9,7. Gebiedsanalyse Jeugd. De kleur van Zwijndrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9,7. Gebiedsanalyse Jeugd. De kleur van Zwijndrecht"

Transcriptie

1 9,7 Gebiedsanalyse Jeugd De kleur van Zwijndrecht

2 Zwijndrecht is van oorsprong een tuindersdorp, gelegen tussen Dordrecht en Rotterdam, en vormt samen met Heerjansdam één gemeente. Door de ligging aan het bekende Drierivierenpunt, het drukst bevaren punt in Nederland en aan een belangrijke binnenvaartroute, kent Zwijndrecht veel watergebonden bedrijvigheid. Met haar ruim inwoners is het een levendige woongemeente. De bebouwing is zowel stedelijk als landelijk. Zo bieden de uitgestrekte oeverlanden van de rivier de Oude Maas volop recreatieve mogelijkheden voor fietsers en wandelaars. Zwijndrecht is om uiteenlopende redenen een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor jeugdigen en gezinnen. De gemeente doet veel voor haar jeugd. Zij investeert in verschillende voorzieningen, in samenwerking met de inwoners en meerdere partners, waarbij jeugdigen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Zo is er genoeg speelruimte, is de kwaliteit van het onderwijs hoog en kunnen jeugdigen gebruik maken van een rijk geschakeerd opleidingsaanbod. Ook op het gebied van sport en muziek kent de gemeente een actief verenigingsleven. Zederik Zwijndrecht Alblasserdam Molenwaard Giessenlanden Leerdam Binnenmaas Zwijndrecht Papendrecht Sliedrecht Hendrik-Ido- Ambacht Oud- Beijerland Hardinxveld- Giessendam Gorinchem Dordrecht Korendijk Cromstrijen Strijen Gemeente Zwijndrecht Gebiedsanalyse Jeugd

3 Transitie jeugdhulp Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Op dit moment is elke gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg en het preventieve jeugdbeleid. Hier komen vanaf 2015 alle vormen van jeugdhulp bij waarvoor nu een indicatie nodig is, te weten: jeugdzorg, begeleiding en/of verzorging van jeugd met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. De transitie maakt het mogelijk een meer samenhangend jeugdhulpbeleid te voeren. Het doel is meer preventie, uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en ouder/opvoeder(s) en een betere samenwerking rond gezinnen. Gebiedsanalyse Deze gebiedsanalyse staat niet op zichzelf. De Stichting Jeugdteams, op dit moment nog in oprichting, heeft onderzoek gedaan naar de formatie (omvang) van de jeugdteams in Zuid-Holland Zuid. De stichting heeft hiervoor de gegevens verzameld die ten grondslag liggen aan het Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid. Dat onderzoek biedt inzicht in de personele bezetting per jeugdteam. Deze gebiedsanalyse en het document van Stichting Jeugdteams vormen samen het vertrekpunt van het gesprek tussen de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de gemeente. Regionale samenwerking Met deze nieuwe verantwoordelijkheid ontstaat er een kans om de zorg voor jeugdigen te verbeteren. De 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben voor een gezamenlijk regionaal jeugdhulpstelsel gekozen. Met dit stelsel wordt jeugdhulp dicht bij de leefomgeving van de jeugdige/het gezin geboden, ondersteuning vanuit de sociale omgeving van het gezin gestimuleerd en bestaat er voor het gezin één aanspreekpunt en één zorgplan. Het regionaal jeugdhulpstelsel kent vier focuspunten: jeugdteams, het diagnostiek advies netwerk, de zorgmarkt en een Serviceorganisatie Jeugd. De basisvoorzieningen vormen het voorportaal (de toegang) naar de jeugdteams. Basisvoorzieningen zijn aanwezig in de directe leefomgeving van kinderen en hun ouder/opvoeder(s) en kunnen hierdoor sneller signalen opvangen. Ondersteuningsvragen die niet door de basisvoorzieningen kunnen worden opgevangen, kunnen worden doorgeleid naar de jeugdteams. De jeugdteams vormen een integraal onderdeel van jeugdhulp. Gebiedsanalyse Deze gebiedsanalyse geeft informatie over de belangrijkste trends die relevant zijn voor de vorming van het jeugdteam in de gemeente Zwijndrecht. Wat is de kracht in het gebied? Welke problemen komen het meeste voor? Wat is de zorg die nu wordt gebruikt? Kortom, specifieke kenmerken van de gemeente Zwijndrecht. De gebiedsanalyse bestaat naast de aanwezige kwantitatieve gegevens op het gebied van jeugd(hulp), ook uit kwalitatieve duiding uit de literatuur en uit gesprekken met lokale ambtenaren. Alles tezamen geeft dit de kleuring van Zwijndrecht weer. De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid ziet dit document als een belangrijke bouwsteen voor de gemeente en betrokken organisaties om met elkaar in gesprek te gaan over de inrichting van het jeugdteam. 1 Het jeugdteam Voor het op te richten jeugdteam wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de kennis en ervaring die de gemeente Zwijndrecht heeft opgedaan binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Met de oprichting van het CJG heeft de gemeente geïnvesteerd in een stevige zorginfrastructuur. Het CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat en werkt met een groot aantal lokale partners samen zoals het onderwijs en gezondheidszorg. De gemeente zet in op regie, sturing en deskundigheidsbevordering ten behoeve van vroegsignalering. Voor lichte problematiek zal het CJG doorontwikkeld worden tot een Preventief Team CJG. Het jeugdteam in Zwijndrecht is er voor middel tot zeer zware problematiek bij jeugdigen en hun gezinnen. Beide teams zullen integraal op elkaar aansluiten en de CJG-coördinator heeft een regierol in beide teams. Er wordt veel samengewerkt met professionals binnen het onderwijs, huisartsen en woningcorporaties. 1 In de Zwijndrechtse Waard vindt momenteel ook een kostenbatenanalyse plaats. De uitkomsten van dit onderzoek leveren input voor de inrichting van het jeugdteam. Hoeveel jeugdigen wonen er in Zwijndrecht? Hoe groot zijn de risicofactoren op ernstige opvoedproblemen? Wat is, op hoofdlijnen, het gebruik van jeugdhulp? En wat betekent dit voor het jeugdteam? Op deze vragen en meer, wordt antwoord gegeven in deze gebiedsanalyse. De kleur van Zwijndrecht

4 1. De jeugd: nu en in de toekomst Zwijndrecht 19,7 ZHZ DS 21,3 Huidige cijfers Op 1 januari 2014 telt de gemeente Zwijndrecht jeugdigen (0-17 jaar). Dat betekent dat 19,7% van het totaal aantal inwoners onder de 18 jaar is. Men spreekt dan ook wel van groene druk; het percentage jeugd tot 18 jaar ten opzichte van de totale bevolking. De groene druk in Zwijndrecht is lager dan in de Drechtsteden (21,3%) en in Nederland (20,5%). Het aantal jong volwassenen in de leeftijd 18 tot 23 jaar, bedraagt Tabel 1. Aantal inwoners van 0 t/m 22 jaar op 1 januari 2014 (%) Zwijndrecht DS ZHZ NL groene druk 19,7 21,3 21,7 20,5 21,7 Bron: CBS NL Figuur 1. Aandeel jeugdigen naar leeftijd op 1 januari ,5 Zwijndrecht 4,3% 8,7% 6,7% 5,7% DS 4,7% 9,3% 7,3% 5,8% ZHZ 4,5% 9,6% 7,6% 5,8% NL 4,2% 9,1% 7,2% 6,2% 0% 10% 20% 30% 0-3 jaar 4-11 jaar jaar jaar Bron: CBS 2 Lokale (onderwijs)gegevens sluiten niet allen één-op-één aan bij de gegevens in deze gebiedsanalyse. Verder onderzoek moet hierover duidelijkheid geven. De toekomst Het Tympaan Instituut, het kennisinstituut op het gebied van sociale en culturele vraagstukken, stelt op basis van berekeningen dat het aantal jeugdigen in Zwijndrecht de komende 15 jaar zal stijgen met 8,5%. 2 De stijging in de gemeente is aanzienlijk sterker dan in de regio Drechtsteden. In Zuid-Holland Zuid en in Nederland wordt juist een daling van het aantal jeugdigen verwacht. Gebiedsanalyse Jeugd

5 Tabel 2. Bevolkingsprognose jeugd 0 t/m 17 jaar verschil Zwijndrecht ,5% Drechtsteden ,1% Zuid-Holland Zuid ,1% Nederland ,9% Toelichting: cijfers zijn afgerond op tientallen. Bron: Tympaan Instituut De gemeente Zwijndrecht heeft de volgende elf vraagstukken benoemd die betrekking hebben op jeugdproblematiek: 1. Alleenstaande ouders met ernstige inkomensproblematiek en schuldenproblematiek. 2. Armoede onder gezinnen (en toename huisuitzettingen). 3. Hoog percentage jonge moeders (onder 27 jaar) met een laag IQ tussen en meerdere kinderen. 4. Ouderproblematiek gerelateerd aan psychische problematiek/verslaving. 5. Inzet thuisbegeleiding (frequenter en langduriger). 6. Toename aantal vechtscheidingen. 7. Toename seksueel grensoverschrijdend gedrag (zedenproblematiek) 8. Inzet en continueren van zorg bij verschillende culturen. 9. Ontbreken van ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. 10. Ontbreken van een sociaal netwerk (geïsoleerde gezinnen). 11. Te laat vragen om hulp, waardoor escalatie niet altijd voorkomen kan worden. De kleur van Zwijndrecht

6 2. Risicofactoren Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2013 een onderzoek uitgebracht dat ingaat op risicofactoren voor ernstige opvoedproblemen: Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Hieruit blijkt dat verschillende kenmerken van het kind en/of zijn of haar ouders van invloed zijn op het ontstaan van ernstige opvoedproblemen, de zogenaamde risicofactoren. Kenmerken van het kind zelf hebben de grootste invloed, maar kenmerken van de ouders spelen zeker ook een rol. Om inzicht te krijgen in de omvang van de risicogroepen in Zwijndrecht, is in kaart gebracht hoe de jeugdigen in deze gemeente scoren op de door het SCP onderzochte risicofactoren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen risicofactoren gerelateerd aan het kind en risicofactoren gerelateerd aan de ouder/opvoeder(s). De scores zijn indicatief voor het gebruik van jeugdhulp. Een direct causaal verband kan niet worden ontleend aan deze scores. Het geeft wel een beeld van de risico s op problemen in Zwijndrecht en kan een signaal zijn voor waar verbindingen gelegd moeten worden met het preventieve veld. 2a. Risicofactoren bij het kind Risicofactoren gerelateerd aan het kind zijn: laag geboortegewicht, verstandelijke beperkingen, langdurige lichamelijke ziekten en aandoeningen en lage onderwijsvorm. Voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid worden meegenomen ter verdieping. Laag geboortegewicht Er wordt gesproken van een laag gewicht wanneer het kind bij de geboorte minder weegt dan gram. Informatie over laag geboortegewicht is belangrijk maar niet beschikbaar op gemeentelijk en landelijke niveau. Het is daarom lastig om deze risicofactor als signaal mee te kunnen nemen. Er is geen verschil in het aandeel jeugdigen met een laag geboortegewicht in de Drechtsteden en in Zuid-Holland Zuid. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geeft aan dat jeugdigen tussen de jaar, jeugdigen met een laag geboortegewicht en jeugdigen die een lage onderwijsvorm volgen, vaker problemen hebben. Jongens ondervinden vaker problemen dan meisjes. En jeugdigen met een verstandelijke beperking en langdurige lichamelijke aandoening hebben een sterk verhoogde kans op ontwikkelings- en opvoedproblemen. Gebiedsanalyse Jeugd

7 Tabel 3. Aandeel kinderen met een laag geboortegewicht (%), gram DS ZHZ < 500 0,2 0, ,3 1, ,9 4,7 totaal < ,3 6,3 Toelichting: er is geen recentere bron beschikbaar. Bron: Stichting Perinatale Registratie (verkregen via Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ) Kinderen met een verstandelijke beperking hebben vaak beperkingen op het gebied van sociale redzaamheid, ernstige leerproblemen en gedragsproblemen. Opvallend is dat vergeleken met de problemen van licht verstandelijk gehandicapten die van de zwaarder gehandicapte kinderen niet groter zijn (Bron: SCP (2013). Terecht in de Jeugdzorg). Beperkingen Kinderen met een verstandelijke beperking ondervinden niet alleen problemen op het gebied van sociale redzaamheid, maar ook op leer- en gedragsgebied. Het werkelijk aantal jeugdigen met een verstandelijke beperking is niet bekend. Ook zijn er verschillende definities in gebruik. Het aantal jeugdigen met een indicatie vanwege een verstandelijke beperking en gerelateerde problematiek is wel bekend. Dit aantal is een stuk kleiner. Zwijndrecht telde op 1 januari 2014 ongeveer 70 jeugdigen met een indicatie verstandelijke beperking (VG). Dat is 0,8% van het totaal aantal 0 17 jarigen. Een aandeel dat vergelijkbaar is met het landelijke percentage. Het aantal jeugdigen met een indicatie langdurige lichamelijke beperking (LG) en/of indicatie langdurige zintuiglijke beperking (ZG) in Zwijndrecht is nihil. Tabel 4. Jeugdigen met een indicatie, per 1 januari 2014 Zwijndrecht DS ZHZ NL verstandelijke beperking aantal indicaties VG aandeel (%) 0,8 0,8 0,7 0,8 lichamelijke beperking aantal indicaties LG x aantal indicaties ZG x x aandeel (%) - - 0,1 0,1 Toelichting: kinderen (0-17 jarigen) met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2014 met als dominante grondslag VG, LG en/of ZG. Uit privacy overweging toont het CIZ alleen aantallen vanaf de waarde vijf en zijn de aantallen afgerond op vijftallen. Hierdoor zit er een nog grotere onzekerheidsmarge rond de cijfers op gebiedsniveau. x = waarden 0 t/m 4. - = aandeel is niet te berekenen vanwege privacy maatregelen. Bron: CIZ, Op weg naar andere zorg (2014) MEE Nederland, een stichting die mensen met een beperking ondersteunt, heeft op basis van verschillende onderzoeken een schatting gemaakt van het aantal jeugdigen met een beperking. Hierin is ook het aantal jeugdigen met een licht verstandelijke beperking meegenomen. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat de problematiek bij licht verstandelijk gehandicapten niet verschilt met de problematiek bij zwaarder verstandelijk gehandicapten. Tabel 5 geeft deze gegevens weer. Ter verdieping is ook het aantal geschatte jeugdigen met een lichamelijke beperking opgenomen. Deze categorie beperkt zich tot jarigen, waar het bij verstandelijke beperkingen 0 tot 20 jarigen betreft. De kleur van Zwijndrecht

8 Tabel 5. Geschatte aantal jeugdigen (tot 20 jaar) met een beperking Zwijndrecht DS ZHZ NL (licht) verstandelijke beperking zwakbegaafd (IQ 70-85) VG licht (IQ 50-70) VG matig + ernstig (IQ < 50) lichamelijke beperking LG minstens één beperking LG beperkingen in bewegen LG beperkingen in verstaanbaarheid ZG in horen ZG in zien Toelichting: MEE Nederland baseert zich op een onderzoek van het SCP uit 2007 (Meedoen met beperkingen ) en twee onderzoeken van het SCP uit 2012 ( IQ met beperkingen. De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht en Factsheet mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen ). Landelijke cijfers zijn op basis van het aantal inwoners vertaald naar gemeenten. De cijfers van gemeenten zijn dus schattingen en kunnen onderling niet vergeleken worden omdat het aantal jeugdigen met een beperking ook samenhangt met de samenstelling van de bevolking. Daarnaast kunnen jeugdigen meerdere beperkingen hebben. De cijfers van verschillende beperkingen kunnen daarom niet bij elkaar worden opgeteld. Bron: MEE Nederland, 2013 Lage onderwijsvorm Laag onderwijs verwijst naar het leerwegondersteunend onderwijs (vo lwoo), praktijkonderwijs (vo praktijkonderwijs), voorbereidend speciaal onderwijs (vso) en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het (v)so cluster III betreft leerlingen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen of leerlingen met epilepsie. Het (v)so cluster IV betreft zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. In volgden jeugdigen (12,0%) in de leeftijd van 5 tot 23 jaar laag onderwijs. Daarmee scoort Zwijndrecht iets lager ten opzichte van het aantal jeugdigen in de regio Drechtsteden (12,5%) en Zuid-Holland Zuid (12,5%). Tabel 6. Jeugdigen die een lage onderwijsvorm volgen, schooljaar Zwijndrecht DS ZHZ vo lwoo vo praktijkonderwijs (v)so cluster III (v)so cluster IV vo vmbo totaal aandeel (%) 12,0 12,5 12,5 Toelichting: betreft de gemeente waar de persoon woonachtig is. Er zijn geen gegevens op landelijk niveau beschikbaar. Bron: Leerlingen Basis Administratie (leeftijd 5-23 jaar) en CBS (verkregen via Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ) Gebiedsanalyse Jeugd

9 Voortijdige schoolverlaters Voortijdig schoolverlaters zijn jeugdigen van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie behaald te hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of vwo-niveau of een diploma op mbo-2 niveau of hoger. 13 VO Voortijdige schoolverlaters MBO In het schooljaar verlieten 85 leerlingen in Zwijndrecht voortijdig hun opleiding aan het voortgezet onderwijs of mbo. Dat is 2,5% van het totaal aantal leerlingen in de gemeente Zwijndrecht. Landelijk ligt dit aandeel lager (2,1%). Uitval vindt vooral plaats onder leerlingen op het mbo. Tabel 7. Voortijdig schoolverlaters, schooljaar Zwijndrecht DS ZHZ NL aantal aandeel (%) aandeel (%) aandeel (%) aandeel (%) vo 13 0,5 0,6 0,6 0,6 mbo 72 6,9 7,5 6,4 5,7 totaal 85 2,5 2,7 2,3 2,1 Toelichting: aandeel is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen op het vo en mbo. Met ingang van schooljaar is de meetmethode waarmee het aantal voortijdig schoolverlaters bepaald wordt, aangepast. Hierdoor is een trendbreuk ontstaan en is het niet mogelijk een ontwikkeling weer te geven. Bron: DUO Jeugdwerkloosheid Op 1 januari 2014 stonden 176 jeugdigen jonger dan 27 jaar als niet-werkende werkzoekenden ingeschreven in Zwijndrecht. Dit is ongeveer evenveel als in de regio Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Niet-werkende werkzoekenden zijn mensen die als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf staan ingeschreven. Na een daling in 2010 en 2011 neemt het aantal jonge niet-werkende werkzoekenden weer flink toe in Zwijndrecht en in de regio Drechtsteden. Tabel 8. Niet-werkende werkzoekenden (15-26 jaar), per 1 janauari 2014 Zwijndrecht Drechtsteden ZHZ aantal aandeel (%) 2,9 2,8 2,7 Bron: UWV WERKbedrijf, CBS (verkregen via Tympaan Instituut) Zo n 160 jeugdigen jonger dan 25 jaar ontvingen in 2013 een Wajong-uitkering. Dit aantal is sterk gestegen in Zwijndrecht, net als in de Drechtsteden en Zuid- Holland Zuid. Tabel 9. Aantal Wajong-uitkeringen voor jeugdigen (jonger dan 25 jaar), 2013 Zwijndrecht Drechtsteden ZHZ aantal Toelichting: cijfers zijn afgerond op tientallen Bron: CBS (verkregen via Tympaan Instituut) De kleur van Zwijndrecht

10 2b. Risicofactoren bij de ouder/opvoeder(s) Kenmerken van de ouder/opvoeder(s) zijn inherent verbonden aan de ontwikkeling van de jeugdige en het ontstaan van eventuele opvoed- en ontwikkelingsproblemen. 3 Risicofactoren zijn: gezinnen waar verslaving voorkomt, ouders die lichamelijke of psychische problemen hebben en wanneer er sprake is van een tienermoeder of een eenoudergezin. Het aantal echtscheidingen is hier ook opgenomen ter verdieping. Buurtkenmerken doen er nauwelijks toe bij de voorspelling van ernstige problemen. Alleen bij gezinnen die wonen in een buurt waar het inkomen gemiddeld laag is, is de kans op problemen iets groter. We nemen daarom ook kans op armoede en gezinnen met schulden mee. 3 Bot e.a. (2013). Terecht in de Jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: SCP Verslavingen Het hebben van een verslaafde ouder/opvoeder(s) is een risicofactor voor ernstige ontwikkelings- en opvoedproblemen bij een jeugdige. Verslaving is echter lastig in beeld te brengen. Het speelt zich vaak af achter de voordeur. De Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) heeft zo goed mogelijk de aantallen ouders/ opvoeders met een verslaving in beeld gebracht via de Gezondheidsmonitor. De DG&J heeft niet direct gevraagd naar verslaving. Er is een combinatie gemaakt van de volgende indicatoren: zware rokers, alcoholgebruik dat door de omgeving als probleem wordt ervaren, harddruggebruik in de afgelopen vier weken en/of bezoek in afgelopen jaar aan CAD/verslavingszorg. Zwaar roken is meegenomen omdat dit duidt op verslavingsgevoeligheid van ouders en omdat roken tijdens de zwangerschap gevolgen kan hebben. Kinderen en jongeren die opgroeien met een (chronisch) ziek of verslaafd gezinslid hebben vaak taken en zorgen die niet passen bij de leeftijd. Eigen ontplooiing en ontspanning komen in het gedrang. Ook schoolprestaties kunnen er onder lijden. Veel jonge mantelzorgers kampen met psychosociale problemen. Een deel van hen loopt blijvende schade op. Bron: factsheet Jonge mantelzorgers, Movisie 2010 Gebiedsanalyse Jeugd

11 In 2012 telde Zwijndrecht, volgens deze definitie, 862 ouders/opvoeders met een verslaving. Het aandeel ouders/opvoeders met een verslaving ligt in Zwijndrecht beduidend hoger dan in de regio Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Tabel 10. Inwoners met een verslaving en thuiswonende kinderen, 2012 Het aandeel ouders met lichamelijke problemen is hoger dan in Zuid-Holland Zuid Zwijndrecht DS ZHZ aantal aandeel (%) 6,7 4,5 4,4 Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Lichamelijke en/of psychische problemen Het aantal ouders/opvoeders met lichamelijke problemen was in Het gaat om inwoners met thuiswonende kinderen. Dit is een percentage van 12,8% in Zwijndrecht. Dat is meer ten opzichte van de regio Drechtsteden (10,5%) en Zuid-Holland Zuid (8,9%). Ook het aantal ouders/opvoeders met psychische problemen ligt beduidend hoger in de gemeente dan in de regio: 10,2% van de inwoners met thuiswonende kinderen heeft psychische problemen in Zwijndrecht. Terwijl in de Drechtsteden dit percentage ligt op 6,7% en in Zuid-Holland Zuid op 6,3%. Tabel 11. Inwoners met problemen en thuiswonende kinderen, 2012 Zwijndrecht DS ZHZ lichamelijke problemen aantal aandeel (%) 12,8 10,5 8,9 psychische problemen aantal aandeel (%) 10,2 6,7 6,3 Toelichting: Lichamelijk probleem = minimaal één chronische aandoening en sterk belemmerd door hun beperking. Psychisch probleem = in het afgelopen jaar voor zichzelf hulp gezocht bij RIAGG, GGZ, een vrijgevestigde psycholoog of een vrijgevestigde psychiater. Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ De kleur van Zwijndrecht

12 10Zwijndrecht DS 47 ZHZ 74 NL Bron: CBS Tienermoederschap Het aantal tienermoeders (moeders jonger dan 20 jaar) in Zwijndrecht is dermate laag zodat het schetsen van een ontwikkeling niet mogelijk is. Voor de regio en Nederland kan dat wel en dan blijkt een dalende trend sinds Eenoudergezinnen Het aantal eenoudergezinnen is de laatste jaren licht gestegen. Was het aantal in 2011 in Zwijndrecht In 2013 bedroeg het Dat is een groei van 8%. Op 1 januari 2013 groeiden jeugdigen (17%) op in een eenoudergezin in Zwijndrecht. In de regio Drechtsteden is dit aandeel 15% en in Zuid-Holland Zuid 12%. Meer dan de helft van de eenoudergezinnen (682) heeft één kind. Tabel 12. Eenoudergezinnen met kinderen van 0-25 jaar, per 1 januari 2013 Zwijndrecht DS ZHZ NL 1 kind kinderen of meer kinderen totaal aandeel (%) a a Betreft het aandeel kinderen van 0-25 jaar dat in een eenoudergezin woont Bron: CBS Figuur 2. Ontwikkeling aantal eenoudergezinnen met kinderen van 0-25 jaar (index, 2011=100) Index Zwijndrecht Index Zuid-Holland Zuid Index Drechtsteden Index Nederland Bron: CBS Index Drechtsteden Index Nederland Gebiedsanalyse Jeugd

13 4 Spruijt, E (2010). Handboek scheiden en kinderen. Via 5 Fischer et al. (2001). Ouderlijke echtscheiding en de levensloop van kinderen; negatieve gevolgen of schijnverbanden. Via Echtscheidingen Een ouderlijke echtscheiding brengt voor jeugdigen veel veranderingen met zich mee. Dit kan een gevoel van verlies en rouw- en schuldgevoelens oproepen. 4 Wanneer de ouders ernstige conflicten hebben en het kind wordt ingezet in de onderlinge strijd tussen de ouders, spreekt men van een vechtscheiding. Deze conflicten leiden bij jeugdigen vooral tot gedragsproblemen en een lager opleidingsniveau. 5 Er zijn alleen gegevens bekend over het aantal echtscheidingen. Niet over het verloop van deze scheidingen. Het aantal echtscheidingen waar minderjarigen bij betrokken zijn daalt licht sinds 2010 in Zwijndrecht. In 2012 vonden 48 echtscheidingen in de gemeente plaats. Hierbij waren 85 kinderen van 0-18 jaar betrokken (1,0%). Ook in de regio en in het land ligt dit percentage op 1,0%. Tabel 13. Echtscheidingen met kinderen van 0-18 jaar, 2012 Zwijndrecht ,5% DS Zwijndrecht DS ZHZ NL aantal aantal betrokken kinderen aandeel (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 Bron: CBS ZHZ ,0% NL 10,9% Kans op armoede Er wordt gesproken over kans op armoede wanneer het inkomen in een meerpersoonshuishouden tot 120 procent van het sociaal minimum is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat het aantal jeugdigen in 2011 met kans op armoede in Zwijndrecht op ongeveer Dit aantal is sinds 2008 gestegen ,8% In Nederland en in de andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid is ook sprake van een licht stijgende lijn. Wel is het percentage jeugdigen met kans op armoede hier lager dan in Zwijndrecht. Toelichting: aantallen zijn afgerond op veelvouden van 100. Het aandeel is hierdoor indicatief en er zit een nog grotere onzekerheidsmarge rond de cijfers op gebiedsniveau. Bron: CBS Gezinnen met schulden Op basis van een extra analyse van de Monitor Sociaal, zien we dat 7% van de huishoudens met jeugdigen in Zwijndrecht schulden moet maken om rond te komen. Tabel 14. Aandeel huishoudens met thuiswonende kinderen (jonger dan 23 jaar) dat schulden moet maken Zwijndrecht DS aandeel (%) 7 7 Bron: OCD, Monitor sociaal 2013 De kleur van Zwijndrecht

14 3. Gebruik Jeugdhulp 4 Bot e.a. (2013). Terecht in de Jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: SCP Gezinnen met ernstige problemen kunnen aanspraak maken op gespecialiseerde jeugdhulp. Er is echter sprake van een gat tussen gerapporteerde problemen en het werkelijk gebruik van jeugdhulp. Sommige gezinnen doen vaker een beroep op jeugdhulp dan anderen, terwijl de problematiek even zwaar of soms zelfs minder zwaar is. Verschillende factoren kunnen hieraan ten grondslag liggen. Zo is het mogelijk dat de ouder/opvoeder(s) het probleem onderschatten en er vanuit gaan dat het vanzelf oplost. Professionele hulp wordt dan ook niet gezocht. Met name migrantengezinnen, waar sprake is van ernstige kind- en opvoedproblematiek, maken minder gebruik van jeugdhulp. 6 Om het gebruik van jeugdhulp in Zwijndrecht inzichtelijk te maken, kijken we naar drie financieringsvormen met betrekking tot jeugdhulp: 1. begrotingsgefinancierde jeugdhulp (provinciaal en Rijk); 2. hulp via de Zorgverzekeringswet (eerste lijns en tweede lijns); 3. AWBZ gefinancierde jeugdhulp. Het aantal unieke jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp is per financieringsvorm, op hoofdlijnen, bekend. Er is echter overlap tussen de drie vormen. Een jeugdige kan tegelijkertijd bijvoorbeeld een vorm van AWBZ-jeugdhulp èn een vorm van begrotingsgefinancierde jeugdhulp ontvangen. Deze overlap kan op basis van de huidige cijfers niet in beeld gebracht worden. Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat figuur 3 de cijfers weergeeft van slechts een jaar, terwijl het gebruik van jeugdhulp per jaar sterk kan fluctueren: een gemeente kan in het ene jaar geen jeugdigen in een JeugdzorgPlusinstelling hebben terwijl in het jaar daarop zes. 600 Figuur 3. Aantal jeugdigen in jeugdhulp in Zwijndrecht, per financieringsvorm Provincie Rijk ZvW, 1 e lijns ZvW, 2 e lijns AWBZ Begrotingsgefinancierde jeugdhulp Begrotingsgefinancierde jeugdhulp omvat provinciaalgefinancierde jeugdhulp en rijksgefinancierde jeugdhulp. In 2012 zijn in Zwijndrecht vijf nieuwe jeugdigen in een JeugdzorgPlus-instelling, ofwel rijksgefinancierde zorg, geplaatst. JeugzorgPlus is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp waarbij de vrijheden van de jeugdige kunnen worden ingeperkt zodat de jeugdige de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft. JeugdzorgPlus-instellingen in deze regio zijn bijvoorbeeld Schakenbosch, Horizon en De Hoenderloo Groep. Gebiedsanalyse Jeugd

15 Begrotingsgefinancierde jeugdzorg = provinciaalgefinancieerd + rijksgefinancieerd In datzelfde jaar vallen ongeveer 250 jeugdigen onder provinciaalgefinancierde jeugdhulp, die mogelijk gebruik maken van meerdere vormen van provinciale jeugdhulp tegelijkertijd. Dat is 2,8% van het totaal aantal jeugdigen in de gemeente. Het aandeel ligt daarmee op hetzelfde niveau als in de regio Drechtsteden. Onder het provinciaalgefinancierd aanbod jeugdhulp valt: 1. Ambulante jeugdhulp: hulp gericht op gezinnen. De hulpverlening bijvoorbeeld bij spijbelen, ruzie met ouders of een lichte depressie vindt plaats in de thuissituatie en is vooral kindgericht. Het kind (tot 18 jaar) woont thuis, kan naar school of werk en heeft afspraken met een jeugdhulpinstelling. Bij Intensieve Ambulante Jeugdhulp wordt niet alleen het aangemelde kind maar ook de overige gezinsleden bij de behandeling betrokken. 2. Daghulp: het kind woont in deze hulpvorm thuis en ontvangt de zorg overdag in een instelling in de vorm van daghulp. Een voorbeeld hiervan is het medisch kinderdagverblijf, ook wel verblijf deeltijd genoemd. 3. Pleegzorg: een kind gaat tijdelijk in een ander gezin wonen. Wanneer er problemen zijn in een gezin, wordt altijd eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Kan dat niet, dan wordt gekeken naar pleegzorg als mogelijke oplossing. In het geval van pleegzorg nemen de pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van het kind op zich. Het is een vorm van opvang die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. 4. Residentiële jeugdhulp: hulpverlening waarbij kinderen en jeugdigen, op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven. 5. Jeugdbescherming: om de ontwikkeling van een jeugdige veilig te stellen, kan de rechter de jeugdbeschermingsmaatregelen opleggen: ondertoezichtstelling (ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag zijn zwaardere maatregelen) of een maatregel waarbij het gezag van ouder/opvoeder(s) over de kind(eren) wordt beperkt om de ontwikkeling van een jeugdige veilig te stellen (voogdij). 6. Jeugdreclassering: een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jeugdigen die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Voorbeelden van instellingen zijn, naast Bureau Jeugdzorg, Trivium en Horizon. Tabel 15. Jeugdhulpcliënten, gebruik in begrotingsgefinancierde jeugdhulp in 2012 Zwijndrecht DS ZHZ NL provincie ambulante jeugdhulp daghulp pleegzorg residentiële jeugdhulp totaal Jeugd en Opvoedhulp ondertoezichtstelling (OTS) voogdij jeugdreclassering totaal Bureau Jeugdzorg a JeugdzorgPlus betreft alleen instroom. Kinderen die al in 2011 deze zorgvorm ontvingen en dit ook in (een deel van) 2012 ontvingen zijn hierbij niet meegeteld. totaal aandeel (%) 2,8 2,8 2,5 3,0 rijk JeugdzorgPlus a aandeel (%) 0,06 0,04 0,03 0,05 Toelichting: zorg zoals bedoeld en beschreven is in de Wet op de Jeugdzorg (2005). De cijfers zijn naar boven afgerond. De weergegeven waarde 5 heeft daarmee de betekenis zeven of minder, maar niet nul. Hierdoor zit er een nog grotere onzekerheidsmarge rond de cijfers op gebiedsniveau. Het aandeel (op de totale groep 0-17 jarigen) is berekend op basis van een afgerond aantal en daarom indicatief. Bron: CBS, 7 maart 2014 (laatste levering tot nu toe voor provinciale jeugdhulp) De kleur van Zwijndrecht

16 Ter verdieping van de begrotingsgefinancierde jeugdhulp, wordt ook gekeken naar kindermishandeling, Bureau Halt en jeugdoverlast. Kindermishandeling Een veilige omgeving is essentieel voor een kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het ontbreken daarvan, zoals in het geval van kindermishandeling, kent ernstige gevolgen. Kindermishandeling is, net als verslaving, moeilijk in kaart te brengen. Het speelt zich vaak af achter gesloten deuren. Om toch een goed beeld te krijgen van de situatie, is gekeken naar het aantal onderzoeken dat is uitgevoerd na een melding in het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Door een goede aanpak van kindermishandeling kan uiteindelijk het aantal onder-toezichtstellingen (OTS-en) en het aantal voogdijmaatregelen afnemen. Meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kunnen door kinderen zelf worden gedaan, of kunnen over mishandelde kinderen gaan. De politie is de belangrijkste melder van kindermishandeling. In Zwijndrecht is het aandeel jeugdigen dat betrokken is bij een onderzoek naar aanleiding van een melding bij het AMK (iets) hoger dan in de Drechtsteden en in Zuid-Holland Zuid. Tabel 16. Onderzoeken en daarbij betrokken jeugdigen, 2013 Zwijndrecht DS ZHZ aantal onderzoeken aantal jeugdigen aandeel (%) 3,7 3,5 2,8 Toelichting: het betreft het aantal onderzoeken dat in 2013 heeft plaatsgevonden na een melding bij het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling). Het aandeel is gepercenteerd op de totale groep 0-17 jarigen. Bron: Bureau Jeugdzorg, Factsheet AMK Regio Zuid-Holland Zuid 2013 Bureau Halt Halt staat letterlijk voor Het ALTernatief. Bureau Halt zorgt, op het snijvlak van repressie en preventie van jeugdcriminaliteit, voor bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jeugdigen en hun ouders/opvoeder(s). Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Halt kortlopende, laagdrempelige interventies ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. Jeugdigen van 12 tot 18 jaar krijgen de mogelijkheid om recht te zetten wat zij fout deden, zonder dat zij meteen een strafblad krijgen. Hiertoe voeren zij een leer- en/of werkstraf uit, bieden excuses aan en vergoeden de schade aan de benadeelde. Het doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving (bron: Bureau Halt werkt veelvuldig samen met ouders/opvoeders, docenten, politie en andere professionals die een grote invloed hebben op de ontwikkeling van het normbesef en gedragsbewustzijn bij jeugdigen. Bij een vermoeden van achterliggende problemen verwijst Halt door naar de jeugdhulpverlening. In 2013 zijn in Zwijndrecht 59 jeugdigen door de politie verwezen naar Bureau Halt. In de regio Drechtsteden waren dit in totaal 498 jeugdigen en in Zuid-Holland Zuid bedroeg het aantal 845. Daarmee is het aandeel in Zwijndrecht ongeveer gelijk aan het aandeel in de regio Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Gebiedsanalyse Jeugd

17 Tabel 17. Verwijzingen naar Bureau Halt, 2013 Zwijndrecht DS ZHZ aantal aandeel (%) 0,7 0,9 0,8 Toelichting: het aandeel is gepercenteerd op de totale groep 0-17 jarigen Bron: Bureau Halt (verkregen via Tympaan Instituut) Jeugdoverlast Jeugdcriminaliteit zorgt vaak voor overlast en onveiligheidsgevoelens bij mensen. Bij jeugdoverlast gaat het om de beleving van mensen. Een subjectief gevoel, dat niet per se hoeft overeen te stemmen met het objectieve aantal strafbare feiten. Veiligheidsbeleving is een bonte verzameling van gedachten, percepties, emoties en gevoelens. En bovendien is die verzameling voor elke persoon en ook voor elke situatie verschillend. Het gevoel veilig te zijn, is een basale menselijke behoefte. Daar tegenover staat dat een gevoel van onveiligheid juist zand in de maatschappelijke machinerie kan gooien en het welbevinden van mensen kan aantasten. In Zwijndrecht zijn in meldingen van jeugdoverlast gedaan bij de politie. Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Zwijndrecht is hetzelfde als in de Drechtsteden en in Zuid-Holland Zuid. Tabel 18. Meldingen van jeugdoverlast, 2012 Zwijndrecht DS ZHZ aantal aandeel (%) 1,1 1,1 1,0 Toelichting: het aandeel is gepercenteerd op de totale bevolking Bron: Korps Landelijke Politiediensten (verkregen via Tympaan Instituut) 8 Jeugdhulp via Zorgverzekeringswet De meeste jeugdigen in de gemeente Zwijndrecht, die een beroep doen op jeugdhulp, krijgen hulp via de Zorgverzekeringswet. Het gaat hierbij om geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) waarbij de psychische aandoening van jeugdigen zo ernstig kan zijn dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd. De psychische aandoeningen die behandeld worden in de jeugd-ggz, zijn zeer divers en kunnen sterk variëren in duur. Duurt een behandeling met verblijf langer dan een jaar, dan valt deze zorg onder de AWBZ. 8 In Zwijndrecht is het beroep op jeugdhulp via de Zorgverzekeringswet hoger dan in de regio Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. De kleur van Zwijndrecht

18 Tabel 19. Jeugdhulpcliënten, gebruik van zorg via Zorgverzekeringswet in 2011 Zwijndrecht DS ZHZ NL eerste lijn aandeel eerste lijn (%) 3,0 2,1 2,0 1,8 tweede lijn zonder verblijf tweede lijn met verblijf totaal tweede lijn aandeel tweede lijn (%) 6,1 5,9 5,9 6,2 Toelichting: de cijfers zijn naar boven afgerond. De weergegeven waarde 5 heeft daarmee de betekenis zeven of minder, maar niet nul. Hierdoor zit er een nog grotere onzekerheidsmarge rond de cijfers op gebiedsniveau. Het aandeel (op de totale groep 0-17 jarigen) is berekend op basis van een afgerond aantal en daarom indicatief. Bron: voor eerste lijn: CBS 15 januari 2014, voor tweede lijn: CBS 5 juni 2013 (laatste levering jeugdhulp via ZVW) AWBZ gefinancierde jeugdhulp Wanneer een jeugdige zorg nodig heeft vanwege een beperking, kan die zorg verkregen worden op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nu de AWBZ verdwijnt, komt een deel van deze zeer diverse groep per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet te vallen. 9 9 Het andere deel zal vallen onder de Wet langdurige zorg. Alleen de meest kwetsbare kinderen en jongeren met (zeer) ernstige verstandelijke of ernstige meervoudige beperkingen krijgen straks zorg uit de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen aangeduid met kern-awbz ). Zij hebben levensbreed en levenslang zorg en ondersteuning nodig. De groep jeugdigen met een beperking is zeer divers, zowel in omvang als wat betreft de soort aandoening. Het gaat om kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking (ook nietaangeboren hersenletsel), een chronische ziekte en een psychiatrische aandoening. Jeugdigen met een beperking maken gebruik van verschillende soorten AWBZ-hulp en -ondersteuning, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf (logeren) en behandeling. Circa 150 jeugdigen in Zwijndrecht maken gebruik van zorg via AWBZ in Dat is een percentage van 1,7%. Dat betekent dat in de gemeente Zwijndrecht minder gebruik wordt gemaakt van AWBZ gefinancierde jeugdhulp dan gemiddeld in de Drechtsteden of Zuid-Holland Zuid, waar het percentage 2,0% is. Tabel 20. Jeugdhulpcliënten, gebruik van zorg via AWBZ in 2011 Zwijndrecht DS ZHZ NL zonder verblijf met verblijf totaal aandeel (%) 1,7 2,0 2,0 2,4 Toelichting: de cijfers zijn naar boven afgerond. De weergegeven waarde 5 heeft daarmee de betekenis zeven of minder, maar niet nul. Hierdoor zit er een nog grotere onzekerheidsmarge rond de cijfers op gebiedsniveau. Het aandeel (op de totale groep 0-17 jarigen) is berekend op basis van een afgerond aantal en daarom indicatief. Bron: CBS, 15 januari 2014 (laatste uitgebreide levering met uitsplitsing naar met en zonder verblijf) Gebiedsanalyse Jeugd

19 Preventieve jeugdhulp Een kind of jongere staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een breed sociaal netwerk, waaronder het gezin/opvoeder(s), school, vrienden en de buurt. Het jeugdteam moet aansluiten bij deze lokale situatie en bij de aanwezige preventieve activiteiten. Preventie is één van de kernpunten van de transformatie: effectieve inzet op preventie voorkomt dat zwaardere jeugdhulp ingezet hoeft te worden. In de opmars naar 2015 en ook daarna zullen de accenten van preventie opnieuw vorm moeten krijgen. Om een beeld te krijgen bij preventie en het gebruik daarvan, worden vier huidige vormen nader toegelicht: 1. algemeen maatschappelijk werk; 2. schoolmaatschappelijk werk; 3. begeleiding van gezinnen; 4. Jeugd Preventie Team. 7 Dit betekent niet dat het gebruik van Algemeen maatschappelijk werk is gedaald. Er zijn namelijk ook andere categorieën dossiers waar jeugdigen en hun gezinnen bij betrokken zijn, zoals de categorieën gezinsproblematiek en huiselijk geweld. Algemeen maatschappelijk werk Volgens het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) is een goede ouder-kind relatie een belangrijke beschermende factor voor de positieve ontwikkeling van jeugdigen. In 2012 waren 42 dossiers bekend bij Algemeen maatschappelijk werk in Zwijndrecht, waarbij problemen met ouder-kind relatie centraal stonden. Na een stijging in 2010 daalt vanaf het aantal dossiers met deze problematiek weer in Zwijndrecht, zo blijkt uit figuur 4. 7 Tabel 21. Dossiers bij Algemeen Maatschappelijk Werk met eerste problematiek relatie ouder-kind of opvoeding, 2012 Zwijndrecht DS ZHZ aantal aandeel (%) 0,6 0,5 0,5 Toelichting: het aandeel is gepercenteerd op het aantal gezinnen met jeugdigen Bron: Tympaan Instituut Figuur 4. Ontwikkeling aantal dossiers bij Algemeen Maatschappelijk Werk met eerste problematiek relatie ouder-kind of opvoeding (index, 2009=100) Index Zwijndrecht Bron: Tympaan Instituut Index Drechtsteden Index Zuid-Holland Zuid x Drechtsteden Index Zuid-Holland Zuid De kleur van Zwijndrecht

20 Schoolmaatschappelijk werk In 2012 waren 137 leerlingen op de basisschool en 15 leerlingen in het voortgezet onderwijs aangemeld voor een traject van het Schoolmaatschappelijk werk (SMW). Opvallend is dat in Zwijndrecht een dalende lijn te zien is in het aantal kinderen dat begeleid wordt door Schoolmaatschappelijk werk, terwijl het aantal in de regio Drechtsteden verder toeneemt. Tabel 22. Door Schoolmaatschappelijk Werk begeleide leerlingen, 2012 Zwijndrecht DS ZHZ basisonderwijs aantal aandeel (%) 1,6 1,7 1,1 voortgezet onderwijs aantal aandeel (%) 0,2 1,6 1,0 Toelichting: betreft schoollocatie. Het aandeel is gepercenteerd op de totale groep 0-17 jarigen. Bron: Tympaan Instituut Figuur 5. Ontwikkeling aantal door Schoolmaatschappelijk Werk begeleide leerlingen (index, 2008=100) Index bo Zwijndrecht Index vo Zwijndrecht Bron: Tympaan Instituut Index bo Drechtsteden Index vo Drechtsteden Index bo Zuid-Holland Zuid Index vo Zuid-Holland Zuid Gezinsbegeleiding Drieënveertig gezinnen werden in 2012 in Zwijndrecht begeleid (bijvoorbeeld door ReSet). Gezinsbegeleiding richt zich op de begeleiding van autochtone en allochtone ouders/opvoeders in risicogezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. In deze gezinnen is (nog) geen sprake van ernstige opgroei- of opvoedproblematiek. Afgezien van een daling in 2011, stijgt het aantal gezinnen dat begeleiding krijgt in Zwijndrecht gestaag. De stijging is mogelijk te verklaren door de subsidie die destijds via de provincie beschikbaar kwam. Tabel 23. Risicogezinnen in begeleiding, 2012 Zwijndrecht DS ZHZ aantal aandeel (%) 0,6 0,7 0,5 Toelichting: het aandeel is gepercenteerd op het aantal gezinnen met jeugdigen Bron: Tympaan Instituut Gebiedsanalyse Jeugd

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond Verdiepend onderzoek naar ontwikkeling zorggebruik, problematiek, stapeling van zorg en verwijzingen Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond Verdiepend

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Conclusies... 2 2. Inleiding... 4 2.1. Aanleiding... 4 2.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Colofon. Bureau KWIZ: Drs. Anne Wil Hak Willeke Hauwen, MSc. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr.

Colofon. Bureau KWIZ: Drs. Anne Wil Hak Willeke Hauwen, MSc. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. Decentralisatie van de Jeugdzorg in West-Friesland Startfoto Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Geactualiseerde versie Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 Korte schets van de regelingen...9 2.1 Inleiding...9 2.2 Gemeentelijk jeugdbeleid...9 2.3 Jeugdzorg en jeugd-ggz...10

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering Jeugdhulp 2015 van beleid naar uitvoering 4 november 2014 I 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Waarom dit uitvoeringsplan? 5 1.2 Achtergrond Decentralisatie Jeugdzorg 5 1.3 Transitie en transformatie

Nadere informatie

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 De jeugd een zorg De jeugd een zorg Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 John Stevens Evert Pommer Hetty van Kempen Elke Zeijl Isolde Woittiez Klarita Sadiraj Rob Gilsing Saskia Keuzenkamp Sociaal

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg 4 2.1. Samenvatting decentralisatie begeleiding AWBZ naar WMO 4 2.2. Samenvatting

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek PLANNING DJWM 2013 2014 9 10 11 12 1 2 Besluitvormingsproces aanleveren stuurgroep 18 Stuurgroep DJZ WM 26 vastgesteld Sittard-Geleen

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Breda Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant 21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op in Zuidoost-Brabant Versie 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 H.1 Dagbehandeling en behandeling met verblijf... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Inhoudelijk toekomstperspectief...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Recidive onder jongeren in IJsselstein Nota van Bevindingen ITJ-onderzoek naar de ketensamenwerking rond de preventie en aanpak van recidive in IJsselstein Utrecht, november 2009 Integraal Toezicht Jeugdzaken

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie