HET UTRECHTSE MODEL: "HET BELANG VAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET UTRECHTSE MODEL: "HET BELANG VAN"

Transcriptie

1 HET UTRECHTSE MODEL: "HET BELANG VAN KOMEN OPDAGEN" Wilma Kieft is coördinator Vangnet en Advies GG&GD te Utrecht Harry Gras is teamleider/spv OGGz-team Altrecht/Centrum Maliebaan te Utrecht Inleiding: Utregt mijn statsie Het is goed vertoeven in de vierde stad van Nederland. Utrecht is een mooie stad, centraal gelegen in het land, met alle faciliteiten en hectiek van de grote stad en tegelijkertijd met lommerrijke rustige wijken, straten, hofjes en parken. Liefst 86% van de inwoners geeft aan gelukkig te zijn en 82% is naar eigen zeggen gezond. Aan de andere kant wordt Utrecht ook nadrukkelijk geconfronteerd met de keerzijdes van de grote stad. Op maandbasis verblijven zo'n 800 daklozen in de stad waarvan er 400 in woonvoorzieningen verblijven. Utrecht kent ongeveer 800 harddrugsverslaafden, probleemdrinkers - waaronder 100 tot 200 die stelselmatig overlast veroorzaken -, de GG&GD ontvangt er jaarlijks 75 meldingen van zelfverwaarlozing en ontvangen de wijkgebonden netwerken woonoverlast per halfjaar 400 meldingen. Er verblijven minimaal 130 zwerfjongeren. Ongeveer een kwart hiervan is zwakbegaafd en velen hebben een tehuis- of opvangverleden door de instabiel gezinssituatie waar zij oorspronkelijk uitkomen. Daarnaast kent Utrecht 7500 psychiatrische patiënten, 8000 illegalen, 5000 statushouders (voormalig asielzoekers met verblijfsvergunning, 300 AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers), 9500 slachtoffers van huiselijk geweld en 750 slachtoffers van kindermishandeling ( 0-14 jaar) en gemiddeld meer dan 350 aanmeldingen bij het openbaar geestelijk gezondheidszorg team van Altrecht (GGZ) en Centrum Maliebaan (verslavingszorg) (Volksgezondheidsmonitor Utrecht, 2005). In deze bijdrage zal ingegaan worden op de manier waarop in Utrecht (redelijk) succesvol wordt samengewerkt rondom probleemgroepen om vanuit de samenwerking tussen gemeente en instellingen marginalisering te voorkomen. Hiervoor kreeg Utrecht een tijd geleden via pers en overheid de nodige lof toegezwaaid. Geschiedenis Tien jaar geleden was er in winkelcentrum Hoog Catharijne een open drugsscene ontstaan onder de daklozen. Vijftig procent van de daklozen was verslaafd aan harddrugs, bij 50% was sprake van een ernstig psychiatrisch probleem of gedragsstoornis. Bij een kwart van de daklozen had naast verslavingsproblemen ook andere psychiatrische stoornissen. Er was meestal geen contact met de hulpverlening. Er was sprake van een onacceptabele en uitzichtloze situatie. De maatschappelijke opvangvoorzieningen stonden met hun rug tegen de muur. Voorzieningen voor tijdelijke opvang waren verworden tot een soort semi-permanent asiel voor mensen die dringend zorg en ondersteuning nodig hadden, maar dit in de praktijk niet of niet voldoende kregen. Daarnaast waren er onacceptabele effecten op de leefbaarheid en veiligheid in de stad als geheel. Medewerkers van Release (maatschappelijk werk voor de daken- thuislozen) en het toenmalig casemanegementteam dat vanuit de dagopvang functioneerde, sloegen in 1992 de handen ineen om de hulpverlening te verbeteren. Door met een klantenoverleg tussen laagdrempelige instellingen te starten. Probeerde men het shoppen van cliënten te voorkomen en er voor te zorgen dat ze geholpen SP April

2 werden. In het overleg werd kennis uitgewisseld. Dit Groot Klantenoverleg signaleerde dat er in de stad Utrecht in deze tijd meer dak- en thuislozen kwamen met complexe problemen. De zorg voor deze groep was niet continue en niet op elkaar afgestemd. Het herhaaldelijk en op incidentele basis toeleiden naar de hulpverlening leidde tot frustratie van zowel hulpverleners als van de dak en thuisloze. Deze onmacht werd meerdere keren overgebracht naar de beleidsmakers van de verschillende instellingen en naar de politiek. De gebeden werden verhoord! Vanuit deze onmacht en frustratie ontstond motivatie om samen te gaan werken. De inhaalslag De gemeente Utrecht nam het signaal serieus en vond samen met de hulpverlenende instanties dat extra inspanning dringend nodig was om het tij te keren. De inhaalslag was nodig bij de hulpverleners en bij de gemeente. Er waren nieuwe voorzieningen voor huisvesting en zorg nodig, waarbij de krachten van alle betrokken instellingen gebundeld moesten worden om sluitende hulpverlening (ketenhulpverlening) te realiseren.op kosten van de gemeente werd geïnvesteerd in dringend noodzakelijke voorzieningen voor verslaafden en daklozen. Daarbij is van meet af aan geïnvesteerd in draagvlak onder de inwoners van de stad voor een stadsbrede aanpak. Zij kregen in hun wijk een woonvoorziening voor daklozen of een heroïne-unit en wilden terecht dat deze voorzieningen geen inbreuk zouden betekenen op de kwaliteit van hun woongenot. Een tweede fase ging in rond de millenniumwisseling. De gemeente wist dat zij niet alleen kon zorgdragen voor sluitende hulpverlening aan verslaafden en daken thuislozen. Zonder samenwerking met en actieve betrokkenheid van het zorgkantoor, veldpartijen, politie en woningcorporaties zou het onbegonnen werk zijn. De gemeente nam als regisseur in de OGGz zijn verantwoordelijkheid. Er werd een convenant met het zorgkantoor afgesloten waarin actieprogramma's opgenomen waren die voor een doorbraak in goede samenwerking zou zorgen. In het convenant 'Zorg op Straat' staan de stadsbrede actieprogramma's beschreven. Ruim vijf jaar na de start van het eerste programma is er in Utrecht een werkende formule ontstaan. De deuren van verschillende voorzieningen werden geopend voor daklozen en verslaafden en er kwamen hostels. Door het verstrekken van heroïne op medisch voorschrift werd er voor de nodige dak- en thuisloze een nieuw perspectief gecreëerd. Er volgde een aanzienlijke reductie van criminele activiteiten door verslaafde daklozen en het vergrootte de veiligheidsgevoelens onder inwoners. Huidige situatie Op dit moment start de derde fase, 'Zorg op Straat III'. De rode draad in dit actieprogramma bestaat uit vier onderdelen: Het afmaken van de ingezette inhaalslag in woonvoorzieningen en hulpverlening voor degenen die verslaafd en dakloos zijn. Extra aandacht voor de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en zorg die moet leiden tot een zo volwaardig mogelijke plaats in de samenleving. Speerpunten van dit moment zijn dagbesteding en sociale activering, het saneren van schulden en vooral het maken van afspraken met woningcorporaties. Het principe is daarbij dat de corporaties zorgdragen voor de stenen, de zorgaanbieders voor de benodigde begeleiding. Extra aandacht voor preventie van verslaving en dak- en thuisloosheid. Speerpunten zijn investeren in de preventie van problematische verslaving bij jongeren, tijdige signalering en tijdig ingrijpen bij problematische schulden en dreigende woninguitzetting. 28 SP April 2006

3 In deze derde fase is er als het ware een accentverschuiving, waarbij naast een programma gericht op het lenigen van de ergste nood, meer aandacht besteed wordt aan de voor- en achterdeur, aan preventie en aan maatschappelijk herstel. Uitgangspunten voor het beleid Het Utrechtse verslavingsbeleid volgt twee sporen; zorgdragen voor een minimale kwaliteit van leven en zorg voor alle burgers ( inclusief dak- en thuislozen en verslaafden) en het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit van leven in de stad als geheel. Preventie, zorg, opvang en herstel zijn de pijlers voor het beleid dat een ketenaanpak voorstaat. Door middel van signalering en vroeg-interventie tracht men huisuitzetting te voorkomen. Door betere samenwerking tussen voorzieningen moet het aantal buitenslapers afnemen en binnen de maatschappelijke opvang moet er een verhoging van door- en uitstroom ontstaan. Dit moet gerealiseerd worden met behulp van vraag- en resultaatgerichte actieprogramma's. De gemeente draagt zorg voor de regie in financieel en bestuurlijk-politiek opzicht en betrekt daar de ketenpartners en het zorgkantoor bij. Bij de ontwikkeling en uitbouw van een stedelijk vangnet zullen verbeteringen in de zorg en opvang getoetst worden op hun bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid. Tegen onduldbare overlast wordt opgetreden. Het motto is: no-nonsense met een hart of sociaal en veilig. Enkele resultaten Zorgcentra De ontwikkeling van drie zorgcentra (ongeveer 250 pashouders/ deelnemers). De centra zijn ontwikkeld door de gemeente en waren aanvankelijk gebruiksruimten. Op grond van de eerste ervaringen werd het concept van een gebruiksruimte beoordeeld als te mager. Een gebruiksruimte is een opvangvoorziening die vrij basale diensten verleent, terwijl het ook in te zetten is als centrum van waaruit gewerkt wordt aan zorgtoeleiding en het creëren van een perspectief op huisvesting, zorgverlening en dergelijke. Ondersteunt door aanbevelingen van het Trimbos-instituut zijn de gebruiksruimten ontwikkeld tot zorgcentra (waar ook methadon wordt verstrekt). In deze centra worden opvang- en zorgdoelstellingen gecombineerd. Naast mogelijkheden voor hygiënisch gebruik en persoonlijke verzorging bieden de centra nu een actief aanbod voor verdere zorg en dienstverlening. De koppeling van een mentor aan elke bezoeker is daarbij een sleutelfactor. Op dit moment zijn de centra 7 x 24 uur open. BinnenPlaats De BinnenPlaats omvat acht woonvoorzieningen (hostels) met 24-uurs begeleiding voor (verslaafde) daklozen. Deze voorzieningen zijn niet alleen gestart vanwege de noodzaak van extra wooncapaciteit, maar vooral ook om ernstig verslaafde daklozen te kunnen huisvesten. Deze groep blijkt in de praktijk vaak aangewezen op de straat omdat bestaande woonvoorzieningen niet toegerust zijn op het huisvesten van gebruikers van harddrugs. Hierbij is 24 uurs-begeleiding nodig die geen hoge doelen stelt om te voorkomen dat de bewoner na korte tijd weer afhaakt. Daarnaast moet er gelegenheid zijn om op de eigen kamer harddrugs te kunnen gebruiken. Uit evaluatieonderzoeken naar de voorzieningen blijkt dat deze formule goed werkt. De voorziening geeft bewoners stabiliteit en rust, met merkbare positieve gevolgen voor de hoeveelheid gebruik, de hoogte van de schulden en de overlast die zij veroorzaken. Ook blijkt dat goede afspraken met omwonenden ertoe leiden dat de voorzieningen zonder problemen in woonwijken te situeren zijn. In geen enkele buurt blijkt twee jaar na de opening van de voorziening enig negatief effect op de veiligheid en leefbaarheid. Na aanvankelijke weerstand constateren wij zelfs dat één beheergroep van omwonenden heeft gepleit voor uitbreiding van een voorziening met extra plaatsen. SP April

4 Heroïne op medisch voorschrift Utrecht heeft een unit voor heroïne op medisch voorschrift voor 50 personen. Continuering en uitbreiding van deze behandelvoorziening heeft grote prioriteit, gezien de zeer gunstige effecten daarvan op de gezondheid van de deelnemers en de aanzienlijke daling van criminele activiteiten als gevolg van deelname. Schuldhulpverlening en preventieve huisbezoeken In de loop van de afgelopen twee jaar is de schuldhulpverlening uitgebreid met 100 plaatsen. Daarnaast heeft de gemeente ingezet op preventie van schulden, blijvende gedragsverandering en op actieve bemiddeling om huisuitzetting door schulden te voorkomen. Kenmerkend voor 2004 zijn hogere schulden en meer schuldeisers dan in voorgaande jaren en een toename van personen die niet meer in aanmerking komen voor vrijwillige schuldhulpverlening, maar aangewezen zijn op schuldregelingen via de Wet Sanering Natuurlijke Personen. Met subsidie van het Rijk is de Kredietbank daarom begonnen met preventieve huisbezoeken. De inzet is het voorkomen van problematische schulden, bijvoorbeeld door begeleiding bij het opzetten en bijhouden van een financiële administratie. Andere initiatieven zijn voorlichting aan jongeren over budgetteren en verbeterde samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties en andere maatschappelijke partners, gericht op het zo tijdig mogelijk signaleren en oplossen van betalingsproblemen. In dit kader is het in 2004 gelukt om via spoedprocedures 87 huisuitzettingen te voorkomen. Indicatiestelling In de loop van 2004 zijn ruim 800 dak- en thuislozen geïndiceerd voor AWBZ-zorg, vanwege psychiatrische en verslavingsproblemen. Er was daarbij sprake van onafhankelijke indicatiestelling door het RIO Utrecht. Een inhaalslag was nodig. Een belangrijke belemmering bij toegang tot de zorg is het ontbreken van een indicatie, hetzij door zorgmijdend gedrag van de kant van de patiënt hetzij door problemen om te komen tot een indicatie bij een dakloze of verslaafde. Het RIO heeft 680 maal een positief indicatiebesluit AWBZ afgegeven. Op elke euro doeluitkering voor verslaafden legt de gemeente Utrecht er uit eigen middelen 1,75 bij. Bureau Dagloon Bureau Dagloon is een initiatief van Sociale Zaken van de gemeente Utrecht met als doel sociale activering van (verslaafde) dak- en thuislozen voor wie regelmatig werk en reguliere dagbesteding en werkzaamheden te hoog gegrepen zijn. Bureau Dagloon biedt werkzaamheden aan tegen stukloon zoals schoonmaakwerk. In 2004 is er door 235 personen iets meer dan 6000 dagdelen gewerkt. De formule is een succes. Wat is voorzien voor ? Vier extra woonvoorzieningen Afgaande op de behoeften van bewoners is er vanuit bestaande voorzieningen meer aandacht nodig voor vormen van dagbesteding. Het blijkt dat bij een deel van de bewoners stabilisering optreedt en de vraag naar doorstroom naar woonvormen met meer zelfstandigheid is nu aan de orde. Bij de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen is inbedding in de zorgketen een aandachtspunt. Woonvoorziening probleemjongeren In samenwerking met zorgkantoor Agis wordt een woonvoorziening met 7 x 24 uurs-begeleiding ontwikkeld voor probleemjongeren. 30 SP April 2006

5 Uitbreiding gezinsopvang Vanaf 2004 neemt het aantal gezinnen toe dat een beroep doet op de maatschappelijke opvang. Om de huidige nood te lenigen wordt de capaciteit voor gezinsopvang uitgebreid met 15 plaatsen. Alle kwetsbaren een casemanager Beoogd is alle sociaal kwetsbaren een casemanager te geven. Daarnaast is de gemeente bezig met de ontwikkeling van een zogeheten schakelstation. Dit schakelstation bestaat uit een multidisciplinair team met medewerkers van de gemeente/gg&gd, GGZ en verslavingszorg en het heeft diverse taken zoals het leggen van contact, het uitvoeren van een eerste diagnose gevolgd door afspraken over een plan van aanpak voor de verdere zorg, inclusief de coördinatie. Waar nodig wordt langdurig bemoeizorg ingezet; waar mogelijk is er doorgeleiding naar vormen van reguliere hulpverlening. 48 asielbedden (nu 24 goedgekeurd) In Utrecht zijn te weinig bedden voor de moeilijkste groep, waarvoor reïntegratie in de samenleving niet haalbaar is. Het gaat om een groep chronische psychiatrische cliënten die tevens verslaafd is en om verslaafden met allerlei vormen van gedragsproblematiek. Voor deze zwaarste groep is een klinisch aanbod nodig volgens de principes van de asielfunctie. Stabilisatie en het afzien van vermindering of stoppen van gebruik als behandeldoelen bij opname, zijn kenmerkend voor deze voorziening. Deze voorziening is te beschouwen als de Utrechtse variant op het Rotterdamse initiatief voor duurzaam verblijf. Op dit moment is een erkenning afgegeven voor 24 plaatsen. Uitbreiding met nogmaals 24 bedden hangt af van de ervaringen met de eerste 24 plaatsen. Uitbreiding heroïneverstrekking Utrecht wil de capaciteit uitbreiden met 50 plaatsen. De financiering is nog onduidelijk. Sluitende aanpak veelplegers In een tweetal regionale conferenties hebben politie, gemeenten en zorgpartijen vastgesteld dat het volgende nodig is voor een sluitende aanpak: o Een informatieknooppunt OGGZ, later uit te bouwen tot een cliëntvolgsysteem. Bekend is op dit moment dat er in de regio Utrecht 400 veelplegers zijn met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. Het is nodig de informatievoorziening te verbeteren zodat betrokken hulpverleners over een actueel gemakkelijk te raadplegen systeem beschikken Een informatieknooppunt zal per 1 januari 2006 operationeel zijn. o Een casusoverleg multiproblemen. In aansluiting op bestaand casusoverleg is er voor veelplegers een speciaal casusoverleg in het leven geroepen. In dit overleg worden afspraken gemaakt over sluitende zorg aan 'lastige' cliënten volgens het principe 'vastpakken en niet meer loslaten'. Waar nodig nemen zorgpartijen het stokje van elkaar over. Afspraken zorg en woningcorporaties OGGZ-organisaties, gemeente en woningcorporaties hebben in 2004 met elkaar afgesproken om, naast de 170 zelfstandige woningen voor cliënten die uit de instellingen stromen, ook jaarlijks 24 instellingswoningen (onzelfstandige huisvesting) beschikbaar te stellen voor de OGGZ-doelgroep. Gemeente en corporaties financieren daarnaast samen de wijkgerichte netwerken woonoverlast. Op dit moment voeren bovengenoemde organisaties samen een programma uit met als inzet om preventieve maatregelen te versterken en de uitstroom uit de opvang te bevorderen. Zo zullen de netwerken woonoverlast gebruikt gaan SP April

6 worden om meldingen te doen van mensen die verkommeren in hun woning zonder dat er direct sprake is van overlast. Continuering/uitbreiding van preventie van schulden en woninguitzetting De succesvolle pilot van de Gemeentelijke Kredietbank met preventief huisbezoek wordt uitgebreid naar een tweede wijk in Utrecht. Daarnaast is een verdere uitbreiding van schuldhulpverlening voorzien met 200 plaatsen. Dagbesteding/sociale activering Speerpunt is het opzetten van een keten van dagbesteding in de maatschappelijke opvang. Bureau Dagloon is een voorbeeld van een succesvol project. Daarnaast wil de gemeente via een programma sociale activering kijken naar andere vormen van sociale activering en maatschappelijk herstel, passend bij de mogelijkheden en beperkingen van verslaafde daklozen. Vroegtijdige signalering In de loop van 2005 zijn afspraken gemaakt over de continuering van zes wijkgebonden netwerken woonoverlast. Zorgpartijen sluiten zich bij de netwerken aan. Binnen de netwerken zal er speciale aandacht zijn voor contacten met energie- en nutsbedrijven en de wijze waarop signalen van niet-betaalde energierekeningen gebruikt kunnen worden ten behoeve van vroegsignalering. Ook willen de netwerken aandacht besteden aan de 'stille' problematiek, te weten: geen overlast, maar wel dreigende problemen van zelfverwaarlozing en/of huisuitzetting. De succesfactoren in de Utrechtse ketenaanpak? 'Zorg op Straat' is één van de initiatieven die in het kader van bestuurlijke innovatie als voorbeeldproject is beschreven door Binnenlandse Zaken. Succesfactoren uit deze analyse zijn: Ambities willen waarmaken De partners van 'Zorg op Straat' hebben afgesproken wat ze gezamenlijk willen. Er is een gemeenschappelijk probleem- en toekomstperspectief dat door alle partners wordt onderschreven. Het ambitieniveau is hoog, vraaggericht en de sleutelpartners durven risico's te nemen. Gerichtheid van de samenwerking Er is gekozen voor een gerichte en daardoor slagvaardige samenwerking met kernpartners in zorg en opvang, aangevuld met samenwerkingsrelaties met andere belanghebbenden, zoals de woningbouwcoöperaties.met de vele andere samenwerkingspartners zijn er voornamelijk bilaterale contacten die worden uitgebouwd, zoals met het OM en de sector van verstandelijk gehandicapten. Samen ontwikkelen en leren; het groeimodel Begonnen is met gezamenlijke intenties die in vervolgfasen zijn uitgewerkt tot steeds minder vrijblijvende afspraken. Durf te investeren Door gemeente en zorgkantoor is geld beschikbaar gesteld om het tekort aan aanbod en voorzieningen deels op te lossen. Deze investeringen zijn bestuurlijke keuzes geweest op basis van de prioriteiten van zorgkantoor en gemeente. Kenmerkend is ook dat men aan de slag is gegaan, terwijl bepaalde kosten nog niet voor de lange termijn zijn gedekt. Er is nog steeds een tekort aan capaciteit (lees: financiën) en vooral op het terrein van (sociale) activering en (her)huisvesting moet nog veel werk worden verzet. Maar er moet ergens een begin worden gemaakt, is de centrale gedachte. 32 SP April 2006

7 Focus op concrete activiteiten Er ligt een sterke nadruk ligt op 'doen'. Van belang is dat betrokkenen zich verantwoordelijk voelen, overeenkomstig handelen en ook verantwoordelijkheid nemen. De activiteiten worden getrokken door projectleiders uit diverse betrokken instellingen. Overlegstructuren zijn gestroomlijnd Er zijn zowel formele als informele overlegstructuren. Formeel gaat het om een stuurgroep oggz, en daaronder een overlegplatform 'Zorg op Straat' per leefdomein of cluster van activiteiten. Daaronder fungeren werkgroepen, signaleringsoverleggen en dergelijke. Niet hiërarchische omgangsvormen inhoud, probleem en effecten staan voorop; geduld en vertrouwen: men weet dat men op elkaar kan rekenen; dialoog met elkaar voeren: luisteren, overreding, overtuiging, mensen erbij betrekken, aanspreken op hun verantwoordelijkheid staan centraal; onderling respect en wederkerigheid: het besef hebben dat de gemeente of een instelling het niet alleen kan; commitment op alle niveaus: bestuurders, coördinatoren en uitvoerend medewerkers. Conclusie: Het belang van komen opdagen Er zijn tegenwoordig geen twee spelers maar veel meer. Deze spelers moeten samen de klus klaren voor de sociaal kwetsbare groepen. De veranderingen en mogelijke bedreigingen zoals de marktwerking binnen de WMO mogen geen fragmentatie teweeg brengen of onderlinge concurrentie veroorzaken. Het gevolg zou kunnen zijn dat daardoor belangrijke partijen zouden kunnen gaan afhaken. Vanuit de sociaal psychiatrische verpleegkundige achtergrond is samenwerken noodzaak. Het contact moet blijvend vanuit de hulpverlening worden gelegd met de sociaal kwetsbare groepen met multi - problemen met als doel hun kwaliteit van leven te verbeteren. We moeten er voor zorgen dat de GGz, verslavingszorg, zwakzinnigenzorg en algemeen maatschappelijk werk niet vervreemdden van de OGGz en sociale psychiatrie, maar juist hun nek uit blijven steken in de zorg voor kwetsbare burgers. De gemeente dient dan wel direct of indirect vooreen passende beloning te zorgen. Het blijven komen opdagen moet van de partijen daarbij vanzelfsprekend zijn, al is het alleen maar uit medemenselijkheid! Gebruikte bronnen Kwestbaar in de grote stad. G4 visie op een samenhangende Openbare Geestelijke Gezondheid. (juli: 2005) Volksgezondheidsmonitor Utrecht (februari: 2006) (www.gggd.utrecht.nl) Nota zorg op straat 1 Nota zorg op straat 2 Nota zorg op straat 3 SP April

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen 1 Wij geven thuis! U ook? De Brabantse steden tellen steeds meer kwetsbare burgers zoals daken thuislozen en zwerfjongeren. Zowel hun aantal als de

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Algemeen Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld Asielzoekers en ongedocumenteerden

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag Datum 20 januari 2017 Kenmerk BBPZ/MNor/RBos/17-003 Aan Tweede Kamer der Staten-Generaal Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland 11 april 2015 Het Stedelijk Kompas Flevoland is tot 2015 het regionale beleidskader voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort Stadsberichten Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag Begin oktober verhuist de huidige groep bezoekers van het zorgcentrum de Kleine Haag naar het hostel voor

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004.

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. Nr. : 04.0076. Dnst. : C&E Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. 2004. Per 1 januari 2004 zijn de wachtlijstmiddelen waarop stichting De Binnenvest

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Analyse van de samenwerking tussen BJAA en Vangnet Jeugd

Analyse van de samenwerking tussen BJAA en Vangnet Jeugd Analyse van de samenwerking tussen BJAA en Vangnet Jeugd Inspectie jeugdzorg, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is Vangnet Jeugd... 7 De onderlinge samenwerking volgens

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving De sociale psychiatrie is dood Lang leve de sociale psychiatrie Prof dr. Bert van Hemert, psychiater Epidemiologie van de OGGZ Parnassia Bavo Groep Spoedeisende

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

ALCOHOLVERSTREKKING. Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht

ALCOHOLVERSTREKKING. Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht ALCOHOLVERSTREKKING Alcohol als bindmiddel? Drs. Gilbert V.J. Thomas Rainier Tallane Centrum Maliebaan, Utrecht HET ZORGCENTRUM AMERSFOORT ZORGCENTRUM VOOR ALCOHOLISTEN April 2008 besloot de gemeenteraad

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Concept. Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek. Jan Spoelder en Marlies van der Linden

Concept. Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek. Jan Spoelder en Marlies van der Linden Concept Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek DIENST INWONERS POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

Deelnota s Kompas Haarlem

Deelnota s Kompas Haarlem Deelnota s Kompas Haarlem Gemeente Haarlem Augustus 2009 Stadszaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veiligheid 1 Managementsamenvatting Voor u ligt de uitwerking van de deelnota s van het regionale Kompas

Nadere informatie

BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD. Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg

BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD. Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg Dit schrijven omvat de elementen uit het WMO beleidsplan Drechtsteden

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based Lars van Driel Projectleider IRIS in de Buurt WWW.IRISZORG.NL Centrale positie Vervolgdia, plaats hier je tekst 2 Algemeen Preventie heeft pas echt

Nadere informatie

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Behoefteonderzoek Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo Behoefteonderzoek Oktober 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Werk in ontwikkeling Werkgroep Conceptueel kader

Werk in ontwikkeling Werkgroep Conceptueel kader Conceptueel kader Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Werk in ontwikkeling Werkgroep Conceptueel kader Waarom een conceptueel kader OGGZ? Afbakening van OGGZ en bepaling van focus User Gedeelde visie

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven.

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven. Bijlage bij raadsvoorstel 2009.17961 Zwerfjongeren Aanleiding In 2006 is in de voorjaarsnota van de gemeente Deventer een bedrag gereserveerd voor de aanpak van zwerfjongeren. Voorstel was om een voorziening

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie