Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN"

Transcriptie

1 Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager TC ZWN Beheerder Traumacentrum ZWN Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN 2012 Erasmus MC,. 1/11

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en doelstelling 3 2. Betrokken hulpverlenende instellingen en hulpverleners 4 3. Verzoeken om ambulancezorg 6 4. Kernpunten van de verantwoordelijkheidsverdeling 7 5. Afkortingen 9 6. Bijlage 1: Verantwoording voor de totstandkoming van de richtlijn Bijlage 2: Overzicht van de organisaties en personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de richtlijn: , Erasmus MC Pagina 2/11

3 1 Inleiding en doelstelling Pre-hospitale zorgverlening, wordt in deze richtlijn gedefinieerd als zorg die om reden van een acute of levensbedreigende toestand van de patiënt zonder uitstel moet worden verleend door daartoe bevoegde zorgverleners en waarbij vervoer per ambulance noodzakelijk lijkt. Het bieden van pre-hospitale zorg voor, tijdens en na het vervoer van de patiënt vindt nooit plaats door een solitair werkende zorgverlener, maar is altijd een samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Hierbij vindt op verschillende momenten overdracht van de zorg van de patiënt plaats van de ene hulpverlener naar de andere hulpverlener. Ook zijn er overdrachtsmomenten in het geval van vervoeren van een patiënt tussen ziekenhuizen. Deze richtlijn geeft antwoord op de vraag welke zorgverlener van welke discipline op welk moment verantwoordelijk is voor de zorg zodat op de plek van het incident geen discussie ontstaat over de vraag wie welke beslissing kan en mag nemen. Voor de overdracht van een patiënt binnen een ziekenhuis tussen de verschillende specialisten gelden per ziekenhuis eigen interne regelingen. Deze vallen buiten het bereik van deze richtlijn. 2012, Erasmus MC. Pagina 3/11

4 2 Betrokken hulpverlenende instellingen en hulpverleners a. Gemeenschappelijke Meldkamer Er zijn gemeenschappelijke meldkamers van ambulancezorg, brandweer en politie in de regio Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Hollands Midden, Midden West Noord Brabant en Zeeland. Alle meldingen, ook die via het alarmnummer binnenkomen, worden afgehandeld door de centralisten op deze meldkamers. Afhankelijk van de hulpvraag komt de melding binnen bij de ambulancezorg, de brandweer of de politie. Indien de centralist bij wie de melding binnenkomt dat noodzakelijk vindt, schakelt hij meteen de andere disciplines in. Die zetten vervolgens hun eigen discipline in gang. Het aanbod van acute zorgverlening vangt per definitie aan bij de meldkamer wanneer ambulance hulpverlening noodzakelijk lijkt. De centralist van de ambulancezorg heeft om die reden een centrale plaats in deze richtlijn. Er zijn op dit moment (2010) nog centralisten met twee verschillende opleidingsniveau s: Verpleegkundig centralisten: Gediplomeerd verpleegkundige, met de SOSA-opleiding tot verpleegkundig meldkamercentralist en bij voorkeur aangevuld met ervaring in de spoedeisende zorg verlening (IC/CCU/SEH/Ambulance). Niet-verpleegkundig centralisten: Opgeleid op MBO-niveau. De meldkamer is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de te verlenen dienstverlening, b. Ambulancedienst De ambulancedienst, onder auspiciën van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) als vergunninghouder in de regio, onverwijld direct medisch handelen vereist is, is verantwoordelijk voor de behandeling voorafgaande aan het vervoer, het vervoer en de tijdens het vervoer te verlenen zorg van de patiënt. Voor de medisch inhoudelijke aspecten van de ambulancezorg van de patiënt is de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) eindverantwoordelijk. De ambulanceverpleegkundige, is verantwoordelijk voor de zorg ter plaatse en/of het vervoer. Zo nodig kan de ambulanceverpleegkundige ruggespraak houden met de MMA, die 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Een ambulanceverpleegkundige beschikt SOSA het diploma ambulanceverpleegkundige 1. Een ambulancechauffeur heeft een MBO werk- en denkniveau, een geldig EHBO- en reanimatiediploma en het SOSA-diploma ambulancechauffeur. 1 De Wet Big getroffen Besluit Functionele Zelfstandigheid, kent zelfstandige bevoegdheden toe aan de ambulanceverpleegkundige (* zie Besluit Functionele Zelfstandigheid,. Oktober 1997, hoofdstuk 2). 2012, Erasmus MC Pagina 4/11

5 Een Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) De medische verantwoordelijkheid voor de te leveren en de geleverde zorg is integraal binnen de organisatie ingebed binnen het functiegebied medisch management. Hierbij is binnen het functiegebied van het medisch management de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke aspecten van de ambulancezorg. Hierbij wordt aan het functiegebied medisch management vorm gegeven conform de sectorale uitgangspunten zodanig dat: de kwaliteit van de medisch inhoudelijke aspecten van de ambulancezorgverlening is geborgd; er toezicht is op de bekwaamheid van ambulancezorgverleners, op de ambulancevoertuigen en op de meldkamer voor ambulancezorg (MKA); de eindverantwoordelijkheid voor het medisch management in handen is van een arts, die formeel de opdrachtgever is voor het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen in het kader van de Wet BIG en voor de toepassing van protocollen daarbij. er een beschikbaarheid wordt gegarandeerd van 7 x 24 uur, voor consultatie. c. Mobiel Medisch Team Het Mobiel Medisch Team (MMT) komt ter plaatse wanneer mogelijk meer nodig is dan verpleegkundige zorg. Het MMT beschikt over een helikopter of een speciaal toegerust voertuig. Het team bestaat uit een gespecialiseerde arts, een gespecialiseerde verpleegkundige en een piloot. Een MMT verpleegkundige is een ervaren ambulance- of SEH verpleegkundige, die voor het MMT werk, zowel medisch als vliegoperationeel, intern opgeleid wordt. Een MMTarts is een anesthesioloog of een traumachirurg die voor het MMT werk extra intern is opgeleid. d. Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) De GHOR kent zogenoemde Officieren van Dienst, die bij een opgeschaalde situatie (grotere ongevallen, rampen e.d.) worden ingeschakeld om op de plaats van het incident de hulpverlening te coördineren. Een Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) heeft een HBO werk- en denkniveau en moet de OvDG-opleiding van de GHOR Academie hebben gevolgd. De OvDG heeft aantoonbare leidinggevende of coördinerende ervaring en heeft kennis met betrekking tot de organisatie van de openbare en patiëntgerichte gezondheidszorg in het bijzonder de processen van de spoedeisende medische hulpverlening. Een Commandant van Dienst Geneeskundig (CvDG). De CvDG neemt bij GRIP zitting in het Commando Plaats Incident (CoPI) en is op plaats incident eindverantwoordelijk voor alle geneeskundige processen (spoedeisende medische hulpverlening, preventieve openbare gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening). De CvDG geeft leiding aan een of meerdere OvDG s. 2012, Erasmus MC Pagina 5/11

6 3 Verzoeken om ambulancezorg Een ieder kan een verzoek om ambulancezorg en/of vervoer per ambulance indienen, zoals: a) de betrokkene in medische nood zelf b) Passanten, familieleden en andere betrokkenen via het alarmnummer (niet medici); c) zorgverleners uit de eerstelijnsgezondheidszorg (b.v. huisarts of verloskundige) d) Ziekenhuizen; e) Politie en brandweer 2012, Erasmus MC. Pagina 6/11

7 4 Kernpunten van de verantwoordelijkheidsverdeling a. Centralist meldkamer De centralist neemt in een zeer kort tijdsbestek de beslissing of en zo ja welke inzet van de ambulancedienst nodig en/of hoe de hulpvraag anderszins wordt afgehandeld (bv inschakelen van een ketenpartner zoals de huisarts). De centralist is verantwoordelijk voor deze zogenoemde triage. Zodra de ambulance op de plek van het incident is gearriveerd neemt de ambulanceverpleegkundige de verantwoordelijkheid tav de te leveren hulpverlening over van de centralist. Indien naar het oordeel van de ambulanceverpleegkundige meer of andersoortige hulp nodig is, schakelt hij de centralist in om dit uit te voeren. De centralist bepaalt hoe die hulp wordt geactiveerd. De centralist kan te allen tijde de MMA raadplegen bij medische vragen. Overdracht De overdracht van de zorg tussen twee hulpverleners is van wezenlijk belang voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening. Iedere hulpverlener, ongeacht opleiding en ervaring, is bij de overdracht gelijk. Bij het moment van overdracht dient duidelijk te zijn dat de verantwoordelijkheid voor de patiënt wordt overgedragen. Indien dat niet duidelijk is moet dit expliciet worden gemaakt met de mededeling van volgende aard: ik draag hierbij de verantwoordelijkheid aan jou over. Waarop degene aan wie wordt overgedragen antwoordt met ik neem de verantwoordelijkheid voor deze patiënt nu van jou over. De overdracht moet altijd gepaard gaan met een duidelijke informatieverstrekking over de aard en toedracht van de patiënt, volgens het MIST principe: M: Mechanism of Injuries I: Injuries found and suspected S: Signs T: Treatment given Daarmee gaat de gehele (medisch inhoudelijke en de juridische) verantwoordelijkheid over van de ene hulpverlener op de andere, onverlet latende de eigen professionele verantwoordelijkheid van de overdragende hulpverlener voor zijn handelen tot aan het tijdstip van de overdracht. Indien een medicus, een verloskundige of een paramedicus een patiënt heeft overgedragen aan de ambulanceverpleegkundige of het MMT, eindigt zijn verantwoordelijkheid op het moment dat de overdracht is afgerond. De ambulanceverpleegkundige en/of de MMT-arts kan de overdragende medicus of verloskundige nadien als informant raadplegen, maar de eindverantwoordelijkheid voor de patiënt blijft bij de ambulanceverpleegkundige en/of de MMT-arts, aan wie de zorg is overgedragen. De eindverantwoordelijkheid van de ambulanceverpleegkundige eindigt op het moment na afronding overdracht aan een andere medicus of verpleegkundige. Ook bij die overdracht horen de mededelingen over en weer, die hierboven zijn weergegeven. De ambulanceverpleegkundige mag c.q. moet een opdracht weigeren, indien hij van oordeel is dat vervoer zonder begeleiding door een ter zake kundige onverantwoord is en/of een adequaat niveau van zorg op de plaats van bestemming niet is gewaarborgd (LPA protocol 5.13 Overplaatsing). De ambulanceverpleegkundige pleegt, indien nodig, in dit soort situaties overleg met de MMA. In dat geval heeft de overdragende medicus de keus hetzij zelf met de ambulance mee te gaan, hetzij een daartoe bekwame vervanger te regelen. 2011, Erasmus MC Pagina 7/11

8 b. Inschakeling MMT-team, primaire inzet Zodra het MMT is ingeschakeld, bestaat er betrokkenheid van de MMT-arts. Ter plaatse neemt de MMTarts (na overdracht 2 ) de eindverantwoordelijk voor de medische zorg over van de ambulanceverpleegkundige. Tijdens het aanvliegen of aanrijden, is de MMT arts beschikbaar voor advies. Indien na inschakeling van het MMT, de op een eerder tijdstip ter plaatse aangekomen ambulanceverpleegkundige redenen ziet om de verdere inschakeling van het MMT achterwege te laten, neemt hij contact op met de MMT-arts. Vervolgens moet de MMT-arts zich op grond van de door de ambulanceverpleegkundige aangedragen informatie van vergewissen of de inzet van het MMT noodzakelijk blijft dan wel dat die kan worden afgebroken. Deze informatieoverdracht vindt plaats aan de hand van : M: Mechanism of Injuries I: Injuries found and suspected S: Signs T: Treatment given Wanneer de MMT-arts na aanvullend overleg en op grond van de hem aangereikte informatie uit de situatierapportage besluit om toch ter plaatse te gaan, deelt hij deze beslissing mee aan de ambulanceverpleegkundige met opgaaf van redenen. De ambulanceverpleegkundige blijft verantwoordelijk tot de overdracht aan de MMTarts. Als de patiënt reeds transportgereed is kan een rendez-vous worden afgesproken om delay te voorkomen. Ook kan na overleg de MMT-arts adviseren een scoop and run transport uit te voeren en de komst van het MMT niet af te wachten. Indien de MMT-arts besluit terug te keren, blijft de ambulanceverpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg. De MMTarts kan, op basis van de gevraagde en verstrekte informatie (door de ambulance-verpleegkundige), medeverantwoordelijk worden gehouden voor zijn beslissing en de eventuele gevolgen daarvan, om terug te keren. De ambulanceverpleegkundige draagt zorg voor een zorgvuldige rapportage van de inzet en de cancel ten behoeve van evaluatie. c. Inschakeling MMTteam, secundaire inzet Indien het MMT in eerste aanleg niet is ingeschakeld en de ambulanceverpleegkundige acht inzet van het MMT alsnog noodzakelijk, neemt hij contact op met de meldkamer. De centalist zet alsnog het MMT in. De ambulanceverpleegkundige blijft verantwoordelijk voor de zorg tot de MMT-arts ter plaatse is aangekomen. Rotterdam januari tenzij onverwijld direct medisch handelen vereist is. 2012, Erasmus MC Pagina 8/11

9 5 Afkortingen GHOR MKA MMA MMT ZWN OvDG CvDG MICU PICU M.I.S.T. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen MeldKamer Ambulancezorg Medisch Manager Ambulancezorg Mobiel Medisch Team Zuid West Nederland Officier van Dienst Geneeskundig Commendant van Dienst Geneeskundig Mobiel Intensive Care Unit Paediatric Intensive Care Unit Mechanism of Injuries (M) Injuries found and suspected (I) Signs (S) Treatment given (T) 2012, Erasmus MC Pagina 9/11

10 Bijlage 1: Verantwoording voor de totstandkoming van de richtlijn 1. Totstandkoming Het Traumacentrum heeft in samenwerking met de afdeling juridische zaken een concept richtlijn opgesteld. Dit concept is diverse malen in verschillende gremia besproken. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in een tweede concept, dat opnieuw in het Traumaplatform is afgestemd en met de traumacentra die grenzen aan de regio ZWN. Na die bespreking is de richtlijn definitief gemaakt en aan de Raad van Bestuur van het Erasmus MC aangeboden, om ter vaststelling in het ROAZ te brengen. De richtlijn is voorgelegd aan de Inspectie Gezondheidszorg. 2. Betrokken zorgaanbieders De initiatiefnemers achtten het van groot belang te komen tot consensus met alle betrokken zorgaanbieders in de regio. De regio omvat de ambulancezorg in de drie regio s (Rotterdam Rijnmond, Zuid Holland Zuid en Zeeland). Daarnaast zijn de Traumacentra West en het Traumacentrum Brabant gevraagd hiermee in te stemmen voor wat betreft de grensoverschrijdende zorg en de inzet van het MMT. Bijlage 2a bevat een overzicht van de organisaties en personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de richtlijn. Deze organisaties onderschrijven de voorliggende richtlijn. 3. De aard van de richtlijn De richtlijn is een afspraak tussen de betrokken zorgaanbieders waarin de verantwoordelijkheden van de zorgverleners zijn vastgelegd. De inhoud van de richtlijn is getoetst aan de relevante wetgeving. Deze richtlijn is in lijn met de huidige wet en regelgeving. 4. Actualisering richtlijn De initiatiefnemer tot het opstellen van de richtlijn (Het Traumacentrum ZWN) heeft op zich genomen de richtlijn up-to-date te houden. Iedere betrokkene die meent dat de richtlijn aanpassing behoeft, bijvoorbeeld als gevolg van te wijzigen regelgeving, is bevoegd - en wordt daartoe nadrukkelijk uitgenodigd - dit te melden bij het Traumacentrum ZWN. De richtlijn is beschikbaar op 5. Verantwoording Dit document is ontwikkeld in het Acute zorg netwerk Noord Nederland en met hun toestemming door het Traumacentrum Zuid West Nederland aangepast voor de regio Zuid West Nederland (waar ook de regio s Hollands Midden, Haaglanden en Midden West Noord Brabant toebehoren voor wat betreft de inzetten van het MMT). Ook is gebruik gemaakt van de richtlijn uit de Regio Noord West Nederland. 2012, Erasmus MC Pagina 10/11

11 Bijlage 2: Overzicht van de organisaties en personen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de richtlijn: Opstellers: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager TC ZWN Voor consultatie en instemming voorgelegd aan: Mw. M. Biekart, Medisch Manager Ambulancezorg, Regio Rotterdam Rijnmond Dhr. F. Weijschede, Medisch Manager Ambulancezorg, Regio Zuid Holland Zuid Dhr. R. Meppelder, directeur Zorg, Connexxion, regio Zeeland Dhr. H. van der Pas, Medisch Manager Ambulancezorg, Brabant MWN Dhr. J. de Nooij, Medisch Manager Ambulancezorg, regio Holland Midden Dhr. T. Eckhardt, Medisch Manager Ambulancezorg, regio Haaglanden Ter vaststelling voorgelegd in de volgende overlegvormen: Het Traumaplatform van 19 maart van het Traumacentrum Zuid West Nederland Het XXXXX van <XXXX> van het Traumacentrum Brabant Het XXXXX van <XXXX> van het Traumacentrum West Ondertekening: Hoofd Traumacentrum West: Prof. Dr. I.B. Schipper Hoofd Traumacentrum Brabant: Dr. M.Verhofstad: Hoofd Traumacentrum Zuid West Nederland: Dr. D. Den Hartog 2012, Erasmus MC Pagina 11/11

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg. Enkele beroepsinhoudelijke vraagstukken

Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg. Enkele beroepsinhoudelijke vraagstukken Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg Enkele beroepsinhoudelijke vraagstukken Inhoud Inleiding...3 Contouren van de Wet BIG...4 Verantwoordelijkheid van de MMA bij de totstandkoming van de

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon:038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

MMT. Inzet- en cancelcriteria. Een praktisch handvat voor het inzetten van MMT s en verdeling van verantwoordelijkheden tussen MKA, ambulance en MMT

MMT. Inzet- en cancelcriteria. Een praktisch handvat voor het inzetten van MMT s en verdeling van verantwoordelijkheden tussen MKA, ambulance en MMT MMT Inzet- en cancelcriteria Een praktisch handvat voor het inzetten van MMT s en verdeling van verantwoordelijkheden tussen MKA, ambulance en MMT juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 5 2 MMT-inzetcriteria in

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3 Criteria wens De patiënt bevindt zich in een (pre-) terminale fase of lijdt aan een ernstige chronische ziekte ten gevolge waarvan hij/zij niet in staat is op een andere manier dan liggend vervoerd te

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Versie: 2.0, augustus 2009 Status: definitief Opgesteld door: Mr. J.J.A. van Boven, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg in opdracht

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014 Model opschalingsplan ambulancezorg RAV S VOORBEREID Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Omschrijving en doel... 4 1.2 Context... 4 1.3 Referenties... 4 1.4 Uniformiteit... 5 1.5 Implementatie...

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013

Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Postbus 489 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

Op weg naar een efficiënte zorgverlening

Op weg naar een efficiënte zorgverlening Op weg naar een efficiënte zorgverlening INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan. Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond RAV Zuid-Holland Zuid

Gewondenspreidingsplan. Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond RAV Zuid-Holland Zuid Gewondenspreidingsplan Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond RAV Zuid-Holland Zuid Conceptversie 0.9, februari 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Nut en noodzaak gewondenspreiding... 3 1.2 Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Juridische status van standaarden en protocollen in de ambulancezorg

Juridische status van standaarden en protocollen in de ambulancezorg Juridische status van standaarden en protocollen in de ambulancezorg Inhoud Inleiding...3 Wettelijke verankering van de professionele standaard...4 Is er een juridisch verschil tussen een standaard, norm,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5 3. Medewerkers 7 3.1. Verpleegkundige 7 3.2.

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Gespecialiseerd Ambulancevervoer Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Juni 1892 Pilot gespecialiseerd vervoer 2 jaar voorbereiding

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden HAP+RAV

Verantwoordelijkheden HAP+RAV Handreiking Verantwoordelijkheden HAP+RAV Juridische aandachtspunten bij de samenwerking tussen Huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen Nijmegen/Utrecht/Zwolle 7 september 2012 Colofon Vereniging

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE ARTS AL DAN NIET IN OPLEIDING TOT (MEDISCH) SPECIALIST WERKZAAM IN HET ERASMUS MC

MODELINSTRUCTIE ARTS AL DAN NIET IN OPLEIDING TOT (MEDISCH) SPECIALIST WERKZAAM IN HET ERASMUS MC Projectcode Versie Definitief Datum 25 februari 2014 auteur Prof. dr. M. De Hoog E.A.J. Schoonen, MSc Beheerder Centrale Opleidingscommissie Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur Erasmus MC MODELINSTRUCTIE

Nadere informatie

KWANTITATIEVE MAAT. voor BEKWAAMHEID

KWANTITATIEVE MAAT. voor BEKWAAMHEID INSTRUMENTARIUM BEKWAAMHEIDSBELEID AMBULANCEZORGVERLENERS KWANTITATIEVE MAAT voor BEKWAAMHEID K.Brouwer, Groningen, februari 2016 in opdracht van: met bestuurlijke instemming V&VN Ambulancezorg, mei 2016

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Ambulancezorg, veilige zorg

Ambulancezorg, veilige zorg Introductie toolkit Patiëntveiligheid Ambulancezorg Ambulancezorg, veilige zorg Het programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg is er gekomen omdat wij als sector, net als de overheid overigens, de veiligheid

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Voorwoord Voor u ligt de Instructie arts werkzaam in de zorg voor mensen

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Scenario. Flitsrampen CRBN-E. Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Scenario. Flitsrampen CRBN-E. Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Scenario Flitsrampen CRBN-E Huisartsenzorg West Brabant Colofon Versie: 2015-11-02 Auteurs: Erik Stevens Huisartsenkring West-Brabant Karin Kwekkeboom Stichting Huisartsenposten West-Brabant

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Rapportage over een inventariserende enquête onder huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen

Rapportage over een inventariserende enquête onder huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen SAMENWERKING HUISARTSENPOSTEN EN REGIONALE AMBULANCEVOORZIENINGEN Rapportage over een inventariserende enquête onder huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen INHOUD Inleiding... 3 Methode...

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG

NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG Zwolle, maart 2003 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 3 1.1 De eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen 3 1.1.1 Het leveren van verantwoorde zorg 3 1.1.2 Het ontwikkelen

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Voorwoord. Colofon. Tekst Ambulancezorg Nederland

Voorwoord. Colofon. Tekst Ambulancezorg Nederland Ambulances in-zicht 2010 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 fax: 038 488 26 47 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

First responder. beleidsdocument en landelijke richtlijn. Versie: 30 november 2005 Status: definitief

First responder. beleidsdocument en landelijke richtlijn. Versie: 30 november 2005 Status: definitief First responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding Op

Nadere informatie

First en rapid responder

First en rapid responder First en rapid responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Traumacentrum ZWN

Jaarverslag 2014. Traumacentrum ZWN Jaarverslag 2014 Traumacentrum ZWN Inhoudsopgave Inleiding De activiteiten van het Traumacentrum ZWN richten zich op de Traumazorg, de bredere Acute Zorg inclusief de Opgeschaalde Zorg en het MMT. In al

Nadere informatie

Regionale Overeenkomst SIGMA

Regionale Overeenkomst SIGMA Regionale Overeenkomst SIGMA Veiligheidsregio Zeeland en Het Nederlandse Rode Kruis, Noodhulpregio Zeeland Opgesteld door : W.v.d. Dorpel, GHOR Zeeland en A. Kuipers, het Nederlandse Rode Kruis Datum :

Nadere informatie

Vertrouwen in de witte kolom

Vertrouwen in de witte kolom Project gewondenvolgende registratieprocedure Rapportage december 2004 juni 2006 Vertrouwen in de witte kolom GHOR Rotterdam-Rijnmond WPC Wilhelminakade 947, 24 e etage Postbus 50536 3007 JA Rotterdam

Nadere informatie

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg is ontleend aan het functieprofiel

Nadere informatie

Richtlijn. ambulancezorg op het water

Richtlijn. ambulancezorg op het water Richtlijn ambulancezorg op het water Versie: 1.0, augustus 2009 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op 26 augustus 2009 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Nota Verantwoorde Ambulancezorg Nota Verantwoorde Ambulancezorg Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon:038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Nota Verantwoorde Ambulancezorg Nota Verantwoorde Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Postbus 489 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst Ambulancezorg Nederland Redactie

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid BIG - Commissie Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Alle professionals die beroepsmatig werken

Nadere informatie

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Inleiding Sinds 2 juli 2007 viel het beheer van de Standaard Digitale Nota (hierna aangeduid als SDN of de Standaard) onder de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk Ambulance Verpleegkundige HEMS Crewmember Roelof van Dijk Even voorstellen 1982 Verpleegkundige Leeuwarden 1985 C.C.U. Haarlem 1987 Anesthesiologie Den Haag 1989 Ambulancedienst Delft 1994 Ambulancedienst

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Taakopdracht adviescommissie acute zorg

Taakopdracht adviescommissie acute zorg Taakopdracht adviescommissie acute zorg Inleiding Op 10 december jongstleden is door de Provincie Groningen, de Districts Huisartsen Vereniging Groningen (DHV), het District Specialisten Beraad Groningen/Noord-Drenthe

Nadere informatie

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG Functieprofiel van de Medisch Manager Ambulancezorg in de RegionaleAmbulanceVoorziening Brouwer Onderzoek, Ontwikkeling &Advies drs. K.Brouwer S.O.J.Palmelaan197 9728VJ Groningen

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden.

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Document ID 042325 Versie 2 Titel Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Status Definitief Autorisator Hoeven, JG van der Auteur

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

Dispatcher MKA. schaal 7, max. 2.809 bruto per maand op fulltime basis

Dispatcher MKA. schaal 7, max. 2.809 bruto per maand op fulltime basis Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Dispatcher MKA Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader: Functie-indeling: fulltime, 32-36 uur per week Zet ambulancezorg in, monitort

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot

Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot Competentie- en beroepsgerichte aanpak bij: RA V Brabant Midden West - Noord 14-4-2015 1 ADVIES ASSISTENTIE & TRAINING Jan van Grinsven Wilbert van Beersum 14-4-2015

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie