Functiebeschrijving directeur Stichting Federatie Opvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving directeur Stichting Federatie Opvang"

Transcriptie

1 Functiebeschrijving directeur Stichting Federatie Opvang Algemeen Situatieschets Stichting Federatie Opvang, verder te noemen SFO, is een brancheorganisatie die functioneert als dienstverlener voor de vereniging Federatie Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang te Utrecht (VFO). Zij levert dienstverlening op het gebied van belangenbehartiging, brancheondersteuning, informatiemanagement en projecten. VFO bestaat uit 60 zorginstellingen op het gebied van maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Een aantal leden is ook lid van andere brancheorganisaties. Projecten worden uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgevers binnen het aandachtsveld van de opvang. Ze hebben ten doel de leden van VFO te ondersteunen met belangenbehartiging en innovaties in de branche. Projecten worden gefinancierd door externe opdrachtgevers onder andere VWS, V&J, de Postcodeloterij, Fonds Kinderpostzegels en het Skanfonds. Een continu aandachtspunt in de projecten is de kostendekkendheid, risicomanagement en subsidiebeheer. Dit moet ondersteund worden met een adequate projectadministratie waarin nog de nodige ontwikkeling noodzakelijk is. SFO heeft een begroting van 2,5 miljoen. Zij wordt voor 1/3 deel gefinancierd uit de contributiebijdragen van de leden van VFO en voor 2/3 uit projectsubsidies. SFO heeft de ANBI-status. Doel van de functie De directeur is verantwoordelijk voor de dienstverlening vanuit het bureau met een interne focus. Hij of zij stuurt de brancheorganisatie integraal aan op bedrijfsmatigheid teneinde de continuïteit te borgen. De functie opereert in een tandem met de voorzitter van Vereniging Opvang die de externe beleidsmatige focus heeft op belangenbehartiging en visie en beleid op het gebied van opvang en aanpalende gebieden. Organisatorische positie De directeur fungeert onder toezicht en formele verantwoordelijkheid van het bestuur van de SFO en heeft bevoegdheden die zijn ontleend aan het directiestatuut van de organisatie. De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. SFO heeft een platte organisatie. De directeur geeft direct leiding aan beleidsadviseurs, projectleiders en stafmedewerkers, plus minus 13 medewerkers (11 fte) en een flexibele schil aan externe medewerkers afhankelijk van het aantal projecten. Medewerkers zijn in belangrijke mate zelf accountable voor hun trajecten en projecten zowel op inhoudelijke als op financiële resultaten. Directeur en staf vormen samen 2,0 fte. De directeur stuurt de organisatie bedrijfsmatig aan gericht op tevreden leden en opdrachtgevers. De beleidsinhoudelijke eindverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van VFO. Klanten en opdrachtgevers VFO Ministeries (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie) Provincies Diverse fondsen waaronder Postcodeloterij, Fonds Kinderpostzegels en het Skanfonds

2 Stakeholders Opvanginstellingen Bestuur SFO Bestuur VFO en meer specifiek voorzitter VFO Ministerie van VWS VNG Goede doelenorganisaties Vakbonden Collega brancheorganisaties (accent op GGZ NL, RIBW-alliantie, MO-groep) Resultaatgebieden De resultaatgebieden zijn uitgewerkt zodanig dat de brancheorganisatie wordt aangestuurd op basis van de vastgestelde doelstellingen conform de balance score card (opdrachtgevers & stakeholders, bedrijfsvoering, ontwikkeling & groei en financieel). 1. Opdrachtgevers & stakeholders 1.1 Te behalen resultaten Goed functionerend branchebureau gericht op belangenbehartiging, informatievoorziening en projecten. Vastgesteld werkplan m.b.t. thema s belangenbehartiging en projecten voor de VFO. Projectenkalender op basis van ontvangen projectsubsidies. Goedgekeurde projectopdrachten van opdrachtgevers. Goedgekeurde subsidieaanvragen en verantwoordingen in het kader van projecten. Gerealiseerde projectresultaten op basis van de vastgestelde projectopdrachten. Tevreden VFO en overige opdrachtgevers. (On)tevredenheid van opdrachtgevers (ook VFO is opdrachtgever) is periodiek onderzocht en hierop gebaseerde voorstellen zijn effectief in gang gezet. Tevreden stakeholders betrokken in de uitvoering van de belangenbehartiging en projecten (leden opvanginstellingen, overheden etc.). Organisatie is bekend bij stakeholders onder andere met actuele en betrouwbare nieuwsvoorziening (website en nieuwsbrief). Stakeholders zijn op de hoogte van de positie, de doelstelling en de dienstverlening van de organisatie en de belangen zijn vertegenwoordigd. 1.2 Activiteiten Voert regulier voortgangsoverleg met bestuur SFO en de VFO. Voert regulier overleg met de voorzitter van de VFO en met opdrachtgevers van projecten over de kwaliteit van dienstverlening. Stelt strategisch beleidsplan op ten aanzien van het bureau (dienstverlening, professionaliteit, bezetting) niet inhoudelijk georiënteerd op de belangenbehartiging. Plant en organiseert de dienstverlening zowel kwalitatief als kwantitatief op basis van een beschikbaar budget aan uren vanuit de vereniging naar onderwerpen verdeeld. Bevordert de samenwerking met leden en realiseert duurzame relaties met andere relevante stakeholders. Vertoont ondernemerschap in de ontwikkeling van het bureau als dienstverlener en belangenbehartiger. Voert marketing- en communicatieactiviteiten uit. Bewaakt het proces van subsidieaanvraag en -verantwoording naar opdrachtgevers (juistheid, volledigheid en tijdigheid). Verzorgt rapportages rond de dienstverlening op basis van het werkplan (juistheid, volledigheid en tijdigheid) en op basis van de project- en urenadministratie.

3 2. Bedrijfsvoering 2.1 Te behalen resultaten Goed functionerende brancheorganisatie in algemene zin. Vastgestelde normen voor de uitvoering van de processen. Betrouwbare en efficiënte procesuitvoering en een daaraan gekoppelde goed gedocumenteerde procesbeschrijving. Betrouwbare verantwoording op uitvoering van de processen. Adequate en op niveau zijnde personele bezetting o.b.v. werkaanbod, formatiebegroting en de gestelde normen. HR-management. Verzuimmanagement en bewaken ziekteverzuim binnen de gestelde normen. Effectieve en efficiënte informatiesystemen (juist en betrouwbaar) ter ondersteuning van de processen. Adequate huisvesting en facilitaire ondersteuning. Ingericht contractmanagement en transparant inkoopproces. Bestuurlijke ondersteuning van het stichtingsbestuur (agendavoering en verslaglegging). 2.2 Activiteiten Verzorgt HRM-activiteiten, onder andere aantrekken en ontslag van medewerkers. Bewaakt de uitvoering van een adequate financiële administratie en projectadministratie. Stuurt procesverbeteringen aan om de effectiviteit, efficiency en transparantie in processen te verhogen. Draagt zorg voor het beheer van de documentatie. Verzorgt voortgangsrapportages over de uitvoering van het werkplan en projecten (resultaten, gerealiseerde uren, directe kosten en percentage gereedheid). Draagt zorg voor een adequate ICT-ondersteuning inclusief een ingericht applicatiebeheer (functioneel en technisch). Sluit en bewaakt ICT-contracten (waaronder Office 365) richting ICT-dienstverleners op basis van slaovereenkomsten. Onderhoudt huisvesting en facilitaire ondersteuning. 3 Ontwikkeling & groei 3.1 Te behalen resultaten Strategisch beleidsplan. Jaarplan. Innovaties in de dienstverlening. Tevreden medewerkers conform de door het bestuur gestelde normen. Functioneringsgesprekken. Opleidingsplan medewerkers. Behaalde ontwikkelingsdoelstellingen medewerkers via opleidingen en ervaringstrajecten. Ingericht kennismanagement van betrokken partijen (maatschappelijke partners, overheden, wetenschap en financiers) en hun bestuurlijke verhoudingen. Bestuur op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de uitvoeringsorganisatie. 3.2 Activiteiten Signaleert relevante maatschappelijke en politieke trends, ontwikkelingen en (nieuwe) actoren en schat de relevantie van ontwikkelingen in de omgeving in. Innoveert bestaande diensten en ontwikkelt nieuwe diensten die de continuïteit van de organisatie waarborgen. Houdt functioneringsgesprekken met medewerkers inclusief een adequate vastlegging. Inventariseert opleidingsmogelijkheden voor medewerkers uitgaande van de functie-eisen. Houdt voortgangsgesprekken met medewerkers over de uit te voeren werkzaamheden en de mate waarin dit bijdraagt aan de eigen ontwikkeling en ambities.

4 4 Financieel 4.1 Te behalen resultaten Vastgestelde normen en kpi s op basis van de balance score card. Onderhouden en vastgestelde P&C-cyclus. Goedgekeurde begroting (exploitatie, investeringen, liquiditeit en formatie). Kostendekkende exploitatie en continuïteit van de organisatie (opbrengst- en resultaatverantwoordelijk). Kostendekkende projecten. Juiste en betrouwbare bestuurlijke informatievoorziening door middel van periodieke maandrapportages ter verantwoording aan het bestuur. Goedgekeurde en tijdig gepubliceerde jaarrekening conform de ANBI-vereisten. Jaarlijkse goedgekeurde financiële subsidieverantwoording over de dienstverlening naar de opdrachtgevers inclusief goedkeurde verklaring over de subsidies. 4.2 Activiteiten Stelt normen op in het kader van de te behalen resultaten (resultaat, eigen vermogen en liquiditeit). Stelt de begroting voor de brancheorganisatie op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur van de SFO. Vertaalt periodiek, in het kader van de planning & control cyclus, het strategisch beleid naar doelstellingen voor de uitvoeringsorganisatie en draagt deze uit. Verzorgt de periodieke financiële rapportage naar het bestuur. Stuurt proces aan van jaarrekening, goedkeuring en publicatie. Functie-eisen Kennis Academisch werk- en denkniveau. Kennis van bedrijfs- en bestuurskundige principes. Veranderingsmanagementervaring. Kennis van en inzicht in managementtechnieken en bedrijfseconomische- en organisatorische processen en verantwoordingen. Projectmanagementervaring. Kennis en affiniteit met branche- en/of adviesorganisaties. Organisatiecompetenties Resultaatgericht - gericht op het stellen van doelen en het actief behalen van resultaten. Stuurt strategisch op resultaten. Ondernemerschap vanuit zichzelf nieuwe kansen signaleren, initiëren en deze realiseren en hierbij verantwoorde risico s durven aangaan gericht op de continuïteit van de organisatie. Signaleert binnen en buiten de eigen werkomgeving nieuwe kansen voor de organisatie en onderneemt actie om deze kansen te benutten. Ontwikkelt en/of verkoopt hiertoe (nieuwe) producten en diensten zelfstandig binnen SFO dan wel in samenwerking met partners mits deze voldoen aan de criteria "bijdrage aan belangenbehartiging" en/of innovaties in de branche ten behoeve van de leden. Klantgerichtheid Anticipeert op en onderzoekt de wensen en behoeften van opdrachtgevers. Focus is toegevoegde waarde leveren. Leeft zich in, in complexe wensen en problemen van opdrachtgevers en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden om opdrachtgevers te bedienen. Houdt daarbij rekening met de bestuurlijke verhoudingen en governance-vereisten bij de verschillende subsidiegevers.

5 Functie-specifieke competenties Leidinggeven anderen mobiliseren en inspireren door richting en sturing te geven in het bereiken van duidelijke en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. In staat zijn om de stijl van leidinggeven aan te passen aan verschillende medewerkers en situaties. Inspireert en faciliteert de organisatie tot het behalen van maximale resultaten en tot het creëren van omstandigheden die leiden tot een effectieve professionele ontwikkeling van medewerkers. Geeft hierbij zelf het goede voorbeeld. Overtuigingskracht opvattingen krachtig uitdragen, interactie tonen en effectief argumenteren en daardoor acceptatie verwerven voor standpunten en ideeën. Overtuigt (groepen) mensen om doelen te bereiken ten aanzien van zaken met grote consequenties voor de organisatie en is hierbij in staat weerstanden op te heffen. Analytisch vermogen de essentie begrijpen van (complexe) vraagstukken door logisch redeneren, het opsporen van mogelijke oorzaken, het scheiden van hoofd- en bijzaken en het leggen van verbanden tussen gegevens. Is in staat bij vraagstukken de context waarin de organisatie zich bevindt te betrekken. Inspireert en betrekt anderen binnen de gehele organisatie bij een complex vraagstuk.

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering en inhoudelijk bibliotheekwerk. Om onze bibliotheken zo goed mogelijk te ondersteunen

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Markten & innovatie - Vastgoedontwikkelaar

Markten & innovatie - Vastgoedontwikkelaar Markten & innovatie - Vastgoedontwikkelaar Naam Stadlander Stadlander Stadlander Niveau van de A B C functie Naam van de Vastgoedontwikkelaar Vastgoedontwikkelaar Vastgoedontwikkelaar functie Afdeling

Nadere informatie

Bestuursreglement ROC Friese Poort

Bestuursreglement ROC Friese Poort Bestuursreglement ROC Friese Poort Leeuwarden, 1 augustus 2014 Vastgesteld door CvB in de DR d.d. 5 maart 2014 Goedgekeurd door de RvT d.d. 23 april 2014 Inhoudsopgave 1 Bestuursreglement 3 2 Definities

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Junior Project Management Officer

Junior Project Management Officer Junior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V.

FUNCTIEPROFIEL. - Afdeling HR van Coöperatie Univé Rivierenland is ondergebracht in Univé Rivierenland Organisatie B.V. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Werklocatie: Univé Rivierenland Organisatie B.V. Manager HR Sliedrecht Doel van de functie Het bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van

Nadere informatie

MANAGER. Beroepsprofiel

MANAGER. Beroepsprofiel Colofon Landelijk Opleidingsprofiel Sportmanager Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties sportmanager van de 6 HBO-instituten voor de opleiding tot sportmanager in Nederland. Redactie Alijd Vervoorn,

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Detailontwerp voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Detailontwerp voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie WO-1406-0100-cna Detailontwerp voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie Samenwerking Bedrijfsleven Beroepsonderwijs Rapport - Definitief 3 juli 2014 Bas Kruiswijk Marc van Leeuwen Erna Scholtes Dorine Wesel

Nadere informatie

Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland

Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland Algemeen Het werkgebied van de regionale stichting VluchtelingenWerk Gelderland omvat de provincie Gelderland: de Gelderse én enkele Utrechtse gemeenten. Het

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS RVC 1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN Delta Lloyd Groep De Vennootschap is een deskundige, betrouwbare en toegankelijke

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie