Beschrijving primair proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving primair proces"

Transcriptie

1 Beschrijving primair proces Stap 1: Aanmelding 1a1: Verzamelen / aanvullen gegevens aanmelddossier Een aanmelddossier met hierin een verzameling van alle gegevens die aangeleverd zijn bij aanmelding van een doelgroepmedewerker door de opdrachtgever. Gegevens worden per post en/of per aangeleverd door de opdrachtgever. Vanuit de verschillende instroomkanalen worden de gegevens bij elkaar gevoegd in een aanmelddossier, zodat een totaalbeeld ontstaat van hetgeen aangeleverd is bij aanmelding van een doelgroepmedewerker door de opdrachtgever. Wie voert uit Een administratieve kracht binnen de afdeling Trajecten. Manager Trajecten. Binnen twee werkdagen na binnenkomst van aanmeldgegevens. 1a2: Beoordelen volledigheid aanmelddossier Wat moet het opleveren/resultaat? Een ingevulde checklist waarop alle aanwezige en ontbrekende gegevens in het aanmelddossier inzichtelijk gemaakt zijn. Hoe wordt het vorm gegeven Controle van een aanmelddossier vindt plaats aan de hand van een checklist. Op basis van de ingevulde checklist kan beoordeeld worden of een aanmelddossier volledig is. Vanuit de ingevulde checklist wordt duidelijk welke gegevens ontbreken. Deze worden opgevraagd bij de opdrachtgever. Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever kunnen vanuit de checklist verschillen ontstaan over welke gegevens nodig zijn om een aanmelddossier compleet te maken. Een administratieve kracht binnen de afdeling Trajecten. Manager Trajecten. Binnen twee werkdagen na binnenkomst van aanmeldgegevens. 1b: Toetsen aanmelding aan opdracht Een beoordeling van het volledige aanmelddossier ten opzichte van de opdracht. Vervolgens een besluit over het al dan niet accepteren van de opdracht als zodanig op basis van het aanmelddossier. Aan de hand van een checklist wordt het volledige aanmelddossier beoordeeld en een inschatting gemaakt of de opdracht, zoals deze is verstrekt door de opdrachtgever aan WSD, op basis van het aanmelddossier geaccepteerd kan worden. Regiehouder binnen de afdeling Trajecten. Manager Trajecten Binnen 1 werkdag nadat het aanmelddossier compleet is (gemaakt) proces_concept versie 2.0_ docx 1

2 Stap 2: Persoonsbeeld Stap 2a: Vormen persoonsbeeld Wat moet het opleveren/resultaat? Een eerste beeld van de doelgroepmedewerker ten aanzien van zijn capaciteiten, motivatie en gelegenheid (Triade-model) op basis van beschikbare informatie, welke is verzameld in het opdrachtdossier. Een aangevuld beeld van de doelgroepmedewerker ten aanzien van zijn capaciteiten, motivatie en gelegenheid (Triade-model), waarop een besluit genomen kan worden of het beeld van de doelgroepmedewerker voldoende scherp is ten opzichte van de opdracht. De beschikbare informatie welke is verzameld in het opdrachtdossier, wordt bekeken. In dit stadium zal alleen dossierinformatie (zoals bijvoorbeeld indicatieadvies, psychologisch onderzoek, medische informatie, etc) beoordeeld worden. Op basis hiervan wordt een eerste invulling van de checklist persoonsbeeld gedaan. Middels de checklist(en) wordt een heldere foto genomen van de factoren motivatie, capaciteiten en gelegenheid. Er vindt een persoonlijk gesprek plaats met de doelgroepmedewerker (of meerdere indien nodig). Aan de hand van de checklist wordt het beeld van de doelgroepmedewerker ten aanzien van zijn capaciteiten, zijn motivatie en gelegenheid (Triade-model) aangevuld. Vervolgens wordt bepaald of het persoonsbeeld voldoende scherp is om de opdracht te kunnen uitvoeren. Wanneer het persoonsbeeld niet voldoende scherp is om de opdracht te kunnen uitvoeren, wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd. Regiehouder Manager Trajecten Afdeling Trajecten Binnen vijf werkdagen na aanmelding. Afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever. Voor WWB liggen afspraken vast over doorlooptijd tussen aanmelding en persoonlijk gesprek met doelgroepmedewerker. Voor WSW ligt dit niet vast. Hiervoor wordt de regelgeving in het kader van de Wsw gevolgd. Dit betekent zolang iemand op de wachtlijst staat er minimaal twee keer per jaar contact is tussen doelgroepmedewerker en WSD. Stap 2a1: Vaststellen ontbrekende informatie Aan de hand van dossieronderzoek, (intake)gesprek(ken) en eventueel aanvullend onderzoek een voldoende scherp persoonsbeeld van de doelgroepmedewerker met betrekking tot zijn capaciteiten, motivatie en gelegenheid. De opdracht bepaalt steeds welke informatie nodig is om te spreken van een voldoende scherp persoonsbeeld. In een fysiek document en in het personeelsregistratie en informatiesysteem (cliëntvolgsysteem). De regiehouder Manager trajecten Binnen 4 weken na binnenkomst van aanmeldgegevens indien aanvullend onderzoek wordt verricht. Bovenstaande is exclusief netto doorlooptijden van in te zetten diagnose instrumenten. Stap 2a2: Vaststellen in te zetten actie Wat moet het opleveren/resultaat? Een overzicht van benodigde informatie om te komen tot een voldoende scherp persoonsbeeld op basis van capaciteiten, motivatie en gelegenheid in relatie tot de opdracht. Uit een overzicht van beschikbare diagnose-instrumenten wordt een keuze gemaakt van de in te zetten diagnose-instrumenten om te komen tot een compleet beeld van de doelgroepmedewerker. proces_concept versie 2.0_ docx 2

3 Aan de hand van de ingevulde checklist persoonsbeeld uit stap 2a is vastgesteld welke aanvullend benodigde informatie nodig is. Een vermelding in het opdrachtdossier en/of personeelsregistratie systeem, voorzien van plandata en realisatie. Wanneer financiële dekking door de opdrachtgever is vereist, gekoppeld aan een offreer module, inclusief plandata en realisatie. Regiehouder Manager trajecten Binnen 2 weken na binnenkomst van aanmeldgegevens. Stap 2a3: Aanvullend onderzoek Het gaat hier om zowel verzoeken aan instanties om bestaande informatie aan te leveren als om opdrachten (aan derden) om middels de inzet van één of meerdere diagnostische instrumenten nieuwe, smart geformuleerde, informatie aan te leveren om alsnog te komen tot voldoende scherp persoonsbeeld. Afhankelijk van de vraag. Nader te bepalen. Regiehouder/administratie Manager trajecten - Wanneer wordt het uitgevoerd 2 weken na aanmelding. Wanneer aanvullende dekking noodzakelijk is, heeft de opdrachtgever vervolgens 2 weken tijd om te reageren op de offerte, tenzij anders overeengekomen in de opdracht. Actie mbt opdracht binnen 2 werkdagen na ontvangst fiat van opdrachtgever. Stap 2b: Acceptatie opdracht obv scherp persoonsbeeld Een geaccepteerde opdracht op basis van een scherp persoonsbeeld, welke wordt vastgelegd in een opdrachtdossier. Wanneer aan de hand van de checklist het persoonsbeeld ten aanzien van zijn motivatie, capaciteiten en gelegenheid voldoende scherp is ten opzichte van de opdracht, wordt het besluit genomen of de opdracht geaccepteerd wordt of niet. Dit dient dan vastgelegd te worden in het opdrachtdossier. Een administratieve kracht binnen de afdeling Trajecten. Manager Trajecten Binnen 5 werkdagen na binnenkomst van aanmeldgegevens, tenzij aanvullende info moet worden opgevraagd. proces_concept versie 2.0_ docx 3

4 Stap 3: Ambitie Stap 3a: Voorstellen ambitieniveau Vanuit een overzicht van beschikbare informatie en eventueel in te zetten diagnose-instrumenten, wordt een voorlopig, al dan niet eerder bijgesteld, ambitieniveau besproken met de doelgroepmedewerker. Dit moet uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk akkoord (tussen opdrachtgever, doelgroepmedewerker en regiehouder) over het te bereiken ambitieniveau van de doelgroepmedewerker. Eventueel kan realiteitstoets 1 worden ingezet. De uitslag van de realiteitstoets moet duidelijkheid geven aan doelgroepmedewerker en regiehouder of het voorlopige ambitieniveau kan worden bijgesteld. Er vindt een dialoog plaats tussen de doelgroepmedewerker en regiehouder over de wens die de doelgroepmedewerker heeft ten aanzien van het ambitieniveau. De regiehouder helpt de doelgroepmedewerker om zijn of haar keuze ten aanzien van het ambitieniveau te onderbouwen aan de hand van het in beeld gebracht Triade-model. Wanneer zowel de doelgroepmedewerker als de regiehouder akkoord gaan met het te behalen ambitieniveau, wordt het ambitieniveau schriftelijk vastgelegd. Om het ontwikkelen van nieuwe formulieren te beperken, zal het ambitieniveau worden vastgelegd binnen het op te stellen plan van aanpak. Daarnaast worden gespreksverslagjes vastgelegd binnen het clientvolgsysteem. Wanneer de doelgroepmedewerker en regiehouder geen gezamenlijk akkoord bereiken over het ambitieniveau, kan een realiteitstoets ingezet worden met als doel duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van een voorgesteld ambitieniveau. De duur van een realiteitstoets moet beperkt blijven, te weten zo kort als mogelijk met een maximum van drie maanden. Indien een langere termijn nodig is, wordt de realiteitstoets een doel op zich, met een daarbij behorend ambitieniveau en plan van aanpak. de doelgroepmedewerker, ondersteund door de Regiehouder. Doelgroepmedewerker. 1 week na stap persoonsbeeld. Als er een realiteitstoets wordt ingezet. Start: uiterlijk binnen 1 maand na vaststellen voorlopig ambitieniveau Duur: maximaal drie maanden Stap 3b: Vaststellen ambitieniveau Het definitief vastgesteld ambitieniveau Wanneer overeenstemming is bereikt tussen de opdrachtgever, doelgroepmedewerker en regiehouder over het voorlopig ambitieniveau, al dan niet door een realiteitstoets ondersteund, dan wordt in deze stap het voorlopig ambitieniveau een definitief ambitieniveau. Dit dient als zodanig schriftelijk vastgelegd te worden binnen het plan van aanpak. Afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever. 1 Voorbeelden van een realiteitstoets kan zijn: - Een gesprek met een derde die verwachtingen kan bijstellen over een bepaald ambitieniveau. - Een korte stage om in de praktijk te ervaren wat het werken op een bepaald ambitieniveau inhoudt. - Een gericht assessment gericht op de ontwikkelpotentie van een doelgroepmedewerker. proces_concept versie 2.0_ docx 4

5 Stap 4: Stap 4a1 Plan van aanpak : Voorstellen Plan van Aanpak (PvA). Het PvA maakt onlosmakelijk deel uit van een groter geheel aan totale informatie van een totaal dossier van de doelgroepmedewerker (het cyclische proces van aanmelden tot en met evaluatie, te denken valt aan: startformulier, gespreksverslagen, onderzoeksgegevens). Het PvA is geen doel op zich maar onderdeel van het primaire proces. Voorstellen Plan van Aanpak Een SMART beschreven PvA, op basis van de opdracht, uitgangspunten SiM en methodiek mensontwikkeling. Het PvA bevat onder andere de volgende onderdelen: o Persoonsbeeld. o Ambitieniveau o o Werkopdracht(en) Investeringsplan voor de opdrachtgever waarin staat wat er gedaan wordt, in welke tijd en met welk resultaat. Het PvA is een fysiek document en wordt geregistreerd in een personeelsregistratie en - informatiesysteem (cliëntvolgsysteem). Het principe van Plan-Do-Check-Act wordt toegepast. Afhankelijk van de opdracht wordt het minimaal 1 keer per 5 jaar cyclisch opgesteld. Evaluatiemomenten worden per werkopdracht en over het totale PvA vastgelegd. 1) De gegevens die opgenomen zijn, vloeien voort uit de vertaling van het Triademodel. De regiehouder (vast aanspreekpunt voor medewerker) vertaalt samen met de medewerker de resultaten voortkomend uit de voorgaande stappen uit het primaire proces naar een PvA. Dit gebeurt in een gesprek waar alle uitkomsten besproken worden en omgezet worden in concrete ontwikkelingsmogelijkheden richting arbeid, met bijbehorende leerdoelen. 2) Het PvA wordt opgeknipt in stukken (deeltrajecten) die bereikt worden in bepaalde periodes. Deze deeltrajecten (op basis van subdoelen) worden zo beschreven dat er (een) concrete en duidelijke werkopdracht(en) voor de uitvoerder(s) uit volgt(en), met een begin en een eind. Met name het zichtbare gedrag dat verwacht wordt van de doelgroepmedewerker aan het einde van de werkopdracht (= het wat ). Het hoe wordt ingevuld door de uitvoering. 3) Het PvA en de werkopdracht(en) zijn vertaald naar een investeringsplan voor de opdrachtgever (gemeente / UWV). Hierin zijn in ieder geval kwaliteit, kosten (prijs) en doorlooptijd beschreven. Zo kan de opdrachtgever op afstand het proces volgen, bijsturen en verantwoording vragen. Uitgangspunt is dat de investering terugverdiend moeten worden in de looptijd van het traject, of dat de opdrachtgever de kosten van de investeringen voor zijn rekening neemt. De regiehouder ( PvA is het interne maakproces van WSD, daarom ligt de verantwoordelijkheid bij de regiehouder). Inhoudelijk is de doelgroepmedewerker verantwoordelijk. Als vanuit regie meer wordt voorgeschreven, wordt deze verantwoordelijk voor uitvoering. Het gaat over afstemmen en samenwerken met elkaar. Er moet een werkbare balans zijn tussen waar procedures en regels voor gemaakt worden en waarvoor niet. Belangrijkste is dat uitvoering en regie samen werken naar hetzelfde doel/dezelfde belangen, anders wordt het kwetsbaar. Tijdige informatie en sturing. Organiseren van werk in de uitvoering gebeurd ook echt daar. Voordeel van het opsplitsen is dat Trajecten de focus volledig heeft op mensontwikkeling terwijl uitvoering te maken heeft met alles (mensontwikkeling, werk, problemen met begeleiding, etc.). Er ontstaat een spanningsveld tussen regie en uitvoering in de Top-structuur. Een spanningsveld is goed, als er gestuurd wordt vanuit een gezamenlijke focus. Verschillende divisies en directeuren hebben dezelfde belangen. Dat verhoogt de sterkte van het bedrijf. Afhankelijk van de opdracht, zo snel mogelijk (tussen 2 dagen en 13 weken) na vaststellen definitief persoonsbeeld en ambitieniveau. proces_concept versie 2.0_ docx 5

6 Stap 4a2: Bijstellen Plan van Aanpak. Een geaccordeerd bijgesteld PvA, conform de wijze zoals bij stap 4 is beschreven. Bijstelling kan plaats vinden op het gebied van: Uitvoerbaarheid werkopdrachten Aangepaste opdracht op basis van efficiëntie, effectiviteit of budget Het bijgestelde PvA is een fysiek document. Het is het originele PvA waarin de argumentatie staat van de bijstelling van het PvA op het gegeven onderdeel met uitgewerkt alternatief. De regiehouder in overleg met alle betrokkenen (doelgroepmedewerker, opdrachtgever en uitvoering). Maximaal twee weken na aanlevering origineel plan. - Niet behalen/opleveren resultaat? Als het gewenste resultaat niet opgeleverd kan worden, omdat er geen akkoord bereikt wordt in bijstellen PvA met één of meerdere betrokkenen, wordt de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld met argumentatie. Gestreefd wordt naar een aangepaste opdracht en als dat niet haalbaar is, wordt de opdracht teruggelegd bij de opdrachtgever. Altijd terugkoppelen naar opdrachtgever: - Voor SW is dit de interne opdrachtgever (manager Trajecten); - Voor WWB is dit de externe opdrachtgever (gemeente / UWV). Stap 4b: Vaststellen Plan van Aanpak inclusief financieel plan voor opdrachtgever Een gezamenlijk geaccordeerd PvA door regiehouder, doelgroepmedewerker en opdrachtgever, met alle kwalitatieve en kwantitatieve afspraken, doorlooptijden en investeringen (financiële verantwoording). Inclusief geaccordeerde werkopdracht(en) door de uitvoering. Het PvA wordt ondertekend door alle (regiehouder, doelgroepmedewerker en opdrachtgever (voor SW tekent manager Trajecten als opdrachtgever)) betrokken partijen. De werkopdracht(en) wordt getekend door regiehouder, doelgroepmedewerker en uitvoerder. Werkopdrachten kunnen ook bij externen afgesloten worden (bv: leerwerkplekken, Novadic, Schuldhulpverlening, e.d.) De regiehouder (inhoudelijk), in samenwerking met een administratieve kracht (proces). regiehouder Draait een fysiek document uit, tekent dit en stuurt het door naar de administratieve kracht voor verdere verwerking. Regiehouder Trajecten Na overeenstemming met DGM en uitvoering proces_concept versie 2.0_ docx 6

7 Stap 5: Uitvoering Stap 5a: Uitvoeren werkopdrachten Een uitgevoerd PvA met (diverse) werkopdracht(en) én het behalen van het ambitieniveau. Verantwoording wordt afgelegd door een schriftelijke rapportage in lijn met de opdracht en het geaccordeerde PvA. Het PvA wordt vertaald naar werkopdrachten. De uitvoerder heeft deze opdracht in stap 4 aangenomen en heeft zich gecommitteerd. De inzet van middelen (tijd en geld e.d.) die de uitvoerder nodig heeft om het resultaat te kunnen behalen, vindt plaats binnen de afspraken uit de werkopdracht. Mocht de uitvoerder willen afwijken van de gemaakte afspraken, kan dit alleen na overleg met én instemming van de regiehouder. De gemaakte afspraken worden uitgevoerd conform de methodiek mensontwikkeling met behulp van de vastgestelde faciliteiten. Uitvoerder en doelgroepmedewerker worden gevolgd en bijgestuurd in dit proces door de regiehouder. Dit gebeurt op vooraf vastgestelde evaluatie- en toetsmomenten (cyclisch proces waarin ook meetmomenten zijn opgenomen). Na ieder evaluatiemoment verzorgt de Regiehouder de verslaglegging op basis van de door betrokken partijen verstekte gegevens. Hierbij heeft de regiehouder de bevoegdheid om besluiten te nemen m.b.t. de inhoud en de voortgang van het PvA. Hij is degene die bepaald of er wijzigingen aangebracht moeten worden en of iemand klaar is om de volgende stap in het ontwikkeltraject te gaan zetten. Uiteraard op basis van de input van de doelgroepmedewerker en de Uitvoerder. De verantwoordings rapportage is een fysiek document en wordt geregistreerd in een personeelsregistratie en -informatiesysteem (cliëntvolgsysteem). Wie voert uit De Uitvoerder en de doelgroepmedewerker. De regiehouder evalueert periodiek. De Uitvoerder voor de uitvoering van de werkopdracht. De regiehouder: Plant evaluatiegesprekken in met de uitvoerder en doelgroepmedewerker. Legt bevindingen uit evaluatiegesprekken vast in het personeelsregistratie en informatiesysteem (cliëntvolgsysteem) (voor nu Compas) Op (afstand) afroep inzetbaar bij conflicten / problemen / vragen van de doelgroepmedewerker of Uitvoerder Bewaakt zijn activiteitenlijst uit het personeelsregistratie en informatiesysteem (voor nu signaleringslijsten uit Compas). Op de werkplek (Bedrijven of Detacheringen). Tijdens een vastgestelde moment in het PvA. proces_concept versie 2.0_ docx 7

8 Stap 6: Evalueren Stap 6a: Meten realisatie ambitieniveau Een schriftelijke weergave van de meting waarin het behaalde ontwikkelingsresultaat in relatie tot de opdracht zichtbaar wordt. Of het behaalde resultaat in relatie tot het proces op efficiëntie en effectieve wijze is uitgevoerd. - De regiehouder in samenwerking met de uitvoerder en doelgroepmedewerker. Maximaal twee weken na beëindiging van het traject, of in lijn met de opdracht. Maximaal twee weken na melding uitvoerder dat vervolgstappen niet meer passen binnen oorspronkelijk werkopdracht. proces_concept versie 2.0_ docx 8

9 Stap 7: Afronden opdracht Stap 7a: Eindrapportage schrijven. Een schriftelijke eindrapportage in lijn met de opdracht en het geaccordeerde PvA. De eindrapportage is een fysiek document en wordt geregistreerd in een personeelsregistratie en - informatiesysteem (cliëntvolgsysteem). De eindrapportage geeft antwoord op de uitkomst van het PvA, op basis van: - triademodel - Kritieke Succesfactoren - Effectief en efficiënt. Maximaal twee weken na beëindiging van het traject. Stap 7b: Afwikkelen verplichtingen jegens doelgroepmedewerker Het beëindigen van de formele relatie met de doelgroepmedewerker door WSD als mensontwikkelorganisatie inclusief de afhandeling van alle verplichtingen richting doelgroepmedewerker. De relatie tussen de doelgroepmedewerker en WSD is beëindigd waarbij wordt voldaan aan alle eisen die te stellen zijn: arbeidsvoorwaardelijk, contractueel (met opdrachtgever) en registratief (ten behoeve van rapportages). De regiehouder, in samenwerking met administratie. Maximaal twee weken na beëindiging van het traject. Stap 7c: Afsluiten opdrachtdossier Het beëindigen van de formele relatie met de doelgroepmedewerker door WSD als mensontwikkelorganisatie inclusief de afhandeling van alle verplichtingen richting opdrachtgever. De relatie tussen de opdrachtgever en WSD is beëindigd waarbij wordt voldaan aan alle eisen die te stellen zijn: contractueel (met opdrachtgever) en registratief (ten behoeve van rapportages). De regiehouder (inhoudelijk), in samenwerking met een administratieve kracht (proces). Binnen de (administratieve afdeling van) afdeling Trajecten. Bij beëindiging van de relatie tussen WSD en werknemer. proces_concept versie 2.0_ docx 9

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Invoering Zomerschool op het Stellingwerf College

Invoering Zomerschool op het Stellingwerf College Invoering Zomerschool op het Stellingwerf College Doel Waarom een zomerschool op het Stellingwerf College? Zittenblijven wordt door leerlingen vaak ervaren als een zware straf voor het feit dat een deel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbeleid

Klachtenreglement. Klachtenbeleid Klachtenreglement Iskander Connect BV wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste kwaliteitsniveau te borgen. Iskander Connect BV heeft een klachten procedure

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Inhoudelijk Startdocument

Inhoudelijk Startdocument Inhoudelijk Startdocument 2012 Click F1 > Damrak 70 1012 LM Amsterdam > t 020 42 26 566 > e info@clickf1.nl > www.clickf1.nl > www.sportit.nl 1. Gegevens Partners Naam School: Adres: Postcode en plaats:

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement 2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement Aon Hewitt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Definities... 1 2 Overeenkomst... 1 3 Implementatie van de dienstverlening... 1 4 Verzuimdossiers vanaf 42 weken...

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld:

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld: 3.1 Module 1: Bestuur Het bestuur beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van wettelijke controles, omdat het bestuur de organisatie aanstuurt op basis van haar visie en missie en daaruit voortkomende

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Instemming MR 2016-06-30 2015-2016 PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Inleiding Dit dyscalculie-protocol is samengesteld om ouders, leerlingen docenten en onderwijs ondersteuners te informeren

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Stappen in BCF-cyclus en subsidieproces professionele maatschappelijke instellingen

Stappen in BCF-cyclus en subsidieproces professionele maatschappelijke instellingen Stappen in BCF-cyclus en subsidieproces professionele maatschappelijke instellingen Cyclus Termijn Actie Instrument/hulpmiddel Maart-mei Beleidsvorming. Checken of en waar te subsidieren activiteiten/producten

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 7 Loopbaancheck Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 7 vs 2 12-6-14 1/6 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Doel Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Persoonscertificering

Reglement Bezwaar en Beroep Persoonscertificering Reglement Bezwaar en Beroep Persoonscertificering Regelement Bezwaar en Beroep Persoonscertificering 1.0 07-12-2016 2 Titel: Versie: Datum: Getekend door: Reglement Bezwaar en Beroep Persooncertificering

Nadere informatie

Werkafspraken tussen Schulddienstverlening Zwolle, Gemeente Hattem, Triada, Vérian en Stichting Welzijn Hattem.

Werkafspraken tussen Schulddienstverlening Zwolle, Gemeente Hattem, Triada, Vérian en Stichting Welzijn Hattem. Werkafspraken tussen Schulddienstverlening Zwolle, Gemeente Hattem, Triada, Vérian en Stichting Welzijn Hattem. Gemeente Hattem wil in het kader van Armoedebestrijding meerdere vindplaatsen activeren.

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Handreiking voor het Menzis beleid betreffende het Inhuren van Interim Medewerkers in de vrije markt

Handreiking voor het Menzis beleid betreffende het Inhuren van Interim Medewerkers in de vrije markt Handreiking voor het Menzis beleid betreffende het Inhuren van Interim Medewerkers in de vrije markt Pagina 1 van 7 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding... 3 2.1 Beleid... 3 2.2 Doel... 3 2.3 Marktbenadering...

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid: Wij vinden dat meten alleen waarde heeft als je de uitkomst zelf kunt en wilt vertalen naar concrete actie

Verantwoordelijkheid: Wij vinden dat meten alleen waarde heeft als je de uitkomst zelf kunt en wilt vertalen naar concrete actie Bottom up: Wij geloven in de kracht van teams in het waarmaken van verandering. Veranderen is niet eenvoudig, noch top-down af te dwingen. Dit team assessment biedt een bottom up benadering om verandering

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Een verzoek om deze formulieren bij het maken van een nieuwe arrangementsaanvraag of aanvraag toelaatbaarheid te gebruiken.

Een verzoek om deze formulieren bij het maken van een nieuwe arrangementsaanvraag of aanvraag toelaatbaarheid te gebruiken. Nieuwsmemo SWV Utrecht PO Januari 2015 In deze nieuwsmemo aandacht voor: - Aanvragen extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring met OPP - Onvolledige dossiers insturen - Gebruik van de juiste formulieren

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Toezichthouder: GGD IJsselland 2 van 12 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...6 Overzicht bevindingen toezichthouder per

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V.

Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V. Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V.te Weesp Onderstaande opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

werkwijze LARA Engineering B.V.

werkwijze LARA Engineering B.V. werkwijze LARA Engineering B.V. 24 juni 2008 7-stappentraject Project Registratie Systeem (PRS) Engineering LogBoek (ELB) 7 Stappen Traject Het 7 stappentraject garandeert de best uitgestippelde route

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches Portfolio Jobcoach Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches 1 Inhoudsopgave Doel portfolio... 3 Procedure indiening portfolio... 3 Verplichte onderdelen portfolio...

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

De intake procedure omvat:

De intake procedure omvat: Deze voorwaarden betreffen de intake procedure en worden gelijktijdig aan beide ouders verzonden na de eerste aanmelding. Ouders die zich aanmelden voor alleen mediation ondertekenen geen intake contract

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

Effectmeting re-integratie

Effectmeting re-integratie Effectmeting re-integratie Gemeente Noordoostpolder Mei 2014 Versie 1.3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 1.1. Versiebeheer... 2 2. Inleiding... 3 3. Re-integratie... 4 3.1. Wat is re-integratie...

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Nr. 323 1 juli 2016 Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken)

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Nummer: 11.0006848 Versie: 1.0. Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 doc.: pz_alle/regelingen/gesprekscyclus

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Informatiebeveiliging als proces

Informatiebeveiliging als proces Factsheet Informatiebeveiliging als proces Informatiebeveiliging onder controle krijgen en houden FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815 NC Breda +31 (0) 88 160 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

SEZO.KLACHTENREGLEMENT

SEZO.KLACHTENREGLEMENT SEZO.KLACHTENREGLEMENT Klachten Procedures Oplossingen 1 Klachtenreglement SEZO biedt maatschappelijke dienstverlening en welzijnswerk op professionele wijze. SEZO wil haar cliënten en bewoners zo goed

Nadere informatie

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Kernformulier PerspeKtief Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Het kernformulier Een instrument voor het goede gesprek en zichtbaar maken van de voortgang Het kernformulier is een

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager. Voorwaarden Re-integratiemanager In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager. In de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden

Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden De acceptatie van de opdracht Hoe moet ik als taxateur een opdracht accepteren? Nadat u de e-mail met het verzoek tot acceptatie vanuit

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur Den Haag, 2015 DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Voorbeeldprotocol. Voorbeeldprotocol (arbeids)conflicten

Voorbeeldprotocol. Voorbeeldprotocol (arbeids)conflicten Voorbeeldprotocol Voorbeeldprotocol (arbeids)conflicten 1. Melding van een conflict Conflicten kunnen op verschillende manieren aan het licht komen. In dit protocol gaan we er vanuit dat de medewerker

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen:

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen: Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Waterkring West Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van

Nadere informatie

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Voorafgaand aan aanmelding behandeling (EED) Uw kind heeft al een dyslexieverklaring voor 1. Met dit aanmeldingsformulier meldt u als ouder uw kind rechtstreeks aan voor een behandeltraject voor. Dit betekent

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke registratie

Nadere informatie

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener,

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener, Overeenkomst enkele inkoop PIB Bron: Gemeente s-hertogenbosch Ondergetekenden: De gemeente X, hierbij vertegenwoordigd door geeft naam, geef functie, daartoe gemachtigd bij mandaatbesluit van 1 november

Nadere informatie

Integrale schulddienstverlening

Integrale schulddienstverlening Integrale schulddienstverlening WELKOM 27 september 2012 Wat gaan we doen? Welkom Beleidskeuze schulddienstverlening, wethouder Margreet de Leeuw Essentie nieuwe wet + laatste cijfers, Joke de Kock Project

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie