Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken"

Transcriptie

1 Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken december 2009 Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving

2 Inhoudstafel 1. Algemene bevindingen Respons Algemene resultaten Het sociaal huis in Vlaanderen: een overzicht Uitwerking van het sociaal huis Uitwerking informatiefunctie Uitwerking loketfunctie Organisatie loketfunctie Functies loket Functie balie- of onthaalmedewerker Uitwerking loketfunctie: algemeen Uitwerking doorverwijsfunctie Organisatie doorverwijsfunctie Registratie hulpvragen Uitwerking doorverwijsfunctie: algemeen Samenwerking Samenwerking met externe partners Samenwerking met interne partners Coördinatie Toegankelijkheid Uitdagingen sociaal huis

3 Inleiding Het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (Belgisch Staatsblad, 12 mei 2004) wil acties met betrekking tot de toegang tot de sociale grondrechten beter op elkaar afstemmen. De inwerkingtreding van het decreet was geen eindpunt, maar het begin van een proces, zowel op lokaal, bovenlokaal als op Vlaams niveau. Het decreet bestaat uit vier pijlers: (beleids)planning, participatie, samenwerking en toegankelijkheid (Sociaal Huis). De uitwerking van een Sociaal Huis is een van de instrumenten van het decreet om de toegang tot de sociale grondrechten te garanderen en te vrijwaren. Op 22 mei 2009 diende elke gemeente een sociaal huis te hebben gerealiseerd. Het Sociaal Huis is een toegankelijkheidsconcept dat gericht is op een maximale toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor elke burger. De volgende kenmerken zijn minimale vereisten om te kunnen spreken van een Sociaal Huis: - informatiefunctie: zo ruim mogelijk informatie verstrekken, onder meer over de mogelijke opvang- en hulpvormen en over bestaande voorzieningen die opvang en hulp aanbieden op lokaal en regionaal niveau; - loketfunctie: een loket ontwikkelen dat op een geïntegreerde wijze toegang verschaft tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur; - doorverwijsfunctie: een ruime samenwerking met lokale actoren tot stand brengen. Het lokaal bestuur bepaalt zelf hoe het de drie functies vervult. Het concept is geen enge definitie van een bakstenen huis of een loket in het gemeentehuis, hoewel het ook die vorm mag aannemen. Er geldt dan ook geen uniform model van een Sociaal Huis voor heel Vlaanderen. Om een beter zicht te krijgen op de diversiteit van de uitwerking van het Sociaal Huis in Vlaanderen, werd aan alle lokale besturen gevraagd de vragenlijst over de uitwerking van het Sociaal Huis in te vullen. Op 3 maart 2009 werd een Omzendbrief verstuurd naar alle lokale besturen, met de vraag de vragenlijst in te vullen voor 29 mei. Op basis van de ingediende vragenlijsten proberen we in dit rapport een beeld te schetsen van sociale huizen in Vlaanderen. Van belang is aan te stippen dat er geen uitspraak wordt gedaan over de kwaliteit of de werkbaarheid van bepaalde concepten van sociaal huis goed of slecht zijn. Het betreft geen evaluatie van sociale huizen in Vlaanderen. Het rapport is bedoeld om een zicht te krijgen op de diversiteit van de uitwerking van het sociaal huis. 2

4 1. Algemene bevindingen 1.1. Respons Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingediende vragenlijsten per provincie. Tabel 1.1 Ingediende vragenlijsten per provincie Provincie Aantal gemeenten Aantal ingediend Percentage ingediend (%) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal vragenlijsten werden tijdig ingediend en konden mee worden opgenomen in het analyserapport. Dit komt neer op een respons van 80 %. Alle antwoorden en percentages opgenomen in dit rapport moeten dan ook bekeken worden ten opzichte van deze 246 vragenlijsten. Er werden nadien nog formulieren ingediend. De totale respons bedraagt 257 (83%) Algemene resultaten Verschillende elementen van het sociaal huis werden bevraagd. Lokale besturen gaven aan welk concept van sociaal huis ze ontwikkelden. Verder werden vragen gesteld in verband met de invulling van informatie-, loket-, en doorverwijsfunctie. Ook de samenwerking met partners werd bevraagd evenals de toegankelijkheid van de dienstverlening. Algemeen kunnen we stellen dat de meerderheid van de lokale besturen die de vragenlijst indienden een concept van sociaal huis heeft gerealiseerd. Slechts 24 lokale besturen geven aan nog geen sociaal huis te hebben gerealiseerd of nog bezig te zijn met de ontwikkeling ervan. Dit komt neer op 10 % van de lokale besturen die de vragenlijst indienden. Het concept van sociaal huis dat het vaakst door de lokale besturen wordt uitgewerkt is een netwerk waarbinnen voorzieningen samenwerken of een fysieke locatie waar verschillende diensten zijn samengebracht. Aan het loket werken voornamelijk administratieve krachten. De coördinatie van het sociaal huis wordt in de eerste plaats opgenomen door het OCMW, maar ook de gezamenlijke stuurgroep, waarin zowel vertegenwoordigers van OCMW als gemeente zetelen, scoort hier goed. Wat betreft de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening wordt voornamelijk gewerkt aan de bekendheid, de fysieke toegankelijkheid en de begrijpbaarheid en duidelijkheid. 3

5 2. Het sociaal huis in Vlaanderen: een overzicht 2.1. Uitwerking van het sociaal huis Het sociaal huis is een toegankelijkheidsconcept dat gericht is op een maximale toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor elke burger. Aan de lokale besturen werd gevraagd aan te geven hoe ze vorm gaven aan hun sociaal huis. Er werden vier mogelijke antwoorden geboden en er werd eveneens ruimte voorzien om een andere uitwerking toe te lichten. - fysieke locatie: het sociaal huis is ondergebracht in een gebouw - virtueel concept: het sociaal huis is niet ondergebracht in een gebouw, maar bestaat als digitale verbinding tussen verschillende hulpverleningsorganisaties - netwerk: een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met interne afspraken over doorverwijzing en aanmelding van mensen met een hulpvraag - dispatchcentrum: een dispatchcentrum houdt zich bezig met de verspreiding van de binnengekomen hulpvragen bij de betrokken organisaties of diensten fysieke locatie 127 virtueel concept 56 netwerk 113 dispatch-centrum 22 andere

6 fysieke invulling sociaal huis enkel fysiek 57 fysiek + netwerk 35 fysiek + andere invulling Van de 127 lokale besturen die aangeven met een fysieke locatie te werken zijn er 35 die eveneens een netwerk hebben uitgebouwd. 57 lokale besturen hebben hun sociaal huis enkel als een fysieke locatie uitgewerkt. Een tiental lokale besturen combineren hun fysiek sociaal huis met een andere invulling zoals het uitwerken van antennefuncties in deelgemeenten of in rusthuizen. netwerkinvulling sociaal huis enkel netwerk 30 netwerk + virtueel 14 netwerk + andere invulling lokale besturen geven gestalte aan het sociaal huis via een netwerk. 35 van deze netwerken worden uitgewerkt in combinatie met een fysieke locatie; 14 in combinatie met een virtueel sociaal huis. 37 gemeenten werken enkel met een netwerk als concept van sociaal huis. 5

7 virtuele invulling sociaal huis enkel virtueel 20 virtueel + andere invulling gemeenten ontwikkelden een virtueel concept. 20 van de 56 sociale huizen met een virtueel concept zijn enkel virtueel. 14 lokale besturen werkten een netwerk en een virtueel concept uit. Slechts drie sociale huizen combineren een virtueel concept met een fysieke locatie. 9 lokale besturen kiezen voor de combinatie van fysiek, netwerk en virtueel. 22 gemeenten werken met een dispatch-centrum. Van deze 22 gemeenten zijn er slechts drie die enkel werken met een dispatch-centrum. Het dispatch-centrum komt voornamelijk voor in combinatie met één of twee andere elementen. 6

8 2.2. Uitwerking informatiefunctie Onder informatiefunctie wordt verstaan dat het sociaal huis zo ruim mogelijk informatie verstrekt, onder meer over mogelijke opvang- en hulpvormen en bestaande voorzieningen op lokaal en regionaal niveau. Tabel Invulling informatiefunctie informatiepunt, verbonden aan de gemeente informatiepunt, verbonden aan OCMW informatiepunt, verbonden aan het Sociaal Huis mobiel informatiepunt informatiepunt in het gebouw van een derde actor telefoonnummer, verbonden aan de gemeente telefoonnummer, verbonden aan het OCMW telefoonnummer, verbonden aan het Sociaal Huis huisbezoeken folders of brochures website van de gemeente met de mogelijkheid tot vraagstelling website van het OCMW met de mogelijkheid tot vraagstelling website van het Sociaal Huis met de mogelijkheid tot vraagstelling website van de gemeente zonder mogelijkheid tot vraagstelling website van het OCMW zonder mogelijkheid tot vraagstelling website van het Sociaal Huis zonder mogelijkheid tot vraagstelling ander aanbod Een grote meerderheid van de lokale besturen meldt gebruik te maken van een informatiepunt. 172 besturen werken met een informatiepunt, verbonden aan het OCMW. Van deze 172 gemeenten organiseren er 77 ook een informatiepunt verbonden aan de gemeente. 46 lokale besturen verbinden hun informatiepunt ook aan het sociaal huis. Ook de gemeente wordt 117 keer genoemd als informatiepunt; het sociaal huis 99 keer. Een informatiepunt in het gebouw van een derde actor en het mobiel informatiepunt worden minder frequent aangehaald. 171 lokale besturen geven informatie aan de burger via folders en brochures. Geen enkele gemeente echter werkt enkel met folders en brochures. Websites, huisbezoeken en telefonische contacten worden ook regelmatig aangehaald als manieren om invulling te geven aan de informatiefunctie. 50 lokale besturen geven aan gebruik te maken van een ander aanbod. Onder dit ander aanbod vinden we onder andere volgende elementen terug: o gezamenlijke info-activiteiten van gemeente, OCMW en derde actoren 7

9 o maandelijks infoblad o gezamenlijke website o stand op evenementen o elektronisch infobord o infosessies o bewonersvergaderingen o o rondleidingen 2.3. Uitwerking loketfunctie De loketfunctie van het sociaal huis verschaft op een geïntegreerde wijze toegang tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur. De lokale besturen dienden aan te kruisen hoe het loket georganiseerd werd, welke functies het loket vervult en welke functie de balie-of de onthaalmedewerkers bekleden. Er werd ook een open tekstveld voorzien om wat meer uitleg te geven over hoe de informatie- en loketfunctie werd uitgewerkt Organisatie loketfunctie Tabel organisatie loketfunctie onthaal in gemeentehuis of gemeentegebouw 108 onthaal in OCMW of ander gebouw van het OCMW 161 onthaal in fysieke Sociaal Huis 92 samenvoeging bestaande loketten onthaal in gebouw derde actor mobiel loket telefonisch loket elektronisch loket ander aanbod De loketfunctie gebeurt voornamelijk in een OCMW-gebouw (161), gevolgd door onthaal in het gemeentehuis of ander gemeentegebouw (108). In 59 lokale besturen wordt de loketfunctie vervuld zowel door OCMW als door gemeente, in 48 lokale besturen enkel in 8

10 gebouwen van het OCMW en slechts in 3 lokale besturen enkel in gebouwen van de gemeente. In 92 lokale besturen gebeurt het onthaal in het fysieke sociaal huis. Het telefonisch en elektronisch loket volgen het fysieke onthaal op. Hiervan is er één lokaal bestuur dat uitsluitend gebruik maakt van het telefonisch loket en 6 lokale besturen die uitsluitend gebruik maken van het elektronische loket in het kader van het sociaal huis. De 100 andere lokale besturen die werken met een telefonisch loket combineren dit met een fysiek loket. De andere invullingen van de loketfunctie die werden genoemd in de bevraging worden hieronder kort opgesomd: o digitaal loket o via mailadres o loketten in deelgemeentes o dienstencentrum/buurthuis/ Functies loket Met betrekking tot de functies van het loket werden volgende antwoordmogelijkheden geboden: - signaalfunctie: het loket signaleert knelpunten en behoeften aan lokale besturen - vraagverheldering: een medewerker herformuleert de vraag als de cliënt zijn vraag moeilijk kan verwoorden of als hij verschillende problemen tegelijk wil aankaarten - intake: een medewerker voert verschillende gesprekken met de cliënt als opstap naar hulpverlening - sociale administratie: een medewerker brengt aanvragen en formaliteiten in orde op het vlak van sociale rechten - rechtendetectie en proactieve dienstverlening: het sociaal huis biedt de klant op eigen initiatief dienstverlening op basis van de informatie waarover het al beschikt of op basis van de informatie uit de rechtenverkenner De categorie andere functie werd eveneens opgenomen bij deze vraag. 9

11 Tabel invulling loketfunctie signaalfunctie 166 vraagverheldering 205 intake 131 sociale administratie 167 rechtendetectie of proactieve dienstverlening 150 andere functie Vraagverheldering wordt door 205 van de 246 gemeenten aangehaald als een functie van het loket. Sociale administratie en signaalfunctie werden door respectievelijk 167 en 166 lokale besturen vermeld als functie van het loket. In 76 gemeenten worden alle voormelde functies uitgevoerd door het loket Functie balie- of onthaalmedewerker Tabel functie balie- of onthaalmedewerker administratieve kracht 103 maatschappelijk werker 24 administratieve kracht en maatschappelijk werker 70 andere

12 In 24 sociale huizen wordt de balie beheerd door een maatschappelijk werker. Een administratieve kracht vervult de rol van baliemedewerker in 103 sociale huizen. 70 lokale besturen kozen ervoor om de balie- en onthaalfunctie te laten uitoefenen door zowel een administratieve kracht als een maatschappelijk werker. Bij 9 lokale besturen neemt nog een andere persoon deze functie waar: - coördinator lokaal sociaal beleid - dienstverantwoordelijke - dispatcher - conciërge - stafmedewerker/hoofdmaatschappelijk werker Uitwerking loketfunctie: algemeen Verschillende lokale besturen geven aan dat het fysiek loket de eerste stap is naar een verdere dienstverlening. De baliebediende ontvangt de mensen, verheldert beknopt de vraag en behandelt eenvoudige vragen. Bij uitgebreide vragen wordt doorverwezen. Het onthaalloket wordt eveneens vaak beschreven als het centrale aanspreekpunt en informatieloket waar elke burger een antwoord kan vinden op alle vragen in verband met welzijn. Bestaande toegangspoorten worden beter op elkaar afgestemd. Er ontstaan netwerken van loketten. Het baliepersoneel kreeg in vele lokale besturen extra opleidingen. Enkele lokale besturen gaan ook dieper in op de registratie aan het loket. In enkele lokale besturen wordt iedere aanmelding genoteerd. 11

13 2.4. Uitwerking doorverwijsfunctie Onder doorverwijsfunctie wordt verstaan dat het sociaal huis een ruime samenwerking tot stand brengt met lokale besturen. In de vragenlijst werd gepeild naar de organisatie van de doorverwijsfunctie en de registratie van hulpvragen Organisatie doorverwijsfunctie De lokale besturen konden kiezen uit volgende keuzelijst of konden kiezen voor de optie andere werkwijze en deze toelichten: - cliëntvolgsysteem: de vraag van de cliënt en alle ondernomen stappen in het kader van die hulpvraag worden geregistreerd - gemeenschappelijke informaticatoepassing voor verschillende organisaties of diensten - papieren doorverwijssysteem - integratie van (mini-) Sociale Kaart - structureel overleg met (nieuwe) partners: dat is het overleg tussen de partners die betrokken zijn bij een systematisch periodiek overleg op cliëntniveau Tabel organisatie doorverwijsfunctie geen doorverwijsfunctie 20 cliëntvolgsysteem 89 gemeenschappelijke informaticatoepassing 54 papieren doorverwijssysteem 75 integratie Sociale Kaart 103 structureel overleg partners 112 andere werkwijze

14 20 lokale besturen maken geen melding van een doorverwijsfunctie. Het merendeel van de lokale besturen combineert meerdere vormen van doorverwijzing. Structureel overleg met partners wordt door 77% van de lokale besturen aangehaald als manier van doorverwijzen. Het structureel overleg gaat bijna in alle gevallen hand in hand met een andere manier van doorverwijzen. 14 lokale besturen maken enkel gebruik van de Sociale Kaart om de doorverwijzingsfunctie te organiseren. De overige 89 gemeenten die gebruik maken van de Sociale Kaart doen dit in combinatie met een ander instrument. Ook een cliëntvolgsysteem wordt in hoofdzaak samen met een ander instrument gebruikt. Slechts 16 lokale besturen maken enkel gebruik van een cliëntvolgsysteem waarbij de vraag van de cliënt en alle ondernomen stappen in het kader van die hulpvraag worden geregistreerd, om de doorverwijzing te organiseren. Een gemeenschappelijke informaticatoepassing wordt altijd ondersteund door ander manieren van doorverwijzen. 66 lokale besturen geven aan gebruik te maken van een andere werkwijze. Volgende werkwijzen werden hier onder andere vermeld: - samenwerkingsovereenkomsten met verschillende partners - productencatalogus - persoonlijke begeleiding; telefonische contacten - ad hoc overleg - digitaal sociaal huis Registratie hulpvragen Hulpvragen zijn alle vragen die aan het loket of de balie gesteld worden en die daar onmiddellijk kunnen worden behandel, of waarbij kan worden doorverwezen. Volgende antwoordmogelijkheden werden aangeboden: - geen registratie - geen systematische registratie - een registratiesysteem dat alleen binnen het lokaal bestuur (gemeente of OCMW) gebruikt wordt - een registratiesysteem dat ook voor externe partners openstaat - ander registratiesysteem 13

15 Tabel registratie hulpvragen geen registratie 28 geen systematische registratie 66 registratiesysteem binnen lokaal bestuur 127 registratiesysteem met externe partners 7 andere registratiewijze lokale besturen registreren de hulpvragen (tot nu toe) niet. 127 lokale besturen maken gebruik van een registratiesysteem binnen het lokaal bestuur. 7 lokale besturen werkten een registratiesysteem met externe partners uit. In 66 lokale besturen wordt er niet systematisch geregistreerd. Lokale besturen die op een andere manier registreren geven vooral aan dat enkel de verplicht te registreren hulpverleningsaanvragen worden geregistreerd Uitwerking doorverwijsfunctie: algemeen Enkele lokale besturen hebben geen doorverwijssyteem uitgewerkt. Doorverwijzing gebeurt ad hoc. Andere lokale besturen ontwikkelden een productencatalogus (al dan niet digitaal) en maken gebruik van de sociale kaart. De cliënt wordt geïnformeerd en doorverwezen. Binnen de uitwerking van de doorverwijsfunctie wordt ook aandacht besteed aan het personeel. Er worden gemeenschappelijke vormingen voor personeelsleden georganiseerd; onthaalbedienden komen samen om de werking van de loketten te evalueren; onthaalsupervisoren overleggen; In sommige gevallen wordt de cliënt niet enkel geïnformeerd, maar wordt de bevoegde partner ook op de hoogte gebracht van de verwijzing. Er worden structurele samenwerkingsverbanden aangegaan. Sommige lokale besturen gaan nog verder en regelen direct een afspraak bij de betrokken dienst voor de cliënt. 14

16 2.5. Samenwerking Via de vragenlijst werd gepeild naar de partners met wie wordt samengewerkt en welke vorm(en) deze samenwerking aanneemt Samenwerking met externe partners Tabel externe partners CAW CGG samenlevingsopbouw SIT CAD CLB private initiatieven voor kinderopvang VDAB RVA werkwinkel PWA sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij ziekenfondsen justitiële diensten buurtcentra LOGO provincie vrijwilligersorganisaties consultatiebureau K&G verenigingen waar armen het woord nemen huurdersbond cliënten- of patiëntenorganisaties gebruikersorganisaties vakbonden nutsvoorzieningen thuiszorgorganisaties ouderenvoorzieningen private initiatieven voor gezins- en opvoedingsondersteuning andere partner De meest voorkomende partners waar mee wordt samengewerkt in het sociaal huis zijn: centrum voor algemeen welzijnswerk, centrum voor alcohol- en drugspreventie, rijksdienst 15

17 voor arbeidsvoorziening, plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij, ziekenfondsen, lokaal gezondheidsoverleg, nutsvoorzieningen en thuiszorgorganisaties. Volgende partners werden minder genoemd door de lokale besturen: buurtcentra, cliënten- of patiëntenorganisaties en gebruikersorganisaties. Tabel samenwerkingsvorm met externe partners zitdag 150 volledig ingebed 30 formele samenwerkingsovereenkomst afsprakensysteem overleg op cliëntniveau 149 andere samenwerkingsvorm lokale besturen betrekken hun partners via zitdagen. Van deze 150 zijn er 64 die eveneens overleg plegen op cliëntniveau met hun partners. 85 gemeenten overleggen met partners op cliëntniveau zonder dat er zitdagen door de partners worden georganiseerd. 109 lokale besturen stelden formele samenwerkingsovereenkomsten op met hun partners. Andere samenwerkingvormen die voorkwamen in de vragenlijst: stuurgroep sociaal huis, informele contacten, antennepunten. 16

18 Samenwerking met interne partners lokale dienstencentra 82 ouderenvoorzieningen 162 initiatieven voor kinderopvang 162 huisvestings- of woondiensten 152 tewerkstellingsdiensten 156 vrijwilligersdiensten 127 andere partner Ongeveer 65% van de lokale besturen werkt samen met ouderenvoorzieningen, initiatieven voor kinderopvang, huisvestings- of woondiensten en tewerkstellingsdiensten. Lokale dienstencentra worden door 33% van de gemeenten genoemd als samenwerkingspartners. Andere partners die werden toegevoegd aan het keuzelijstje zijn onder andere: politie, werkwinkel, juridische dienstverlening, woonwijzer, seniorenraad, opvoedingswinkel en diverse stedelijke diensten. 17

19 2.6. Coördinatie Coördinatierol sociaal huis OCMW-bestuur 105 gemeentebestuur 18 OCMW-administratie 57 gemeente-administratie 10 afwisselend naargelang materie 20 afwisselend volgens afspraak 9 gezamenlijke stuurgroep 113 andere instantie In 113 gemeenten staat een gezamenlijke stuurgroep in voor de coördinatie van het sociaal huis. In 65 van deze gemeenten is de gezamenlijke stuurgroep ook het enige orgaan dat instaat voor de coördinatie. Verder blijkt uit de bevraging dat het voornamelijk de organen van het OCMW zijn die het sociaal huis coördineren (OCMW-bestuur en OCMW-administratie) Indien een andere instantie deze coördinatietaak op zich neemt dan wordt vooral een persoon genoemd in plaats van een instantie. De welzijnscoördinator, hoofdmaatschappelijk werker of de secretaris van het OCMW worden hier genoemd. 18

20 2.7. Toegankelijkheid Een laatste thema dat aan bod kwam in de bevraging handelt over toegankelijkheid van het sociaal huis. Aan de lokale besturen werd gevraagd aan welke vorm van toegankelijkheid wordt gewerkt. fysieke toegankelijkheid 184 bekendheid 210 openingsuren 150 bereikbaarheid 97 nabijheid verhogen 102 begrijpbaarheid en duidelijkheid 164 andere vorm We kunnen concluderen dat voornamelijk wordt gewerkt aan bekendheid van het sociaal huis, fysieke toegankelijkheid, begrijpbaarheid en duidelijkheid en openingsuren. Bereikbaarheid en nabijheid worden door ongeveer 40 % van de lokale besturen genoemd. Andere vormen van toegankelijkheid die werden genoemd: permanentie, digitaal, huisbezoeken, betaalbaarheid Uitdagingen sociaal huis Verschillende uitdagingen werden door de lokale besturen geformuleerd, voornamelijk met betrekking tot samenwerking en toegankelijkheid. Ook algemene elementen zoals het proces gaande houden en verdere inhoudelijke uitwerking van het sociaal huis kwamen regelmatig aan bod. 19

21 Samenwerking: - maximale inzetbaarheid van specialisaties van de partner - verder afstemming tussen de bestaande diensten van gemeente en OCMW - samenwerkingsverbanden met lokale actoren verder uitbouwen - uitbreiding van de thema s en nauwere samenwerking met derden - meer externe actoren kunnen betrekken - de werking dient nog beter afgestemd te worden; de samenwerking en communicatie tussen die diensten van beide besturen moet ingekaderd worden in een structureel afsprakenschema - verbeteren van interne en externe communicatie - samenwerking verder formaliseren Toegankelijkheid; - beter bekend maken van de dienstverlening - drempel verlagen - het verbeteren van dienstverlening voor de burger door het uitbouwen van een geïntegreerd loket voor alle sociale dienstverlening, waardoor de toegankelijkheid wordt verhoogd - optimaliseren van eigen dienstverlening: preventief en pro-actief werken - bekendheid en laagdrempeligheid - blijvend zorg dragen voor een goede communicatie met de burger - de grote uitdaging is de toegankelijkheid en bereikbaarheid verder uitbouwen want vele mensen vinden de weg nog niet naar hulpverlening of vinden de drempel te hoog - het beleid afstemmen op de kansarme doelgroepen - de grote uitdaging is het realiseren van een breed laagdrempelig onthaal met goed opgeleid personeel - up to date houden allerlei informatie instrumenten - de voornaamste punten zijn toegankelijkheid verhogen en de bekendheid promoten - realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor iedere burger, ook diegene die moeilijk te bereiken zijn - een optimale toeleiding van de potentiële gebruikers van welzijnsvoorzieningen naar de geëigende voorziening(en) 20

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader juli 12 Steven Rommel Chris Truyens In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader [DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] Dit is het draaiboek voor de deelnemende pilootgemeentes aan het project Lokaal

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 HOE PROACTIEF IS ONS OCMW?

HOOFDSTUK 4 HOE PROACTIEF IS ONS OCMW? 101 HOOFDSTUK 4 HOE PROACTIEF IS ONS OCMW? Met dit hoofdstuk kan het OCMW zelf aan de slag. Centraal staat de vraag: Hoe proactief is ons OCMW? Er wordt een concreet instrument voorgesteld dat OCMW s kunnen

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE Nieuw Administratief Centrum Herent 1 Inleidende beschouwingen. Gemeente en Sociaal Huis zijn in het NAC project gelijkwaardige

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: theoretische aanpak 1. Probleemstelling... 7 2. Theoretisch kader: recht op de verhoogde tegemoetkoming... 11 Wat?... 11 Voor wie?... 12 Aanvraagprocedure... 13 Toekenning

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming Lieve Eeman Katrien Steenssens Tine Van Regenmortel (projectleiding) Rapport 10

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Sociale Plattegrond Syllabus

Sociale Plattegrond Syllabus 2013 Sociale Plattegrond Syllabus Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Sociale Planning 24-10-2013 Inhoud Inhoud ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het toegankelijker maken van de dienstverlening voor studenten aan Howest: onderzoek en aanpak

Het toegankelijker maken van de dienstverlening voor studenten aan Howest: onderzoek en aanpak Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent Het toegankelijker maken van de dienstverlening voor studenten

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie