REGLEMENT LOOPBAANCHECK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT LOOPBAANCHECK"

Transcriptie

1 REGLEMENT LOOPBAANCHECK Definitief vastgesteld op 2 december 2014

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing blz. 06 Artikel 5 Aanvraag subsidie loopbaancheck blz. 07 Artikel 6 Aanvraag subsidie scholing blz. 08 Artikel 7 Afwijzingsgronden blz. 10 Artikel 8 Beroepstermijn blz. 11 Artikel 9 Uitsluiting aansprakelijkheid blz. 11 Artikel 10 Slotbepaling blz REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 2 van 12

3 Reglement Loopbaancheck Deze regeling bevat de uitwerking van de afspraak gemaakt in de Cao voor het Kappersbedrijf 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 ten aanzien van de loopbaancheck. Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. De CAO = Cao voor het Kappersbedrijf met de looptijd 1 juli 2014 tot en met 30 juni O&O-fonds = de Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf zoals bedoeld in bijlage 1 van de CAO 1.3. Stichting Brancheplatform Kappers = de stichting zoals bedoeld in bijlage 1 van de CAO waarbinnen participeren: Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) FNV Mooi CNV Vakmensen 1.4. Het bureau = het ondersteunende bureau van de stichting Brancheplatform Kappers, gevestigd in Utrecht (Euclideslaan BV), belast met de uitvoering van de regeling Loopbaancheck Werknemer = elke natuurlijke persoon ongeacht de functie die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht in het Kappersbedrijf zoals verder bedoeld in bijlage 1 van de CAO Werkgever = elke natuurlijke of rechtspersoon, die in enige vorm een onderneming drijft in het Kappersbedrijf waarbij tenminste één werknemer werkzaam is zoals verder bedoeld in bijlage 1 van de CAO Kappersbedrijf = een onderneming of ondernemingen waar het hoofdhaar van mannen, vrouwen en/of kinderen bedrijfsmatig wordt geknipt of anderszins wordt behandeld, zoals bedoeld in bijlage 1 van de CAO Opleidingsinstituut = het instituut waar de werknemer scholing volgt of heeft gevolgd Aanvrager = de werknemer die op basis van vrijwilligheid bij de stichting Brancheplatform Kappers een subsidieaanvraag indient voor een loopbaancheck/scholing Bij het voldoen aan de voorwaarden verkrijgt de aanvrager toestemming om de loopbaancheck te laten uitvoeren Het Aanvraagformulier Subsidie loopbaancheck/scholing = het door de stichting Brancheplatform Kappers ontwikkelde formulier ter invulling door de aanvrager van een loopbaancheck en scholing op basis waarvan het bureau beoordeelt of de aanvrager in aanmerking komt voor subsidie ten behoeve van een loopbaancheck en scholing. Het Aanvraagformulier Subsidie loopbaancheck/scholing kan worden gedownload van de website van het Brancheplatform Kappers ( Verzoek Uitbetaling Subsidie loopbaancheck = de werknemer of het loopbaanbedrijf, namens de werknemer, kan, in verband met gemaakte kosten voor het uitvoeren van een loopbaancheck, een verzoek tot het uitbetalen van subsidie loopbaancheck indienen bij het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers. Indien de werkgever het uitvoeren van de loopbaancheck aantoonbaar heeft betaald, kan ook de werkgever een verzoek tot het uitbetalen van de subsidie indienen bij het bureau van het Brancheplatform Kappers Verzoek Uitbetaling Subsidie scholing = de werknemer kan, in verband met gemaakte kosten voor het volgen van scholing in het kader van dit reglement, een verzoek tot het uitbetalen van subsidie voor scholing indienen bij het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers. Indien de werkgever de aanvullende scholing aantoonbaar heeft betaald, kan ook de werkgever een verzoek REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 3 van 12

4 tot het uitbetalen van de subsidie voor aanvullende scholing indienen bij het bureau van het Brancheplatform Kappers. Indien het opleidingsinstituutever de aanvullende scholing aantoonbaar heeft voorgeschoten en niet in rekening heeft gebracht bij werknemer of werkgever, of loopbaanbedrijfbetaald, kan ook het opleidingsinstituut een verzoek tot het uitbetalen van de subsidie voor aanvullende scholing indienen bij het bureau van het Brancheplatform Kappers Het Vervolgformulier Uitbetaling Subsidie loopbaancheck/scholing = het door de stichting Brancheplatform Kappers ontwikkelde formulier met benodigde gegevens voor het uitbetalen van de toegekende subsidie in verband met gemaakte kosten voor de loopbaancheck en voor scholing. Het Vervolgformulier Uitbetaling Subsidie loopbaancheck/scholing wordt na goedkeuring van de aanvraag verstrekt door het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers Bewijsstukken = documenten waarmee aangetoond wordt dat aan de voorwaarden van dit reglement wordt voldaan Scholing = opleidingen, cursussen en trainingen. In het kader van dit reglement wordt de scholing van de werknemer alleen gesubsidieerd als voorafgaand aan de scholing de werknemer een loopbaancheck heeft laten uitvoeren Looptijd regeling Loopbaancheck = de regeling heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni Beschikbaar budget = de gelden die door het O&O-fonds beschikbaar zijn gesteld om de regeling Loopbaancheck uit te voeren. Voorwaarde voor het uitvoeren van de regeling Loopbaancheck is een subsidietoekenning door het O&O-fonds aan het Brancheplatform Kappers Budgetplafond = het door het O&O-fonds beschikbaar gestelde budget voor de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 tot een maximum van EUR , Subsidiegrens = de maximale subsidie die werknemers van hetzelfde kappersbedrijf gezamenlijk kunnen aanvragen, zijnde 5% van het totaal beschikbare bedrag van EUR , Bestuur = het bestuur van de stichting Brancheplatform Kappers Beroepscommissie = de commissie die besluit over het beroep ingesteld door een aanvrager subsidie loopbaancheck/scholing of door degene die verzoekt tot uitbetalen van het toegekende subsidiebedrag in het kader van de loopbaancheck/scholing , tegen een besluit tot afwijzing van de aanvraag subsidie loopbaancheck/scholing of tegen een besluit tot afwijzing om het subsidiebedrag loopbaancheck/scholing over te maken naar de bankrekening van de verzoeker tot uitbetalen Regeling Loopbaancheck = de regeling met betrekking tot de loopbaancheck en scholing gebaseerd op artikel 6 lid 10 sub a, b en c van de CAO Reglement Loopbaancheck = dit reglement met betrekking tot loopbaancheck en scholing gebaseerd op artikel 6 lid 10, sub a, b en c van de CAO. Artikel 2. Algemeen 2.1. De regeling Loopbaancheck beoogt werknemers, met behulp van een loopbaancheck, zich bewust te maken van eventuele knelpunten en ontwikkelpunten in de werksituatie. Scholing kan een oplossing bieden voor de knelpunten en ontwikkelpunten in de werksituatie Het beschikbare budget voor de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 bedraagt maximaal EUR , Subsidieaanvragen voor een loopbaancheck/scholing die worden ingediend nadat het budgetplafond van EUR ,- is bereikt, worden niet meer in behandeling genomen REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 4 van 12

5 2.4. Voor het aanvragen van subsidie voor de loopbaancheck/scholing maakt de werknemer gebruik van het aanvraagformulier Subsidie loopbaancheck/scholing Voor het uitbetalen van het, door het bureau schriftelijk toegekende subsidiebedrag voor de loopbaancheck/scholing , maakt de verzoeker gebruik van het vervolgformulier Uitbetaling subsidie loopbaancheck/scholing Als voldaan is aan de voorwaarden van dit reglement wordt het vastgestelde subsidiebedrag uitbetaald aan degene die verzocht heeft tot uitbetaling over te gaan Per werknemer is in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 voor de loopbaancheck en scholing in totaal een maximum subsidiebedrag van EUR 750,- inclusief BTW per aanvrager beschikbaar. Gedurende de looptijd van de regeling wordt dit maximale subsidiebedrag in totaal één (1) keer per aanvrager beschikbaar gesteld Voor werknemers, behorend tot hetzelfde kappersbedrijf, is in totaal maximaal 5% van het totale budget van EUR ,- beschikbaar, zijnde de subsidiegrens, voor loopbaancheck en scholing. Tot werknemers van hetzelfde kappersbedrijf worden in dit geval gerekend: de werknemers van een eenmanszaak met één vestiging; de werknemers van een kappersbedrijf bestaande uit meerdere filialen, handelend in het economisch verkeer onder dezelfde of gedeeltelijk zelfde bedrijfsnaam (handelsnaam) en die door het Brancheplatform Kappers worden beschouwd als onderdelen van één onderneming; de werknemers van een kappersbedrijf bestaande uit meerdere franchisebedrijven, handelend in het economisch verkeer onder dezelfde of gedeeltelijk zelfde bedrijfsnaam (handelsnaam) en die door het Brancheplatform Kappers worden beschouwd als onderdelen van één onderneming De werknemer, van wie het subsidieverzoek is afgewezen vanwege het bereiken van de subsidiegrens van 5%, kan bij het bestuur van het Brancheplatform Kappers een schriftelijk verzoek indienen om de subsidieaanvraag loopbaancheck/scholing toch toe te kennen, ondanks het bereiken van de subsidiegrens van 5% van het totaal beschikbare bedrag van EUR ,- vanwege eerder ingediende subsidieaanvragen, vallend onder deze regeling, door werknemers van hetzelfde kappersbedrijf. Het verzoek dient met redenen omkleed te zijn. Het bestuur beslist binnen 4 weken op het verzoek van de werknemer De regeling Loopbaancheck heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni De regeling Loopbaancheck eindigt op 30 juni 2016 of zoveel eerder als het budgetplafond is bereikt De regeling Loopbaancheck is niet, of deels niet, van toepassing als de aanvrager subsidie toegekend heeft gekregen op grond van een andere subsidieregeling met een vergelijkbaar doel, als bijvoorbeeld de regeling Opleidingssubsidie Het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers voert in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 de bij CAO overeengekomen regeling Loopbaancheck uit. Artikel 3. Doelgroep 3.1. Werknemers, die minimaal 3 aaneengesloten jaren in de kappersbranche werkzaam zijn en voldoen aan de voorwaarden van dit reglement, komen in aanmerking voor een subsidie voor een loopbaancheck en voor subsidie in verband met kosten voor scholing REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 5 van 12

6 Artikel 4. Subsidieaanvraag loopbaancheck/scholing De werknemer, die minimaal 3 aaneengesloten jaren in de kappersbranche werkzaam is, kan bij het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers een subsidieaanvraag indienen om een gesubsidieerde loopbaancheck uit te laten voeren door een, door de werknemer, geselecteerd loopbaanbedrijf tot een maximumbedrag van EUR 750,- inclusief BTW. Het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers verleent de werknemer, als voldaan is aan de voorwaarden van dit reglement, schriftelijk toestemming. Indien de loopbaancheck onder het maximumbedrag van EUR 750,- inclusief BTW blijft, kan het resterende bedrag tot een maximum van in totaal EUR 750,- inclusief BTW worden ingezet voor scholing Voor loopbaancheck en scholing is in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 per werknemer een maximum subsidiebedrag van EUR 750,- inclusief BTW beschikbaar. Gedurende de looptijd van de regeling wordt dit maximale subsidiebedrag in totaal één (1) keer per aanvrager beschikbaar gesteld Voor het aanvragen van de subsidie voor de loopbaancheck/scholing , maakt de aanvrager gebruik van het Aanvraagformulier Subsidie loopbaancheck/scholing De aanvrager loopbaancheck/scholing stuurt het Aanvraagformulier Subsidie loopbaancheck/scholing ondertekend op naar het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers en overlegt hiertoe: a. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager van de subsidie voor de loopbaancheck minimaal drie (3) jaren aaneengesloten werkzaam is in de kappersbranche. Bewijsstukken kunnen zijn: kopieën van Jaaropgaven van de Belastingdienst van de drie laatste jaren, een kopie van de laatste salarisstrook of een kopie van de arbeidsovereenkomst of kopieën van meerdere arbeidsovereenkomsten. Het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers moet kunnen vaststellen dat de aanvrager van de loopbaancheck/scholing minimaal drie (3) jaren aaneengesloten werkzaam is in de kappersbranche. b. Een kopie van een offerte of een kopie van een bevestiging van een loopbaanbedrijf, gericht aan de aanvrager loopbaancheck , waarin de volgende gegevens vermeld staan: de naam van het loopbaanbedrijf; het adres, de postcode en de vestigingsplaats van het loopbaanbedrijf; het bedrag inclusief BTW waarvoor de loopbaancheck door het loopbaanbedrijf wordt uitgevoerd Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren voorzien van de in artikel 4.4 genoemde bewijsstukken worden in behandeling genomen De aanvragen voor subsidie voor de loopbaancheck/scholing worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag wordt bepaald door het moment waarop het Aanvraagformulier Subsidie loopbaancheck/scholing volledig ingevuld en voorzien van de in artikel 4.4 genoemde bewijsstukken, is ontvangen door het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers Het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers neemt het aanvraagformulier na ontvangst in behandeling en besluit binnen vier (4) weken na ontvangst van het Aanvraagformulier Subsidie loopbaancheck/scholing en bewijsstukken, zoals genoemd in artikel 4.4 of de aanvrager in aanmerking komt voor een loopbaancheck/scholing Als de subsidieaanvraag om een loopbaancheck/scholing door het bureau is goedgekeurd, ontvangt de aanvrager Subsidie loopbaancheck/scholing daarvan een schriftelijke bevestiging In de schriftelijke bevestiging van het bureau staat vermeld welk loopbaanbedrijf de loopbaancheck uitvoert en het bedrag inclusief BTW dat op basis van een factuur afkomstig van het loopbaanbedrijf REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 6 van 12

7 door de stichting Brancheplatform Kappers vergoed wordt voor de loopbaancheck aan het loopbaanbedrijf en dat een eventueel resterend budget tot EUR 750,- inclusief BTW, beschikbaar blijft voor het volgen van aanvullende opleidingen door de aanvrager De schriftelijke bevestiging staat op naam van de aanvrager van de subsidie voor de loopbaancheck/scholing en is niet overdraagbaar aan derden Beroep tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag loopbaancheck/scholing kan worden ingediend door de aanvrager van de subsidie voor de loopbaancheck/scholing bij de beroepscommissie van het Brancheplatform Kappers. Artikel 5. Uitbetalen subsidie Loopbaancheck De aanvrager of het loopbaanbedrijf namens de werknemer, of de werkgever indien deze de loopbaancheck heeft betaald, kan een aanvraag indienen tot het uitbetalen van de subsidie, die is toegekend voor het laten uitvoeren van een loopbaancheck. Met de aanvraag verzoekt de aanvrager, of het loopbaanbedrijf namens werknemer, of de werkgever, om de toegekende subsidie daadwerkelijk uit te betalen op de bankrekening van de aanvrager of van het loopbaanbedrijf Voor uitbetalen van de subsidie voor de loopbaancheck maakt de aanvrager gebruik van het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing wordt na goedkeuring van de aanvraag verstrekt door het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing kan worden ingediend door de aanvrager, of door het loopbaanbedrijf namens werknemer of door werkgever namens de werknemer. Het vervolgformulier wordt ondertekend door de aanvrager, of door werknemer en door een vertegenwoordiger van het loopbaanbedrijf, of door werknemer en werkgever indien werkgever de kosten heeft betaald Degene die verzoekt om de subsidie uit te betalen, stuurt het ondertekende vervolgformulier Uitbetalen subsidie loopbaancheck/scholing op naar het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers samen met: a. een kopie van de factuur van het loopbaanbedrijf gericht aan de aanvrager; b. een kopie (of kopieën) van betaalbewijzen (kopie bankafschrift of anderszins) waaruit blijkt dat de factuur afkomstig van het loopbaanbedrijf daadwerkelijk betaald is door de aanvrager. Op de onder a. en b. genoemde bewijsstukken en/of kopieën wordt door de aanvrager het toegekende dossiernummer vermeld. Indien de aanvrager de werkgever is, wordt het vervolgformulier Uitbetalen subsidie loopbaancheck/scholing ondertekend door zowel de werknemer als de werkgever Het loopbaanbedrijf stuurt, namens de werknemer, het ondertekende Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing op naar het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers samen met: a. een originele factuur op naam van de stichting Brancheplatform Kappers Euclideslaan BV te Utrecht; b. een kopie van de schriftelijke bevestiging gericht aan de aanvrager van de subsidie voor de loopbaancheck/scholing waarin de stichting Brancheplatform Kappers instemt met de loopbaancheck van de aanvrager/werknemer bij genoemd loopbaanbedrijf tegen het genoemde bedrag inclusief BTW. Op de onder a. en b. genoemde bewijsstukken en/of kopieën wordt door het loopbaanbedrijf het toegekende dossiernummer vermeld REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 7 van 12

8 5.6. Alleen facturen die betrekking hebben op de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 komen in aanmerking voor subsidie Voor het bepalen van de hoogte van het aan de aanvrager uit te betalen subsidiebedrag geldt het bedrag dat genoemd is op de factuur van het loopbaanbedrijf inclusief BTW en tot een maximum van EUR 750,- inclusief BTW Voor het bepalen van de hoogte van het aan het loopbaanbedrijf uit te betalen subsidiebedrag geldt het bedrag dat genoemd is in de schriftelijke bevestiging dat de aanvrager loopbaancheck heeft ontvangen van het bureau Alleen volledig ingevulde Vervolgformulieren Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing voorzien van de, in artikel 5.4 of artikel 5.5, genoemde documenten worden in behandeling genomen. Indien de aanvrager verzoekt om alleen de toegekende subsidie voor de loopbaancheck uit te betalen, dan is het niet nodig om op het vervolgformulier de gegevens ten aanzien van scholing te vermelden Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing dient uiterlijk 30 september 2016 volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de benodigde documenten door het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers ontvangen te zijn Verzoeken tot uitbetaling van de subsidie waarbij het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing niet volledig is ingevuld, of niet is ondertekend of niet voorzien is van alle benodigde documenten, worden niet in behandeling genomen en per post teruggestuurd naar het adres van de aanvrager Uitbetaling van de subsidie/betaling van de factuur vindt plaats binnen 3 maanden na ontvangst van het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing en de in artikel 5.4 of artikel 5.5 genoemde documenten en indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in dit reglement De volgende kosten voor loopbaancheck komen tot een maximumbedrag van EUR 750,- inclusief BTW voor subsidie in aanmerking: a. Intakegesprek loopbaancheck; b. Loopbaancheck. Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed Het is mogelijk om een verzoek tot uitbetaling van de toegekende subsidie voor de loopbaancheck in te dienen terwijl de scholing nog niet heeft plaatsgevonden. Het verzoek tot het uitbetalen van de subsidie in verband met gemaakte kosten voor scholing, kan in dat geval achteraf worden ingediend (uiterlijk 30 september 2016) Het door het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers vastgestelde subsidiebedrag wordt overgemaakt naar het op het vervolgformulier vermelde bankrekeningnummer Beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot uitbetaling van de subsidie loopbaancheck/scholing of tegen de hoogte van de subsidietoekenning kan door degene die verzocht heeft om over te gaan tot uitbetaling van de subsidie, worden ingediend bij de beroepscommissie van de stichting Brancheplatform Kappers. Artikel 6. Uitbetalen subsidie scholing De aanvrager, die een loopbaancheck heeft laten uitvoeren en voldoet aan de eisen van dit reglement, komt in aanmerking voor subsidie voor gemaakte kosten in verband met scholing. De scholing, waarvoor subsidie verkregen kan worden, vloeit bij voorkeur voort uit de loopbaancheck. Scholing, die niet voortvloeit uit de loopbaancheck, komt echter wel in aanmerking voor subsidie REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 8 van 12

9 6.2. Het verzoek tot uitbetalen van de toegekende subsidie in verband met gevolgde scholing, wordt ingediend door de aanvrager Voor scholing is, in het kader van dit reglement, een budget van maximum EUR 750,- inclusief BTW per werknemer beschikbaar met dien verstande dat de kosten voor een in het kader van dit reglement uitgevoerde loopbaancheck inclusief BTW in mindering worden gebracht op het beschikbare budget van EUR 750,- van de aanvrager loopbaancheck/scholing Gedurende de looptijd van de regeling wordt in totaal één (1) keer per aanvrager het maximale budget van EUR 750,- beschikbaar gesteld De scholing moet gestart zijn in de periode 1 januari juni 2016 maar hoeft niet te zijn afgerond voor 1 juli Alleen facturen van opleidingsinstituten die betrekking hebben op de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 komen in aanmerking voor subsidie Voor het bepalen van de hoogte van het uit te betalen subsidiebedrag geldt het op de factuur (facturen) genoemde bedrag (bedragen) inclusief BTW voor zover het bedrag (bedragen) van toepassing is op scholing in het kader van dit reglement Voor het verzoek tot het uitbetalen van de subsidie voor kosten gemaakt voor scholing, maakt de aanvrager gebruik van het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing De aanvrager stuurt het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing volledig, ingevuld en ondertekend op naar het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers en overlegt hiertoe: a. een kopie van de factuur (of kopieën van facturen) die betrekking heeft (hebben) op de scholing , én b. een kopie (of kopieën) van betaalbewijzen (kopie bankafschrift of anderszins) van scholing in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni Indien de aanvrager de werkgever is, wordt het vervolgformulier Uitbetalen subsidie loopbaancheck/scholing ondertekend door zowel de werknemer als de werkgever. Indien de anvrager het Opleidingsinstituut is waar de aanvullende scholing gevolgd is, wordt het vervolgformulier Uitbetalen subsidie loopbaancheck/scholing ondertekend door zowel de werknemer als het opleidingsinstituut Alleen volledig ingevulde en ondertekende Vervolgformulieren Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing voorzien van de in artikel 6.8 genoemde bewijsstukken, met daarop vermeld het toegekende dossiernummer, worden in behandeling genomen. Indien de aanvrager eerder verzocht heeft om uitbetaling van de toegekende subsidie voor de loopbaancheck, is het niet nodig om op het vervolgformulier de gegevens met betrekking tot de loopbaancheck te vermelden, maar volstaat het aanleveren van gegevens met betrekking tot scholing De verzoeken tot het uitbetalen van de subsidie met betrekking tot scholing worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Het tijdstip van binnenkomst van het verzoek tot uitbetaling, wordt bepaald door het moment waarop het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing volledig ingevuld en voorzien van alle in artikel 6.8 genoemde bewijsstukken, met daarop vermeld het toegekende dossiernummer, is ontvangen door het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing dient uiterlijk 30 september 2016 volledig ingevuld en voorzien van alle benodigde bewijsstukken, met vermelding van het toegekende dossiernummer, door het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers ontvangen te zijn Verzoeken tot het uitbetalen van de toegekende subsidie waarvan het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing niet volledig is ingevuld, voor wat betreft het gedeelte REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 9 van 12

10 met betrekking tot scholing, of niet is ondertekend of niet voorzien is van alle benodigde bewijsstukken met daarop vermeld het toegekende dossiernummer, worden niet in behandeling genomen en per post teruggestuurd naar het adres van de verzoeker tot uitbetalen van de subsidie voor scholing Uitbetaling van de subsidie voor scholing vindt plaats binnen 3 maanden na ontvangst van het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing en de in artikel 6.8 genoemde documenten onder voorwaarde dat voldaan is aan de eisen van dit reglement Voor subsidie komen in aanmerking kosten voor scholing zoals: a. Inschrijvingskosten scholing; b. Kosten voor opleiding, cursus of training; c. Kosten van het examen van de onder 6.14.b genoemde opleiding, cursus of training; d. Kosten van boeken en ander materiaal, verstrekt door de opleider, cursus- of trainingsaanbieder, van de onder 6.14.b genoemde opleiding, cursus of training. Kosten die een duidelijk verband met scholing hebben, maar hier niet benoemd staan, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Het bureau neemt hierover het besluit. Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed Het is mogelijk om het uitbetalen van de subsidie voor scholing apart in te dienen, los van het verzoek om over te gaan tot uitbetaling van de toegekende subsidie voor de loopbaancheck. De subsidie in verband met gemaakte kosten voor scholing moet uiterlijk 30 september 2016 zijn ingediend bij het bureau van het Brancheplatform Kappers, onder vermelding van het toegekende dossiernummer Het door het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers vastgestelde subsidiebedrag voor scholing wordt overgemaakt naar het bankrekeningnummer zoals dat vermeld staat op het Vervolgformulier Uitbetaling Subsidie loopbaancheck/scholing Beroep tegen de afwijzing van het uitbetalen van de subsidie voor scholing of tegen de hoogte van het vastgestelde subsidiebedrag kan worden ingediend bij de beroepscommissie van de stichting Brancheplatform Kappers. Artikel 7. Afwijzingsgronden 7.1. Indien het verzoek tot het uitbetalen van de subsidie voor kosten in verband met de loopbaancheck en scholing na het verstrijken van de looptijd van de regeling, niet of niet geheel voldoet aan de bij dit reglement Loopbaancheck gestelde eisen, wordt de subsidieaanvraag in zijn geheel of gedeeltelijk afgewezen Afwijzingsgronden kunnen onder andere zijn (niet limitatief): a. De werknemer is niet drie jaar of langer aaneengesloten werkzaam in de kappersbranche; b. Het voor de loopbaancheck/scholing vastgestelde Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing is niet gebruikt; c. Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing is niet volledig ingevuld; d. Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing is niet ondertekend door het loopbaanbedrijf en werknemer; e. Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing is niet ondertekend door werknemer en door de werkgever in het geval de werkgever de loopbaancheck heeft betaald; f. Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing is niet ondertekend door werknemer en door het opleidingsinstituut in het geval het opleidingsinstituut het REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 10 van 12

11 resterende subsidiebedrag voor scholing in mindering heeft gebracht op de factuur voor aanvullende scholing; g. Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing is niet naar waarheid ingevuld; h. Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing en bewijsstukken zijn na het verstrijken van de looptijd van de regeling ingediend; i. Het Vervolgformulier Uitbetalen Subsidie loopbaancheck/scholing was niet of niet volledig voorzien van de nodige bewijsstukken en de benodigde bewijsstukken zijn pas na het verstrijken van de looptijd van de regeling ontvangen door het bureau; j. De facturen in verband met de loopbaancheck of scholing hebben geen betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016; k. Het beschikbare budget van EUR ,- is volledig besteed aan toegekende subsidieaanvragen voor een loopbaancheck en scholing; l. Het O&O-fonds heeft de subsidieaanvraag met betrekking tot loopbaancheck, ingediend door het Brancheplatform Kappers, voor het jaar 2015 of 2016 afgewezen; m. De subsidieaanvrager handelt/heeft gehandeld in strijd met dit reglement Loopbaancheck ; n. De aanvrager heeft voor aanvullende scholing, subsidie verkregen op grond van de subsidieregeling Opleidingssubsidie ; o. Het is niet mogelijk gebleken om de toegekende subsidie uiterlijk 31 december 2016 over te maken naar het door de aanvrager vermelde bankrekeningnummer; de aanspraak op de subsidie komt na 31 december 2016 te vervallen. p. Er is sprake van valsheid in geschrifte begaan door de subsidieaanvrager Een van het bureau afkomstig besluit tot afwijzing van de subsidieaanvraag geschiedt schriftelijk en is met redenen omkleed. Artikel 8. Beroep(stermijn) 8.1. Tegen een schriftelijk besluit van het bureau tot afwijzing van een aanvraag loopbaancheck/scholing of van een verzoek tot uitbetaling van de subsidie Loopbaancheck/scholing kan de aanvrager of subsidieaanvrager beroep instellen Het beroep moet binnen zijn bij het bureau uiterlijk 2 weken na de dagtekening van de beslissing In een beroep moet de aanvrager of degene die verzoekt om tot uitbetaling van het subsidiebedrag over te gaan, de gronden aangeven waarop het beroep is gebaseerd en bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de afwijzing onterecht zou hebben plaatsgevonden Het bestuur van de stichting Brancheplatform Kappers stelt uit haar midden een beroepscommissie in die de beroepschriften beoordeelt De schriftelijke uitspraak op beroep moet gedaan zijn binnen vier weken na de ontvangst van het beroep Een uitspraak op beroep is definitief. Artikel 9. Uitsluiting aansprakelijkheid 9.1. De stichting Brancheplatform Kappers noch haar bestuur noch diegenen die direct of indirect werkzaam zijn bij/voor haar, is/zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect voortvloeit uit uitvoering van het reglement Loopbaancheck REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 11 van 12

12 Artikel 10. Slotbepaling In gevallen waarin dit reglement Loopbaancheck niet voorziet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur van de stichting Brancheplatform Kappers. Dit reglement Loopbaancheck is vastgesteld door het bestuur van de stichting Brancheplatform Kappers op 2 december REGLEMENT loopbaancheck Definitief Pagina 12 van 12

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016 REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016 Vastgesteld door het bestuur op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 2 Artikel 2 Algemeen blz. 3 Artikel 3 Opleidingsbon 2015-2016 blz. 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van.

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van. Subsidieregeling van de Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven zoals deze luidt met ingang van 1 januari 2016 1 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 De Stichting opleidingsfonds

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

OSR Duurzaam. Uitgangspunten

OSR Duurzaam. Uitgangspunten OSR Duurzaam Uitgangspunten De onderstaande regeling gaat in per 1 januari 2012 en geldt uitsluitend tijdens de kalenderjaren 2012 en 2013. Deze tijdelijke regeling is een aanvulling op de reguliere OSR

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2013

Geldend per 1 januari 2013 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van.

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van. Subsidieregeling van de Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven zoals deze luidt met ingang van 1 maart 2015 1 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 De Stichting opleidingsfonds

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten De OSR biedt mogelijkheden voor werknemers om cursussen/trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB.

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Regeling Translation Grants for Foreign Publishers

Regeling Translation Grants for Foreign Publishers Regeling Translation Grants for Foreign Publishers De Stichting Nederlands Letterenfonds, gelet op de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2016

Geldend per 1 januari 2016 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2009

Aanvraag subsidie ESF 2009 Het ESF investeert in Aanvraag subsidie ESF 2009 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O-fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O Fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen: - Algemene

Nadere informatie

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6)

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6) Georganiseerd Overleq STft _ a ^ i ösantw. voor: U Ja L j Nee Betreft: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgevinq T.a.v. de heer mr. M.H.M, van

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22991 5 december 2012 Recreatie Sociaal Fonds 2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: SenterNovem Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

LOOPBAANREGELING THEATER & DANS TIJDELIJK REGLEMENT INZAKE SUBSIDIECRITERIA

LOOPBAANREGELING THEATER & DANS TIJDELIJK REGLEMENT INZAKE SUBSIDIECRITERIA LOOPBAANREGELING THEATER & DANS TIJDELIJK REGLEMENT INZAKE SUBSIDIECRITERIA Ten behoeve van de deelname van opdrachtnemers/zelfstandigen zonder personeel aan het Sectorplan Cultuur 1 januari 2015-31 december

Nadere informatie

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur Den Haag, 2015 DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Wat is het doel van de subsidie? Mede ter uitvoering van de motie van Geel

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Inretail

Huishoudelijk reglement Inretail Huishoudelijk reglement Inretail Aanvragen van het lidmaatschap Artikel 1 1. De aanvraag voor het lidmaatschap wordt bij het verenigingsbureau ingediend op een daartoe vastgesteld aanvraagformulier. 2.

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: AgentschapNL Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

DB vergadering van: 25 januari 2012

DB vergadering van: 25 januari 2012 DB vergadering van: 25 januari 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: De heer H.H.V. Horlings Onderwerp: Nadere regels aardgasvoertuigen Haaglanden 2012 Datum: 10 januari 2012 Contactpersoon:

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher, Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015 Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan Datum inwerkingtreding: 1 januari

Nadere informatie

Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers

Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op: naam website invullen! korte naam subsidieregeling? zoals eerder Energie Beter of Wonen++

Voor meer informatie kunt u terecht op: naam website invullen! korte naam subsidieregeling? zoals eerder Energie Beter of Wonen++ 500.000 SUBSIDIE VOOR ENERGIEBESPARING De provincie Groningen stelt een bedrag van 500.000,- beschikbaar voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie. De subsidie is met name bedoeld voor eigenaren

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2015

Geldend per 1 januari 2015 Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (voor bedrijven) van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH. 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever of stagebieder in de huisartsenzorg.

TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH. 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever of stagebieder in de huisartsenzorg. TIJDELIJKE REGELING TEGEMOETKOMING IN DE SCHOLINGSKOSTEN SECTORPLAN SSFH OKTOBER 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze tijdelijke regeling wordt verstaan onder: 1. Aanvrager Zij-instromer, werkgever

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A: a. naam b. vestigingsplaats. Rechtspersoon B: a. Naam naam. b. vestigingsplaats

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A: a. naam b. vestigingsplaats. Rechtspersoon B: a. Naam naam. b. vestigingsplaats Aan de burgemeester Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Aanvraagformulier Model B - Drank- en horecawet Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet voor

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor

Nadere informatie

Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân.

Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Vaststellingsformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers

Vaststellingsformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Vaststellingsformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Aanvraagprocedure Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Aanvraagprocedure Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In dit document leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 080 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Naam ingetrokken

Nadere informatie

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Aanvraagformulier voor subsidie aan een natuurlijk persoon of privaatrechtelijk rechtpersoon, die bedrijfsmatig een jacht- of passantenhaven in stand houdt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Verordening culturele en sportieve deelname

Verordening culturele en sportieve deelname Verordening culturele en sportieve deelname Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Subsidie : geldelijke bijdrage in de kosten van activiteiten die de deelname aan

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie