOTAAL deel % deel 2: verslaggeving en samenwerking stagementor stageboek,logboek, portfolio 60 60% samenwerking en zelfreflectie 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage deel % deel % TOTAAL stage % 11

13 1.7.4 bachelor in de houttechnologie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds % tussentijds 2 eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% zelfreflectie 20 20% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines) 20 20% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % Begeleider opleiding % TOTAAL stage % 12

14 1.7.5 bachelor in de modetechnologie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds % tussentijds 2 eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines, zelfreflectie) 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % Begeleider opleiding % TOTAAL stage % 13

15 1.7.6 bachelor in de textieltechnologie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds % tussentijds 2 eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines, zelfreflectie) 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % Begeleider opleiding % TOTAAL stage % 14

16 1.7.7 bachelor in het vastgoed Beoordeling stage punten procent Niet-periodegebonden evaluatie stagementor en stagebegeleider % Eindevaluatie stagementor % Zelfreflectie student 20 5% Inhoud stageboek % Samenwerking student / stagebegeleider % TOTAAL Stage % 15

17 1.8 Uittreksel facultaire aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement STAGEREGLEMENT art. 1 Algemene bepalingen 1 Het stagereglement heeft betrekking op de opleidingsonderdelen stage, stage 1 en stage 2 aangeboden in de opleidingen van de faculteit Natuur en Techniek. 2 Het reglement maakt samen met de studiefiche, het stagecontract en de brochure Informatiebundel stage één geheel uit. art. 2 Gebruikte terminologie de stagiair: student die stage loopt in een bedrijf; stagegever: de ondernemer bij wie de student stage loopt; stagementor: werknemer die de student op de werkvloer begeleidt. Deze zal dus ook instaan voor de evaluatie van de student; stagebegeleider: stageverantwoordelijke in de faculteit. Hij of zij is de schakel tussen de ondernemer en de stagiair; stagecoördinator: verantwoordelijke voor de organisatie van de stage binnen de faculteit. art. 3 Contract Voor elke vorm van stage wordt een contract opgesteld en ondertekend door de stagegever enerzijds en door de student en de decaan anderzijds. Zonder een contract dat door alle betrokken partijen ondertekend is, kan de student niet met de stage beginnen. Er moeten drie ondertekende exemplaren van het contract zijn: 1 voor de externe partij, 1 voor de student en 1 voor Hogeschool Gent. art. 4 Brochure Informatiebundel stage Per opleiding en eventueel per afstudeerrichting, is er een brochure met de richtlijnen die de student moet volgen tijdens zijn/haar stage. Deze brochure bevat onder andere informatie over de periode, de organisatie en begeleiding van de stage, de rapportering en eventuele zelfreflectie over de activiteiten, de evaluatie,. art. 5 Werktijden Voor de student gelden normaliter dezelfde werktijden als voor de werknemers van het bedrijf. Indien de student in ploegen zou moeten werken of nachtwerk verrichten, dient dit eerst besproken te worden met de stagecoördinator van de betrokken opleiding. art. 6 Afwezigheid tijdens stageperiode De student moet elke afwezigheid tijdens de stageperiode aan de stagebegeleider, stagementor en het secretariaat melden conform de richtlijnen opgenomen in de brochure Informatiebundel stage. Activiteiten van de Hogeschool waarop de student aanwezig moet zijn, meldt de student ruim vooraf aan het bedrijf (afstudeerbeurs, feedback, eventueel overleg met stagebegeleider, ). 16

18 Het gebeurt soms dat studenten die in het lopende academiejaar hun diploma kunnen behalen tijdens hun stage uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek in een ander bedrijf. Dat kan een geldige reden voor afwezigheid zijn. De student moet vooraf aan de stagementor én aan de stagebegeleider de toelating vragen om afwezig te zijn. De student bezorgt aan het secretariaat een bewijs van de sollicitatie. De student kan maximaal twee maal een beroep doen op deze maatregel. art. 7 Gewettigde afwezigheid van meer dan 5 stagedagen Bij gewettigde afwezigheid tijdens de stageperiode van meer dan 5 stagedagen wordt de stageperiode verlengd. Deze verlenging gebeurt in overleg met de stagementor, de stagebegeleider en de student. De verlenging van de periode kan alleen indien het organisatorisch mogelijk is. Indien de verlenging van de stageperiode niet mogelijk is, wordt er in overleg met de stagecoördinator van de opleiding, de voorzitter van de opleiding, de stagebegeleider, het diensthoofd studentenaangelegenheden en de ombudsdienst (als vertegenwoordiger van de student) een mogelijke oplossing uitgewerkt. Indien ten gevolge van de afwezigheden op de stage het verworven hebben van alle eindcompetenties niet meer ten volle kan bewezen worden, krijgt de student de vermelding afwezig voor het opleidingsonderdeel. art. 8 Verbreken van de overeenkomst ten gevolge van ongewettigde afwezigheid, deontologische fout van de student, (OER, art. 35) De student aanvaardt dat de stagegever of de faculteit een einde maakt aan de overeenkomst in geval van deontologische fout, manifeste onbekwaamheid, wangedrag, slechte wil, opzettelijke overtreding van bepalingen van de overeenkomst, alsook in geval van herhaalde ongewettigde afwezigheid van de student. In deze gevallen krijgt de student de vermelding afwezig voor het opleidingsonderdeel. art. 9 Verbreken van de overeenkomst op vraag van de stagegever Indien er zich op de stageplaats problemen voordoen die van die aard zijn dat de stagegever de stageovereenkomst wenst te verbreken, zal de decaan na overleg met de voorzitter van de opleiding, de stagecoördinator van de opleiding, de stagebegeleider, het diensthoofd studentenaangelegenheden en de ombudsdienst (als vertegenwoordiger van de student) één van de onderstaande beslissingen nemen: de student krijgt de toestemming om zijn/haar stage verder te zetten op een nieuwe stageplaats, waarbij vastgelegd wordt hoeveel dagen/weken de student op de nieuwe stageplaats nog moet presteren en hoe de beoordeling van beide stageplaatsen zal verrekend worden; de student krijgt de toestemming om een volledig nieuwe stage aan te vatten op een andere stageplaats; de stage wordt definitief beëindigd. art. 10 Verbreken van de overeenkomst op vraag van de student De student kan op basis van gegronde redenen bij de decaan een aanvraag indienen om tijdens de stageperiode van stageplaats te veranderen. De student kan een dergelijke aanvraag slechts éénmaal indienen. De decaan zal de aanvraag behandelen in overleg met de voorzitter van de opleiding, de stagecoördinator van de opleiding, de stagebegeleider, het diensthoofd studentenaangelegenheden 17

19 en de ombudsdienst (als vertegenwoordiger van de student) en zal één van de onderstaande beslissingen nemen: de student krijgt de toestemming om zijn stage verder te zetten op een nieuwe stageplaats waarbij vastgelegd wordt hoeveel dagen/weken de student op de nieuwe stageplaats nog moet presteren en hoe de beoordeling van beide stageplaatsen zal verrekend worden; de student krijgt de toestemming om een volledig nieuwe stage aan te vatten op een andere stageplaats; de stage wordt definitief beëindigd. art. 11 Toekenning van een andere stagebegeleider De student kan om grondige redenen en in samenspraak met de ombudsdienst de aangeduide stagebegeleider binnen de 14 dagen na bekendmaking wraken. De student zal, indien de aangehaalde grondige redenen erkend worden, een andere stagebegeleider toegewezen krijgen door de faculteitsraad. art. 12 Onverenigbaarheden bij de keuze van de stageplaats Er is onverenigbaarheid bij de keuze van de stageplaats indien één van de volgende situaties zich voordoet: - studenten lopen stage in een bedrijf waar een docent van de opleiding fungeert als stagementor of leidinggevende van het bedrijf; studenten lopen stage in een bedrijf waar de stagementor of leidinggevende verwant is met de student (partnerschap, bloed- of aanverwantschap tot de vierde graad). Als er zich een onverenigbaarheid voordoet, zal de decaan in overleg het diensthoofd studentenaangelegenheden, de stagecoördinator van de opleiding en de voorzitter van de opleiding beslissen of deze stageplaats al dan niet weerhouden kan worden. De student is verplicht eventuele onverenigbaarheden te melden bij de aanvraag tot goedkeuring van de stageplaats. art. 13 Beoordeling van buitenlandse stage Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten die naar een buitenlandse onderwijsinstelling gaan als Erasmusstudenten en studenten die stage lopen in een buitenlandse onderneming, waarbij de begeleiding van de student de verantwoordelijkheid blijft van de faculteit. De Erasmusstudenten De Erasmusstudent valt tijdens zijn buitenlandse stageperiode voor de evaluatie en begeleiding van de stage onder de verantwoordelijkheid van de partnerinstelling. Hij/zij wordt aldus op het einde van zijn verblijf door deze instelling voor zijn prestaties beoordeeld. Hogeschool Gent en de partnerinstelling ondertekenen een learning agreement betreffende het te compenseren aantal studiepunten in de buitenlandse instelling. Een student dient steeds stage en bachelorproef samen op te nemen in zijn programma. De student tekent vóór zijn vertrek dat hij zich akkoord verklaart met de puntenoverdracht. Dit systeem impliceert dat de partnerinstelling, van zodra de student zijn leeropdracht aan deze partnerinstelling aanvat, instaat voor de inhoudelijke begeleiding en evaluatie. Als er zich tijdens de Erasmusperiode moeilijkheden zouden voordoen, dient de student dit te melden aan het diensthoofd Internationalisering. 18

20 De studenten in een buitenlandse onderneming Deze studenten blijven voor hun buitenlandse stageperiode volledig onder de verantwoordelijkheid van de hogeschool. Het stageverloop wordt gestuurd via telefoon en/of , zowel met de stagementor in het bedrijf als met de student zelf. Via het stageboek blijft de stagebegeleider in België voortdurend op de hoogte van wat er gebeurt. De stagebegeleider neemt op geregelde tijdstippen contact op met de stagementor. Problemen (vb. communicatieproblemen, problemen met het stagebedrijf, organisatorische problemen, ) moeten altijd via gemeld worden aan de stagebegeleider en het diensthoofd internationalisering. De communicatie tussen het buitenlands stagebedrijf, de student en de faculteit Natuur en Techniek gebeurt in het Nederlands, het Engels of het Frans. art. 14 Mogelijkheid tot tweede examenkans Voor de stage wordt geen tweede examenkans georganiseerd. Wanneer een student voor de eerste examenkans niet geslaagd is voor het betrokken opleidingsonderdeel blijft de behaalde beoordeling behouden voor de tweede examenkans. 19

21 2 Administratieve verplichtingen en documenten 2.1 Stageperiodes en planning van de stage Stageperiodes Binnen het academiejaar zijn twee stageperiodes voorzien: chemie, elektromechanica, houttechnologie, modetechnologie, textieltechnologie en vastgoed Semester 1 : van 06/10/2014 tot en met 19/12/2014 = 11 aaneensluitende weken = 55 dagen Semester 2 : van 09/02/2015 tot en met 24/04/2015 = 11 aaneensluitende weken = 55 dagen agro- en biotechnologie Semester 1 : van 22/09/2014 tot en met 12/12/2014 = 12 aaneensluitende weken aan 4 werkdagen = 48 dagen Semester 2 : van 09/02/2015 tot en met 13/05/2015 = 12 weken aan 4 werkdagen = 48 dagen. De stagiair van de opleiding agro- en biotechnologie dient 1 dag per week aan zijn bachelorproef te werken. De stagiair van agro- en biotechnologie moet 10 dagen verlof opnemen gedurende de periode van semester 2, zodat de 48 dagen niet worden overschreden. Voor stagiairs met buitenlandse stage is er een uitzonderlijke regeling, aangepast aan het stagebedrijf. Meer info hierover wordt gegeven door de Dienst Internationalisering. Wettelijke feestdagen: - 01/11/2014 valt op zaterdag, maar indien de stageplaats deze dag opneemt op een andere werkdag telt deze mee voor de stagiair als stagedag. - 11/11/ /4/ /05/2015 tellen mee als stagedagen. Studenten met buitenlandse stage volgen de feestdagen van het bezoekende land. Vroeger starten van de stage kan enkel in het kader van een studietraject waarbij de stagiair nog verplichte vakken dient te volgen op school. Deze tijd moet ingehaald worden en de stagiair kan daarvoor eventueel de stage vroeger aanvatten. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de administratieve coördinator. De einddatum van de stage kan nooit vervroegd worden dan de aangegeven dag, met uitzondering van studenten agro- en biotechnologie in semester Planning van de stage De student zal voor aanvang, de stage inplannen in overleg met de stagementor van de stageplaats. Het planningsdocument wordt na akkoord, via mail bezorgd aan de stagementor van de stageplaats, de stagebegeleider en de administratieve coördinator. Het planningsdocument wordt eveneens opgeladen in Q-tool (elektronische stagetool). Bij wijzigingen tijdens de stageperiode zal het document onmiddellijk bijgewerkt worden en opnieuw bezorgd worden aan alle voornoemde betrokkenen en opgeladen worden. Vermeld in de naam van het document steeds de datum van opmaak. Formulieren: 20

22 Planningsdocument_1415_SEM1_CH-EM-MODE-TEXT-VG Planningsdocument_1415_SEM2_CH-EM-MODE-TEXT-VG Planningsdocument_1415_SEM1_AGR Planningsdocument_1415_SEM2_AGR 2.2 Verlofregeling Het is mogelijk om, in overleg met de stageplaats, vakantiedagen aan te vragen. Als je één of meerdere vakantiedagen aanvraagt, dan zal je stageperiode verlengd worden met het aantal opgenomen dagen. PROCEDURE VERLOFREGELING: 1. indien je vakantiedagen opneemt, dan verwittig je de administratieve coördinator volgens navolgende procedure: je bezorgt een aangepast planningsdocument met aanduiding van de verlofdagen en wanneer deze ingehaald worden via mail naar of het formulier moet ondertekend zijn door je stagementor; voor 1 vakantiedag: 1 week op voorhand; voor meerdere vakantiedagen: je dient je aanvraag in tijdens de eerste stageweek; 2. je brengt je stagebegeleider gelijktijdig op de hoogte van je aanvraag verlofdagen; 3. via de administratieve coördinator volgt een akkoord / niet-akkoord; 4. na akkoord: het planningsdocument wordt opgeladen via Formulieren: idem Afwezigheid door ziekte Wanneer je door ziekte tijdens je stageperiode niet aanwezig kan zijn in het bedrijf, volg je onderstaande procedure: PROCEDURE bij ZIEKTE: 1. verwittig onmiddellijk je stagementor en je stagebegeleider van de school van je afwezigheid; 2. laadt je origineel doktersattest op via volgens de procedure die je kan vinden in de cursus Studentenaangelegenheden Na opladen kan je de status van je afwezigheid volgen. 21

INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016

INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologie / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Bijlage L stagereglement opleiding muziek Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 3 art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 4 Deel 1. Onderwijsregeling:

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool kunnen studenten stage lopen bij een ondernemer. De stage stelt de student in staat om de op

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Stage- en bachelorproefovereenkomst

Stage- en bachelorproefovereenkomst Departement: Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding: Industriële Wetenschappen: Bouwkunde Stage- en bachelorproefovereenkomst overeenkomst version 23-06-2011 pages 5 Tussen hen die tekenen:

Nadere informatie

INDIVIDUELE STAGEOVEREENKOMST

INDIVIDUELE STAGEOVEREENKOMST Ondergetekende partijen INDIVIDUELE STAGEOVEREENKOMST de stageplaats Naam:.. Adres:.... Tel:... E-mail:... Instellingsnummer/ondernemingsnummer:. hieronder stagegever genoemd, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Bijlage 3. Facultair reglement. Academiejaar 2015-2016 1. BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66

Bijlage 3. Facultair reglement. Academiejaar 2015-2016 1. BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66 Bijlage 3 Facultair reglement Academiejaar 2015-2016 1 BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66 Facultair reglement: facultaire aanvullingen op de HoGent Onderwijs- en Examenregeling Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld Stagebrochure voor het stagebedrijf WOORD VOORAF Geachte mevrouw, heer Voor een professioneel gerichte opleiding in het hoger onderwijs is het contact

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde Department of Family Medicine Gebouw K, 1 e verdieping Laarbeeklaan 103 1090 Brussels (Belgium) Tel: Fax: Mail: Web: +32-2-477 43 11 +32-2-477

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Stagereglement School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Versie: Raad School of Arts KCA 04/09/2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling (eigen verantwoordelijkheid)

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

VGM-dossier studenten Faculteit Rechtsgeleerdheid Opleiding Criminologische wetenschappen

VGM-dossier studenten Faculteit Rechtsgeleerdheid Opleiding Criminologische wetenschappen DESTE ALGEMEE BEHEE DECTE STAFDESTE ALGEMEE BEHEE DEST VGM DE COYLAA 58 BUS 5530 3001 HEVELEE, BELGË VGM-dossier studenten Faculteit echtsgeleerdheid Opleiding Criminologische wetenschappen nhoud 1. nleiding...

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20..

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. (Logo Opleidingsinstelling) (Gegevens opleidingsinstelling) (Logo van eigen ENW/RP) (naam - adres telefoon/fax - website) LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING Tussen: 1. (naam + evt. rechtsvorm van de stageplaats), met maatschappelijke zetel te. rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. hierna genoemd " de

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Stagebegeleiding = één-op-één begeleiding tussen stagiair-cursist en stagebegeleider. Stagebegeleider = begeleider, aangeduid door SYNTRA

Stagebegeleiding = één-op-één begeleiding tussen stagiair-cursist en stagebegeleider. Stagebegeleider = begeleider, aangeduid door SYNTRA 1. Begripsomschrijving Stage = individueel en begeleid ervaringsleren op de werkvloer, tijdens het les volgen in een Syntra. De stage is steeds gekoppeld aan een curriculum, waarin stagedoelen en inhouden

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Stage Communicatiewetenschappen (2014 2015)

Stage Communicatiewetenschappen (2014 2015) FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Stage Communicatiewetenschappen (2014 2015) 1. Introductie 2. Voorwaarden 3. Begeleiding

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor werkgevers Inhoudstafel Account aanmaken Organisatiegegevens ingeven Een job posten Post uw job op Facebook Een job kopiëren Collega s uitnodigen Job onzichtbaar maken

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

1-Dagverzekeringen Versie 2012

1-Dagverzekeringen Versie 2012 1-Dagverzekeringen Versie 2012 1. Inleiding Beste lezer, In samenwerking met onze partners FROS (amateursportfederatie) en ARENA (de verzekeringsmaatschappij) kan Airsoft Alliantie België vzw een verzekering

Nadere informatie

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE IDENTIFICATIEGEGEVENS STUDENT student: Onderwijsinstelling: FOTO Student Opleidingsjaar: Module: Reeds doorlopen stagetraject PERIODE STAGEPLAATS (instelling) STAGEPLAATS (afdeling) DOMEIN Ontwikkeld in

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Procedurebeschrijving verzoekschriften niet in usis voor medewerkers

Procedurebeschrijving verzoekschriften niet in usis voor medewerkers Procedurebeschrijving verzoekschriften niet in usis voor medewerkers Inhoudsopgave Algemeen... 1 Verzoek tot goedkeuring keuzeruimte Bachelor (30 EC)... 2 Goedkeuring stage... 4 Verzoek tot afwijking van

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

1. De onderwijsinstelling. 2. Stagebedrijf. 3. Stagiair(e) De stageperiode loopt van.. tot.

1. De onderwijsinstelling. 2. Stagebedrijf. 3. Stagiair(e) De stageperiode loopt van.. tot. Voorbeeld stagecontract. Naam school Adres Fax 1. De onderwijsinstelling Hierna te noemen stagevrager. Naam bedrijf Bedrijfsmentor Bezoekadres Postadres Hierna te noemen stageverlener Naam stagiair Adres

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN)

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor PETERS en METERS Checklist Onthaal van nieuwe werknemers pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Het wat en waarom van peter- en meterschap... 3 Gebruik van de checklist...

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een stage moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Raad van Bestuur Administratieve afspraken Datum: 15/09/2014

Raad van Bestuur Administratieve afspraken Datum: 15/09/2014 Procedure PR02-1/5 1. DOEL Deze procedure beschrijft de administratieve afspraken tussen de leden met het doel de administratie vlot en efficiënt te laten verlopen. 2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN Consulentkosten

Nadere informatie

Bedrijfsstages in de praktijk. 23 oktober 2014

Bedrijfsstages in de praktijk. 23 oktober 2014 Bedrijfsstages in de praktijk 23 oktober 2014 De FOD Financiën als organisatie FOD Financiën De grootste FOD met meer dan 23.000 personeelsleden. Eén van de grootste werkgevers binnen de Federale Overheid.

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS 1. Voorbereiding 1.1. Installatie kaartlezer DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS Om gebruik te maken van het digitale stage systeem dient u te beschikken over een Belgische elektronische identiteitskaart.

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 I. VOOR VERTREK 1. AANVRAAGDOSSIER Check of je aanvraagdossier volledig in orde is. 2. INSCHRIJVING PXL Vergeet je niet in te schrijven aan PXL!

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Stage en Bachelorproef Informatiebundel voor bedrijfspromotoren

Stage en Bachelorproef Informatiebundel voor bedrijfspromotoren Informatiebundel voor studenten en stagebegeleiders 1 Thomas More Kempen Stage en Bachelorproef Informatiebundel voor bedrijfspromotoren C A M P U S Geel Bachelor in de elektronica-ict Opleidingsonderdelen:

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Studentbrochure stage tweede fase Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Versie januari 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Begrippenlijst... 3 1. Inleiding... 4 2. Contactgegevens......

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie