Een taks shift naar financieel vermogen, is een shift weg van de middenklasse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een taks shift naar financieel vermogen, is een shift weg van de middenklasse"

Transcriptie

1 Economie gepubliceerd dinsdag16 december 2014 Een taks shift naar financieel vermogen, is een shift weg van de middenklasse Dirk Verwerft - Inti Ghysels - Jan Cornillie Alexander De Croo wil geen vermogenswinstbijdrage omdat die de middenklasse zou treffen. Nochtans treffen de huidige belastingen op arbeid de middenklasse veel meer. Een taks shift van arbeid naar vermogen is een shift weg van de middenklasse. Bijna 80% van de aandelen buiten pensioenfondsen zit bij de top 1%, 65% van het financieel vermogen zit bij de top 10%. Zoals Paul De Grauwe stelt in DM van 16/12/2014 kan je die makkelijk ontzien door een drempel in te voeren. In onze vorige blog hadden we gesteld dat vermogen sterker groeit dan inkomen en ook meer ongelijkheid oplevert omdat de verdeling van het vermogen ongelijker is dan dat van de inkomsten uit arbeid. In deze blog tonen hoe die verdeling juist zit voor België. De bovenstaande tabel geeft voor vier groepen, de onderste 50%, de middelste 40% en de top 10% uitgesplitst over de top 1% en de 9% daaronder1, weer wat hun respectieve aandeel is in het totale inkomen uit arbeid, totaal netto vermogen, het bruto financieel vermogen en beursgenoteerde aandelen. 1

2 De verdeling van het inkomen uit arbeid Voor inkomen uit arbeid en vervangingsinkomens geldt volledige transparantie ten aanzien van de fiscus. Er zijn dan ook gedetailleerde gegevens beschikbaar over de verdeling van die inkomsten via de statistieken van de personenbelasting, die voor 98,7% uit arbeidsinkomen (inclusief vervangingsinkomens) bestaan. Taks shift naar financieel vermogen, is shift weg van middenklasse. In navolging van Piketty schetsen we de verdeling niet per deciel of door middel van de vaak gebruikte gini coëfficiënt, maar door de bevolking in te delen in drie groepen: de onderste 50%, de middelste 40% en de top 10%. Dit is een arbitraire opdeling en er zijn andere opdelingen mogelijk die even relevant zijn, maar het voordeel van de hier gebruikte opdeling is dat ze dicht aansluit bij het politieke debat dan bijvoorbeeld de gini coëfficiënt. Over de middenklasse, een term waar we geen fan van zijn, zouden we dan kunnen zeggen dat ze gedefinieerd wordt als de middelste 40% van de bevolking. Opnieuw: ook daar zijn andere inschattingen mogelijk. Maar evengoed kunnen we stellen dat op zijn minst contra-intuïtief is de top 10% of de top 1% bij de middenklasse te rekenen. Uit de cijfers blijkt dat in België in % van het arbeidsinkomen naar de top 1% ging en 21% naar de 50% laagste inkomens. De midden 40% kreeg 47% van het inkomen voor belastingen. Na belastingen is de verdeling minder ongelijk. Dit toont aan dat de impact van de personenbelasting op de verdeling van de arbeidsinkomens belangrijk is. De verdeling van het vermogen Wat de inkomsten uit vermogen betreft is er in ons land, in schril contrast met de inkomsten uit arbeid, zo goed als geen informatie beschikbaar over de verdeling van die inkomsten over de gezinnen. De roerende voorheffing is immers bevrijdend en een meerwaardebelasting op aandelen bestaat nagenoeg niet2 evenmin als een meerwaardebelasting op vastgoed. Er zijn ook geen 2

3 fiscale statistieken over werkelijke huurinkomsten, en het kadastraal inkomen, voor zover dat al een redelijke benadering zou zijn, is in de personenbelasting vrijgesteld voor de eigen woning. Het gevolg van de quasi totale afwezigheid van informatie over verdeling van de inkomsten uit vermogen, zijn we aangewezen op beschikbare informatie over de basis van de vermogensinkomsten, het vermogen van de gezinnen. Het gezinsvermogen is ons land relatief hoog ten aanzien van het inkomen (zie vorig artikel). Maar ook in absolute cijfers is dat vermogen hoog. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het global wealth report van Crédit Suisse (2013): Wat het gemiddeld nettovermogen per Belg betreft staat ons land op de 4de plaats binnen de EU. Wat het financiële nettovermogen per capita betreft zijn we, op Zwitserland na, het rijkste land van West-Europa (Allianz Global Wealth Report, 2013). Wat de verdeling van het vermogen over de gezinnen betreft, beschikken we sinds kort over enquêtegegevens dankzij de Household Finance and Consumption Survey, van de Europese Centrale Bank. De gegevens werden verwerkt door het Centrum Voor Sociaal Beleid in de publicatie De verdeling van de vermogens in België (2014). We stellen vast het vermogen een stuk ongelijker verdeeld is dan het inkomen uit arbeid voor belastingen. In België ging in % van het arbeidsinkomen naar de top 1% terwijl de 1% over 12% van het netto vermogen beschikte. En tegenover 21% van het arbeidsinkomen beschikt de onderste 50% over amper 10% van het netto vermogen. De middengroep kreeg 47% van het inkomen en beschikt over 46% van het nettovermogen. Een belangrijke nuance is dat de ongelijke verdeling die naar voor komt uit de ECB-enquête een onderschatting is. Van enquêtegegevens is geweten dat de topinkomens en topvermogens er ondervertegenwoordigd zijn en diegenen die er wel aan deelnemen hun vermogen onderschatten. In de gebruikte enquête bedraagt het grootste vermogen in België 8 miljoen euro. Om de onderschatting tastbaar te maken: de Belg die op de Forbes miljardairlijst prijkt beschikt over een vermogen van 1,9 miljard euro. In een recente studie van de ECB (Vermeulen, 2014) wordt hiermee rekening gehouden. Het resultaat is dat het aandeel in het vermogen van de top 1% in België stijgt van 12% naar 17%. De top 5% gaat van 31% naar 34%. 3

4 Het financieel vermogen is een stuk ongelijker verdeeld dan het totale vermogen. Verder is het opmerkelijk dat er zeer grote verschillen zijn inzake de verdeling van afzonderlijke vermogenscomponenten. Zo is het financieel vermogen een stuk ongelijker verdeeld dan het totale vermogen. De top 1% bezit 12% van het totaal vermogen, maar liefst 27% van het financieel vermogen. De top 10% bezit 44% van het totaal vermogen, maar 65% van het financieel vermogen. De onderste 50% beschikt over amper 4% van het financieel vermogen. Maar ook binnen het financieel vermogen zijn er grote verschillen inzake de verdeling naargelang het type vermogen. Zo is het bezit van (beursgenoteerde) aandelen, obligaties en beleggingsfondsen nog veel ongelijker verdeeld dan het totaal financieel vermogen. Op basis van de gegevens uit de publicatie van het CSB schatten we de verdeling van de vermogenscomponenten over de drie grote groepen4. Blijkt dat telkens de onderste twee groepen, 90% van de bevolking, zo goed als niet participeert in de betrokken activa, terwijl de top 1% goed is voor respectievelijk een derde van de deelbewijzen in ICB s, bijna 60% van de beursgenoteerde aandelen en tot bijna drie kwart van de obligaties. Het contrast met het inkomen uit arbeid kan moeilijk groter zijn. 4

5 sp.a diende in de Kamer een voorstel in van heffing op de meerwaarden van aandelen. We kunnen de vicepremier dus gerust stellen: de werkende middenklasse zal daar op basis van deze cijfers niet door geraakt worden. Aangezien deze heffing kadert in een tax shift en de opbrengsten gaan naar een verlaging van de lasten op arbeid, kunnen we zelfs zeggen: integendeel. Pensioenfondsen zitten niet in deze categorie aandelen. Dit stelsel zal volgens ons voorstel behouden blijven zoals het is, en de meerwaardebelasting zal hier dus niet van toepassing zijn. De verdeling van het inkomen uit vermogen Wat zegt de verdeling van het vermogen over de verdeling van de vermogensinkomsten? Empirisch onderzoek toont aan dat de verdeling van de vermogensinkomsten nog ongelijker is dan de verdeling van het vermogen zelf. Daar zijn een aantal mogelijke verklaringen voor. Ten eerste zouden grote vermogens meer risico kunnen nemen. Een verlies van 10% is makkelijker te dragen voor iemand met een initieel vermogen van één miljoen euro dan voor iemand met een vermogen van tienduizend euro. En een hoger risico moet gecompenseerd worden door een hoger verwacht rendement te beloven. Deze verklaring klinkt logisch, maar wordt weerlegd door onderzoek van Piketty naar het beheer van de fondsen van Amerikaanse universiteiten: hoe groter het fonds, zo blijkt, hoe hoger het rendement, zonder dat echter het risico (of de volatiliteit) toeneemt. Een tweede verklaring snijdt meer hout: grote vermogens hebben een andere en betere samenstelling. In dat kader moet aangestipt worden dat er belangrijke rendementsverschillen bestaan tussen de verschillende types van vermogen. Piketty onderzocht dit en stelt dat de grootteorde van het rendement op vermogen 4 à 5% bedraagt (voor belasting), maar dat dit gemiddelde grote verschillen verbergt: zo zal het rendement op een spaarboekje amper meer of zelfs minder bedragen dan de inflatie. Vastgoed (exclusief de eigen woning) zou een rendement laten optekenen dat van dezelfde grootteorde is als dat van het totale vermogen. Het rendement van financiële investeringen is dan weer hoger dan gemiddeld. Als we dan kijken naar het verschil in portfolio tussen een gemiddeld vermogen en het vermogen van de zogenaamde High Net-Worth Individuals (HNWI), doorgaans gedefinieerd als iemand met een te beleggen5 vermogen van meer dan 1 miljoen dollar, dan kan daaruit worden afgeleid dat grotere vermogens doorgaans grotere rendementen realiseren als gevolg van het verschil in samenstelling tussen beide. Uit de CSB publicatie blijkt bijvoorbeeld dat een gemiddeld Belgisch vermogen voor meer dan de helft uit de waarde van de eigen woning bestaat, voor zowat 10% uit deposito s en voor minder dan 4% uit aandelen. Terwijl de portfolio van een HNWI voor en kwart uit aandelen bestaat, voor een vijfde uit vastgoed (exclusief de eigen woning) en voor een kwart uit andere financiële investeringen6. Hoe komen grote vermogens tot deze gevarieerdere en betere samenstelling? In de eerste plaats is dat een zaak van instapkosten in een ruime betekenis: beleggen in aandelen en obligaties vergt al een zekere deskundigheid, en des te meer geldt dit voor alternatieve instrumenten zoals private equity, hedgefondsen, derivaten en beleggingen in grondstoffen. Een beroep doen op die deskundigheid kost geld, maar voor grote vermogens bedraagt dit slechts een fractie van de mogelijke winst. Ten tweede zijn bepaalde financiële producten pas toegankelijk - of toegankelijker 5

6 - als je al geld hebt. Met 2000 euro op je spaarrekening krijg je bv. geen uitnodiging van de bank om over een belegging te komen praten. Een andere voorbeeld is de aanschaf van een woning: wanneer je eigen inbreng te laag is, kan het gebeuren dat je gewoon geen hypothecaire lening kan aangaan, ook al zou het in principe een betere investering kunnen zijn dan huren. Een meerwaardebelasting op aandelen treft de middenklasse niet. Conclusie Het inkomen uit vermogen is veel ongelijker verdeeld dan het inkomen uit arbeid. Die vaststelling geldt nog veel meer voor het inkomen uit financiële beleggingen. Wat aandelen, obligaties en deelbewijzen van beleggingsfondsen betreft kunnen we zeggen dat de opbrengst daaruit bijna exclusief bestemd is voor 10% van de bevolking en meer dan de helft bij de top 1% terecht komt. Voor 90% van de bevolking zijn die inkomsten verwaarloosbaar. We kunnen dan ook stellen dat de verhoging van de roerende voorheffing op dividenden en rente-inkomsten uit obligaties, doorgevoerd door de vorige regering niet op kap van de middenklasse gebeurde. Evenzeer kunnen we stellen dat wie in de discussie over de al dan niet invoering van een meerwaardebelasting op aandelen schermt met de middenklasse die de factuur zou betalen, de waarheid geweld aan doet. 1/ Een beperking van de beschikbare gegevens is dat de verdeling per component verschilt, dus in principe kan de 10% toplaag wat betreft inkomen verschillend zijn van de toplaag wat betreft totaal netto vermogen. Uit ander onderzoek blijkt echter dat de correlatie tussen rankings zeer hoog zijn (mensen met een hoger inkomen hebben doorgaans ook een groter vermogen en omgekeerd). 2/ Uitzondering is de belastbaarheid van de meerwaarden op aandelen in hoofde van particulieren waarbij de meerwaarde voortkomt uit het nietnormale verrichtingen van beheer van privévermogen. In de praktijk beperkt die taxatie zich tot maximaal enkele tientallen gevallen per jaar. 3/ Het betreft de verdeling over 98% van de bevolking (2% van de bevolking heeft geen financieel vermogen) en het betreft dus een lichte onderschatting van de ongelijkheid. 4/ Voor de verschillende activa beperkt de publicatie van het CSB zicht tot de geconditioneerde verdeling, namelijk de verdeling binnen de groep van diegene die een bepaald actief bezitten. Wij vertalen dat naar de volledige bevolking. Dit is een benadering aangezien we niet over het detail van de gegevens beschikken. De cijfers dienen dan ook eerde beschouwd te worden als een grootteorde en niet als de exacte verdeling over de groepen. 5/ Dus exclusief de eigen woning 6/ Capgemini, World Wealth Report

Een shift naar rechtvaardigheid

Een shift naar rechtvaardigheid Persconferentie tax shift 5 februari 2015 Een shift naar rechtvaardigheid Inleiding Wie onze welvaart wil vrijwaren en verder uitbouwen voor onze gezamenlijke toekomst en die van de generaties na ons,

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Een rechtvaardige fiscaliteit kan 25 miljard opbrengen!

Een rechtvaardige fiscaliteit kan 25 miljard opbrengen! 1 Een rechtvaardige fiscaliteit kan 25 miljard opbrengen! De nieuwe regering-di Rupo blijft doof voor de verontwaardiging bij vele werknemers, met en zonder werk. Samen met de organisaties die aangesloten

Nadere informatie

REKENING 14 EEN VERGELIJKING TUSSEN DE PARTIJPROGRAMMA S. 1. PERSONENBELASTING en WERKNEMERSBIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID. 9 Mei 2014

REKENING 14 EEN VERGELIJKING TUSSEN DE PARTIJPROGRAMMA S. 1. PERSONENBELASTING en WERKNEMERSBIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID. 9 Mei 2014 REKENING 14 EEN VERGELIJKING TUSSEN DE PARTIJPROGRAMMA S 1. PERSONENBELASTING en WERKNEMERSBIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID REKENING 14 9 Mei 2014 ANDRÉ DECOSTER KRIS DE SWERDT WILLEM SAS KEVIN SPIRITUS WOUTER

Nadere informatie

7 Tips voor Fiscaal Slim Beleggen

7 Tips voor Fiscaal Slim Beleggen Informatiedossier 7 Tips voor Voor slimme spaarders en beleggers die graag op de hoogte willen blijven In dit eerste deel leest u... TIP 1. Slim Beleggen Kies de financieel adviseur en formule die best

Nadere informatie

Vermogen maakt verschil

Vermogen maakt verschil De verdeling van vermogen en de gevolgen ervan Aldert Boonen Publicatie nr. 6 Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Januari 2015 Opmaak en druk: Weemen Drukwerk & Communicatie, Haps De Burcht Henri

Nadere informatie

Economic Research Notes

Economic Research Notes Economic Research Notes Jaargang 1 - nr. 9 21 mei 23 Het gezinsvermogen in de branding van het beursklimaat In dit nummer van Economic Research Notes schetsen we een beeld van de negatieve impact van de

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

De nota Di Rupo: een aanval op spaarders, beleggers en grote vermogens

De nota Di Rupo: een aanval op spaarders, beleggers en grote vermogens SVBP Nieuwsflash Stremersch, Van Broekhoven & Partners legt de basisnota van formateur Elio Di Rupo onder het vergrootglas. Deze onrustwekkende nota met als misleidende titel Een efficiëntere federale

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR

ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR Beperk uw kosten bij pensioensparen ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR Turnhout, 13 december 2014 Een tak 23 is meer dan ooit fiscaal interessant 12/12/2014 Johan Adriaens Nu de meeste obligatiefondsen en

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

3. f inanciële ontwikkelingen in België

3. f inanciële ontwikkelingen in België 3. f inanciële ontwikkelingen in België Het netto financieel vermogen van België is al met al toegenomen, voornamelijk onder invloed van de stijging van de beurskoersen. In het derde kwartaal van 13 beliep

Nadere informatie

Projectontwikkelende belegger beter af

Projectontwikkelende belegger beter af Projectontwikkelende belegger beter af Auteur(s): Brounen, D (auteur) Eichholtz, P.M.A. (auteur) De eerste auteur is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de tweede auteur is verbonden aan de

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN SOCIALE KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS IN VLAANDEREN. Kristof Heylen

BEHOEFTE AAN SOCIALE KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS IN VLAANDEREN. Kristof Heylen BEHOEFTE AAN SOCIALE KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS IN VLAANDEREN Kristof Heylen BEHOEFTE AAN SOCIALE KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS IN VLAANDEREN Kristof Heylen Promotor: Sien Winters Leuven, 23 november

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

Economic. Research Notes

Economic. Research Notes Economic Research Notes Jaargang 3 - nr. 14 14 oktober 2005 Het vermogen en beleggingsprofiel van de Belgische gezinnen U bent al KBC-Online-cliënt? Dan kunt u gratis Economic Research Notes ontvangen

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Onderzoeksproject Welvaarts- en Verdelingseffecten van het Fiscaal Beleid

Onderzoeksproject Welvaarts- en Verdelingseffecten van het Fiscaal Beleid Wat kunnen we leren van een analyse van doorsnedegegevens? Beleidsrelevant onderzoek Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Onderzoeksproject Welvaarts- en Verdelingseffecten van het Fiscaal Beleid Huisbezit

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn Restschuld in Nederland: omvang en consequenties Frans Schilder Johan Conijn Januari 2012 Hoofdpunten Ruim 500.000 huishoudens hebben op dit moment een potentiële restschuld. Bij verkoop van de woning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: 2002 Link

Nadere informatie