concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp"

Transcriptie

1 concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp dinsdag 2 december 2014 toelichting Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren is het belangrijk om de verbinding tussen passend onderwijs en de transitie jeugd goed te leggen. Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt daarom de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp in opdracht van de ministeries van VWS en OCW. Deze monitor is bedoeld om gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht te geven in de effectiviteit van de samenwerking. Samenwerkingsverbanden en gemeenten kunnen ervoor kiezen dit instrument in te zetten om de kwaliteit van hun samenwerking rondom kinderen, gezinnen en scholen te meten en te verbeteren. Op dit moment worden afspraken gemaakt met PO-Raad, VO-raad en VNG om de openbare informatie van deze monitor via het dashboard passend onderwijs en waarstaatjegemeente.nl beschikbaar te stellen en daarnaast in zowel de onderwijs- als de gemeentelijke omgeving een besloten deel te ontwikkelen. Dit document is een conceptversie van de indicatoren die in de monitor aan bod komen. Met input van verschillende regio s in het land en landelijke partijen zullen de komende maanden nog verbeteringen gemaakt worden. De indicatoren van de monitor hebben betrekking op de context, het hulpgebruik, eigen kracht, participatie en tot slot de kwaliteit en efficiëntie van de samenwerking. De indicatoren komen zowel op het niveau van het samenwerkingsverband primair onderwijs (po) als het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (vo) als per gemeente beschikbaar. De indicatoren baseren zich op informatie van verschillende bronnen, enerzijds landelijke databestanden zoals CBS, DUO en Primo en anderzijds vragenlijsten op drie niveaus: ouders, jeugdhulpverleners/zorgcoördinator/intern begeleider en beleidsmedewerkers/directeur samenwerkingsverband. 0. Context Indicatoren in dit inhoudsgebied geven een beeld van de achtergrondgegevens van de bevolking in het gebied waar de samenwerking plaatsvindt. De kenmerken van de lokale bevolking geven een indruk van de ondersteuningsbehoeften en het hulpgebruik. 0.1 Jeugd in cijfers Aantal kinderen en jongeren tot 24 jaar in jaargroepen en leeftijdscategorieën (0 t/m 3, 4 t/m 11, 12 t/m 17 en 18 t/m 23). mei 0.2 Schoolgaande jeugd in cijfers Aantal schoolgaande kinderen en jongeren, gespecificeerd naar leeftijdscategorie en onderwijsvorm. per 1 oktober 0.3 Deelname kleuteronderwijs Pagina 1

2 % 3-, 4- en 5-jarigen dat deelneemt aan onderwijs. per 1 oktober 0.4 Bevolkingsprognose Aantal kinderen en jongeren tot 24 jaar in jaargroepen en leeftijdscategorieën (0 t/m 3, 4 t/m 11, 12 t/m 17 en 18 t/m 23) in 2020 en of Primos Periodiciteit: 2-jaarlijks, december 0.5 Leerlingprognose % schoolgaande kinderen en jongeren tot 24 jaar in jaargroepen en leeftijdscategorieën (0 t/m 3, 4 t/m 11, 12 t/m 17 en 18 t/m 23) in 2020 en Te verwachten behoefte aan jeugdhulp Schatting van het % kinderen dat jeugdhulp nodig heeft. Bron: HBSC/NJi 0.7 Achterstandsleerlingen % leerlingen in het regulier basisonderwijs dat behoort tot een achterstandscategorie. Aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs dat behoort tot een achterstandscategorie. Periodiciteit: Per 1 oktober 0.8 Kinderen in armoede % kinderen dat leeft in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. 0.9 Kinderen in eenoudergezinnen % kinderen dat opgroeit in een gezin met één ouder. 1. Hulpgebruik Indicatoren in dit inhoudsgebied moeten zicht geven op het gebruik van hulp en zorg binnen en buiten het onderwijs door jeugd en opvoeders in de regio('s). 1.1 Extra ondersteuning op school Pagina 2

3 % op school voor regulier onderwijs ingeschreven kinderen dat een ontwikkelingsperspectief heeft (uitgesplitst naar primair onderwijs en voortgezet onderwijs). of DUO per 1 oktober 1.2 Buiten regulier onderwijs % kinderen in een onderwijsvoorziening buiten het regulier onderwijs (uitgesplitst naar primair onderwijs en voortgezet onderwijs). of DUO per 1 oktober 1.3 Jeugdhulp % 0 tot 18-jarigen dat gebruik maakt van zorg voor jeugd (jeugd en opvoedhulp, jeugdbescherming/jeugdreclassering, jeugd-ggz en AWBZ-jeugdtaken). 1.4 Onderwijs/jeugdhulp % kinderen dat zowel valt onder (1.1) extra ondersteuning op school en (1.2) buiten regulier onderwijs als onder (1.3) jeugdhulp. 1.5 Ernstig meervoudig beperkte jeugd % leerlingen met een ernstige meervoudige beperking in het onderwijs. 1.6 Budget per jeugdhulp-zorgvorm Aantal euro per jeugdige van het macrobudget dat in 2015 per zorgvorm beschikbaar wordt gesteld voor de regio (macrobudget). 1.7 Bekostiging onderwijsondersteuning De uitgaven (per kind, per jaar, in de regio) aan extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning. 1.8 Oudertevredenheid Score op schaal oudertevredenheid. Bron: vragenlijst ouder(s) Pagina 3

4 2. Eigen Kracht Deze indicatoren bieden zicht op de inspanningen om opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van jeugdigen (zonder professionele hulp) te bevorderen. 2.1 Inschatting Eigen Kracht De indicator 'Eigen Kracht' is nog ontwikkeling. Bron: Periodiciteit: 3. Participatie In hoeverre is de jeugd actief deelnemer aan de maatschappij? Deze indicatoren moeten zicht bieden op huidige en toekomstige participatie. 3.1 Thuiszitters Aantal jeugdigen in leerplichtige leeftijd met ontheffing van de leerplicht. Aantal jeugdigen in leerplichtige leeftijd met absoluut verzuim. of Ingrado 3.2 NEET-rate (Not in Education, Employment or Training) van jongeren Aantal jongeren tot 24 jaar buiten de leerplichtige leeftijd dat niet naar school gaat en niet werkt. 3.3 Voortijdig schoolverlaten en verzuim Aantal jongeren dat voldoet aan de omschrijving van voortijdig schoolverlaten en verzuim (VSV)., Ingrado of DUO 3.4 Jeugdwerkloosheid % niet werkende werkzoekende jongeren 15 tot en met 22 jaar. % jongeren tot en met 22 jaar dat een uitkering krijgt. 3.5 Voortgezet (speciaal) onderwijs 16+ % jongeren 16+ binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs in het uitstroomprofiel arbeid. Aantal jongeren 16+ binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding. Aantal jongeren 16+ in het praktijkonderwijs. Pagina 4

5 4. Kwaliteit en efficiëntie van de samenwerking Wordt er efficiënt samengewerkt met zo min mogelijk administratieve last voor professional en burger? 4.1 Samenhangende ondersteuning thuis en op school % jeugd- en gezinsplannen waarbij de samenhang met het functioneren op school is benoemd. Het percentage onderwijsplannen waarbij de samenhang met het functioneren thuis is benoemd. 4.2 Beschikbaarheid hulp op school Aantal uren per week dat een zorgcoördinator op school beroep kan doen op een jeugdhulpprofessional die werkzaam is op school. 4.3 Tevredenheid met organisatie van de zorg De mate waarin professionals tevreden zijn over de manier waarop zorg is georganiseerd. 4.4 Doorlooptijden Gemiddelde wachttijd tussen aanvraag van jeugdhulp en het moment dat de hulp daadwerkelijk start. Bron: VWS Gemiddelde wachttijd tussen aanvraag van jeugdhulp en het moment dat de hulp daadwerkelijk start. 4.5 Samenwerking: proces Een beschrijving van de verschillende manieren van samenwerking. 4.6 Samenwerking: afspraken Pagina 5

6 Een beschrijving van de verschillende afspraken tussen onderwijs, jeugdhulppartners en andere professionals. 4.7 Samenwerking: nieuwe cultuur Een beschrijving van de vraag of professionals uit onderwijs en jeugdhulp samenwerken wat betreft methodisch werken, kennisdeling, teambuilding en registratie. Een beschrijving van de vraag of er binnen de samenwerking aandacht wordt besteed aan verschillende aspecten van een nieuwe cultuur. Pagina 6

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Indicatorenset 2015 & ontwikkelagenda Doel van dit document Op 16 juli heeft een werkbijeenkomst in het kader van de gemeentelijke monitor sociaal

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht

Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht Samenwerkingsafspraken Monitoring; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Monitoring onderwijs en jeugdhulp Met de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet hebben samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek

Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek Algemene uitgangspunten voor een samenhangende aanpak van jeugdzorg en passend

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Top-10. Ondersteuningsvragen in het onderwijs

Top-10. Ondersteuningsvragen in het onderwijs Top-10 Ondersteuningsvragen in het onderwijs 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie