Netto hypotheekschuld positie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netto hypotheekschuld positie"

Transcriptie

1 Netto hypotheekschuld positie (Bank)spaar- en beleggingsdepots Auteur: Laura Oudman (Erasmus Universiteit Rotterdam) Onder begeleiding van: Erik Kole (Erasmus Universiteit Rotterdam) Liesbeth Noordegraaf-Eelens (Erasmus Universiteit Rotterdam) In samenwerking met: Bas Millenaar (Blauwtrust Groep) Paul Wessels (Blauwtrust Groep) Jan van den Berg (Quion) 30 maart 2014 Strikt vertrouwelijk. Niets in dit verslag mag verspreid of openbaar gemaakt worden zonder toestemming van Blauwtrust Groep, Quion, WUB, ING, DHA en Aegon.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Data en methodes Databeschrijving Uitsplitsing van de netto hypotheekschuld Model (bank)spaarhypotheken Model zonder extra storting Model met initiële storting Model met storting na y jaar Model met storting in jaar v Uitbreiding modellen met storting na y jaar of in jaar v Schatten van opgebouwde waardes in (bank)spaardepots Schatten van opgebouwde waardes in beleggingsdepots Evaluatie geschatte opgebouwde waarde (bank)spaardepots Resultaten Uitsplitsing van de netto hypotheekschuld Model (bank)spaarhypotheken Schatten van opgebouwde waardes in (bank)spaardepots Schatten van opgebouwde waardes in beleggingsdepots Evaluatie geschatte opgebouwde waarde (bank)spaardepots Conclusie en discussie 12 1

3 1 Inleiding De woninghypotheekschuld van Nederlandse huishoudens was ultimo 2012 volgens De Nederlandsche Bank (DNB) 653,8 miljard euro. Door de fiscale behandeling van hypotheken tot en met 2012 (100% aftrekbare hypotheekrente) was het in Nederland gunstig om niet direct af te lossen op een hypothecaire lening maar hiervoor te sparen of te beleggen. Hierdoor is het aannemelijk dat er in Nederland een groot bedrag is opgebouwd naast hypothecaire leningen, dat gebruikt zal worden voor aflossing. Blauwtrust Groep wil in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken hoe de Nederlandse hypotheekschuld in elkaar steekt, in het bijzonder hoe deze is opgebouwd naar aflossingsvorm en wat deze bedraagt na aftrek van de opgebouwde tegoeden. Het is gebruikelijk dat een hypothecaire lening bestaat uit meerdere deelleningen met verschillende aflossingsvormen. In dit onderzoek wordt hypotheekschuld uitgesplitst naar de volgende aflossingsvormen: Aflossingsvrije aflossingsvorm, waarbij in principe niet wordt afgelost op de deellening en alleen rente over de lening moet worden betaald. Annuïtaire en lineaire aflossingsvorm, hier wordt volgens een annuïtair of lineair schema afgelost. Aflossing door middel van (bank)sparen, waarbij via een kapitaalverzekering of gekoppelde bankspaarrekening wordt gespaard in een (bank)spaardepot voor de aflossing. Over het opgespaarde tegoed wordt dezelfde rente ontvangen als betaald moet worden over de deellening. Aan het eind van de looptijd moet het (bank)spaardepot even hoog zijn als de afgesloten deellening. Aflossing door middel van beleggen, waarbij in plaats van aflossen op de deellening wordt belegd middels een verpande beleggingsverzekering of -rekening in een beleggingsdepot. Het is onzeker of aan het eind van de looptijd de belegging genoeg heeft opgebracht om de deellening af te lossen maar deze kan ook hoger uitpakken. Aflossing door middel van levenproduct, waarbij in principe niet wordt afgelost op de deellening maar wordt belegd in een verpande levenpolis. De uitkering van de belegging aan het eind van de looptijd wordt gebruikt om de deellening af te lossen. Vaak is er sprake van een gegarandeerd minimum bedrag dat wordt uitgekeerd. Andere aflossingsvormen, waaronder trapsgewijze aflossing, aflossing door middel van kredietproduct en hybride aflossingsvormen. De woninghypotheekschuld berekend door DNB bestaat uit alle hoofdsommen van lopende leningen (in deze context gedefiniëerd als de bruto hypotheekschuld) minus de (directe) aflossingen die daarop gedaan zijn. We zullen naar deze schuld verwijzen als de Nederlandse netto hypotheekschuld. Er zijn ook tegoeden opgebouwd voor aflossing in de vorm van (bank)spaardepots, beleggingsdepots (verpande beleggingsverzekeringen en -rekeningen) en verpande levenpolissen. Wanneer deze worden afgetrokken van de netto hypotheekschuld, blijft er over wat we in dit onderzoek definiëren als de Nederlandse netto hypotheekschuld positie. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat was de waarde van opgebouwde (bank)spaar- en beleggingsdepots van Nederland op 31 december 2012? Het probleem is dat deze waarde niet bekend is. Doel van dit onderzoek is deze waarde te schatten met behulp van een aantal fragmentarische gegevens die wel bekend zijn. In dit onderzoek zullen we eerst kijken hoe de Nederlandse netto hypotheekschuld is opgebouwd naar aflossingsvorm. Daarna zullen we met data op deelleningniveau de opgebouwde (bank)spaartegoeden modelleren. Tot slot zullen we dit model toepassen op (bank)spaarhypotheken en beleggingshypotheken en zo een schatting maken van de opgebouwde waardes in (bank)spaardepots en beleggingsdepots. Deze schatting zal ook geëvalueerd worden aan de hand van geaggregeerde data. 2

4 2 Data en methodes 2.1 Databeschrijving Er zijn uit onderstaande bronnen de volgende data beschikbaar: Quion: De data bestaan uit gegevens over deelleningen. Van deze deelleningen zijn (53%) aflossingsvrij, (8%) worden afgelost via een annuïtair of lineair schema, 3209 (1%) worden afgelost door middel van beleggen, (19%) door middel van een levenproduct, (16%) door middel van (bank)sparen en de overige 9419 (3%) kennen een andere aflossingsvorm. Van deze deelleningen is in bijna alle gevallen de datum van originering, datum renteherziening, huidige jaarlijkse rente, bedrag bij originering, bedrag restschuld en bedrag opgebouwd in depot op 15 november 2013 bekend. Westland Utrecht Bank (WUB): Er zijn gegevens beschikbaar over opgebouwde (bank)spaartegoeden op 31 december Ook is bekend wat de netto uitstaande hypotheekschuld van WUB is op 31 december 2012 en de uitsplitsing naar aflossingsvorm daarvan. Internationale Nederlanden Groep (ING): Er zijn gegevens van 30 september 2013 over de opgebouwde (bank)spaartegoeden. Ook zijn er gegevens over de netto uitstaande hypotheekschuld van ING op 30 september en de uitsplitsing naar aflossingsvorm daarvan. De Hypothekers Associatie (DHA): Bekend is de som van bedragen bij originering van uitstaande deelleningen op 31 december 2013, uitgesplitst naar jaar van originering. Daarbij is het aantal uitstaande geregistreerde deelleningen op 31 december 2013 naar jaar van originering gegeven. Het jaar van originering loopt van 1985 tot Aegon: Bekend is de waarde van opgebouwde (bank)spaartegoeden op 31 december Ook is bekend wat de netto uitstaande hypotheekschuld van Aegon is op 31 december 2012 en de uitsplitsing naar aflossingsvorm daarvan. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van historische AEX rendementen in de periode 1983 tot 2013 van de site en historische 10-jaar rentevaste hypotheekrentes van de site in de periode 1985 tot Uitsplitsing van de netto hypotheekschuld Als eerste kijken we hoe de netto hypotheekschuld is onderverdeeld naar aflossingsvorm. Van Quion, WUB, ING, DHA en Aegon is bekend wat de waarde van de uitstaande netto hypotheekschuld is en de uitsplitsing naar aflossingsvorm daarvan 1. Het aggregeren van deze gegevens schetst een beeld over de verdeling van de netto hypotheekschuld. We laten de gegevens van Quion bij deze aggregatie buiten beschouwing, omdat er sprake is van een ruime overlapping tussen de gegevens van Quion en DHA. 2.3 Model (bank)spaarhypotheken Eén van de onderzoeksvragen is wat de opgebouwde waarde in (bank)spaardepots in Nederland is. Deze waarde is niet bekend maar wel voor de deelleningen geregistreerd bij Quion. Om inzicht te krijgen in de opgebouwde (bank)spaartegoeden in Nederland voeren we een modelmatige analyse van de gegevens van Quion uit. Het probleem is dat we niet weten hoe het tegoed in het (bank)spaardepot 1 De peildatum van de gegevens varieert van 31 december 2012 tot 31 december 2013 tussen de bronnen. We nemen aan dat dit de uitsplitsing naar percentages niet heel erg beïnvloedt, aangezien de netto hypotheekschuld voornamelijk bestaat uit bedragen die voor 2012 zijn opgebouwd. 3

5 zich heeft opgebouwd over de tijd. We maken op basis van de gegevens van Quion verschillende modellen voor de opgebouwde waardes in de (bank)spaardepots, deze worden hieronder uiteengezet. Er was een aantal waarnemingen in de sample waarvan geen informatie beschikbaar was over de opgebouwde waarde in het (bank)spaardepot, deze zijn buiten beschouwing gelaten. De aannames die we voor deze modellen hebben gemaakt zijn: Op de eerste van iedere maand wordt hetzelfde bedrag aan premie in het (bank)spaardepot gestort (annuïtaire premiebetaling), met een looptijd van 30 jaar. De eerste premie wordt betaald in de maand ná het afsluiten van de deellening. De rente over het opgebouwde (bank)spaartegoed wordt maandelijks uitbetaald, vóór het storten van de premie. Op het moment dat de deellening wordt afgesloten is het bedrag in het (bank)spaardepot 0. De rente over de hypothecaire lening wordt door de leningnemer apart betaald en niet uit het (bank)spaardepot betaald. Er wordt in 30 jaar naar het bedrag bij originering van de deellening toe gespaard. Er wordt tussentijds niet direct afgelost op de deellening Model zonder extra storting Als eerste schatten we een model voor de opgebouwde waardes in (bank)spaardepots op basis van annuïtaire premiebetaling zonder extra stortingen. We berekenen de maandelijkse premie als volgt: p i = r i B i e Ti ln 1+ri 1 In deze vergelijking is p i de geschatte maandelijkse premie van deellening i, deze blijft de gehele looptijd onveranderd. Deze premie is zo geschat dat er op basis van de huidige rente 2 r i in T i maanden naar B i, het bedrag bij originering van deellening i wordt toegespaard. Als looptijd T i is voor iedere deellening i 360 maanden (30 jaar) gekozen. Het bedrag in het depot wordt dan als volgt gemodelleerd: (1) D i = p i(e mi ln 1+ri 1) r i + ε i (2) Hierin staat D i voor het opgebouwde (bank)spaartegoed van deellening i op de peildatum 3. In de vergelijking staat m i voor het aantal maanden dat premie betaald is en ε i is de errorterm Model met initiële storting Een variant op bovenstaand model is een model waarbij er een initiële storting in het depot mag worden gedaan. Deze storting x als fractie van de leensom B i wordt gedaan bij het betalen van de eerste premie. Hierdoor verandert de annuïtaire premie, deze wordt lager. De maandelijkse premie wordt dan als volgt berekend: 2 Deze maandelijkse rente is berekend door de huidige jaarlijkse rente door 12 te delen. Sommige deelleningen bevonden zich niet meer in de eerste rentevaste periode. 3 Deze datum is bij de data van Quion voor iedere waarneming gelijk aan 15 november

6 r i B i p i = e Ti ln 1+ri 1 xb i(e Ti ln 1+ri e (Ti 1) ln 1+ri ) e Ti ln 1+ri 1 Het bedrag in het depot wordt dan als volgt gemodelleerd: (3) D i = p i(e mi ln 1+ri 1) r i + xb i e (mi 1) ln 1+ri + ε i (4) Omdat het opgebouwde (bank)spaartegoed D i in dit model lineair is in x, de fractie die bij de eerste premie wordt gestort, wordt x geschat door middel van Ordinary Least Squares (OLS). In deze schatting zullen we vergelijking (4) schalen naar B i, het bedrag bij originering van deellening i Model met storting na y jaar Vervolgens modelleren we dat mensen na y jaar een incidentele storting doen. Het model voor deelleningen die vóór jaar ( y) zijn afgesloten, ziet er als volgt uit: D i = p i(e mi ln 1+ri 1) r i + xb i e (mi 12y 1) ln 1+ri + ε i (5) Hierin is x de fractie van het bedrag bij originering dat na y jaar wordt gestort. De maandelijkse premie p i is gedefinieerd in vergelijking (1). Omdat de premie onveranderd blijft maar er wel een extra storting wordt gedaan, is er aan het eind van de looptijd meer dan het bedrag bij originering gespaard. Omdat vergelijking (5) lineair is in x schatten we x weer met OLS voor y = 1,..., 8. Ook in deze regressie wordt vergelijking (5) geschaald naar het bedrag bij originering, B i. Voor deelleningen later dan (2013-y) afgesloten houden we het model gespecificeerd in (2) aan Model met storting in jaar v We modelleren ook dat er in een bepaald jaar v een incidentele storting mag worden gedaan. Het model voor deelleningen die vóór v zijn afgesloten, ziet er als volgt uit: D i = p i(e mi ln 1+ri 1) r i + xb i e 12(2013 v) ln 1+ri + ε i (6) Hierin is x de fractie van het bedrag bij originering dat in jaar v wordt gestort. De maandelijkse premie p i is gedefinieerd in vergelijking (1). Omdat de premie onveranderd blijft maar er wel een extra storting wordt gedaan, is er aan het eind van de looptijd meer dan het bedrag bij originering gespaard. Omdat vergelijking (6) lineair is in x schatten we x weer met OLS voor v = 2005,..., Ook in deze regressie wordt vergelijking (6) geschaald naar het bedrag bij originering, B i. Voor deelleningen later dan v afgesloten houden we het model gespecificeerd in (2) aan Uitbreiding modellen met storting na y jaar of in jaar v Bij de modellen waarbij een deel van de deelleningen ofwel een storting na y jaar ofwel een storting in jaar v wordt gedaan, wordt voor het andere deel van de deelleningen model (2) aangehouden. Voor de laatstgenoemde groep geldt dat ze te laat zijn afgesloten om na y jaar of in jaar v een storting te doen. Een variant op bovengenoemde modellen is dat voor deze groep het model gespecificeerd in vergelijking (4) wordt aangehouden. Deze groep mag dus een initiële storting doen, waarop de premie wordt aangepast. 4 In dit geval geldt voor leningen die in of voor 2008 zijn afgesloten dat ze langer lopen dan 5 jaar, omdat de peildatum van de sample van Quion 15 november 2013 is. 5

7 2.4 Schatten van opgebouwde waardes in (bank)spaardepots Het model met de laagste Sum of Squared Residuals (SSR) geeft de beste fit op de data van Quion. Dit model wordt gebruikt om een schatting te maken van de Nederlandse opbouw van (bank)spaardepots op 31 december Met de waarde van de totale hypotheekschuld van DNB en de verdeling van deze schuld naar aflossingsvorm wordt een schatting gemaakt van de netto waarde van de uitstaande (bank)spaarhypotheekschuld. Omdat we ervan uitgaan dat het niet gebruikelijk is om direct af te lossen op een deellening die middels (bank)sparen wordt afgelost, lijkt het aannemelijk dat dit bedrag gelijk is aan de som van het bedrag bij originering van alle lopende deelleningen die door middel van (bank)sparen worden afgelost. Van DHA hebben we gegevens over de uitstaande schuld van (bank)spaarhypotheken naar jaar van originering. We gebruiken deze percentages om de som van bedrag bij originering naar jaar van originering te schatten. Als huidige jaarlijkse rente gebruiken we 10-jaars rentevaste hypotheekrentes. Voor leningen die al langer lopen dan 10 jaar nemen we de 10-jaars vaste hypotheekrente van 10 of 20 jaar later. Voor leningen afgesloten in 1995 nemen we dus de 10-jaars rentevaste hypotheekrente van Wanneer we deze geschatte som van het bedrag bij originering B i en huidige jaarlijkse rentes gedeeld door 12, r i, als invoer voor het model voor alle jaren van originering nemen, verkrijgen we een schatting voor de opgebouwde waarde in (bank)spaardepots in Nederland. 2.5 Schatten van opgebouwde waardes in beleggingsdepots Het tweede deel van de onderzoeksvraag is welke waarde er op 31 december 2012 was opgebouwd in beleggingsdepots. Omdat ook deze waarde niet bekend is, maken we hiervan een schatting. We doen dit op basis van het model met de laagste SSR, gebaseerd op data over (bank)spaardepots. De schatting zal op dezelfde manier gaan als beschreven in Sectie 2.4, alleen zal een aanpassing worden gedaan in de huidige rente r i. Voor het berekenen van de verwachte premies zal namelijk een verwacht rendement van 8% worden gebruikt. De opgebouwde waardes in het depot zullen berekend worden op basis van maandelijkse AEX rendementen. 2.6 Evaluatie geschatte opgebouwde waarde (bank)spaardepots Van WUB, ING en Aegon zijn gegevens 5 beschikbaar over de netto uitstaande hyotheekschuld aan (bank)spaarhypotheken. Ook is de opgebouwde waarde van (bank)spaardepots gegeven. Door middel van extrapoleren van deze geaggregeerde gegevens kunnen we een andere schatting maken welk bedrag er is opgebouwd in Nederlandse (bank)spaardepots. Dit kunnen we vergelijken met de schattingen gemaakt op de manier in Sectie De peildatum van de gegevens varieert van 31 december 2012 tot 30 september 2013 tussen de bronnen. We nemen aan dat de meeste hypotheekschuld en tegoeden in (bank)spaardepots al zijn opgebouwd voor 31 december 2012, dus dat dit de schatting niet erg beïnvloedt. 6

8 3 Resultaten 3.1 Uitsplitsing van de netto hypotheekschuld Op basis van geaggregeerde gegevens van WUB, DHA, ING en Aegon maken we een schatting van de verdeling van de Nederlandse netto hypotheekschuld naar aflossingsvorm. In figuur 1 is te zien dat ongeveer 50% van de geaggregeerde netto hypotheekschuld aflossingsvrij is. Wanneer deze aggregatie van gegevens representatief is voor Nederland, geldt dat ongeveer 318,7 miljard (zie tabel 1) van de Nederlandse netto hypotheekschuld op 31 december 2012 aflossingsvrij was. Deze representativiteit lijkt aannemelijk omdat de gegevens van WUB, DHA, ING en Aegon opsommen tot een netto hypotheekschuld van wel 232,9 miljard. Ongeveer 22% van de netto hypotheekschuld wordt afgelost door middel van (bank)sparen (140,3 miljard), 12% door middel van een levenproduct (75,7 miljard) en 10% door middel van een beleggingsproduct (62,5 miljard). Een summier gedeelte van de netto hypotheekschuld wordt afgelost door middel van annuïtaire of lineaire afbetaling, namelijk 3%. Aflossinsvorm Percentage Bedrag (mld) Aflossingsvrij 48,8 318,7 Annuïtair/lineair 3,0 19,7 (Bank)spaar 21,5 140,3 Leven 11,6 75,7 Belegging 9,6 62,5 Anders 5,6 36,9 Totaal 100 a 653,8 Figuur 1: Geaggregeerde netto hypotheekschuld naar aflossingsvorm Tabel 1: Geschatte Nederlandse netto hypotheekschuld naar aflossingsvorm a De som van bovenstaande percentages kan door afronding niet precies optellen tot Model (bank)spaarhypotheken Om inzicht te krijgen in de opgebouwde (bank)spaartegoeden in Nederland voeren we een modelmatige analyse van de gegevens van Quion uit. Het model met de laagste SSR kiezen we om schattingen te maken van de opgebouwde tegoeden in (bank)spaar- en beleggingsdepots. De SSR is gedefinieerd als de som van de gekwadrateerde verschillen tussen het verwacht bedrag op basis van het model en werkelijke bedrag in het depot, geschaald naar bedrag bij originering. In tabel 2 zijn per model de parameterschattingen en SSR af te lezen. Er is gekozen om van de modellen met een extra storting na y jaar of in jaar v alleen het model met de laagste SSR weer te geven. Model Specificatie Parameterschattingen SSR Zonder extra storting (2) - 329,6 Initiële storting (4) 2,88% 291,4 Storting na 5 jaar (5) 4,35% 280,7 Storting in 2009 (6) 4,04% 281,1 Deelleningen 5 jaar en ouder: storting na 5 jaar (5) 4,35% 273,3 Overige deelleningen: initiële storting (4) 1,54% Tabel 2: Parameterschattingen en SSR per model 7

9 Het model zonder extra stortingen, specificatie (2), geeft voor bijna alle jaren van originering een gemiddelde onderschatting van het opgebouwde tegoed in het (bank)spaardepot. Dit model heeft ook de hoogste SSR van alle modellen (329,6). Specificatie (4), waarbij we schatten dat er een initiële storting van gemiddeld 2,88% van de leensom wordt gedaan, past goed bij de jaren maar geeft nog steeds een gemiddelde onderschatting voor de jaren vóór Van alle modellen waarbij na y jaar een storting wordt gedaan, specificatie (5), heeft het model met een storting na 5 jaar de laagste SSR. Bij dit model wordt er na 5 jaar gemiddeld 4,35% van het bedrag bij originering in het depot gestort. Van alle modellen waarbij in één specifiek jaar v een extra storting wordt gedaan, past een storting van gemiddeld 4,04% in 2009 het beste bij de data. De SSR van dit model (281,1) is hoger dan de SSR van het model met een storting na 5 jaar (280,7). Het model met de laagste SSR (273,3) is een model waarbij op deelleningen die 5 jaar of langer geleden zijn afgesloten een extra storting na 5 jaar wordt gedaan (waarbij de premie onveranderd blijft) en op overige deelleningen een initiële storting wordt gedaan (waardoor de premie wél wordt gewijzigd). Dit model geeft dus de beste fit op de data. In dit model wordt voor deelleningen die minder dan 5 jaar geleden zijn afgesloten geschat dat de gemiddelde initiële storting 1,54% is. Als het model goed gespecificeerd is (o.a. geen heteroskedasticiteit en seriecorrelatie) en de data representatief voor Nederland zijn, ligt bij herhaaldelijk trekken van aselecte steekproeven de schatting van de storting in 95% van de gevallen tussen 1,48% en 1,60% 6. In het model wordt voor deelleningen die 5 jaar of langer lopen geschat dat er na 5 jaar een storting wordt gedaan van gemiddeld 4,35% van het bedrag bij originering. De premie blijft dan onveranderd. Onder bovengenoemde aannames ligt de schatter met 95% betrouwbaarheid tussen 4,24% en 4,46% 7. Voor de extra stortingen in dit model lijkt geen duidelijke economische verklaring te zijn. Datatechnisch is er wel een verklaring. De variabelen in de modellen worden namelijk geschaald naar bedrag bij originering voordat ze worden geschat. Hierdoor wegen kleine afwijkingen in deelleningen met een laag bedrag bij originering zwaarder mee dan een kleine afwijking bij een lening met een hoog bedrag bij originering. Het kan dat er een aantal kleine deelleningen zijn met een relatief groot bedrag opgebouwd in het (bank)spaardepot. Na eliminering van de 5% deelleningen met de grootste afwijking in model (2) lag de schatter voor de initiële storting ongeveer 0.5% lager en de schatter voor de storting na 5 jaar zelfs bijna 2% lager. Toch is er duidelijk sprake van een onderschatting van de opgebouwde waarde in (bank)spaardepots wanneer er alleen van annuïtaire premiebetaling wordt uitgegaan zonder extra stortingen. Dit kan verklaard worden doordat er een aantal meeneemhypotheken in de sample zat. Deze leningen hebben al een tegoed in (bank)spaardepot opgebouwd voor het jaar van originering van de deellening. Van een aantal hypotheken was bekend dat zij een meeneemhypotheek waren. Wanneer deze uit de sample werden gelaten gaf dit geen opmerkelijk afwijkende schattingen van de percentages. 3.3 Schatten van opgebouwde waardes in (bank)spaardepots Wanneer we de opgebouwde waardes in (bank)spaardepots voor Nederland schatten zoals beschreven in Sectie 2.4 krijgen we onderstaande resultaten. In tabel 3 staat B voor het bedrag bij originering en D voor het geschatte bedrag opgebouwd in (bank)spaardepots, ter aflossing van deelleningen die in dat specifieke ingangsjaar zijn afgesloten. Een 95% betrouwbaarheidsinterval van deze geschatte bedragen ligt tussen D ondergrens en D bovengrens. Tussen haakjes staat hoeveel er is opgebouwd in percentages van het bedrag bij originering. 6 Onder correcte modelspecificatie is de schatter asymptotisch normaal verdeeld. De standaardfout van de schatter is 0,0317, het aantal waarnemingen (336862) is zo groot dat we de kritieke waarde van de normale verdeling nemen. Het 95% betrouwbaarheidsinterval van deze schatter is dan gegeven door [1, 5389 (1, 96 0, 0317), 1, 5389 (1, 96 0, 0317)] = [1, 4768; 1, 6010] 7 Ook hier geldt weer dat onder correcte modelspecificatie de schatter asymptotisch normaal is verdeeld. De standaardfout van de schatter is 0,0565, het aantal waarnemingen (20355) is zo groot dat we de kritieke waarde van de normale verdeling nemen. Het 95% betrouwbaarheidsinterval van deze schatter is dan gegeven door [4, 3477 (1, 96 0, 0565), 4, 3477 (1, 96 0, 0565) = [4, 2370; 4, 4584] 8

10 Ingangsjaar Totaal B (mld) Totaal D ondergrens (mld en %) Totaal D bovengrens (mld en %) ,0004 0,0003 (90,9%) 0,0003 (91,5%) ,0012 0,0010 (85,4%) 0,0010 (86,0%) ,0005 0,0004 (79,5%) 0,0004 (80,2%) ,0295 0,0218 (74,0%) 0,0220 (74,6%) ,4912 1,7308 (69,5%) 1,7439 (70,0%) ,1098 2,0010 (64,3%) 2,0170 (64,9%) ,0191 2,4010 (59,7%) 2,4207 (60,2%) ,5195 3,1050 (56,3%) 3,1293 (56,7%) ,1155 3,1465 (51,5%) 3,1732 (51,9%) ,3233 3,1338 (49,6%) 3,1576 (49,9%) ,7525 3,0797 (45,6%) 3,1043 (46,0%) ,0417 2,4778 (41,0%) 2,4997 (41,4%) ,9977 1,4339 (35,9%) 1,4487 (36,2%) ,3490 0,7676 (32,7%) 0,7758 (33,0%) ,2798 0,3949 (30,9%) 0,3990 (31,2%) ,9618 0,5391 (27,5%) 0,5452 (27,8%) ,9808 0,7375 (24,7%) 0,7462 (25,0%) ,5647 0,8192 (23,0%) 0,8289 (23,3%) ,8728 0,5705 (19,9%) 0,5781 (20,1%) ,0310 0,7645 (19,0%) 0,7744 (19,2%) ,8714 0,6348 (16,4%) 0,6439 (16,6%) ,1710 0,7001 (13,5%) 0,7117 (13,8%) ,0723 0,6396 (7,9%) 0,6489 (8,0%) ,2374 0,8369 (6,3%) 0,8525 (6,4%) ,4543 0,8411 (5,1%) 0,8607 (5,2%) ,0839 0,5595 (3,5%) 0,5789 (3,6%) ,9571 0,2855 (2,0%) 0,3027 (2,2%) Totaal 140, ,6237 (22,5%) 31,9650 (22,8%) Tabel 3: Geschatte opgebouwde (bank)spaartegoeden op basis van model Figuur 2: Opgebouwd in percentages van bedrag bij originering 9

11 Duidelijk is te zien dat de onder- en bovengrens schattingen niet ver uit elkaar liggen. In figuur 2 is in 2008 een evidente breuk te zien in de opgebouwde tegoeden: de deelleningen afgesloten voor 2008 lopen op 31 december 2012 al 5 jaar of langer, dus voor deze deelleningen wordt een grotere incidentele storting geschat. Uit tabel 3 is op te maken dat een deellening met aflossing door middel van (bank)sparen erg populair was in de periodes en Het grootste gedeelte van Nederlandse (bank)spaardepots is opgebouwd ter aflossing van deelleningen afgesloten tussen 1991 en Deze schatting schetst het beeld dat er in totaal tussen de 31,6 en 32,0 miljard was opgebouwd in (bank)spaardepots op 31 december 2012, ongeveer 23% van de originele waarde van deelleningen die worden afgelost door middel van (bank)sparen. 3.4 Schatten van opgebouwde waardes in beleggingsdepots Het schatten van de opgebouwde waardes in beleggingsdepots voor Nederland, beschreven in Sectie 2.5 levert onderstaande resultaten op. In tabel 4 staat B voor het bedrag bij originering en D voor het geschatte bedrag opgebouwd in beleggingsdepots, ter aflossing van deelleningen die in dat specifieke jaar van originering zijn afgesloten. Een 95% betrouwbaarheidsinterval van deze geschatte bedragen ligt tussen D ondergrens en D bovengrens, tussen haakjes staat hoeveel er is opgebouwd in percentages van het bedrag bij originering. Ingangsjaar Totaal B (mld) Totaal D ondergrens (mld en %) Totaal D bovengrens (mld en %) ,0027 0,0006 (20,6%) 0,0006 (20,8%) ,0006 0,0001 (19,0%) 0,0001 (19,2%) ,0248 0,0047 (18,8%) 0,0047 (19,1%) ,1138 0,2053 (18,4%) 0,2087 (18,7%) ,7694 0,3083 (17,4%) 0,3136 (17,7%) ,5085 0,5594 (15,9%) 0,5683 (16,2%) ,8298 0,9879 (14,5%) 1,0024 (14,7%) ,5745 1,4093 (13,3%) 1,4300 (13,5%) ,7451 1,0459 (13,5%) 1,0662 (13,8%) ,2649 0,6566 (12,5%) 0,6706 (12,7%) ,3937 0,5710 (10,6%) 0,5829 (10,8%) ,9275 0,7885 (9,9%) 0,8069 (10,2%) ,9998 0,6428 (9,2%) 0,6590 (9,4%) ,4092 0,1753 (5,1%) 0,1785 (5,2%) ,9095 0,0387 (4,3%) 0,0397 (4,4%) ,6053 0,0196 (3,2%) 0,0202 (3,3%) ,2879 0,0076 (2,6%) 0,0079 (2,7%) ,1095 0,0021 (1,9%) 0,0022 (2,0%) Totaal 62,4767 7,4235(11,9%) 7,5623 (12,1%) Tabel 4: Geschatte opgebouwde beleggingstegoeden op basis van model 10

12 Figuur 3: Opgebouwd in percentages van bedrag bij originering Ook hier liggen de onder- en bovengrens schattingen niet ver uit elkaar. Het schommelen van de geschatte opgebouwde percentages in figuur 3 komt door sterk fluctuerende (AEX)rendementen. In tabel 4 is zichtbaar dat de beleggingshypotheek ontzettend populair was in de periode , met een piek in Er wordt geschat dat er in totaal tussen de 7,4 en 7,6 miljard is opgebouwd in beleggingsdepots op 31 december 2012, ongeveer 12% van de het totaalbedrag bij originering van beleggingshypotheken. 3.5 Evaluatie geschatte opgebouwde waarde (bank)spaardepots Wanneer we geaggregeerde waardes van ING, WUB en Aegon bij elkaar optellen en extrapoleren naar Nederland krijgen we de volgende schatting van de waarde van opgebouwde (bank)spaardepots. Aggregaties Nederland Netto hypotheekschuld (mld) 150, ,7793 Netto hypotheekschuld (bank)sparen (mld) 25, ,2891 Opgebouwd in (bank)spaardepots (mld) 5,1240 (19,9%) 27,9384 Tabel 5: Geschatte opgebouwde (bank)spaartegoeden op basis van extrapolatie Een schatting door middel van extrapolatie is dus dat er ongeveer 27,9 miljard zou zijn opgebouwd in verpande beleggingsdepots. De schatting op basis van het model was tussen de 31,6 en 32,0 miljard. De orde van grootte van de verschillende schattingen is vergelijkbaar, het verschil kan als oorzaak hebben dat de data van Quion en de aggregaties geen aselecte steekproeven zijn. 11

13 4 Conclusie en discussie Van de netto hypotheekschuld lijkt op 31 december 2012 op basis van gegevens van WUB, DHA, ING en Aegon ongeveer 318,7 miljard (49%) aflossingsvrij te zijn en ongeveer 19,7 miljard (3%) te worden afgelost via annuïtaire of lineaire premiebetaling. We schatten dat 140,3 miljard (22%) wordt afgelost door middel van (bank)sparen, 75,7 miljard (12%) door middel van een levenproduct en 62,5 miljard (10%) door middel van een beleggingsproduct. Ongeveer 36,9 (6%) lijkt te worden afgelost door middel van een andere aflossingsvorm. In totaal is dit een netto hypotheekschuld van 653,8 miljard. Een model waarbij voor deelleningen van 5 jaar en ouder na 5 jaar een extra storting wordt gedaan van gemiddeld 4,3% en voor de andere groep een initiële storting van gemiddeld 1,5% past het best bij de data van Quion. Wanneer we met dit model schattingen maken voor heel Nederland, is er op 31 december 2012 tussen de 31,6 en 32,0 miljard opgebouwd in (bank)spaardepots. Een schatting op basis van extrapolatie van gegevens van ING, WUB en Aegon geeft een waarde van 27,9 miljard. Dit verschil kan als oorzaak hebben dat de data van Quion en de aggregaties geen aselecte steekproeven zijn. Van de sample van Quion is bekend dat deze vooral veel deelleningen met een jaar van originering later dan 2004 heeft, wat erop duidt dat deze sample waarschijnlijk niet representatief voor Nederland is. We kunnen stellen dat, ondanks dit gebrek aan representativiteit van de data, het model goed presteert. We hebben dit model met de nodige aanpassingen ook toegepast op deelleningen die door middel van beleggen worden afgelost. Daar schatten we dat er tussen de 7,4 en 7,6 miljard is opgebouwd in beleggingsdepots op 31 december Terugkomend op de onderzoeksvraag is er volgens dit onderzoek tussen de 31,6 en 32,0 miljard opgebouwd in (bank)spaardepots en tussen de 7,4 en 7,6 miljard in beleggingsdepots. Uit een onderzoek dat het Verbond van Verzekeraars eind 2012 heeft laten uitvoeren onder zijn leden is gebleken dat er ongeveer 40 miljard was opgebouwd in verpande levenpolissen. Wanneer we dit meenemen lijkt het dat er ultimo 2012 ongeveer 79,3 miljard was opgebouwd in de vorm van (bank)spaar- en beleggingsdepots en verpande levenpolissen. Dit is 12,1% van de totale netto hypotheekschuld. Wanneer we dit tegoed, bestemd voor aflossing van hypothecaire leningen, aftrekken van de Nederlandse netto hypotheekschuld van 653,8 miljard, blijft er een bedrag van 574,5 miljard over. We schatten dus dat op 31 december 2012 de netto hypotheekschuld positie van Nederland 574,5 miljard euro was. Omdat de sample van Quion waarschijnlijk niet representatief is voor Nederland, komt het model dichter bij de werkelijkheid als deze opnieuw wordt geschat met meer gegevens van jaren voor Het is ook nuttig om een model te maken dat duidelijk onderscheid maakt in eventuele meeneemhypotheken en deelleningen waarvan de eerste rentevaste periode is verlopen. Vooral het eerste geval was op basis van de gegeven data van Quion niet mogelijk. Daarbij zou het van waarde zijn om de gemaakte modellen tegen elkaar te toetsen. 12

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn Restschuld in Nederland: omvang en consequenties Frans Schilder Johan Conijn Januari 2012 Hoofdpunten Ruim 500.000 huishoudens hebben op dit moment een potentiële restschuld. Bij verkoop van de woning

Nadere informatie

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Feedbackstatement Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net als het leven

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Rood staan op particuliere betaalrekeningen

Rood staan op particuliere betaalrekeningen Rood staan op particuliere betaalrekeningen Onderzoek naar marktmacht Uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt Nils von Hinten Reed Ewa Mendys-Kamphorst Prof. Maarten Janssen 12 mei

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie