Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN"

Transcriptie

1 Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager TC ZWN Beheerder Traumacentrum ZWN Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN 2012 Erasmus MC,. 1/11

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en doelstelling 3 2. Betrokken hulpverlenende instellingen en hulpverleners 4 3. Verzoeken om ambulancezorg 6 4. Kernpunten van de verantwoordelijkheidsverdeling 7 5. Afkortingen 9 6. Bijlage 1: Verantwoording voor de totstandkoming van de richtlijn Bijlage 2: Overzicht van de organisaties en personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de richtlijn: , Erasmus MC Pagina 2/11

3 1 Inleiding en doelstelling Pre-hospitale zorgverlening, wordt in deze richtlijn gedefinieerd als zorg die om reden van een acute of levensbedreigende toestand van de patiënt zonder uitstel moet worden verleend door daartoe bevoegde zorgverleners en waarbij vervoer per ambulance noodzakelijk lijkt. Het bieden van pre-hospitale zorg voor, tijdens en na het vervoer van de patiënt vindt nooit plaats door een solitair werkende zorgverlener, maar is altijd een samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Hierbij vindt op verschillende momenten overdracht van de zorg van de patiënt plaats van de ene hulpverlener naar de andere hulpverlener. Ook zijn er overdrachtsmomenten in het geval van vervoeren van een patiënt tussen ziekenhuizen. Deze richtlijn geeft antwoord op de vraag welke zorgverlener van welke discipline op welk moment verantwoordelijk is voor de zorg zodat op de plek van het incident geen discussie ontstaat over de vraag wie welke beslissing kan en mag nemen. Voor de overdracht van een patiënt binnen een ziekenhuis tussen de verschillende specialisten gelden per ziekenhuis eigen interne regelingen. Deze vallen buiten het bereik van deze richtlijn. 2012, Erasmus MC. Pagina 3/11

4 2 Betrokken hulpverlenende instellingen en hulpverleners a. Gemeenschappelijke Meldkamer Er zijn gemeenschappelijke meldkamers van ambulancezorg, brandweer en politie in de regio Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Hollands Midden, Midden West Noord Brabant en Zeeland. Alle meldingen, ook die via het alarmnummer binnenkomen, worden afgehandeld door de centralisten op deze meldkamers. Afhankelijk van de hulpvraag komt de melding binnen bij de ambulancezorg, de brandweer of de politie. Indien de centralist bij wie de melding binnenkomt dat noodzakelijk vindt, schakelt hij meteen de andere disciplines in. Die zetten vervolgens hun eigen discipline in gang. Het aanbod van acute zorgverlening vangt per definitie aan bij de meldkamer wanneer ambulance hulpverlening noodzakelijk lijkt. De centralist van de ambulancezorg heeft om die reden een centrale plaats in deze richtlijn. Er zijn op dit moment (2010) nog centralisten met twee verschillende opleidingsniveau s: Verpleegkundig centralisten: Gediplomeerd verpleegkundige, met de SOSA-opleiding tot verpleegkundig meldkamercentralist en bij voorkeur aangevuld met ervaring in de spoedeisende zorg verlening (IC/CCU/SEH/Ambulance). Niet-verpleegkundig centralisten: Opgeleid op MBO-niveau. De meldkamer is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de te verlenen dienstverlening, b. Ambulancedienst De ambulancedienst, onder auspiciën van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) als vergunninghouder in de regio, onverwijld direct medisch handelen vereist is, is verantwoordelijk voor de behandeling voorafgaande aan het vervoer, het vervoer en de tijdens het vervoer te verlenen zorg van de patiënt. Voor de medisch inhoudelijke aspecten van de ambulancezorg van de patiënt is de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) eindverantwoordelijk. De ambulanceverpleegkundige, is verantwoordelijk voor de zorg ter plaatse en/of het vervoer. Zo nodig kan de ambulanceverpleegkundige ruggespraak houden met de MMA, die 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Een ambulanceverpleegkundige beschikt SOSA het diploma ambulanceverpleegkundige 1. Een ambulancechauffeur heeft een MBO werk- en denkniveau, een geldig EHBO- en reanimatiediploma en het SOSA-diploma ambulancechauffeur. 1 De Wet Big getroffen Besluit Functionele Zelfstandigheid, kent zelfstandige bevoegdheden toe aan de ambulanceverpleegkundige (* zie Besluit Functionele Zelfstandigheid,. Oktober 1997, hoofdstuk 2). 2012, Erasmus MC Pagina 4/11

5 Een Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) De medische verantwoordelijkheid voor de te leveren en de geleverde zorg is integraal binnen de organisatie ingebed binnen het functiegebied medisch management. Hierbij is binnen het functiegebied van het medisch management de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke aspecten van de ambulancezorg. Hierbij wordt aan het functiegebied medisch management vorm gegeven conform de sectorale uitgangspunten zodanig dat: de kwaliteit van de medisch inhoudelijke aspecten van de ambulancezorgverlening is geborgd; er toezicht is op de bekwaamheid van ambulancezorgverleners, op de ambulancevoertuigen en op de meldkamer voor ambulancezorg (MKA); de eindverantwoordelijkheid voor het medisch management in handen is van een arts, die formeel de opdrachtgever is voor het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen in het kader van de Wet BIG en voor de toepassing van protocollen daarbij. er een beschikbaarheid wordt gegarandeerd van 7 x 24 uur, voor consultatie. c. Mobiel Medisch Team Het Mobiel Medisch Team (MMT) komt ter plaatse wanneer mogelijk meer nodig is dan verpleegkundige zorg. Het MMT beschikt over een helikopter of een speciaal toegerust voertuig. Het team bestaat uit een gespecialiseerde arts, een gespecialiseerde verpleegkundige en een piloot. Een MMT verpleegkundige is een ervaren ambulance- of SEH verpleegkundige, die voor het MMT werk, zowel medisch als vliegoperationeel, intern opgeleid wordt. Een MMTarts is een anesthesioloog of een traumachirurg die voor het MMT werk extra intern is opgeleid. d. Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) De GHOR kent zogenoemde Officieren van Dienst, die bij een opgeschaalde situatie (grotere ongevallen, rampen e.d.) worden ingeschakeld om op de plaats van het incident de hulpverlening te coördineren. Een Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) heeft een HBO werk- en denkniveau en moet de OvDG-opleiding van de GHOR Academie hebben gevolgd. De OvDG heeft aantoonbare leidinggevende of coördinerende ervaring en heeft kennis met betrekking tot de organisatie van de openbare en patiëntgerichte gezondheidszorg in het bijzonder de processen van de spoedeisende medische hulpverlening. Een Commandant van Dienst Geneeskundig (CvDG). De CvDG neemt bij GRIP zitting in het Commando Plaats Incident (CoPI) en is op plaats incident eindverantwoordelijk voor alle geneeskundige processen (spoedeisende medische hulpverlening, preventieve openbare gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening). De CvDG geeft leiding aan een of meerdere OvDG s. 2012, Erasmus MC Pagina 5/11

6 3 Verzoeken om ambulancezorg Een ieder kan een verzoek om ambulancezorg en/of vervoer per ambulance indienen, zoals: a) de betrokkene in medische nood zelf b) Passanten, familieleden en andere betrokkenen via het alarmnummer (niet medici); c) zorgverleners uit de eerstelijnsgezondheidszorg (b.v. huisarts of verloskundige) d) Ziekenhuizen; e) Politie en brandweer 2012, Erasmus MC. Pagina 6/11

7 4 Kernpunten van de verantwoordelijkheidsverdeling a. Centralist meldkamer De centralist neemt in een zeer kort tijdsbestek de beslissing of en zo ja welke inzet van de ambulancedienst nodig en/of hoe de hulpvraag anderszins wordt afgehandeld (bv inschakelen van een ketenpartner zoals de huisarts). De centralist is verantwoordelijk voor deze zogenoemde triage. Zodra de ambulance op de plek van het incident is gearriveerd neemt de ambulanceverpleegkundige de verantwoordelijkheid tav de te leveren hulpverlening over van de centralist. Indien naar het oordeel van de ambulanceverpleegkundige meer of andersoortige hulp nodig is, schakelt hij de centralist in om dit uit te voeren. De centralist bepaalt hoe die hulp wordt geactiveerd. De centralist kan te allen tijde de MMA raadplegen bij medische vragen. Overdracht De overdracht van de zorg tussen twee hulpverleners is van wezenlijk belang voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening. Iedere hulpverlener, ongeacht opleiding en ervaring, is bij de overdracht gelijk. Bij het moment van overdracht dient duidelijk te zijn dat de verantwoordelijkheid voor de patiënt wordt overgedragen. Indien dat niet duidelijk is moet dit expliciet worden gemaakt met de mededeling van volgende aard: ik draag hierbij de verantwoordelijkheid aan jou over. Waarop degene aan wie wordt overgedragen antwoordt met ik neem de verantwoordelijkheid voor deze patiënt nu van jou over. De overdracht moet altijd gepaard gaan met een duidelijke informatieverstrekking over de aard en toedracht van de patiënt, volgens het MIST principe: M: Mechanism of Injuries I: Injuries found and suspected S: Signs T: Treatment given Daarmee gaat de gehele (medisch inhoudelijke en de juridische) verantwoordelijkheid over van de ene hulpverlener op de andere, onverlet latende de eigen professionele verantwoordelijkheid van de overdragende hulpverlener voor zijn handelen tot aan het tijdstip van de overdracht. Indien een medicus, een verloskundige of een paramedicus een patiënt heeft overgedragen aan de ambulanceverpleegkundige of het MMT, eindigt zijn verantwoordelijkheid op het moment dat de overdracht is afgerond. De ambulanceverpleegkundige en/of de MMT-arts kan de overdragende medicus of verloskundige nadien als informant raadplegen, maar de eindverantwoordelijkheid voor de patiënt blijft bij de ambulanceverpleegkundige en/of de MMT-arts, aan wie de zorg is overgedragen. De eindverantwoordelijkheid van de ambulanceverpleegkundige eindigt op het moment na afronding overdracht aan een andere medicus of verpleegkundige. Ook bij die overdracht horen de mededelingen over en weer, die hierboven zijn weergegeven. De ambulanceverpleegkundige mag c.q. moet een opdracht weigeren, indien hij van oordeel is dat vervoer zonder begeleiding door een ter zake kundige onverantwoord is en/of een adequaat niveau van zorg op de plaats van bestemming niet is gewaarborgd (LPA protocol 5.13 Overplaatsing). De ambulanceverpleegkundige pleegt, indien nodig, in dit soort situaties overleg met de MMA. In dat geval heeft de overdragende medicus de keus hetzij zelf met de ambulance mee te gaan, hetzij een daartoe bekwame vervanger te regelen. 2011, Erasmus MC Pagina 7/11

8 b. Inschakeling MMT-team, primaire inzet Zodra het MMT is ingeschakeld, bestaat er betrokkenheid van de MMT-arts. Ter plaatse neemt de MMTarts (na overdracht 2 ) de eindverantwoordelijk voor de medische zorg over van de ambulanceverpleegkundige. Tijdens het aanvliegen of aanrijden, is de MMT arts beschikbaar voor advies. Indien na inschakeling van het MMT, de op een eerder tijdstip ter plaatse aangekomen ambulanceverpleegkundige redenen ziet om de verdere inschakeling van het MMT achterwege te laten, neemt hij contact op met de MMT-arts. Vervolgens moet de MMT-arts zich op grond van de door de ambulanceverpleegkundige aangedragen informatie van vergewissen of de inzet van het MMT noodzakelijk blijft dan wel dat die kan worden afgebroken. Deze informatieoverdracht vindt plaats aan de hand van : M: Mechanism of Injuries I: Injuries found and suspected S: Signs T: Treatment given Wanneer de MMT-arts na aanvullend overleg en op grond van de hem aangereikte informatie uit de situatierapportage besluit om toch ter plaatse te gaan, deelt hij deze beslissing mee aan de ambulanceverpleegkundige met opgaaf van redenen. De ambulanceverpleegkundige blijft verantwoordelijk tot de overdracht aan de MMTarts. Als de patiënt reeds transportgereed is kan een rendez-vous worden afgesproken om delay te voorkomen. Ook kan na overleg de MMT-arts adviseren een scoop and run transport uit te voeren en de komst van het MMT niet af te wachten. Indien de MMT-arts besluit terug te keren, blijft de ambulanceverpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg. De MMTarts kan, op basis van de gevraagde en verstrekte informatie (door de ambulance-verpleegkundige), medeverantwoordelijk worden gehouden voor zijn beslissing en de eventuele gevolgen daarvan, om terug te keren. De ambulanceverpleegkundige draagt zorg voor een zorgvuldige rapportage van de inzet en de cancel ten behoeve van evaluatie. c. Inschakeling MMTteam, secundaire inzet Indien het MMT in eerste aanleg niet is ingeschakeld en de ambulanceverpleegkundige acht inzet van het MMT alsnog noodzakelijk, neemt hij contact op met de meldkamer. De centalist zet alsnog het MMT in. De ambulanceverpleegkundige blijft verantwoordelijk voor de zorg tot de MMT-arts ter plaatse is aangekomen. Rotterdam januari tenzij onverwijld direct medisch handelen vereist is. 2012, Erasmus MC Pagina 8/11

9 5 Afkortingen GHOR MKA MMA MMT ZWN OvDG CvDG MICU PICU M.I.S.T. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen MeldKamer Ambulancezorg Medisch Manager Ambulancezorg Mobiel Medisch Team Zuid West Nederland Officier van Dienst Geneeskundig Commendant van Dienst Geneeskundig Mobiel Intensive Care Unit Paediatric Intensive Care Unit Mechanism of Injuries (M) Injuries found and suspected (I) Signs (S) Treatment given (T) 2012, Erasmus MC Pagina 9/11

10 Bijlage 1: Verantwoording voor de totstandkoming van de richtlijn 1. Totstandkoming Het Traumacentrum heeft in samenwerking met de afdeling juridische zaken een concept richtlijn opgesteld. Dit concept is diverse malen in verschillende gremia besproken. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in een tweede concept, dat opnieuw in het Traumaplatform is afgestemd en met de traumacentra die grenzen aan de regio ZWN. Na die bespreking is de richtlijn definitief gemaakt en aan de Raad van Bestuur van het Erasmus MC aangeboden, om ter vaststelling in het ROAZ te brengen. De richtlijn is voorgelegd aan de Inspectie Gezondheidszorg. 2. Betrokken zorgaanbieders De initiatiefnemers achtten het van groot belang te komen tot consensus met alle betrokken zorgaanbieders in de regio. De regio omvat de ambulancezorg in de drie regio s (Rotterdam Rijnmond, Zuid Holland Zuid en Zeeland). Daarnaast zijn de Traumacentra West en het Traumacentrum Brabant gevraagd hiermee in te stemmen voor wat betreft de grensoverschrijdende zorg en de inzet van het MMT. Bijlage 2a bevat een overzicht van de organisaties en personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de richtlijn. Deze organisaties onderschrijven de voorliggende richtlijn. 3. De aard van de richtlijn De richtlijn is een afspraak tussen de betrokken zorgaanbieders waarin de verantwoordelijkheden van de zorgverleners zijn vastgelegd. De inhoud van de richtlijn is getoetst aan de relevante wetgeving. Deze richtlijn is in lijn met de huidige wet en regelgeving. 4. Actualisering richtlijn De initiatiefnemer tot het opstellen van de richtlijn (Het Traumacentrum ZWN) heeft op zich genomen de richtlijn up-to-date te houden. Iedere betrokkene die meent dat de richtlijn aanpassing behoeft, bijvoorbeeld als gevolg van te wijzigen regelgeving, is bevoegd - en wordt daartoe nadrukkelijk uitgenodigd - dit te melden bij het Traumacentrum ZWN. De richtlijn is beschikbaar op 5. Verantwoording Dit document is ontwikkeld in het Acute zorg netwerk Noord Nederland en met hun toestemming door het Traumacentrum Zuid West Nederland aangepast voor de regio Zuid West Nederland (waar ook de regio s Hollands Midden, Haaglanden en Midden West Noord Brabant toebehoren voor wat betreft de inzetten van het MMT). Ook is gebruik gemaakt van de richtlijn uit de Regio Noord West Nederland. 2012, Erasmus MC Pagina 10/11

11 Bijlage 2: Overzicht van de organisaties en personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de richtlijn: Opstellers: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager TC ZWN Voor consultatie en instemming voorgelegd aan: Mw. M. Biekart, Medisch Manager Ambulancezorg, Regio Rotterdam Rijnmond Dhr. F. Weijschede, Medisch Manager Ambulancezorg, Regio Zuid Holland Zuid Dhr. R. Meppelder, directeur Zorg, Connexxion, regio Zeeland Dhr. H. van der Pas, Medisch Manager Ambulancezorg, Brabant MWN Dhr. J. de Nooij, Medisch Manager Ambulancezorg, regio Holland Midden Dhr. T. Eckhardt, Medisch Manager Ambulancezorg, regio Haaglanden Ter vaststelling voorgelegd in de volgende overlegvormen: Het Traumaplatform van 19 maart van het Traumacentrum Zuid West Nederland Het XXXXX van <XXXX> van het Traumacentrum Brabant Het XXXXX van <XXXX> van het Traumacentrum West Ondertekening: Hoofd Traumacentrum West: Prof. Dr. I.B. Schipper Hoofd Traumacentrum Brabant: Dr. M.Verhofstad: Hoofd Traumacentrum Zuid West Nederland: Dr. D. Den Hartog 2012, Erasmus MC Pagina 11/11

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden HAP+RAV

Verantwoordelijkheden HAP+RAV Handreiking Verantwoordelijkheden HAP+RAV Juridische aandachtspunten bij de samenwerking tussen Huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen Nijmegen/Utrecht/Zwolle 7 september 2012 Colofon Vereniging

Nadere informatie

First en rapid responder

First en rapid responder First en rapid responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG Functieprofiel van de Medisch Manager Ambulancezorg in de RegionaleAmbulanceVoorziening Brouwer Onderzoek, Ontwikkeling &Advies drs. K.Brouwer S.O.J.Palmelaan197 9728VJ Groningen

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland...4

1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland...4 REGIONAAL AMBULANCE PLAN RAV ZEELAND 2009-2012 Inhoudsopgave: 1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Missie...5 1.3 Werkingsgebied...7 1.4 Werkingsperiode...8

Nadere informatie

Ambulances in-zicht Ambulances in-zicht 2011 2011

Ambulances in-zicht Ambulances in-zicht 2011 2011 Ambulances Ambulancesin-zicht in-zicht2011 2011 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige

Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige Definitieve versie, mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleidend 3 2. Wetgeving en bekwaamheid 5 3. Wetgeving, voorbehouden en risicovolle handelingen

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Versie: 2.0, augustus 2009 Status: definitief Opgesteld door: Mr. J.J.A. van Boven, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg in opdracht

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE

DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE 29-06-2012 HP DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE CZO Ambulanceverpleegkundige Projectgroep CZO Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg Nederland Inleiding deskundigheidsgebied en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT ACCARE

PROFESSIONEEL STATUUT ACCARE PROFESSIONEEL STATUUT ACCARE Wat is er gewijzigd? Op grond van nieuwe regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit is het Professioneel Statuut gewijzigd. De eisen aan het hoofdbehandelaarschap zijn strikter

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Juridische status van standaarden en protocollen in de ambulancezorg

Juridische status van standaarden en protocollen in de ambulancezorg Juridische status van standaarden en protocollen in de ambulancezorg Inhoud Inleiding...3 Wettelijke verankering van de professionele standaard...4 Is er een juridisch verschil tussen een standaard, norm,

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Inhoud 112 Als elke seconde telt 4 Urgenties in de zorg 6 Zorg voor kwaliteit 10 Patiënten 12 Opleiding 13 Goede afspraken met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden voor de kraamzorg 2015 AV CZ / 158 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012 Den Haag, februari 2012 Inleiding Op 19 januari 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. RAD Hollands Midden

Jaarverslag 2007. RAD Hollands Midden Jaarverslag 2007 RAD Hollands Midden RAD Hollands Midden Postbus 121 2300 AC, Leiden WWW.RADHM.nl Redactie: Johan van Rhijn Fotografie: Judith Knecht Arie van Dijk Mark van Rhijn Ontwerp en druk: Barning

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie