Lijst van afkortingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van afkortingen"

Transcriptie

1 AFKORTINGEN 196 Lijst van afkortingen A Arbowet Arbeidsomstandighedenwet AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Awgb Algemene wet gelijke behandeling B BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen BlinN Bonded Labour in Nederland BSN burgerservicenummer BTN Branchebelang Thuiszorg Nederland BW Burgerlijk Wetboek C CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CBS Centraal Bureau voor de Statistiek CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination Against Women CEEP European Centre of Employes and Enterprises providing Public services CFMW Commission Filippino Migrant Workers CGB Commissie Gelijke Behandeling CNV Christelijke Nationaal Vakverbond COTG Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg CRvB Centrale Raad voor Beroep CTG College Tarieven Gezondheidszorg CWI Centrum voor Werk en Inkomen E EEG Europese Economische Gemeenschap EER Emancipatie Effect Rapportage EG Europese Gemeenschap(pen) EU Europese Unie EVV Europees Verbond van Vakverenigingen F FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging fte fulltime-equivalent H HH1 Huishoudelijke hulp 1 HH2 Huishoudelijke hulp 2 HvJ Hof van Justitie van de Europese Unie/ Gemeenschappen I ILO International Labour Organisation J JAR Jurisprudentie Arbeidsrecht K Ktr. Kantonrechter L LB Wet op de loonbelasting LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer LVT Landelijke Vereniging voor Thuiszorg M MDW migrant domestic worker MKB Midden- en Kleinbedrijf N NJB Nederlands Juristenblad P Pb. Publicatieblad PGB persoonsgebonden budget R RIO Regionaal Indicatie Orgaan Rb. Rechtbank RWI Raad voor Werk en Inkomen ROW Resultaat Overige Werkzaamheden RSP Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren RvdW Rechtspraak van de Week S SER Sociaal-Economische Raad SMA Sociaal Maandblad Arbeid SR Sociaal Recht Stb. Staatsblad Stcrt. Staatscourant SVB Sociale Verzekeringsbank SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid T Tica Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming U UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen V VAR Verklaring Arbeidsrelatie VAR-ROW Verklaring Arbeidsrelatie-Resultaat Overige Werkzaamheden VAR-WUO Verklaring Arbeidsrelatie-Winst uit Onderneming VNG Vereniging voor Nederlandse Gemeenten VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport W WA wettelijke aansprakelijkheid WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsheidsverzekering WAV Wet Arbeid Vreemdelingen WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen WAZO Wet arbeid en zorg Wgb Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WML Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning WOA Wet verbod onderscheid naar arbeidsduur WSW Wet Sociale Werkvoorziening WULBZ Wet uitbreiding loonbetalingsplicht bij ziekte WW Werkloosheidswet WWB Wet Werk en Bijstand Z ZFW Ziekenfondswet Zvw Zorgverzekeringswet ZW Ziektewet zzp zelfstandige zonder personeel 197

2 LITERATUUR Literatuur Arbeidsovereenkomst (losbl.) Arbeidsovereenkomst, hoofdred. G.J.J. Heerma van Voss, Deventer: Kluwer (losbl.) Asscher-Vonk SMA 1974 I.P. Asscher-Vonk, Huishoudelijk personeel en de werknemersverzekeringen, SMA 1974, p Asscher-Vonk NJB 1987 I.P. Asscher-Vonk, Wijziging van het BBA, NJB 1987, p. 235, 236. Asscher-Vonk SMA 1996 I.P. Asscher-Vonk, De arbeidsovereenkomst het universeel entreebiljet?, SMA 1996, p Asscher-Vonk SMA 1997 I.P. Asscher-Vonk, Het verbod van onderscheid op grond van een verschil in arbeidsduur in art. 7:648 BW, SMA 1997, p Asscher-Vonk & Groenendijk 1999 I.P.Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk (red.), Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische analyse van de gelijkebehandelingswetgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers Asscher-Vonk 2007 I.P. Asscher-Vonk, Hoofdstuk 8 Zwangere en pas bevallen werkneemsters, in: I.P. Asscher-Vonk e.a., De zieke werknemer, Deventer: Kluwer Asscher-Vonk & Bouwens 2007 I.P. Asscher-Vonk & W.H.A.C.M. Bouwens, H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer Asscher-Vonk & Bouwens 2009 I.P. Asscher-Vonk & W.H.A.C.M. Bouwens, H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer Aveant 2008 Aveant Thuiszorg BV, Thuiszorg, waar thuis ook is. Informatiebrochure voor alphahelpenden, z.p Batelaan, Berkhout & Homburg 2000 H.J. Batelaan, A. Berkhout en G.H.J. Homburg, Het aanbod van persoonlijke diensten: systematiek en ontwikkelingen, z.p Batelaan, Wiersma & Homburg 2000 H.J. Batelaan, E.G. Wiersma en G.H. Homburg, Evaluatie regeling schoonmaakdiensten particulieren, onderzoek uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag: Ministerie SZW september Bijleveld 2008 Leontine Bijleveld, Verslag Expertbijeenkomst over de juridische positie van (migranten) huishoudelijk personeel, Leiden: Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann Bijleveld & Cremers 2008 Leontine Bijleveld en Eva Cremers, Wettelijke uitsluiting maakt alfahulp goedkoop, NRC Handelsblad 26 april Bijleveld, Cremers & Depuydt 2008 Leontine Bijleveld, Eva Cremers en Katrien Depuydt, Je rechten als huishoudelijke hulp bij een privé-persoon thuis, Abvakabo FNV juni Bijleveld & Mans 2009 Leontine Bijleveld en Linda Mans, Women s rights - some progress, many gaps, Shadow report by the Dutch NGOs; an examination of the Fifth Report by the Government of the Netherlands On Implementation of the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), , Utrecht: Netwerk VN-Vrouwenverdrag Bittner & Weinkopf 2000 Susanne Bittner & Claudia Weinkopf, Erfahrungen und Perspektiven der Förderungen haushaltbezogener Dienste, WSI Mitteilungen 4/2000, p Boers 2008 Petra Boers, Schoonmaken voor een schijntje, You don t work, I don t pay, Contrast oktober Boonstra 2002 K. Boonstra, Hoofdstuk 2 Deeltijdarbeid, in: E.Verhulp (red.) Flexibele arbeidsrelaties, Deventer: Kluwer Van den Brink & Van Eerdewijk 2008 Marjolein van den Brink en Anouka van Eerdewijk,...voor zichzelf en zijn gezin... Mensenrechten, gender en de onzin van een verdragscomité speciaal voor vrouwen, Tijdschrift voor Genderstudies 2008, nr. 4, p Burri 2000 S. Burri, Tijd delen. Deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk perspectief, (diss.) Utrecht oktober Burri 2004 S. Burri, Gelijke behandeling m/v, Den Haag: Sdu Uitgevers CEDAW 2008 General Recommendation No.26 on Women Migrant Workers (CEDAW/ C/2009/WP.1/R). CEDAW 2009 a CEDAW, List of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports: Netherlands, United Nations (CEDAW/C/NLD/Q/5)

3 LITERATUUR CEDAW 2009 b CEDAW, Responses to the list of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports: Netherlands, United Nations (CEDAW/ C/NLD/Q/5/ Add.1). CEDAW 2010 CEDAW, Concluding Comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Netherlands (CEDAW/C/NLD/CO/5). CFMW 2005 Commission Filippino Migrant Workers (CFMW) en RESPECT NL, Migrant domestic workers visible and making a difference, Amsterdam Convenant Thuiszorg 2008 Convenant Bemiddeling in de thuiszorg bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen, Den Haag: 23 oktober Cootjans SMA 1975 G.J.A.B. Cootjans, Huishoudelijk personeel en werknemersverzekeringen, SMA 1975, p. 115, 116. Cremers & Holtmaat 2002 Eva Cremers en Rikki Holtmaat, De rechtpositie van huishoudelijk personeel. Notitie in opdracht van de FNV, Amsterdam: FNV Cremers-Hartman 2004 E.Cremers-Hartman, Gelijke behandeling bij de arbeid in zes wetten. Een actueel overzicht van hoofdlijnen, overeenkomsten en verschillen, PS-special 2004 nr. 5, Deventer: Kluwer Cremers-Hartman NJB 2008 E. Cremers-Hartman, Huishoudelijk personeel mogelijk van uitsluiting bevrijd door Europese Commissie, NJB 2008, p. 696, 697. Cremers-Hartman SR 2008 E. Cremers-Hartman, Huishoudelijk personeel: uitsluiten of beschermen?, SR 2008, p. 107, 108. Cremers-Hartman 2009 E. Cremers-Hartman, Deeltijd Huishoudelijk Personeel: minder ontslag- en geen inkomensbescherming, in: M.S. Houwerzijl & S.S.M. Peters (red.), Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking, Deventer: Kluwer Driessen Nemesis 1992 M.Driessen, annotatie bij HR 23 november 1990, Nemesis 1992, Rechtspraak Nemesis 1992, 235. Driessen Nemesis 1996 M. Driessen, annotatie bij CRvB 29 april 1996, Nemesis 1996, Rechtspraak Nemesis 1996, 634. Driessen SR 1996 M. Driessen, Je zult maar persoonlijke diensten verrichten, SR 1996, p Driessen NJB 1996 M. Driessen, Ziek, zwak, zwanger.. Over vrouwen en de Wulbz, NJB 1996, p Van Eerde SR 2005 R.L. van Eerde, De persoonsgebonden budgethouder als gedwongen werkgever, Sociaal Recht 2005, nr 9, p Eleveld SMA 2008 A. Eleveld, Een uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiële gelijkheid, SMA 2008, p ETUC 2005 ETUC, Report Out of the Shadows. Organising and protecting domestic workers in Europe: the role of trade unions, Brussel Europees Parlement 2000 Europees Parlement, Verslag over de normalisering van huishoudelijk werk in de informele economie, verslag opgesteld door Miet Smet 2000 (2000/2021 (INI)), Def. Versie a5-0301/2000. Flexibele arbeidsrelaties (losbl.) Flexibele arbeidsrelaties, hoofdred. E. Cremers-Hartman, Deventer: Kluwer (losbl.). FNV 2003 FNV INFO Werk & Privé, Huishoudelijk personeel 3.07, december Groenman,Van Vleuten & Holtmaat 1997 L.S. Groenman, C.E. van Vleuten, R. Holtmaat, Het Vrouwenverdrag in Nederland anno Verslag van de commissie voor de eerste nationale rapportage over de implementatie in Nederland van het Internationaal Verdrag tegen Discriminatie van Vrouwen, Den Haag: SZW/VUGA Groot & Maassen van den Brink 2008 Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink, Markt juist goed voor zorg, NRC Handelsblad 4 april Heenk ArbeidsRecht 1996 K.H.A. Heenk, Rechtspositie van de alpha-hulp nog verder uitgehold, ArbeidsRecht /9, p. 12,13. Holtmaat NJB 1998 R. Holtmaat, De kracht van een verdrag. Mogelijkheden voor doorwerking van het VN-Vrouwenverdrag in het Nederlandse recht, NJB 1998, p Holtmaat 2001 Rikki Holtmaat, Defective Accelaration: the Dutch Emancipation Policy. The Implementation of the UN Women s Convention in the Netherlands, Shadow report based on the Second and Third Government Reports (November 1998 and September 2000) and prepared on behalf of the 25th session of CEDAW in New York, June/July

4 LITERATUUR ILO 2010 International Labour Organisation (ILO), 99 th Session, 2010, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III (Part 1 A) General Report and observations concerning particular countries. Geneva: ILO 2010 Keuzenkamp & Merens 2006 Saskia Keuzenkamp en Ans Merens (red.), Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden, Den Haag: SCP Kraamwinkel & Reurs NJB 2010 Margriet Kraamwinkel en Marcel Reurs, Heeft u een zwarte of een witte werkster? Migrant Domestic Workers van dubbel illegaal naar arbeidsovereenkomst en verblijfsrecht, NJB 2010, p Lambalgen 2008 Jaco van Lambalgen, Samen op de fiets, Opzij 2009, nr. 3, p. 10. Massuger & Plessen, SMA 1998 P.M.M. Massuger, W.G.M. Plessen, Informatieverplichting van de werkgever; een aantal kritische kanttekeningen, SMA 1998, p Miedema, Post & Woldringh 2003 Frank Miedema, Bob Post en Clara Woldringh, Voor geld of van Gogh? Au pairs en hun gastgezinnen in Nederland. Evaluatie au pair regeling. Nijmegen: ITS Ministerie OC&W 2008 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), The 5th Report from the Netherlands about the implementation of the UN Women s Convention, period , (CEDAW/C/NLD/5), Den Haag: juni Ministerie VWS 1999 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Integrale notitie over de rechtspositie van alfahulpen, Bijlage bij Kamerstukken II 1999/2000, , nr. 6, Den Haag, 23 december Monster, Cremers & Willems 1998 W.C. Monster, E. Cremers, L. Willems, Vrouwenverdrag, moederschap, ouderschap en arbeid, Den Haag: SZW/VUGA Morée 2005 Marjolein Moreé, Een EER voor de Wmo. Emancipatie-effectrapportage inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning, Utrecht: EIZ/NIZW Morselman & Vroonhof 2003 M. Morselman en P.J.M. Vroonhof, Eindrapport Vogelvrij? Een onderzoek naar de sociale en fiscale status van freelancer, Zoetermeer: juli NGO s Notes 2009 NGO s Notes for Presession working group 2009, NGO s Notes on the 5th Report of The Netherlands. On behalf of the pre-session working group of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Utrecht/Geneva: Netwerk VN-Vrouwenverdrag februari Nievers 2003 Eline Nievers, We moeten haar koesteren: over de relatie tussen ouders en de betaalde kinderoppas aan huis, (diss) Utrecht Nationaal Rapporteur Mensenhandel 2007 Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Mensenhandel. Vijfde rapportage van de Nationaal Rapporteur, Den Haag Olbers SR 1996 M.M. Olbers, Geen Wulbz meisje maar een sloddervos, SR 1996, p Pennings 2004 F.L.J. Pennings, Nederlands socialezekerheidsrecht in een internationale context, Deventer: Kluwer Peters 2006 S.S.M. Peters, Verdund sociaal recht, (diss.) Nijmegen PWC 2008 PriceWaterhouseCoopers, Transparantie in de kostenstructuur van hulp bij het huishouden, z.p. 9 december Ramakers e.a 2007 Clarie Ramakers e.a., Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl , Eindrapport ITS, Nijmegen: ITS augustus Ramakers & Van den Wijngaart 2005 Clarie Ramakers en Mary van den Wijngaart, Persoonsgebonden budget en mantelzorg. Onderzoek naar de aard en de omvang van betaalde en onbetaalde mantelzorg, Nijmegen, ITS september Reede 2002 Ralph Reede, Positie van au pairs uit landen buiten de Europese Unie in Nederland, Tilburg De Ruijter 2005 Esther de Ruijter, Household Outsourcing. De uitbesteding van huishoudelijke taken en kinderzorg, (diss.) Utrecht 2005 Rust 1997 Ursula Rust, Nadelöhr und Einschätzungsprägorative die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur (un)mittelbaren Geschlechterdiskriminiering im Socialrecht, Streit 1997, nr. 4, p RWI 2006 I Raad voor Werk en Inkomen (RWI), Huis houden op de markt, Den Haag: RWI januari RWI 2006 II Raad voor Werk en Inkomen (RWI), Huis houden op de markt (2), Den Haag: RWI november

5 LITERATUUR Schöpp-Schilling 2007 a Hanna Beate Schöpp-Schilling, The Nature and Mandate of the Committee, in: Hanna Beata Schopp-Schilling en Cees Flintermann, The circle of empowerment. Twenty-five years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, New York: The Feminist Press at the University of New York Schöpp-Schilling 2007 b Hanna Beate Schöpp-Schilling, The Nature and Scope of the Convention, in: Hanna Beata Schopp-Schilling en Cees Flintermann, The circle of empowerment. Twenty-five years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, New York: The Feminist Press at the University of New York SCP 2008 Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Definitief Advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2009, Den Haag: SCP december SER-advies Sociaal-Economische Raad (SER), Werken aan zekerheid I en II, SERadvies 97-05, Den Haag: SER 1997 SER-advies Sociaal-Economische Raad (SER),Personenkring werknemersverzekeringen, SER-advies 04-09, Den Haag: SER SER-advies Sociaal-Economische Raad (SER), Personenkring werknemersverzekeringen (vervolgadvies), SER-advies 06-07, Den Haag: SER SVB Servicebericht PGB Sociale Verzekeringsbank (SVB), SVB Servicebericht PGB, 1-13, 1 (december 2005) 13 (december 2009), Sparrius 2001 C.F. Sparrius, De verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers, (diss. Nijmegen), Maastricht: Shaker Publishing BV Stevens & Albregts 2006 L.G.M. Stevens en D.A. Albregtse, Persoonlijke Dienstverlening en fiscale uitvoerbaarheid. z.p. november Tijdens, van der Lippe & de Ruijter 2003 Kea Tijdens, Tanja van der Lippe en Esther de Ruijter, Working Women s Choices for Domestic Help. The Effects of Financial and Time Resources, Aias Working Paper 03/17, Amsterdam: AIAS oktober United Nations 2007 United Nations, Report of the Special Rapporteur on violence against women, it s causes and consequences, A/HRC/4/34/Add.4, 7 February 2007 UWV 2008 UWV, Kwantitatieve Informatie 2008, Amsterdam: UWV 2009 Vendrig e.a J.P. Vendrig e.a, Evaluatie Wet Uitbreiding rechtsgevolgen Verklaring Arbeidsrelatie, Zoetermeer: EIM december Vereniging voor Vrouw en Recht 2008 Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR), Commentaar Blauwdruk Modern Migratiebeleid, Leiden: VVR oktober Van Walsum 2007 Sarah van Walsum, The changing legal context of migrant domestic work in the Netherlands, Paper presented at the conference New migration dynamics: regular and irregular activities on the European labour market, December , Nice, France. Wentholt 1990 K. Wentholt, Arbeid en zorg. Een verkenning vanuit het gelijkheidsbeginsel van de rechtspositie van werknemers met gezinsverantwoordelijkheid, (diss.), Groningen Van der Windt, Arnold & Keulen 2007 W. van der Windt, E.J.E Arnold en R.F. Keulen, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen , Utrecht: Regiomarge VWS 2000 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Bent u alfahulp, gastouder of werkt u voor iemand met een persoonsgebonden budget? (brochure), Den Haag: Ministerie VWS Zandvliet, Tanis & de Koning 2006 Kees Zandvliet, Olivier Tanis en Jaap de Koning, Budgettaire en werkgelegenheidseffecten van het RWI advies Huishouden op de markt, onderzoek door SEOR in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, Rotterdam: SEOR november Zandvliet e.a a Zandvliet e.a., De rol van de informele sector en instroom arbeid uit MOElanden, Notitie ter voorbereiding op expertmeeting 10 juni 2008 Den Haag. Zandvliet e.a.2008 b Kees Zandvliet e.a., Werkgelegenheid in Den Haag. Ontwikkelingen, achtergronden en beleidsmogelijkheden, Den Haag oktober

6 WEBSITES Lijst van websites en elektronische publicaties Deze lijst bevat de verkorte verwijzing naar websites, zoals vermeld in de voetnoten. Het verdient aanbeveling de zoekfuncties te gebruiken. Bij het opstellen van de lijst bleek dat de veranderingen op dit terrein snel gaan en dat bij vernieuwing van websites informatie uit de oude nog al eens verloren is gegaan. In dat geval biedt de zoekfunctie geen soelaas. Website Abvakabo FNV: Website ActiZ, organisatie van zorgondernemers: Website Aveant: Website Belastingdienst: Website CAK: Website CEDAW: www2.ohchr.org/english/bodies Website College voor Zorgverzekeringen, PGB-pagina: (voorheen: Website FNV: Website FNV Bondgenoten: Website Hof van de Europese Unie: Website van Homecleaning & services: Website ILO: Website over Invoering Wmo (VWS & VNG): Website Ministerie van Sociale Zaken: gaat op in: Website Ministerie SZW over regeling Dienstverlening aan huis: Website Nationaal Kompas Volksgezondheid: Website Nanny Bemiddelingsbureau Topnanny; Website Netwerk VN-Vrouwenverdrag, gefacilieerd door de St. Emancipatie Online: Website Per Saldo. De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebondenbudget: Website Raad voor Werk en Inkomen: Website van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden: Website Regeltante: Website regionale PGB-consulenten: Website van de Rijksoverheid: Bij deze website zijn door ons gebruikte departementale websites onder gebracht: evenals www. postbus51.nl. Website Sociaal Economische Raad: Website Stichting Alphatrots: Website SVB Servicecentrum PGB: Website T-zorg: Website Thuiszorg Service Nederland: Website UWV: Website Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann: Website ZZP Nederland: Geliëerde websites van Homeworks en/of Mijn Werkster :

7 Over de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann De Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) is een platform van juristen die specifiek aandacht willen besteden aan de positie van vrouwen in het recht in Nederland. De VVR stelt zich ten doel: het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen een netwerk te bieden aan juristen en aanverwanten met specifieke interesse voor vrouw en recht De VVR is in 2004 opgericht naar aanleiding van de stopzetting van de subsidie in dat jaar aan het Clara Wichmann Instituut, het expertise centrum voor Vrouw en Recht te Amsterdam. De VVR levert commentaar op voorgenomen wetgeving en op vanuit het verenigingsperspectief relevante ontwikkelingen. Deze commentaren en nieuwsberichten zijn te vinden op het opiniegedeelte van de website van de vereniging: Ook artikelen van leden zijn daarop te vinden. Verder geeft de VVR juridische publicaties van leden uit, zoals de onderhavige studie. De VVR kent een aantal werkgroepen, die met enige regelmaat samenkomen, onderling relevante jurisprudentie en andere stukken uitwisselen en zonodig externe activiteiten initiëren. Er zijn werkgroepen over sociaal en Europees recht, migratierecht, huiselijk en seksueel geweld. Ook organiseert de VVR themabijeenkomsten en conferenties waar onderwerpen ter sprake komen waarmee werkgroepen zich niet bezig houden. Deze bijeenkomsten zijn - evenals het jaarlijkse verenigingscongres (veelal tegen betaling) ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Op de Agenda op de website is de meest actuele informatie te vinden. Lidmaatschap kost 100 per jaar (studenten 25) aanmelding via Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann Postbus RA Leiden Drs. Leontine Bijleveld (1955) is vrouwenrechten expert, onderzoeker en adviseur arbeidsverhoudingen. Ze was co-rapporteur van de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag in Zij studeerde onder andere vrouwengeschiedenis en sociaal economische geschiedenis. Ze is al jaren actief in de vrouwenbeweging nationaal en internationaal, zowel op het terrein van reproductieve rechten als op het terrein van economische zelfstandigheid en gelijke behandeling. Ze werkte onder andere vijftien jaar bij het FNV- Vrouwensecretariaat. Ze is bestuurslid van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann. In 1992 werd haar de Joke Smit Prijs (regeringsprijs voor emancipatie) toegekend. Mr. Eva Cremers-Hartman (1951) is arbeidsrechtjurist en werkzaam als zelfstandig onderzoeker en publicist te Leiden. Zij is voorzitter van de Commissie Klachten behandeling Aanstellingskeuringen. Voorheen was zij verbonden aan de universi teiten van Groningen en Amsterdam. Gelijke behandeling, medezeggenschap en flexibele arbeidsrelaties zijn haar belangrijkste aandachtsgebieden. Zij is hoofdredacteur van enkele arbeidsrechtelijke handboeken en redacteur van de Oordelenbundel van de Commissie Gelijke Behandeling. Sinds de oprichting van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann is zij actief betrokken bij diverse verenigingsactiviteiten. Leontine Bijleveld Eva Cremers 208

8 Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel Deeltijd huishoudelijk personeel bestaat voor ten minste 95 procent uit vrouwen. Deze vrouwen hebben nooit een deugdelijke rechtsbescherming gehad. Ze hebben minder ontslagbescherming, slechts gedurende zes weken recht op loondoorbetaling bij ziekte, minder recht op informatie en zijn niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Is het anno 2010 nog gerechtvaardigd dat voor deze specifieke vorm van vrouwenarbeid slechts marginale sociale bescherming bestaat? Dit is de hoofdvraag van deze studie. Het onderzoek van zelfstandig onderzoekers Leontine Bijleveld en Eva Cremers heeft geresulteerd in een uitgebreid naslagwerk over de rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel. Het nationale en internationale juridische kader wordt geschetst. Naast de rechtspositie van de huishoudelijke hulp, de werkster en kinderoppas wordt ook de positie van bijzondere groepen zoals alfahulpen, PGB-zorgverleners, topnanny s, au pairs en migrant domestic workers besproken. De auteurs nemen het politieke en maatschappelijke debat over de toekomst van de markt van persoonlijke dienstverlening kritisch onder de loep. Ze pleiten voor een normalisering en daarmee voor een volwaardige rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel. Vereniging voor vrouw en recht Clara Wichmann

Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009

Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009 Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009 Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009 Hoofdredactie: Prof. dr. C.J. Forder Redactie: Mr. M.F. Baltussen Mr. E. Cremers-Hartman Mr. M. Davidović

Nadere informatie

VERSLAG ANTIDISCRIMININATIE- EN DIVERSITEITSTRAINING NEDERLAND. Art.1, Vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie

VERSLAG ANTIDISCRIMININATIE- EN DIVERSITEITSTRAINING NEDERLAND. Art.1, Vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie VERSLAG ANTIDISCRIMININATIE- EN DIVERSITEITSTRAINING NEDERLAND Art.1, Vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie Mei 2008 2 De inhoud van deze uitgave geeft niet noodzakelijkerwijs de mening

Nadere informatie

12) ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT. NIEUW in 2015: 12a : arbeidsrecht

12) ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT. NIEUW in 2015: 12a : arbeidsrecht JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities verschenen vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk 12a : arbeidsrecht NIEUW in 2015: 12) ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Een uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiële gelijkheid

Een uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiële gelijkheid Een uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiële gelijkheid Sociale zekerheid Trefwoorden: ZEZ-regeling, gelijkebehandelingsrecht, Amerikaanse recht, particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering,

Nadere informatie

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging.

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Coraline Noordzij Studentnr: 838128892 maart 2014 Samenvatting De afgelopen decennia is vanuit werkgevers en werknemers

Nadere informatie

VOORKEURSBELEID VOOR TOPVROUWEN

VOORKEURSBELEID VOOR TOPVROUWEN NEDERLANDS JURISTENBLAD VOORKEURSBELEID VOOR TOPVROUWEN De papieren muur: proces-verbaal soms onbetrouwbaar De procureur-generaal bij de Hoge Raad en artikel 80a RO in strafzaken P. 167-238 JAARGANG 90

Nadere informatie

DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL?

DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? J.W.F. OVERTOOM - DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? Student J.W.F. Overtoom Studentnummer 334355

Nadere informatie

Verslaving en werk. Hoe te handelen bij een alcohol- en/of drugsverslaving door werkgever en werknemer in specifieke situaties

Verslaving en werk. Hoe te handelen bij een alcohol- en/of drugsverslaving door werkgever en werknemer in specifieke situaties Verslaving en werk Hoe te handelen bij een alcohol- en/of drugsverslaving door werkgever en werknemer in specifieke situaties Jolanda Broeksteeg FNV Bondgenoten Weert, januari 2012 Verslaving en werk Hoe

Nadere informatie

Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur. Mensenhandel Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur. Mensenhandel Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Mensenhandel Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Colofon Referentie:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Ontwikkelingen in 2012 8 Vrouwenrechten nog altijd geen werkelijkheid 12 Leven met een beperking in Nederland 13 Opening

Nadere informatie

Voorwoord 3. College voor de Rechten van de Mens. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen

Voorwoord 3. College voor de Rechten van de Mens. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Ontwikkelingen in 2012 8 Vrouwenrechten nog altijd geen werkelijkheid 12 Leven met een beperking in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Gedaan en bereikt 8. Organisatie 20. Bijlagen 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Gedaan en bereikt 8. Organisatie 20. Bijlagen 23 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Gedaan en bereikt 8 Stereotypering bij werving en selectie 10 Arbeidsmigranten in Nederland 11 Discriminatiezaken 12 Eerste

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten Generaal

Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten Generaal Amsterdam, 11 december 2014 Betreft: Algemeen Overleg Informele zorg op 16 december 2014 Op 11

Nadere informatie

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008)

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) WGBL, geen symbool-wetgeving Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) CGB-advies/2009/05 februari 2009 1 Inhoudsopgave Afkortingen... 4 Woord vooraf...

Nadere informatie

Voorkeursbeleid voor topvrouwen

Voorkeursbeleid voor topvrouwen 146 Wetenschap Voorkeursbeleid voor topvrouwen Eva Cremers & Petra Oden 1 De ondervertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties in Nederland en veel andere EU-lidstaten is groot. Mede door negatieve seksestereotypering

Nadere informatie

De Payrollovereenkomst

De Payrollovereenkomst 2014 De Payrollovereenkomst De zoektocht naar de werkgever binnen de payrollconstructie D Afstudeerscriptie HBO Rechten Auteur: mevr. L. (Laila) Alkadiri Studentnummer: 2044006 Afstudeerorganisatie: FNV

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Advies Commissie Gelijke Behandeling inzake. Leeftijdsonderscheid in sociale plannen

Advies Commissie Gelijke Behandeling inzake. Leeftijdsonderscheid in sociale plannen Advies Commissie Gelijke Behandeling inzake Leeftijdsonderscheid in sociale plannen CGB-Advies/2007/05 14 september 2007 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen...3 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg September 2006 2 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg Een evaluatie van artikel 25 van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Directie Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen Voorwoord Tijdens de minor juridisch advies in het vierde jaar van de opleiding HBO-rechten, is mijn interesse naar het rechtsgebied arbeidsrecht gegroeid. Dit is dan ook één van de redenen waarom ik een

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Overige uitbuiting 2007-2010 Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Overige uitbuiting 2007-2010 Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Overige uitbuiting 2007-2010 Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Overige uitbuiting 2007-2010 Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Inspectie SZW waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD)

Nadere informatie

Beperkingen, recht en gelijkheid

Beperkingen, recht en gelijkheid Beperkingen, recht en gelijkheid Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008 Marian van der Klein Katinka Lünnemann Dick Oudenampsen Met medewerking van:

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 21E FORSE VERLAGING NETTO-INKOMEN ALLEENSTAANDE OUDERS LEEFTIJD EN GENDER SOCIALE CONSTRUCTIE SCHIJNHUWELIJKEN

BELASTINGPLAN 21E FORSE VERLAGING NETTO-INKOMEN ALLEENSTAANDE OUDERS LEEFTIJD EN GENDER SOCIALE CONSTRUCTIE SCHIJNHUWELIJKEN MAART/APRIL 1999 BELASTINGPLAN 21E EEUW FORSE VERLAGING NETTO-INKOMEN ALLEENSTAANDE OUDERS LEEFTIJD EN GENDER HET LEEFTIJDSCRITERIUM ALS VEROUDERDE SOCIALE CONSTRUCTIE SCHIJNHUWELIJKEN DE CAUTIE VÓÓR HET

Nadere informatie

3 Internationale ontwikkelingen

3 Internationale ontwikkelingen 3 Internationale ontwikkelingen 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste internationale ontwikkelingen op het terrein van de aanpak van mensenhandel. Deze ontwikkelingen betreffen

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID Advies van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid Den Haag, 30 mei 2001 Secretariaat Aarts, de Jong, Wilms en Goudriaan Public Economics

Nadere informatie

Een perspectief op de balans in flexibiliteit

Een perspectief op de balans in flexibiliteit Een perspectief op de balans in flexibiliteit Dit artikel bespreekt enkele ontwikkelingen sinds de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in 1999. Recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld de toename

Nadere informatie

DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG

DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG Universiteit van Amsterdam AMSTERDAM INSTITUTE FOR ADVANCED LABOUR STUDIES DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG OP VERLOFREGELINGEN IN CAO S (Scriptie) Marieke van Essen AIAS, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Raad R/2646 7 oktober 2010 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 oktober 2010

Raad R/2646 7 oktober 2010 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 oktober 2010 Raad R/2646 7 oktober 2010 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 oktober 2010 ONTWERPADVIES Positie zelfstandig ondernemers Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare raadsvergadering.

Nadere informatie