Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Wat is het doel van de subsidie? Mede ter uitvoering van de motie van Geel (TK, vergaderjaar , nr. 16) zijn middelen vrijgemaakt om gedwongen ontslagen in de thuiszorgsector te voorkomen en loopbaanperspectieven te creëren voor medewerkers in de thuiszorgsector. De minister wil deze middelen onder meer inzetten dat voorkomen wordt dat thuishulpen ontslagen worden. Daarnaast wil de minister de beschikbare middelen inzetten om te bewerkstelligen dat mensen die als gevolg van de aanbesteding in het kader van de Wmo in een alfahulpconstructie terecht zijn gekomen weer bij thuiszorginstellingen in vaste loondienst worden genomen. Voor wie is de subsidie bedoelt? De subsidie is bedoelt voor thuiszorginstellingen die tengevolge van de gemeentelijke aanbestedingen huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo worden geconfronteerd met de dreiging van ingrijpende personele problematiek. Welke activiteiten komen in aanmerking? In de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 en de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 staat beschreven waar thuiszorginstellingen subsidie voor kunnen aanvragen. Verder staan in de regelingen de voorwaarden, de verplichtingen en de procedurele regels. Welke medewerkers komen in aanmerking? De thuiszorginstellingen kunnen op basis van de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 subsidie aanvragen ten behoeve van thuishulpen A en verzorgingshulpen B die ben hen in loondienst zijn. Op basis van de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 kunnen thuiszorginstellingen subsidie aanvragen ten behoeve van thuishulpen A die bij hen in dienst zijn en/of voor voormalig alfahulpen die zij in loondienst hebben genomen. Deze laatste groep betreft medewerkers die tot het moment van indiensttreding bij de aanvrager aantoonbaar ten minste een maand alfahulp werkzaamheden verrichte. 1

2 Hoe kan ik subsidie aanvragen? Subsidie kan worden aangevraagd door het indienen van correct ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren inclusief de verplichte bijlagen. De aanvraag dient te worden gezonden aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Dienst Financieel & Personeel Beheer, postbus 16006, 2500 BA Den Haag Na het indienen van een subsidieaanvraag verstuurt VWS per post een ontvangstbevestiging. Welk bedrag kan ik maximaal aanvragen? Voor de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 geldt dat de (uur)subsidie voor loonkosten voor de werkzaamheden met de indicatie HH1 bedraagt niet meer dan 5,--. Voor dit onderdeel bedraagt de totale subsidie aan de thuiszorginstelling niet meer dan ,--. Voor de indienstneming van een voormalig alfahulp onder deze subsidieregeling geldt dat niet meer dan 3.500,-- gemiddeld per werknemer kan worden aangevraagd, met dien verstande dat de gehele subsidie aan de thuiszorginstelling het bedrag van ,-- niet overschrijdt. Voor de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 geldt dat niet meer dan 3.500,-- gemiddeld per werknemer kan worden aangevraagd, met dien verstande dat de gehele subsidie aan de thuiszorginstelling het bedrag van ,-- niet overschrijdt. Tevens bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten voor de activiteiten zoals deze zijn opgenomen in de begroting. Hoe vaak kan ik subsidie aanvragen? Aangezien beide regelingen zien op het subsidiëren van verschillende kosten is goed mogelijk dat een thuiszorginstelling op basis van beide regelingen voor subsidie in aanmerking komt. Thuiszorginstellingen kunnen ten aanzien van dezelfde kosten echter geen subsidie verkrijgen op basis van beide regelingen. Daarnaast is het mogelijk dat de aanvrager op basis van de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 tweemaal voor subsidie in aanmerking komt. Op basis van deze regeling kan namelijk subsidie worden aangevraagd voor 1) de compensatie van loonkosten voor thuishulpen A en 2) het in vaste loondienst nemen van alfahulpen. Voor beide activiteiten hoeven niet tegelijkertijd te worden aangevraagd, dit kan ook afzonderlijk van elkaar. De aanvragen voor de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 worden dan wel gescheiden behandeld. Echter, een thuiszorginstelling kan voor iedere activiteit slechts eenmaal subsidie aanvragen. Wanneer moet ik de subsidieaanvraag indienen? 2

3 De minister verdeelt het beschikbare bedrag voor beide regelingen in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Voor de verdeling van de middelen is daarmee het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt van toepassing. Aanvragen die eerder bij VWS binnen zijn maken eerder kans om in aanmerking te komen voor subsidie dan later ingediende aanvragen. Echter als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag compleet bij het VWS binnen is. Dit betekend inclusief alle in de regeling genoemde verplichte bijlagen. Aanvragen dienen uiterlijk 15 oktober 2008 bij VWS binnen te zijn. De minister neemt aanvragen die na deze datum zijn ingediend niet in behandeling. Wat moet ik doen als ik niet op tijd de gevraagde informatie kan aanleveren? Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient alle benodigde informatie uiterlijk 15 oktober 2008 bij VWS binnen te zijn. Indien de benodigde informatie niet tijdig bij VWS is ingediend kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Indien de bij de aanvraag verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag stelt de minister de aanvrager overeenkomstig artikel 4:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht in volgorde van ontvangst eenmalig in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen met dien verstande dat geldt dat de dag waarop de minister de aanvulling heeft ontvangen geldt als datum van ontvangst van de subsidieaanvraag. Waar moet ik op letten als ik een aanvraag indien? Wanneer u een aanvraag indient voor de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 en/of de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 dient u te letten op de volgende zaken: Het aanvraagformulier is correct ingevuld. Het aanvraagformulier is ondertekend door degene die op grond van de statuten bevoegd is de thuiszorgorganisatie te vertegenwoordigen of door een persoon die daartoe gevolmachtigd is. Alle verplichte bijlagen zijn meegezonden. Een afschrift van de aanvraag is verzonden naar de lokale vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties. De begroting is correct opgeteld. De aanvraag is uiterlijk 15 oktober 2008 bij de minister. Welke verplichtingen gelden voor de subsidieontvanger De minister kan bij de verlening van een subsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie. Bovendien moet de subsidieontvanger zo spoedig 3

4 mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een besluit tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie en overlegt hierbij de relevante stukken. Ook dient de subsidieontvanger mee te werken aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid. Indien de minister subsidie heeft verleend voor indienstneming van voormalige alfahulpen is de subsidieontvanger verplicht om gedurende één jaar na de dag van de subsidieaanvraag alle arbeidsplaatsen behorende bij de functie van thuishulp A in zijn onderneming in stand te houden. Onder een arbeidsplaats wordt verstaan een arbeidsplaats uitgedrukt in decimalen fte die op het moment van subsidieaanvraag bestond in de onderneming van de subsidieaanvrager. Van belang is hier het verschil tussen de arbeidsplaats en de werknemer. Arbeidsconflicten behoren immers tot het gewone bedrijfsrisico en het is dan ook niet het oogmerk van deze subsidieregeling om de subsidieaanvrager te verplichten alle individuele werknemers in dienst te houden. Gelet op het doel van de subsidieregeling, het behoud van werkgelegenheid, is de subsidieaanvrager echter wel verplicht om gedurende de genoemde periode de arbeidsplaatsen behorende bij de functie van thuishulp A te handhaven. Waar kan ik terecht voor vragen? Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de Wmo-helpdesk van VWS: of per mail Voor vragen over de subsidieprocedure kunt u bellen met de helpdesk van de afdeling Financieel en Personeel Beheer (FPB) van VWS: of mail Ik heb in 2007 ook subsidie ontvangen, mag ik nogmaals subsidie aanvragen? Wanneer u reeds in 2007 subsidie heeft ontvangen mag u voor de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 en/of de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 een aanvraag doen. Deze regelingen hebben namelijk betrekking op andere gemaakte kosten. De Subsidieregeling personele gevolgen wmo (2007) had betrekking op kosten gemaakt in De Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 en/of de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 hebben betrekking op kosten gemaakt in 2008 of in 2008 te maken. Wat is de rol van het Mobiliteitscentrum Thuiszorg (MCT) en het Centrum voor werk en inkomen (CWI) bij deze regelingen? In het kader van de voorbereiding van het besluit laat de minister zich adviseren over de nadelige sociale gevolgen bij de thuiszorginstelling door het Centrum voor werk in inkomen. De minister wil hiermee onder meer inzicht verkrijgen in de mate waarin de thuiszorginstelling te maken heeft met een dreiging van ingrijpende personele problematiek als gevolg van de aanbestedingen in het kader van de Wmo. Dit laat vanzelfsprekend onverlet dat de minister een zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft. 4

5 De in het bovenstaande beschreven advisering loopt via het Mobiliteitscentrum Thuiszorg te Zeist, welke nadat de minister de subsidieaanvraag heeft ontvangen aan het lokale Centrum voor werk en inkomen een aantal vragen zal stellen die betrekking hebben op de aanvragende thuiszorginstelling en de situatie in de lokale en regionale thuiszorgsector. Wat is de rol van het werkgeversorganisaties (Actiz en BTN) bij deze regelingen? Vertegenwoordigers van Actiz en BTN maken deel uit van de beheerscommissie. Deze beheerscommissie, bestaande uit werkgevers en werknemersorganisaties en de VNG, adviseert over de vraag of het voorgenomen besluit op de ingediende subsidieaanvraag op juiste gronden tot stand is gekomen. De beheerscommissie heeft inzicht in de aanvraag en in de situatie op lokaal niveau en bewaakt hiermee de betrokkenheid van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties bij de desbetreffende subsidieaanvragen. Eén en ander laat vanzelfsprekend onverlet dat de minister een zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft bij de besluitvorming op de subsidieaanvraag. De minister kan derhalve afwijken van het advies van de beheerscommissie. Wat is de rol van de werknemersorganisaties (ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, NU 91, Federatie van beroepsorganisaties in de zorg en De Unie Zorg en Welzijn) bij deze regelingen? Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties maken deel uit van de beheerscommissie. Deze beheerscommissie, bestaande uit werkgevers en werknemersorganisaties en de VNG, adviseert over de vraag of het voorgenomen besluit op de ingediende subsidieaanvraag op juiste gronden tot stand is gekomen. De lokale vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties ontvangen op het moment dat de thuiszorginstellingen een aanvraag indienen bij het de minister een afschrift van deze aanvraag, zodat zij kennis kunnen nemen van de inhoud van deze aanvraag. De beheerscommissie heeft inzicht in de aanvraag en in de situatie op lokaal niveau en bewaakt hiermee de betrokkenheid van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties bij de desbetreffende subsidieaanvragen. Eén en ander laat vanzelfsprekend onverlet dat de minister een zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft bij de besluitvorming op de subsidieaanvraag. De minister kan derhalve afwijken van het advies van de beheerscommissie. Waarom zit er een maximale bijdrage per instelling aan de regelingen? Een maximale bijdrage per instelling is opgenomen om te voorkomen dat één thuiszorginstelling het gehele beschikbare subsidiebedrag in één toegekend krijgt. Door het opnemen van een maximaal bedrag per instelling kunnen er meer thuiszorginstellingen in aanmerking komen voor een subsidie. Wat houdt gemiddeld 3.500,-- per werknemer in bij de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 en bij de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 (onderdeel B, het in dienst nemen van voormalig alfahulpen)? Gemiddeld 3.500,-- per werknemer houdt in dat de gemiddeld gevraagde subsidie niet hoger mag zijn dan 3.500,-- per werknemer waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Met andere woorden, het 5

6 totaal bedrag aan gevraagde subsidie gedeeld door het aantal werknemers waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag niet hoger zijn dan 3500,--. Voor een bepaalde werknemer mag meer dan 3.500,-- worden aangevraagd en voor een ander minder, zolang het gemiddelde maar 3.500,-- of minder is. Deze 3.500,-- gemiddeld per werknemer geldt alleen voor de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 en voor de het in dienst nemen van voormalig alfahulpen, onderdeel B van de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo Hoe ziet een correct ingevulde begroting van de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 eruit? Functie Thuishulp A of Verzorgingshulp B (invullen wat van toepassing is) omscholing, herscholing en bijscholing gevraagde subsidie (max. 50% van de kosten minus bijdrage andere bestuursorganen) outplacement activiteiten faciliteren overstap bijdrage(n) andere Totaal kosbestuursorganen Medewerker A A Medewerker B A Medewerker C A Medewerker D B Medewerker E A Medewerker F B Medewerker G A Medewerker H A Totaal Hoe ziet een correct ingevulde begroting van de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 eruit? Voor het onderdeel van de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 met betrekking tot de loonkosten Thuishulpen A, kan een begroting er als volgt uitzien (dit voorbeeld is naar aanleiding van de voorbeeldberekening uit de toelichting op de Regeling): A B C D Tarief HH1 uit overeenkomst aantal HH1-uren uit overeenkomst A x B niet-leverbare uren + alfahulpuren overeenkomst A overeenkomst B overeenkomst C 16, Totaal Gemiddeld uurtarief (Totaal C / Totaal B) 16,50 uursubsidie 18 - gemiddeld uurtarief 1,50 Resterende uren Totaal B - Totaal D Totaal subsidie (Resterende uren x uursubsidie) ,00 Bijdrage overige bestuursorganen 50000,00 Totaal gevraagde subsidie ,00 6

7 Voor het onderdeel van de Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 met betrekking tot het in dienst nemen van voormalig alfahulpen, kan een begroting er als volgt uitzien (dit voorbeeld is naar aanleiding van de voorbeeldberekening uit de toelichting op de Regeling): loondienst maanden deeltijd percentage Kosten Baten loondienst maanden * deeltijdper Bijdragen centage overige * 900,-- bestuursorganen Totaal gevraagde subsidie Medewerker 1 7 0, Medewerker 2 7 0, Medewerker 3 7 0, Medewerker 4 7 0, Medewerker 5 7 0, Medewerker 6 7 0, Medewerker 7 7 0, Medewerker 8 7 0, Medewerker 9 7 0, Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Medewerker , Totaal

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1-cD JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De besturen van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Amsterdam, 15 februari 2005 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Definities 8 HOOFDSTUK 2 EERSTE FASE

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Dossier SUBSIDIES Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Algemeen: het dossier Subsidies. In het dossier Subsidies is te lezen wat het subsidiebeleid is van VWS, hoe een subsidie is aan te

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO Principe Akkoord Sociaal Plan MCO 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Partij(en) te anderer zijde: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ).

Partij(en) te anderer zijde: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). 15 april 2011 Staatscourant 2011, 3181 Jeugdzorg 2011 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24293 30 augustus 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2013, nr. DL/537302

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Alphen-Chaam Baarle-Nassau Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

Nadere informatie

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 Collectieve arbeidsovereenkomst De ondergetekenden de Koninklijke Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 13 januari 2015 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie