Curriculum Opleiding Informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Opleiding Informatica"

Transcriptie

1 Curriculum Opleiding Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie maandag, 25 november, 2002 (Na afronding van de curriculumbespreking van 13 november 2002). Zo goed als alle beschrijvingen van opleidingsonderdelen zijn op de goede plaatsen ingevoegd. Tegen versie 0.1 zal alles geuniformiseerd worden, en dat vragen en opmerkingen expliciet in de tekst zullen worden opgenomen. Daarna nog te bespreken op de Bachelor/Master vergadering 4 december 2002 Dit is een 'levend' document en wordt aangepast op basis van discussie en feedback. Het document is te vinden op Samenvatt ing De Informatica opleiding aan de Universiteit Antwerpen wordt net zoals alle andere hogere opleidingen gevraagd zich te reorganiseren naar het komende Bachelor/Master model. Liever dan enkele minimale aanpassingen door te voeren aan de huidige opleiding heeft de Onderwijscommissie Informatica ervoor gekozen om de opleiding grondig te hervormen, mede op basis van de aanbevelingen geformuleerd tijdens de net afgelopen visitatieronde. Dit document bevat dan ook de neerslag van twee jaar aan intensieve discussies onder de vorm van een concreet curriculum voor een 3-jarige Bachelor gevolgd door een 2-jarige Master opleiding. Inleiding Informatica is vandaag de dag alomtegenwoordig. Bij elke administratie fungeert informatica als een essentiëel element van de organisatie, ongeveer alle elektronische apparaten worden gestuurd door software en via het internet heeft de computer zijn opmars naar de huiskamer ingezet. Als gevolg daarvan is de vraag naar professionele informatici enorm gestegen, in zoverre zelfs dat het aanbod de vraag niet kan bijhouden. Anderzijds impliceert dit groeiend maatschappelijk belang een verhoogde eis naar kwaliteit, wat belangrijke consequenties heeft voor het opleidingsniveau van de informatici. Geconfronteerd met de vraag naar hooggekwalificeerde informatici, kiest de onderwijscommissie Informatica resoluut voor een opleiding van hoogwaardig wetenschappelijk niveau. Daartoe wil de onderwijscommissie de opleiding Informatica reorganiseren in functie van een 3-jarige Bachelor gevolgd door een 2-jarige Master opleiding. Deze reorganisatie zal tevens gebeuren op basis van de visitatieronde, die bij de informatica net achter de rug is [1]. Als eerste stap van deze reorganisatie werd een discussietekst opgesteld waarin een aantal toekomstscenerio's werden uitgetekend [2]. Dat zijn er drie, te weten een Bachelor & Master Informatica (de huidige licentie Informatica) een Polyvalente Master (staat open voor Bachelors uit andere richtingen - vb. ASIB) en een Minor Informatica (Informatica als bijkomende opleiding naast een andere major - vb. Wiskunde-Informatica). Hier beperken we ons tot de Bachelor Informatica en de en Minor Informatica; in een later stadium zullen we het Master programma uitwerken (zowel de Master Informatica als de Polyvalente Master). Als tweede stap werden de eindtermen die moeten gelden voor een komende Bachelor/Master informatica vastgelegd [3]. Daartoe werd een eerste inventaris opgemaakt van alle competenties die een student tijdens zijn opleiding dient te verwerven, waarbij we doelbewust erg gedetailleerd zijn

2 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 2/18 geweest om het verschil duidelijk te maken met andere informatica-gerelateerde opleidingen (industrieel en burgerlijk ingenieur, graduaat, ). Als derde en laatste stap leggen we het eigenlijke curriculum vast. Daarvoor zijn we vertrokken van (a) de richtlijnen die door de centrale UA onderwijscommissie werden opgesteld, (b) het huidige curriculum met zijn gekende sterke en zwakke punten, (c) gelijkwaardige curricula aangeboden door andere universiteiten. Modulair Overzicht Het curriculum wordt opgedeeld in een aantal modules. Daarbij maken we een sterk onderscheid tussen de bachelor een brede basisvorming en de master opleiding een specialisatie. Anderzijds zijn er een aantal elementen die inherent zijn aan een wetenschappelijke opleiding op academisch niveau, en die worden gebundeld in drie basispijlers. Bachelor Voor de bachelor opleiding voorzien we 7 basismodules (software ontwikkeling, gegevens en informatiebeheer, telecommunicatie, computationele wetenschappen, artificiële intelligentie, theoretische informatica, computersystemen) die instaan voor de kennis en inzichten specifiek voor de informatica. Anderzijds zijn er drie basispijlers (formeel denken, wetenschappelijke basis en maatschappelijke vorming) die zorgen voor de noodzakelijke wetenschappelijke fundering (zie Figuur 1). Tijdens de master opleiding bieden we vier opties aan: gegevens en informatiebeheer software ontwikkeling telecommunicatie computationele wetenschappen Deze opties sluiten nauw aan bij de aanwezige onderzoeksexpertise, zoals trouwens vereist voor een master opleiding. Desalnietemin is het de bedoeling samen te werken met andere departementen en universiteiten om de nodige kwaliteitsgaranties te bieden. software ontwikkeling gegevens-en informatiebeheer computationele wetenschappen formeel denken artificiële intelligentie wetenschappelijke basis maatschappelijke vorming theoretische Informatica Figuur 1: Modulair overzicht van de BachelorInformatica gegevens-en informatiebeheer software ontwikkeling telecommunicatie computersystemen telecommunicatie formeel denken wetenschappelijke basis maatschappelijke vorming computationele wetenschappen Figuur 2: Modulair overzicht van de Master Informatica

3 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 3/18 Curriculum Bachelor In dit hoofdstuk sommen we het curriculum op dat zal leiden tot een diploma bachelor informatica. Bij de opstelling van het curriculum gaan we uit van een onderwijsorganisatie van twee semesters per jaar, wat naar alle waarschijnlijkheid in de eerste overgangsjaren nog steeds de norm zal zijn. Toch willen we de overgang naar een credit-systeem zo vlot mogelijk maken, vandaar dat de voorkennis voor voor elk opleidingsonderdeel expliciet wordt vermeld. Bovendien werd het curriculum studentvriendelijker gemaakt door de volgende maatregelen profileringsruimte: Er wordt heel wat keuzeruimte voorzien om een student de mogelijkheid te bieden zicht te profileren in functie van zijn interesses. Daarom wordt binnen de 180 studiepunten van de Bachelor opleiding, 36 studiepunten voorbehouden voor profileringsruimte. Daarbij is het dus mogelijk een Minor van 30 studiepunten te kiezen aangeboden door een andere opleiding (vb. Economie voor de eerder management geinteresseerden, Biologie voor studenten die later bio-informatica willen gaan doen, Informatica voor studenten die zich willen profileren via hun vakkennis). Deze minor zal expliciet op het diploma vermeld worden, waardoor het profileringselement extra in de verf wordt gezet. Naast die 30 studiepunten is er dan nog steeds de mogelijkheid om een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten vrij te kiezen. uitwisselbaarheid: Om vergelijking en uitwisseling met andere informatica opleidingen mogelijk te maken kiezen we voor relatief grote opleidingsonderdelen (minimum 6 studiepunten) met duidelijke leerdoelen. Bovendien krijgen alle opleidingsonderdelen een gewicht dat een veelvoud is van drie, zodat alvast binnen de UA waar deze algemene richtlijnen geldt de uitwisselling van opleidingsonderdelen mogelijk moet zijn. wiskunde: De inhoud van de opleidingsonderdelen wordt zodanig gedefinieerd dat ze bijdraagt tot de vakkennis van de informatica. Zo wordt de inhoud van de wiskunde vakken in de eerste twee jaren herzien, met meer nadruk op statiestiek en kansrekenen. Zo wordt ook geopteerd voor een goede balans tussen eerder formele een eerder praktische informatica-vakken. projectwerking: Een academisch gevormde informaticus moet in staat zijn de brede vakkennis die hij tijdens zijn opleiding verwerft ook in de praktijk toe te passen. Vandaar dat er veel ruimte voorzien wordt voor praktijk en groepswerk. In het bijzonder wordt in elk jaar een groot blok voorzien waar een studenten in groep een project zullen uitvoeren. 1rste jaar SEM 1 SEM 2 JAAR inleiding programmeren 6 6 wiskunde computersystemen 6 6 talen en automaten 6 6 gegevensstructuren 6 6 inleiding software engineering + programmeren 6 6 wiskunde computernetwerken 6 6 TOTAAL profileringsruimte 6

4 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 4/18 Inl eiding progr ammeren 6 studiepunten, 30u theorie + 30h practicum Doelstelling: Deze cursus verzorgt een inleiding op de hedendaagse basistechnieken van het programmeren. Als programmeertaal wordt (als middel eerder dan als doel) Oberon-2 aangewend wegens de compacte, doch voor deze cursus voldoende volledige syntax. De practica worden binnen een eenvoudige programmeeromgeving uitgevoerd. : Er wordt gestart met een procedurele aanpak waarbinnen alle nodige syntactische constructies voor dataspecificatie en verwerkingsinstructies worden aangebracht. Er wordt aandacht besteed aan samengestelde types, top-down ontwerp, abstractiemogelijkheden, en modulair programmeren. Er wordt een inleiding gegeven op het object-gericht programmeren, vertrekkend van expliciete pointer syntax, en met nadruk op de mogelijkheden tot encapsulatie en hergebruik. Afsluitend wordt een overzicht gegeven van de abstractiemogelijkheden (procedureel, klassiek ADT, objectgericht) die Oberon biedt dankzij het modulair en objectgericht karakter van de taal. Vereiste voorkennis: Geen. Onderwijsvorm: Hoorcollege met interactieve demonstraties voor de theorie. Begeleide werksessies in het computerlabo voor de practica. Examenvorm: Schriftelijk en mondeling voor de theorie, practicumsessie in het computerlabo voor de praktijk. Verplicht studiemateriaal: [1] Cursusnota s Wis kunde 1 (Dis crete Algori tmische Wisk unde) 9 studie punten >>> INHOUD NOG TER DISCUSSIE <<< Studiemateriaal Maurer en Ralston, voorlopig in het Engels 1. Preliminaries: Verzamelingen, relaties, functies, notaties 2. Algoritmen: Voorbeelden van algoritmes, recursie, procedure, functie 3. Inductie: Varianten van inductie, inductie en algoritmes 4. Grafen en Bomen: Terminologie, paden, cycles, kortste pad, breadth first, depth first 5. Combinatoriek: Permutaties, combinaties, inclusie, exclusie, binomium van NewtonA 6. Differentievergelijkingen: Is hieraan behoefte?

5 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 5/18 7. Kanstheorie: Onafhankelijkheid, voorwaardelijke kans, stelling van Bayes, gemiddelde en variantie, randomwaarden 8. Logica: Propositielogica, deductie, boolse algebra, predicatenlogica 9. Oneindige processen: Rijen en reeksen, ordenotatie, sommatie van reeksen, machtreeksen 0. Appendices over sorting Wis kunde 2 (Cal culus) - 9pt n - Annie Cuyt 9 studie punten >>> INHOUD NOG TER DISCUSSIE <<< Studiemateriaal geextraheerd uit het boek Advanced Calculus van Spiegel, een Nederlandse tegenhanger moet zeker te vinden zijn, bovendien vermeld ik een aantal hoofdstukken uit het boek hieronder niet) Limieten Functies Continuiteit Afgeleiden Integralen Vectorrekenen Machtreeksontwikkelingen Fourierreeksen Functies van een complexe veranderlijke Computers ystemen overzicht computersystemen + korte geschiedenis - hierarchie, lagen-model van computersystemen - data representatie + getallenstelsels (binair, hexadecimaal,...) - basis hardware: transistoren, logische poortjes, multiplexer, flip-flop,... basis computer architectuur: CPU, geheugen, bus,... von Neuman architectuur: fetch-execute cycle - basis software: assembler & machinetaal - Operating Systems: memory management, process management, file management - applicaties: spreadsheets, databases, AI,... basis netwerken & www beperkingen van computer simulaties Tal en en automaten : Deze cursus omvat een inleiding van automaten theorie en formele talen. Deze onderwerpen vormen de hoekstenen en de formele beschrijving van de werking van een automaat of een computer en van de syntax en de semantiek van talen zoals programmeertalen, coderingstalen en interfacetalen. We beginnen met een algemene inleiding van belangrijke concepten die in deze en in andere cursussen zullen gebruikt worden zoals formele bewijzen, inductieve bewijzen, strings, automaten en talen.

6 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 6/18 Daarna gaan we dieper in op deterministische en niet-deterministische automaten, hun equivalentie en talen die aanvaard worden door deze automaten. We passen dit toe op text-search. Een volgend hoofdstuk gaat over reguliere expressies en reguliere talen. Het verband met eindige automaten wordt bestudeerd en algebraische wetten voor reguliere expressies worden gegeven. Dit wordt toegepast op UNIX en op het zoeken naar patronen in teksten. Verschillende eigenschappen van reguliere expressies worden onderzocht: pumping lemma, effect van Booleaanse expressies, homomorfismes, testen van equivalenties, emptyness en membership. In een laatste hoofdstuk wordt ingegaan op context-vrije talen. Na een informele benadering worden parse trees uitgelegd. Context-vrije talen worden toegepast op YACC en XML. Tenslotte wordt de ambiguiteit in context-vrije talen besproken. Studiemateriaal: De eerste vijf hoofdstukken van het volgende boek worden gevolgd: J. Hopcroft, R. Motwani, J. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, Add. Wesley, 2001, Gegevenss tructuren Competentie Aan het eind van het opleidingsonderdeel gegevensstructuren zijn de studenten in staat om: (Zelfstandig en in groep) voor eenvoudige, realistische informaticaproblemen oplossingen te ontwerpen en deze te implementeren in een concreet systeem, met behulp van denkprocessen en technieken die professionele informatici gebruiken. Of in meer detail: (Zelfstandig en in groep) voor eenvoudige, realistische informaticaproblemen (1) oplossingen te ontwerpen volgens de principes van object-oriented design (OOD), abstract data types (ADT) en top-down design (TDD) en (2) deze oplossingen op deskundige wijze te implementeren in een concreet systeem met weloverwogen keuzes betreffende de organisatie van de gegevens (de gegevensstructuren). Doelstellingen: Inzicht hebben in de verschillende componenten van de software lifecycle (= kennis). Een onderscheid kunnen maken tussen het ontwerp van een oplossing enerzijds en de realisatie van een concreet systeem anderzijds, en dit ook voor elk gegeven probleem doen (= attitude). De principes van object-oriented design, abstract data types en top-down design kunnen toepassen in de ontwerpfase (= kennis+vaardigheid+attitude). Programmeervaardigheden verfijnen en de geschikte gegevensstructuren kunnen kiezen voor de implementatie van een concreet systeem (= kennis+vaardigheid). Het tot een gewoonte maken elk stukje programma, hoe klein ook, goed te documenteren (=attitude). Voorkennis: De studenten dienen vertrouwd te zijn met de grondslagen van een hogere programmeertaal zoals Oberon, C, Pascal, enz.. Dit betekent dat ze alle aspecten van zo n taal bestudeerd hebben en zelfstandig kunnen toepassen op kleine en elementaire programmeerproblemen. [> Inleiding Programmeren] : Programmeerprincipes en software engineering

7 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 7/18 Gegevensabstractie ADT geordende lijst Recursie Acht koninginnen probleem - backtracking Towers of Hanoi Searching Sequentieel Binair Efficiëntie (O) ADT stack Algebraïsche uitdrukkingen - haakjes controleren - evalueren (infix, prefix, postfix) ADT queue Bomen ADT binaire boom ADT binaire zoekboom Tabellen ADT tabel ADT priority queue Heaps -heapsort 2-3 bomen AVL bomen Hashing Gegevens met meerdere organisaties Externe methoden Externe mergesort Zoeken in externe tabellen Indexeren van externe bestanden Externe hashing B-bomen Multiple indexing Inl eiding Software Engineer ing, 15u theorie + 45u praktijk Doel: Eerste kennismaking met beheersing van informatica-projecten : - Testen, Contracten (pre- & post condities), Tijdsschatting - Beperkte vorm van UML - Toepassen van bovenstaande Onderwijsvorm: - Project Examenvorm - Permanente evaluatie (projectverdediging) Voorkennis: - Programmeren in een objectgerichte programmeertaal (> Inleiding Programmeren) - Lineaire Regressie (> Wiskunde 2)

8 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 8/18 Computernetwerk en Omwille van de inherente complexiteit van computernetwerken worden ze bestudeerd aan de hand van een gelaagd model (layers). In deze cursus behandelen we de volgende lagen: fysische laag (signalen in tijds- en frequentiedomein, analoge en digitale signalen,...), medium access control laag (LAN protocols zoals Ethernet), datalink laag (foutdetectie en correctie, flow controle), netwerk laag (ther IP protocol), transport laag (TCP en UDP protocols), applicatielaag (HTTP, mail,...). De nadruk wordt gelegd op essentiele mechanismen en algoritmen die gebruikt worden in de verschillende lagen, met speciale aandacht voor de protocols die in het Internet worden gebruikt (Ethernet, IP, TCP, HTTP...). Tenslotte wordt netwerk security behandeld. 2de jaar SEM 1 SEM 2 JAAR numerieke lineaire algebra 9 9 gevorderd programmeren 6 6 machines en berekenbaarheid 6 6 algoritmen en complexiteit 6 6 computersystemen 9 9 softwareontwerp 6 6 databases 6 6 TOTAAL profileringsruimte 12 Numerieke Lineaire Al gebra 9 studie punten Matrixrekening en oplossen van stelsels elementair rekenen, blokvermenigvuldiging, rijechelonvorm van een matrix, Gaussreductie, determinanten Algemene vectorruimten voortbrengers, basissen en dimensie voor eindigdimensionale vectorruimten, direkte som en direkt product, nulruimte en kolommenruimte en rang van een matrix, lineaire afbeeldingen en matrixvoorstelling, eigenwaarden en eigenvectoren, Vector normen, matrix normen Eindige precisie matrix rekenen, conditiegetal Gestructureerde matrices (driehoeksmatrices, symmetrische matrices,...) Numeriek oplossen stelsels lineaire vergelijkingen: directe methoden Roundoff analyse van Gaussische eliminatie LU Factorisatie Orthogonaliteit en Kleinste Kwadraten (QR factorisatie)

9 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 9/18 Numeriek oplossen stelsels lineaire vergelijkingen: iteratieve methoden Numerieke berekening van eigenwaarden/eigenvectoren Singuliere waarden decompositie Gev orderd Progr ammeren, 30u theorie + 30h practicum Doelstelling: Deze cursus houdt een grondige kennismaking met de programmeertaal C++ in, met nadruk op het objectgeoriënteerd programmeren. Daarvan wordt ook de theoretische achtergrond bekeken. : Een uitgebreid overzicht van de C++ syntax met vooral aandacht voor de C++ aspecten die ondersteuning geven aan het objectgeoriënteerd programmeren zoals overerving en polymorfisme. Ook theoretische noties zoals het substitutie principe, covariatie, en contravariatie komen aan bod. Tegelijkertijd wordt het idioom (het typische taalgebruik in C++ programma s) bekeken en ook ingeoefend in de practica. Inleidende begrippen van UML (Unified Modeling Language) worden ingevoerd waar mogelijk om het programmaontwerp te visualiseren. Vereiste voorkennis: Inleiding Programmeren en Inleiding Software Engineering. Onderwijsvorm: Hoorcollege met demonstraties voor de theorie. Begeleide werksessies in het computerlabo voor de practica. Examenvorm: Mondeling voor de theorie, permanente evaluatie. Verplicht studiemateriaal: [1] The C++ Programming Language, B. Stroustrup, Addison-Wesley [2] Cursusnota s Mac hines en Ber ekenbaarheid - Turing machines en hun talen, basisdefinities - Programmeertechnieken voor TM, Multitape TM - Turingmachines en computers, universele TM - Onbeslisbaarheid: niet-re talen, diagonalizatie - Recursieve talen, universele taal - Onbeslisbare problemen voor TM, Stelling van Rice (evt in Algoritmen en complexiteit) Studiemateriaal Hoofdstuk 8 en de eerste helft van hoofdstuk 9 uit "Intoduction to Automata Theory, Languages and Computation", Hopcroft, Motwani, Ullman, Addison-Wesley, Voorkennis: talen en automaten Algoritmen en Complex iteit - (Eventueel) aanvullingen Pushdown automaten en contectvrije talen. - (Eventueel) een concreet niet-berekenbaar probleem: PCP.

10 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 10/18 - Berekeningsmodellen en complexiteit: RAM, RASP, Turing Machine, uniforme en logaritmische complexiteit. Worst-case en average case complexiteit. - Toepassing op concrete algoritmen: lexicografisch ordenen, quicksort, heapsort, opzoeken van woorden. - Intractable problemen: P versus NP, algoritme van Kruskal, TSP. - NP problemen: SAT, 3SAT, reducties (bv naar hamiltonian circuit). - Plaatscomplexiteit, verband met tijdscomplexiteit. - Gerandomizeerde algoritmen. voorkennis: Machines en berekenbaarheid, gegevensstructuren, grafen, automaten Computers ystemen 9 studie punten - Overview of Operating Systems - Processes, threads and microkernels - Concurrency, mutual exclusion, synchronisation - Deadlock and I/O management - Scheduling - Access-control and security - (practical) Unix shell programming, programming for concurrency - digitale logica: Boolse algebra + reductietechnieken, basis logische componenten, multiplexer, flip flops, finite state machines,... - hierarchie, lagen-model van computersystemen - gevorderde data representatie + computer aritmetiek (hardware implementatie & consequenties) - RISC/CISC - Instructie Set Architectuur van een moderne computer (SPARC) - compilation/assembly process/linking/loading/executing - datapath en controle sectie - microarchitectuur & hardwired control (VHDL) - memory - input & output - communicatie/networks - trends in computerarchitectuur Sof twareontwerp 6 studiepunten, 15u theorie + 60h practicum Doelstelling: Deze cursus biedt een kennismaking met softwareontwerp en met het werken in groep aan een softwareontwikkelingsproject. : In de theoretische les wordt eerst een summier overzicht gegeven van de typische stappen in een softwareontwikkelingtraject. Daarna wordt er ingegaan op de analyse en vooral het ontwerp. De Unified Modeling Language (UML) wordt als taal gehanteerd om ontwerpen weer te geven. Er wordt besproken wat Design Patterns zijn en enkele van de prominente Design Patterns worden expliciet bestudeerd. In het practicum wordt in groepen van vier tot zes personen gewerkt aan een project softwareontwikkeling. Er wordt een duidelijke opgave gedaan van welke materialen op welk tijdstip afgeleverd moeten worden (website, modellen, documentatie, code, testresultaten enzovoort). Daarbij wordt dan uiteraard veel aandacht besteed aan de ontwerpfase. Als voertaal voor de implementatie wordt de programmeertaal C++ gebruikt.

11 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 11/18 Vereiste voorkennis: Gevorderd Programmeren. Onderwijsvorm: Hoorcollege met demonstraties voor de theorie. Groepswerk in het computerlabo voor het practicum. Examenvorm: Permanente evaluatie met inbegrip van presentaties. Verplicht studiemateriaal: [1] The Unified Modeling Language User Guide, G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, Addison-Wesley [2] Design Patterns, E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Addison-Wesley [3] Cursusnota s Dat abases Deze cursus geeft een inleiding in de database systemen in het algemeen en legt verder de nadruk op het ontwerpen van database toepassingen en het gebruik van SQL als datbase management taal. Eerst worden database processen en de ontwikkeling van database toepassingen geillustreerd.er wordt uitgelegd wat databse modeling betekent via het entity-relation model. Het relationele database model wordt gedefinieerd samen met zijn algebra. De kern van de cursus is het hoofdstuk over SQL. Hierin wordt het query en het update gedeelte samen met de triggers en de constraints besproken. Men gebruikt ORACLE in de toepassingen. Het eerste deel van de cursus sluit af met een inleiding van de koppeling van databases met het Web. In een tweede deel onderzoeken we de onderbouw en de basisbegrippen van databases. Het ontwerp van databases wordt nader besproken. We gaan in op functionele afhakelijkheden, de lijst-algebra, datalog, verschillende calculi en de expressieve kracht van SQL. Examenvorm De evaluatie van deze cursus bestaat een theorie, oefeningen en een project. Studiemateriaal J. Ullman, J. Widom, A First Course in Database Systems, Prentice Hall, 2001, 3de jaar SEM 1 SEM 2 JAAR eindwerk databases (XML& webtechnologie) 6 6 telecommunicatie 6 6 numerieke en grafische technieken 9 9 software engineering 6 6 TOTAAL profileringsruimte 24 Eindwerk 9 studie punten Doel: Ervaring verwerven met elders aangeleerde technieken (cfr. Databases, Software Engineering, )

12 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 12/18 : - Uitbouwen van een concreet software-systeem - Doorlopen van alle fases (specificatie, ontwerp, implementatie, testen, documentatie) - Planning - Verantwoording technische keuzes Onderwijsvorm: - Project Examenvorm - Permanente evaluatie (projectverdediging) Voorkennis: - Goed programmeren (> Inleiding Programmeren & Gevorderd Programmeren) - Ontwerp- en implementatie technieken (> Software ontwerp, Databases) - Projectbeheersingstechnieken (> Inleiding Software Engineering, Software Engineering) DATABASES, XML, WEBTECHNOLOGIE - In een eerste deel gaan we verder in op basisbegrippen uit de database wereld. We bespreken verschillende modellen van transation management. Locks en concurrency worden besproken. Failures en recovery worden behandeld. Daarna gaan we in op enkele andere algemene aspecten van databases zoals veiligheid, optimizatie en betrouwbaarheid. Gedistribueerde en temporele databases worden behandeld. De basisbegrippen van datamining worden uitgelegd. - In een tweede deel bespreken we XML bekeken vanuit de database wereld. We zeggen wat semigestructureerde databases zijn en gaan in op ondervragings- en updatetechnieken. Dit wordt geillustreerd met XQuery en XUpdate. Hierop worden ook toepassingen gemaakt. DTD's en het verband met HTML en XSLT wordt besproken. - In een derde deel wordt aandacht besteed aan de koppeling met het Web en met hypermedia.de opkomst van het Internet heeft een hele waaier van technologien doen ontstaan die gebruikt worden om gegevens uit databanken te halen en te publiceren in webtoepassingen. We beschrijven de Three Tier architectuur die hieraan ten grondslag ligt, en gaan in op enkele standaarden als ODBC, COM en.net. De bedoeling is een overzicht van deze technieken en de fundamenten ervan te bieden, geen gedetailleerde bespreking. Tel ecommunciati esystemen Doelstelling: Het doel van deze cursus is de architectuur en de werking van een aantal hedendaagse telecommunicatiesystmen te bespreken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ISO referentie model bestudeerd in de cursus Computernetwerken (1ste bachelor). Dit betekent niet dat voor elk systeem alle lagen besproken worden. Er wordt een selectie gemaakt per systeem van de meest relevante aspekten. Meer in het bijzonder komen volgende telecommunicatiesystemen aan bod: - telefonienetwerken, - SDH/PDH netwerken, - ISDN netwerken, - ATM netwerken, - access netwerken (APON, EPON, ADSL/VDSL, HFC), - draadloze access netwerken (GSM, GPRS, UMTS)

13 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 13/18 - Draadloze LANs (WiFi, Hiperlan) - Etc. De bovenstaande lijst wordt aangepast naargelang de evolutie. Naast algemene principes die gebruikt worden voor het ontwerp en de werking van deze netwerken, worden ook architecturale aspecten behandeld. In het bijhorend praktisch deel van deze cursus wordt een eenvoudig protocol ontworpen, waarbij aandacht besteed wordt aan de specificatie, ontwerp, ontwikkeling (programmeren), testen van het protocol. Numerieke en Gr afische technieken 9 studie punten Nog in te vullen (Annie Cuyt) Sof tware Engineering Doel: Overzicht van technieken om informatica-projecten te beheersen : - Software levenscyclus(behoeften specificatie, Analyse, Ontwerp, Implementatie, Testen, Onderhoud) - Kwaliteitscontrole (reviews, ISO 9000, CMM, metingen) - Projectbeheer (Pert & Gantt, Kostschattingen) Onderwijsvorm: - Hoorcolleges en Practicum Examenvorm - Schriftelijk en mondeling examen Voorkennis: - Goed programmeren (> Inleiding Programmeren & Gevorderd Programmeren) - Project ervaring (> Inleiding Software Engineering & Software ontwerp) - Hoare triples, waarheidstabellen (NOT, AND, OR, IF) (>???) - Lineaire en logaritmische regressie (> Wiskunde 2) - Verzamelingenleer, equivalentierelaties, partitie (> Wiskunde 1) Profileri ngsrui mte Informat ica Hieronder sommen we de vakken op die we zelf zullen invullen. Compilers Eerste deel: Aanvullingen voor de formele basistechnieken: - Pushdown automaten, parsing algoritmen, LL(k) en LR(k) gammatica's. - Attribuutgrammatica's Tweede deel: structuur van een typische compiler voor een imperatieve programeertaal. Enkele aspecten die aan bod komen: - geheugenorganizatie, run-time systeem - specificatie van de vertaling - de logische fazen van het compilatieproces Derde deel: project Er wordt, naast een inzicht in de besproken compilertechnieken, van de studenten verwacht dat zij die kunnen integreren tot een werkende compiler voor een eenvoudige imperatieve taal.

14 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 14/18 Voorkennis: talen en automaten, een programmeertaal, datastructuren, enige programmeerervaring Inl eiding Gedis tribueerde en Parallelle Systemen Voorkennis: computersystemen II Inleiding - Achtergrond: parallel vs distributed Architectuur - parallelisme in processor - parallelle/gedistribueerde systemen: SIMD, SMP, CC-NUMA, Distributed Memory, Clusters, Grids, Loosely Coupled Gedistribueerde Operating Systems - thread scheduling - gedistribueerde OS s - i.h.b. gedistribueerde filesystemen - beheer van gedistribueerde resources (naming, sharing, availability, reliability ) - security - authenticatie - authorizatie Concepten ivm concurrency/synchronisatie - synchronisatie primitieven & OS-ondersteuning ervan - gedistribueerde deadlock, mutex - gedistribueerde klok Programmeerniveau - data parallelisme en taak parallelisme - middleware systemen (DCOM, CORBA, MOM, ) - parallelle algoritmen / decompositie van algoritmen Case Study - www architectuur (communicatie, caching, replicatie, security, ) - Java thread API Graphics 6 studiepunten, 30u theorie + 30h practicum Doelstelling: Deze cursus beoogt een overzicht te geven van de grafische technieken met als doel een realistische weergave van een drie-dimensionele wereld op een computerscherm. De nodige wiskundig-geometrische achtergrond voor deze cursus wordt aangebracht en onmiddellijk in praktijk gebracht. De practicumsessies dienen om de verworven inzichten in de praktijk om te zetten : In eerste instantie worden kort de hardwarematige elementen belicht die grafische output kunnen realiseren. Daarna worden de grafische primitieven voor het afbeelden van elementaire krommentoegelicht. Driedimensionale transformaties in homogene coördinaten van de wereld zowel als de beschrijvende assenstelsels worden behandeld, met o.a. een wereldbeschrijving vanuit camera oogpunt als resultaat. Projectieve transformaties worden ingevoerd om uiteindelijk te leiden tot een tweedimensionale geprojecteerde afbeelding van de wereld. Realisme wordt toegevoegd door fenomenologische modellen te gebruiken voor

15 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 15/18 inkleuring en belichting van een polygonaal opgebouwde wereld. Ook texturemapping om wereldelementen te bedekken, en schaduwvorming, worden behandeld. Zowel Z-buffering (efficient maar beperkt realistisch) als Raytraycing (traag maar zeer realistisch) worden behandeld om naast back-face culling de overdekte elementen uit de figuren te weren. De practica gebeuren in C++ met gebruik van de OpenGL library. Vereiste voorkennis: De wiskunde- en programmeervakken uit de eerste twee bachelorjaren Onderwijsvorm: Hoorcollege met interactieve demonstraties voor de theorie. Permanente evaluatie aan de hand van een aantal korte projectjes. Examenvorm: Mondeling voor de theorie, permanente evaluatie voor de praktijk. Verplicht studiemateriaal: [1] F. S. Hill Jr., Computer Graphics using OpenGl, Prentice Hall 2001, ISBN Toegepast e logi ca & AI Studiemateriaa;: Logica voor Informatici, Van Benthem, Van Ditmarsch, Ketting, Meyer-Viol Essentials of Artificial Intelligence, M. Ginsberg Computational Intelligence, A Logical Approach, D. Poole. A. Mackworth, R. Goebel Toegepaste Logica Voorbij de predikaatlogica Modale logica Logica en berekenbaarheid Logica en imperatief programmeren Logisch programmeren Modale structuren in kennisrepresentatie Redeneervormen met onvolledige informatie Artificiele Intelligentie Zoekmethodes blinde zoekmethodes heuristische zoekmethodes specifieke zoekmethodes voor constraint satisfaction problemen (?) spelspecifieke zoekmethodess (?) niet-deterministische, iteratieve zoekmethodes (simulated annealing, GA,...) Kennisrepresentatie- en inferentie eerste orde logica (is besproken in het deel toegepaste logica) frames (?) semantische netten (?) Kennissystemen (rule-based, case-based) Planning Basistechnieken machine learning (inclusief neurale netwerken) Profileri ngsrui mte Hieronder sommen we de vakken op die we graag ingevuld zien door andere onderwijscommissie.

16 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 16/18 Economie Nat uurkunde Wet enschappelij k Engels Wet enschapsfilosofie Presentat ietechnieken Minor Inf ormati ca Het volgende programma zouden we aanbieden als minor informatica, in eerste instantie voor de Faculteit Wetenschappen (gezien de nodige voorkennis), maar studenten uit andere richtingen kunnen ook inschrijven. JAAR Programmeren 6 Computer Systemen 6 Databases 6 Numerieke en Grafische technieken 6 Keuzevak 6 TOTAAL 30 Keuzevakken Artificiële Intelligentie 6 Web-technologie en Internet 6 Programmeren - algorithmes - computertaal: bv JAVA Computer Systemen - overzicht computersystemen + korte geschiedenis - hierarchie, lagen-model van computersystemen - data representatie + getallenstelsels (binair, hexadecimaal,...) - basis hardware: transistoren, logische poortjes, multiplexer, flip-flop,... - basis computer architectuur: CPU, geheugen, bus,... - von Neuman architectuur: fetch-execute cycle - basis software: assembler &

17 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 17/18 Dat abases machinetaal - Operating Systems: memory management, process management, file management - applicaties: spreadsheets, databases, AI,... - basis netwerken & www - beperkingen van computer simulaties Zie "Databases" in 2de jaar Numerieke & Grafische technieken Zie "Numerieke en Grafische technieken" in 3de jaar Art ificiele Int elligentie Zie "Artificiële Intelligentie" in Profileringsruimte Informatica Web-technologie & Int ernet Nog in te vullen (Jan Paredaens)

18 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.0) 18/18 Curriculum Master Conclusies Quality Check * naamgeving Referenties [1] Zelfstudie Informatica ten behoeve van de onderwijsvisitatie. Onderwijscommissie Informatica, Universiteit Antwerpen, Juni 2001 [2] Toekomstscenario's Opleiding Informatica (versie 0.3). Onderwijscommissie Informatica, Universiteit Antwerpen, 6 februari [3] Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.3). Onderwijscommissie Informatica, Universiteit Antwerpen, 6 juli 2002.

Curriculum Bachelor Informatica

Curriculum Bachelor Informatica Curriculum Bachelor Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 0.2 - woensdag, 4 december, 2002 (Tijdens curriculumbespreking van 4 december 2002). Daarna nog te bespreken op de

Nadere informatie

Curriculum Bachelor Informatica

Curriculum Bachelor Informatica Curriculum Bachelor Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 0.1 - zaterdag, 30 november, 2002 (Na afronding van de curriculumbespreking van 13 november 2002 en e-mail inzendingen).

Nadere informatie

Bachelor & Master Informatica

Bachelor & Master Informatica Bachelor & Master Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 1.1 - donderdag, 6 mei, 2004 Ter voorbereiding Onderwijscommissie 12 mei 2004 Dit is een 'levend' document en wordt aangepast

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Bachelor & Master Informatica

Bachelor & Master Informatica Bachelor & Master Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 1.0 - donderdag, 26 februari, 2004 Ter voorbereiding Werkgroepvergadering 11 maart 2004 Dit is een 'levend' document

Nadere informatie

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Gevorderd Programmeren Verplicht onderdeel: BA2, 1 e semester, 6 studiepunten, 30+30 contacturen Vakbeschrijving Werkvorm Evaluatievorm

Nadere informatie

Bachelor & Master Informatica

Bachelor & Master Informatica Bachelor & Master Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 1.2 - woensdag, 30 juni, 2004 Ter voorbereiding Onderwijscommissie 7 juli 2004 Dit is een 'levend' document en wordt

Nadere informatie

Omvorming naar de bacheloropleidingen

Omvorming naar de bacheloropleidingen Omvorming naar de bacheloropleidingen Inhoudsopgave I. Indiener...1 II. Identificatie van de bacheloropleiding...2 III. Doelstellingen en eindtermen van de bacheloropleiding...3 IV. Uitwerking en opbouw

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Eindtermen Opleiding Informatica

Eindtermen Opleiding Informatica Eindtermen Opleiding Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 0.4 - maandag, 25 november, 2002 (Samen met curriculumdefinitie). Te bespreken op de op de Bachelor/Master vergadering

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Tekstboek 7 2.2 Voorkennis 8 2.3 Leerdoelen 8 2.4 Opbouw van de cursus 9 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Eindtermen Opleiding Informatica

Eindtermen Opleiding Informatica Eindtermen Opleiding Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 0.2 - maandag, 10 juni, 2002 Aangepaste versie, na bespreking Bachelor/Master werkgroep informatica. Te bespreken

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Eindtermen Opleiding Informatica

Eindtermen Opleiding Informatica Eindtermen Opleiding Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 0.1 - dinsdag, juni 4, 2002 Preliminaire versie, inclusief gedetailleerde eindtermen per rode draad. Te bespreken

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Master in de toegepaste informatica

Master in de toegepaste informatica LEUVEN t Master in de toegepaste informatica + schakelprogramma Specialisaties: softwareontwikkeling en gedistribueerde systemen multimedia artificiële intelligentie Rubik s Cube used by permission of

Nadere informatie

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Kristian Rietveld (krietvel@liacs.nl, kamer 138) Groep Computer Systems High-Performance Computing Optimizing compilers (generieke codes, maar ook specifieke rekenkernels). Parallel

Nadere informatie

Eindtermen Opleiding Informatica

Eindtermen Opleiding Informatica Eindtermen Opleiding Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 0.3 - zaterdag, 6 juli, 2002 (Na Onderwijscommissie 19 juni en e-mail feedback). Aanpassingen: (a) Sterkere opsplisting

Nadere informatie

Vakbeschrijvingen Servicevakken Informatica. Curriculumcommissie Informatica October 10, 2003

Vakbeschrijvingen Servicevakken Informatica. Curriculumcommissie Informatica October 10, 2003 Vakbeschrijvingen Servicevakken Informatica Curriculumcommissie Informatica October 10, 2003 1 Vakcode: INTSR-03 Vak: APPLIED SYMBOLIC COMPUTING Kwartaal: 4 Bedoeld voor: Scientific Computing and Imaging

Nadere informatie

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor)

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Real Time Operating Systems (RTOS) Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Kennis nodig voor: Operating systems Niveau: inleidend Diplomavoorwaarde: bachelor, schakelprogramma

Nadere informatie

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen??

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen?? Vragen?? Vandaag Hoofdstuk 4: threads (tentamenstof : 4.1 t/m 4.2) Kleine Opgaven 4.1 (niet alleen ja of nee, ook waarom!) en 4.4 inleveren maandag Centrale begrippen hoofdstuk 3 processen proces state:

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Automaten & Complexiteit (X )

Automaten & Complexiteit (X ) Automaten & Complexiteit (X 401049) Inleiding Jeroen Keiren j.j.a.keiren@vu.nl VU University Amsterdam Materiaal Peter Linz An Introduction to Formal Languages and Automata (5th edition) Jones and Bartlett

Nadere informatie

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01)

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) dr. G.R. Pellikaan 1 Voorkennis Middelbare school stof van wiskunde en natuurkunde. Eerste gedeelte (Blok A) van Lineaire Algebra voor E (2DE04). 2 Globale

Nadere informatie

Lineaire algebra en vectorcalculus

Lineaire algebra en vectorcalculus Lineaire algebra en vectorcalculus dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2013/2014 College 2DN60 Contents 1 Algemeen 2 2 Inhoud van het vak 2 3 Leerdoelen 3 4 Berekening tijdsplanning 3 5

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Tanja Vos, Remko Helms, Janine Voncken, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 19 november 2016 Nieuwe koers De Open Universiteit wil

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Software Engineering. Universiteit Antwerpen

Software Engineering. Universiteit Antwerpen Software Engineering 3de BAC Informatica (Computer Science) [Academic year 2010-2011] Prof. Serge Demeyer Universiteit Antwerpen HOOFDSTUK 0 Praktische Zaken Doel Professionele Informaticus Plaats in het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Kristian Rietveld (krietvel@liacs.nl, kamer 138) Groep Computer Systems - Embedded systems - Specifieke software mappen op specfieke hardware. - Hardware synthesis. - Real-time

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent:

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: D.P. Huijsmans LIACS Universiteit Leiden College Lineaire

Nadere informatie

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Emile Hendriks Opleidingsdirecteur TI/CS Waarom? TU-breed project Studiesucces omdat Rendement te laag Studieduur te lang In 2011: slechts 22% haalde

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C1 Beheer van Databanken (6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module 'Beheer van

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2

Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2 Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2 W. Oele 17 november 2009 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Studiehouding 3 3 Voorkennis 4 4 Inhoud van deze module 5 5 Leermiddelen 5 6 Theorie en

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2008-2009 Curriculumcommissie Auteur: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 juni 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Flexibele bachelor 1 2.1 Achtergrond........................................

Nadere informatie

Informatica. Deel II: les 1. Java versus Python. Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2014. Parallel Systems: Introduction

Informatica. Deel II: les 1. Java versus Python. Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2014. Parallel Systems: Introduction Informatica Deel II: les 1 Java versus Python Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2014 Parallel Systems: Introduction Arabidopsis (zandraket) Arabidopsis (zandraket) MMIQQA Multimodal Microscopic

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

Krijtlijnen Bachelor informatica

Krijtlijnen Bachelor informatica Krijtlijnen Bachelor Informatica Ter voorbereiding van bureau Informatica 4 februari 2010 Naar aanleiding van de Curriculumherziening 2011-2012 Laatst verbeterd op 2 februari 2011 - Auteur: Serge Demeyer

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Vergelijking Oracle certificering voor Java en het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur van de Open Universiteit

Vergelijking Oracle certificering voor Java en het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur van de Open Universiteit Vergelijking Oracle certificering voor Java en het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur van de Open Universiteit Inleiding Op het gebied van scholing van de taal Java zijn er vele aanbieders op de markt.

Nadere informatie

Studiewijzer 5A050 Schakeltechniek

Studiewijzer 5A050 Schakeltechniek Studiewijzer 5A050 Schakeltechniek Inhoud dr.ir. L. Jóźwiak augustus 2005 1 Inleiding 1 2 Algemene informatie 1 3 Inhoud van het vak 2 4 Operationele doelstellingen 3 5 Plaats in het curriculum 3 6 Onderwijsvorm

Nadere informatie

Master in de toegepaste informatica

Master in de toegepaste informatica LEUVEN t Master in de toegepaste informatica + schakelprogramma Specialisaties: softwareontwikkeling en gedistribueerde systemen multimedia artificiële intelligentie Rubik s Cube used by permission of

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten)

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A4 Multimedia (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module gaan we verder met het

Nadere informatie

Informatica. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Informatica. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Informatica faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Departement Informatica E. Willockx J. Crab, Photo Alto, Photo

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

b + b c + c d + d a + a

b + b c + c d + d a + a Voorwoord De wiskundige vorming die in de wiskundig sterke richtingen van het Vlaamse secundair onderwijs wordt aangeboden, vormt een zeer degelijke basis voor hogere studies in wetenschappelijke, technologische

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1

MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1 MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1 Samensteller(s): Richard van den Ham Datum: 30-08-2012 Versie: 1.0 Module: Databases Identificatie Progresscode: DBS1 Semester: 1 Omvang: 140 SBUs/ 5 ECTS-punten Lestijd:

Nadere informatie

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2.

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2. Procesbeheer: kenmerken van moderne besturingssystemen. 1. Bespreek de (drie) meest typische kenmerken van moderne besturingssystemen. 2. In hoeverre beantwoorden UNIX, Linux en Windows NT hieraan? Geef

Nadere informatie

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster:

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster: Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk Studie-Cluster: Fysica (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) Bijgaand schema, opgesteld

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten)

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A8 Databanken (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module 'Netwerkbeheer 2' de

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces Operating System Overview (Hfst 2) Wat is een OS? Wat was een OS? Evolutie van OS. OS als virtuele machine OS als beheerder van hulpbronnen (resources) Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Modulewijzer Tirdat01

Modulewijzer Tirdat01 Modulewijzer Tirdat01 W. Oele 25 augustus 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leerdoelen 3 2 Voorkennis 3 2.1 tirprg01 en tirprg02........................ 3 2.2 tirprg03.............................. 4

Nadere informatie

Informatica-Actief. i&i-conferentie. 25 november 2015, Amersfoort. Pieter Vorstenbosch en Paul Bergervoet

Informatica-Actief. i&i-conferentie. 25 november 2015, Amersfoort. Pieter Vorstenbosch en Paul Bergervoet Informatica-Actief i&i-conferentie 25 november 2015, Amersfoort Pieter Vorstenbosch en Paul Bergervoet 1 Inhoud Vorm en techniek Stijl van de cursussen SSO Inhoud Programmeerblok en meer Intro, Processing,

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

de vereiste integriteit in acht nemen.

de vereiste integriteit in acht nemen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A6 Programmeren 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je meer over

Nadere informatie

Software Engineering. Universiteit Antwerpen. Opleiding Informatica Doel en Ambitie. 3de BAC Informatica (Computer Science) [Academic year 2014-2015]

Software Engineering. Universiteit Antwerpen. Opleiding Informatica Doel en Ambitie. 3de BAC Informatica (Computer Science) [Academic year 2014-2015] Opleiding Informatica Doel en Ambitie Software Engineering 3de BAC Informatica (Computer Science) [Academic year 21-2] Prof. Serge Demeyer Universiteit Antwerpen Doelstelling: Het doel van de opleiding

Nadere informatie

Software Engineering. Universiteit Antwerpen

Software Engineering. Universiteit Antwerpen Software Engineering 3de BAC Informatica (Computer Science) [Academic year 2014-2015] Prof. Serge Demeyer Universiteit Antwerpen Opleiding Informatica Doel en Ambitie Doelstelling: Het doel van de opleiding

Nadere informatie

Waarmaken van Leibniz s droom

Waarmaken van Leibniz s droom Waarmaken van Leibniz s droom Artificiële intelligentie Communicatie & internet Operating system Economie Computatietheorie & Software Efficiënt productieproces Hardware architectuur Electronica: relais

Nadere informatie

V = {a, b, c, d, e} Computernetwerken: de knopen zijn machines in het netwerk, de kanten zijn communicatiekanalen.

V = {a, b, c, d, e} Computernetwerken: de knopen zijn machines in het netwerk, de kanten zijn communicatiekanalen. WIS14 1 14 Grafen 14.1 Grafen Gerichte grafen Voor een verzameling V is een binaire relatie op V een verzameling geordende paren van elementen van V. Voorbeeld: een binaire relatie op N is de relatie KleinerDan,

Nadere informatie

Overzicht modulefiches opleiding graduaat informatica optie programmeren

Overzicht modulefiches opleiding graduaat informatica optie programmeren Overzicht modulefiches opleiding graduaat informatica optie programmeren Inhoud Analyse TV... 2 Basiskennis TV... 3 Besturingssystemen TV... 4 Communicatie- en organisatietech. TV... 5 Databanken TV...

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming officier Informaticus niveau Korps Technische fiche van de vorming

Nadere informatie

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 Informatica VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 informatiekunde - informatica Onderbouw: Word Excel Bovenbouw: Nieuw vak Inhoud komt straks Powerpoint E-mail Internet Studielast Havo HAVO 4 3 lesuren per week HAVO

Nadere informatie

Zelftest Inleiding Programmeren

Zelftest Inleiding Programmeren Zelftest Inleiding Programmeren Document: n0824test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST INLEIDING PROGRAMMEREN Deze

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Uitgangspunten, plaats en globale doelstelling van de cursus 5 2 Inhoud van de cursus 5 3 De structuur van het schriftelijk materiaal 6 4 Het bestuderen van de cursus

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c Een Minimaal Formalisme om te Programmeren We hebben gezien dat Turing machines beschouwd kunnen worden als universele computers. D.w.z. dat iedere berekening met natuurlijke getallen die met een computer

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

(On)Doenlijke problemen

(On)Doenlijke problemen Fundamentele Informatica In3 005 Deel 2 College 1 Cees Witteveen Parallelle en Gedistribueerde Systemen Faculteit Informatie Technologie en Systemen Overzicht Inleiding - Relatie Deel 1 en Deel 2 - Doenlijke

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus Inhoud introductie Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 8 2.1 Voorkennis 8 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 9 2.4 Leermiddelen 9 3 Tentaminering

Nadere informatie

Matrix- en vectorrekening

Matrix- en vectorrekening Hogeschool Rotterdam / CMI Matrix- en vectorrekening (matrices, vergelijkingen, determinanten, vectoren en transformaties) TIRLIN01 Aantal studiepunten: 2 ects Modulebeheerder: P.J. den Brok (tijdelijk)

Nadere informatie