Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken"

Transcriptie

1 Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken december 2009 Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving

2 Inhoudstafel 1. Algemene bevindingen Respons Algemene resultaten Het sociaal huis in Vlaanderen: een overzicht Uitwerking van het sociaal huis Uitwerking informatiefunctie Uitwerking loketfunctie Organisatie loketfunctie Functies loket Functie balie- of onthaalmedewerker Uitwerking loketfunctie: algemeen Uitwerking doorverwijsfunctie Organisatie doorverwijsfunctie Registratie hulpvragen Uitwerking doorverwijsfunctie: algemeen Samenwerking Samenwerking met externe partners Samenwerking met interne partners Coördinatie Toegankelijkheid Uitdagingen sociaal huis

3 Inleiding Het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (Belgisch Staatsblad, 12 mei 2004) wil acties met betrekking tot de toegang tot de sociale grondrechten beter op elkaar afstemmen. De inwerkingtreding van het decreet was geen eindpunt, maar het begin van een proces, zowel op lokaal, bovenlokaal als op Vlaams niveau. Het decreet bestaat uit vier pijlers: (beleids)planning, participatie, samenwerking en toegankelijkheid (Sociaal Huis). De uitwerking van een Sociaal Huis is een van de instrumenten van het decreet om de toegang tot de sociale grondrechten te garanderen en te vrijwaren. Op 22 mei 2009 diende elke gemeente een sociaal huis te hebben gerealiseerd. Het Sociaal Huis is een toegankelijkheidsconcept dat gericht is op een maximale toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor elke burger. De volgende kenmerken zijn minimale vereisten om te kunnen spreken van een Sociaal Huis: - informatiefunctie: zo ruim mogelijk informatie verstrekken, onder meer over de mogelijke opvang- en hulpvormen en over bestaande voorzieningen die opvang en hulp aanbieden op lokaal en regionaal niveau; - loketfunctie: een loket ontwikkelen dat op een geïntegreerde wijze toegang verschaft tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur; - doorverwijsfunctie: een ruime samenwerking met lokale actoren tot stand brengen. Het lokaal bestuur bepaalt zelf hoe het de drie functies vervult. Het concept is geen enge definitie van een bakstenen huis of een loket in het gemeentehuis, hoewel het ook die vorm mag aannemen. Er geldt dan ook geen uniform model van een Sociaal Huis voor heel Vlaanderen. Om een beter zicht te krijgen op de diversiteit van de uitwerking van het Sociaal Huis in Vlaanderen, werd aan alle lokale besturen gevraagd de vragenlijst over de uitwerking van het Sociaal Huis in te vullen. Op 3 maart 2009 werd een Omzendbrief verstuurd naar alle lokale besturen, met de vraag de vragenlijst in te vullen voor 29 mei. Op basis van de ingediende vragenlijsten proberen we in dit rapport een beeld te schetsen van sociale huizen in Vlaanderen. Van belang is aan te stippen dat er geen uitspraak wordt gedaan over de kwaliteit of de werkbaarheid van bepaalde concepten van sociaal huis goed of slecht zijn. Het betreft geen evaluatie van sociale huizen in Vlaanderen. Het rapport is bedoeld om een zicht te krijgen op de diversiteit van de uitwerking van het sociaal huis. 2

4 1. Algemene bevindingen 1.1. Respons Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingediende vragenlijsten per provincie. Tabel 1.1 Ingediende vragenlijsten per provincie Provincie Aantal gemeenten Aantal ingediend Percentage ingediend (%) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal vragenlijsten werden tijdig ingediend en konden mee worden opgenomen in het analyserapport. Dit komt neer op een respons van 80 %. Alle antwoorden en percentages opgenomen in dit rapport moeten dan ook bekeken worden ten opzichte van deze 246 vragenlijsten. Er werden nadien nog formulieren ingediend. De totale respons bedraagt 257 (83%) Algemene resultaten Verschillende elementen van het sociaal huis werden bevraagd. Lokale besturen gaven aan welk concept van sociaal huis ze ontwikkelden. Verder werden vragen gesteld in verband met de invulling van informatie-, loket-, en doorverwijsfunctie. Ook de samenwerking met partners werd bevraagd evenals de toegankelijkheid van de dienstverlening. Algemeen kunnen we stellen dat de meerderheid van de lokale besturen die de vragenlijst indienden een concept van sociaal huis heeft gerealiseerd. Slechts 24 lokale besturen geven aan nog geen sociaal huis te hebben gerealiseerd of nog bezig te zijn met de ontwikkeling ervan. Dit komt neer op 10 % van de lokale besturen die de vragenlijst indienden. Het concept van sociaal huis dat het vaakst door de lokale besturen wordt uitgewerkt is een netwerk waarbinnen voorzieningen samenwerken of een fysieke locatie waar verschillende diensten zijn samengebracht. Aan het loket werken voornamelijk administratieve krachten. De coördinatie van het sociaal huis wordt in de eerste plaats opgenomen door het OCMW, maar ook de gezamenlijke stuurgroep, waarin zowel vertegenwoordigers van OCMW als gemeente zetelen, scoort hier goed. Wat betreft de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening wordt voornamelijk gewerkt aan de bekendheid, de fysieke toegankelijkheid en de begrijpbaarheid en duidelijkheid. 3

5 2. Het sociaal huis in Vlaanderen: een overzicht 2.1. Uitwerking van het sociaal huis Het sociaal huis is een toegankelijkheidsconcept dat gericht is op een maximale toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor elke burger. Aan de lokale besturen werd gevraagd aan te geven hoe ze vorm gaven aan hun sociaal huis. Er werden vier mogelijke antwoorden geboden en er werd eveneens ruimte voorzien om een andere uitwerking toe te lichten. - fysieke locatie: het sociaal huis is ondergebracht in een gebouw - virtueel concept: het sociaal huis is niet ondergebracht in een gebouw, maar bestaat als digitale verbinding tussen verschillende hulpverleningsorganisaties - netwerk: een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met interne afspraken over doorverwijzing en aanmelding van mensen met een hulpvraag - dispatchcentrum: een dispatchcentrum houdt zich bezig met de verspreiding van de binnengekomen hulpvragen bij de betrokken organisaties of diensten fysieke locatie 127 virtueel concept 56 netwerk 113 dispatch-centrum 22 andere

6 fysieke invulling sociaal huis enkel fysiek 57 fysiek + netwerk 35 fysiek + andere invulling Van de 127 lokale besturen die aangeven met een fysieke locatie te werken zijn er 35 die eveneens een netwerk hebben uitgebouwd. 57 lokale besturen hebben hun sociaal huis enkel als een fysieke locatie uitgewerkt. Een tiental lokale besturen combineren hun fysiek sociaal huis met een andere invulling zoals het uitwerken van antennefuncties in deelgemeenten of in rusthuizen. netwerkinvulling sociaal huis enkel netwerk 30 netwerk + virtueel 14 netwerk + andere invulling lokale besturen geven gestalte aan het sociaal huis via een netwerk. 35 van deze netwerken worden uitgewerkt in combinatie met een fysieke locatie; 14 in combinatie met een virtueel sociaal huis. 37 gemeenten werken enkel met een netwerk als concept van sociaal huis. 5

7 virtuele invulling sociaal huis enkel virtueel 20 virtueel + andere invulling gemeenten ontwikkelden een virtueel concept. 20 van de 56 sociale huizen met een virtueel concept zijn enkel virtueel. 14 lokale besturen werkten een netwerk en een virtueel concept uit. Slechts drie sociale huizen combineren een virtueel concept met een fysieke locatie. 9 lokale besturen kiezen voor de combinatie van fysiek, netwerk en virtueel. 22 gemeenten werken met een dispatch-centrum. Van deze 22 gemeenten zijn er slechts drie die enkel werken met een dispatch-centrum. Het dispatch-centrum komt voornamelijk voor in combinatie met één of twee andere elementen. 6

8 2.2. Uitwerking informatiefunctie Onder informatiefunctie wordt verstaan dat het sociaal huis zo ruim mogelijk informatie verstrekt, onder meer over mogelijke opvang- en hulpvormen en bestaande voorzieningen op lokaal en regionaal niveau. Tabel Invulling informatiefunctie informatiepunt, verbonden aan de gemeente informatiepunt, verbonden aan OCMW informatiepunt, verbonden aan het Sociaal Huis mobiel informatiepunt informatiepunt in het gebouw van een derde actor telefoonnummer, verbonden aan de gemeente telefoonnummer, verbonden aan het OCMW telefoonnummer, verbonden aan het Sociaal Huis huisbezoeken folders of brochures website van de gemeente met de mogelijkheid tot vraagstelling website van het OCMW met de mogelijkheid tot vraagstelling website van het Sociaal Huis met de mogelijkheid tot vraagstelling website van de gemeente zonder mogelijkheid tot vraagstelling website van het OCMW zonder mogelijkheid tot vraagstelling website van het Sociaal Huis zonder mogelijkheid tot vraagstelling ander aanbod Een grote meerderheid van de lokale besturen meldt gebruik te maken van een informatiepunt. 172 besturen werken met een informatiepunt, verbonden aan het OCMW. Van deze 172 gemeenten organiseren er 77 ook een informatiepunt verbonden aan de gemeente. 46 lokale besturen verbinden hun informatiepunt ook aan het sociaal huis. Ook de gemeente wordt 117 keer genoemd als informatiepunt; het sociaal huis 99 keer. Een informatiepunt in het gebouw van een derde actor en het mobiel informatiepunt worden minder frequent aangehaald. 171 lokale besturen geven informatie aan de burger via folders en brochures. Geen enkele gemeente echter werkt enkel met folders en brochures. Websites, huisbezoeken en telefonische contacten worden ook regelmatig aangehaald als manieren om invulling te geven aan de informatiefunctie. 50 lokale besturen geven aan gebruik te maken van een ander aanbod. Onder dit ander aanbod vinden we onder andere volgende elementen terug: o gezamenlijke info-activiteiten van gemeente, OCMW en derde actoren 7

9 o maandelijks infoblad o gezamenlijke website o stand op evenementen o elektronisch infobord o infosessies o bewonersvergaderingen o o rondleidingen 2.3. Uitwerking loketfunctie De loketfunctie van het sociaal huis verschaft op een geïntegreerde wijze toegang tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur. De lokale besturen dienden aan te kruisen hoe het loket georganiseerd werd, welke functies het loket vervult en welke functie de balie-of de onthaalmedewerkers bekleden. Er werd ook een open tekstveld voorzien om wat meer uitleg te geven over hoe de informatie- en loketfunctie werd uitgewerkt Organisatie loketfunctie Tabel organisatie loketfunctie onthaal in gemeentehuis of gemeentegebouw 108 onthaal in OCMW of ander gebouw van het OCMW 161 onthaal in fysieke Sociaal Huis 92 samenvoeging bestaande loketten onthaal in gebouw derde actor mobiel loket telefonisch loket elektronisch loket ander aanbod De loketfunctie gebeurt voornamelijk in een OCMW-gebouw (161), gevolgd door onthaal in het gemeentehuis of ander gemeentegebouw (108). In 59 lokale besturen wordt de loketfunctie vervuld zowel door OCMW als door gemeente, in 48 lokale besturen enkel in 8

10 gebouwen van het OCMW en slechts in 3 lokale besturen enkel in gebouwen van de gemeente. In 92 lokale besturen gebeurt het onthaal in het fysieke sociaal huis. Het telefonisch en elektronisch loket volgen het fysieke onthaal op. Hiervan is er één lokaal bestuur dat uitsluitend gebruik maakt van het telefonisch loket en 6 lokale besturen die uitsluitend gebruik maken van het elektronische loket in het kader van het sociaal huis. De 100 andere lokale besturen die werken met een telefonisch loket combineren dit met een fysiek loket. De andere invullingen van de loketfunctie die werden genoemd in de bevraging worden hieronder kort opgesomd: o digitaal loket o via mailadres o loketten in deelgemeentes o dienstencentrum/buurthuis/ Functies loket Met betrekking tot de functies van het loket werden volgende antwoordmogelijkheden geboden: - signaalfunctie: het loket signaleert knelpunten en behoeften aan lokale besturen - vraagverheldering: een medewerker herformuleert de vraag als de cliënt zijn vraag moeilijk kan verwoorden of als hij verschillende problemen tegelijk wil aankaarten - intake: een medewerker voert verschillende gesprekken met de cliënt als opstap naar hulpverlening - sociale administratie: een medewerker brengt aanvragen en formaliteiten in orde op het vlak van sociale rechten - rechtendetectie en proactieve dienstverlening: het sociaal huis biedt de klant op eigen initiatief dienstverlening op basis van de informatie waarover het al beschikt of op basis van de informatie uit de rechtenverkenner De categorie andere functie werd eveneens opgenomen bij deze vraag. 9

11 Tabel invulling loketfunctie signaalfunctie 166 vraagverheldering 205 intake 131 sociale administratie 167 rechtendetectie of proactieve dienstverlening 150 andere functie Vraagverheldering wordt door 205 van de 246 gemeenten aangehaald als een functie van het loket. Sociale administratie en signaalfunctie werden door respectievelijk 167 en 166 lokale besturen vermeld als functie van het loket. In 76 gemeenten worden alle voormelde functies uitgevoerd door het loket Functie balie- of onthaalmedewerker Tabel functie balie- of onthaalmedewerker administratieve kracht 103 maatschappelijk werker 24 administratieve kracht en maatschappelijk werker 70 andere

12 In 24 sociale huizen wordt de balie beheerd door een maatschappelijk werker. Een administratieve kracht vervult de rol van baliemedewerker in 103 sociale huizen. 70 lokale besturen kozen ervoor om de balie- en onthaalfunctie te laten uitoefenen door zowel een administratieve kracht als een maatschappelijk werker. Bij 9 lokale besturen neemt nog een andere persoon deze functie waar: - coördinator lokaal sociaal beleid - dienstverantwoordelijke - dispatcher - conciërge - stafmedewerker/hoofdmaatschappelijk werker Uitwerking loketfunctie: algemeen Verschillende lokale besturen geven aan dat het fysiek loket de eerste stap is naar een verdere dienstverlening. De baliebediende ontvangt de mensen, verheldert beknopt de vraag en behandelt eenvoudige vragen. Bij uitgebreide vragen wordt doorverwezen. Het onthaalloket wordt eveneens vaak beschreven als het centrale aanspreekpunt en informatieloket waar elke burger een antwoord kan vinden op alle vragen in verband met welzijn. Bestaande toegangspoorten worden beter op elkaar afgestemd. Er ontstaan netwerken van loketten. Het baliepersoneel kreeg in vele lokale besturen extra opleidingen. Enkele lokale besturen gaan ook dieper in op de registratie aan het loket. In enkele lokale besturen wordt iedere aanmelding genoteerd. 11

13 2.4. Uitwerking doorverwijsfunctie Onder doorverwijsfunctie wordt verstaan dat het sociaal huis een ruime samenwerking tot stand brengt met lokale besturen. In de vragenlijst werd gepeild naar de organisatie van de doorverwijsfunctie en de registratie van hulpvragen Organisatie doorverwijsfunctie De lokale besturen konden kiezen uit volgende keuzelijst of konden kiezen voor de optie andere werkwijze en deze toelichten: - cliëntvolgsysteem: de vraag van de cliënt en alle ondernomen stappen in het kader van die hulpvraag worden geregistreerd - gemeenschappelijke informaticatoepassing voor verschillende organisaties of diensten - papieren doorverwijssysteem - integratie van (mini-) Sociale Kaart - structureel overleg met (nieuwe) partners: dat is het overleg tussen de partners die betrokken zijn bij een systematisch periodiek overleg op cliëntniveau Tabel organisatie doorverwijsfunctie geen doorverwijsfunctie 20 cliëntvolgsysteem 89 gemeenschappelijke informaticatoepassing 54 papieren doorverwijssysteem 75 integratie Sociale Kaart 103 structureel overleg partners 112 andere werkwijze

14 20 lokale besturen maken geen melding van een doorverwijsfunctie. Het merendeel van de lokale besturen combineert meerdere vormen van doorverwijzing. Structureel overleg met partners wordt door 77% van de lokale besturen aangehaald als manier van doorverwijzen. Het structureel overleg gaat bijna in alle gevallen hand in hand met een andere manier van doorverwijzen. 14 lokale besturen maken enkel gebruik van de Sociale Kaart om de doorverwijzingsfunctie te organiseren. De overige 89 gemeenten die gebruik maken van de Sociale Kaart doen dit in combinatie met een ander instrument. Ook een cliëntvolgsysteem wordt in hoofdzaak samen met een ander instrument gebruikt. Slechts 16 lokale besturen maken enkel gebruik van een cliëntvolgsysteem waarbij de vraag van de cliënt en alle ondernomen stappen in het kader van die hulpvraag worden geregistreerd, om de doorverwijzing te organiseren. Een gemeenschappelijke informaticatoepassing wordt altijd ondersteund door ander manieren van doorverwijzen. 66 lokale besturen geven aan gebruik te maken van een andere werkwijze. Volgende werkwijzen werden hier onder andere vermeld: - samenwerkingsovereenkomsten met verschillende partners - productencatalogus - persoonlijke begeleiding; telefonische contacten - ad hoc overleg - digitaal sociaal huis Registratie hulpvragen Hulpvragen zijn alle vragen die aan het loket of de balie gesteld worden en die daar onmiddellijk kunnen worden behandel, of waarbij kan worden doorverwezen. Volgende antwoordmogelijkheden werden aangeboden: - geen registratie - geen systematische registratie - een registratiesysteem dat alleen binnen het lokaal bestuur (gemeente of OCMW) gebruikt wordt - een registratiesysteem dat ook voor externe partners openstaat - ander registratiesysteem 13

15 Tabel registratie hulpvragen geen registratie 28 geen systematische registratie 66 registratiesysteem binnen lokaal bestuur 127 registratiesysteem met externe partners 7 andere registratiewijze lokale besturen registreren de hulpvragen (tot nu toe) niet. 127 lokale besturen maken gebruik van een registratiesysteem binnen het lokaal bestuur. 7 lokale besturen werkten een registratiesysteem met externe partners uit. In 66 lokale besturen wordt er niet systematisch geregistreerd. Lokale besturen die op een andere manier registreren geven vooral aan dat enkel de verplicht te registreren hulpverleningsaanvragen worden geregistreerd Uitwerking doorverwijsfunctie: algemeen Enkele lokale besturen hebben geen doorverwijssyteem uitgewerkt. Doorverwijzing gebeurt ad hoc. Andere lokale besturen ontwikkelden een productencatalogus (al dan niet digitaal) en maken gebruik van de sociale kaart. De cliënt wordt geïnformeerd en doorverwezen. Binnen de uitwerking van de doorverwijsfunctie wordt ook aandacht besteed aan het personeel. Er worden gemeenschappelijke vormingen voor personeelsleden georganiseerd; onthaalbedienden komen samen om de werking van de loketten te evalueren; onthaalsupervisoren overleggen; In sommige gevallen wordt de cliënt niet enkel geïnformeerd, maar wordt de bevoegde partner ook op de hoogte gebracht van de verwijzing. Er worden structurele samenwerkingsverbanden aangegaan. Sommige lokale besturen gaan nog verder en regelen direct een afspraak bij de betrokken dienst voor de cliënt. 14

16 2.5. Samenwerking Via de vragenlijst werd gepeild naar de partners met wie wordt samengewerkt en welke vorm(en) deze samenwerking aanneemt Samenwerking met externe partners Tabel externe partners CAW CGG samenlevingsopbouw SIT CAD CLB private initiatieven voor kinderopvang VDAB RVA werkwinkel PWA sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij ziekenfondsen justitiële diensten buurtcentra LOGO provincie vrijwilligersorganisaties consultatiebureau K&G verenigingen waar armen het woord nemen huurdersbond cliënten- of patiëntenorganisaties gebruikersorganisaties vakbonden nutsvoorzieningen thuiszorgorganisaties ouderenvoorzieningen private initiatieven voor gezins- en opvoedingsondersteuning andere partner De meest voorkomende partners waar mee wordt samengewerkt in het sociaal huis zijn: centrum voor algemeen welzijnswerk, centrum voor alcohol- en drugspreventie, rijksdienst 15

17 voor arbeidsvoorziening, plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij, ziekenfondsen, lokaal gezondheidsoverleg, nutsvoorzieningen en thuiszorgorganisaties. Volgende partners werden minder genoemd door de lokale besturen: buurtcentra, cliënten- of patiëntenorganisaties en gebruikersorganisaties. Tabel samenwerkingsvorm met externe partners zitdag 150 volledig ingebed 30 formele samenwerkingsovereenkomst afsprakensysteem overleg op cliëntniveau 149 andere samenwerkingsvorm lokale besturen betrekken hun partners via zitdagen. Van deze 150 zijn er 64 die eveneens overleg plegen op cliëntniveau met hun partners. 85 gemeenten overleggen met partners op cliëntniveau zonder dat er zitdagen door de partners worden georganiseerd. 109 lokale besturen stelden formele samenwerkingsovereenkomsten op met hun partners. Andere samenwerkingvormen die voorkwamen in de vragenlijst: stuurgroep sociaal huis, informele contacten, antennepunten. 16

18 Samenwerking met interne partners lokale dienstencentra 82 ouderenvoorzieningen 162 initiatieven voor kinderopvang 162 huisvestings- of woondiensten 152 tewerkstellingsdiensten 156 vrijwilligersdiensten 127 andere partner Ongeveer 65% van de lokale besturen werkt samen met ouderenvoorzieningen, initiatieven voor kinderopvang, huisvestings- of woondiensten en tewerkstellingsdiensten. Lokale dienstencentra worden door 33% van de gemeenten genoemd als samenwerkingspartners. Andere partners die werden toegevoegd aan het keuzelijstje zijn onder andere: politie, werkwinkel, juridische dienstverlening, woonwijzer, seniorenraad, opvoedingswinkel en diverse stedelijke diensten. 17

19 2.6. Coördinatie Coördinatierol sociaal huis OCMW-bestuur 105 gemeentebestuur 18 OCMW-administratie 57 gemeente-administratie 10 afwisselend naargelang materie 20 afwisselend volgens afspraak 9 gezamenlijke stuurgroep 113 andere instantie In 113 gemeenten staat een gezamenlijke stuurgroep in voor de coördinatie van het sociaal huis. In 65 van deze gemeenten is de gezamenlijke stuurgroep ook het enige orgaan dat instaat voor de coördinatie. Verder blijkt uit de bevraging dat het voornamelijk de organen van het OCMW zijn die het sociaal huis coördineren (OCMW-bestuur en OCMW-administratie) Indien een andere instantie deze coördinatietaak op zich neemt dan wordt vooral een persoon genoemd in plaats van een instantie. De welzijnscoördinator, hoofdmaatschappelijk werker of de secretaris van het OCMW worden hier genoemd. 18

20 2.7. Toegankelijkheid Een laatste thema dat aan bod kwam in de bevraging handelt over toegankelijkheid van het sociaal huis. Aan de lokale besturen werd gevraagd aan welke vorm van toegankelijkheid wordt gewerkt. fysieke toegankelijkheid 184 bekendheid 210 openingsuren 150 bereikbaarheid 97 nabijheid verhogen 102 begrijpbaarheid en duidelijkheid 164 andere vorm We kunnen concluderen dat voornamelijk wordt gewerkt aan bekendheid van het sociaal huis, fysieke toegankelijkheid, begrijpbaarheid en duidelijkheid en openingsuren. Bereikbaarheid en nabijheid worden door ongeveer 40 % van de lokale besturen genoemd. Andere vormen van toegankelijkheid die werden genoemd: permanentie, digitaal, huisbezoeken, betaalbaarheid Uitdagingen sociaal huis Verschillende uitdagingen werden door de lokale besturen geformuleerd, voornamelijk met betrekking tot samenwerking en toegankelijkheid. Ook algemene elementen zoals het proces gaande houden en verdere inhoudelijke uitwerking van het sociaal huis kwamen regelmatig aan bod. 19

21 Samenwerking: - maximale inzetbaarheid van specialisaties van de partner - verder afstemming tussen de bestaande diensten van gemeente en OCMW - samenwerkingsverbanden met lokale actoren verder uitbouwen - uitbreiding van de thema s en nauwere samenwerking met derden - meer externe actoren kunnen betrekken - de werking dient nog beter afgestemd te worden; de samenwerking en communicatie tussen die diensten van beide besturen moet ingekaderd worden in een structureel afsprakenschema - verbeteren van interne en externe communicatie - samenwerking verder formaliseren Toegankelijkheid; - beter bekend maken van de dienstverlening - drempel verlagen - het verbeteren van dienstverlening voor de burger door het uitbouwen van een geïntegreerd loket voor alle sociale dienstverlening, waardoor de toegankelijkheid wordt verhoogd - optimaliseren van eigen dienstverlening: preventief en pro-actief werken - bekendheid en laagdrempeligheid - blijvend zorg dragen voor een goede communicatie met de burger - de grote uitdaging is de toegankelijkheid en bereikbaarheid verder uitbouwen want vele mensen vinden de weg nog niet naar hulpverlening of vinden de drempel te hoog - het beleid afstemmen op de kansarme doelgroepen - de grote uitdaging is het realiseren van een breed laagdrempelig onthaal met goed opgeleid personeel - up to date houden allerlei informatie instrumenten - de voornaamste punten zijn toegankelijkheid verhogen en de bekendheid promoten - realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor iedere burger, ook diegene die moeilijk te bereiken zijn - een optimale toeleiding van de potentiële gebruikers van welzijnsvoorzieningen naar de geëigende voorziening(en) 20

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Het Herenthoutse Herenthuis Auteur: Peter Sels

Het Herenthoutse Herenthuis Auteur: Peter Sels Het Herenthoutse Herenthuis Auteur: Peter Sels Context voorgeschiedenis Herenthout (8717 inwoners) is gelegen in de Antwerpse Kempen. Eind 2005 werd het eerste Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006-2007 (=stappenplan)

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis Sociaal Huis Herenthout Herenthuis Context en voorgeschiedenis Herenthout telt 8717 inwoners en is gelegen in de Antwerpse Kempen Eind 2005 werd het stappenplan LSB opgemaakt Omgevingsanalyse, inventaris

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen een andere bril een andere kijk dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar maatschappelijke dienstverlening en wie

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

welzijnshuis Stad, OCMW en welzijnspartners gaan samenwonen

welzijnshuis Stad, OCMW en welzijnspartners gaan samenwonen welzijnshuis Stad, OCMW en welzijnspartners gaan samenwonen Hoe aangepakt? Werkgroep welzijnshuis (diensthoofden welzijn en sociale dienst OCMW) Sub-Werkgroepen: (vertegenwoordiging van elke partner) -

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Naar sterke lokale netwerken tegen armoede Over het belang van netwerken en generalistische hulpverleningsorganisaties

Naar sterke lokale netwerken tegen armoede Over het belang van netwerken en generalistische hulpverleningsorganisaties Naar sterke lokale netwerken tegen armoede Over het belang van netwerken en generalistische hulpverleningsorganisaties Peter.Raeymaeckers@ua.ac.be OASeS-UA HUB 0 Structuur Netwerken Wanneer werken netwerken?

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2

Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2 Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving. Informatie

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Het decreet betreffende lokaal sociaal beleid bestaat uit vijf pijlers:

Het decreet betreffende lokaal sociaal beleid bestaat uit vijf pijlers: INLEIDING WAT IS LOKAAL SOCIAAL BELEID? In het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid staat de volgende definitie: het geheel van de beleidsbepalingen en acties van het lokaal bestuur en de acties

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten Samenvatting, conclusies en beschouwing In opdracht van: Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide Jongerenhulp op het wereld wijde web een rough guide Jongeren Advies Centrum zo laagdrempelig mogelijk informatie, advies en begeleiding jongeren van 12 tot 25 jaar gratis en anoniem, beroepsgeheim Jongeren

Nadere informatie

ARMOEDE EN DE EERSTELIJNS JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ARMOEDE EN DE EERSTELIJNS JURIDISCHE DIENSTVERLENING ARMOEDE EN DE EERSTELIJNS JURIDISCHE DIENSTVERLENING Een bijdrage aan de hervorming van de eerstelijns juridische dienstverlening door kansarme ogen Colofon Brussel, februari 2016 Caritas Vlaanderen vzw

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT?

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT? DE INTERPROVINCIALE SOCIALE KAART De Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken al een aantal jaren samen aan één sociale kaart voor Vlaanderen,

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Vierde groot gemeentelijk communicatieonderzoek : verschillende snelheden in de communicatie van Vlaamse steden en gemeenten

Vierde groot gemeentelijk communicatieonderzoek : verschillende snelheden in de communicatie van Vlaamse steden en gemeenten Synthesenota Vierde groot gemeentelijk communicatieonderzoek : verschillende snelheden in de communicatie van Vlaamse steden en gemeenten Eric Goubin en Els Kint 3 juni 2013 Voor de vierde keer sinds 1997

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Netwerkmoment voor lokale netwerken vrije0jdspar0cipa0e. Welkom

Netwerkmoment voor lokale netwerken vrije0jdspar0cipa0e. Welkom Netwerkmoment voor lokale netwerken vrije0jdspar0cipa0e Welkom Vrijdag 7 november 2014 Een blik op de lokale netwerken in Vlaanderen - 7 nov 2014 - Inhoud 1 Wat vooraf ging 2 Stand van zaken: de cijfers

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2015-2016

BEDRIJFSPLAN 2015-2016 BEDRIJFSPLAN 2015-2016 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE gemeenschappelijke anti discriminatievoorziening (ADV) in Drenthe. Assen, 3 september 2014 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE Het

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Waar staan we vandaag? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding 2013/11 Decreet 2014/3 Def. BVR 2015/1 erk/subs 2011 Al

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

NASCHOLING LARS-COACHES Januari 2014

NASCHOLING LARS-COACHES Januari 2014 Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Leidraad Nascholing LARScoaches Gebruikt voor Datum 27 31 januari 2014 Vervaldag Nvt Verantwoordelijke LARS-projectteam NASCHOLING

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Peuter Speelpunt Turnhout

Peuter Speelpunt Turnhout Peuter Speelpunt Turnhout Samen spelen kan je leren! -Een plaats voor ontmoeting -Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname -Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN

Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN (LSBP) ( decreet van 03/03/2004 en de omzendbrief van 27/10/2004) 1. Wie coördineert in het kader van

Nadere informatie

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Programma Verwelkoming en introductie Toelichting EHBO, de omzendbrief en het KB

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Samenvatting Eén jaar individueel verminderd tarief kinderopvang

Samenvatting Eén jaar individueel verminderd tarief kinderopvang Samenvatting Eén jaar individueel verminderd tarief kinderopvang Onderzoek door Laure De Munter (VVSG, stagiaire) 8 juni 2015 Sofie Delcourt 1. Inleiding Sinds 1 april 2014 hebben ouders die gebruik maken

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak LL Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak Doelgroep Doelgroep: volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Doelstellingen Casa Rosa 2015

Doelstellingen Casa Rosa 2015 Doelstellingen Casa Rosa 2015 SD 1. Casa Rosa is een open en laagdrempelig huis voor holebi s, transgenders, en hun omgeving. Casa Rosa zorgt voor degelijke, gezellige, en open infrastructuur: 1.1.1. Casa

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie