Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g Klik hier voor de leeswijzer Klik hier voor de inhoudsopgave

2 2 Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over Met dit document leggen we verantwoording af over onze doelen, activiteiten en resultaten. Dit jaarverslag is vormgegeven als een interactief pdf-bestand. U kunt door het digitale document bladeren alsof u een website aan het bekijken bent. Oranjegekleurde woorden zijn aan te klikken en brengen u naar het desbetreffende hoofdstuk, de paragraaf of bijlage. Bladeren kan ook met deze knoppen: en. Met deze knop keert u terug naar de inhoudsopgave, waar u desgewenst verder kunt zoeken naar onderwerpen die u interesseren. Wat staat waar? Dit jaarverslag is ingedeeld in de hoofdstukken Organisatie, Onderwijs, Personeel, Bedrijfsvoering en Financiën. In de tabel hieronder zijn de koersuitspraken uit ons strategisch document gekoppeld aan deze hoofdstukken. Koersuitspraak Onderwijs Personeel Bedrijfsvoering Financiën Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs, zodat elke deelnemer zijn talent kan laten groeien. 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Percentage VSV (ongekwalificeerde uitstroom) 3.4 Onderwijsontwikkeling 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Wij tonen bezielend leiderschap: we inspireren, verbinden en coachen. Wij werken met bevlogen en professionele medewerkers. 4.1 Kwaliteitsverhoging docenten en management 4.5 Onderzoek Werken bij het Alfa-college 4.1 Kwaliteitsverhoging docenten en management 4.3 Vitaliteit 4.5 Onderzoek Werken bij het Alfa-college Wij geven ons onderwijs vorm in dialoog met onze partners in de regio. 1.6 Instellingsadviesraad 1.7 Belanghebbenden 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.9 Maatschappelijke onderneming Wij kiezen bij de inzet van onze middelen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Bijlage 11 Financiën Bijlage 12 Controleverklaring

3 3 In de tabel hieronder is weergegeven welke onderwerpen in dit jaarverslag relevant zijn voor diverse belanghebbenden. Belanghebbenden Onderwerpen Belanghebbenden Onderwerpen Bedrijven/instellingen Macrodoelmatigheid Afnemend onderwijs Macrodoelmatigheid Instellingsadviesraad Onderwijsontwikkeling in de regio Belanghebbenden Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Onderwijsontwikkeling Bijlage 6 Onderwijsrendement Studiesucces Bijlage 13 Beroepsopleidingen Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Onderwijsontwikkeling in de regio Maatschappelijke onderneming Bijlage 13 Beroepsopleidingen Provincie Het Alfa-college Strategie Macrodoelmatigheid Onderwijsontwikkeling in de regio Deelnemers Studentenraad Maatschappelijke onderneming Deelnemerstevredenheid Bijlage 5 Aantal deelnemers Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Bijlage 7 Personeel Terugdringen ongekwalificeerde uitstroom Bijlage 11 Financiën Burgerschap Internationalisering Bijlage 13 Beroepsopleidingen Gemeente Het Alfa-college Strategie Macrodoelmatigheid Ouders Studiesucces Onderwijsontwikkeling in de regio Deelnemerstevredenheid Maatschappelijke onderneming Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Bijlage 5 Aantal deelnemers Bijlage 13 Beroepsopleidingen Bijlage 7 Personeel Oud-deelnemers Deelnemerstevredenheid (MBO-kaart en VAVO-kaart) Bijlage 11 Financiën Onderwijsontwikkeling in de regio Toeleverend onderwijs Macrodoelmatigheid Studiesucces Deelnemerstevredenheid Terugdringen ongekwalificeerde uitstroom Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Onderwijsontwikkeling in de regio Bijlage 4 Toegankelijkheid Bijlage 6 Onderwijsrendement Bijlage 13 Beroepsopleidingen

4 4 > ALLE ITEMS ZIJN AAN TE KLIKKEN Organisatie (inclusief organigram) Raad van Toezicht Naleving governance code Ondernemingsraad Studentenraad Instellingsadviesraad Belanghebbenden Strategische keuzes Ontwikkelingen Speerpunten Macrodoelmatigheid Focus op vakmanschap Kwaliteitsborging Evaluatie doelen Alfa-college: geheid beter! Studiesucces Deelnemerstevredenheid Terugdringen ongekwalificeerde uitstroom Onderwijsontwikkeling Onderwijsontwikkeling in de regio Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Burgerschap en identiteit Christelijke identiteit Maatschappelijke onderneming Internationalisering Kwaliteitsverhoging docenten en management Ontsluiten en verbeteren managementinformatie P&O Vitaliteit Verzuim Onderzoek Werken bij het Alfa-college Huisvesting ICT O4O Marketing, communicatie en voorlichting Managementinformatietool Duurzaamheid Juridische structuur Resultaat 2012 in relatie tot de financiële doelstellingen Ontwikkelingen Kengetallen inclusief liquiditeitspositie Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 59 2 Verantwoording taal en rekenen 60 3 Stagebox 61 4 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 62 5 Aantal deelnemers 63 6 Onderwijsrendement 66 7 Personeel 67 8 Invloed van belanghebbenden 75 9 Nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht Financiën Controleverklaring Beroepsopleidingen Lijst van afkortingen Namen en adres 87 Colofon 88

5 5 In het voorliggende jaarverslag leggen we verantwoording af over wat we wilden in 2012, wat we ervoor hebben gedaan, welke resultaten we ermee behaald hebben en wat we gaan doen als vervolg daarop. Als we in het bestek van dit voorwoord kort terugkijken op 2012 dan verheugt het ons dat de activiteiten die we hebben ondernomen, hebben geleid tot de gewenste verbeteringen. Zo zijn we blij met de stijging van onze jaar- en diplomaresultaten en met het relatief lage VSV-percentage. Onze grote inzet op de kwaliteitsborging en het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn hebben dus effect. We zijn er echter nog niet en gaan daarom door op de ingeslagen weg waarbij we vooral willen inzetten op hulp aan onze opleidingsmanagers en hun teams. Ook zijn we blij met de blijvende daling van ons verzuimpercentage. We hebben meer dan ons doel bereikt door een gezamenlijke grote inspanning van de dienst P&O en onze leidinggevenden. Hierdoor maken we minder kosten; nog belangrijker is echter dat het sterk gedaalde verzuim zorgt voor meer continuïteit in ons onderwijs en in de teams. Het blijft van belang om ook in 2013 over het omgaan met verzuim de goede gesprekken te voeren met onze medewerkers. Daarnaast hebben onze activiteiten ertoe geleid dat we financieel in control zijn. Dat is mogelijk dankzij de adequate financiële maandrapportages, de mede daardoor grote begrotingsdiscipline van onze directeuren en de feedback die we ontvangen van de auditcommissie. Dat geeft een goede basis om ook in 2013 aandacht te blijven houden voor onder andere het efficiënter werken en het bevorderen van de externe mobiliteit. In 2012 hebben we een sterke koerswijziging ingezet als het gaat om de administratieve processen voor ons onderwijs. Eind 2011 bleek uit de desbetreffende evaluatie dat het door ons geïntroduceerde concept front office-back office niet leidde tot de gewenste kwaliteit van dienstverlening. Dat was een harde les, maar we hebben ons lerend opgesteld. In 2012 hebben we samen met onderwijs en bedrijfsvoering een visie ontwikkeld op deze administratieve processen, een visie gericht op verhoging van kwaliteit van de dienstverlening en een efficiënte inzet van tijd en medewerkers. Dat was een spannend proces dat in 2012 de eerste positieve resultaten heeft opgeleverd. In 2013 gaan we deze visie verder implementeren. Ondanks de positieve resultaten blijven de door onze medewerkers gevoelde werkbelasting en het steeds weer terugkerende gevoel van gebrek aan steun van het management punten van zorg. In dit kader zijn goede eerste stappen gezet, zoals de ingevoerde verdeling van de lump sum op basis van een met de directeuren overeengekomen deelnemer-docentratio, de activiteiten die worden ontplooid in het kader van het vitaliteitsbeleid, de uitnodiging tot professionalisering aan onze medewerkers en de in gang gezette cyclus van ontwikkelingsgesprekken. De spanning tussen steun door het management en het nemen van eigen verantwoordelijkheid is echter nog te groot. Mede op basis van teacher in the lead willen we in 2013 werken aan het verminderen van deze spanning. Bij het maken van onze plannen voor 2012 was er nog geen sprake van de beroering die ontstond ten gevolge van de val van Amarantis. Vanuit governance-perspectief was dat een belangrijk signaal voor de Bve-sector. Ook voor ons ROC heeft dat betekend dat we ons, ook samen met de Raad van Toezicht, hebben gebogen over de governance van ons ROC. Dat heeft geleid tot het maken van regelingen op gebieden waar we tekortschoten (klokkenluidersregeling, integriteitscode en een regeling

6 6 nevenwerkzaamheden). Tegelijkertijd benadrukt het nog weer eens het grote belang van een goed managementinformatiesysteem waaraan we in 2012 hebben gewerkt. Dit systeem vormt de backbone van onze inspanningen op het gebied van kwaliteitsborging en draagt eraan bij dat we financieel in control blijven. Regelingen en managementinformatie maken echter nog geen integere organisatie. Daarvoor zijn ook van belang dat we handelen naar onze waarden, dat we ons tegenspel organiseren en dat we met een open mind in ons werk staan. Ons jaarverslag 2012 is een lijvig document geworden. Door het te ontwikkelen als document ten behoeve van het gebruik in een digitale omgeving, heeft het vele snelle verwijsmogelijkheden waardoor lezers die op zoek zijn naar specifieke onderwerpen gemakkelijk en snel hun weg kunnen vinden. Daarnaast biedt het aan lezers die een beeld willen hebben van het geheel van onze activiteiten en resultaten, een goed inzicht daarin. Wat ook uw insteek is bij het lezen van ons geïntegreerd jaarverslag 2012, mocht u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan ontvangen wij die graag van u. College van Bestuur Engel Antonides, voorzitter Christien de Graaff, lid

7 7 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Naleving governance code 1.4 Ondernemingsraad 1.5 Studentenraad 1.6 Instellingsadviesraad 1.7 Belanghebbenden 1.1 Organisatie Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in de regio s Groningen, Hoogeveen en Hardenberg. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de thema s Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (beide gekoppeld aan Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie. Hiernaast staan enkele kengetallen voor de verschillende regio s. deelnemers medewerkers mbo educatie/vavo aantal fte Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg subtotaal service-unit en CvB totaal In de regio s zijn opleidingen te volgen op het gebied van Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen, Economie en Dienstverlening en Techniek en ICT. Daarnaast zijn er activiteiten in het kader van een Leven Lang Leren, gericht op cursussen en trajecten voor volwassenen.

8 8 1.1 Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Naleving governance code 1.4 Ondernemingsraad 1.5 Studentenraad 1.6 Instellingsadviesraad 1.7 Belanghebbenden Aanpassingen inrichting organisatie Als uitvloeisel van de evaluatie van de reorganisatie Alfa-college: geheid beter! heeft een werkgroep zich op verzoek van het College van Bestuur gebogen over een aantal besturings- en inrichtingsvragen. Eind 2012 heeft College van Bestuur de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep overgenomen en dat heeft geleid tot de volgende aanpassingen in de inrichting van het Alfa-college per 1 januari 2013: de service-unit Onderwijs- en Organisatieontwikkeling (O&O) is opgeheven; de diensten Marketing, Communicatie en Voorlichting (MCV) en Personeel en Organisatie (P&O) worden onderdeel van de service-unit Bedrijfsvoering; de dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg (O&K) wordt een centrale eenheid die rechtstreeks wordt aangestuurd door het College van Bestuur; de regio Groningen wordt ook na realisatie van de nieuwbouw aan de Boumaboulevard gezamenlijk aangestuurd door vier directeuren (waarbij elke directeur verantwoordelijk is voor het onderwijs op één locatie). Het aangepaste organigram staat hiernaast afgebeeld. directeur regio Hardenberg cf. regio Hoogeveen opleidingsmanager 1 bestuurssecretariaat centrale eenh. P&C directeur regio Hoogeveen opleidingsmanager 2 onderwijsteam 1 directeur regio Groningen opleidingsmanager N onderwijsteam N Raad van Toezicht College van Bestuur cf. regio Hoogeveen diensthoofd MCV team Db/Olc Mogelijke overige teams regio s: Db = Tweedelijns Deelnemersbegeleiding Olc = Open Leercentrum directeur regio Groningen directeur regio Groningen diensthoofd P&O hoofd centrale eenh. O&K diensthoofd F&A directeur regio Groningen Deelnemersraad Ondernemingsraad diensthoofd ICT directeur service-unit Bedrijfsvoering diensthoofd FAC Diensten en centrale eenheden: F&A = Financiën en Administratie ICT = Informatie- en communicatietechnologie FAC = Facilitaire Zaken MCV = Marketing, Communicatie en Voorl. P&O = Personeel en Organisatie O&K = Onderwijs en Kwaliteitszorg P&C = Planning en Control = regiodirectie Groningen: vier directeuren elk verantwoordelijk voor één locatie en collectief verantwoordelijk voor de regio

9 9 1.1 Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Naleving governance code 1.4 Ondernemingsraad 1.5 Studentenraad 1.6 Instellingsadviesraad 1.7 Belanghebbenden 1.2 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het interne toezicht op het Alfa-college. Naast het uitvoeren van zijn intern toezichthoudende taak, adviseert de Raad van Toezicht College van Bestuur gevraagd en ongevraagd en heeft de Raad van Toezicht als werkgever formele taken op het gebied van het benoemen, ontslaan en belonen van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in 2012 in zijn vergaderingen onder andere aandacht besteed aan: uitruil opleidingen Bouw en Automotive met Noorderpoort uitruil opleidingen Metaal-, Elektro-, Installatie- en Procestechniek met Noorderpoort overdracht van opleidingen in Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en Ruinen met Drenthe College kaders opleidingenaanbod toezichtkader Inspectie van het Onderwijs oordeel Inspectie van het Onderwijs n.a.v. instellingsbezoek oordelen Inspectie van het Onderwijs op basis van specifieke onderzoeken aanpassing treasury statuut managementletter 2011 risicobeheersings- en controlesysteem voortgang ver-/nieuwbouwprojecten leiderschap en besturing/covey jaarrekening 2011 jaarverslag 2011 kaderbrief 2012/2013 begroting 2013 resultaat strategische risico-analyse functioneren Raad van Toezicht vacatures Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kende in 2012 de volgende samenstelling: de heer prof. mr. dr. A.H.M. Dölle, voorzitter (tot en met 24 juli 2012) de heer drs. J.H. Kreuze RE RA, vice-voorzitter en voorzitter a.i. m.i.v. 1 september 2012 mevrouw P.M. Baarslag-de Mönnink, lid mevrouw dr. S.F. Brouwer-Keij MBA, lid de heer drs. L. Dijkema, lid de heer prof. dr. F. de Lange, lid de heer G. Woltjer MHD, lid Over het jaar 2012 werd voor de Raad van Toezicht een schaduw geworpen door het zeer onverwachte overlijden op 24 juli van Alfons Dölle. Hij was onze voorzitter sinds oktober We hebben hem leren kennen als een toezichthouder met een eigen visie op het middelbaar beroepsonderwijs en educatie, waarbij hij zich sterk verantwoordelijk voelde voor de christelijke identiteit van het Alfacollege. Daarnaast hadden het welbevinden van de medewerkers en deelnemers zijn voortdurende aandacht. In Alfons Dölle hebben we niet alleen een kundig en betrokken voorzitter verloren, maar bovenal een aimabel mens. In het najaar van 2012 hebben we besloten om extern een nieuwe voorzitter te werven. Omdat mevrouw Baarslag eind 2012 statutair niet herbenoembaar was als lid, zijn de vacatures voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht uit de regio Hardenberg gelijktijdig opengesteld. Ten behoeve van deze werving is voor elke functie een profiel opgesteld. Deze profielen zijn ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad, de Studentenraad en aan het College van Bestuur. De vacatures zijn verspreid via het Alfa-college intranet, via de Alfa-college website, via de website van Noorderlink, via Twitter en via Linked-in. Daarnaast zijn mogelijk geschikte kandidaten door leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur benaderd. De reacties op de vacatures waren van dien aard, dat we hebben besloten om eerst de selectieprocedure voor de voorzittersfunctie af te ronden. Deze procedure heeft ertoe geleid dat we op voordracht van de selectiecommissie (bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht; de voorzitter van het College van Bestuur adviseerde de commissie) in onze vergadering van 14 december jl. Margreeth Smilde hebben benoemd tot onze nieuwe voorzitter. Met ingang van de vergadering van de Raad van Toezicht op 8 februari 2013 oefent zij de voorzittersfunctie uit. Begin 2013 is de procedure voor selectie van een nieuw lid afgerond. In die functie is Meine Fernhout benoemd. In 2012 hebben we veel aandacht besteed aan het thema governance. In de eerste plaats hebben we dat gedaan door ons te bezinnen op onze rol en taak. Als leden van de Raad van Toezicht willen we ons werk uitvoeren met betrokken distantie. In een notitie heeft Alfons Dölle die paradox nader uitgewerkt. Helaas heeft

10 Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Naleving governance code 1.4 Ondernemingsraad 1.5 Studentenraad 1.6 Instellingsadviesraad 1.7 Belanghebbenden hij de afrondende bespreking ervan niet meer meegemaakt. In onze vergadering in september hebben we de notitie vastgesteld. In deze notitie worden een aantal toezichtscategorieën onderscheiden (o.a. financieel, onderwijskwaliteit, identiteit en onderwijsinhoud) en wordt per categorie aangegeven wat de mate van betrokkenheid dan wel distantie zou moeten zijn en worden er suggesties gedaan om dat nader in te vullen. Daarnaast wordt in de notitie ingegaan op onze relatie met relevante stakeholders. Deze notitie wordt in 2013 uitgewerkt in een reglement voor de Raad van Toezicht. Ook hebben we gesproken over de eisen die worden gesteld aan het lidmaatschap van de MBO Raad. We kunnen ons vinden in deze eisen. Met het College van Bestuur hebben we gesproken over de mate waaraan we er reeds aan voldoen en wat nog moet worden gedaan om aan alle eisen te voldoen. In dat kader hebben we de klokkenluidersregeling vastgesteld en de eisen die worden gesteld aan nevenwerkzaamheden van het College van Bestuur en van ons en heeft het College van Bestuur de integriteitscode vastgesteld. Omdat Ernst & Young reeds vanaf 2004 de jaarrekeningcontroles uitvoert, hebben we In 2012 een onderhands traject cf. de richtlijnen voor een Europese aanbesteding uitgezet voor de gunning van de accountantsdiensten voor de jaarrekeningen 2012 tot en met 2014 en de controles die in dat kader verricht dienen te worden. Op basis van de gescoorde punten op de onderdelen algemeen, functioneel, commercieel (kosten regulier en kosten additioneel) en presentatie bleek Ernst & Young de economisch meest voordelige inschrijver, hebben we Ernst & Young opnieuw tot onze accountant benoemd. Sinds de transitie naar het Raad van Toezichtmodel per 1 januari 2002 zijn de bedragen voor de vergoedingen van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht niet gewijzigd. Leden ontvangen en de voorzitter Om recht te doen aan de toenemende verantwoordelijkheid van Raad van Toezichtleden, de beloning meer in lijn te brengen met de vergoeding bij omringende ROC s en tot uitdrukking te brengen dat van leden die participeren in een commissie meer gevraagd wordt, hebben we besloten om met ingang van 1 januari 2013 de vergoeding aan te passen: de standaardvergoeding voor een lid bedraagt 5.000; een lid dat ook deel uitmaakt van een commissie ontvangt 125% van de standaardvergoeding en de voorzitter ontvangt 150% van de standaardvergoeding. Deze bedragen zijn exclusief BTW. Cf. de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de BTW-plicht voor toezichthouders brengen de leden van de Raad van Toezicht twee keer per jaar de helft van hun jaarlijkse vergoeding met BTW in rekening bij het Alfa-college. Het bedrag van hun factuur exclusief BTW is voor leden van de Raad van Toezicht belast loon. Medio juli 2011 hebben we een auditcommissie ingesteld. Omdat deze commissie in juni 2012 zijn eerste complete cyclus had doorlopen, hebben we onze ervaringen met deze commissie geëvalueerd. We zijn positief over het effect van deze commissie. Gesprekken over financiële onderwerpen in de raad zijn nu aanzienlijk efficiënter en inhoudelijker omdat de relevante financiële documenten (begroting en jaarrekening) en accountantsverslagen (managementletter en verslag bij de jaarrekening) in de auditcommissie reeds zijn besproken en door de auditcommissie met een advies aan ons worden voorgelegd. Daarnaast heeft de auditcommissie de gunningsbeslissing voor de accountantsdiensten voorbereid en spreekt ze regelmatig met het College van Bestuur over de financiële rapportages (uitputting en prognose). In november hebben we in eigen kring ons eigen functioneren en het functioneren van het College van Bestuur geëvalueerd. Als het gaat om ons eigen functioneren hebben we besloten ons te buigen over de vraag of we een onderwijscommissie in willen stellen, nog eens goed onze participatie in Raad van Toezicht-verenigingen, platforms en -netwerken tegen het licht te houden, als Raad van Toezicht meer agendasettend te zijn, het College van Bestuur te vragen ons beter te informeren over de voortgang van verbetertrajecten en ons te buigen over de vraag welke informatie we in ons eigen dashboard willen hebben. Deze onderwerpen nemen we mee in onze (scholings-)activiteiten. De opmerkingen over het functioneren van het College van Bestuur zijn input geweest voor de evaluatiegesprekken die begin 2013 met het College van Bestuur zijn gehouden.

11 Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Naleving governance code 1.4 Ondernemingsraad 1.5 Studentenraad 1.6 Instellingsadviesraad 1.7 Belanghebbenden In 2012 heeft het onderwerp macrodoelmatigheid diverse keren op onze agenda gestaan. Dat gebeurde o.a. in de vorm van een voortgangsrapportage door het College van Bestuur van het project Versterking Techniek in de Provincie Groningen waarin Alfa-college samen met Noorderpoort en met subsidie van het de provincie Groningen in het kader van de REP-ZZL-gelden werkt aan de uitruil en kwaliteitsverbetering van de opleidingen Bouwkunde en Motorvoertuigentechniek. Ook hebben we onze goedkeuring gegeven aan nieuwe uitruilinitiatieven: de uitruil per 1 augustus 2012 van de opleidingen Elektro, Installatie-, Proces en Metaaltechniek met Noorderpoort in de stad Groningen en de wederzijdse overdracht van opleidingen met Drenthe College per 1 augustus 2013 die ertoe leiden dat Drenthe College de enige aanbieder van mbo-opleidingen en educatie wordt in Emmen en Alfacollege de enige aanbieder in Hoogeveen, Hardenberg en Ruinen. Als Raad van Toezicht staan we uiteraard positief t.o.v. macrodoelmatigheidsinitiatieven. Wel bewaken we daarbij steeds de christelijke identiteit en spreiding van opleidingen over de regio s van het Alfa-college. Een goede richtlijn daarbij zijn de kaders voor het opleidingenaanbod van het Alfa-college die door het College van Bestuur zijn opgesteld en door ons in 2012 zijn goedgekeurd. Als Raad van Toezicht hebben we in 2012 zes keer vergaderd met het College van Bestuur; een keer hebben we zonder College van Bestuur vergaderd t.b.v. de beoordeling van ons eigen functioneren en t.b.v. de voorbereiding van de evaluatiegesprekken met het College van Bestuur. De auditcommissie heeft in 2012 drie keer regulier vergaderd en twee extra vergadering belegd t.b.v. het gunningstraject voor de accountantsdiensten. Om onze werkzaamheden als Raad van Toezicht goed uit te kunnen voeren, is het voor ons uiteraard van belang te weten hoe de stakeholders van het Alfa-college oordelen. In aanwezigheid van het College van Bestuur hebben we daartoe gesproken met de Ondernemingsraad en de Studentenraad van het Alfa-college. Ook hebben we de twee bijeenkomsten van het College van Bestuur met zijn Instellingsadviesraad bijgewoond. Daarnaast hebben we een werkbezoek gebracht aan de locatie Admiraal de Ruyterlaan en hebben we kennis genomen van de resultaten van de deelnemers- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Door deze gesprekken, bijeenkomsten en onderzoeken krijgen we een goed beeld van wat er speelt in de organisatie en welke ontwikkelingen er op het Alfa-college afkomen. Erik Jan Kreuze voorzitter a.i. Raad van Toezicht (1 september 2012 tot 8 februari 2013) 1.3 Naleving governance code In de algemene ledenvergadering van de MBO Raad in november 2012 is afgesproken dat de leden van de MBO Raad de naleving op orde brengen van de governancecode Goed bestuur in de bve-sector (vooral ook naar de letter ) en daarover in hun jaarverslag 2012 verantwoording afleggen. De MBO Raad heeft daartoe een checklist opgesteld. Eind 2012 voldoet het Alfa-college op nagenoeg alle 50 in de checklist genoemde punten aan de letter van de governance code. Het schiet slechts te kort als het gaat om het expliciet formuleren van behoeften en wensen van belanghebbenden en het expliciet meenemen daarvan in zijn besluitvorming (punt 3) en de wijze waarop belanghebbenden worden betrokken bij beleidsontwikkeling (punt 46). Dientengevolge is er ook onvoldoende verantwoording over de horizontale dialoog met externe belanghebbenden in het jaarverslag (punt 49). Ten slotte voldoet het Alfa-college niet geheel aan punt 47: vormgeven aan de afspraken in het professioneel statuut voor werknemers. In 2013 wordt het beleid m.b.t. externe belanghebbenden geëxpliciteerd. Ook zal in 2013 (onder andere in het kader van het leiderschapsprogramma) worden gewerkt aan de implementatie van het professioneel statuut.

12 Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Naleving governance code 1.4 Ondernemingsraad 1.5 Studentenraad 1.6 Instellingsadviesraad 1.7 Belanghebbenden Op twee punten wijkt het Alfa-college af van de governance code in de bve-sector: punt 11: de Raad van Toezicht heeft besloten om bij de werving van een lid College van Bestuur zelf het profiel voor de vacante functie op te stellen en niet het College van Bestuur: -- de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor werving en selectie van leden van het College van Bestuur dus ook voor de eisen en competenties die worden gesteld aan resp. worden gevraagd van de te benoemen functionaris; -- naast het opstellen van meerjarenbeleidsplannen en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders is het College van Bestuur o.a. ook verantwoordelijk voor de cultuur in de organisatie en de invulling van de identiteit; de wijze waarop dit gebeurt en wat dat vraagt van een nieuw te benoemen functionaris is niet aan het College van Bestuur maar aan de Raad van Toezicht ter beoordeling. punt 48: het College van Bestuur heeft besloten om voor externe en interne belanghebbenden geen verschillende klachtenregeling te maken: een klacht is een klacht en voor interne en externe klagers is de procesgang dezelfde. Als het gaat om taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze van de Raad van Toezicht voldoet het Alfa-college aan alle in de checklist genoemde punten. 1.4 Ondernemingsraad Het jaar 2012 was voor de Ondernemingsraad in een aantal opzichten een roerig jaar. Er vonden een aantal personele wisselingen plaats, daarnaast was er een onderwerp (functiebouwwerk OP) dat een slepend karakter dreigde te krijgen omdat de Ondernemingsraad en het College van Bestuur het structureel niet eens leken te worden en aan het einde van het jaar werd de Ondernemingsraad geconfronteerd met het voornemen om over te gaan tot een reorganisatie met mogelijk grote gevolgen voor een aantal personeelsleden. Allereerst de personele wisselingen: Aad van Benten (regio Hardenberg) kwam terug na een verlof van een jaar en nam per 1 augustus 2012 zijn (vacante) plaats in de OR in. Daarnaast vertrok Thomas Moekotte naar Noorderpoort ten gevolge van de overdracht van de opleidingen Automotive. Zijn plaats werd per 1 augustus 2012 ingenomen door Bjorn Weijts, afkomstig van de locatie Kardinge. Verder bleef de samenstelling van de OR ten opzichte van 2011 ongewijzigd. Eind 2012 was de samenstelling van de Ondernemingsraad: Edward Arnold voorzitter Sjouke Hardenberg vice-voorzitter Astrid Poort secretaris Stuart Addisson Berber Nijdam Peter Jansen Henk Schumacher Aad van Benten Jannie Postma Jorien Benthem Bjorn Weijts Huib Kroeb is notulist. In de Ondernemingsraad zijn vier zetels vacant; 3 voor de kiesgroep Service-unit/ College van Bestuur en één voor de kiesgroep regio Hoogeveen. Gedurende het jaar 2012 heeft de Ondernemings raad ruim 20 keer vergaderd (waarvan gemiddeld één keer per maand met het College van Bestuur in een Gezamenlijk Overleg). Daarnaast zijn er een paar gezamenlijke vergaderingen geweest met de Studentenraad, wat door beide gremia als zéér plezierig werd ervaren. Ook het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht heeft weer plaatsgevonden, toen nog onder leiding van de heer Dölle, die helaas tijdens de zomervakantie plotseling is overleden. Tevens is er een aantal keren overleg geweest met de vakbonden en is er, in het kader van de wederzijdse overdracht van opleidingen, overleg geweest met de Ondernemingsraad van het Drenthe College. De formele besluitvorming over de uitruil in de stad Groningen van de opleidingen Elektro-, Installatie, Proces- en Metaaltechniek met Noorderpoort per 1 augustus 2012 had aan het begin van het jaar koud zijn beslag gekregen, of de Ondernemingsraad werd geconfronteerd met het voornemen van het College van Bestuur om ook met het Drenthe College afspraken te maken over de wederzijdse overdracht van opleidingen per 1 augustus Deze uitruil had een wat andere vorm

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar 6 1.1 Het Noorderpoort 7 1.2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen.

We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen. We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen. Jaarbericht 2011 Amandine Takman was mbo-uitblinker in 2011 Meer bereikt

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 16 1.1 Kernwaarden en activiteiten 17 1.2 Strategisch Plan 18 1.3 Prestatieafspraken 22 1.4 De organisatie

Nadere informatie

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND gegevens 2003 gecontroleerd: ok STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND Jaarverslag 2009 Versie 1.0 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie