1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3"

Transcriptie

1 INFORMATIEBUNDEL STAGE OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed

2 Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider Situering in de opleiding en nut van de stage Situering in de opleiding Nut van de stage Doelstellingen en eindcompetenties Betrokkenen bij de stage Wie is wie Rollen bij de stage Voorbereiding van de stage Vanwege de stagegever Vanwege de stagiair Start van de stage Tips voor de stagegever Tips voor de stagiair Evaluatie en puntenverdeling bachelor in de agro- en biotechnologie bachelor in de chemie bachelor in de elektromechanica bachelor in de houttechnologie bachelor in de modetechnologie bachelor in de textieltechnologie bachelor in het vastgoed Uittreksel facultaire aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Administratieve verplichtingen en documenten Stageperiodes en planning van de stage Stageperiodes Planning van de stage Verlofregeling Afwezigheid door ziekte Verplaatsingen naar het buitenland Weekrapporten en opvolging van de stage (niet voor de opleiding agro- en biotechnologie) Verzekeringen Samenstellen stageboek/stagerapport opleidingen chemie, elektromechanica, houttechnologie, modetechnologie, textieltechnologie, vastgoed opleiding agro- en biotechnologie Verplaatsingen met eigen wagen in opdracht van de stagegever Documenten en formulieren QTOOL stageprogramma faculteit Natuur en Techniek Contactgegevens

3 Voorwoord Beste student Beste stagegever Beste stagebegeleider Je hebt net de informatiebundel in verband met de stage gekregen, een belangrijk document tijdens de stageperiode. Enerzijds is er een luik over coaching en begeleidingstips voor studenten en de stagegever. Hierbij vind je de link naar de competenties die studenten dienen te verwerven, info over evaluatie en puntenverdeling, tips voor stagegevers, stagebegeleider en studenten en een uittreksel uit de onderwijs- en examenregeling In een volgend luik bekijken we de administratieve kant van de stage, met de administratieve verplichtingen voor zowel student als stagegever en de aangeboden formulieren. Lees dit document grondig door zodat je weet wat je er allemaal in terugvindt. Om de elektronische uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken kan je deze bundel en bijhorende modeldocumenten ook downloaden via: - voor studenten en stagebegeleider: via de digitale leeromgeving Chamilo cursus FNT_STAGE; - voor stagegever: via de facultaire website onder praktisch - stage Bij vragen of problemen rond je dagdagelijks functioneren op je stageplaats; bij technische of inhoudelijke problemen neem dan contact op met je stagementor (= verantwoordelijke van de stageplaats die instaat voor de stagebegeleiding) en met je stagebegeleider (= lector van de faculteit die instaat voor de stagebegeleiding). Voor niet-vakgebonden of administratieve problemen kan je terecht bij de stagecoördinator van de opleiding of het diensthoofd Studentenaangelegenheden. De berichten die je van ons krijgt, worden alleen naar je adres van HoGent gestuurd. Stuur deze berichten ook niet automatisch door naar een andere account. HoGent kan alleen de goede aflevering van een tot in de HoGent mailbox van de gebruiker garanderen. Wat met een automatisch geforwarde mail verder gebeurt, valt buiten de controle van HoGent, zodat hierover ook geen verdere garanties kunnen gegeven worden. Mogelijks kan de persoonlijke mailbox van de gebruiker vol zijn (eventuele meldingen hierover gaan naar de afzender zonder dat HoGent hiervan verwittigd wordt), een externe dienst kan HoGent opnieuw als onbetrouwbaar markeren en afkomstig van HoGent weigeren, enzovoort. Wij wensen je alvast veel succes met je stage en danken de stagegevers voor de tijd die ze in onze studenten wensen te investeren. Peter Gansbeke Ilse Dieraert Heidi Mertens Hoofdmedewerkers studentenaangelegenheden diensthoofd studentenaangelegenheden administratieve coördinatie stages verantwoordelijke stages voor de faculteit Telefoon Telefoon

4 1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider 1.1 Situering in de opleiding en nut van de stage Situering in de opleiding De stage laat de stagiair toe om de tijdens de opleiding verworven competenties te toetsen aan een reële praktijkomgeving. Het is belangrijk dat tijdens het grootste deel van de stage de stagiair zijn competenties praktijkgericht verder ontwikkelt volgens zijn persoonlijke doelstellingen. De stage voorziet in een juiste balans tussen observatie, uitvoerend werk en zelfstandig initiatief. De activiteiten en opdrachten die de stagiair mag en kan uitvoeren, worden van te voren besproken met de stagebegeleider Nut van de stage Voor de stagiair: kan zijn competenties toetsen aan authentieke praktijksituaties; maakt kennis met een potentiële werkgever. Voor de stagegever: krijgt inbreng in de opleiding; maakt kennis met een potentiële werknemer. Voor de opleiding: krijgt inbreng vanuit de praktijk in de opleiding; kan de opleiding toetsen aan het werkveld. 1.2 Doelstellingen en eindcompetenties Studenten kunnen de doelstellingen en de te behalen eindcompetenties raadplegen via de ECTSfiches. Deze zijn te raadplegen via Je kan filteren op opleiding: Lees deze informatie grondig na, zodat je weet welke competenties je moet bereiken om te slagen voor je stage. 3

5 1.3 Betrokkenen bij de stage Wie is wie Er wordt regelmatig verwezen naar een aantal begrippen. Voor alle duidelijkheid maken we hier een kleine opsomming: de stagiair of de student die een stage volgt; de stagegever of stageplaats is de organisatie bij wie de stagiair een stage volgt; de stagementor is de werknemer die de ondernemer aanstelt om de stagiair op de werkvloer te begeleiden; de stagebegeleider is de stageverantwoordelijke van HoGent. Hij of zij is de schakel tussen de ondernemer en de stagiair; de stagecoördinator is de organisator van het stageproces binnen de opleiding; de administratieve coördinatoren van de faculteit Natuur en Techniek: Ilse Dieraert en Peter Gansbeke; de dienst Internationalisering coördineert de buitenlandse stages Rollen bij de stage In de volgende paragrafen worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij de stage beschreven Stagiair is verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats, die voldoet aan de gestelde eisen; is verantwoordelijk voor het dusdanig goed onderbouwen van een goedkeuringsaanvraag (het invullen van stagevoorstel) zodat de stagebegeleider een besluit kan nemen; is verantwoordelijk voor het juist en tijdig informeren van de stagebegeleider van HoGent en de stagementor over zijn functioneren in de praktijk; is verantwoordelijk voor het voeren van voortgangs- en functioneringsgesprekken en het uitvoeren van de gemaakte afspraken; is verantwoordelijk voor het professioneel uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden (resultaatsverplichting); houdt volgende documenten bij: o stageovereenkomst, deze wordt bezorgd door de administratie; o stageboek/stagerapport en aanverwante documenten. 4

6 Stagementor is verantwoordelijk voor een adequate begeleiding van de stagiair in de organisatie (faciliteren stagiair (PC/werkplek), introductie, procesmatige en inhoudelijke begeleiding, voldoende tijd voor overleg, functioneringsgesprekken o.a. aan de hand van het assessment, aanspreekpunt bij problemen, etc); geeft de stagiair tussentijds en aan het einde van de stageperiode feedback op zijn functioneren door het invullen van het assessment in de digitale tool. Dit gebeurt samen met de stagebegeleider; beoordeelt aan het einde van de stageperiode het functioneren van de stagiair op het beoordelingsformulier in de digitale tool samen met de stagiair en de stagebegeleider. houdt volgende documenten bij: o stageovereenkomst; o eventuele werkpostfiche en gezondheidsbeoordeling; o stageboek (stagerapport voor agro- en biotechnologie) en aanverwante documenten De stagebegeleider van HoGent is tijdens de stage het eerste aanspreekpunt voor de stagiair en de stagementor; bewaakt en beoordeelt het proces volgens de richtlijnen; bewaakt de voortgang van de stagiair betreffende het functioneren in de praktijk, de aanpak en uitvoering van werkzaamheden en opdrachten aan de hand van het bedrijfsbezoek en de voortgangsrapportages van de stagiair; heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting: de stagiair blijft zelf verantwoordelijk; geeft een beoordeling van de stageperiode op het beoordelingsformulier, mede gebaseerd op de beoordeling van de stagementor en het gesprek hierover met de stagementor en de stagiair tijdens het eindbezoek De stagecoördinator van de opleiding pleegt overleg met de opleidingscommissie over de competenties; bewaakt de goede gang van zaken zowel voor het verloop van de stage als voor de evaluatie; is aanspreekpunt voor organisatorische of andere problemen; staat in voor de info van de stagiair; laat samen met de administratieve coördinator de stageovereenkomsten tekenen door stagiair, is eindverantwoordelijke m.b.t. alle aspecten van de stage; houdt volgende documenten bij: o lijst van de stageplaatsen; o lijst van de stagiairs die naar de verschillende stageplaatsen gaan. 5

7 Administratieve coördinatoren van de stage maken het contract vanuit het stageprogramma; geven ondersteuning bij ondertekenen contracten door de stagiair; sturen contracten naar de stagegever; geven administratieve ondersteuning van de stagiairs (planning, verlofaanvraag, verplaatsing buitenland, ); organiseren de communicatie met de stagementor; organiseren het medisch onderzoek; houden volgende documenten bij: o stageovereenkomst; o stageplanning, verlofaanvragen, ziekteattesten, addenda op de stageovereenkomst; o eventuele werkpostfiche en gezondheidsbeoordeling Dienst Internationalisering bewaakt de goede gang van zaken bij buitenlandse stage bij de voorbereiding, het verloop en de evaluatie van de stage; initieert de communicatie met de buitenlandse stageplaats; is aanspreekpunt voor organisatorische of andere aspecten bij buitenlandse stages; staat in voor de info specifiek over buitenlandse stage aan studenten; maakt de stageovereenkomst op en verzorgt de administratieve opvolging; biedt administratieve ondersteuning aan de buitenlandse stagestudenten (beurzen, visa, werkvergunningen, reisbijstand, ); houdt volgende documenten bij: o lijst van buitenlandse stageplaatsen; o lijst van de stagiairs die naar buitenlandse stageplaatsen gaan; o stageovereenkomst; o documenten specifiek voor buitenlandse stage. 6

8 1.4 Voorbereiding van de stage Vanwege de stagegever hou een verkenningsgesprek met de stagiair; toets met de stagiair de raakpunten van het bedrijf af met de specifieke beroepscompetenties van de stagiair in kwestie en onderzoekt hierbij ook wat de stagiair zelf wil leren. Vul samen met de stagiair het stagevoorstel in. De stagiair brengt dit document mee bij zijn bezoek; bespreek een haalbaar takenpakket met de stagebegeleider; duid een (geschikte) stagementor aan als u zelf niet kan instaan voor de begeleiding van de stagiair (op de werkvloer en voor de evaluatie van de stagiair), betrek de mentor in het kennismakingsgesprek; geef de stagiair een rondleiding op het bedrijf; bezorgt voor aanvang twee getekende exemplaar van het stagecontract terug aan HoGent; Het stagecontract wordt u vooraf bezorgd door de administratieve coördinator Vanwege de stagiair zoek informatie over de stageplaats; bespreek een duidelijk takenpakket met de stagegever; vraag uitleg aan de stagegever als je nog vragen hebt; vul samen met de stagegever en/of stagementor het stagevoorstel in. Dit voorstel dient online ingegeven te worden in het stageprogramma. Communicatie hieromtrent over het tijdstip gebeurt via Chamilo Start van de stage maak een goede eerste indruk ; overleg met de stagebegeleider je persoonlijke doelstellingen; licht je stagebegeleider in over de stagedocumenten. 7

9 1.5 Tips voor de stagegever Algemeen: de stagiair direct bijsturen indien nodig de stagebegeleider is steeds ter beschikking voor overleg bij problemen. Stel liefst niet meer dan 1 mentor aan (= vast aanspreekpunt); bewaak de doelstellingen tijdens de hele stageperiode; heb geduld met de stagiair, laat hem inwerken ; geef afwisselende stageopdrachten; geef de stagiair een zekere verantwoordelijkheid, zie hem als een werknemer, integreer hem tussen de andere werknemers; evalueer tussentijds met de stagiair, hoe sneller de stagiair feedback krijgt, hoe effectiever hij kan bijsturen tijdens de stage; neem contact op met de stagebegeleider bij problemen; vul op het einde van de stageopdracht de evaluatie in met betrekking tot de stagiair, dit zal gebeuren samen met de stagebegeleider tijdens zijn bezoek; besluit of u het stageproces geslaagd vond of niet (motiveer in de evaluatie, zie laatste punt); als u tevreden was over de stagiair, laat hem/haar dit weten. 1.6 Tips voor de stagiair Algemeen: vraag onmiddellijk uitleg aan je mentor als je iets niet goed begrijpt of als er problemen zijn: bewaak de doelstellingen tijdens de hele stageperiode; vraag tussentijds af en toe aan je stagementor hoe hij je functioneren evalueert, hoe eventuele mindere punten kunnen geremedieerd worden; neem contact op met de stagebegeleider, bij problemen waarbij de stagementor niet kan helpen. 8

10 1.7 Evaluatie en puntenverdeling bachelor in de agro- en biotechnologie Beoordeling stage punten procent deel 1: praktijk tussentijds % eindevaluatie % TOTAAL Praktijk % deel 2: verslaggeving/samenwerking stagebegeleider stagerapport % samenwerking 32 20% zelfreflectie 16 10% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage deel 1: % deel 2: % TOTAAL stage % 9

11 1.7.2 bachelor in de chemie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds 1 0 0% tussentijds % eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines) 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % begeleider opleiding % TOTAAL stage % 10

12 1.7.3 bachelor in de elektromechanica Beoordeling stage punten procent deel 1 : praktijk tussentijds 1 0 0% eindevaluatie stagebegeleider % TOTAAL deel % deel 2: verslaggeving en samenwerking stagementor stageboek,logboek, portfolio 60 60% samenwerking en zelfreflectie 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage deel % deel % TOTAAL stage % 11

13 1.7.4 bachelor in de houttechnologie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds % tussentijds 2 eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% zelfreflectie 20 20% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines) 20 20% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % Begeleider opleiding % TOTAAL stage % 12

14 1.7.5 bachelor in de modetechnologie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds % tussentijds 2 eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines, zelfreflectie) 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % Begeleider opleiding % TOTAAL stage % 13

15 1.7.6 bachelor in de textieltechnologie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds % tussentijds 2 eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines, zelfreflectie) 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % Begeleider opleiding % TOTAAL stage % 14

16 1.7.7 bachelor in het vastgoed Beoordeling stage punten procent Niet-periodegebonden evaluatie stagementor en stagebegeleider % Eindevaluatie stagementor % Zelfreflectie student 20 5% Inhoud stageboek % Samenwerking student / stagebegeleider % TOTAAL Stage % 15

17 1.8 Uittreksel facultaire aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement STAGEREGLEMENT art. 1 Algemene bepalingen 1 Het stagereglement heeft betrekking op de opleidingsonderdelen stage, stage 1 en stage 2 aangeboden in de opleidingen van de faculteit Natuur en Techniek. 2 Het reglement maakt samen met de studiefiche, het stagecontract en de brochure Informatiebundel stage één geheel uit. art. 2 Gebruikte terminologie de stagiair: student die stage loopt in een bedrijf; stagegever: de ondernemer bij wie de student stage loopt; stagementor: werknemer die de student op de werkvloer begeleidt. Deze zal dus ook instaan voor de evaluatie van de student; stagebegeleider: stageverantwoordelijke in de faculteit. Hij of zij is de schakel tussen de ondernemer en de stagiair; stagecoördinator: verantwoordelijke voor de organisatie van de stage binnen de faculteit. art. 3 Contract Voor elke vorm van stage wordt een contract opgesteld en ondertekend door de stagegever enerzijds en door de student en de decaan anderzijds. Zonder een contract dat door alle betrokken partijen ondertekend is, kan de student niet met de stage beginnen. Er moeten drie ondertekende exemplaren van het contract zijn: 1 voor de externe partij, 1 voor de student en 1 voor Hogeschool Gent. art. 4 Brochure Informatiebundel stage Per opleiding en eventueel per afstudeerrichting, is er een brochure met de richtlijnen die de student moet volgen tijdens zijn/haar stage. Deze brochure bevat onder andere informatie over de periode, de organisatie en begeleiding van de stage, de rapportering en eventuele zelfreflectie over de activiteiten, de evaluatie,. art. 5 Werktijden Voor de student gelden normaliter dezelfde werktijden als voor de werknemers van het bedrijf. Indien de student in ploegen zou moeten werken of nachtwerk verrichten, dient dit eerst besproken te worden met de stagecoördinator van de betrokken opleiding. art. 6 Afwezigheid tijdens stageperiode De student moet elke afwezigheid tijdens de stageperiode aan de stagebegeleider, stagementor en het secretariaat melden conform de richtlijnen opgenomen in de brochure Informatiebundel stage. Activiteiten van de Hogeschool waarop de student aanwezig moet zijn, meldt de student ruim vooraf aan het bedrijf (afstudeerbeurs, feedback, eventueel overleg met stagebegeleider, ). 16

18 Het gebeurt soms dat studenten die in het lopende academiejaar hun diploma kunnen behalen tijdens hun stage uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek in een ander bedrijf. Dat kan een geldige reden voor afwezigheid zijn. De student moet vooraf aan de stagementor én aan de stagebegeleider de toelating vragen om afwezig te zijn. De student bezorgt aan het secretariaat een bewijs van de sollicitatie. De student kan maximaal twee maal een beroep doen op deze maatregel. art. 7 Gewettigde afwezigheid van meer dan 5 stagedagen Bij gewettigde afwezigheid tijdens de stageperiode van meer dan 5 stagedagen wordt de stageperiode verlengd. Deze verlenging gebeurt in overleg met de stagementor, de stagebegeleider en de student. De verlenging van de periode kan alleen indien het organisatorisch mogelijk is. Indien de verlenging van de stageperiode niet mogelijk is, wordt er in overleg met de stagecoördinator van de opleiding, de voorzitter van de opleiding, de stagebegeleider, het diensthoofd studentenaangelegenheden en de ombudsdienst (als vertegenwoordiger van de student) een mogelijke oplossing uitgewerkt. Indien ten gevolge van de afwezigheden op de stage het verworven hebben van alle eindcompetenties niet meer ten volle kan bewezen worden, krijgt de student de vermelding afwezig voor het opleidingsonderdeel. art. 8 Verbreken van de overeenkomst ten gevolge van ongewettigde afwezigheid, deontologische fout van de student, (OER, art. 35) De student aanvaardt dat de stagegever of de faculteit een einde maakt aan de overeenkomst in geval van deontologische fout, manifeste onbekwaamheid, wangedrag, slechte wil, opzettelijke overtreding van bepalingen van de overeenkomst, alsook in geval van herhaalde ongewettigde afwezigheid van de student. In deze gevallen krijgt de student de vermelding afwezig voor het opleidingsonderdeel. art. 9 Verbreken van de overeenkomst op vraag van de stagegever Indien er zich op de stageplaats problemen voordoen die van die aard zijn dat de stagegever de stageovereenkomst wenst te verbreken, zal de decaan na overleg met de voorzitter van de opleiding, de stagecoördinator van de opleiding, de stagebegeleider, het diensthoofd studentenaangelegenheden en de ombudsdienst (als vertegenwoordiger van de student) één van de onderstaande beslissingen nemen: de student krijgt de toestemming om zijn/haar stage verder te zetten op een nieuwe stageplaats, waarbij vastgelegd wordt hoeveel dagen/weken de student op de nieuwe stageplaats nog moet presteren en hoe de beoordeling van beide stageplaatsen zal verrekend worden; de student krijgt de toestemming om een volledig nieuwe stage aan te vatten op een andere stageplaats; de stage wordt definitief beëindigd. art. 10 Verbreken van de overeenkomst op vraag van de student De student kan op basis van gegronde redenen bij de decaan een aanvraag indienen om tijdens de stageperiode van stageplaats te veranderen. De student kan een dergelijke aanvraag slechts éénmaal indienen. De decaan zal de aanvraag behandelen in overleg met de voorzitter van de opleiding, de stagecoördinator van de opleiding, de stagebegeleider, het diensthoofd studentenaangelegenheden 17

19 en de ombudsdienst (als vertegenwoordiger van de student) en zal één van de onderstaande beslissingen nemen: de student krijgt de toestemming om zijn stage verder te zetten op een nieuwe stageplaats waarbij vastgelegd wordt hoeveel dagen/weken de student op de nieuwe stageplaats nog moet presteren en hoe de beoordeling van beide stageplaatsen zal verrekend worden; de student krijgt de toestemming om een volledig nieuwe stage aan te vatten op een andere stageplaats; de stage wordt definitief beëindigd. art. 11 Toekenning van een andere stagebegeleider De student kan om grondige redenen en in samenspraak met de ombudsdienst de aangeduide stagebegeleider binnen de 14 dagen na bekendmaking wraken. De student zal, indien de aangehaalde grondige redenen erkend worden, een andere stagebegeleider toegewezen krijgen door de faculteitsraad. art. 12 Onverenigbaarheden bij de keuze van de stageplaats Er is onverenigbaarheid bij de keuze van de stageplaats indien één van de volgende situaties zich voordoet: - studenten lopen stage in een bedrijf waar een docent van de opleiding fungeert als stagementor of leidinggevende van het bedrijf; studenten lopen stage in een bedrijf waar de stagementor of leidinggevende verwant is met de student (partnerschap, bloed- of aanverwantschap tot de vierde graad). Als er zich een onverenigbaarheid voordoet, zal de decaan in overleg het diensthoofd studentenaangelegenheden, de stagecoördinator van de opleiding en de voorzitter van de opleiding beslissen of deze stageplaats al dan niet weerhouden kan worden. De student is verplicht eventuele onverenigbaarheden te melden bij de aanvraag tot goedkeuring van de stageplaats. art. 13 Beoordeling van buitenlandse stage Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten die naar een buitenlandse onderwijsinstelling gaan als Erasmusstudenten en studenten die stage lopen in een buitenlandse onderneming, waarbij de begeleiding van de student de verantwoordelijkheid blijft van de faculteit. De Erasmusstudenten De Erasmusstudent valt tijdens zijn buitenlandse stageperiode voor de evaluatie en begeleiding van de stage onder de verantwoordelijkheid van de partnerinstelling. Hij/zij wordt aldus op het einde van zijn verblijf door deze instelling voor zijn prestaties beoordeeld. Hogeschool Gent en de partnerinstelling ondertekenen een learning agreement betreffende het te compenseren aantal studiepunten in de buitenlandse instelling. Een student dient steeds stage en bachelorproef samen op te nemen in zijn programma. De student tekent vóór zijn vertrek dat hij zich akkoord verklaart met de puntenoverdracht. Dit systeem impliceert dat de partnerinstelling, van zodra de student zijn leeropdracht aan deze partnerinstelling aanvat, instaat voor de inhoudelijke begeleiding en evaluatie. Als er zich tijdens de Erasmusperiode moeilijkheden zouden voordoen, dient de student dit te melden aan het diensthoofd Internationalisering. 18

20 De studenten in een buitenlandse onderneming Deze studenten blijven voor hun buitenlandse stageperiode volledig onder de verantwoordelijkheid van de hogeschool. Het stageverloop wordt gestuurd via telefoon en/of , zowel met de stagementor in het bedrijf als met de student zelf. Via het stageboek blijft de stagebegeleider in België voortdurend op de hoogte van wat er gebeurt. De stagebegeleider neemt op geregelde tijdstippen contact op met de stagementor. Problemen (vb. communicatieproblemen, problemen met het stagebedrijf, organisatorische problemen, ) moeten altijd via gemeld worden aan de stagebegeleider en het diensthoofd internationalisering. De communicatie tussen het buitenlands stagebedrijf, de student en de faculteit Natuur en Techniek gebeurt in het Nederlands, het Engels of het Frans. art. 14 Mogelijkheid tot tweede examenkans Voor de stage wordt geen tweede examenkans georganiseerd. Wanneer een student voor de eerste examenkans niet geslaagd is voor het betrokken opleidingsonderdeel blijft de behaalde beoordeling behouden voor de tweede examenkans. 19

21 2 Administratieve verplichtingen en documenten 2.1 Stageperiodes en planning van de stage Stageperiodes Binnen het academiejaar zijn twee stageperiodes voorzien: chemie, elektromechanica, houttechnologie, modetechnologie, textieltechnologie en vastgoed Semester 1 : van 06/10/2014 tot en met 19/12/2014 = 11 aaneensluitende weken = 55 dagen Semester 2 : van 09/02/2015 tot en met 24/04/2015 = 11 aaneensluitende weken = 55 dagen agro- en biotechnologie Semester 1 : van 22/09/2014 tot en met 12/12/2014 = 12 aaneensluitende weken aan 4 werkdagen = 48 dagen Semester 2 : van 09/02/2015 tot en met 13/05/2015 = 12 weken aan 4 werkdagen = 48 dagen. De stagiair van de opleiding agro- en biotechnologie dient 1 dag per week aan zijn bachelorproef te werken. De stagiair van agro- en biotechnologie moet 10 dagen verlof opnemen gedurende de periode van semester 2, zodat de 48 dagen niet worden overschreden. Voor stagiairs met buitenlandse stage is er een uitzonderlijke regeling, aangepast aan het stagebedrijf. Meer info hierover wordt gegeven door de Dienst Internationalisering. Wettelijke feestdagen: - 01/11/2014 valt op zaterdag, maar indien de stageplaats deze dag opneemt op een andere werkdag telt deze mee voor de stagiair als stagedag. - 11/11/ /4/ /05/2015 tellen mee als stagedagen. Studenten met buitenlandse stage volgen de feestdagen van het bezoekende land. Vroeger starten van de stage kan enkel in het kader van een studietraject waarbij de stagiair nog verplichte vakken dient te volgen op school. Deze tijd moet ingehaald worden en de stagiair kan daarvoor eventueel de stage vroeger aanvatten. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de administratieve coördinator. De einddatum van de stage kan nooit vervroegd worden dan de aangegeven dag, met uitzondering van studenten agro- en biotechnologie in semester Planning van de stage De student zal voor aanvang, de stage inplannen in overleg met de stagementor van de stageplaats. Het planningsdocument wordt na akkoord, via mail bezorgd aan de stagementor van de stageplaats, de stagebegeleider en de administratieve coördinator. Het planningsdocument wordt eveneens opgeladen in Q-tool (elektronische stagetool). Bij wijzigingen tijdens de stageperiode zal het document onmiddellijk bijgewerkt worden en opnieuw bezorgd worden aan alle voornoemde betrokkenen en opgeladen worden. Vermeld in de naam van het document steeds de datum van opmaak. Formulieren: 20

22 Planningsdocument_1415_SEM1_CH-EM-MODE-TEXT-VG Planningsdocument_1415_SEM2_CH-EM-MODE-TEXT-VG Planningsdocument_1415_SEM1_AGR Planningsdocument_1415_SEM2_AGR 2.2 Verlofregeling Het is mogelijk om, in overleg met de stageplaats, vakantiedagen aan te vragen. Als je één of meerdere vakantiedagen aanvraagt, dan zal je stageperiode verlengd worden met het aantal opgenomen dagen. PROCEDURE VERLOFREGELING: 1. indien je vakantiedagen opneemt, dan verwittig je de administratieve coördinator volgens navolgende procedure: je bezorgt een aangepast planningsdocument met aanduiding van de verlofdagen en wanneer deze ingehaald worden via mail naar of het formulier moet ondertekend zijn door je stagementor; voor 1 vakantiedag: 1 week op voorhand; voor meerdere vakantiedagen: je dient je aanvraag in tijdens de eerste stageweek; 2. je brengt je stagebegeleider gelijktijdig op de hoogte van je aanvraag verlofdagen; 3. via de administratieve coördinator volgt een akkoord / niet-akkoord; 4. na akkoord: het planningsdocument wordt opgeladen via Formulieren: idem Afwezigheid door ziekte Wanneer je door ziekte tijdens je stageperiode niet aanwezig kan zijn in het bedrijf, volg je onderstaande procedure: PROCEDURE bij ZIEKTE: 1. verwittig onmiddellijk je stagementor en je stagebegeleider van de school van je afwezigheid; 2. laadt je origineel doktersattest op via volgens de procedure die je kan vinden in de cursus Studentenaangelegenheden Na opladen kan je de status van je afwezigheid volgen. 21

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie