Curriculum Bachelor Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Bachelor Informatica"

Transcriptie

1 Curriculum Bachelor Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie zaterdag, 30 november, 2002 (Na afronding van de curriculumbespreking van 13 november 2002 en inzendingen). Uniforme beschrijvingen van opleidingsonderdelen zijn op de goede plaatsen ingevoegd. Tegen versie 0.1 zal alles geuniformiseerd worden, en dat vragen en opmerkingen expliciet in de tekst zullen worden opgenomen. Daarna nog te bespreken op de Bachelor/Master vergadering 4 december 2002 Dit is een 'levend' document en wordt aangepast op basis van discussie en feedback. Het document is te vinden op Samenvatt ing De Informatica opleiding aan de Universiteit Antwerpen wordt net zoals alle andere hogere opleidingen gevraagd zich te reorganiseren naar het komende Bachelor/Master model. Liever dan enkele minimale aanpassingen door te voeren aan de huidige opleiding heeft de Onderwijscommissie Informatica ervoor gekozen om de opleiding grondig te hervormen, mede op basis van de aanbevelingen geformuleerd tijdens de net afgelopen visitatieronde. Dit document bevat dan ook de neerslag van twee jaar aan intensieve discussies onder de vorm van een concreet curriculum voor een 3-jarige Bachelor gevolgd door een 2-jarige Master opleiding. Inleiding Informatica is vandaag de dag alomtegenwoordig. Bij elke administratie fungeert informatica als een essentiëel element van de organisatie, ongeveer alle elektronische apparaten worden gestuurd door software en via het internet heeft de computer zijn opmars naar de huiskamer ingezet. Als gevolg daarvan is de vraag naar professionele informatici enorm gestegen, in zoverre zelfs dat het aanbod de vraag niet kan bijhouden. Anderzijds impliceert dit groeiend maatschappelijk belang een verhoogde eis naar kwaliteit, wat belangrijke consequenties heeft voor het opleidingsniveau van de informatici. Geconfronteerd met de vraag naar hooggekwalificeerde informatici, kiest de onderwijscommissie Informatica resoluut voor een opleiding van hoogwaardig wetenschappelijk niveau. Daartoe wil de onderwijscommissie de opleiding Informatica reorganiseren in functie van een 3-jarige Bachelor gevolgd door een 2-jarige Master opleiding. Deze reorganisatie zal tevens gebeuren op basis van de visitatieronde, die bij de informatica net achter de rug is [1]. Als eerste stap van deze reorganisatie werd een discussietekst opgesteld waarin een aantal toekomstscenerio's werden uitgetekend [2]. Dat zijn er drie, te weten een Bachelor & Master Informatica (de huidige licentie Informatica) een Polyvalente Master (staat open voor Bachelors uit andere richtingen - vb. ASIB) en een Minor Informatica (Informatica als bijkomende opleiding naast een andere major - vb. Wiskunde-Informatica). Hier beperken we ons tot de Bachelor Informatica en de en Minor Informatica; in een later stadium zullen we het Master programma uitwerken (zowel de Master Informatica als de Polyvalente Master). Als tweede stap werden de eindtermen die moeten gelden voor een komende Bachelor/Master informatica gedefiniëerd [3]. Daartoe werd een eerste inventaris opgemaakt van alle competenties die een student tijdens zijn opleiding dient te verwerven, waarbij we doelbewust erg gedetailleerd

2 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 2/19 zijn geweest om het verschil duidelijk te maken met andere informatica-gerelateerde opleidingen (industrieel en burgerlijk ingenieur, graduaat, ). Als derde en laatste stap leggen we het eigenlijke curriculum vast. Daarvoor zijn we vertrokken van (a) de richtlijnen die door de centrale UA onderwijscommissie werden opgesteld, (b) het huidige curriculum met zijn gekende sterke en zwakke punten, (c) gelijkwaardige curricula aangeboden door andere universiteiten. Modulair Overzicht Het curriculum wordt opgedeeld in een aantal modules. Daarbij maken we een sterk onderscheid tussen de bachelor een brede basisvorming en de master opleiding een specialisatie. Anderzijds zijn er een aantal elementen die inherent zijn aan een wetenschappelijke opleiding op academisch niveau, en die worden gebundeld in drie basispijlers. Bachelor Voor de bachelor opleiding voorzien we 7 basismodules (software ontwikkeling, gegevens en informatiebeheer, telecommunicatie, computationele wetenschappen, artificiële intelligentie, theoretische informatica, computersystemen) die instaan voor de kennis en inzichten specifiek voor de informatica. Anderzijds zijn er drie basispijlers (formeel denken, wetenschappelijke basis en maatschappelijke vorming) die zorgen voor de noodzakelijke wetenschappelijke fundering (zie Figuur 1). software ontwikkeling gegevens-en informatiebeheer Tijdens de master opleiding bieden we vier opties aan: gegevens en informatiebeheer software ontwikkeling telecommunicatie computationele wetenschappen Deze opties sluiten nauw aan bij de aanwezige onderzoeksexpertise, zoals trouwens vereist voor een master opleiding. Desalnietemin is het de bedoeling samen te werken met andere departementen en universiteiten om de nodige kwaliteitsgaranties te bieden. computationele wetenschappen formeel denken artificiële intelligentie wetenschappelijke basis maatschappelijke vorming theoretische Informatica Figuur 1: Modulair overzicht van de BachelorInformatica gegevens-en informatiebeheer software ontwikkeling telecommunicatie computersystemen telecommunicatie formeel denken wetenschappelijke basis maatschappelijke vorming computationele wetenschappen Figuur 2: Modulair overzicht van de Master Informatica

3 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 3/19 Curriculum Bachelor In dit hoofdstuk sommen we het curriculum op dat zal leiden tot een diploma bachelor informatica. Bij de opstelling van het curriculum gaan we uit van een onderwijsorganisatie van twee semesters per jaar, wat naar alle waarschijnlijkheid in de eerste overgangsjaren nog steeds de norm zal zijn. Toch willen we de overgang naar een credit-systeem zo vlot mogelijk maken, vandaar dat de voorkennis voor voor elk opleidingsonderdeel expliciet wordt vermeld. Bovendien werd het curriculum studentvriendelijker gemaakt door de volgende maatregelen profileringsruimte: Er wordt heel wat keuzeruimte voorzien om een student de mogelijkheid te bieden zicht te profileren in functie van zijn interesses. Daarom wordt binnen de 180 studiepunten van de Bachelor opleiding, 36 studiepunten voorbehouden voor profileringsruimte. Daarbij is het dus mogelijk een Minor van 30 studiepunten te kiezen aangeboden door een andere opleiding (vb. Economie voor de eerder management geinteresseerden, Biologie voor studenten die later bio-informatica willen gaan doen, Informatica voor studenten die zich willen profileren via hun vakkennis). Deze minor zal expliciet op het diploma vermeld worden, waardoor het profileringselement extra in de verf wordt gezet. Naast die 30 studiepunten is er dan nog steeds de mogelijkheid om een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten vrij te kiezen. uitwisselbaarheid: Om vergelijking en uitwisseling met andere informatica opleidingen mogelijk te maken kiezen we voor relatief grote opleidingsonderdelen (minimum 6 studiepunten) met duidelijke leerdoelen. Bovendien krijgen alle opleidingsonderdelen een gewicht dat een veelvoud is van drie, zodat alvast binnen de UA waar deze algemene richtlijnen geldt de uitwisselling van opleidingsonderdelen mogelijk moet zijn. wiskunde: De inhoud van de opleidingsonderdelen wordt zodanig gedefinieerd dat ze bijdraagt tot de vakkennis van de informatica. Zo wordt de inhoud van de wiskunde vakken in de eerste twee jaren herzien, met meer nadruk op statiestiek en kansrekenen. Zo wordt ook geopteerd voor een goede balans tussen eerder formele een eerder praktische informatica-vakken. projectwerking: Een academisch gevormde informaticus moet in staat zijn de brede vakkennis die hij tijdens zijn opleiding verwerft ook in de praktijk toe te passen. Vandaar dat er veel ruimte voorzien wordt voor praktijk en groepswerk. In het bijzonder wordt in elk jaar een groot blok voorzien waar een studenten in groep een project zullen uitvoeren. 1rste jaar SEM 1 SEM 2 JAAR inleiding programmeren 6 6 wiskunde computersystemen 6 6 talen en automaten 6 6 gegevensstructuren 6 6 inleiding software engineering + programmeren 6 6 wiskunde computernetwerken 6 6 TOTAAL profileringsruimte 6

4 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 4/19 Inl eiding progr ammeren 6 studiepunten - Geen. - inleiding tot hedendaagse basistechnieken van het programmeren. - programmeertaal: Oberon-2 - procedurele aanpak - syntactische constructies (dataspecificatie en verwerkingsinstructies) - types en samengestelde types - top-down ontwerp - abstractiemogelijkheden - modulair programmeren - inleiding object-gericht programmeren (expliciete pointer syntax, encapsulatie, hergebruik) - abstractiemogelijkheden (procedureel, klassiek ADT, objectgericht) Onderwijsvorm - Hoorcollege & computerlabo Examenvorm - Schriftelijk & mondeling (theorie) + practicumsessie in computerlabo Wis kunde 1 (Dis crete Algori tmische Wisk unde) 9 studie punten >>> NOG TER DISCUSSIE <<< Studiemateriaal - Maurer en Ralston, voorlopig in het Engels - 1. Preliminaries: Verzamelingen, relaties, functies, notaties - 2. Algoritmen: Voorbeelden van algoritmes, recursie, procedure, functie - 3. Inductie: Varianten van inductie, inductie en algoritmes - 4. Grafen en Bomen: Terminologie, paden, cycles, kortste pad, breadth first, depth first - 5. Combinatoriek: Permutaties, combinaties, inclusie, exclusie, binomium van NewtonA - 6. Differentievergelijkingen: Is hieraan behoefte? - 7. Kanstheorie: Onafhankelijkheid, voorwaardelijke kans, stelling van Bayes, gemiddelde en variantie, randomwaarden (Chris had hier: Sample ruimte, kans, voorwaardelijke kans, Regel van Bayes, onafhankelijkheid, combinaties, variaties, permutaties) - 8. Logica: Propositielogica, deductie, boolse algebra, predicatenlogica

5 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 5/19-9. Oneindige processen: Rijen en reeksen, ordenotatie, sommatie van reeksen, machtreeksen - 0. Appendices over sorting Wis kunde 2 (Cal culus & Stat istiek ) - 9ptn - Annie Cuyt 9 studie punten >>> NOG TER DISCUSSIE <<< Studiemateriaal - (nog te zoeken: als voorbeeld Advanced Calculus van Spiegel) - 1. Calculus * Limieten * Functies * Continuiteit * Afgeleiden * Integralen * Vectorrekenen * Machtreeksontwikkelingen * Fourierreeksen * Functies van een complexe veranderlijke * Elementen van Kanstheorie en Statistiek - 2. Random variabelen en distributies * Random variabelen * Distributies: CDF en PDF, discreet en continu * Verwachtingswaarde en momenten * Belangrijke random variabelen: exponentiele, uniform, Bernoulli, geometrisch, binomiaal, normaal,... * Transformaties: genererende functies en Laplace getransformeerde - 3. Stochastische processen * Poisson process * Birth-death process * Markov ketens - 4. Beschrijvende statistiek * frequentie en histogrammen * Belangrijke kansverdelingen (normale, Chi-kwadraat, t-verdeling,...) * Parameterschattingen en betrouwbaarheidsintervallen Computers ystemen - overzicht computersystemen + korte geschiedenis * hierarchie, lagen-model van computersystemen

6 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 6/19 * data representatie + getallenstelsels (binair, hexadecimaal,...) * basis hardware: transistoren, logische poortjes, multiplexer, flip-flop,... - basis computer architectuur: CPU, geheugen, bus,... * von Neuman architectuur: fetch-execute cycle * basis software: assembler & machinetaal * Operating Systems: memory management, process management, file management * applicaties: spreadsheets, databases, AI,... - basis netwerken & www - beperkingen van computer simulaties Tal en en automaten - een inleiding van automaten theorie en formele talen. Studiemateriaal - [vijf eerste hoofdstukken uit]: J. Hopcroft, R. Motwani, J. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, Add. Wesley, 2001, - algemene inleiding van belangrijke * formele bewijzen, inductieve bewijzen, strings, automaten en talen - deterministische en niet-deterministische automaten, * equivalentie en aanvaarde talen * toepassing: text-search. - reguliere expressies en reguliere talen * verband met eindige automaten * algebraische wetten voor reguliere expressies * toepassing: UNIX en zoeken naar patronen in teksten. * eigenschappen: pumping lemma, effect van Booleaanse expressies, homomorfismes, testen van equivalenties, emptyness en membership - context-vrije talen * parse trees uitgelegd * context-vrije talen (toegepast op YACC en XML) * ambiguiteit in context-vrije talen besproken. Gegevenss tructuren - vertrouwd met de grondslagen van een hogere programmeertaal (Oberon, C, Pascal, enz.) = alle aspecten van zo n taal bestudeerd hebben + zelfstandig kunnen toepassen op kleine en elementaire programmeerproblemen. [> Inleiding Programmeren] Competentie - Aan het eind van het opleidingsonderdeel gegevensstructuren zijn de studenten in staat om: (Zelfstandig en in groep) voor eenvoudige, realistische informaticaproblemen oplossingen te ontwerpen en deze te implementeren in een concreet systeem, met behulp van denkprocessen en technieken die professionele informatici gebruiken. - Of in meer detail: (Zelfstandig en in groep) voor eenvoudige, realistische informaticaproblemen

7 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 7/19 (1) oplossingen te ontwerpen volgens de principes van object-oriented design (OOD), abstract data types (ADT) en top-down design (TDD) en (2) deze oplossingen op deskundige wijze te implementeren in een concreet systeem met weloverwogen keuzes betreffende de organisatie van de gegevens (de gegevensstructuren). - Inzicht hebben in de verschillende componenten van de software lifecycle (= kennis). - Een onderscheid kunnen maken tussen het ontwerp van een oplossing enerzijds en de realisatie van een concreet systeem anderzijds, en dit ook voor elk gegeven probleem doen (= attitude). - De principes van object-oriented design, abstract data types en top-down design kunnen toepassen in de ontwerpfase (= kennis+vaardigheid+attitude). - Programmeervaardigheden verfijnen en de geschikte gegevensstructuren kunnen kiezen voor de implementatie van een concreet systeem (= kennis+vaardigheid). - Het tot een gewoonte maken elk stukje programma, hoe klein ook, goed te documenteren (=attitude). - Programmeerprincipes en software engineering - Gegevensabstractie * ADT geordende lijst - Recursie * Acht koninginnen probleem - backtracking * Towers of Hanoi - Searching * Sequentieel * Binair * Efficiëntie (O) - ADT stack - Algebraïsche uitdrukkingen * haakjes controleren * evalueren (infix, prefix, postfix) - ADT queue - Bomen * ADT binaire boom * ADT binaire zoekboom - Tabellen * ADT tabel * ADT priority queue * Heaps -heapsort * 2-3 bomen * AVL bomen * Hashing * Gegevens met meerdere organisaties - Externe methoden * Externe mergesort * Zoeken in externe tabellen * Indexeren van externe bestanden * Externe hashing * B-bomen * Multiple indexing

8 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 8/19 Inl eiding Software Engineer ing - Programmeren in een objectgerichte programmeertaal (> Inleiding Programmeren) - Lineaire Regressie (> Wiskunde 2) - Eerste kennismaking met beheersing van informatica-projecten - Testen, Contracten (pre- & post condities), Tijdsschatting - Beperkte vorm van UML - Toepassen van bovenstaande Computernetwerk en - Omwille van de inherente complexiteit van computernetwerken worden ze bestudeerd aan de hand van een gelaagd model (layers). - fysische laag (signalen in tijds- en frequentiedomein, analoge en digitale signalen,...), - medium access control laag (LAN protocols zoals Ethernet) - datalink laag (foutdetectie en correctie, flow controle) - netwerk laag (ther IP protocol) - transport laag (TCP en UDP protocols) - applicatielaag (HTTP, mail,...) - De nadruk wordt gelegd op essentiele mechanismen en algoritmen die gebruikt worden in de verschillende lagen, met speciale aandacht voor de protocols die in het Internet worden gebruikt (Ethernet, IP, TCP, HTTP...) - netwerk security 2de jaar SEM 1 SEM 2 JAAR numerieke lineaire algebra 9 9 gevorderd programmeren 6 6 machines en berekenbaarheid 6 6 algoritmen en complexiteit 6 6 computersystemen 9 9 softwareontwerp 6 6 databases 6 6 TOTAAL profileringsruimte 12 Numerieke Lineaire Al gebra 9 studie punten

9 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 9/19 - Matrixrekening en oplossen van stelsels * elementair rekenen, * blokvermenigvuldiging, * rijechelonvorm van een matrix, * Gaussreductie, * determinanten - Algemene vectorruimten * voortbrengers, * basissen en dimensie voor eindigdimensionale vectorruimten, * direkte som en direkt product, * nulruimte en kolommenruimte en rang van een matrix, * lineaire afbeeldingen en matrixvoorstelling, * eigenwaarden en eigenvectoren, - Vector normen, matrix normen - Eindige precisie matrix rekenen, conditiegetal - Gestructureerde matrices (driehoeksmatrices, symmetrische matrices,...) - Numeriek oplossen stelsels lineaire vergelijkingen: directe methoden * Roundoff analyse van Gaussische eliminatie * LU Factorisatie * Orthogonaliteit en Kleinste Kwadraten (QR factorisatie) - Numeriek oplossen stelsels lineaire vergelijkingen: iteratieve methoden - Numerieke berekening van eigenwaarden/eigenvectoren - Singuliere waarden decompositie Gev orderd Progr ammeren - Inleiding Programmeren - Inleiding Software Engineering. - grondige kennismaking met de programmeertaal C++, - nadruk op het objectgeoriënteerd programmeren Studiemateriaal - The C++ Programming Language, B. Stroustrup, Addison-Wesley - C++ syntax (specifiek objectgeoriënteerd programmeren zoals overerving en polymorfisme) - Theoretische noties (het substitutie principe, covariatie, en contravariatie) - C++ idiomen (typische taalgebruik in C++ programma s) - Inleidende begrippen van UML (Unified Modeling Language) Mac hines en Ber ekenbaarheid - talen en automaten Studiemateriaal Hoofdstuk 8 en de eerste helft van hoofdstuk 9 uit "Intoduction to Automata Theory, Languages and Computation", Hopcroft, Motwani, Ullman, Addison-Wesley, 2001.

10 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 10/19 * Turing machines en hun talen, basisdefinities * Programmeertechnieken voor TM, Multitape TM * Turingmachines en computers, universele TM * Onbeslisbaarheid: niet-re talen, diagonalizatie * Recursieve talen, universele taal * Onbeslisbare problemen voor TM, Stelling van Rice (evt in Algoritmen en complexiteit) Algoritmen en Complex iteit - Machines en berekenbaarheid, gegevensstructuren, grafen, automaten - (Eventueel) aanvullingen Pushdown automaten en contectvrije talen. - (Eventueel) een concreet niet-berekenbaar probleem: PCP. - Berekeningsmodellen en complexiteit: RAM, RASP, Turing Machine, uniforme en logaritmische complexiteit. Worst-case en average case complexiteit. - Toepassing op concrete algoritmen: lexicografisch ordenen, quicksort, heapsort, opzoeken van woorden. - Intractable problemen: P versus NP, algoritme van Kruskal, TSP. - NP problemen: SAT, 3SAT, reducties (bv naar hamiltonian circuit). - Plaatscomplexiteit, verband met tijdscomplexiteit. - Gerandomizeerde algoritmen. Computers ystemen 9 studie punten - Overview of Operating Systems * Processes, threads and microkernels * Concurrency, mutual exclusion, synchronisation * Deadlock and I/O management * Scheduling * Access-control and security * (practical) Unix shell programming, programming for concurrency - - digitale logica * Boolse algebra + reductietechnieken, * basis logische componenten, * multiplexer, flip flops, finite state machines,... - hierarchie, lagen-model van computersystemen * gevorderde data representatie + computer aritmetiek (hardware implementatie & consequenties) - RISC/CISC * Instructie Set Architectuur van een moderne computer (SPARC) * compilation/assembly process/linking/loading/executing - datapath en controle sectie - microarchitectuur & hardwired control (VHDL) - memory

11 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 11/19 - input & output - communicatie/networks - trends in computerarchitectuur Sof twareontwerp 6 studiepunten - Gevorderd Programmeren. - Deze cursus biedt een kennismaking met softwareontwerp en met het werken in groep aan een softwareontwikkelingsproject. Studiemateriaal - The Unified Modeling Language User Guide, G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, Addison-Wesley - Design Patterns, E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Addison-Wesley - summier overzicht softwareontwikkelingtraject - analyse en ontwerp - Unified Modeling Language (UML) - Design Patterns - Toegepast a.h.v. project in groepen van vier tot zes personen Dat abases - inleiding in de database systemen - ontwerpen van database toepassingen - gebruik van SQL als datbase management taal Studiemateriaal - J. Ullman, J. Widom, A First Course in Database Systems, Prentice Hall, 2001, - illustratie van database processen en de ontwikkeling van database toepassingen - databse modeling (entity-relation model) - definitie relationele database model & relationele algebra - SQL (queries, updates, triggers en constraints) - koppeling van databases met het Web - onderbouw en de basisbegrippen van databases - ontwerp van databases (functionele afhakelijkheden, de lijst-algebra, datalog, verschillende calculi en de expressieve kracht van SQL). 3de jaar SEM 1 SEM 2 JAAR eindwerk databases (XML& webtechnologie) 6 6 telecommunicatie 6 6 numerieke en grafische technieken 9 9 software engineering 6 6

12 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 12/19 TOTAAL profileringsruimte 24 Eindwerk 9 studie punten - Goed programmeren (> Inleiding Programmeren & Gevorderd Programmeren) - Ontwerp- en implementatie technieken (> Software ontwerp, Databases) - Projectbeheersingstechnieken (> Inleiding Software Engineering, Software Engineering) - Ervaring verwerven met elders aangeleerde technieken (cfr. Databases, Software Engineering, ) - Uitbouwen van een concreet software-systeem - Doorlopen van alle fases (specificatie, ontwerp, implementatie, testen, onderhoud, documentatie) van een software project - Planning - Verantwoording technische keuzes Dat abases, XML, Webtechnologie - Deel 1: basisbegrippen uit de database wereld. * transaction management * Locks en concurrency * Failures en recovery * veiligheid, optimizatie en betrouwbaarheid * Gedistribueerde en temporele databases * basisbegrippen van datamining - Deel 2: XML * semigestructureerde databases * ondervragings- en updatetechnieken voor XML * XQuery en XUpdate * DTD's en het verband met HTML en XSLT - Deel 3: Web en hypermedia * de Three Tier architectuur * standaarden als ODBC, COM en.net De bedoeling is een overzicht van deze technieken en de fundamenten ervan te bieden, geen gedetailleerde bespreking. Tel ecommunciati esystemen - het ISO referentie model [ >> Computernetwerken]

13 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 13/19 - de architectuur en de werking van een aantal hedendaagse telecommunicatiesystmen te bespreken - gebruik makend van het ISO referentie model (Dit betekent niet dat voor elk systeem alle lagen besproken worden. Er wordt een selectie gemaakt per systeem van de meest relevante aspekten) - - telefonienetwerken - - SDH/PDH netwerken - - ISDN netwerken - - ATM netwerken - - access netwerken (APON, EPON, ADSL/VDSL, HFC) - - draadloze access netwerken (GSM, GPRS, UMTS) - - Draadloze LANs (WiFi, Hiperlan) - - Etc. - De bovenstaande lijst wordt aangepast naargelang de evolutie. - Naast algemene principes die gebruikt worden voor het ontwerp en de werking van deze netwerken, worden ook architecturale aspecten behandeld. - In het bijhorend praktisch deel van deze cursus wordt een eenvoudig protocol ontworpen, waarbij aandacht besteed wordt aan de specificatie, ontwerp, ontwikkeling (programmeren), testen van het protocol. Numerieke en Gr afische technieken 9 studie punten (Voorlopig duidt I op het luik Numerieke technieken en II op het luik Grafische technieken; we willen echter de onderwerpen "ritsen" maar dat vraagt in de nabije toekomst nog wat overleg tussen Frans en Annie.) - Voor elk onderwerp wordt uitgegaan van een toepassing in de informatica (beeldverwerking, robotica, FPU implementatie,...) en aansluitend daarop de theorie aangebracht. - Beide delen maken intensief gebruik van visualisatie-software zoals aangeboden in Maple, Matlab, Mathematica, GrafEq,... - Numerieke technieken * I1. Oplossen van een niet-lineaire vergelijking * I2. Oplossen van een stelsel niet-lineaire vergelijkingen * I3. Veelterminterpolatie * I4. Splines (t/m natuurlijke kubische die in de industrie gebruikt worden) * I5. Kleinste kwadraten modellen * I6. Rationale modellen * I7. Functiebenadering (niet discreet) * I8. Kwadratuur (inclusief Monte Carlo en RNG) * I9. Extrapolatie * De delen zijn afhankelijk van wat er reeds in wiskunde- of andere vakken is gezien. Voor de rest is het best de grafische technieken misschien uit te breiden op het ogenblik dat ze ook gedemonstreerd kunnen worden! - Grafische technieken

14 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 14/19 * II1. grafische raster-scan output hardware * II2. impliciete-expliciete-parametrische vgln rechte en vlak * II3. eigenschappen van scalaire en vectorproducten * II4. affiene transformaties (punt- zowel als coordinaattransformaties) * II5. projectietechnieken (beperkt tot eenvoudig orthografisch en perspectief) * II6. eenvoudige verborgen lijn en vlak technieken * II7. 2- en 3-D (4-D) plotting Sof tware Engineering - Goed programmeren (> Inleiding Programmeren & Gevorderd Programmeren) - Project ervaring (> Inleiding Software Engineering & Software ontwerp) - Hoare triples, waarheidstabellen (NOT, AND, OR, IF) (>???) - Lineaire en logaritmische regressie (> Wiskunde 2) - Verzamelingenleer, equivalentierelaties, partitie (> Wiskunde 1) - Overzicht van technieken om informatica-projecten te beheersen - Software levenscyclus(behoeften specificatie, Analyse, Ontwerp, Implementatie, Testen, Onderhoud) - Kwaliteitscontrole (reviews, ISO 9000, CMM, metingen) - Projectbeheer (Pert & Gantt, Kostschattingen) - Deontologie Profileri ngsrui mte Informat ica Hieronder sommen we de vakken op die we zelf zullen invullen. Compilers - talen en automaten, - een programmeertaal, - datastructuren - enige programmeerervaring - Eerste deel: Aanvullingen voor de formele basistechnieken: * Pushdown automaten, parsing algoritmen, LL(k) en LR(k) gammatica's. * Attribuutgrammatica's - Tweede deel: structuur van een typische compiler voor een imperatieve programeertaal * geheugenorganizatie, run-time systeem * specificatie van de vertaling * de logische fazen van het compilatieproces - Derde deel: project * Er wordt, naast een inzicht in de besproken compilertechnieken, van de studenten verwacht dat zij die kunnen integreren tot een werkende compiler voor een eenvoudige imperatieve taal.

15 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 15/19 Inl eiding Gedis tribueerde en Parallelle Systemen - computersystemen II - Inleiding * Achtergrond: parallel vs distributed - Architectuur * parallelisme in processor * parallelle/gedistribueerde systemen: SIMD, SMP, CC-NUMA, Distributed Memory, Clusters, Grids, Loosely Coupled - Gedistribueerde Operating Systems * thread scheduling * gedistribueerde OS s * i.h.b. gedistribueerde filesystemen * beheer van gedistribueerde resources (naming, sharing, availability, reliability ) * security * authenticatie * authorizatie - Concepten ivm concurrency/synchronisatie * synchronisatie primitieven & OS-ondersteuning ervan * gedistribueerde deadlock, mutex * gedistribueerde klok - Programmeerniveau * data parallelisme en taak parallelisme * middleware systemen (DCOM, CORBA, MOM, ) * parallelle algoritmen / decompositie van algoritmen - Case Study * www architectuur (communicatie, caching, replicatie, security, ) * Java thread API Graphics 6 studiepunten - De wiskunde- en programmeervakken uit de eerste twee bachelorjaren Studiemateriaal - F. S. Hill Jr., Computer Graphics using OpenGl, Prentice Hall 2001, ISBN overzicht geven van de grafische technieken - een realistische weergave van een drie-dimensionele wereld op een computerscherm. - hardwarematige elementen belicht die grafische output kunnen realiseren - grafische primitieven voor het afbeelden van elementaire krommen - Driedimensionale transformaties in homogene coördinaten van de wereld - de beschrijvende assenstelsels worden behandeld, => o.a. een wereldbeschrijving vanuit camera oogpunt - Projectieve transformaties => tweedimensionale geprojecteerde afbeelding van de wereld

16 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 16/19 - Realisme a.h.v. fenomenologische modellen (inkleuring en belichting van een polygonaal opgebouwde wereld) - texturemapping & schaduwvorming - Zowel Z-buffering (efficient maar beperkt realistisch) als Raytraycing (traag maar zeer realistisch) worden behandeld om naast back-face culling de overdekte elementen uit de figuren te weren - De practica gebeuren in C++ met gebruik van de OpenGL library. Toegepast e logi ca & AI Studiemateriaal - Logica voor Informatici, Van Benthem, Van Ditmarsch, Ketting, Meyer-Viol - Essentials of Artificial Intelligence, M. Ginsberg - Computational Intelligence, A Logical Approach, D. Poole. A. Mackworth, R. Goebel - Toegepaste Logica * Voorbij de predikaatlogica * Modale logica * Logica en berekenbaarheid * Logica en imperatief programmeren * Logisch programmeren * Modale structuren in kennisrepresentatie * Redeneervormen met onvolledige informatie - Zoekmethodes * blinde zoekmethodes * heuristische zoekmethodes * specifieke zoekmethodes voor constraint satisfaction problemen (?) * spelspecifieke zoekmethodess (?) * niet-deterministische, iteratieve zoekmethodes (simulated annealing, GA,...) - Kennisrepresentatie- en inferentie * eerste orde logica (is besproken in het deel toegepaste logica) * frames (?) * semantische netten (?) - Kennissystemen (rule-based, case-based) - Planning - Basistechnieken machine learning (inclusief neurale netwerken) Profileri ngsrui mte Hieronder sommen we de vakken op die we graag ingevuld zien door andere onderwijscommissie. Economie Nat uurkunde

17 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 17/19 Wet enschappelij k Engels Wet enschapsfilosofie Presentat ietechnieken Minor Inf ormati ca Het volgende programma zouden we aanbieden als minor informatica, in eerste instantie voor de Faculteit Wetenschappen (gezien de nodige voorkennis), maar studenten uit andere richtingen kunnen ook inschrijven. JAAR Programmeren 6 Computer Systemen 6 Databases 6 Numerieke en Grafische technieken 6 Keuzevak 6 TOTAAL 30 Keuzevakken Artificiële Intelligentie 6 Web-technologie en Internet 6 Programmeren - algorithmes - computertaal: bv JAVA Computer Systemen - overzicht computersystemen + korte geschiedenis * hierarchie, lagen-model van computersystemen * data representatie + getallenstelsels (binair, hexadecimaal,...) * basis hardware: transistoren, logische poortjes, multiplexer, flip-flop,... - basis computer architectuur: CPU, geheugen, bus,...

18 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 18/19 Dat abases - von Neuman architectuur: fetch-execute cycle * basis software: assembler & machinetaal * Operating Systems: memory management, process management, file management * applicaties: spreadsheets, databases, AI,... - basis netwerken & www - beperkingen van computer simulaties Zie "Databases" in 2de jaar Numerieke & Grafische technieken Zie "Numerieke en Grafische technieken" in 3de jaar Art ificiele Int elligentie Zie "Artificiële Intelligentie" in Profileringsruimte Informatica Web-technologie & Int ernet Nog in te vullen (Jan Paredaens)

19 Curriculum Opleiding Informatica (versie 0.1) 19/19 Curriculum Master Het programma van de Master dient nog uitgewerkt te worden. Conclusies De huidige versie bevat voor elk van de opleidingsonderdelen een lijstje van onderwerpen die daar behandeld zullen worden. Velen onder de inzenders hadden hun best gedaan om die beschrijving in een vlotte tekst te gieten (waarvoor dank), maar dat verhinderd een snelle lezing en dus ook validatie t.o.v. eindtermen. Vandaar dat alles is omgezet naar bullet-lists. Wat moer er nog gedaan worden?. De voorkennis is op vele plaatsen ontbrekend, en op andere plaatsen te vaag. Gewoon refereren naar een ander opleidingsonderdeel is niet genoeg; zeker niet voor de referenties naar wiskundige- en theoretische vakken waar we preciezer moeten kunnen vastleggen wat we nodig hebben om credit-systemen en schakelprogramma's te definiëren. Vandaar de vraag om alle voorkennis op één van twee manieren te formuleren. (a) Een vaardigheid die overeenkomt met een doelstelling van een ander opleidingsonderdeel; daarmee zeggen we eigenlijk dat dit opleidingsonderdeel volledig gevolgd moet worden. (b) begrippen uit de inhoudslijst; daarmee zeggen we dat die voorkennis bij voorkeur in dit opleidingsonderdeel kan verworven worden. Eindtermen. We moeten het curriculum nog valideren t.o.v. de eindtermen. Vandaar dat ik een nieuwe versie van de eindtermen heb gemaakt [3], waar we kunnen noteren in welke opleidingsonderdelen die eindtermen gedekt worden. Waar nodig zullen we de inhoud en/of de eindtermen moeten aanpassen. Naamgeving. Er moet nog eens gekeken worden naar de consistentie van de naamgeving. Gebruiken we nederlandstalige begrippen (Databases of Databanken)? Gebruiken we nummers (Wiskunde 1, Wiskunde 2, ) of gebruiken we preciesere namen? Referenties [1] Zelfstudie Informatica ten behoeve van de onderwijsvisitatie. Onderwijscommissie Informatica, Universiteit Antwerpen, Juni 2001 [2] Toekomstscenario's Opleiding Informatica (versie 0.3). Onderwijscommissie Informatica, Universiteit Antwerpen, 6 februari [3] Eindtermen Opleiding Informatica (versie 0.4). Onderwijscommissie Informatica, Universiteit Antwerpen, 29 november 2002.

Curriculum Bachelor Informatica

Curriculum Bachelor Informatica Curriculum Bachelor Informatica Universiteit Antwerpen Faculteit Wetenschappen Versie 0.2 - woensdag, 4 december, 2002 (Tijdens curriculumbespreking van 4 december 2002). Daarna nog te bespreken op de

Nadere informatie

volgens het Major-Minor Model

volgens het Major-Minor Model Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica Vakbeschrijvingen voor de BACHELOROPLEIDING INFORMATICA RuG volgens het Major-Minor Model Curriculumcommissie

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO Hogeschool van Amsterdam LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK (Blauwdruk) Opgesteld door: A. Catena, B. Bokhorst Datum: 6 juni 2001 Status: Vorige versie: 2 mei 2001 In Bewerking

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

Leerplan. Informatica

Leerplan. Informatica ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Informatica Leerplan graduaat Informatica 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

Leerplan. Informatica

Leerplan. Informatica ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Informatica Leerplan graduaat Informatica 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

1 Voorstelling HBO5 Informatica

1 Voorstelling HBO5 Informatica HBO5 Informatica Gedetailleerde brochure 2015-2016 1 Voorstelling HBO5 Informatica 1.1 Twee opties We leven in een informatiemaatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Bedrijven sturen en ondersteunen hun

Nadere informatie

Master Software Engineering

Master Software Engineering Scriptie Master Software Engineering Datatransformaties door middel van Model Driven Architecture. Student: Opleiding: Docent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Bart Vreeken Master Software Engineering Universiteit

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

bachelor Kennisbasis wiskunde 3

bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Kennisbasis docent wiskunde bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het afnemende werkveld

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Terreinverkenning In opdracht van de Graduate School of Informatics Van de Universiteit van Amsterdam Dr. K. de Leeuw Amsterdam,

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Master Systeem- en NetwerkBeheer Programma van de Opleiding

Master Systeem- en NetwerkBeheer Programma van de Opleiding Master Systeem- en NetwerkBeheer Programma van de Opleiding Dr. C.P.J. Koymans 2004/04/13, versie 4.6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten voor de Opleiding 3 2.1 Samenhang en Zwaartepunten...

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck

Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck Promotor: Frans Arickx Serge Demeyer Medelezer: Jan Broeckhove Abstract: Aan de hand van een aantal boeken wordt eerst gezocht naar

Nadere informatie

Sense and nonsense of sensing Een terugblik

Sense and nonsense of sensing Een terugblik Sense and nonsense of sensing Een terugblik Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van drs. Henk van Leeuwen, lector Ambient Intelligence saxion.nl/designentechnologie Inhoudsopgave 2 1. Intro 4 2. Wat

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie