Trainingen AT Osborne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingen AT Osborne"

Transcriptie

1 Trainingen AT Osborne

2 AT Osborne Academy Vijf principes De consultants en managers van AT Osborne delen hun kennis en ervaring in de AT Osborne Academy. Ze zijn naast hun inhoudelijke werkzaamheden ook tot professioneel trainer opgeleid. De Academy stoelt op de volgende vijf principes: 1 Maatwerk 2 Kleine groepen 3 Ervarend leren 4 Creatieve werkvormen 5 Gezaghebbende trainers Trainingen sluiten aan op de leerdoelen van de deelnemers als een bijdrage aan de verdere professionalisering zoals de opdrachtgever deze graag wil zien. In een intake gesprek worden leerdoelen gecategoriseerd naar niveaus van kennis, inzicht of vaardigheden. De optimale groep bestaat uit twaalf deel nemers met één of twee trainers. Deze samenstelling biedt mogelijkheden om in subgroepen te werken en elke deelnemer persoonlijke aandacht te geven. Ook houden we op deze manier voldoende snelheid in de training. De beleving van deelnemers vormt de basis voor het leerproces. De trainingen starten steeds met het inventariseren van praktijk ervaringen. Vervolgens reflecteren de deel nemers hierop. De trainers koppelen de reflecties aan theoretische kaders en praktische hand reikingen, om het leren een kapstok te geven. Door te experimenteren in praktijksituaties of rollenspellen ervaren de deel nemers hoe ze het geleerde kunnen toepassen. Vandaag leren, morgen doen! Deelnemers in de AT Osborne Academy tekenen kleurplaten, bouwen met Duplo, lossen puzzels op, spelen met de ballenbak en acteren in een rollenspel. Met andere woorden: leren krijgt vorm op een creatieve en ontspannen manier. De werkvormen laten deelnemers ontdekken en experimenteren. De vormen wisselen elkaar op een prettige manier af en volgen het energieniveau van de deelnemers gedurende de dag. Omdat de trainers van AT Osborne ook allen werken als consultant of manager, brengen ze relevante en actuele praktijkervaring in. Ze kennen de worstelingen van deelnemers van binnenuit. Ze hebben hun kennis veelal ook gepubliceerd in artikelen en boeken. In Company Training AT Osborne maakt elke training op maat zodat deze optimaal aansluit bij de ontwikkelingen die binnen uw sector en organisatie spelen. Op basis van een gesprek met de geïnteresseerde opdrachtgever, wordt een globaal programma met leerdoelen en hoofdcomponenten voorgesteld. De trainingen in deze catalogus noemen ideeën voor het programma als voorbeeld. Daarna volgen er intakegesprekken met enkele potentiële deelnemers, om een beeld te krijgen van hun werkveld, ervaring, casuïstiek, taal van de organisatie en kennisniveau. Dit resulteert in een trainingsprogramma waarin de hoofdcomponenten een concrete invulling krijgen met voorbeelden en werkvormen. Na het geven van de training, volgt naast een deelnemersevaluatie altijd een evaluatie met de opdrachtgever. Indien gewenst wordt ook nazorg en coaching verzorgd. Trainingen kunnen ook in de vorm van Masterclasses worden georganiseerd. Contactpersoon Ineke Meijer T E

3 AT Osborne Academy Ervaringen Ervaringen van opdrachtgevers en deelnemers: Er is een goede balans tussen theorie en praktijk, heldere modellen en leuke praktijkvoorbeelden. Alle stof wordt aan de hand van werkelijke projecten duidelijk gemaakt, het leeft veel meer dan droge stof! Het toepassen maakt het levend en zorgt dat je niet alleen een beeld hebt van wat je moet doen, maar ook hoe je dat kan doen: Leren door doen! De open houding van de trainers was heel fijn (ze horen zichzelf niet te graag praten!) Direct toepasbaar in werk doordat het zo goed aansluit op waar ik in de praktijk mee te maken heb en goede diepgang (een van de meest leerzame trainingen voor mij!) Mensen gaan niet doen wat je zegt, maar ze gaan doen wat jij doet! Dat is een belangrijke les. Wat ik op korte termijn anders ga doen dan voorheen? Ik ga meer nadenken over wat ik van anderen wil en hoe ik diegene in beweging kan brengen: meer aandacht voor proces, belang van anderen: wat heeft de ander nodig? De moeilijke gesprekken oefenen in simulatie met acteurs met feedback: heel nuttig! Beide trainers zijn to-the-point op inhoud, simpele voorbeelden zijn effectief. Case liep als rode draad mooi verweven in praktijk/theorie. AT Osborne heeft haar kennis en ervaring gedeeld met onder andere: AT Osborne is partner voor veel opleidingsinstituten, waaronder:

4 AT Osborne Academy Trainingen Trainingen Asbestsanering aansturen Bouwkostenmanagement Contractering en aanbesteding Financiële grip op gebiedsontwikkeling Financiële projectanalyse Lobbyen in Den Haag Omgevingsmanagement Onderzoeksmethoden voor project- en lijnorganisaties Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid KSG Incompany AT Osborne werkt bij het geven van trainingen vaak samen met KSG Incompany. KSG Incompany is een trainings- en adviesbureau voor gedrags - en organisatieverandering. Bij KSG Incompany zijn uitsluitend professionele trainers werkzaam die excelleren in de methode van Ervarend Leren : deelnemers leren door de actieve oefening van hun eigen ervaringen. De ervaringsdeskundigen van AT Osborne en de toptrainers van KSG Incompany vormen een unieke combinatie: kennis van uw uitvoeringspraktijk en ontwikkeling van gedrag komen hierbij samen. Professioneel Opdrachtgeverschap Projectbeheersing Project- en procesmanagement Systeemgerichte Contractbeheersing Vastgoed rekenen voor het onderwijs Waterprojecten managen Contactgegevens Secretariaat KSG Incompany T E W

5 Asbestsanering aansturen De opdrachtgever van een asbestvraagstuk draagt een grote verantwoordelijkheid voor het proces en het resultaat. Het inschakelen van een gecertificeerd onderzoeksbureau en een gecertificeerde aannemer is dan niet genoeg. Opdrachtgevers raken helaas vaak verzeild in juridisch getouwtrek over meerkosten, vertraging en gezondheidsrisico s. Zij dienen zelf te sturen op de schakels van de keten. AT Osborne geeft deze training in samenwerking met TÜV Nederland. Na de training hebben deelnemers inzicht in de asbest keten. Ze kennen de valkuilen en weten wat ze kunnen doen om een asbestvraagstuk succesvol aan te sturen. De training is gericht op managers die verantwoordelijk zijn voor het asbestvraagstuk van hun organisatie bij onder houd, renovatie of sloop van gebouwen. Dit zijn o.a. managers huisvesting, veiligheid of milieu, assetmanagers, facilitair managers, of bouwmanagers. asbestinventarisatie asbestketen praktijkcases onderzoeksbureau valkuilen aannemer contracteren inventarisatierapporten Het programma bestaat uit maatwerk en is samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Nut en noodzaak van asbestverwijdering kennen. Wat is asbest precies en waarin zit het verwerkt? Wat doet het met de gezondheid van mensen? Wat is de juridische verantwoordelijkheid van eigenaren en huurders van gebouwen? De need to know feiten over asbest worden hier behandeld. De asbestketen begrijpen. Tussen een gebouw met asbest en een gebouw zonder asbest ligt de asbestketen. Deze omvat de inventarisatie, de verwijdering en de eindcontrole. De wet heeft de uitvoering van elke schakel van de keten bij een andere partij belegd. Valkuilen in de praktijk. Praktijkcases en filmopnames laten zien wat er mis gaat in de praktijk. Bijvoorbeeld: de opdrachtgever heeft een aannemer gecontracteerd op basis van een inventarisatierapport. Zodra de aannemer aan de slag gaat, constateert die echter dat het rapport incompleet is. Partijen selecteren. Waar moet een opdrachtgever op letten bij het selecteren van een onderzoeksbureau en een aan nemer voor een specifiek vraagstuk? Deelnemers krijgen hiervoor criteria aangereikt. Ook wordt duidelijk wanneer een aanbesteding nodig is. Aansturen van de inventarisatie. Deelnemers beoordelen de inhoud van enkele inventarisatierapporten. Welke zijn goed? Welke zijn incompleet? Ze passen deze inzichten toe op het formuleren van de vraag voor een inventarisatie bureau. Een contract met de aannemer opstellen. Deelnemers oefenen met de inhoud van een contract voor de aannemer. Ze formuleren het beoogde eindresultaat. Is dit altijd gelijk aan de scope van het inventarisatierapport? Is het eenduidig? Hoe wordt het resultaat meetbaar?

6 Bouwkostenmanagement Grip houden op een project en kostenoverschrijdingen voorkomen, daar is overzicht voor nodig. Maar wat zeggen al die cijfers nu precies? Wat zijn de juiste vragen om te stellen? Wat heeft een projectteam nodig om binnen de lijntjes te blijven kleuren? Na de training begrijpt de deelnemer wat er achter de cijfers zit en stelt hij hier in de juiste taal kritische vragen over. Hij stelt slimme eisen aan ramingen, begrotingen en calculaties en begrijpt financiële statusoverzichten. Hij hanteert gereedschappen om het project binnen budget te houden. Deze training is niet bedoeld voor kostenmanagers en kosten deskundigen! De training is gericht op hun opdrachtgevers en samenwerkingspartners die verantwoordelijkheid dragen voor een (deel)project en daarin te maken krijgen met budgetverantwoordelijkheid en financiële informatie. De doelgroep bestaat uit projectleiders, project en programmamanagers, architecten en medewerkers van ingenieursbureaus in de werkvelden infrastructuur, utiliteitsbouw en woningbouw. projectadministratie context financieel overzicht risico s calculatie begroting raming prognose projectresultaat scope kansen Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Kernbegrippen herkennen. Door te delen welke beelden er bij de deelnemers leven over bouwkostenmanagement wordt geleerd kernbegrippen te herkennen. Werken met kostenopstellingen. Deelnemers leren het verschil tussen een raming, een begroting en een calculatie onderscheiden. Wat wordt voor welk doel en op welk moment gebruikt? Welke partij maakt wat? Welke eisen en randvoorwaarden geeft een goede opdrachtgever mee om vergelijkbare en bruikbare kostenopstellingen te verkrijgen? Hoe krijgen kansen en risico s een plek? Werken met financiële overzichten. Tijdens de looptijd van een project geeft het statusoverzicht een momentopname van de financiële situatie. Uit welke onderdelen bestaat dit overzicht? Hoe hangen raming, begroting en calculatie van het project hiermee samen? De deelnemers lossen deze puzzel op en leren rapporteren hoe financieel gezond het project is. In een simulatie vertalen ze gebeurtenissen zoals een scopewijziging of een aanbestedingsresultaat in het statusoverzicht. Sturen op projectresultaat. Deelnemers oefenen met het gereedschap van de kostenmanager per projectfase. Hoe blijft het project binnen budget? Wanneer geeft een opdrachtgever een taakstellend budget mee? Welke partij moet op welk moment verantwoording afleggen en in welke vorm? Projectadministratie opzetten. Voor het statusoverzicht zijn registraties nodig van budgetten, opdrachten, prognoses en betalingen. Deelnemers leren hoe ze hiervoor taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de projectorganisatie beleggen, ingebed in het moederbedrijf. Context inschatten. Het belang van kostenmanagement wordt gerelateerd aan de doelen en de scope van projecten. Hoe verhoudt dit belang zich tot andere belangen zoals de planning?

7 Contractering en aanbesteding Bij de realisatie van ruimtelijke projecten legt de opdrachtgever meestal een deel van het werk bij marktpartijen neer. Daar komt altijd een contract en meestal een aan besteding bij kijken. Een professionele opdrachtgever overziet het proces en maakt onder bouwde keuzes. Maar hoe zit het met al die regels en innovatieve contractvormen van tegenwoordig? Deelnemers begrijpen na afloop hoe ze aanbesteding en contractering aanpakken in het totale proces van een project. Ze kennen de keuzemogelijkheden en kunnen onderbouwde afwegingen maken. De training is gericht op projectleiders, projectmanagers, inkopers en juristen die aan de zijde van de opdrachtgever te maken hebben met aanbesteden en contracteren van ruimtelijke (deel)projecten. kwaliteitsborging innovatieve contractvormen ARW 2012 Aanbestedingswet 2012 duurzaamheid EMVI selectiecriteria Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Het proces overzien. Contractering is onderdeel van een keten. Die start met een contracteringsplan en daarna kan een aanbesteding volgen. Na sluiten van het contract volgt contractbeheer. Opstellen van een contracteringsplan. Vorm en inhoud van een contracteringsplan worden toegelicht. Deelnemers stellen hun eigen plan op. Contractmodel kiezen. Het palet van contractmodellen loopt van traditioneel, naar gedeeltelijk geïntegreerd (D&B, DMB, Bouwteam) tot volledig geïntegreerd (DBFMO). De relatie met PPS en allianties wordt toegelicht. Een aanbestedingsprocedure vormgeven. Het palet van Europese aanbestedingsprocedures wordt toegelicht, zowel de reguliere als de uitzonderingen (concurrentiegerichte dialoog, onderhandelingsprocedure). Wat bepaalt de keuze? Deelnemers oefenen o.a. met het bepalen van selectie- en gunningscriteria, de mogelijkheden van vervlechting en aanbesteden in relatie tot gebiedsontwikkeling. De andere kant van de tafel ervaren. Deelnemers verplaatsen zich in de gegadigden voor een bepaald contract en doen in groepjes mee aan de aanbesteding. Ze ervaren voor welke vragen en afwegingen ze komen te staan en hoe lastig het is om het spel precies volgens de regels te spelen. Een contract sluiten. Enkele standaard contractmodellen en standaardvoorwaarden worden besproken. Welke dingen moeten altijd geregeld zijn? Wat zijn de valkuilen? Deelnemers beoordelen een contract van 200 pagina s in een kwartier.

8 Financiële grip op gebiedsontwikkeling Stilgevallen projecten door een afgenomen vraag. Terughoudende opstelling van financiers. Forse afboe kingen voor grond- en vastgoedeigenaren na herwaar dering en -prioritering van hun portefeuille. Het is een illustratie van de recente problematiek in gebiedsont wikkeling. Maar welke mechanismen zitten erachter? En belangrijker: wat valt hieruit te leren voor de toekomst? Deelnemers begrijpen na afloop van de interactieve training hoe gebiedsontwikkeling financieel in elkaar steekt en kunnen er zelf aan rekenen. Ze krijgen zo meer grip op gebieds ontwikkeling. De training richt zich op young professionals (1-5 jaar werkervaring) van gemeentelijke grondbedrijven en woningcorporaties, met interesse in de financiële aspecten van gebiedsontwikkeling. belegger optimalisatie financieel model beheerexploitatie bijstellen kostenverdeling inbrengwaarde grondexploitatie vastgoedexploitatie maatschappelijke kostenbaten Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: De basis van gebiedsontwikkeling begrijpen. Typische processen, partijen en belangen in gebiedsontwikkeling worden besproken. Welke belangen hebben een gemeente, ontwikkelaar, corporatie en belegger? En in welke constructies kunnen ze samenwerken? Financiële modellen opstellen. In de planvorming van een gebiedsontwikkeling stellen de betrokken partijen een grondexploitatie, vastgoedexploitatie en beheerexploitatie op. Deelnemers raken met diverse oefeningen vertrouwd met deze modellen en hun onderlinge samenhang. Het wordt duidelijk waar welk resultaat valt voor elke partij. Toepassen van de Wro. De Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2008) geeft de juridische kaders voor kostenverdeling in gebieds ontwikkeling. Deze komen samen in een exploitatieplan. Deelnemers oefenen met het opstellen van een expoitatieplan, het waarderen van inbrengwaardes en het toerekenen van bovenwerkse voorzieningen, inclusief de doorwerking ervan op de betrokken partijen. Bijstellen gedurende de rit. Een grondexploitatie bestaat uit een inschatting van toekomstige kosten en opbrengsten. Op basis daarvan beslissen partijen over investeringen. Maar wat gebeurt er bij oplopende kosten, teruglopende afzetsnelheid of tegenvallende waardestijging gedurende de rit? Deelnemers krijgen inzicht in de (optimalisatie)mogelijk heden met bijbehorende afwegingen. Verantwoorden van overheidsbijdragen. Een financieel tekort op een grondexploitatie kan worden afgedekt met overheidsbijdragen. Overheden stellen vaak ter verantwoording van bijdragen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op. Deelnemers raken bekend met de opzet, mogelijkheden en beperkingen van een MKBA in gebiedsontwikkeling.

9 Financiële projectanalyse De financiële aspecten van een project zijn belangrijke beslisvariabelen. Ook als de primaire doelstelling niet het maximaliseren van het financiële resultaat is. Vrijwel iedereen krijgt in zijn dagelijkse beroepspraktijk te maken met kleine en grote financiële vraagstukken. Volledig ten onrechte wordt daar vaak omheen gelopen of worden te dure adviseurs ingehuurd om ze te beantwoorden. Deelnemers kunnen na afloop zelfstandig en op hoofd lijnen rekenen aan projecten ten behoeve van investeringsbeslissingen, scenario-analyses en business cases. Daarnaast wordt inzicht gegeven in gangbare financiële methoden, technieken en begrippen zodat voor de meer complexe vraagstukken effectief en efficiënt advies kan worden uitgevraagd en dit advies inhoudelijk kan worden beoordeeld. Programma Het programma wordt op maat samengesteld en kan bestaan uit de volgende onderdelen: Waarom en wanneer is een financiële analyse relevant. De deelnemers benoemen waarom er wordt gerekend aan projecten. Denk aan het bepalen van de haalbaarheid, het vergelijken van varianten, het nemen van een investeringsbeslissing, het verkennen van de financieringsmogelijkheden of het definiëren van een financiële prikkelstructuur. Rekenen met cashflows. Wat zijn kasstromen en wat is het verschil met kosten, opbrengsten en winst? Hoe houden we rekening met de tijdswaarde van geld? De deelnemers oefenen met het disconteren van toekomstige kasstromen, het berekenen van de netto contante waarde en de interne rentevoet. Hoe gaan we om met inflatie, boekwaardes en sunk-costs? Rekenen aan gebiedsontwikkeling en vastgoed (verdieping). De deelnemers passen de techniek van kasstroomanalyse toe op vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Wat is een grondexploitatie of grex? Daarnaast wordt geoefend met enkele vastgoedspecifieke sigarenkistjesmethoden, zoals het bruto aanvangsrendement of BAR. Deze training is gericht op projectmanagers, -leiders en medewerkers voor wie de financiële kant van projecten wel relevant is om te begrijpen, maar niet tot de primaire taak of expertise behoort. BAR sunk costs business case boekwaarde inflatie scenario-analyse kasstroomanalyse financiele analyse grex investeringsbeslissing

10 Lobbyen in Den Haag Als decentrale overheden een project willen starten, krijgen ze vaak te maken met politiek en beleids departementen in Den Haag. Wie iets voor elkaar wil krijgen, moet weten hoe het spel daar wordt gespeeld. Deelnemers begrijpen na afloop hoe ze succesvol kunnen lobbyen bij rijksambtenaren, bestuurders, parlement en media, op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en water. De training richt zich op ambtenaren van decentrale overheden die rondom verkeer, vervoer, infrastructuur en water te maken krijgen met beleidsdepartementen van het Rijk. Denk aan projectleiders en programmamanagers van projecten in de fase van initiatief of verkenning, of aan beleidsadviseurs die als stakeholder te maken krijgen met een OV-, infrastructuur of waterproject van een andere initiatiefnemer. Haagse arena tweede kamer beleidsdepartement beleidscyclus timing media en politiek ruimtelijke investeringsprojecten speelveld fondsen Haagse taal Het programma wordt maatwerk samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: De basics van de Haagse ambtelijke arena kennen. Hoe werkt het bij een beleidsdepartement en in de Tweede Kamer? Overeenkomsten en verschillen met de decentrale overheden komen aan bod. De beleidscyclus kennen. De beleidscyclus wordt toegelicht. Beleid wordt ontwikkeld, geïmplementeerd, uitgevoerd en geëvalueerd. Ruimtelijke investeringsprojecten in uitvoering doorlopen daarbinnen de zogenaamde MIRT cyclus. Deel nemers leren o.a. wat er procedureel en bestuurlijk moet gebeuren voordat de minister een tracébesluit tekent. Weten waar het geld zit. Financiële bijdragen van het Rijk aan ruimtelijke projecten kunnen uit verschillende potjes komen. Deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste middelen, zoals het MIRT, programma s en fondsen. Ook het speelveld van voorwaarden komt aan bod. Begrijpen hoe de hazen lopen. Een casus laat zien welke afdelingen van één departement met een bepaald project te maken krijgen. Welk spel spelen zij onderling? Welke lijntjes naar externe partijen hebben ze? Deelnemers leren wat de juiste contacten op het juiste niveau zijn. De Haagse taal spreken. Wie mee wil praten op een beleidsdepartement, moet de taal spreken. De deelnemers worden getraind met de afkortingenquiz en andere, serieuzere, oefeningen. Getting things done. Hoe krijgen decentrale overheden het Rijk zover om een overeenkomst te tekenen, financieel bij te dragen, of snel te beslissen? Werk aan de juiste houding en partners, biedt iets interessants aan, vertel het verhaal goed, lobby slim, en onderhandel. En let op de timing! Omgaan met media en politiek. De routines van de Tweede Kamer met AO s, VAO s, kamervragen, moties en Q&A s worden behandeld. Ook wordt duidelijk hoe tegenstanders pers en politiek kunnen bespelen. Hoe kunnen project organisaties en betrokkenen daar constructief mee omgaan?

11 Omgevingsmanagement Een project met veel stakeholders vraagt om het betrekken van de omgeving. Het is immers zonde als het bezwaarschriften regent, of als het resultaat de gebruikers teleur blijkt te stellen. De omgeving is niet 100% maakbaar, maar wel beïnvloedbaar! Deelnemers hebben na afloop inzicht in de diversiteit van stakeholders. Ze kunnen een procesaanpak opstellen voor de interactie met stakeholders en het doorlopen van juridische procedures. De training is gericht op projectmanagers, projectleiders en omgevingsmanagers in ruimtelijke projecten met veel stakeholders. Het gaat zowel om de planfase als de uitvoering. samenwerking stakeholders strategie interactie krachtenveldanalyse efficiënte processen duurzame relatie bouwen verschillende belangen Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Ken je omgeving. Deelnemers leren diverse methodes om naar de (project)omgeving te kijken en een goed beeld neer te zetten van de omgeving en alle betrokkenen. Ze leren om risico s in te schatten op basis van deze inventarisatie. Pro-actief handelen naar je omgeving. Deelnemers leren om via inventarisatie een strategie te bepalen richting stakeholders. Kijken door de bril van omgevingspartijen en diens belangen, zonder het eigen belang uit het oog te verliezen. Deelnemers krijgen een kapstok om een strategisch omgevingsplan (of EMVI-plan) aan op te hangen. Veranderende omgeving. Projecten spelen zich af in een dynamische omgeving. Dat levert vaak een spanningsveld op tussen de kaders waarbinnen een project moet worden uitgevoerd en de dynamische omgeving. Deelnemers leren interventies in te zetten om met deze situatie om te gaan. In gesprek met je omgeving. Omgevingsmanagement wordt grotendeels bepaald door interactie met de omgeving. Deelnemers leren omgaan met tegengestelde belangen en weerstand. Ze voeren gesprekken zoals die in de praktijk gevoerd worden. Een betrouwbare partner. Voor een goede samenwerking met omgevingspartijen is relaties opbouwen essentieel. Deelnemers krijgen inzicht in aspecten die invloed hebben op het opbouwen van relaties. Ze leren het belang van duurzame relaties en goed imago inzien voor een effectief project. Omgevingsmanagement organiseren. Omgevingsmanagementtaken kunnen verdeeld zijn over de projectmanager, deelprojectleiders, een omgevingsmanager, communicatieadviseur en projectjuristen. Deelnemers beoordelen verschillende organisatiemodellen uit de praktijk. Juridische procedures vlot doorlopen. Ken de weg in het omgevingsrecht! Het hoeft niet te belemmeren, het kan ondersteunen. Het biedt kansen om de omgeving te betrekken. Hoe werkt de omgevingsvergunning? Hoe kan een (bestuurs)overeenkomst helpen?

12 Deelnemers leren een onderzoeksvraag te formuleren, de beste evaluatie-aanpak te bepalen en uit te voeren. Ze kunnen de resultaten van het onderzoek op een zorgvuldige en transparante manier duiden en hierover rapporteren, zodanig dat er draagvlak ontstaat voor de conclusies en aanbevelingen. Onderzoeksmethoden voor project- en lijnorganisaties Vaak wordt het heden of verleden van projecten of organisaties onderzocht, om een specifieke vraag te beantwoorden of om richting te geven aan de toekomst. Denk aan audits en evaluaties. Voor een gedragen resultaat van zo n onderzoek, is de juiste aanpak essentieel. De training is gericht op hoofden en medewerkers van bedrijfs bureaus en afdelingen projectbeheersing, control en kwaliteitsmanagement en organisatie. draagvlak kwaliteitsverbetering aanpak evaluatie vraaginventarisatie onderzoeksmethoden oordeelvorming audit Het programma is maatwerk en wordt samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: De vraag inventariseren. In een rollenspel voeren deelnemers een gesprek met een opdrachtgever over zijn vraag. Vragen kunnen verschillend van aard zijn. Hoe richt ik mijn organisatie goed in? Welke verbeteringen zijn er nodig? Verloopt mijn project beheerst? Waarom loopt dit project (onderdeel) niet goed? Welke lessen heb ik geleerd of wat kan ik leren van anderen? Deelnemers leren dat het belangrijk is om de vraag en context van het project of de organisatie te begrijpen. Methode kiezen. Bij elke vraag passen verschillende methoden. Ook het te hanteren referentiekader is belangrijk. We behandelen de belangrijkste onderzoeksmethoden. Deelnemers leren op basis van welke criteria ze kunnen beslissen welke methode wanneer de beste aanpak is. Aanpak opstellen. De deelnemers stellen middels de vraag en de beschikbare onderzoeksmethode een aanpak op. Een onderzoek bestaat vaak uit (tenminste) drie stappen: informatie verzamelen, interpreteren en rapporteren. De training gaat in op mogelijke vormen, hulpmiddelen en aandachtspunten. We hanteren daarbij voorbeelden gebaseerd op jarenlange ervaring in zowel project- als lijnorganisaties. Verwachtingen en draagvlak managen. Vaak vinden dit soort onderzoeken plaats in een politiek gevoelige omgeving. Daarom is aandacht voor draagvlak en communicatie onontbeerlijk. Verwachtingen van opdrachtgever(s) en direct betrokkenen moeten gedurende het onderzoek worden gemanaged. Hoe doe je dat? Met tips & tricks leren deelnemers om draagvlak te creëren in de organisatie en om deze te vergroten. Omgaan met onzekerheden en dynamiek. Soms verandert de vraag na de evaluatie. Of is het onmogelijk om een planning te halen. Het lukt niet om interviews en sessies in te passen in allerlei volle agenda s. Soms kom je weerstand tegen uit onverwachte hoek. Wat dan te doen? Deelnemers en trainers wisselen hun ervaringen en best practices uit.

13 Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid Burgers worden mondiger. Belangengroeperingen weten zich goed te organiseren en uitvoeringsorganisaties worden meer op afstand geplaatst. De impact van (sociale) media wordt steeds groter. Het maken van een juiste inschatting en het geven van een advies wordt daardoor steeds lastiger, terwijl de bestuurder steeds meer van u vraagt. De dynamiek en complexiteit van het maatschappelijke, politieke en bestuurlijke veld nemen toe en vragen steeds meer van u als ambtenaar. De training Politiek-Bestuurlijke Gevoeligheid is bedoeld om u handvatten aan te reiken, zodat u binnen de politiekbestuurlijke context waarin u werkzaam bent, effectiever kunt opereren en ambities kunt realiseren. Deze training is bedoeld voor overheidsprofessionals die werken in een beleids of uitvoeringsorganisatie van een gemeente, een provincie of het Rijk. Het programma is maatwerk en wordt samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Opfrissen van de kennis over politiek en bestuur. Aan de hand van een korte quiz krijgen de deelnemers inzicht in de basis van staatsrecht, politiek en ambtenarij. Hiermee wordt de kennis ten aanzien van politiek en bestuur opgefrist. Uitvoeren van een krachtenveldanalyse. Met dossiers uit de praktijk leren deelnemers een krachtenveldanalyse uit te voeren. Dit krachtenveld wordt verder bepaald voor de oefeningen in de rest van de training. Geven van inzicht in de arena s van het politiek-bestuurlijke spel. Het speelveld om u heen wordt aan de hand van vijf arena s inzichtelijker gemaakt. Daarbij zullen per arena de drijfveren in die arena centraal staan. Oefenen met politiek-bestuurlijke risico s. In dit onderdeel gaan we in op hoe ogenschijnlijk kleine risico s in de werkpraktijk kunnen uitlopen op grote risico s op politiek-bestuurlijk niveau. Daarbij wordt ook kort stilgestaan bij de methodiek van risicomanagement. Omgaan met belangentegenstellingen. Belangentegenstellingen komen in ieders praktijk veelvuldig voor. Hoe kun je daar nu het meest effectief mee omgaan? Wat is eigenlijk uw voorkeursstijl als het gaat om het omgaan met belangentegenstellingen. Tijdens dit onderdeel bespreken we de diverse stijlen aan de hand van een theoretisch model, die u handvatten biedt voor uw praktijk. politiek beleid uitvoering media maatschappij krachtenveld invloed risico s bestuurders

14 Professioneel Opdrachtgeverschap Opdrachtgeven is spannend. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en opdrachtnemers veranderen. Meerdere uitdagingen en dilemma s over het optimaal invullen van uw opdrachtgeversrol komen op u af. U moet met steeds meer doelen en belangen rekening houden. Zowel in uw eigen organisatie als daarbuiten. Hierdoor ontstaan spanningen tussen lijn- en projectorganisatie, bestuur en organisatie of beleid en uitvoering. Het ontwikkelen van houding, gedrag en vaardigheden staan centraal. Deelnemers zijn na afloop beter in staat om de vele dilemma s en vaak conflicterende belangen waarmee zij als opdrachtgever geconfronteerd worden te managen. Deze training richt zich op lijn-, programma- en projectmanagers van inhoudelijk en bestuurlijk complexe opdrachten werkzaam bij o.a. Rijk, provincies, gemeenten, RWS, ProRail, waterschappen en private organisaties. Er wordt gefocust op uw rol als opdrachtgever. samenwerken dilemma s opdrachtgeven opdrachtnemer spanning drijfveren governance belangen resultaat Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Opdracht geven met resultaat en effect. Deelnemers leren in een gesprek met de opdrachtnemer vanuit hun rol de juiste vragen te stellen. Ze leren te sturen op het wat (resultaat) en het hoe aan de opdrachtnemer over te laten. Ze leren een duidelijke opdracht met kaders te geven, elkaar aan te spreken op gedrag en een opdrachtgeversrelatie aan te gaan. Good Governance. Bij een opdracht zijn steeds vaker en meer interne én externe partijen betrokken in diverse rollen (stuur- of klankbordgroep, adviescommissie) en met verschillende belangen. Deelnemers verbeteren op basis van een aantal governance principes de organisatie (en constellatie) van hun opdracht. Omgaan met conflicterende belangen. Deelnemers leren in een vergadersetting om te gaan met conflicterende belangen. Ze leren welke interventies ze kunnen inzetten om te sturen op het maken van goede afspraken. Managen van dilemma s. Deelnemers kunnen een dilemma analyseren door gebruik te maken van een dilemmabox en leren welke coping strategies ze in kunnen zetten om een dilemma te managen. Waardevol kiezen. Deelnemers (her)kennen hun eigen drijfveren en waarden en die van de ander. Ze kunnen de keuzes die ze (moeten) maken als opdrachtgever op basis van deze waarden kracht bijzetten. Relatie met de opdrachtnemer. Met van een (vecht)work shop doorvoelen deelnemers wat het betekent om een goede relatie te onderhouden en in contact te blijven met de ander. Vervolgens vindt de vertaling naar de eigen praktijksituatie plaats en formuleren deelnemers verbeterpunten in hun gedrag richting de opdrachtnemer. Overtuigingskracht en expertise. Deelnemers leren dat op drachtgevers hun opdrachtnemers kunnen en mogen helpen. Aansluiten, aanspreken en inspireren zijn belangrijke vaardigheden die deelnemers onder de knie moeten krijgen.

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen

Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen Auteurs Frank van Kuijck RA RO EMIA Partner Public Sector Deloitte 0615092541 fvankuijck@deloitte.nl drs. Rein-Aart van Vugt RA Partner

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement Systeemintegratie Omgevingsmanagement Omgevingsmanagement Een product van King staat nooit alleen Via uitwisseling van gedachten en gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen van King worden hierin stappen

Nadere informatie

Competent Verandermanagement

Competent Verandermanagement Competent Verandermanagement House of Control Inhoudsopgave Inleiding Verandermanagement... 3 I De verandering selecteren... 6 II De verandering organiseren... 9 III De verandering implementeren... 15

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk.

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk. Conditionering Projectbeheersing Contractering Innovatie Systeemintegratie Omgevingsmanagement Organisatie & Besturing Politiek/bestuurlijk Projectmanagement Cultuur Communicatie Conditionering Organisatie

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie