Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening"

Transcriptie

1 Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van een heftige of levensbedreigende toestand van de patiënt zonder uitstel moet worden verleend door daartoe bevoegde zorgverleners en waarbij vervoer per ambulance noodzakelijk lijkt. Het bieden van prehospitale zorg voor, tijdens en na het vervoer van de patiënt vindt nooit plaats door een solitair werkende zorgverlener, maar is altijd een samenwerking tussen verschillende zorgverleners of een overdracht van de patiënt door de ene hulpverlener naar de andere. Dat geldt zeker voor acute zorg die wordt gevraagd buiten het ziekenhuis, maar kan ook voorkomen binnen de muren van het ziekenhuis (bijvoorbeeld in geval van intern vervoer van de patiënt bij overdracht van de ene specialist naar de andere) of tussen ziekenhuizen. Dit protocol geeft antwoord op de vraag welke zorgverlener van welke discipline op welk moment verantwoordelijk is voor de zorg. Het protocol heeft als doelstelling de patiënt te garanderen, dat hij in kwalitatief opzicht de beste zorg ontvangt en er op de plek van het incident geen discussie ontstaat over de vraag wie welke beslissing kan en mag nemen. 2. Betrokken hulpverlenende instellingen en hulpverleners a. Gemeenschappelijke Meldkamer Er zijn gemeenschappelijke meldkamers van ambulancezorg, brandweer en politie in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Alle meldingen, ook die via het alarmnummer binnenkomen, worden afgehandeld door zogenoemde centralisten op deze meldkamers 1. Afhankelijk van de hulpvraag komt de melding binnen bij de ambulancezorg, de brandweer of de politie. Indien de centralist bij wie de melding binnenkomt dat noodzakelijk vindt, schakelt hij meteen de andere disciplines in. Die zetten vervolgens hun eigen discipline in gang. 1 De drie meldkamers zullen worden samengevoegd tot één meldkamer Noord Nederland. 1

2 De vraag naar acute zorg vangt per definitie aan bij de meldkamer wanneer vervoer per ambulance noodzakelijk lijkt. De centralist van de ambulancezorg heeft om die reden een centrale plaats in dit protocol. b. Ambulancezorg De ambulancezorg is verantwoordelijk voor het vervoer en de tijdens het vervoer te verlenen zorg van de patiënt. Voor de zorg van de patiënt is de medisch manager ambulancezorg (MMA) eindverantwoordelijk. De ambulanceverpleegkundige, die een daartoe gespecialiseerde opleiding heeft, is verantwoordelijk voor de zorg ter plaatse en/of het vervoer. Zo nodig kan de ambulanceverpleegkundige ruggespraak houden met de MMA, die 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Voor het overige wordt de zorg, te verstrekken door de ambulanceverpleegkundige, bepaald door het krachtens de Wet BIG getroffen Besluit functionele zelfstandigheid ( ). Dit besluit kent zelfstandige bevoegdheden toe aan de ambulanceverpleegkundige met betrekking tot met name genoemde handelingen. Dit besluit is gehecht aan dit protocol. De ambulancezorg werkt met het landelijk vastgestelde protocol Ambulancezorg met daarop de regionale aanvullingen/aanpassingen. c. Mobiel Medisch Team Het Mobiel Medisch Team (MMT) beschikt over een helikopter en een speciaal toegerust voertuig voor zeer acute situaties, waarbij meer nodig is dan verpleegkundige zorg. Het team bestaat, naast de piloot of chauffeur, altijd uit een gespecialiseerde arts en een gespecialiseerde verpleegkundige. d. Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) De GHOR kent zogenoemde Officieren van Dienst, die bij een opgeschaalde situatie (grotere ongevallen, rampen e.d.) worden ingeschakeld om op de plaats van het incident de hulpverlening te coördineren. Aangezien het in dit protocol gaat om de afbakening van de medische en verpleegkundige zorgverlening, blijft de rol van de coördinerende officier van dienst buiten beschouwing Verzoeken om ambulancevervoer Het verzoek om ambulancezorg en/of vervoer per ambulance kan door iedere burger worden gedaan. In de praktijk roepen zorgverleners uit de eerstelijnsgezondheidszorg (b.v. huisarts of verloskundige) het meest ambulancezorg in. Daarnaast komen de meldingen vooral binnen van: a. Passanten, familieleden en andere betrokkenen (niet medici); b. Ziekenhuizen; c. Politie en brandweer. Voor de centralist is de expertise van degene die om ambulancezorg vraagt een indicatie voor de betrouwbaarheid van de informatie die hij krijgt bij het verzoek om ambulancezorg. 2 De bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij grootschalige rampen en ongevallen zullen separaat onder de loep worden genomen. 2

3 Dat bepaalt mede zijn besluit om ambulancezorg in te zetten, evenals de aard van de noodzakelijke zorg (alleen verpleegkundig of ook medische) en de spoed die nodig is. Een verzoek van een medisch professional om ambulancezorg wordt altijd gehonoreerd, tenzij er gewichtige redenen zijn om dat niet te doen. 4. Kernpunten van de verantwoordelijkheidsverdeling a. Centralist meldkamer De centralist neemt in een zeer kort tijdsbestek de beslissing of en zo ja welke hulp nodig is en hoe de hulpvraag wordt afgehandeld. De centralist is verantwoordelijk voor deze zogenoemde triage. Zodra de ambulance op de plek van het incident is gearriveerd neemt de ambulanceverpleegkundige de verantwoordelijkheid over. Indien naar het oordeel van de ambulanceverpleegkundige meer of andersoortige hulp nodig is, schakelt hij de centralist in. De centralist bepaalt vervolgens welke hulp wordt ingeschakeld. De centralist kan te allen tijde de MMA raadplegen. b. Overdracht De overdracht is van wezenlijk belang voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening. Verschillen in bekwaamheden van zorgverleners en medici mogen niet van invloed zijn op de kwaliteit van de overdracht. Iedere hulpverlener, ongeacht opleiding en ervaring, is bij de overdracht gelijk. De feitelijke overdracht dient altijd gepaard te gaan met de volgende mededeling: ik draag hierbij de verantwoordelijkheid aan jou over. Degene aan wie wordt overgedragen antwoord daarop altijd: ik neem de verantwoordelijkheid voor deze patiënt nu van jou over. Daarmee gaat de juridische (tuchtrechtelijke) verantwoordelijkheid over van de ene hulpverlener op de andere, onverlet latende de eigen professionele verantwoordelijkheid van de overdragende hulpverlener voor zijn handelen tot aan het tijdstip van de overdracht. Indien een medicus, een verloskundige of een paramedicus een patiënt heeft overgedragen aan de ambulanceverpleegkundige of het MMT, eindigt zijn verantwoordelijkheid op het moment dat de overdracht is afgerond. De ambulanceverpleegkundige en/of de MMT-arts kan de overdragende medicus of verloskundige nadien als informant raadplegen, maar de eindverantwoordelijkheid voor de patiënt blijft bij de ambulanceverpleegkundige en/of de MMT-arts. De eindverantwoordelijkheid van de ambulanceverpleegkundige eindigt op het moment na afronding overdracht aan een andere medicus of verpleegkundige. Ook bij die overdracht horen de mededelingen over en weer, die hierboven zijn weergegeven. De ambulanceverpleegkundige mag c.q. moet een opdracht weigeren, indien hij van oordeel is dat vervoer zonder medische begeleiding onverantwoord is en/of een adequaat niveau van zorg op de plaats van bestemming niet is gewaarborgd. De ambulanceverpleegkundige pleegt, indien nodig, in dit soort situaties overleg met de MMA. 3

4 In dat geval heeft de overdragende medicus de keus hetzij zelf met de ambulance mee te gaan, hetzij een daartoe bekwame vervanger te regelen. c. Bevoegd- en bekwaamheden Het Besluit functionele zelfstandigheid bepaalt welke medische verrichtingen een ambulanceverpleegkundige mag verrichten zonder toezicht door en tussenkomst van de opdrachtgever. Het Landelijk Protocol Ambulancezorg aangevuld met regionale protocollen, geven richtlijnen voor een groot aantal handelingen waarvoor een ambulanceverpleegkundige kan komen te staan. De in deze protocollen opgenomen algemene opdracht wordt beschouwd als een opdracht van de arts en zijn voor de ambulanceverpleegkundige dan ook leidraad van zijn professioneel handelen. In situaties waarin de protocollen niet voorzien is er sprake van handelen in noodsituaties. Dit alles laat onverlet, dat de MMA altijd mag worden geraadpleegd, als de omstandigheden dat toelaten. Alle zorgverleners in de hulpketen vervoer bij acute zorg conformeren zich aan het Landelijk Protocol Ambulancevervoer en de aanvullende regionale protocollen. De ambulanceverpleegkundige, die desgewenst de MMA kan en soms moet raadplegen, is bevoegd en eindverantwoordelijk voor de zorg ter plaatse en tijdens het vervoer. In geval het MMT is ingeschakeld neemt de MMT-arts de eindverantwoordelijkheid voor de zorg van de ambulanceverpleegkundige over. d. Voorbehouden handelingen Voorbehouden handelingen die niet genoemd zijn in de artikelen 2 tot en met 4 van het Besluit functionele zelfstandigheid en die niet van acute aard zijn, mogen door de ambulanceverpleegkundige uitsluitend na opdracht van de MMA worden verricht. e. Inschakeling MMT-team Zodra het MMT is ingeschakeld, bestaat er betrokkenheid van de MMT-arts. Indien na inschakeling van het MMT de op een eerder tijdstip ter plaatse aangekomen ambulanceverpleegkundige redenen aanwezig acht om de inschakeling achterwege te laten, neemt hij contact op met de MMT-arts. De MMT-arts moet zich er op grond van de door de ambulanceverpleegkundige aangedragen informatie van vergewissen of de inzet van het MMT noodzakelijk blijft dan wel dat die kan worden afgebroken. Indien de MMT-arts besluit terug te keren, blijft de ambulanceverpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg. Indien het MMT in eerste aanleg niet is ingeschakeld en de ter plaatse aangekomen ambulanceverpleegkundige acht inzet van het MMT alsnog noodzakelijk, neemt hij contact op met de MMT-arts. De MMT-arts besluit op grond van de door de ambulanceverpleegkundige aangedragen informatie of het MMT alsnog in actie komt. De ambulanceverpleegkundige blijft verantwoordelijk voor de zorg tot de MMT-arts ter plaatse is aangekomen. 4

5 5. Nadere uitwerking Vervoer van hulpvragers buiten een ziekenhuis of zorginstelling (ongepland vervoer) De centralist Ambulancezorg brengt op een systematische wijze en in zeer korte tijd de hulpvraag in beeld. Hij neemt de beslissing of ambulancezorg noodzakelijk is of niet. Indien de centralist van oordeel is, dat op korte termijn, naast vervoer met verpleegkundige begeleiding medische zorg ter plaatse noodzakelijk is, schakelt hij het MMT in. De verantwoordelijkheid van de ambulancezorg voor de zorg vangt aan op het moment dat de ambulanceverpleegkundige bij de hulpvrager is aangekomen en, indien het verzoek om ambulancezorg is gedaan door een medisch professional, de verantwoordelijkheid expliciet is overgedragen. Uitgangspunt is, dat een verzoek om hulp wordt gehonoreerd tenzij de centralist gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de verzoeker onjuist gebruik maakt van de meldkamer, (bijvoorbeeld omdat kort voor de melding een eerdere melding is gedaan, waarvoor een ambulance langs is geweest zonder dat dat nodig was). Er kunnen zich drie situaties voordoen. Het verzoek om ambulancezorg leidt tot hulpverlening met vervoer, tot hulpverlening zonder vervoer, tot inzet van een andere hulpverlener of er is sprake van een loze rit. Acute zorg tijdens gepland vervoer Naast ambulancezorg en/of vervoer van patiënten in acute situaties verzorgt de ambulancezorg ook het geplande vervoer in opdracht van de meldkamer. Met gepland vervoer wordt bedoeld vervoer van patiënten tussen ziekenhuizen, vervoer van patiënten van huis naar het ziekenhuis en terug voor een poliklinische behandeling enz. Over het algemeen is bij dit type vervoer geen sprake van een acute noodsituatie. Niettemin kan een dergelijke situatie wel onverwacht ontstaan tijdens het vervoer. Ook voor die situaties geldt dit protocol. 6. De gang van een patiënt in de onderscheiden categorieën a. Acute hulp in huis van patiënt Algemeen Nadat de centralist MKA de noodzaak van ambulancezorg en/of vervoer en/of inschakeling van het MMT heeft vastgesteld, is de ambulanceverpleegkundige/mmt-arts na aankomst verantwoordelijk voor de zorg ter plaatse en het vervoer onder de juiste condities. De ambulanceverpleegkundige/mmt-arts stelt vast of zijn hulp noodzakelijk is, dan wel of volstaan kan worden met zelfzorg of zorg door de huisarts. Indien de ambulanceverpleegkundige, nadat hij ter plaatse is gearriveerd, alsnog de inschakeling van het MMT noodzakelijk acht, neemt hij contact op met de MMT-arts. De MMT-arts besluit op grond van de door de ambulanceverpleegkundige aangedragen informatie of het MMT in actie komt. Indien de ambulanceverpleegkundige besluit om de patiënt te vervoeren naar het ziekenhuis en de huisarts aanwezig is bij het vertrek van de patiënt, bepaalt de huisarts tot op het moment van vertrek de aard van de behandeling. Zodra de overdracht is afgerond gaat de verantwoording over naar de ambulanceverpleegkundige tot het moment van overdracht in het ziekenhuis. Indien zich tijdens het 5

6 vervoer vragen aandienen die niet door de ambulanceverpleegkundige kunnen worden beantwoord, raadpleegt hij de MMA. De patiënt moet, indien fysiek en/of psychisch mogelijk, instemmen met de zorg en/of zijn vervoer naar een ziekenhuis. Acute hulp bij bevallingen thuis De verloskundige (waarmee ook wordt bedoeld de huisarts in de rol van verloskundige) die zorg biedt tijdens een bevalling aan huis en die genoodzaakt is de vrouw en/of het kind met spoed naar het ziekenhuis te laten vervoeren, is verantwoordelijk voor de zorg van de vrouw en/of het kind tot het moment waarop de ambulanceverpleegkundige met de patiënt(en) vertrekt. De verloskundige draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg over aan de ambulanceverpleegkundige, die tijdens het vervoer maatregelen kan nemen die hij nodig oordeelt. Ook indien de verloskundige met de patiënt (moeder en/of kind) meereist, blijft de ambulanceverpleegkundige verantwoordelijk. Uiteraard kan de ambulanceverpleegkundige de verloskundige inschakelen voor het uitvoeren van handelingen waarvoor de verloskundige bij uitstek deskundig is. Voor die handelingen blijft de verloskundige zelf verantwoordelijk. b. Acute hulp op straat of in een openbare ruimte Er kunnen zich twee situaties voordoen. De centralist heeft bepaald dat volstaan kan worden met enkelvoudig ambulancezorg. De ambulanceverpleegkundige bepaalt tijdens de zorg ter plaatse en tijdens het vervoer de aard van de noodzakelijke zorg. Indien een toevallig aanwezige medicus zich als zodanig bekend maakt, kan de ambulanceverpleegkundige (nadat de medicus zich als zodanig heeft kunnen legitimeren) de medicus om advies vragen. De ambulanceverpleegkundige blijft echter verantwoordelijk. Dit laat onverlet de uit de beroepseed voortvloeiende verantwoordelijkheid van iedere medicus. De centralist heeft bepaald dat assistentie nodig is van het MMT. De MMT-arts is verantwoordelijk. De ambulanceverpleegkundige is ondergeschikt aan hem. Het kan zijn dat de behandelend specialist van de patiënt bekend is en (telefonisch) wordt geraadpleegd. Niettemin blijft de MMT-arts verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt, tot het moment dat overdracht aan de ontvangende arts is afgerond. Ook hier geldt dat de patiënt, indien fysiek en/of psychisch mogelijk, moet instemmen met de zorg en/of zijn vervoer naar een ziekenhuis. c. Acute hulp bij intern vervoer binnen een ziekenhuis of tussen ziekenhuizen (interklinisch vervoer) De behandelend specialist besluit om de patiënt geheel of voor een specifiek te beantwoorden vraag over te dragen aan een andere specialist. Daartoe moet de patiënt vervoerd worden van het ene ziekenhuis naar het andere dan wel van de ene afdeling naar de andere. Degene die de zorg van een ander overneemt dient de instructies van de medisch specialist op te volgen, tenzij de omstandigheden of de toestand van de patiënt zich zodanig wijzigen dat naar het oordeel van degene die de zorg heeft overgenomen een 6

7 wijziging in de behandeling van de patiënt noodzakelijk is. In dat geval wordt er overleg gepleegd met de medisch specialist die de zorg voor de patiënt heeft overgedragen of met de MMA, indien en voor zover de tijd dat toelaat en ervan uitgaande dat de medisch specialist telefonisch bereikbaar is. Het MMT wordt uitsluitend ingeschakeld voor spoedeisend interklinisch vervoer, dat wil zeggen vervoer dat binnen 1 uur moet plaatsvinden. Het planbare interklinisch vervoer, waarbij inschakeling van een arts/intensivist noodzakelijk is, vindt plaats door de zogenoemde MICU (Mobile Intensieve Care Unit). Dit is een speciaal IC voertuig met een gekwalificeerde bemanning. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de ketenzorgpartners uit de regio Noord Nederland en met juridische ondersteuning van de heren Wijnberg en Kalfsbeek van Wijnberg Advocaten. Groningen, 2013 C.B.M. Kaagman Manager Traumacentrum Acute Zorg Netwerk Noord Nederland Universitair Medisch Centrum Groningen 7

8 Gebruikte afkortingen GHOR MKA MMA MMT geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen meldkamer ambulancezorg medisch manager ambulancezorg mobiel medisch team 8

9 Afspraken m.b.t. verloskundige zorg in relatie tot ambulancezorg Aanleiding De afstand tot een verloskundig centrum wordt door de centralisatie steeds groter. Om de zorg voor moeder en kind zo goed mogelijk te borgen zijn een aantal werkafspraken gemaakt tussen de verloskundigen en de ambulancediensten. Uitgangspunt hierbij is om de deskundigheid van de verloskundige te koppelen aan die van de ambulancezorg. Een zeer beperkt deel van het totale ambulancepakket heeft betrekking op de verloskunde. De mogelijkheden voor ambulancemedewerkers om hierin voldoende kennis en ervaring te onderhouden is daarom beperkt. Het Diaconessenhuis te Meppel heeft aangegeven, dat zij absoluut geen verloskundige zorg meer kunnen bieden. Ook verloskundige spoedgevallen (bijvoorbeeld solutio en navelstrengprolaps) en maternale complicaties (bijvoorbeeld fluxus) kunnen niet in Meppel worden behandeld. In Dokkum is de afspraak aangaande de fluxus post partum anders, hier kunnen deze patiënten wel aangeboden worden. De gemaakte werkafspraken zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen en te streven naar een uniforme werkwijze tussen verloskundigen en ambulancemedewerkers. Wij zullen de gemaakte afspraken delen met de andere regio s in Nederland, waarbij een landelijke uniforme werkwijze het uiteindelijke doel is. 1 Gemaakte afspraken Wanneer gaat de verloskundige mee in de ambulance? 1. Indien de ambulance met spoed (A1) naar het ziekenhuis rijdt Bij een A1 rit met een vrouw in partu zal de verloskundige altijd in de ambulance meegaan. Bij een maternale indicatie (lees: in de zwangerschap of post partum) zal de verloskundige niet in de ambulance meerijden. 2. Indien de verloskundige dit zelf nodig acht De verloskundige is, in tegenstelling tot een ambulanceverpleegkundige, specialist op het gebied van verloskunde. Een inschatting over de noodzaak om wel of niet mee te gaan in de ambulance wordt dan ook door de verloskundige zelf gemaakt, voor zover dit niet tegen afspraak nummer 1 ingaat. 3. Op verzoek van het ambulanceteam Een ambulanceverpleegkundige is geen specialist op het gebied van verloskunde. Daarnaast is het onderwerp verloskunde maar een klein deel (<0,5%) van de werkzaamheden binnen de ambulancezorg, waardoor de ambulanceverpleegkundige zich relatief onervaren kan noemen. Indien de ambulanceverpleegkundige wil dat de verloskundige meegaat in de ambulance bij een vrouw in partu, dan wordt hieraan gehoor gegeven zonder discussie ter plaatse. 9

10 Verloskundige - alarmeert bij twijfel laagdrempelig en vroegtijdig de ambulance - verzorgt adequate overdracht aan AVP - maakt werkafspraken met AVP (taakverdeling: wie doet wat op welk moment bij deze casus) - verantwoordelijk voor bevalling incl. verloskundige medicatie Ambulanceverpleegkundige (AVP) - ontvangt bij aankomst mondelinge overdracht van de verloskundige - maakt werkafspraken met verloskundige (taakverdeling: wie doet wat op welk moment bij deze casus) - verantwoordelijk voor maternale complicaties en eventuele medica- Verantwoordelijkheidsverdeling verloskundige en ambulanceverpleegkundige ter plaatse 1 Deze werkafspraken gelden zowel voor verloskundigen als verloskundig actieve huisartsen. Waar verloskundige geschreven staat, kan ook huisarts gelezen worden. - assisteert bij reanimatie pasgeborene - overlegt met gynaecoloog en bepaalt ziekenhuis en geeft advies mee (direct OK of afdeling verloskunde) - verantwoordelijk voor reanimatie pasgeborene - verantwoordelijk voor vervoer van patiënt naar het ziekenhuis Bepaalde uitgangspunten 1. Indien het MMT (medisch mobiel team= traumaheli) ter plaatse is, dan is de MMT-arts leidend 2. Kind en moeder worden niet in één ambulance vervoerd 3. Evaluatie vindt standaard plaats; de betrokken hulpverleners maken afspraken over de invulling en het tijdstip. 4. Bij een reanimatie komt er standaard een 2 e ambulance ter assistentie; bij een kinderreanimatie wordt het MMT ook primair ingezet door de meldkamer. 5. De normtijd voor een A1-urgentie is 15 minuten, voor de A2-urgentie staat 30 minuten. 6. Bij vervoer naar het ziekenhuis bepalen de verloskundige en ambulanceverpleegkundige bij een vrouw in partu gezamenlijk of dit met of zonder spoed gebeurt; deze urgentie wordt op medische gronden bepaald zonder rekening te houden met omgevingsfactoren (reactie van buren op sirene, etc.). 7. Als de ambulance gevraagd wordt om alvast ter plaatse te gaan in verband met mogelijke complicaties, dan gaan zij bij aankomst naar binnen en wachten in het huis. De verloskundige kan de ambulancebemanning uiteindelijk vragen om mee te helpen en de vrouw te vervoeren. Als de bevalling toch nog goed verloopt, kan de bemanning weer terug naar de post. Dit wordt dan als EHGV (=eerste hulp geen vervoer)-rit ingevoerd in EDAZ (=elektronisch dossier ambulancezorg). 8. De onder punt 7 benoemde vroege inzet van de ambulance is een onderdeel van de gewenste parallelle acties, dat gebruikelijk zijn in de afspraken aangaande overdracht bij spoedeisende verloskunde tussen de verloskundigen en de ziekenhuizen (gynaecologen, anesthesiologen/ok-teams en kinderartsen). 10

11 Opleiding Eventuele opleidingsactiviteiten (incl. stagemogelijkheden) worden op basis van lokaal initiatief verder uitgewerkt Punten ter overweging - terugreis verloskundige Indien de verloskundige mee gaat in de ambulance, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de beschikbaarheid en het terugbrengen van de verloskundige, dit ter voorkoming van discussie ter plaatse. De ambulance zal niet in alle gevallen de verloskundige terug kunnen brengen. De verloskundigen dienen hierover afspraken te maken met de zorgverzekeraar. - CTG (cardiotocograaf) apparaat Dit apparaat is speciaal bedoeld ter ondersteuning van verloskundige activiteiten. Er dient landelijke discussie plaats te vinden binnen de verloskundige keten over de meerwaarde van een CTG apparaat. Hierbij kan ook worden gekeken naar een eerder gehouden pilot in Nijmegen. - aanrijdtijden Er moeten afspraken worden gemaakt over de 45 minutennorm (en indirect de mogelijkheden voor thuisbevalling). Dit is ons inziens een landelijke discussie. 11

12 Voorstel protocol samenwerking verloskundige en ambulanceverpleegkundige 12

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3 Criteria wens De patiënt bevindt zich in een (pre-) terminale fase of lijdt aan een ernstige chronische ziekte ten gevolge waarvan hij/zij niet in staat is op een andere manier dan liggend vervoerd te

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Naam regio/vsv: (onafhankelijk) Voorzitter van regio/vsv: (indien aanwezig) Leden van bestuur regio/vsv: Contactgegevens ((e-mail)adres en

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Algemeen. Code Acute Verloskunde. (versie: 1) Nummer 01658. Versie 1. Aanmaakdatum 21-06-2012. Datum laatste wijziging 29-11-2012

Algemeen. Code Acute Verloskunde. (versie: 1) Nummer 01658. Versie 1. Aanmaakdatum 21-06-2012. Datum laatste wijziging 29-11-2012 Algemeen Nummer 01658 Titel Code Acute Verloskunde Versie 1 Status Definitief Eigenaar Auteur Autorisator gynaecologie Administrator Dr. M. Porath Aanmaakdatum 21-06-2012 Datum laatste wijziging 29-11-2012

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon:038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Uitgezakte navelstreng

Uitgezakte navelstreng Uitgezakte navelstreng Gynaecoloog Ambulance Verloskundige/huisarts 2. Dienstdoende gynaecoloog Overdracht volgens SPAR-methodiek: Nadat de patiënt is gesitueerd op de begane grond retrograad blaas vullen

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH

Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH Bijlage 1. Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH 5 september 2014 Dit triageprotocol is ontwikkeld door het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en AmbulanceZorg Nederland

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland. van melding tot overdracht

Ambulancezorg in Nederland. van melding tot overdracht Ambulancezorg in Nederland van melding tot overdracht 2 Inleiding Deze brochure gaat over ambulancezorg. Iedereen is bekend met ambulances; toch weten maar weinig Nederlanders wat er rondom ambulances

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5 3. Medewerkers 7 3.1. Verpleegkundige 7 3.2.

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG KICK-PROTOCOLLENDAG 2017 VILANS, UTRECHT 16 JUNI 2017 MR. FRÉ DE VRIES, ( JURIST, DOCENT EN VERPLEEGKUNDIGE) ONDERWERPEN WORKSHOP Wettelijke basis

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

Op weg naar een efficiënte zorgverlening

Op weg naar een efficiënte zorgverlening Op weg naar een efficiënte zorgverlening INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Richtlijn. ambulancezorg op het water

Richtlijn. ambulancezorg op het water Richtlijn ambulancezorg op het water Versie: 1.0, augustus 2009 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op 26 augustus 2009 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Publiekrechtelijke Overeenkomst

Publiekrechtelijke Overeenkomst Publiekrechtelijke Overeenkomst Grensoverschrijdende Buren-Ambulancehulpverlening De Stad Aken, de Kreis Aken en de Kreis Heinsberg in Duitsland vertegenwoordigt door resp. de Oberbürgermeister van Aken,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013

Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013 Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013 Geachte relatie, Zoals u in de vorige nieuwsbrief wellicht hebt kunnen lezen, loopt het EHBOvoordeeltje (5% vroegboekkorting) nog tot het einde van de deze maand! Vorig

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Gespecialiseerd Ambulancevervoer Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Juni 1892 Pilot gespecialiseerd vervoer 2 jaar voorbereiding

Nadere informatie

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben Protocol zieken kinderen en medicijnen kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Zieke kinderen 3. Preventie 4. Wijze van handelen door

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE ARTS AL DAN NIET IN OPLEIDING TOT (MEDISCH) SPECIALIST WERKZAAM IN HET ERASMUS MC

MODELINSTRUCTIE ARTS AL DAN NIET IN OPLEIDING TOT (MEDISCH) SPECIALIST WERKZAAM IN HET ERASMUS MC Projectcode Versie Definitief Datum 25 februari 2014 auteur Prof. dr. M. De Hoog E.A.J. Schoonen, MSc Beheerder Centrale Opleidingscommissie Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur Erasmus MC MODELINSTRUCTIE

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Functieomschrijving Organisatie Functiebenaming : RAV Brabant WMN : meldkamer ambulancezorg Datum van vaststelling : Kern/doel van de functie De verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg draagt

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Uitgezakte navelstreng

Uitgezakte navelstreng Uitgezakte navelstreng Gynaecoloog Ambulance Verloskundige/huisarts Belt: 1. Ambulance dienst 2. Dienstdoende gynaecoloog Overdracht volgens SPAR-methodiek: Nadat de patiënt is gesitueerd op de begane

Nadere informatie

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid BIG - Commissie Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Alle professionals die beroepsmatig werken

Nadere informatie

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN calamiteit, time-out, capaciteitsbeperking Auteur: Opdrachtgever: Werkgroep meldingen beschikbaarheid ziekenhuizen ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Ed van Leeuwen, manager bedrijfsvoering Jeroen Zoeteman, manager behandelzaken Schandalen in de pers 3 April 2003 Opdracht aan de GGz

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Voorwoord Voor u ligt de Instructie arts werkzaam in de zorg voor mensen

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Ziza Zebra

Kinderdagverblijf Ziza Zebra Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Kinderdagverblijf Ziza Zebra Versie Januari 2015 Inleiding Een ouder kiest onder andere voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor het kind gegarandeerd

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk Ambulance Verpleegkundige HEMS Crewmember Roelof van Dijk Even voorstellen 1982 Verpleegkundige Leeuwarden 1985 C.C.U. Haarlem 1987 Anesthesiologie Den Haag 1989 Ambulancedienst Delft 1994 Ambulancedienst

Nadere informatie

Bijlage 1: GGz-triagewijzer

Bijlage 1: GGz-triagewijzer Bijlage 1: GGz-triagewijzer Voor deze generieke module is een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening in kan schatten welke hulpverlening een

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

CONCEPT Wijzigingen voorbehouden na vergadering federatiebestuur d.d. dinsdagavond 18 december.

CONCEPT Wijzigingen voorbehouden na vergadering federatiebestuur d.d. dinsdagavond 18 december. CONCEPT Wijzigingen voorbehouden na vergadering federatiebestuur d.d. dinsdagavond 18 december. Standpunt KNMG over vrije artsenkeuze Samenvatting: Vrije artsenkeuze is een belangrijk goed. Patiënten moeten

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg is ontleend aan het functieprofiel

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Standpunt KNMG over vrije artsenkeuze

Standpunt KNMG over vrije artsenkeuze Standpunt KNMG over vrije artsenkeuze Dit standpunt van de KNMG is tot stand gekomen na consultatie van de NVOG en de Commissie Gelijke Behandeling. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Ketenprotocol. Kraamconsulten kinderartsen. Auteurs: E.D. Stam

Ketenprotocol. Kraamconsulten kinderartsen. Auteurs: E.D. Stam Ketenprotocol Kraamconsulten kinderartsen Auteurs: E.D. Stam Datum: 19 januari 2017 Algemeen Het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV Zoetermeer ) is in 2012 formeel opgericht ter verbetering

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de ambulanceverpleegkundige is ontleend aan het functieprofiel ambulanceverpleegkundige.

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de ambulanceverpleegkundige is ontleend aan het functieprofiel ambulanceverpleegkundige. De opleiding tot ambulanceverpleegkundige De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de ambulanceverpleegkundige is ontleend aan het functieprofiel ambulanceverpleegkundige. Het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Wat heeft dat met elkaar te maken? Soms lijkt een maat regel die geno - men wordt lastig te begrijpen in relatie tot

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Inleiding Het kan voorkomen dat kinderen ziek worden terwijl ze op Ziezo zijn. Ziezo kent daarom een protocol waarin afspraken staan over hoe er

Nadere informatie

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Inleiding Een ziek kind is het liefste thuis, dat weten we allemaal. Het begrip ziek is echter voor een ieder anders. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

Naast deze informatie kun je van alles vinden over onze dienst op het internet; www.umcgambulancezorg.nl

Naast deze informatie kun je van alles vinden over onze dienst op het internet; www.umcgambulancezorg.nl Inleiding Je wilt een spreekbeurt houden op school over de ambulancehulpverlening. Wij vinden het leuk dat je belangstelling toont voor ons werk en willen je er dan ook graag informatie over geven. We

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013-544992 rapportage Aan Van Vie Kopie Onderwerp Minister van VWS Inspecteur-generaal Verloskundige zorg regio Meppel

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Welkom. Even voorstellen

Welkom. Even voorstellen Welkom Even voorstellen Waar gaat het om? Opdracht (mandaat, leden LPOAZ) ophalen De regio (medezeggenschap RAV) aan het woord Ontwikkelingen (halen en brengen) Even voorstellen Doelstelling Landelijk

Nadere informatie