1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3"

Transcriptie

1 INFORMATIEBUNDEL STAGE OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed

2 Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider Situering in de opleiding en nut van de stage Situering in de opleiding Nut van de stage Doelstellingen en eindcompetenties Betrokkenen bij de stage Wie is wie Rollen bij de stage Voorbereiding van de stage Vanwege de stagegever Vanwege de stagiair Start van de stage Tips voor de stagegever Tips voor de stagiair Evaluatie en puntenverdeling bachelor in de agro- en biotechnologie bachelor in de chemie bachelor in de elektromechanica bachelor in de houttechnologie bachelor in de modetechnologie bachelor in de textieltechnologie bachelor in het vastgoed Uittreksel facultaire aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Administratieve verplichtingen en documenten Stageperiodes en planning van de stage Stageperiodes Planning van de stage Verlofregeling Afwezigheid door ziekte Verplaatsingen naar het buitenland Weekrapporten en opvolging van de stage (niet voor de opleiding agro- en biotechnologie) Verzekeringen Samenstellen stageboek/stagerapport opleidingen chemie, elektromechanica, houttechnologie, modetechnologie, textieltechnologie, vastgoed opleiding agro- en biotechnologie Verplaatsingen met eigen wagen in opdracht van de stagegever Documenten en formulieren QTOOL stageprogramma faculteit Natuur en Techniek Contactgegevens

3 Voorwoord Beste student Beste stagegever Beste stagebegeleider Je hebt net de informatiebundel in verband met de stage gekregen, een belangrijk document tijdens de stageperiode. Enerzijds is er een luik over coaching en begeleidingstips voor studenten en de stagegever. Hierbij vind je de link naar de competenties die studenten dienen te verwerven, info over evaluatie en puntenverdeling, tips voor stagegevers, stagebegeleider en studenten en een uittreksel uit de onderwijs- en examenregeling In een volgend luik bekijken we de administratieve kant van de stage, met de administratieve verplichtingen voor zowel student als stagegever en de aangeboden formulieren. Lees dit document grondig door zodat je weet wat je er allemaal in terugvindt. Om de elektronische uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken kan je deze bundel en bijhorende modeldocumenten ook downloaden via: - voor studenten en stagebegeleider: via de digitale leeromgeving Chamilo cursus FNT_STAGE; - voor stagegever: via de facultaire website onder praktisch - stage Bij vragen of problemen rond je dagdagelijks functioneren op je stageplaats; bij technische of inhoudelijke problemen neem dan contact op met je stagementor (= verantwoordelijke van de stageplaats die instaat voor de stagebegeleiding) en met je stagebegeleider (= lector van de faculteit die instaat voor de stagebegeleiding). Voor niet-vakgebonden of administratieve problemen kan je terecht bij de stagecoördinator van de opleiding of het diensthoofd Studentenaangelegenheden. De berichten die je van ons krijgt, worden alleen naar je adres van HoGent gestuurd. Stuur deze berichten ook niet automatisch door naar een andere account. HoGent kan alleen de goede aflevering van een tot in de HoGent mailbox van de gebruiker garanderen. Wat met een automatisch geforwarde mail verder gebeurt, valt buiten de controle van HoGent, zodat hierover ook geen verdere garanties kunnen gegeven worden. Mogelijks kan de persoonlijke mailbox van de gebruiker vol zijn (eventuele meldingen hierover gaan naar de afzender zonder dat HoGent hiervan verwittigd wordt), een externe dienst kan HoGent opnieuw als onbetrouwbaar markeren en afkomstig van HoGent weigeren, enzovoort. Wij wensen je alvast veel succes met je stage en danken de stagegevers voor de tijd die ze in onze studenten wensen te investeren. Peter Gansbeke Ilse Dieraert Heidi Mertens Hoofdmedewerkers studentenaangelegenheden diensthoofd studentenaangelegenheden administratieve coördinatie stages verantwoordelijke stages voor de faculteit Telefoon Telefoon

4 1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider 1.1 Situering in de opleiding en nut van de stage Situering in de opleiding De stage laat de stagiair toe om de tijdens de opleiding verworven competenties te toetsen aan een reële praktijkomgeving. Het is belangrijk dat tijdens het grootste deel van de stage de stagiair zijn competenties praktijkgericht verder ontwikkelt volgens zijn persoonlijke doelstellingen. De stage voorziet in een juiste balans tussen observatie, uitvoerend werk en zelfstandig initiatief. De activiteiten en opdrachten die de stagiair mag en kan uitvoeren, worden van te voren besproken met de stagebegeleider Nut van de stage Voor de stagiair: kan zijn competenties toetsen aan authentieke praktijksituaties; maakt kennis met een potentiële werkgever. Voor de stagegever: krijgt inbreng in de opleiding; maakt kennis met een potentiële werknemer. Voor de opleiding: krijgt inbreng vanuit de praktijk in de opleiding; kan de opleiding toetsen aan het werkveld. 1.2 Doelstellingen en eindcompetenties Studenten kunnen de doelstellingen en de te behalen eindcompetenties raadplegen via de ECTSfiches. Deze zijn te raadplegen via Je kan filteren op opleiding: Lees deze informatie grondig na, zodat je weet welke competenties je moet bereiken om te slagen voor je stage. 3

5 1.3 Betrokkenen bij de stage Wie is wie Er wordt regelmatig verwezen naar een aantal begrippen. Voor alle duidelijkheid maken we hier een kleine opsomming: de stagiair of de student die een stage volgt; de stagegever of stageplaats is de organisatie bij wie de stagiair een stage volgt; de stagementor is de werknemer die de ondernemer aanstelt om de stagiair op de werkvloer te begeleiden; de stagebegeleider is de stageverantwoordelijke van HoGent. Hij of zij is de schakel tussen de ondernemer en de stagiair; de stagecoördinator is de organisator van het stageproces binnen de opleiding; de administratieve coördinatoren van de faculteit Natuur en Techniek: Ilse Dieraert en Peter Gansbeke; de dienst Internationalisering coördineert de buitenlandse stages Rollen bij de stage In de volgende paragrafen worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij de stage beschreven Stagiair is verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats, die voldoet aan de gestelde eisen; is verantwoordelijk voor het dusdanig goed onderbouwen van een goedkeuringsaanvraag (het invullen van stagevoorstel) zodat de stagebegeleider een besluit kan nemen; is verantwoordelijk voor het juist en tijdig informeren van de stagebegeleider van HoGent en de stagementor over zijn functioneren in de praktijk; is verantwoordelijk voor het voeren van voortgangs- en functioneringsgesprekken en het uitvoeren van de gemaakte afspraken; is verantwoordelijk voor het professioneel uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden (resultaatsverplichting); houdt volgende documenten bij: o stageovereenkomst, deze wordt bezorgd door de administratie; o stageboek/stagerapport en aanverwante documenten. 4

6 Stagementor is verantwoordelijk voor een adequate begeleiding van de stagiair in de organisatie (faciliteren stagiair (PC/werkplek), introductie, procesmatige en inhoudelijke begeleiding, voldoende tijd voor overleg, functioneringsgesprekken o.a. aan de hand van het assessment, aanspreekpunt bij problemen, etc); geeft de stagiair tussentijds en aan het einde van de stageperiode feedback op zijn functioneren door het invullen van het assessment in de digitale tool. Dit gebeurt samen met de stagebegeleider; beoordeelt aan het einde van de stageperiode het functioneren van de stagiair op het beoordelingsformulier in de digitale tool samen met de stagiair en de stagebegeleider. houdt volgende documenten bij: o stageovereenkomst; o eventuele werkpostfiche en gezondheidsbeoordeling; o stageboek (stagerapport voor agro- en biotechnologie) en aanverwante documenten De stagebegeleider van HoGent is tijdens de stage het eerste aanspreekpunt voor de stagiair en de stagementor; bewaakt en beoordeelt het proces volgens de richtlijnen; bewaakt de voortgang van de stagiair betreffende het functioneren in de praktijk, de aanpak en uitvoering van werkzaamheden en opdrachten aan de hand van het bedrijfsbezoek en de voortgangsrapportages van de stagiair; heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting: de stagiair blijft zelf verantwoordelijk; geeft een beoordeling van de stageperiode op het beoordelingsformulier, mede gebaseerd op de beoordeling van de stagementor en het gesprek hierover met de stagementor en de stagiair tijdens het eindbezoek De stagecoördinator van de opleiding pleegt overleg met de opleidingscommissie over de competenties; bewaakt de goede gang van zaken zowel voor het verloop van de stage als voor de evaluatie; is aanspreekpunt voor organisatorische of andere problemen; staat in voor de info van de stagiair; laat samen met de administratieve coördinator de stageovereenkomsten tekenen door stagiair, is eindverantwoordelijke m.b.t. alle aspecten van de stage; houdt volgende documenten bij: o lijst van de stageplaatsen; o lijst van de stagiairs die naar de verschillende stageplaatsen gaan. 5

7 Administratieve coördinatoren van de stage maken het contract vanuit het stageprogramma; geven ondersteuning bij ondertekenen contracten door de stagiair; sturen contracten naar de stagegever; geven administratieve ondersteuning van de stagiairs (planning, verlofaanvraag, verplaatsing buitenland, ); organiseren de communicatie met de stagementor; organiseren het medisch onderzoek; houden volgende documenten bij: o stageovereenkomst; o stageplanning, verlofaanvragen, ziekteattesten, addenda op de stageovereenkomst; o eventuele werkpostfiche en gezondheidsbeoordeling Dienst Internationalisering bewaakt de goede gang van zaken bij buitenlandse stage bij de voorbereiding, het verloop en de evaluatie van de stage; initieert de communicatie met de buitenlandse stageplaats; is aanspreekpunt voor organisatorische of andere aspecten bij buitenlandse stages; staat in voor de info specifiek over buitenlandse stage aan studenten; maakt de stageovereenkomst op en verzorgt de administratieve opvolging; biedt administratieve ondersteuning aan de buitenlandse stagestudenten (beurzen, visa, werkvergunningen, reisbijstand, ); houdt volgende documenten bij: o lijst van buitenlandse stageplaatsen; o lijst van de stagiairs die naar buitenlandse stageplaatsen gaan; o stageovereenkomst; o documenten specifiek voor buitenlandse stage. 6

8 1.4 Voorbereiding van de stage Vanwege de stagegever hou een verkenningsgesprek met de stagiair; toets met de stagiair de raakpunten van het bedrijf af met de specifieke beroepscompetenties van de stagiair in kwestie en onderzoekt hierbij ook wat de stagiair zelf wil leren. Vul samen met de stagiair het stagevoorstel in. De stagiair brengt dit document mee bij zijn bezoek; bespreek een haalbaar takenpakket met de stagebegeleider; duid een (geschikte) stagementor aan als u zelf niet kan instaan voor de begeleiding van de stagiair (op de werkvloer en voor de evaluatie van de stagiair), betrek de mentor in het kennismakingsgesprek; geef de stagiair een rondleiding op het bedrijf; bezorgt voor aanvang twee getekende exemplaar van het stagecontract terug aan HoGent; Het stagecontract wordt u vooraf bezorgd door de administratieve coördinator Vanwege de stagiair zoek informatie over de stageplaats; bespreek een duidelijk takenpakket met de stagegever; vraag uitleg aan de stagegever als je nog vragen hebt; vul samen met de stagegever en/of stagementor het stagevoorstel in. Dit voorstel dient online ingegeven te worden in het stageprogramma. Communicatie hieromtrent over het tijdstip gebeurt via Chamilo Start van de stage maak een goede eerste indruk ; overleg met de stagebegeleider je persoonlijke doelstellingen; licht je stagebegeleider in over de stagedocumenten. 7

9 1.5 Tips voor de stagegever Algemeen: de stagiair direct bijsturen indien nodig de stagebegeleider is steeds ter beschikking voor overleg bij problemen. Stel liefst niet meer dan 1 mentor aan (= vast aanspreekpunt); bewaak de doelstellingen tijdens de hele stageperiode; heb geduld met de stagiair, laat hem inwerken ; geef afwisselende stageopdrachten; geef de stagiair een zekere verantwoordelijkheid, zie hem als een werknemer, integreer hem tussen de andere werknemers; evalueer tussentijds met de stagiair, hoe sneller de stagiair feedback krijgt, hoe effectiever hij kan bijsturen tijdens de stage; neem contact op met de stagebegeleider bij problemen; vul op het einde van de stageopdracht de evaluatie in met betrekking tot de stagiair, dit zal gebeuren samen met de stagebegeleider tijdens zijn bezoek; besluit of u het stageproces geslaagd vond of niet (motiveer in de evaluatie, zie laatste punt); als u tevreden was over de stagiair, laat hem/haar dit weten. 1.6 Tips voor de stagiair Algemeen: vraag onmiddellijk uitleg aan je mentor als je iets niet goed begrijpt of als er problemen zijn: bewaak de doelstellingen tijdens de hele stageperiode; vraag tussentijds af en toe aan je stagementor hoe hij je functioneren evalueert, hoe eventuele mindere punten kunnen geremedieerd worden; neem contact op met de stagebegeleider, bij problemen waarbij de stagementor niet kan helpen. 8

10 1.7 Evaluatie en puntenverdeling bachelor in de agro- en biotechnologie Beoordeling stage punten procent deel 1: praktijk tussentijds % eindevaluatie % TOTAAL Praktijk % deel 2: verslaggeving/samenwerking stagebegeleider stagerapport % samenwerking 32 20% zelfreflectie 16 10% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage deel 1: % deel 2: % TOTAAL stage % 9

11 1.7.2 bachelor in de chemie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds 1 0 0% tussentijds % eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines) 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % begeleider opleiding % TOTAAL stage % 10

12 1.7.3 bachelor in de elektromechanica Beoordeling stage punten procent deel 1 : praktijk tussentijds 1 0 0% eindevaluatie stagebegeleider % TOTAAL deel % deel 2: verslaggeving en samenwerking stagementor stageboek,logboek, portfolio 60 60% samenwerking en zelfreflectie 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage deel % deel % TOTAAL stage % 11

13 1.7.4 bachelor in de houttechnologie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds % tussentijds 2 eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% zelfreflectie 20 20% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines) 20 20% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % Begeleider opleiding % TOTAAL stage % 12

14 1.7.5 bachelor in de modetechnologie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds % tussentijds 2 eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines, zelfreflectie) 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % Begeleider opleiding % TOTAAL stage % 13

15 1.7.6 bachelor in de textieltechnologie Beoordeling stage punten procent stagegever/stagementor tussentijds % tussentijds 2 eindevaluatie % TOTAAL Stagegever/stagementor % Punten begeleider opleiding stageboek 60 60% samenwerking (naleven afspraken, respecteren deadlines, zelfreflectie) 40 40% TOTAAL begeleider opleiding % TOTAAL stage stagegever/stagementor % Begeleider opleiding % TOTAAL stage % 14

16 1.7.7 bachelor in het vastgoed Beoordeling stage punten procent Niet-periodegebonden evaluatie stagementor en stagebegeleider % Eindevaluatie stagementor % Zelfreflectie student 20 5% Inhoud stageboek % Samenwerking student / stagebegeleider % TOTAAL Stage % 15

17 1.8 Uittreksel facultaire aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement STAGEREGLEMENT art. 1 Algemene bepalingen 1 Het stagereglement heeft betrekking op de opleidingsonderdelen stage, stage 1 en stage 2 aangeboden in de opleidingen van de faculteit Natuur en Techniek. 2 Het reglement maakt samen met de studiefiche, het stagecontract en de brochure Informatiebundel stage één geheel uit. art. 2 Gebruikte terminologie de stagiair: student die stage loopt in een bedrijf; stagegever: de ondernemer bij wie de student stage loopt; stagementor: werknemer die de student op de werkvloer begeleidt. Deze zal dus ook instaan voor de evaluatie van de student; stagebegeleider: stageverantwoordelijke in de faculteit. Hij of zij is de schakel tussen de ondernemer en de stagiair; stagecoördinator: verantwoordelijke voor de organisatie van de stage binnen de faculteit. art. 3 Contract Voor elke vorm van stage wordt een contract opgesteld en ondertekend door de stagegever enerzijds en door de student en de decaan anderzijds. Zonder een contract dat door alle betrokken partijen ondertekend is, kan de student niet met de stage beginnen. Er moeten drie ondertekende exemplaren van het contract zijn: 1 voor de externe partij, 1 voor de student en 1 voor Hogeschool Gent. art. 4 Brochure Informatiebundel stage Per opleiding en eventueel per afstudeerrichting, is er een brochure met de richtlijnen die de student moet volgen tijdens zijn/haar stage. Deze brochure bevat onder andere informatie over de periode, de organisatie en begeleiding van de stage, de rapportering en eventuele zelfreflectie over de activiteiten, de evaluatie,. art. 5 Werktijden Voor de student gelden normaliter dezelfde werktijden als voor de werknemers van het bedrijf. Indien de student in ploegen zou moeten werken of nachtwerk verrichten, dient dit eerst besproken te worden met de stagecoördinator van de betrokken opleiding. art. 6 Afwezigheid tijdens stageperiode De student moet elke afwezigheid tijdens de stageperiode aan de stagebegeleider, stagementor en het secretariaat melden conform de richtlijnen opgenomen in de brochure Informatiebundel stage. Activiteiten van de Hogeschool waarop de student aanwezig moet zijn, meldt de student ruim vooraf aan het bedrijf (afstudeerbeurs, feedback, eventueel overleg met stagebegeleider, ). 16

18 Het gebeurt soms dat studenten die in het lopende academiejaar hun diploma kunnen behalen tijdens hun stage uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek in een ander bedrijf. Dat kan een geldige reden voor afwezigheid zijn. De student moet vooraf aan de stagementor én aan de stagebegeleider de toelating vragen om afwezig te zijn. De student bezorgt aan het secretariaat een bewijs van de sollicitatie. De student kan maximaal twee maal een beroep doen op deze maatregel. art. 7 Gewettigde afwezigheid van meer dan 5 stagedagen Bij gewettigde afwezigheid tijdens de stageperiode van meer dan 5 stagedagen wordt de stageperiode verlengd. Deze verlenging gebeurt in overleg met de stagementor, de stagebegeleider en de student. De verlenging van de periode kan alleen indien het organisatorisch mogelijk is. Indien de verlenging van de stageperiode niet mogelijk is, wordt er in overleg met de stagecoördinator van de opleiding, de voorzitter van de opleiding, de stagebegeleider, het diensthoofd studentenaangelegenheden en de ombudsdienst (als vertegenwoordiger van de student) een mogelijke oplossing uitgewerkt. Indien ten gevolge van de afwezigheden op de stage het verworven hebben van alle eindcompetenties niet meer ten volle kan bewezen worden, krijgt de student de vermelding afwezig voor het opleidingsonderdeel. art. 8 Verbreken van de overeenkomst ten gevolge van ongewettigde afwezigheid, deontologische fout van de student, (OER, art. 35) De student aanvaardt dat de stagegever of de faculteit een einde maakt aan de overeenkomst in geval van deontologische fout, manifeste onbekwaamheid, wangedrag, slechte wil, opzettelijke overtreding van bepalingen van de overeenkomst, alsook in geval van herhaalde ongewettigde afwezigheid van de student. In deze gevallen krijgt de student de vermelding afwezig voor het opleidingsonderdeel. art. 9 Verbreken van de overeenkomst op vraag van de stagegever Indien er zich op de stageplaats problemen voordoen die van die aard zijn dat de stagegever de stageovereenkomst wenst te verbreken, zal de decaan na overleg met de voorzitter van de opleiding, de stagecoördinator van de opleiding, de stagebegeleider, het diensthoofd studentenaangelegenheden en de ombudsdienst (als vertegenwoordiger van de student) één van de onderstaande beslissingen nemen: de student krijgt de toestemming om zijn/haar stage verder te zetten op een nieuwe stageplaats, waarbij vastgelegd wordt hoeveel dagen/weken de student op de nieuwe stageplaats nog moet presteren en hoe de beoordeling van beide stageplaatsen zal verrekend worden; de student krijgt de toestemming om een volledig nieuwe stage aan te vatten op een andere stageplaats; de stage wordt definitief beëindigd. art. 10 Verbreken van de overeenkomst op vraag van de student De student kan op basis van gegronde redenen bij de decaan een aanvraag indienen om tijdens de stageperiode van stageplaats te veranderen. De student kan een dergelijke aanvraag slechts éénmaal indienen. De decaan zal de aanvraag behandelen in overleg met de voorzitter van de opleiding, de stagecoördinator van de opleiding, de stagebegeleider, het diensthoofd studentenaangelegenheden 17

19 en de ombudsdienst (als vertegenwoordiger van de student) en zal één van de onderstaande beslissingen nemen: de student krijgt de toestemming om zijn stage verder te zetten op een nieuwe stageplaats waarbij vastgelegd wordt hoeveel dagen/weken de student op de nieuwe stageplaats nog moet presteren en hoe de beoordeling van beide stageplaatsen zal verrekend worden; de student krijgt de toestemming om een volledig nieuwe stage aan te vatten op een andere stageplaats; de stage wordt definitief beëindigd. art. 11 Toekenning van een andere stagebegeleider De student kan om grondige redenen en in samenspraak met de ombudsdienst de aangeduide stagebegeleider binnen de 14 dagen na bekendmaking wraken. De student zal, indien de aangehaalde grondige redenen erkend worden, een andere stagebegeleider toegewezen krijgen door de faculteitsraad. art. 12 Onverenigbaarheden bij de keuze van de stageplaats Er is onverenigbaarheid bij de keuze van de stageplaats indien één van de volgende situaties zich voordoet: - studenten lopen stage in een bedrijf waar een docent van de opleiding fungeert als stagementor of leidinggevende van het bedrijf; studenten lopen stage in een bedrijf waar de stagementor of leidinggevende verwant is met de student (partnerschap, bloed- of aanverwantschap tot de vierde graad). Als er zich een onverenigbaarheid voordoet, zal de decaan in overleg het diensthoofd studentenaangelegenheden, de stagecoördinator van de opleiding en de voorzitter van de opleiding beslissen of deze stageplaats al dan niet weerhouden kan worden. De student is verplicht eventuele onverenigbaarheden te melden bij de aanvraag tot goedkeuring van de stageplaats. art. 13 Beoordeling van buitenlandse stage Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten die naar een buitenlandse onderwijsinstelling gaan als Erasmusstudenten en studenten die stage lopen in een buitenlandse onderneming, waarbij de begeleiding van de student de verantwoordelijkheid blijft van de faculteit. De Erasmusstudenten De Erasmusstudent valt tijdens zijn buitenlandse stageperiode voor de evaluatie en begeleiding van de stage onder de verantwoordelijkheid van de partnerinstelling. Hij/zij wordt aldus op het einde van zijn verblijf door deze instelling voor zijn prestaties beoordeeld. Hogeschool Gent en de partnerinstelling ondertekenen een learning agreement betreffende het te compenseren aantal studiepunten in de buitenlandse instelling. Een student dient steeds stage en bachelorproef samen op te nemen in zijn programma. De student tekent vóór zijn vertrek dat hij zich akkoord verklaart met de puntenoverdracht. Dit systeem impliceert dat de partnerinstelling, van zodra de student zijn leeropdracht aan deze partnerinstelling aanvat, instaat voor de inhoudelijke begeleiding en evaluatie. Als er zich tijdens de Erasmusperiode moeilijkheden zouden voordoen, dient de student dit te melden aan het diensthoofd Internationalisering. 18

20 De studenten in een buitenlandse onderneming Deze studenten blijven voor hun buitenlandse stageperiode volledig onder de verantwoordelijkheid van de hogeschool. Het stageverloop wordt gestuurd via telefoon en/of , zowel met de stagementor in het bedrijf als met de student zelf. Via het stageboek blijft de stagebegeleider in België voortdurend op de hoogte van wat er gebeurt. De stagebegeleider neemt op geregelde tijdstippen contact op met de stagementor. Problemen (vb. communicatieproblemen, problemen met het stagebedrijf, organisatorische problemen, ) moeten altijd via gemeld worden aan de stagebegeleider en het diensthoofd internationalisering. De communicatie tussen het buitenlands stagebedrijf, de student en de faculteit Natuur en Techniek gebeurt in het Nederlands, het Engels of het Frans. art. 14 Mogelijkheid tot tweede examenkans Voor de stage wordt geen tweede examenkans georganiseerd. Wanneer een student voor de eerste examenkans niet geslaagd is voor het betrokken opleidingsonderdeel blijft de behaalde beoordeling behouden voor de tweede examenkans. 19

21 2 Administratieve verplichtingen en documenten 2.1 Stageperiodes en planning van de stage Stageperiodes Binnen het academiejaar zijn twee stageperiodes voorzien: chemie, elektromechanica, houttechnologie, modetechnologie, textieltechnologie en vastgoed Semester 1 : van 06/10/2014 tot en met 19/12/2014 = 11 aaneensluitende weken = 55 dagen Semester 2 : van 09/02/2015 tot en met 24/04/2015 = 11 aaneensluitende weken = 55 dagen agro- en biotechnologie Semester 1 : van 22/09/2014 tot en met 12/12/2014 = 12 aaneensluitende weken aan 4 werkdagen = 48 dagen Semester 2 : van 09/02/2015 tot en met 13/05/2015 = 12 weken aan 4 werkdagen = 48 dagen. De stagiair van de opleiding agro- en biotechnologie dient 1 dag per week aan zijn bachelorproef te werken. De stagiair van agro- en biotechnologie moet 10 dagen verlof opnemen gedurende de periode van semester 2, zodat de 48 dagen niet worden overschreden. Voor stagiairs met buitenlandse stage is er een uitzonderlijke regeling, aangepast aan het stagebedrijf. Meer info hierover wordt gegeven door de Dienst Internationalisering. Wettelijke feestdagen: - 01/11/2014 valt op zaterdag, maar indien de stageplaats deze dag opneemt op een andere werkdag telt deze mee voor de stagiair als stagedag. - 11/11/ /4/ /05/2015 tellen mee als stagedagen. Studenten met buitenlandse stage volgen de feestdagen van het bezoekende land. Vroeger starten van de stage kan enkel in het kader van een studietraject waarbij de stagiair nog verplichte vakken dient te volgen op school. Deze tijd moet ingehaald worden en de stagiair kan daarvoor eventueel de stage vroeger aanvatten. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de administratieve coördinator. De einddatum van de stage kan nooit vervroegd worden dan de aangegeven dag, met uitzondering van studenten agro- en biotechnologie in semester Planning van de stage De student zal voor aanvang, de stage inplannen in overleg met de stagementor van de stageplaats. Het planningsdocument wordt na akkoord, via mail bezorgd aan de stagementor van de stageplaats, de stagebegeleider en de administratieve coördinator. Het planningsdocument wordt eveneens opgeladen in Q-tool (elektronische stagetool). Bij wijzigingen tijdens de stageperiode zal het document onmiddellijk bijgewerkt worden en opnieuw bezorgd worden aan alle voornoemde betrokkenen en opgeladen worden. Vermeld in de naam van het document steeds de datum van opmaak. Formulieren: 20

22 Planningsdocument_1415_SEM1_CH-EM-MODE-TEXT-VG Planningsdocument_1415_SEM2_CH-EM-MODE-TEXT-VG Planningsdocument_1415_SEM1_AGR Planningsdocument_1415_SEM2_AGR 2.2 Verlofregeling Het is mogelijk om, in overleg met de stageplaats, vakantiedagen aan te vragen. Als je één of meerdere vakantiedagen aanvraagt, dan zal je stageperiode verlengd worden met het aantal opgenomen dagen. PROCEDURE VERLOFREGELING: 1. indien je vakantiedagen opneemt, dan verwittig je de administratieve coördinator volgens navolgende procedure: je bezorgt een aangepast planningsdocument met aanduiding van de verlofdagen en wanneer deze ingehaald worden via mail naar of het formulier moet ondertekend zijn door je stagementor; voor 1 vakantiedag: 1 week op voorhand; voor meerdere vakantiedagen: je dient je aanvraag in tijdens de eerste stageweek; 2. je brengt je stagebegeleider gelijktijdig op de hoogte van je aanvraag verlofdagen; 3. via de administratieve coördinator volgt een akkoord / niet-akkoord; 4. na akkoord: het planningsdocument wordt opgeladen via Formulieren: idem Afwezigheid door ziekte Wanneer je door ziekte tijdens je stageperiode niet aanwezig kan zijn in het bedrijf, volg je onderstaande procedure: PROCEDURE bij ZIEKTE: 1. verwittig onmiddellijk je stagementor en je stagebegeleider van de school van je afwezigheid; 2. laadt je origineel doktersattest op via volgens de procedure die je kan vinden in de cursus Studentenaangelegenheden Na opladen kan je de status van je afwezigheid volgen. 21

INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016

INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologie / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2014-2015 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL STAGE

INFORMATIEBUNDEL STAGE INFORMATIEBUNDEL STAGE 2016-2017 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologie / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2013-2014 art. 1 Algemene bepalingen 1 Het Stagereglement

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL STAGE

INFORMATIEBUNDEL STAGE INFORMATIEBUNDEL STAGE OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologie / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips voor

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST

RAAMOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST 2017-2018 Preservicetraining (stage) Professionele Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Tussen De opleidingsinstelling Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: Secundair

Nadere informatie

Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Facultaire aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 3 art. 1 Definitie en toepassing... 3 II. ONDERWIJSREGELING... 4 Deel 1. Onderwijsregeling:

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Bijlage L stagereglement opleiding muziek Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens organisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwoordigd door:... Functie vertegenwoordiger:.....

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool kunnen studenten stage lopen bij een ondernemer. De stage stelt de student in staat om de op

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

Stage- en bachelorproefovereenkomst

Stage- en bachelorproefovereenkomst Departement: Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding: Industriële Wetenschappen: Bouwkunde Stage- en bachelorproefovereenkomst overeenkomst version 23-06-2011 pages 5 Tussen hen die tekenen:

Nadere informatie

HANDLEIDING STAGETOOL V2.1 VERSIE 1 SEPTEMBER 2016 *

HANDLEIDING STAGETOOL V2.1 VERSIE 1 SEPTEMBER 2016 * WWW.HOWEST.BE/STAGE VERSIE 1 SEPTEMBER 2016 * STAGE@HOWEST.BE HANDLEIDING STAGETOOL V2.1 Richtlijnen voor het gebruik van de stagetool van Howest voor een externe organisatie 1 1.1 INTRODUCTIE Deze handleiding

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

DAE. 0. Inhoud

DAE. 0. Inhoud Stages @ DAE 0. Inhoud 0. Inhoud... 1 1. Algemene informatie... 2 2. Doelstellingen... 2 3. Communicatie... 2 4. Stagebegeleiding... 2 5. Overzicht stage-evaluatie... 3 5.1. Doelstelling... 3 5.2. Quotering

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december?

Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december? Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december? versie 22 sept 2016 Er zijn 4 werkwijzen: 1. Zoek een project in het uitgebreide aanbod 2. Een eigen aangebracht

Nadere informatie

Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs

Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

INDIVIDUELE STAGEOVEREENKOMST

INDIVIDUELE STAGEOVEREENKOMST Ondergetekende partijen INDIVIDUELE STAGEOVEREENKOMST de stageplaats Naam:.. Adres:.... Tel:... E-mail:... Instellingsnummer/ondernemingsnummer:. hieronder stagegever genoemd, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT. Hij/Zij maakt hiervan omstandig melding in zijn/haar stageschrift.

STAGEREGLEMENT. Hij/Zij maakt hiervan omstandig melding in zijn/haar stageschrift. STAGEREGLEMENT Artikel 1 Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen van het secundair onderwijs die een stageperiode volbrengen in het kader van hun schoolopleiding, alsmede op de inrichtingshoofden

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke

Nadere informatie

De Stage Dans is een facultatief onderdeel van de Bachelorproef, opgenomen in het opleidingsprogramma Bachelor 3.

De Stage Dans is een facultatief onderdeel van de Bachelorproef, opgenomen in het opleidingsprogramma Bachelor 3. Bijlage J stagereglement opleiding dans Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Bijlage 3. Facultair reglement. Academiejaar 2015-2016 1. BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66

Bijlage 3. Facultair reglement. Academiejaar 2015-2016 1. BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66 Bijlage 3 Facultair reglement Academiejaar 2015-2016 1 BC/B/2015/ONDW/20592 - bijlage 3 1/66 Facultair reglement: facultaire aanvullingen op de HoGent Onderwijs- en Examenregeling Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop 1. Learning agreement a. Basisprincipes voor het kiezen van vakken b. Hoe vakken kiezen? c. Voor hoeveel studiepunten d. Hoe geef je het programma door aan

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld Stagebrochure voor het stagebedrijf WOORD VOORAF Geachte mevrouw, heer Voor een professioneel gerichte opleiding in het hoger onderwijs is het contact

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

KUNST IN HET WERKVELD

KUNST IN HET WERKVELD Hogeschool Gent School of Arts Kluyskensstraat 2 9000 Gent www.schoolofarts.be Om de opmaak van deze overeenkomst vlot en correct te laten verlopen, dient eerst de stagegever in samenwerking met de student

Nadere informatie

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg Department of Family Medicine and Chronic Care Gebouw K, 2 e verdieping Laarbeeklaan 103 B-1090 Brussel Tel: Fax: Mail:

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde Department of Family Medicine Gebouw K, 1 e verdieping Laarbeeklaan 103 1090 Brussels (Belgium) Tel: Fax: Mail: Web: +32-2-477 43 11 +32-2-477

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding De stageovereenkomst wordt vóór 1 november 2008 afgesloten.

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Stagereglement School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Versie: Raad School of Arts KCA 04/09/2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER 05-09-2017 CHARTER Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra Met steun van: CHARTER 05-09-2017 Inhoudstafel: Stagementorschap Fase 1: basisvoorwaarden

Nadere informatie

STAGE ALS KEUZEVAK. Infosessie april 2017

STAGE ALS KEUZEVAK. Infosessie april 2017 STAGE ALS KEUZEVAK Infosessie april 2017 INHOUD 1. Intro 2. Stage in het curriculum 3. Praktisch 4. Meer info 3 INTRO 4 WAAROM STAGE LOPEN? Kans om kennis te maken met het werkveld Werkervaring opdoen

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider Dit document dient ter ondersteuning van de EVCbegeleider die de kandidaat informeert en begeleidt tijdens de intakefase van de EVC-procedure, bij het opstellen

Nadere informatie

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage Vragenlijst Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o 31 + 3. Vooropleiding/tewerkstellingsproject

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling (eigen verantwoordelijkheid)

Nadere informatie

Checklist Begeleiding van stagiair uit het voltijds secundair onderwijs

Checklist Begeleiding van stagiair uit het voltijds secundair onderwijs Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding van stagiair uit het voltijds secundair onderwijs WIE IS WIE? de leerling-stagiair; de stageaanbieder of de dienst

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Tips voor stagementoren 29 September 2011 Annemie Defoer - Jean-Marie Neven Belang van de stages De leerlingen verwerven niet schoolgebonden competenties

Nadere informatie

VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD)

VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD) VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD) Voor personen die ingeschreven zijn als student aan de Universiteit Gent en die in het kader van hun universitaire studies bij een bedrijf of andere overheidsinstelling

Nadere informatie

HANDLEIDING. voor de STAGEPLAATS en STAGEGEVER. Bachelor Toegepaste architectuur

HANDLEIDING. voor de STAGEPLAATS en STAGEGEVER. Bachelor Toegepaste architectuur HANDLEIDING voor de STAGEPLAATS en STAGEGEVER Bachelor Toegepaste architectuur HOWEST Departement Professionele Bachelors Brugge, departement Rijselstraat peter-jan.scherpereel@howest.be Rijselstraat 5

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Februari 2015 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20..

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. (Logo Opleidingsinstelling) (Gegevens opleidingsinstelling) (Logo van eigen ENW/RP) (naam - adres telefoon/fax - website) LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale studie of stage,

Nadere informatie

LIOBAANOVEREENKOMST Inservicetraining. Specifieke Lerarenopleiding

LIOBAANOVEREENKOMST Inservicetraining. Specifieke Lerarenopleiding CVO-VTI-Leuven Dekenstraat 3 3000 Leuven Tel 016 31 97 70 Fax 016 20 51 20 www.cvovtileuven.be LIOBAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining Specifieke Lerarenopleiding Tussen CVO-VTI-Leuven,, Dekenstraat

Nadere informatie

VGM-dossier studenten Faculteit Rechtsgeleerdheid Opleiding Criminologische wetenschappen

VGM-dossier studenten Faculteit Rechtsgeleerdheid Opleiding Criminologische wetenschappen DESTE ALGEMEE BEHEE DECTE STAFDESTE ALGEMEE BEHEE DEST VGM DE COYLAA 58 BUS 5530 3001 HEVELEE, BELGË VGM-dossier studenten Faculteit echtsgeleerdheid Opleiding Criminologische wetenschappen nhoud 1. nleiding...

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Stagebegeleiding = één-op-één begeleiding tussen stagiair-cursist en stagebegeleider. Stagebegeleider = begeleider, aangeduid door SYNTRA

Stagebegeleiding = één-op-één begeleiding tussen stagiair-cursist en stagebegeleider. Stagebegeleider = begeleider, aangeduid door SYNTRA 1. Begripsomschrijving Stage = individueel en begeleid ervaringsleren op de werkvloer, tijdens het les volgen in een Syntra. De stage is steeds gekoppeld aan een curriculum, waarin stagedoelen en inhouden

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Art. 3 Duurtijd van het contract Deze overeenkomst wordt gesloten voor een maximumduur van werkdagen vanaf t/m.

Art. 3 Duurtijd van het contract Deze overeenkomst wordt gesloten voor een maximumduur van werkdagen vanaf t/m. Overeenkomst voor beroepsverkennende stage Art. 1 - Partijen tussen: de begeleidingsinstelling adres: de stagiair, adres: vertegenwoordigd door geboren op het stagebedrijf, vertegenwoordigd door wordt

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in 2017-2018 1. Wanneer mag je op Erasmus? a. Pedagogische Wetenschappen: vanaf de 3 de bachelor voor alle afstudeerrichtingen b. Master Sociaal

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

BEGELEIDINGSINSTRUMENT VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS BEGELEIDINGSINSTRUMENT VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS In het kader van algemeen-, technisch- beroeps en buitengewoon secundair onderwijs kunnen leerlingen stage lopen bij een ondernemer. De stage stelt de

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN VERSIE: 7 februari 2017 Opgelet: werkplekduaal.be wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Het is dan ook mogelijk dat er af en toe iets wijzigt aan de

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING Tussen: 1. (naam + evt. rechtsvorm van de stageplaats), met maatschappelijke zetel te. rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. hierna genoemd " de

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator 1 TRAJECTBOEKJE hoofdanimator boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen

Nadere informatie

Logopedie Stagevademecum Integratiestage

Logopedie Stagevademecum Integratiestage Logopedie Stagevademecum Integratiestage Bachelor logopedie en audiologie, Afstudeerrichting logopedie Stagevademecum Integratiestage Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Stageorganisatie 3. Stage-administratie

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie