Lijst van afkortingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van afkortingen"

Transcriptie

1 AFKORTINGEN 196 Lijst van afkortingen A Arbowet Arbeidsomstandighedenwet AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Awgb Algemene wet gelijke behandeling B BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen BlinN Bonded Labour in Nederland BSN burgerservicenummer BTN Branchebelang Thuiszorg Nederland BW Burgerlijk Wetboek C CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CBS Centraal Bureau voor de Statistiek CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination Against Women CEEP European Centre of Employes and Enterprises providing Public services CFMW Commission Filippino Migrant Workers CGB Commissie Gelijke Behandeling CNV Christelijke Nationaal Vakverbond COTG Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg CRvB Centrale Raad voor Beroep CTG College Tarieven Gezondheidszorg CWI Centrum voor Werk en Inkomen E EEG Europese Economische Gemeenschap EER Emancipatie Effect Rapportage EG Europese Gemeenschap(pen) EU Europese Unie EVV Europees Verbond van Vakverenigingen F FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging fte fulltime-equivalent H HH1 Huishoudelijke hulp 1 HH2 Huishoudelijke hulp 2 HvJ Hof van Justitie van de Europese Unie/ Gemeenschappen I ILO International Labour Organisation J JAR Jurisprudentie Arbeidsrecht K Ktr. Kantonrechter L LB Wet op de loonbelasting LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer LVT Landelijke Vereniging voor Thuiszorg M MDW migrant domestic worker MKB Midden- en Kleinbedrijf N NJB Nederlands Juristenblad P Pb. Publicatieblad PGB persoonsgebonden budget R RIO Regionaal Indicatie Orgaan Rb. Rechtbank RWI Raad voor Werk en Inkomen ROW Resultaat Overige Werkzaamheden RSP Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren RvdW Rechtspraak van de Week S SER Sociaal-Economische Raad SMA Sociaal Maandblad Arbeid SR Sociaal Recht Stb. Staatsblad Stcrt. Staatscourant SVB Sociale Verzekeringsbank SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid T Tica Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming U UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen V VAR Verklaring Arbeidsrelatie VAR-ROW Verklaring Arbeidsrelatie-Resultaat Overige Werkzaamheden VAR-WUO Verklaring Arbeidsrelatie-Winst uit Onderneming VNG Vereniging voor Nederlandse Gemeenten VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport W WA wettelijke aansprakelijkheid WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsheidsverzekering WAV Wet Arbeid Vreemdelingen WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen WAZO Wet arbeid en zorg Wgb Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WML Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning WOA Wet verbod onderscheid naar arbeidsduur WSW Wet Sociale Werkvoorziening WULBZ Wet uitbreiding loonbetalingsplicht bij ziekte WW Werkloosheidswet WWB Wet Werk en Bijstand Z ZFW Ziekenfondswet Zvw Zorgverzekeringswet ZW Ziektewet zzp zelfstandige zonder personeel 197

2 LITERATUUR Literatuur Arbeidsovereenkomst (losbl.) Arbeidsovereenkomst, hoofdred. G.J.J. Heerma van Voss, Deventer: Kluwer (losbl.) Asscher-Vonk SMA 1974 I.P. Asscher-Vonk, Huishoudelijk personeel en de werknemersverzekeringen, SMA 1974, p Asscher-Vonk NJB 1987 I.P. Asscher-Vonk, Wijziging van het BBA, NJB 1987, p. 235, 236. Asscher-Vonk SMA 1996 I.P. Asscher-Vonk, De arbeidsovereenkomst het universeel entreebiljet?, SMA 1996, p Asscher-Vonk SMA 1997 I.P. Asscher-Vonk, Het verbod van onderscheid op grond van een verschil in arbeidsduur in art. 7:648 BW, SMA 1997, p Asscher-Vonk & Groenendijk 1999 I.P.Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk (red.), Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische analyse van de gelijkebehandelingswetgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers Asscher-Vonk 2007 I.P. Asscher-Vonk, Hoofdstuk 8 Zwangere en pas bevallen werkneemsters, in: I.P. Asscher-Vonk e.a., De zieke werknemer, Deventer: Kluwer Asscher-Vonk & Bouwens 2007 I.P. Asscher-Vonk & W.H.A.C.M. Bouwens, H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer Asscher-Vonk & Bouwens 2009 I.P. Asscher-Vonk & W.H.A.C.M. Bouwens, H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer Aveant 2008 Aveant Thuiszorg BV, Thuiszorg, waar thuis ook is. Informatiebrochure voor alphahelpenden, z.p Batelaan, Berkhout & Homburg 2000 H.J. Batelaan, A. Berkhout en G.H.J. Homburg, Het aanbod van persoonlijke diensten: systematiek en ontwikkelingen, z.p Batelaan, Wiersma & Homburg 2000 H.J. Batelaan, E.G. Wiersma en G.H. Homburg, Evaluatie regeling schoonmaakdiensten particulieren, onderzoek uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag: Ministerie SZW september Bijleveld 2008 Leontine Bijleveld, Verslag Expertbijeenkomst over de juridische positie van (migranten) huishoudelijk personeel, Leiden: Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann Bijleveld & Cremers 2008 Leontine Bijleveld en Eva Cremers, Wettelijke uitsluiting maakt alfahulp goedkoop, NRC Handelsblad 26 april Bijleveld, Cremers & Depuydt 2008 Leontine Bijleveld, Eva Cremers en Katrien Depuydt, Je rechten als huishoudelijke hulp bij een privé-persoon thuis, Abvakabo FNV juni Bijleveld & Mans 2009 Leontine Bijleveld en Linda Mans, Women s rights - some progress, many gaps, Shadow report by the Dutch NGOs; an examination of the Fifth Report by the Government of the Netherlands On Implementation of the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), , Utrecht: Netwerk VN-Vrouwenverdrag Bittner & Weinkopf 2000 Susanne Bittner & Claudia Weinkopf, Erfahrungen und Perspektiven der Förderungen haushaltbezogener Dienste, WSI Mitteilungen 4/2000, p Boers 2008 Petra Boers, Schoonmaken voor een schijntje, You don t work, I don t pay, Contrast oktober Boonstra 2002 K. Boonstra, Hoofdstuk 2 Deeltijdarbeid, in: E.Verhulp (red.) Flexibele arbeidsrelaties, Deventer: Kluwer Van den Brink & Van Eerdewijk 2008 Marjolein van den Brink en Anouka van Eerdewijk,...voor zichzelf en zijn gezin... Mensenrechten, gender en de onzin van een verdragscomité speciaal voor vrouwen, Tijdschrift voor Genderstudies 2008, nr. 4, p Burri 2000 S. Burri, Tijd delen. Deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk perspectief, (diss.) Utrecht oktober Burri 2004 S. Burri, Gelijke behandeling m/v, Den Haag: Sdu Uitgevers CEDAW 2008 General Recommendation No.26 on Women Migrant Workers (CEDAW/ C/2009/WP.1/R). CEDAW 2009 a CEDAW, List of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports: Netherlands, United Nations (CEDAW/C/NLD/Q/5)

3 LITERATUUR CEDAW 2009 b CEDAW, Responses to the list of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports: Netherlands, United Nations (CEDAW/ C/NLD/Q/5/ Add.1). CEDAW 2010 CEDAW, Concluding Comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Netherlands (CEDAW/C/NLD/CO/5). CFMW 2005 Commission Filippino Migrant Workers (CFMW) en RESPECT NL, Migrant domestic workers visible and making a difference, Amsterdam Convenant Thuiszorg 2008 Convenant Bemiddeling in de thuiszorg bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen, Den Haag: 23 oktober Cootjans SMA 1975 G.J.A.B. Cootjans, Huishoudelijk personeel en werknemersverzekeringen, SMA 1975, p. 115, 116. Cremers & Holtmaat 2002 Eva Cremers en Rikki Holtmaat, De rechtpositie van huishoudelijk personeel. Notitie in opdracht van de FNV, Amsterdam: FNV Cremers-Hartman 2004 E.Cremers-Hartman, Gelijke behandeling bij de arbeid in zes wetten. Een actueel overzicht van hoofdlijnen, overeenkomsten en verschillen, PS-special 2004 nr. 5, Deventer: Kluwer Cremers-Hartman NJB 2008 E. Cremers-Hartman, Huishoudelijk personeel mogelijk van uitsluiting bevrijd door Europese Commissie, NJB 2008, p. 696, 697. Cremers-Hartman SR 2008 E. Cremers-Hartman, Huishoudelijk personeel: uitsluiten of beschermen?, SR 2008, p. 107, 108. Cremers-Hartman 2009 E. Cremers-Hartman, Deeltijd Huishoudelijk Personeel: minder ontslag- en geen inkomensbescherming, in: M.S. Houwerzijl & S.S.M. Peters (red.), Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking, Deventer: Kluwer Driessen Nemesis 1992 M.Driessen, annotatie bij HR 23 november 1990, Nemesis 1992, Rechtspraak Nemesis 1992, 235. Driessen Nemesis 1996 M. Driessen, annotatie bij CRvB 29 april 1996, Nemesis 1996, Rechtspraak Nemesis 1996, 634. Driessen SR 1996 M. Driessen, Je zult maar persoonlijke diensten verrichten, SR 1996, p Driessen NJB 1996 M. Driessen, Ziek, zwak, zwanger.. Over vrouwen en de Wulbz, NJB 1996, p Van Eerde SR 2005 R.L. van Eerde, De persoonsgebonden budgethouder als gedwongen werkgever, Sociaal Recht 2005, nr 9, p Eleveld SMA 2008 A. Eleveld, Een uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiële gelijkheid, SMA 2008, p ETUC 2005 ETUC, Report Out of the Shadows. Organising and protecting domestic workers in Europe: the role of trade unions, Brussel Europees Parlement 2000 Europees Parlement, Verslag over de normalisering van huishoudelijk werk in de informele economie, verslag opgesteld door Miet Smet 2000 (2000/2021 (INI)), Def. Versie a5-0301/2000. Flexibele arbeidsrelaties (losbl.) Flexibele arbeidsrelaties, hoofdred. E. Cremers-Hartman, Deventer: Kluwer (losbl.). FNV 2003 FNV INFO Werk & Privé, Huishoudelijk personeel 3.07, december Groenman,Van Vleuten & Holtmaat 1997 L.S. Groenman, C.E. van Vleuten, R. Holtmaat, Het Vrouwenverdrag in Nederland anno Verslag van de commissie voor de eerste nationale rapportage over de implementatie in Nederland van het Internationaal Verdrag tegen Discriminatie van Vrouwen, Den Haag: SZW/VUGA Groot & Maassen van den Brink 2008 Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink, Markt juist goed voor zorg, NRC Handelsblad 4 april Heenk ArbeidsRecht 1996 K.H.A. Heenk, Rechtspositie van de alpha-hulp nog verder uitgehold, ArbeidsRecht /9, p. 12,13. Holtmaat NJB 1998 R. Holtmaat, De kracht van een verdrag. Mogelijkheden voor doorwerking van het VN-Vrouwenverdrag in het Nederlandse recht, NJB 1998, p Holtmaat 2001 Rikki Holtmaat, Defective Accelaration: the Dutch Emancipation Policy. The Implementation of the UN Women s Convention in the Netherlands, Shadow report based on the Second and Third Government Reports (November 1998 and September 2000) and prepared on behalf of the 25th session of CEDAW in New York, June/July

4 LITERATUUR ILO 2010 International Labour Organisation (ILO), 99 th Session, 2010, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III (Part 1 A) General Report and observations concerning particular countries. Geneva: ILO 2010 Keuzenkamp & Merens 2006 Saskia Keuzenkamp en Ans Merens (red.), Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden, Den Haag: SCP Kraamwinkel & Reurs NJB 2010 Margriet Kraamwinkel en Marcel Reurs, Heeft u een zwarte of een witte werkster? Migrant Domestic Workers van dubbel illegaal naar arbeidsovereenkomst en verblijfsrecht, NJB 2010, p Lambalgen 2008 Jaco van Lambalgen, Samen op de fiets, Opzij 2009, nr. 3, p. 10. Massuger & Plessen, SMA 1998 P.M.M. Massuger, W.G.M. Plessen, Informatieverplichting van de werkgever; een aantal kritische kanttekeningen, SMA 1998, p Miedema, Post & Woldringh 2003 Frank Miedema, Bob Post en Clara Woldringh, Voor geld of van Gogh? Au pairs en hun gastgezinnen in Nederland. Evaluatie au pair regeling. Nijmegen: ITS Ministerie OC&W 2008 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), The 5th Report from the Netherlands about the implementation of the UN Women s Convention, period , (CEDAW/C/NLD/5), Den Haag: juni Ministerie VWS 1999 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Integrale notitie over de rechtspositie van alfahulpen, Bijlage bij Kamerstukken II 1999/2000, , nr. 6, Den Haag, 23 december Monster, Cremers & Willems 1998 W.C. Monster, E. Cremers, L. Willems, Vrouwenverdrag, moederschap, ouderschap en arbeid, Den Haag: SZW/VUGA Morée 2005 Marjolein Moreé, Een EER voor de Wmo. Emancipatie-effectrapportage inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning, Utrecht: EIZ/NIZW Morselman & Vroonhof 2003 M. Morselman en P.J.M. Vroonhof, Eindrapport Vogelvrij? Een onderzoek naar de sociale en fiscale status van freelancer, Zoetermeer: juli NGO s Notes 2009 NGO s Notes for Presession working group 2009, NGO s Notes on the 5th Report of The Netherlands. On behalf of the pre-session working group of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Utrecht/Geneva: Netwerk VN-Vrouwenverdrag februari Nievers 2003 Eline Nievers, We moeten haar koesteren: over de relatie tussen ouders en de betaalde kinderoppas aan huis, (diss) Utrecht Nationaal Rapporteur Mensenhandel 2007 Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Mensenhandel. Vijfde rapportage van de Nationaal Rapporteur, Den Haag Olbers SR 1996 M.M. Olbers, Geen Wulbz meisje maar een sloddervos, SR 1996, p Pennings 2004 F.L.J. Pennings, Nederlands socialezekerheidsrecht in een internationale context, Deventer: Kluwer Peters 2006 S.S.M. Peters, Verdund sociaal recht, (diss.) Nijmegen PWC 2008 PriceWaterhouseCoopers, Transparantie in de kostenstructuur van hulp bij het huishouden, z.p. 9 december Ramakers e.a 2007 Clarie Ramakers e.a., Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl , Eindrapport ITS, Nijmegen: ITS augustus Ramakers & Van den Wijngaart 2005 Clarie Ramakers en Mary van den Wijngaart, Persoonsgebonden budget en mantelzorg. Onderzoek naar de aard en de omvang van betaalde en onbetaalde mantelzorg, Nijmegen, ITS september Reede 2002 Ralph Reede, Positie van au pairs uit landen buiten de Europese Unie in Nederland, Tilburg De Ruijter 2005 Esther de Ruijter, Household Outsourcing. De uitbesteding van huishoudelijke taken en kinderzorg, (diss.) Utrecht 2005 Rust 1997 Ursula Rust, Nadelöhr und Einschätzungsprägorative die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur (un)mittelbaren Geschlechterdiskriminiering im Socialrecht, Streit 1997, nr. 4, p RWI 2006 I Raad voor Werk en Inkomen (RWI), Huis houden op de markt, Den Haag: RWI januari RWI 2006 II Raad voor Werk en Inkomen (RWI), Huis houden op de markt (2), Den Haag: RWI november

5 LITERATUUR Schöpp-Schilling 2007 a Hanna Beate Schöpp-Schilling, The Nature and Mandate of the Committee, in: Hanna Beata Schopp-Schilling en Cees Flintermann, The circle of empowerment. Twenty-five years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, New York: The Feminist Press at the University of New York Schöpp-Schilling 2007 b Hanna Beate Schöpp-Schilling, The Nature and Scope of the Convention, in: Hanna Beata Schopp-Schilling en Cees Flintermann, The circle of empowerment. Twenty-five years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, New York: The Feminist Press at the University of New York SCP 2008 Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Definitief Advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2009, Den Haag: SCP december SER-advies Sociaal-Economische Raad (SER), Werken aan zekerheid I en II, SERadvies 97-05, Den Haag: SER 1997 SER-advies Sociaal-Economische Raad (SER),Personenkring werknemersverzekeringen, SER-advies 04-09, Den Haag: SER SER-advies Sociaal-Economische Raad (SER), Personenkring werknemersverzekeringen (vervolgadvies), SER-advies 06-07, Den Haag: SER SVB Servicebericht PGB Sociale Verzekeringsbank (SVB), SVB Servicebericht PGB, 1-13, 1 (december 2005) 13 (december 2009), Sparrius 2001 C.F. Sparrius, De verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers, (diss. Nijmegen), Maastricht: Shaker Publishing BV Stevens & Albregts 2006 L.G.M. Stevens en D.A. Albregtse, Persoonlijke Dienstverlening en fiscale uitvoerbaarheid. z.p. november Tijdens, van der Lippe & de Ruijter 2003 Kea Tijdens, Tanja van der Lippe en Esther de Ruijter, Working Women s Choices for Domestic Help. The Effects of Financial and Time Resources, Aias Working Paper 03/17, Amsterdam: AIAS oktober United Nations 2007 United Nations, Report of the Special Rapporteur on violence against women, it s causes and consequences, A/HRC/4/34/Add.4, 7 February 2007 UWV 2008 UWV, Kwantitatieve Informatie 2008, Amsterdam: UWV 2009 Vendrig e.a J.P. Vendrig e.a, Evaluatie Wet Uitbreiding rechtsgevolgen Verklaring Arbeidsrelatie, Zoetermeer: EIM december Vereniging voor Vrouw en Recht 2008 Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR), Commentaar Blauwdruk Modern Migratiebeleid, Leiden: VVR oktober Van Walsum 2007 Sarah van Walsum, The changing legal context of migrant domestic work in the Netherlands, Paper presented at the conference New migration dynamics: regular and irregular activities on the European labour market, December , Nice, France. Wentholt 1990 K. Wentholt, Arbeid en zorg. Een verkenning vanuit het gelijkheidsbeginsel van de rechtspositie van werknemers met gezinsverantwoordelijkheid, (diss.), Groningen Van der Windt, Arnold & Keulen 2007 W. van der Windt, E.J.E Arnold en R.F. Keulen, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen , Utrecht: Regiomarge VWS 2000 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Bent u alfahulp, gastouder of werkt u voor iemand met een persoonsgebonden budget? (brochure), Den Haag: Ministerie VWS Zandvliet, Tanis & de Koning 2006 Kees Zandvliet, Olivier Tanis en Jaap de Koning, Budgettaire en werkgelegenheidseffecten van het RWI advies Huishouden op de markt, onderzoek door SEOR in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, Rotterdam: SEOR november Zandvliet e.a a Zandvliet e.a., De rol van de informele sector en instroom arbeid uit MOElanden, Notitie ter voorbereiding op expertmeeting 10 juni 2008 Den Haag. Zandvliet e.a.2008 b Kees Zandvliet e.a., Werkgelegenheid in Den Haag. Ontwikkelingen, achtergronden en beleidsmogelijkheden, Den Haag oktober

6 WEBSITES Lijst van websites en elektronische publicaties Deze lijst bevat de verkorte verwijzing naar websites, zoals vermeld in de voetnoten. Het verdient aanbeveling de zoekfuncties te gebruiken. Bij het opstellen van de lijst bleek dat de veranderingen op dit terrein snel gaan en dat bij vernieuwing van websites informatie uit de oude nog al eens verloren is gegaan. In dat geval biedt de zoekfunctie geen soelaas. Website Abvakabo FNV: Website ActiZ, organisatie van zorgondernemers: Website Aveant: Website Belastingdienst: Website CAK: Website CEDAW: www2.ohchr.org/english/bodies Website College voor Zorgverzekeringen, PGB-pagina: (voorheen: Website FNV: Website FNV Bondgenoten: Website Hof van de Europese Unie: Website van Homecleaning & services: Website ILO: Website over Invoering Wmo (VWS & VNG): Website Ministerie van Sociale Zaken: gaat op in: Website Ministerie SZW over regeling Dienstverlening aan huis: Website Nationaal Kompas Volksgezondheid: Website Nanny Bemiddelingsbureau Topnanny; Website Netwerk VN-Vrouwenverdrag, gefacilieerd door de St. Emancipatie Online: Website Per Saldo. De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebondenbudget: Website Raad voor Werk en Inkomen: Website van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden: Website Regeltante: Website regionale PGB-consulenten: Website van de Rijksoverheid: Bij deze website zijn door ons gebruikte departementale websites onder gebracht: evenals www. postbus51.nl. Website Sociaal Economische Raad: Website Stichting Alphatrots: Website SVB Servicecentrum PGB: Website T-zorg: Website Thuiszorg Service Nederland: Website UWV: Website Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann: Website ZZP Nederland: Geliëerde websites van Homeworks en/of Mijn Werkster :

7 Over de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann De Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) is een platform van juristen die specifiek aandacht willen besteden aan de positie van vrouwen in het recht in Nederland. De VVR stelt zich ten doel: het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen een netwerk te bieden aan juristen en aanverwanten met specifieke interesse voor vrouw en recht De VVR is in 2004 opgericht naar aanleiding van de stopzetting van de subsidie in dat jaar aan het Clara Wichmann Instituut, het expertise centrum voor Vrouw en Recht te Amsterdam. De VVR levert commentaar op voorgenomen wetgeving en op vanuit het verenigingsperspectief relevante ontwikkelingen. Deze commentaren en nieuwsberichten zijn te vinden op het opiniegedeelte van de website van de vereniging: Ook artikelen van leden zijn daarop te vinden. Verder geeft de VVR juridische publicaties van leden uit, zoals de onderhavige studie. De VVR kent een aantal werkgroepen, die met enige regelmaat samenkomen, onderling relevante jurisprudentie en andere stukken uitwisselen en zonodig externe activiteiten initiëren. Er zijn werkgroepen over sociaal en Europees recht, migratierecht, huiselijk en seksueel geweld. Ook organiseert de VVR themabijeenkomsten en conferenties waar onderwerpen ter sprake komen waarmee werkgroepen zich niet bezig houden. Deze bijeenkomsten zijn - evenals het jaarlijkse verenigingscongres (veelal tegen betaling) ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Op de Agenda op de website is de meest actuele informatie te vinden. Lidmaatschap kost 100 per jaar (studenten 25) aanmelding via Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann Postbus RA Leiden Drs. Leontine Bijleveld (1955) is vrouwenrechten expert, onderzoeker en adviseur arbeidsverhoudingen. Ze was co-rapporteur van de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag in Zij studeerde onder andere vrouwengeschiedenis en sociaal economische geschiedenis. Ze is al jaren actief in de vrouwenbeweging nationaal en internationaal, zowel op het terrein van reproductieve rechten als op het terrein van economische zelfstandigheid en gelijke behandeling. Ze werkte onder andere vijftien jaar bij het FNV- Vrouwensecretariaat. Ze is bestuurslid van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann. In 1992 werd haar de Joke Smit Prijs (regeringsprijs voor emancipatie) toegekend. Mr. Eva Cremers-Hartman (1951) is arbeidsrechtjurist en werkzaam als zelfstandig onderzoeker en publicist te Leiden. Zij is voorzitter van de Commissie Klachten behandeling Aanstellingskeuringen. Voorheen was zij verbonden aan de universi teiten van Groningen en Amsterdam. Gelijke behandeling, medezeggenschap en flexibele arbeidsrelaties zijn haar belangrijkste aandachtsgebieden. Zij is hoofdredacteur van enkele arbeidsrechtelijke handboeken en redacteur van de Oordelenbundel van de Commissie Gelijke Behandeling. Sinds de oprichting van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann is zij actief betrokken bij diverse verenigingsactiviteiten. Leontine Bijleveld Eva Cremers 208

8 Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel Deeltijd huishoudelijk personeel bestaat voor ten minste 95 procent uit vrouwen. Deze vrouwen hebben nooit een deugdelijke rechtsbescherming gehad. Ze hebben minder ontslagbescherming, slechts gedurende zes weken recht op loondoorbetaling bij ziekte, minder recht op informatie en zijn niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Is het anno 2010 nog gerechtvaardigd dat voor deze specifieke vorm van vrouwenarbeid slechts marginale sociale bescherming bestaat? Dit is de hoofdvraag van deze studie. Het onderzoek van zelfstandig onderzoekers Leontine Bijleveld en Eva Cremers heeft geresulteerd in een uitgebreid naslagwerk over de rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel. Het nationale en internationale juridische kader wordt geschetst. Naast de rechtspositie van de huishoudelijke hulp, de werkster en kinderoppas wordt ook de positie van bijzondere groepen zoals alfahulpen, PGB-zorgverleners, topnanny s, au pairs en migrant domestic workers besproken. De auteurs nemen het politieke en maatschappelijke debat over de toekomst van de markt van persoonlijke dienstverlening kritisch onder de loep. Ze pleiten voor een normalisering en daarmee voor een volwaardige rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel. Vereniging voor vrouw en recht Clara Wichmann

Een baan als alle andere?!

Een baan als alle andere?! Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel Leontine Bijleveld & Eva Cremers ?! Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel Leontine

Nadere informatie

Een baan als alle andere?!

Een baan als alle andere?! Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel Leontine Bijleveld & Eva Cremers ?! Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel Leontine

Nadere informatie

Waar zou Amsterdam zijn zonder domestic workers? lezing door Sara van Walsum, onderzoeker voor migratierecht aan de Vrije Universiteit

Waar zou Amsterdam zijn zonder domestic workers? lezing door Sara van Walsum, onderzoeker voor migratierecht aan de Vrije Universiteit symposium wereldhuis migratie de lasten en de baten 30 september 2010 Waar zou Amsterdam zijn zonder domestic workers? lezing door Sara van Walsum, onderzoeker voor migratierecht aan de Vrije Universiteit

Nadere informatie

deel 1 het juridisch kader

deel 1 het juridisch kader deel 1 het juridisch kader?! TWEE - RECHTSPOSITIE VAN DEELTIJD HUISHOUDELIJK PERSONEEL TOT 2007 2 Rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel tot 2007 2.1 Inleiding Werknemers die (nagenoeg) uitsluitend

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

De arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke positie van de dienstverlener aan huis

De arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke positie van de dienstverlener aan huis De arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke positie van de dienstverlener aan huis P.J.E. Fleurkens 968998 Masterscriptie Sociaal Recht & Sociale Politiek 28 Maart 2012 Universiteit van Tilburg

Nadere informatie

Masterscriptie Arbeidsrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam

Masterscriptie Arbeidsrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam Is de zwakke positie van het deeltijd werkend huishoudelijk personeel te rechtvaardigen en zo niet, zijn er mogelijkheden om deze positie te verbeteren? Masterscriptie Arbeidsrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen

OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen INTERVICT International Victimology Institute Tilburg OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen Prof. Dr. Renée Römkens /Tilburg University r.romkens@tilburguniversity.edu

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 281 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 778 2300 AT Leiden Info@vrouwenrecht.nl Aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Betreft: Kabinetsreactie op Dienstverlening aan

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ADO-rapport Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, Afscheid van het duale ontslagrecht, Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie 2000. Arbeidsovereenkomst en algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

deel 4?! het internationale juridische kader

deel 4?! het internationale juridische kader deel 4?! het internationale juridische kader NEGEN - INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN Internationale verplichtingen 9 9.1 Inleiding De wetgever moet zorgen dat het nationale recht in overeenstemming is met

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 G.].]. Heerma van Voss (red.) Boom Juridische uitgevers Den Haag 2009 2009 G.].]. Heerma van Voss / Boom ]uridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE HUISHOUDELIJK WERKERS

RECHTSPOSITIE HUISHOUDELIJK WERKERS Omslag Visie soc.partners_opmaak 1 12/20/13 10:00 AM Pagina 1 RECHTSPOSITIE HUISHOUDELIJK WERKERS VISIE FNV-OSB EN DE RATIFICATIE VAN ILO-VERDRAG 189 www.fnv.nl VISIEDOCUMENT VAN 18 DECEMBER 2013 INHOUD

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Opinie. Onwil of spraakverwarring? Of wat er moeilijk is aan het implementeren van het VN-Vrouwenverdrag. Margreet de Boer 47.

Opinie. Onwil of spraakverwarring? Of wat er moeilijk is aan het implementeren van het VN-Vrouwenverdrag. Margreet de Boer 47. Onwil of spraakverwarring? Of wat er moeilijk is aan het implementeren van het VN-Vrouwenverdrag Margreet de Boer 47 In de afgelopen jaren heb ik de nodige kritiek geuit op de implementatie van het VN-

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het sociaal plan van der Hulst, J. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het sociaal plan van der Hulst, J. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het sociaal plan van der Hulst, J. Link to publication Citation for published version (APA): van der Hulst, J. (1999). Het sociaal plan Deventer: Kluwer General rights

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Vaktermen in het Engels van A-Z

Vaktermen in het Engels van A-Z Vaktermen in het Engels van A-Z distance to the labour market Chain Consultation Committee General Surviving Relatives Act General Old Age & Pensions Act labour assessor, occupational assessor, occupational

Nadere informatie

Gedragscode en follow-up inzake werving over de grens en behoud van personeel in de ziekenhuisbranche volgens ethische gedragsregels

Gedragscode en follow-up inzake werving over de grens en behoud van personeel in de ziekenhuisbranche volgens ethische gedragsregels Gedragscode en follow-up inzake werving over de grens en behoud van personeel in de ziekenhuisbranche volgens ethische gedragsregels De werkgeversorganisatie NVZ vereniging van ziekenhuizen en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

De Regeling dienstverlening aan huis

De Regeling dienstverlening aan huis De Regeling dienstverlening aan huis Hoofdstuk 3 van het advies van de Commissie Dienstverlening aan huis (Commissie Kalsbeek. In dit hoofdstuk beschrijft de commissie de Regeling dienstverlening aan huis

Nadere informatie

Toelichting op de opzet en inhoud van de bundel 1 Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri

Toelichting op de opzet en inhoud van de bundel 1 Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri Auteurs en referenten ix Toelichting op de opzet en inhoud van de bundel 1 Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri Regulering van ouderschap na scheiding: Nieuw recht en nieuwe mentalité de gouvernement?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Re-integratie volgens plan Faber, Karin Andrea

Re-integratie volgens plan Faber, Karin Andrea Re-integratie volgens plan Faber, Karin Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H4 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Begrippenlijst H4 Economie VMBO T2 Hoofdstuk

Nadere informatie

deel 2 de bijzondere groepen

deel 2 de bijzondere groepen deel 2 de bijzondere groepen?! VIJF - ALFAHULPEN 5 Alfahulpen 5.1 Inleiding Vanaf 1977 is de omvang van de groep werknemers die onder de uitzonderingspositie van deeltijd huishoudelijk personeel valt enorm

Nadere informatie

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener In de toekenningsbeschikking is vastgelegd hoeveel tegemoetkoming u ontvangt bij het regelen van de zorg, hulp of begeleiding die u nodig hebt. Als u met uw zorgverleners

Nadere informatie

Wnv en het perspectief cliënt

Wnv en het perspectief cliënt Wnv en het perspectief cliënt Goedkoop is (sociale) duurkoop Branko Hagen, LCR, 17-11-2012 Agenda De LCR wnv onder de loep (aanscherping WWB en Wwnv) Gevolg cliënten Wat / Hoe dan wel? LCR LCR heeft wettelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave UW ZORG, ONS WERK 2 U kunt rekenen op onze deskundige hulp Vier gratis diensten Hulp in het huishouden? ADVIES EN MODELOVEREENKOMSTEN 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB SERVICECENTRUM

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

Hulp bij huishouden met een PGB

Hulp bij huishouden met een PGB Hulp bij huishouden met een PGB Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een probleem heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U bent niet in staat uw probleem zelf of met

Nadere informatie

COLLECTIE ARBEIDSRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE ARBEIDSRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 13 juli 2016)

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 13 juli 2016) AH 3151 2016Z11922 Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 13 juli 2016) 1. Vindt u het acceptabel dat door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Een baan als alle andere?! addendum

Een baan als alle andere?! addendum Een baan als alle andere?! addendum VOORUITGANG IN DE RECHTSPOSITIE VAN HUISHOUDELIJK PERSONEEL? EEN OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELINGEN 2010-2015 Leontine Bijleveld Vereniging voor vrouw en recht Clara Wichmann

Nadere informatie

Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid

Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid Er is nu eindelijk een alternatief! Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid, kortweg NDSZ, is een online databank over sociale zekerheid. Alle socialezekerheidswetten

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs Page 1 of 12 Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs De gids is voor RechtenOnline samengesteld door de UB Maastricht. Mr drs CJP van Laer C.vanLaer@ub.unimaas.nl Dit is een gids bij

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven Den Haag, 14 HERZIENE AGENDA (i.v.m. toevoeging agendapunten*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 3, 8, 23 ELI i.v.m. agendapunt 8, 9, 13, 23

Nadere informatie

Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/ module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/ module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/2016 - module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Examenopgave 1 1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties

Flexibele arbeidsrelaties Flexibele arbeidsrelaties Prof. mr. E. Verhulp (red.) Mr. R.M. Beltzer Prof. dr. K. Boonstra Mr. D. Christe Prof. mr. J. Riphagen KLUWER,Jjp Deventer - 2002 Woord vooraf v Afkortingen xv Lijst van verkort

Nadere informatie

DOORREKENING VARIANTEN HUISHOUDELIJK

DOORREKENING VARIANTEN HUISHOUDELIJK DOORREKENING VARIANTEN HUISHOUDELIJK WERK EINDRAPPORT Opdrachtgever Paritaire Werkgroep Huishoudelijk Werk Kees Zandvliet Olivier Tanis Rotterdam, 29 oktober 2013 DOORREKENING VARIANTEN HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Wat is het doel van de subsidie? Mede ter uitvoering van de motie van Geel

Nadere informatie

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Internationaal werkgeverschap CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Mr. R.A.M. Blaakman/AWVN Senior adviseur internationaal Juridische Zaken 14-6-2011 #479440 1 Hebben jullie in de sector te maken met

Nadere informatie

Inkomensbescherming bij ziekte voor de 35-minner die bij de eigen werkgever uitvalt uit passende arbeid

Inkomensbescherming bij ziekte voor de 35-minner die bij de eigen werkgever uitvalt uit passende arbeid Inkomensbescherming bij ziekte voor de 35-minner die bij de eigen werkgever uitvalt uit passende arbeid Auteur: Joyce Matthijssen ANR: 748157 Studentnr: U1235943 Examencommissie: mw. mr. dr. B.B.B. Lanting

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

1.7 Verzelfstandiging van het arbeidsrecht. Arbeidsrecht als deel van het recht24

1.7 Verzelfstandiging van het arbeidsrecht. Arbeidsrecht als deel van het recht24 Afkortingen XIII Lijst van verkort aangehaalde literatuur XVII Hoofdstuk 1. Inleiding1 1.1 Definities van het arbeidsrecht1 1.2 Arbeidsrecht en economische orde. Historisch perspectief2 1.3 Arbeidsrecht

Nadere informatie

Masterthesis Rechtsgeleerdheid accent Arbeidsrecht Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek. De rechtspositie van huishoudelijke hulpen

Masterthesis Rechtsgeleerdheid accent Arbeidsrecht Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek. De rechtspositie van huishoudelijke hulpen Masterthesis Rechtsgeleerdheid accent Arbeidsrecht Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek De rechtspositie van huishoudelijke hulpen Een arbeidsrechtelijke beschouwing over de rechtspositie van

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

deel 3 het POLItIeKe KADeR?!

deel 3 het POLItIeKe KADeR?! deel 3 het POLITIEKE KADER?! 8 120 Het debat over de markt voor persoonlijke dienstverlening 8.1 Inleiding In de jaren negentig kwam in het parlement het debat op gang over het ontwikkelen van de markt

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht 2013 I 2014

Wetgeving sociaal recht 2013 I 2014 ,- 1 Wetgeving sociaal recht 2013 I 2014 G.J.]. Heerma van Voss (red.) 'I Boom Juridische uitgevers Den Haag 2013 I ' De samenstellers hebben bij de samenstelling van deze bundel de uiterste zorg betracht.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 81 Besluit van 22 februari 2012 tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging en de Wmo

Huishoudelijke verzorging en de Wmo Huishoudelijke verzorging en de Wmo Huishoudelijke verzorging en de Wmo Drs. W.F. Deelstra Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2008 Alle rechten

Nadere informatie

puntentoekenning 1 punt: er een gezagsverhouding ontbreekt en dat de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht.

puntentoekenning 1 punt: er een gezagsverhouding ontbreekt en dat de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht. Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 3 Correctiemodel voorbeeldexamen Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Wat is het kenmerkende verschil tussen aanneming van werk en een

Nadere informatie

~uropees Sociaal Handvest (herzien)

~uropees Sociaal Handvest (herzien) ~uropees Sociaal Handvest (herzien) prof. mr. GJJ. Heerma van Voss Hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden mr. A. ](eizer }\dvocaat Allen & Overy Amsterdam M. van der Sluis Student -assistent

Nadere informatie

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag)

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) 1987-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02219 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant Eigen keuze Pgb is een keuze Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen Ook keuze mogelijk voor zorg in natura : alles wordt

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Relatie adviesaanvraag personenkring werknemersverzekeringen en RWI-voorstellen persoonlijke dienstverlening

Relatie adviesaanvraag personenkring werknemersverzekeringen en RWI-voorstellen persoonlijke dienstverlening Relatie adviesaanvraag personenkring werknemersverzekeringen en RWI-voorstellen persoonlijke dienstverlening 1. Inleiding Onlangs heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) advies uitgebracht aan de Tweede

Nadere informatie

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu Presentatie Marjolijn Blokzijl OVERZICHT PRESENTATIE Situatieschets Demografische veranderingen Noodzakelijke strategieën Arbeidsparticipatie oudere werknemers

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Literatuurlijst. SER-publicaties

Literatuurlijst. SER-publicaties Literatuurlijst SER-publicaties SER (1996) Advies Toekomstscenario s onbetaalde arbeid, publicatienr. 96/06, SER (2006) Advies Mobiliteitsmanagement, publicatienr. 06/09, SER (2006) Advies Personenkring

Nadere informatie

De economische betekenis van mantelzorg

De economische betekenis van mantelzorg De economische betekenis van mantelzorg Guus Schrijvers, opvolger van prof.dr. J.C.M. Hattinga Verschure en auteur van het boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel Beschrijving van het begrip mantelzorg

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag /Antwoord op de meest gestelde vragen over re-integratie Wet Verbetering Poortwachter: 1) Wanneer er sprake

Nadere informatie

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt?

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie 16 januari 2014 Iris Hoen Inleiding 1. Payrolling 2. Relatie tussen payrollonderneming en werknemer

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 17 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 3, 8, 23 ELI i.v.m. agendapunt 8, 9, 13, 23 FIN i.v.m. agendapunt 9 I&A i.v.m.

Nadere informatie

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wetten Elektriciteitswet 1998 o Artikel 21 o Artikel 26a o Artikel 27 o Artikel 28 o Artikel 31 o Artikel 36 Burgerlijk Wetboek Boek 7 o Artikel 523 o Artikel 533 46 48 49 Algemene pensioenwet politieke

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 31 AUGUSTUS 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

De ontslagpraktijk van de cwi

De ontslagpraktijk van de cwi De ontslagpraktijk van de cwi Mr. dr. J. van Drongelen Mr. A.D.M, van Rijs Tweede herziene druk Kluwer - Deventer - 2008 Woord vooraf v Lijst van afkortingen xin 1 Een schets van de geschiedenis van het

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Tijd delen. Deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk perspectief. Susanne Burri

Tijd delen. Deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk perspectief. Susanne Burri Tijd delen Deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk perspectief Susanne Burri Inhoudsopgave LUST VAN AFKORTINGEN xiv 1 INLEIDING 1 1 DEELTUDARBEID: VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17549 30 juni 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2015, 2015-0000157599, tot

Nadere informatie

Hulp bij huishouden met een PGB

Hulp bij huishouden met een PGB Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een probleem heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U bent niet in staat uw probleem zelf of met hulp van anderen (helemaal) op

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Bijlagen Bijlage 1 Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) Kring van

Nadere informatie