_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken"

Transcriptie

1 \We rt..x67-fn Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur & Regio Directie Natuur en. Blodiversiteit Bezoekadres Bezuldenhoutseweg AC Den Haag Postadres Postbus EK Den Haag Factuuradres Postbus BD Den Haag Datum Betreft Subsidieverlening Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes, onderdeel Kennis en Communicatie OverheldsIdentificatienr 0r ,aigemeen) Behandeld door Relatienummer: Verplichtingnummer: Geachte Ons kenmerk Uw kenmerk Naar aanleiding van uw brief van 21 november 2013, waarin u subsidie aanvraagt voor het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes Nederland, bericht ik u het volgende. Bljlage(n) In het kader van mijn beleid gericht op ondersteuning van de sector gescheperde schaapskuddes verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2 van de Kaderwet LNVsubsidies, subsidie voor de uitvoering van het projectplan waarvoor u subsidie hebt aangevraagd, voor het onderdeel Kennis en Communicatie, dat de volgende subonderdelen omvat: Geaccrediteerde opleiding schaapherder, Online kennisbank, HTML5 magazine toegevoegde waarde schaapskuddes, Overige communicatiemiddelen. Voor het onderdeel Certificering van uw subsidieaanvraag ontvangt u een separate subsidieverlening. U voert het project uit in samenwerking met ' 1 _ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Het project dient to worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari Het bedrag van de subsidie zal ten hoogste worden vastgesteld op ,40. Dit bedrag betreft het totaal van de begrote kosten voor de hierboven genoemde subonderdelen, plus 50% van de begrote kosten voor projectgroepoverleg minus de niet-subsidiabele post 'onvoorziene kosten'. Dit bedrag is inclusief alle eventuele belastingen waaronder de BTW. Indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds door een (ander) bestuursorgaan of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pagtna 1 van 1

2 & Regio DIrectle Natuur en Ellocilversitelt subsidie is of wordt verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan toegestaan volgens het toepasselijke Europese steunkader. Dit is van toepassing in het geval er sprake is van economische activiteiten. Europeesrechtelijke aspecten Het project betreft een economische activiteit waarvoor staatssteun verleend wordt. Bij de subsidieverlening betreffende de geaccrediteerde opleiding schaapherder wordt gebruik gemaakt van artikel 15, tweede lid, onder a i van verordening (EG) nr. 1857/2006, van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PBEU L 358/3). Bij de subsidieverlening betreffende de Online kennisbank, HTML5 en de overige communicatiemiddelen wordt gebruik gemaakt van artikel 15, tweede lid, onder d iii, van verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PBEU L 358/3). Verdere voorwaarden Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden. 1. U dient het project uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur, voor zover tijdens de looptijd van het project geen wijzigingen zijn overeengekomen. 2. In overleg kunnen wijzigingen van de inhoud en begroting van de verschillende onderdelen van het project worden afgesproken, en wijzigingen in de uitvoeringsperiode. Na schriftelijke goedkeuring door of namens onderstaand vermelde contactpersoon of zijn plaatsvervanger zijn deze afspraken onderdeel van het plan. De maximumsubsidie voor het gehele project zal niet worden verhoogd. 3. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 4. U dient voor elke essentiele wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevoig van deze wijziging: a. de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt; b. het bedrag van de wijziging lager is dan 2.500,-. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden. Pagina 2 van 2

3 & Reglo 5. Aanwijzing van de subsidieverlener over de projectuitvoering, voorzover redelijkerwijs passend binnen doel en opzet van het project, dienen te worden opgevolgd. 6. U dient mij schriftelijk versiag uit te brengen overae voortgang van het project. In dit versiag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van deze beschikking; de volgende versiagen steeds over de daarop volgende periode van twaalf maanden. Al le versiagen dienen binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn. 7. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de begroting en daaruit te alien tijde op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgesteide urenverantwoording aanwezig te zijn. 8. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat kan worden teruggevonden welke jonge agrariers hebben deelgenomen aan de cursussen en coaching en wanneer, inclusief totaal aantal deelnemers. 9. De kosten voor de projecten mogen niet reeds (gedeeitelijk) worden vergoed en betaald op grond van een andere subsidie die door een overheid of de EU aan Schuttelaar & Partners is toegekend. 10. De kosten moeten passen binnen de kostensoorten opgesomd in artikel 15, tweede lid, onder a i voor de geaccrediteerde opleiding schaapsherder en onder artikel 15, tweede luid, onderdeel d iii voor de Online kennisbank, HTML5 en de overige communicatiemiddelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006, 11. De Geaccrediteerde oplelding schaapherder, de Online kennisbank, HTML5 en de Overige communicatiemiddelen zijn openbaar voor iedereen toegankelijk. 12. Er dient een samenwerkingsovereenkomst te zijn waarin de afspraken tussen de deelnemers in dit project zijn vastgeiegd, zowel de subsidie-ontvangers als degenen die cash meebetalen aan het project als daar sprake van is. Deze overeenkomst dient binnen 3 maanden na de datum op deze beschikking ondertekend te zijn en aan mij gestuurd te worden. Uit de schrifteiijke samenwerkingsovereenkomsten dient het volgende te blijken: a) wie deelneemt aan het project; b) de positie van de deelnemers in de kennisketen; c) de expertise van de projectbemensing; d) een duidelijke omschrijving van de noodzakelijke randvoorwaarden voor en de uiteindelijke perspectieven van het project; e) de bijdragen van de deelnemers tijdens de hele projectperiode; f) de jaarlijkse flnanciele bijdrage van elke deelnemer In de samenwerkingsovereenkomst moet daarom staan: a) doelstelling van de samenwerking; Pagina 3 van 3

4 & Regio b) wijze van samenwerking en de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende deelnemers; c) duur en dynamiek van de samenwerking; d) de wijze van verantwoording van de voortgang van het kennisproject en de resultaten ervan; e) de verdeling van de kosten en risico's tussen de deelnemers. 13. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling. 14. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verkiaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u. 15. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van: a. een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd; b. een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte en betaalde kosten, opgesteld conform de begroting; c. een accountantsverklaring conform bijgaand model. Deze subsidiebeschikking zal op grond van artikel 18 van verordening (EG) nr. 1857/2006 op gepubliceerd. De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 15, is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden. Ik verleen u een voorschot van 80% van het genoemde subsidiebedrag. Dit voorschot van ,92 zal worden betaald binnen 6 weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekening nummer t.n.v. Schuttelaar & Partners. De eindafrekening zal plaatsvinden binnen de termijn die in de beschikking tot subsidievaststelling wordt genoemd. Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer , te zenden naar: Ministerie van Economische Zaken t.a.v Pagina 4 van 4

5 & Rego Postbus EK Den Haag Hoogachtend, De Staatssecretaris van Economische Zaken, namens deze: Directeur Nati. en Biodiversiteit Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is be trokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Econ omische Zaken, Dienst Regelingen, Afdeling R ech t en Rechtsbescherm ing, Postbus , EK Den Haag. D it besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit vermelde datum. Pagina 5 van 5

6

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie