Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken"

Transcriptie

1 Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken december 2009 Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving

2 Inhoudstafel 1. Algemene bevindingen Respons Algemene resultaten Het sociaal huis in Vlaanderen: een overzicht Uitwerking van het sociaal huis Uitwerking informatiefunctie Uitwerking loketfunctie Organisatie loketfunctie Functies loket Functie balie- of onthaalmedewerker Uitwerking loketfunctie: algemeen Uitwerking doorverwijsfunctie Organisatie doorverwijsfunctie Registratie hulpvragen Uitwerking doorverwijsfunctie: algemeen Samenwerking Samenwerking met externe partners Samenwerking met interne partners Coördinatie Toegankelijkheid Uitdagingen sociaal huis

3 Inleiding Het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (Belgisch Staatsblad, 12 mei 2004) wil acties met betrekking tot de toegang tot de sociale grondrechten beter op elkaar afstemmen. De inwerkingtreding van het decreet was geen eindpunt, maar het begin van een proces, zowel op lokaal, bovenlokaal als op Vlaams niveau. Het decreet bestaat uit vier pijlers: (beleids)planning, participatie, samenwerking en toegankelijkheid (Sociaal Huis). De uitwerking van een Sociaal Huis is een van de instrumenten van het decreet om de toegang tot de sociale grondrechten te garanderen en te vrijwaren. Op 22 mei 2009 diende elke gemeente een sociaal huis te hebben gerealiseerd. Het Sociaal Huis is een toegankelijkheidsconcept dat gericht is op een maximale toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor elke burger. De volgende kenmerken zijn minimale vereisten om te kunnen spreken van een Sociaal Huis: - informatiefunctie: zo ruim mogelijk informatie verstrekken, onder meer over de mogelijke opvang- en hulpvormen en over bestaande voorzieningen die opvang en hulp aanbieden op lokaal en regionaal niveau; - loketfunctie: een loket ontwikkelen dat op een geïntegreerde wijze toegang verschaft tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur; - doorverwijsfunctie: een ruime samenwerking met lokale actoren tot stand brengen. Het lokaal bestuur bepaalt zelf hoe het de drie functies vervult. Het concept is geen enge definitie van een bakstenen huis of een loket in het gemeentehuis, hoewel het ook die vorm mag aannemen. Er geldt dan ook geen uniform model van een Sociaal Huis voor heel Vlaanderen. Om een beter zicht te krijgen op de diversiteit van de uitwerking van het Sociaal Huis in Vlaanderen, werd aan alle lokale besturen gevraagd de vragenlijst over de uitwerking van het Sociaal Huis in te vullen. Op 3 maart 2009 werd een Omzendbrief verstuurd naar alle lokale besturen, met de vraag de vragenlijst in te vullen voor 29 mei. Op basis van de ingediende vragenlijsten proberen we in dit rapport een beeld te schetsen van sociale huizen in Vlaanderen. Van belang is aan te stippen dat er geen uitspraak wordt gedaan over de kwaliteit of de werkbaarheid van bepaalde concepten van sociaal huis goed of slecht zijn. Het betreft geen evaluatie van sociale huizen in Vlaanderen. Het rapport is bedoeld om een zicht te krijgen op de diversiteit van de uitwerking van het sociaal huis. 2

4 1. Algemene bevindingen 1.1. Respons Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingediende vragenlijsten per provincie. Tabel 1.1 Ingediende vragenlijsten per provincie Provincie Aantal gemeenten Aantal ingediend Percentage ingediend (%) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal vragenlijsten werden tijdig ingediend en konden mee worden opgenomen in het analyserapport. Dit komt neer op een respons van 80 %. Alle antwoorden en percentages opgenomen in dit rapport moeten dan ook bekeken worden ten opzichte van deze 246 vragenlijsten. Er werden nadien nog formulieren ingediend. De totale respons bedraagt 257 (83%) Algemene resultaten Verschillende elementen van het sociaal huis werden bevraagd. Lokale besturen gaven aan welk concept van sociaal huis ze ontwikkelden. Verder werden vragen gesteld in verband met de invulling van informatie-, loket-, en doorverwijsfunctie. Ook de samenwerking met partners werd bevraagd evenals de toegankelijkheid van de dienstverlening. Algemeen kunnen we stellen dat de meerderheid van de lokale besturen die de vragenlijst indienden een concept van sociaal huis heeft gerealiseerd. Slechts 24 lokale besturen geven aan nog geen sociaal huis te hebben gerealiseerd of nog bezig te zijn met de ontwikkeling ervan. Dit komt neer op 10 % van de lokale besturen die de vragenlijst indienden. Het concept van sociaal huis dat het vaakst door de lokale besturen wordt uitgewerkt is een netwerk waarbinnen voorzieningen samenwerken of een fysieke locatie waar verschillende diensten zijn samengebracht. Aan het loket werken voornamelijk administratieve krachten. De coördinatie van het sociaal huis wordt in de eerste plaats opgenomen door het OCMW, maar ook de gezamenlijke stuurgroep, waarin zowel vertegenwoordigers van OCMW als gemeente zetelen, scoort hier goed. Wat betreft de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening wordt voornamelijk gewerkt aan de bekendheid, de fysieke toegankelijkheid en de begrijpbaarheid en duidelijkheid. 3

5 2. Het sociaal huis in Vlaanderen: een overzicht 2.1. Uitwerking van het sociaal huis Het sociaal huis is een toegankelijkheidsconcept dat gericht is op een maximale toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor elke burger. Aan de lokale besturen werd gevraagd aan te geven hoe ze vorm gaven aan hun sociaal huis. Er werden vier mogelijke antwoorden geboden en er werd eveneens ruimte voorzien om een andere uitwerking toe te lichten. - fysieke locatie: het sociaal huis is ondergebracht in een gebouw - virtueel concept: het sociaal huis is niet ondergebracht in een gebouw, maar bestaat als digitale verbinding tussen verschillende hulpverleningsorganisaties - netwerk: een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met interne afspraken over doorverwijzing en aanmelding van mensen met een hulpvraag - dispatchcentrum: een dispatchcentrum houdt zich bezig met de verspreiding van de binnengekomen hulpvragen bij de betrokken organisaties of diensten fysieke locatie 127 virtueel concept 56 netwerk 113 dispatch-centrum 22 andere

6 fysieke invulling sociaal huis enkel fysiek 57 fysiek + netwerk 35 fysiek + andere invulling Van de 127 lokale besturen die aangeven met een fysieke locatie te werken zijn er 35 die eveneens een netwerk hebben uitgebouwd. 57 lokale besturen hebben hun sociaal huis enkel als een fysieke locatie uitgewerkt. Een tiental lokale besturen combineren hun fysiek sociaal huis met een andere invulling zoals het uitwerken van antennefuncties in deelgemeenten of in rusthuizen. netwerkinvulling sociaal huis enkel netwerk 30 netwerk + virtueel 14 netwerk + andere invulling lokale besturen geven gestalte aan het sociaal huis via een netwerk. 35 van deze netwerken worden uitgewerkt in combinatie met een fysieke locatie; 14 in combinatie met een virtueel sociaal huis. 37 gemeenten werken enkel met een netwerk als concept van sociaal huis. 5

7 virtuele invulling sociaal huis enkel virtueel 20 virtueel + andere invulling gemeenten ontwikkelden een virtueel concept. 20 van de 56 sociale huizen met een virtueel concept zijn enkel virtueel. 14 lokale besturen werkten een netwerk en een virtueel concept uit. Slechts drie sociale huizen combineren een virtueel concept met een fysieke locatie. 9 lokale besturen kiezen voor de combinatie van fysiek, netwerk en virtueel. 22 gemeenten werken met een dispatch-centrum. Van deze 22 gemeenten zijn er slechts drie die enkel werken met een dispatch-centrum. Het dispatch-centrum komt voornamelijk voor in combinatie met één of twee andere elementen. 6

8 2.2. Uitwerking informatiefunctie Onder informatiefunctie wordt verstaan dat het sociaal huis zo ruim mogelijk informatie verstrekt, onder meer over mogelijke opvang- en hulpvormen en bestaande voorzieningen op lokaal en regionaal niveau. Tabel Invulling informatiefunctie informatiepunt, verbonden aan de gemeente informatiepunt, verbonden aan OCMW informatiepunt, verbonden aan het Sociaal Huis mobiel informatiepunt informatiepunt in het gebouw van een derde actor telefoonnummer, verbonden aan de gemeente telefoonnummer, verbonden aan het OCMW telefoonnummer, verbonden aan het Sociaal Huis huisbezoeken folders of brochures website van de gemeente met de mogelijkheid tot vraagstelling website van het OCMW met de mogelijkheid tot vraagstelling website van het Sociaal Huis met de mogelijkheid tot vraagstelling website van de gemeente zonder mogelijkheid tot vraagstelling website van het OCMW zonder mogelijkheid tot vraagstelling website van het Sociaal Huis zonder mogelijkheid tot vraagstelling ander aanbod Een grote meerderheid van de lokale besturen meldt gebruik te maken van een informatiepunt. 172 besturen werken met een informatiepunt, verbonden aan het OCMW. Van deze 172 gemeenten organiseren er 77 ook een informatiepunt verbonden aan de gemeente. 46 lokale besturen verbinden hun informatiepunt ook aan het sociaal huis. Ook de gemeente wordt 117 keer genoemd als informatiepunt; het sociaal huis 99 keer. Een informatiepunt in het gebouw van een derde actor en het mobiel informatiepunt worden minder frequent aangehaald. 171 lokale besturen geven informatie aan de burger via folders en brochures. Geen enkele gemeente echter werkt enkel met folders en brochures. Websites, huisbezoeken en telefonische contacten worden ook regelmatig aangehaald als manieren om invulling te geven aan de informatiefunctie. 50 lokale besturen geven aan gebruik te maken van een ander aanbod. Onder dit ander aanbod vinden we onder andere volgende elementen terug: o gezamenlijke info-activiteiten van gemeente, OCMW en derde actoren 7

9 o maandelijks infoblad o gezamenlijke website o stand op evenementen o elektronisch infobord o infosessies o bewonersvergaderingen o o rondleidingen 2.3. Uitwerking loketfunctie De loketfunctie van het sociaal huis verschaft op een geïntegreerde wijze toegang tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur. De lokale besturen dienden aan te kruisen hoe het loket georganiseerd werd, welke functies het loket vervult en welke functie de balie-of de onthaalmedewerkers bekleden. Er werd ook een open tekstveld voorzien om wat meer uitleg te geven over hoe de informatie- en loketfunctie werd uitgewerkt Organisatie loketfunctie Tabel organisatie loketfunctie onthaal in gemeentehuis of gemeentegebouw 108 onthaal in OCMW of ander gebouw van het OCMW 161 onthaal in fysieke Sociaal Huis 92 samenvoeging bestaande loketten onthaal in gebouw derde actor mobiel loket telefonisch loket elektronisch loket ander aanbod De loketfunctie gebeurt voornamelijk in een OCMW-gebouw (161), gevolgd door onthaal in het gemeentehuis of ander gemeentegebouw (108). In 59 lokale besturen wordt de loketfunctie vervuld zowel door OCMW als door gemeente, in 48 lokale besturen enkel in 8

10 gebouwen van het OCMW en slechts in 3 lokale besturen enkel in gebouwen van de gemeente. In 92 lokale besturen gebeurt het onthaal in het fysieke sociaal huis. Het telefonisch en elektronisch loket volgen het fysieke onthaal op. Hiervan is er één lokaal bestuur dat uitsluitend gebruik maakt van het telefonisch loket en 6 lokale besturen die uitsluitend gebruik maken van het elektronische loket in het kader van het sociaal huis. De 100 andere lokale besturen die werken met een telefonisch loket combineren dit met een fysiek loket. De andere invullingen van de loketfunctie die werden genoemd in de bevraging worden hieronder kort opgesomd: o digitaal loket o via mailadres o loketten in deelgemeentes o dienstencentrum/buurthuis/ Functies loket Met betrekking tot de functies van het loket werden volgende antwoordmogelijkheden geboden: - signaalfunctie: het loket signaleert knelpunten en behoeften aan lokale besturen - vraagverheldering: een medewerker herformuleert de vraag als de cliënt zijn vraag moeilijk kan verwoorden of als hij verschillende problemen tegelijk wil aankaarten - intake: een medewerker voert verschillende gesprekken met de cliënt als opstap naar hulpverlening - sociale administratie: een medewerker brengt aanvragen en formaliteiten in orde op het vlak van sociale rechten - rechtendetectie en proactieve dienstverlening: het sociaal huis biedt de klant op eigen initiatief dienstverlening op basis van de informatie waarover het al beschikt of op basis van de informatie uit de rechtenverkenner De categorie andere functie werd eveneens opgenomen bij deze vraag. 9

11 Tabel invulling loketfunctie signaalfunctie 166 vraagverheldering 205 intake 131 sociale administratie 167 rechtendetectie of proactieve dienstverlening 150 andere functie Vraagverheldering wordt door 205 van de 246 gemeenten aangehaald als een functie van het loket. Sociale administratie en signaalfunctie werden door respectievelijk 167 en 166 lokale besturen vermeld als functie van het loket. In 76 gemeenten worden alle voormelde functies uitgevoerd door het loket Functie balie- of onthaalmedewerker Tabel functie balie- of onthaalmedewerker administratieve kracht 103 maatschappelijk werker 24 administratieve kracht en maatschappelijk werker 70 andere

12 In 24 sociale huizen wordt de balie beheerd door een maatschappelijk werker. Een administratieve kracht vervult de rol van baliemedewerker in 103 sociale huizen. 70 lokale besturen kozen ervoor om de balie- en onthaalfunctie te laten uitoefenen door zowel een administratieve kracht als een maatschappelijk werker. Bij 9 lokale besturen neemt nog een andere persoon deze functie waar: - coördinator lokaal sociaal beleid - dienstverantwoordelijke - dispatcher - conciërge - stafmedewerker/hoofdmaatschappelijk werker Uitwerking loketfunctie: algemeen Verschillende lokale besturen geven aan dat het fysiek loket de eerste stap is naar een verdere dienstverlening. De baliebediende ontvangt de mensen, verheldert beknopt de vraag en behandelt eenvoudige vragen. Bij uitgebreide vragen wordt doorverwezen. Het onthaalloket wordt eveneens vaak beschreven als het centrale aanspreekpunt en informatieloket waar elke burger een antwoord kan vinden op alle vragen in verband met welzijn. Bestaande toegangspoorten worden beter op elkaar afgestemd. Er ontstaan netwerken van loketten. Het baliepersoneel kreeg in vele lokale besturen extra opleidingen. Enkele lokale besturen gaan ook dieper in op de registratie aan het loket. In enkele lokale besturen wordt iedere aanmelding genoteerd. 11

13 2.4. Uitwerking doorverwijsfunctie Onder doorverwijsfunctie wordt verstaan dat het sociaal huis een ruime samenwerking tot stand brengt met lokale besturen. In de vragenlijst werd gepeild naar de organisatie van de doorverwijsfunctie en de registratie van hulpvragen Organisatie doorverwijsfunctie De lokale besturen konden kiezen uit volgende keuzelijst of konden kiezen voor de optie andere werkwijze en deze toelichten: - cliëntvolgsysteem: de vraag van de cliënt en alle ondernomen stappen in het kader van die hulpvraag worden geregistreerd - gemeenschappelijke informaticatoepassing voor verschillende organisaties of diensten - papieren doorverwijssysteem - integratie van (mini-) Sociale Kaart - structureel overleg met (nieuwe) partners: dat is het overleg tussen de partners die betrokken zijn bij een systematisch periodiek overleg op cliëntniveau Tabel organisatie doorverwijsfunctie geen doorverwijsfunctie 20 cliëntvolgsysteem 89 gemeenschappelijke informaticatoepassing 54 papieren doorverwijssysteem 75 integratie Sociale Kaart 103 structureel overleg partners 112 andere werkwijze

14 20 lokale besturen maken geen melding van een doorverwijsfunctie. Het merendeel van de lokale besturen combineert meerdere vormen van doorverwijzing. Structureel overleg met partners wordt door 77% van de lokale besturen aangehaald als manier van doorverwijzen. Het structureel overleg gaat bijna in alle gevallen hand in hand met een andere manier van doorverwijzen. 14 lokale besturen maken enkel gebruik van de Sociale Kaart om de doorverwijzingsfunctie te organiseren. De overige 89 gemeenten die gebruik maken van de Sociale Kaart doen dit in combinatie met een ander instrument. Ook een cliëntvolgsysteem wordt in hoofdzaak samen met een ander instrument gebruikt. Slechts 16 lokale besturen maken enkel gebruik van een cliëntvolgsysteem waarbij de vraag van de cliënt en alle ondernomen stappen in het kader van die hulpvraag worden geregistreerd, om de doorverwijzing te organiseren. Een gemeenschappelijke informaticatoepassing wordt altijd ondersteund door ander manieren van doorverwijzen. 66 lokale besturen geven aan gebruik te maken van een andere werkwijze. Volgende werkwijzen werden hier onder andere vermeld: - samenwerkingsovereenkomsten met verschillende partners - productencatalogus - persoonlijke begeleiding; telefonische contacten - ad hoc overleg - digitaal sociaal huis Registratie hulpvragen Hulpvragen zijn alle vragen die aan het loket of de balie gesteld worden en die daar onmiddellijk kunnen worden behandel, of waarbij kan worden doorverwezen. Volgende antwoordmogelijkheden werden aangeboden: - geen registratie - geen systematische registratie - een registratiesysteem dat alleen binnen het lokaal bestuur (gemeente of OCMW) gebruikt wordt - een registratiesysteem dat ook voor externe partners openstaat - ander registratiesysteem 13

15 Tabel registratie hulpvragen geen registratie 28 geen systematische registratie 66 registratiesysteem binnen lokaal bestuur 127 registratiesysteem met externe partners 7 andere registratiewijze lokale besturen registreren de hulpvragen (tot nu toe) niet. 127 lokale besturen maken gebruik van een registratiesysteem binnen het lokaal bestuur. 7 lokale besturen werkten een registratiesysteem met externe partners uit. In 66 lokale besturen wordt er niet systematisch geregistreerd. Lokale besturen die op een andere manier registreren geven vooral aan dat enkel de verplicht te registreren hulpverleningsaanvragen worden geregistreerd Uitwerking doorverwijsfunctie: algemeen Enkele lokale besturen hebben geen doorverwijssyteem uitgewerkt. Doorverwijzing gebeurt ad hoc. Andere lokale besturen ontwikkelden een productencatalogus (al dan niet digitaal) en maken gebruik van de sociale kaart. De cliënt wordt geïnformeerd en doorverwezen. Binnen de uitwerking van de doorverwijsfunctie wordt ook aandacht besteed aan het personeel. Er worden gemeenschappelijke vormingen voor personeelsleden georganiseerd; onthaalbedienden komen samen om de werking van de loketten te evalueren; onthaalsupervisoren overleggen; In sommige gevallen wordt de cliënt niet enkel geïnformeerd, maar wordt de bevoegde partner ook op de hoogte gebracht van de verwijzing. Er worden structurele samenwerkingsverbanden aangegaan. Sommige lokale besturen gaan nog verder en regelen direct een afspraak bij de betrokken dienst voor de cliënt. 14

16 2.5. Samenwerking Via de vragenlijst werd gepeild naar de partners met wie wordt samengewerkt en welke vorm(en) deze samenwerking aanneemt Samenwerking met externe partners Tabel externe partners CAW CGG samenlevingsopbouw SIT CAD CLB private initiatieven voor kinderopvang VDAB RVA werkwinkel PWA sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij ziekenfondsen justitiële diensten buurtcentra LOGO provincie vrijwilligersorganisaties consultatiebureau K&G verenigingen waar armen het woord nemen huurdersbond cliënten- of patiëntenorganisaties gebruikersorganisaties vakbonden nutsvoorzieningen thuiszorgorganisaties ouderenvoorzieningen private initiatieven voor gezins- en opvoedingsondersteuning andere partner De meest voorkomende partners waar mee wordt samengewerkt in het sociaal huis zijn: centrum voor algemeen welzijnswerk, centrum voor alcohol- en drugspreventie, rijksdienst 15

17 voor arbeidsvoorziening, plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij, ziekenfondsen, lokaal gezondheidsoverleg, nutsvoorzieningen en thuiszorgorganisaties. Volgende partners werden minder genoemd door de lokale besturen: buurtcentra, cliënten- of patiëntenorganisaties en gebruikersorganisaties. Tabel samenwerkingsvorm met externe partners zitdag 150 volledig ingebed 30 formele samenwerkingsovereenkomst afsprakensysteem overleg op cliëntniveau 149 andere samenwerkingsvorm lokale besturen betrekken hun partners via zitdagen. Van deze 150 zijn er 64 die eveneens overleg plegen op cliëntniveau met hun partners. 85 gemeenten overleggen met partners op cliëntniveau zonder dat er zitdagen door de partners worden georganiseerd. 109 lokale besturen stelden formele samenwerkingsovereenkomsten op met hun partners. Andere samenwerkingvormen die voorkwamen in de vragenlijst: stuurgroep sociaal huis, informele contacten, antennepunten. 16

18 Samenwerking met interne partners lokale dienstencentra 82 ouderenvoorzieningen 162 initiatieven voor kinderopvang 162 huisvestings- of woondiensten 152 tewerkstellingsdiensten 156 vrijwilligersdiensten 127 andere partner Ongeveer 65% van de lokale besturen werkt samen met ouderenvoorzieningen, initiatieven voor kinderopvang, huisvestings- of woondiensten en tewerkstellingsdiensten. Lokale dienstencentra worden door 33% van de gemeenten genoemd als samenwerkingspartners. Andere partners die werden toegevoegd aan het keuzelijstje zijn onder andere: politie, werkwinkel, juridische dienstverlening, woonwijzer, seniorenraad, opvoedingswinkel en diverse stedelijke diensten. 17

19 2.6. Coördinatie Coördinatierol sociaal huis OCMW-bestuur 105 gemeentebestuur 18 OCMW-administratie 57 gemeente-administratie 10 afwisselend naargelang materie 20 afwisselend volgens afspraak 9 gezamenlijke stuurgroep 113 andere instantie In 113 gemeenten staat een gezamenlijke stuurgroep in voor de coördinatie van het sociaal huis. In 65 van deze gemeenten is de gezamenlijke stuurgroep ook het enige orgaan dat instaat voor de coördinatie. Verder blijkt uit de bevraging dat het voornamelijk de organen van het OCMW zijn die het sociaal huis coördineren (OCMW-bestuur en OCMW-administratie) Indien een andere instantie deze coördinatietaak op zich neemt dan wordt vooral een persoon genoemd in plaats van een instantie. De welzijnscoördinator, hoofdmaatschappelijk werker of de secretaris van het OCMW worden hier genoemd. 18

20 2.7. Toegankelijkheid Een laatste thema dat aan bod kwam in de bevraging handelt over toegankelijkheid van het sociaal huis. Aan de lokale besturen werd gevraagd aan welke vorm van toegankelijkheid wordt gewerkt. fysieke toegankelijkheid 184 bekendheid 210 openingsuren 150 bereikbaarheid 97 nabijheid verhogen 102 begrijpbaarheid en duidelijkheid 164 andere vorm We kunnen concluderen dat voornamelijk wordt gewerkt aan bekendheid van het sociaal huis, fysieke toegankelijkheid, begrijpbaarheid en duidelijkheid en openingsuren. Bereikbaarheid en nabijheid worden door ongeveer 40 % van de lokale besturen genoemd. Andere vormen van toegankelijkheid die werden genoemd: permanentie, digitaal, huisbezoeken, betaalbaarheid Uitdagingen sociaal huis Verschillende uitdagingen werden door de lokale besturen geformuleerd, voornamelijk met betrekking tot samenwerking en toegankelijkheid. Ook algemene elementen zoals het proces gaande houden en verdere inhoudelijke uitwerking van het sociaal huis kwamen regelmatig aan bod. 19

21 Samenwerking: - maximale inzetbaarheid van specialisaties van de partner - verder afstemming tussen de bestaande diensten van gemeente en OCMW - samenwerkingsverbanden met lokale actoren verder uitbouwen - uitbreiding van de thema s en nauwere samenwerking met derden - meer externe actoren kunnen betrekken - de werking dient nog beter afgestemd te worden; de samenwerking en communicatie tussen die diensten van beide besturen moet ingekaderd worden in een structureel afsprakenschema - verbeteren van interne en externe communicatie - samenwerking verder formaliseren Toegankelijkheid; - beter bekend maken van de dienstverlening - drempel verlagen - het verbeteren van dienstverlening voor de burger door het uitbouwen van een geïntegreerd loket voor alle sociale dienstverlening, waardoor de toegankelijkheid wordt verhoogd - optimaliseren van eigen dienstverlening: preventief en pro-actief werken - bekendheid en laagdrempeligheid - blijvend zorg dragen voor een goede communicatie met de burger - de grote uitdaging is de toegankelijkheid en bereikbaarheid verder uitbouwen want vele mensen vinden de weg nog niet naar hulpverlening of vinden de drempel te hoog - het beleid afstemmen op de kansarme doelgroepen - de grote uitdaging is het realiseren van een breed laagdrempelig onthaal met goed opgeleid personeel - up to date houden allerlei informatie instrumenten - de voornaamste punten zijn toegankelijkheid verhogen en de bekendheid promoten - realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor iedere burger, ook diegene die moeilijk te bereiken zijn - een optimale toeleiding van de potentiële gebruikers van welzijnsvoorzieningen naar de geëigende voorziening(en) 20

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Synthese HIVA-rapport: Lokaal sociaal beleid: de intenties onder de loep. Beleidsplananalyse Leen Sannen o.l.v.tine Van Regenmortel

Synthese HIVA-rapport: Lokaal sociaal beleid: de intenties onder de loep. Beleidsplananalyse Leen Sannen o.l.v.tine Van Regenmortel 1 Synthese HIVA-rapport: Lokaal sociaal beleid: de intenties onder de loep. Beleidsplananalyse 2008-2014 Leen Sannen o.l.v.tine Van Regenmortel Tine Van Regenmortel februari 2009 In opdracht van het Departement

Nadere informatie

Het Herenthoutse Herenthuis Auteur: Peter Sels

Het Herenthoutse Herenthuis Auteur: Peter Sels Het Herenthoutse Herenthuis Auteur: Peter Sels Context voorgeschiedenis Herenthout (8717 inwoners) is gelegen in de Antwerpse Kempen. Eind 2005 werd het eerste Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006-2007 (=stappenplan)

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis Sociaal Huis Herenthout Herenthuis Context en voorgeschiedenis Herenthout telt 8717 inwoners en is gelegen in de Antwerpse Kempen Eind 2005 werd het stappenplan LSB opgemaakt Omgevingsanalyse, inventaris

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen een andere bril een andere kijk dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar maatschappelijke dienstverlening en wie

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring VR 2017 2402 DOC.0170/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN,VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

welzijnshuis Stad, OCMW en welzijnspartners gaan samenwonen

welzijnshuis Stad, OCMW en welzijnspartners gaan samenwonen welzijnshuis Stad, OCMW en welzijnspartners gaan samenwonen Hoe aangepakt? Werkgroep welzijnshuis (diensthoofden welzijn en sociale dienst OCMW) Sub-Werkgroepen: (vertegenwoordiging van elke partner) -

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Naar sterke lokale netwerken tegen armoede Over het belang van netwerken en generalistische hulpverleningsorganisaties

Naar sterke lokale netwerken tegen armoede Over het belang van netwerken en generalistische hulpverleningsorganisaties Naar sterke lokale netwerken tegen armoede Over het belang van netwerken en generalistische hulpverleningsorganisaties Peter.Raeymaeckers@ua.ac.be OASeS-UA HUB 0 Structuur Netwerken Wanneer werken netwerken?

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2

Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2 Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving. Informatie

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

Geïntegreerd breed onthaal Gent

Geïntegreerd breed onthaal Gent Geïntegreerd breed onthaal Gent Expertengroep 25 oktober 2016 Agenda 1. Verwelkoming en voorstellingsrondje 2. Voorstelling project geïntegreerd breed onthaal Gent 3. Bespreking van de mogelijkheden, fasering

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Coördinatie en regie van lokale woonzorgnetwerken

Coördinatie en regie van lokale woonzorgnetwerken Coördinatie en regie van lokale woonzorgnetwerken Bram Verschuere Universiteit Gent Bram.Verschuere@Ugent.be @VerschuereBram VOORBEELDEN VAN LOKALE REGIE EN COORDINATIE IN DE SFEER VAN WELZIJN - Lokaal

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang

Lokaal loket kinderopvang Lokaal loket kinderopvang Goedgekeurd op Directiecomité VVSG Afdeling OCMW s en Directiecomité VVSG 1 Inleiding In het kader van het decreet voorschoolse kinderopvang en binnen de door de Vlaamse regering

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Gezinnen ondersteunen op vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kind(eren) sociale, informele netwerken rondom gezinnen bevorderen en ondersteunen Preventie: problemen (gezondheid, ontwikkeling,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Opvoedingswinkel Mortsel

Jaarverslag 2016 Opvoedingswinkel Mortsel Jaarverslag 216 Opvoedingswinkel Mortsel Inleiding De Opvoedingswinkel te Mortsel met punten in Borsbeek, Edegem en Kontich ging van start in 213. We kozen er dit jaar voor om de cijfers in dit jaarverslag

Nadere informatie

GBO Procesbegeleiding INLEIDING De ijsberg smelt! Startmoment GBO Ontmoeting partners pilootprojecten Opstart lerend netwerk bovenlokaal

GBO Procesbegeleiding INLEIDING De ijsberg smelt! Startmoment GBO Ontmoeting partners pilootprojecten Opstart lerend netwerk bovenlokaal GBO Procesbegeleiding INLEIDING De ijsberg smelt! Startmoment GBO Ontmoeting partners pilootprojecten Opstart lerend netwerk bovenlokaal Visie procesbegeleiding en tijdpad GBO Zoersel Huis van de Zorg

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

JAC Jongerenaanbod CAW Boom Mechelen Lier

JAC Jongerenaanbod CAW Boom Mechelen Lier JAC Jongerenaanbod CAW Boom Mechelen Lier 1. KNELPUNTEN Weinig instroom Bereiken de meest kwetsbare jongeren weinig tot niet (bvb. geen allochtonen, kansarmen, ) Jongeren haken af op 5 gesprekken en bij

Nadere informatie

13/01/2016. Wat is een SEL. Zorgaanbieders. Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem

13/01/2016. Wat is een SEL. Zorgaanbieders. Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem Wat is een SEL SamenwerkingsInitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Of een pluralistische samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide Jongerenhulp op het wereld wijde web een rough guide Jongeren Advies Centrum zo laagdrempelig mogelijk informatie, advies en begeleiding jongeren van 12 tot 25 jaar gratis en anoniem, beroepsgeheim Jongeren

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

ISCinternettensamenwerkingscel

ISCinternettensamenwerkingscel PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING: DE HUIZEN VAN HET KIND EN DE CLB S 1. INLEIDING Met deze nota willen we een kader meegeven aan de CLB s en de actoren binnen de huizen van het kind om tot optimale samenwerking

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker VVSG Inspiratiedag 20 maart 2014 Situering binnen een ruimere context Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Praktijkgetuigenissen vanuit de proefgemeenten

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie