Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport Burgemeester en wethouders van Amsterdam Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 2 juni 2015 hebben besloten: 1) Vast te stellen de in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen Subsidieregeling gehandicaptensport, en te bepalen dat deze bijlage tezamen met dit besluit in het gemeenteblad wordt gepubliceerd. 2) Kennis te nemen van de in bijlage 2 bij dit besluit opgenomen toelichting op de Subsidieregeling gehandicaptensport. 3) Te bepalen dat de Subsidieregeling gehandicaptensport op 1 juli 2015 in werking treedt. 4) Het subsidieplafond in 2015 te verhogen naar De verhoging van wordt gedekt uit de coalitiemiddelen sportplan. Burgemeester en wethouders voornoemd, A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester Subsidieregeling Gehandicaptensport Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: a. ASA 2013: Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013; b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam; c. gehandicapten: mensen met een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en autisme en chronisch zieken; d. sportbond: een overkoepelende organisatie van sportverenigingen/organisaties die rechtstreeks is aangesloten bij het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF); e. sporten: sport- en bewegingsactiviteiten die in de vrije tijd worden beoefend anders dan op medisch voorschrift; f. organisatie: een rechtspersoon die sport- en beweegactiviteiten dan wel een sportevenement aanbiedt voor gehandicapten in Amsterdam waarbij de activiteiten niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of door zorgverzekeraar kunnen worden vergoed of gedekt; g. sportplan: het vigerende sportplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad; h. sportvereniging: een organisatie aangesloten bij een sportbond en waarvan de activiteiten zich afspelen op het grondgebied van de gemeente Amsterdam, of op een locatie die eigendom is van de gemeente Amsterdam; i. subsidie: een eenmalige subsidie Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam

2 De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken. Artikel 3. Doel subsidieregeling Deze subsidieregeling is van toepassing op het beleidsterrein sport. Het doel van deze subsidieregeling is de sportdeelname van gehandicapten enerzijds te verhogen door sportverenigingen en organisaties te stimuleren om (structureel) sportaanbod voor gehandicapten te realiseren. Anderzijds door het organiseren van eenmalige sportactiviteiten en -evenementen die gericht zijn op gehandicapten. Artikel 4. Subsidiabele activiteiten Het college kan eenmalig subsidie verlenen ten behoeve van: 1.extra kosten die een sportvereniging maakt om gehandicaptensport binnen hun vereniging mogelijk te maken,, met een maximum van per boekjaar per sportverening. De bijdrage voor vervoer naar uitwedstrijden is maximaal 300 per uitwedstrijd. Sportverenigingen met sportaanbod voor gehandicapten met een hoge dwarslaesie kunnen per uitwedstrijd maximaal een bijdrage ontvangen van 700. per uitwedstrijd. Voor bouwkundige aanpassingen worden geen middelen beschikbaar gesteld. 2.eenmalige sportactiviteiten en eenmalige sportevenementen gericht op gehandicapten Hoofdstuk 2 Subsidieplafond Artikel 5. Subsidieplafond 1.Het college bestuur stelt voor de activiteiten die volgens deze subsidieregeling voor subsidie in aanmerking komen jaarlijks subsidieplafonds vast voor: a. de activiteiten als bedoeld in artikel 4 lid 1 (subsidieplafond A) van deze regeling; b. de activiteiten als bedoeld in artikel 4 lid 2 (subsidieplafond B) van deze regeling 2. Indien het totaal van de te verlenen aanvragen voor de activiteiten als bedoeld in artikel 4 lid 1 lager is dan het subsidieplafond, wordt het overschot van subsidieplafond A overgeheveld naar subsidieplafond B. Artikel 6. Verdeelsleutel subsidieplafond 1.Als het bedrag van het subsidieplafond A lager is dan de som van de maximaal toe te kennen subsidiebedragen, weigert het college alle aanvragen gedeeltelijk met een gelijk percentage. Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag Artikel 7. De aanvrager Subsidie kan worden aangevraagd door sportverenigingen; Subsidie als bedoeld in artikel 4 lid 2 kan ook worden aangevraagd door andere organisaties. Artikel 8. Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens In aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 worden bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens en stukken overgelegd: 1. De subsidieaanvrager maakt gebruik van de door het college vastgestelde aanvraagformulier; 2. Voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 4.1 moet uit de begroting blijken wat de extra kosten zijn ten opzichte van de kosten voor aanbod van sport voor niet gehandicapten; 3. Voor uitwedstrijden moet het aantal begrote uitwedstrijden worden opgegeven en de begrote kosten per wedstrijd inclusief een overzicht van het aantal uitwedstrijden en de daadwerkelijke kosten van vervoer van het jaar ervoor; 4. Voor beide activiteiten moet uit de begroting blijken dat er meer inkomsten zijn dan alleen de aangevraagde subsidie 2

3 Artikel 9. Aanvraagtermijn eenmalige subsidies 1. In afwijking van artikel 6 van de ASA 2013 wordt een subsidieaanvraag voor een subsidie voor de activiteiten onder artikel 4 lid 1 wordt vóór 1 oktober van het jaar, voorafgaand aan het (boek)jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend bij het college. 2. De activiteiten voor een subsidie voor de activiteiten onder artikel 4 lid 2 kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst, conform artikel 7 lid 2 van de ASA. Artikel 10. Beslistermijn 1. In afwijking van artikel 8 van de ASA 2013 beslist het college op een aanvraag voor een eenmalige subsidie onder artikel 4 lid 1 vóór 1 januari van het desbetreffende boekjaar 2. Het college beslist op een aanvraag van subsidie onder artikel 4 lid 2 conform artikel 8 lid 2 en 3 van de ASA. Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Artikel 11. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Gehandicaptensport Toelichting bij de subsidieregeling Algemene toelichting Het doel van de subsidieregeling is de sportdeelname van gehandicapten te verhogen. Twee doelen uit het Sportplan staan daarbij centraal: 55% van de leerlingen voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs is lid van een sportvereniging of een andere sportaanbieder en 75% van de volwassen Amsterdammers doet wekelijks aan sport. Gehandicapten sporten minder dan niet gehandicapten. In het Sportplan ligt de nadruk op risicogroepen, waaronder gehandicapten. Ook in het coalitie-akkoord staat dat de ambitie is om gehandicaptensport een duidelijke focus te geven. De ASA 2013 en de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing op de onderwerpen waarover in de subsidie geen aparte bepalingen zijn opgenomen. Artikelgewijze toelichting bij de Subsidieregeling Gehandicapten Sport Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen zijn voor de termen over subsidie en bestuur, de termen die in de ASA of in de gemeente Amsterdam worden gehanteerd. De sporttermen zijn zoveel mogelijk conform de landelijke definities van Onbeperkt Sportief, NOC*NSF of zoals de termen binnen de gemeente Amsterdam worden gehanteerd. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 In dit artikel is de toepasselijkheid van de ASA 2013 geregeld. Voor zover deze nadere regel geen afwijkende bepalingen bevat, gelden de bepalingen van de ASA 2013 onverkort. Artikel 3 Doel subsidieregeling en Artikel 4 Subsidiabele activiteiten Het doel van deze subsidieregeling is om sportdeelname te verhogen, omdat de sportparticipatie van gehandicapten aanzienlijk lager is dan bij niet gehandicapten. Het doel van de gemeente Amsterdam is om de sportdeelname te verhogen. Dit doel moet worden bereikt door sportaanbieders te ondersteunen die gehandicaptensport aanbieden of willen aanbieden. Daarbij wordt voor subsidiabele activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 een vergelijking gemaakt met de kosten die een sportvereniging aanbieder moet maken ten opzichte van een sportverenigingen voor niet gehandicapten. Het gaat om de extra kosten en niet om het gehele aanbod te ondersteunen, vandaar het gemaximaliseerde bedrag van per aanbieder. Ook om zoveel mogelijk aanbieders aan deze regeling mee te laten deelnemen. Om beide mogelijk te maken, en jaarlijks een afweging te kunnen maken, betreft het een eenmalige subsidie. Voor sommige sportverenigingen geldt dat zij dit slechts 1 of 2 keer nodig hebben, voor andere aanbieders geldt dat ondersteuning meerdere jaren noodzakelijk of zelfs structureel nodig is. 3

4 Activiteiten die voor subsidie onder artikel 4 lid 1 aanmerking zouden kunnen komen zijn: het opleiden van trainers en bestuursleden, kostenvergoeding voor extra kosten voor vervoer naar uitwedstrijden, extra kosten voor bijvoorbeeld huur van een sportaccommodatie maar ook aanschaf van aangepaste sportmaterialen. Vervoer naar trainingen is de verantwoordelijkheid van de sporter zelf. Hier zijn andere regelingen voor, zowel via de gemeente Amsterdam als landelijk via Onbeperkt Sportief. De Sportverenigingen moeten wel zijn aangesloten bij het NOC*NSF, direct of indirect zoals bijvoorbeeld via de Sportbond Gehandicaptensport. Voor bouwkundige aanpassingen zijn andere subsidie mogelijkheden, zoals het Sportaccommodatieplan en de subsidieregeling verenigingsaccommodaties. Voor uitwedstrijden moet inzichtelijk zijn het aantal uitwedstrijden voor het komende boekjaar alsmede een overzicht van het aantal uitwedstrijden van het vorige boekjaar met de daadwerkelijke kosten. Per uitwedstrijd is maximaal een bedrag van 300 beschikbaar en voor uitwedstrijden van gehandicapten met een hoge dwarslaesie is de maximale bijdrage voor sportverenigingen 700. Uit de begroting moet blijken dat het vervoer niet volledig wordt gesubsidieerd maar dat ook andere inkomsten worden opgevoerd (bijvoorbeeld eigen bijdrage van deelnemers). Voor bouwkundige aanpassingen aan sportaccommodaties is deze regeling niet bedoeld, daarvoor zijn andere middelen in de begroting gereserveerd en regelingen, zoals het sportaccommodatieplan en de subsidieregeling verenigingsaccommodaties. Anderzijds moet de sportparticipatie stijgen door het ondersteunen van eenmalige activiteiten en evenementen die zich richten op gehandicaptensport, waardoor gehandicaptensport onder de aandacht wordt gebracht. Hiervoor kunnen eenmalige trainingen, toernooien of evenementen die zich richten op gehandicaptensport worden gesubsidieerd. Artikel 5 Subsidieplafond Voor beide activiteiten wordt jaarlijks door het College een subsidieplafond ingesteld. Dit is ook omdat het beschikbare bedrag per begrotingsjaar kan verschillen en ook zal worden aangepast op basis van ervaringen uit voorgaande jaren. Voor beide activiteiten wordt een subsidieplafond vastgesteld. Omdat voor de activiteiten als bedoeld in artikel 4.1, extra kosten van sportaanbod voor gehandicapten, met een maximum van 5.000, voor 1 oktober van het boekjaar de subsidie moet worden aangevraagd, zal als het subsidieplafond niet volledig wordt benut, het niet bestede bedrag worden toegevoegd aan het subsidieplafond voor de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4.2, eenmalige sportactiviteiten en eenmalige sportevenementen gericht op gehandicapten. Voor deze activiteiten kan het hele jaar subsidie worden aangevraagd en zo blijven de middelen bestemd voor gehandicaptensport. Artikel 6 Verdeelsleutel subsidieplafond Deze bepaling inzake de verdeling van het subsidieplafond wijkt voor de activiteiten onder artikel4 lid 1 af van de regeling in de ASA Als het subsidieplafond lager is dan de som van de maximaal toe te kennen subsidiebedragen aan de organisaties, worden alle toe te kennen bedragen verminderd met een gelijk percentage. Dit is het zogenaamde kaasschaafmodel. Het college heeft hiervoor gekozen vanwege het uitgangspunt dat er een diverse vertegenwoordiging van de doelgroep en dus meerdere organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Voor de activiteiten onder artikel 4 lid 2 geldt dat gedurende het gehele jaar subsidies kunnen worden aangevraagd, tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt. Daarna kunnen er geen subsidies meer worden toegekend. Artikel 7 Voor activiteiten onder artikel 4 lid 1 kan subsidie worden aangevraagd door sportverenigingen, de definitie is dat de sportaanbieder lid moet zijn van het NOC*NSF, dat kan direct maar ook indirect via bijvoorbeeld de Sportbond Gehandicaptensport Nederland. Voor activiteiten zoals beschreven in artikel 4 lid 2 kunnen ook organisaties een subsidie aanvragen die niet lid zijn van het NOC*NSF. Daarbij is het evenement of activiteit het uitgangspunt, de aanvrager moet wel een rechtspersoon zijn en niet een natuurlijk persoon. Artikel 8 Het college heeft een aanvraagformulier vastgesteld. Deze moet volledig worden ingevuld en is onderdeel van de subsidieaanvraag. Uit de begroting moet voor de activiteiten onder artikel 4 lid 1 duidelijk blijken dat het om meerkosten gaat, wat zijn de extra kosten die verenigingen maken ten opzichte van kosten die niet gehandicapten. 4

5 Voor de vervoersregeling naar uitwedstrijden gelden de tarieven zoals vermeld in artikel 4 lid 1 en de daarbij behorende toelichting. Voor de overige kosten, zoals cursussen en huur, moeten de extra kosten inzichtelijk gemaakt worden. Uit de begroting moet ook blijken wat de bijdrage van derden (niet zijnde gemeente Amsterdam) is, en voor welke kosten de subsidie is bestemd. Voor eenmalige activiteiten en evenementen (artikel 4 lid 2) geldt dat uit de begroting duidelijk moet blijken dat de gemeente Amsterdam niet de gehele activiteit of evenement subsidieert, maar dat er ook andere inkomstenbronnen zijn (niet zijnde subsidies of andere bijdragen van de gemeente Amsterdam). Artikel 9 Aanvraag termijn eenmalige subsidies De termijn voor indiening van een subsidieaanvraag voor periodieke subsidies (vóór 1 oktober) is geregeld in de ASA Verder regelt de ASA 2013 géén aanvraagtermijn voor eenmalige subsidies, hetgeen betekent dat deze subsidies het gehele jaar door kunnen worden aangevraagd. Van dit systeem wordt in deze nadere regel voor de activiteiten onder artikel 4 lid 1, extra kosten van sportaanbod voor gehandicapten, met een maximum van per boekjaar, afgeweken. Artikel 9 regelt dat aanvragen voor deze activiteit moet worden gedaan vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de subsidie is bestemd. Omdat de subsidie niet hoger is dan wordt conform de ASA artikel 13 de subsidie meteen vastgesteld en hoeft geen aanvraag tot vaststelling worden ingediend. Voor de activiteiten onder artikel 4 lid 2 kan gedurende het gehele jaar subsidie worden aangevraagd. De termijnen van aanvraag van vaststelling voor subsidie onder artikel 4 lid 2 zijn conform artikel 13 tot en met 15 van de ASA. Voor subsidies tot en met hoeft geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend. Voor subsidies hoger dan maar lager dan dient de aanvrager uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college in. De termijn is afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de subsidie. Artikel 10 Beslistermijn Voor de activiteiten onder artikel 4 lid 1 geldt de aanvraagtermijn van periodieke subsidies, namelijk uiterlijk 1 oktober voor het desbetreffende boekjaar. Dit betekent ook dat de beslistermijn voor het college gelijk is aan die van de periodieke subsidies, namelijk voor 1 januari van het desbetreffende boekjaar. Voor de activiteiten onder artikel 4 lid 2, voor eenmalige activiteiten en evenementen, geldt de aanvraag termijn zoals omschreven in de ASA artikel 8 lid 2, namelijk binnen acht weken na de ontvangst van een volledige subsidieaanvraag. De beslissing kan conform artikel 8 lid 3 van de ASA het college voor ten hoogste vier weken verdagen. Het college doet daar dan wel tijdig mededeling aan de aanvrager. De beslistermijn voor de vaststelling van de subsidie is conform artikel 16 van de ASA. Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subside vast. Het college kan zijn beslissing eenmaal voor ten hoogste zes weken verdagen, dit moet dan wel tijdig worden meegedeeld aan de aanvrager. 5

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK

Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van >, , inzake de Algemene

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Tubbergen

Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Tubbergen Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2011 Nummer: 35 Uitgifte: 23 december 2011 Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de

Nadere informatie

Regeling subsidies toegankelijkheid sportaccommodaties van breedtesportverenigingen. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,

Regeling subsidies toegankelijkheid sportaccommodaties van breedtesportverenigingen. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Regeling subsidies toegankelijkheid sportaccommodaties van breedtesportverenigingen Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, gelezen het voorstel van de wethouder Financiën, Binnenstad,

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten

Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 187447 26 oktober 2017 Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten Burgemeester en wethouders van Amsterdam Brengen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel

Algemene subsidieverordening Texel Algemene subsidieverordening Texel Gemeenteblad Texel 2016 nr 36 datum 24-03-2016 INTREKKING Algemene subsidieverordening Texel 2011 De raad van de gemeente Texel gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Tijdelijke Subsidieregeling harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Tijdelijke Subsidieregeling harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: a. ASA 2013:

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling realisatie jongeren- en studentenhuisvesting (3B, 2015, 239)

Subsidieregeling realisatie jongeren- en studentenhuisvesting (3B, 2015, 239) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 112578 26 november 2015 Subsidieregeling realisatie jongeren- en studentenhuisvesting 2015-2018(3B, 2015, 239) Afdeling 3B Nummer 239 Publicatiedatum

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van , , inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, gelet op de Algemene subsidieverordening Werststellingwerf 2016, besluit vast te stellen

Nadere informatie

nr Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 4 oktober 2017

nr Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 4 oktober 2017 Gemeenteblad nr. 906092 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 4 oktober 2017 Beleidsregels waarderingssubsidies stimulering sportbeoefening en beweging in de gemeente Midden-Drenthe Collegebesluit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 65148 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juli 2010; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening 2014

Algemene subsidieverordening 2014 Algemene subsidieverordening 2014 De raad van de gemeente Reimerswaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2014, 14.008846, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling subsidie sport gemeente Oisterwijk 2019.

Regeling subsidie sport gemeente Oisterwijk 2019. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oisterwijk Nr. 207313 1 oktober 2018 Regeling subsidie sport gemeente Oisterwijk 2019 Sport én bewegen dragen in positieve zin bij aan fysieke en psychische

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016

Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landsmeer. Nr. 115833 22 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016 gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2012

Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2012 Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2012 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012, gelet op - artikel 149

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Activiteit: het resultaat van samenhangend handelen van een organisatie, meetbaar in tijd, kwantiteit, kwaliteit

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTEBLAD. Nr HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Wierden Nr. 163204 20 september 2017 Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2015 Burgemeester en wethouders van Wierden maken (ter uitvoering van het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland,

Het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland, 2014.39.10 Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014 Het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen

Nadere informatie

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200)

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 92157 6 oktober 2015 Subsidieregeling Amsterdam Dialoog 2015-2016(3B, 2015, 200) Afdeling 3B Nummer 200 Publicatiedatum 2 oktober 2015 Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21832 10 februari 2017 Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR611401_1 10 juli 2018 Subsidieregeling aangepast sporten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van wethouder

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven in Amsterdam(3B, 2016, 92)

Subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven in Amsterdam(3B, 2016, 92) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 58786 9 mei 2016 Subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven in Amsterdam(3B, 2016, 92) Afdeling 3B Nummer 92 Publicatiedatum

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011

Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011 Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke Zorg en Welzijn Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011 Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo vernieuwende activiteiten Weert 2017

Subsidieregeling Wmo vernieuwende activiteiten Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 22014 10 februari 2017 Subsidieregeling Wmo vernieuwende activiteiten Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE TYNAARLO. De raad van de gemeente Tynaarlo,

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE TYNAARLO. De raad van de gemeente Tynaarlo, ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE TYNAARLO De raad van de gemeente Tynaarlo, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op artikel 3 van de Asv Ede 2015; besluit vast te stellen de Subsidieregeling maatschappelijke

Nadere informatie

Artikel 2 Bevoegdheid college Het college besluit met inachtneming van deze verordening op subsidieaanvragen van sportverenigingen.

Artikel 2 Bevoegdheid college Het college besluit met inachtneming van deze verordening op subsidieaanvragen van sportverenigingen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Enschede Nr. 130311 31 juli 2017 Subsidieverordening Sport De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van 6 juni 2017, corsanummer

Nadere informatie

Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2011

Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2011 CVDR Officiële uitgave van Buren. Nr. CVDR85564_4 18 april 2017 Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In

Nadere informatie

Subsidieregeling Armoedebeleid Capelle aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

Subsidieregeling Armoedebeleid Capelle aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 209491 3 oktober 2018 Subsidieregeling Armoedebeleid Capelle aan den IJssel 2018 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG: BELEIDSREGELS BEWONERSBIJDRAGE GEMEENTE DRIMMELEN 2015

SAMEN AAN DE SLAG: BELEIDSREGELS BEWONERSBIJDRAGE GEMEENTE DRIMMELEN 2015 SAMEN AAN DE SLAG: BELEIDSREGELS BEWONERSBIJDRAGE GEMEENTE DRIMMELEN 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007; overwegende dat; Het college

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2008;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2008; De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard; op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2008; Gelet op artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018

Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 citeertitel: Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 vastgesteld bij besluit van: 15 februari 2018 Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport;

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 136836 6 oktober 2016 Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni, nummer -046; overwegende dat - het juridisch toetsingskader voor de subsidieverstrekking verbetering behoeft

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Verordening sportsubsidies gemeente Velsen 2012

Verordening sportsubsidies gemeente Velsen 2012 Verordening sportsubsidies gemeente Velsen 2012 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Verordening sportsubsidies Citeertitel Verordening sportsubsidies Besloten

Nadere informatie

Overwegende dat het bestaande subsidiebeleid dateert uit de periode van 2009/2010;

Overwegende dat het bestaande subsidiebeleid dateert uit de periode van 2009/2010; De raad van de gemeente Nederweert; Overwegende dat het bestaande subsidiebeleid dateert uit de periode van 2009/2010; dat maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding zijn geweest om het bestaande beleid

Nadere informatie

Subsidieverordening Sport

Subsidieverordening Sport 1 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van 6 juni 2017, corsanummer 1700063527 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht en

Nadere informatie

Subsidieverordening Sport

Subsidieverordening Sport De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van (datum), (corsanummer) gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR92441_1 23 februari 2016 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en Evenementen Montferland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en Evenementen Montferland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montferland Nr. 11125 16 januari 2019 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en Evenementen Montferland 2019 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

Subsidieregeling Nieuwe Culturele Initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Nieuwe Culturele Initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Nieuwe Culturele Initiatieven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen Capelle aan den IJssel 2018.

Subsidieregeling Evenementen Capelle aan den IJssel 2018. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 42452 28 februari 2018 Subsidieregeling Evenementen Capelle aan den IJssel 2018. Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Subsidieregeling sport Noord-Brabant

Subsidieregeling sport Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR275973_7 29 november 2017 Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Het beleidskader voor subsidies uit dit hoofdstuk is de nota Sportimpuls Breda , zoals vastgesteld door de raad op 22 september 2011.

Het beleidskader voor subsidies uit dit hoofdstuk is de nota Sportimpuls Breda , zoals vastgesteld door de raad op 22 september 2011. Specifieke nadere regels Sportsubsidies 2012 Artikel 7:1 Definities a. Schoolsporttoernooien: een- of meerdaagse sportwedstrijden met deelname van scholenteams bestaande uit leerlingen van het primair

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vaststellen van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (3A, 2014, 270/921)

Vaststellen van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (3A, 2014, 270/921) GEMEENTEBLAD Nr. 68804 27 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Vaststellen van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (3A, 2014, 270/921) Afdeling 3A Nummer 270/921 Publicatiedatum

Nadere informatie

Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015

Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 44114 22 mei 2015 Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het

Nadere informatie

Beleidsregels Subsidieverlening Sport. gemeente Veendam

Beleidsregels Subsidieverlening Sport. gemeente Veendam Beleidsregels Subsidieverlening Sport gemeente Veendam Doel: Stellen van regels voor het verstrekken van subsidies aan sportactiviteiten die bijdragen aan het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving

Nadere informatie

Subsidieregeling Kinderopvang gemeente Haren 2018

Subsidieregeling Kinderopvang gemeente Haren 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haren Nr. 107361 23 mei 2018 Subsidieregeling Kinderopvang gemeente Haren 2018 Subsidieregeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b)

Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b) Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b) Samenvatting Deze verordening geeft aan welke begrippen bij subsidies worden gebruikt, welke soorten subsidies er zijn, welke regels er gelden voor aanvragen,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van 17 november 2015, corsanummer

De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van 17 november 2015, corsanummer CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR385692_1 31 juli 2017 Subsidieverordening Sport De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van 17 november 2015, corsanummer 1500115749

Nadere informatie

Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie sportdeelname jeugd gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische grondslag

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Subsidieregeling Urban Sports Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, gelezen het voorstel van de wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport van 30 oktober 2018; kenmerk 18MO04179;

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast sporten: het

Nadere informatie

De beleidsregels zijn in werking getreden op 1 januari 2013.

De beleidsregels zijn in werking getreden op 1 januari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 019 Naam Beleidsregels Sport en Bewegen gemeente Nijmegen 2013 Publicatiedatum 8 januari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 20

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Nadere regels subsidies aanschaf- en installatiekosten energiebesparende maatregelen sportaccommodaties

Nadere regels subsidies aanschaf- en installatiekosten energiebesparende maatregelen sportaccommodaties GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 187104 28 december 2016 Nadere regels subsidies aanschaf- en installatiekosten energiebesparende maatregelen sportaccommodaties Het college van

Nadere informatie

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR228088_1 23 februari 2016 Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

Verlenging Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam (3B, 2016, 148)

Verlenging Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam (3B, 2016, 148) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 99239 20 juli 2016 Verlenging Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam (3B, 2016, 148) Afdeling 3B Nummer 148 Publicatiedatum 13 juli 2016 Onderwerp

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten en format Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur

Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten en format Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 149374 27 oktober 2016 Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten en format Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Subsidieregeling Speeltuin, Speeluitleen, Speel-o-theek. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

Subsidieregeling Speeltuin, Speeluitleen, Speel-o-theek. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel; gemeente Capelle aan den IJssel Subsidieregeling Speeltuin, Speeluitleen, Speel-o-theek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelet op de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018

Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018 Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2017; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 17 juli 2018 hebben besloten:

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 17 juli 2018 hebben besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 158737 25 juli 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent subsidiëring bevorderen

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie