Klik hier om verder te gaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klik hier om verder te gaan"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan

2 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over Met dit document leggen we verantwoording af over onze doelen, activiteiten en resultaten. In het kader van de horizontale dialoog is dit jaarverslag ook bestemd voor diverse doelgroepen, zoals bedrijven, instellingen, gemeentelijke en provinciale overheden, andere onderwijsinstellingen en onze eigen medewerkers. Voor hen hebben we ook een verkorte publieksversie uitgegeven, waarin we een aantal highlights kort en bondig presenteren. De publieksversie is net als deze formele versie te downloaden op Interactief Dit formele jaarverslag is vormgegeven als een interactief pdf-bestand. U kunt door het digitale document bladeren alsof u een website aan het bekijken bent. Paarsgekleurde woorden zijn aan te klikken en brengen u naar het desbetreffende hoofdstuk, de paragraaf of bijlage. Bladeren kan ook met deze knoppen:. Met deze knop keert u terug naar de inhoudsopgave, waar u desgewenst verder kunt zoeken naar onderwerpen die u interesseren. Wat staat waar? Dit jaarverslag is ingedeeld in de hoofdstukken Organisatie, Onderwijs, Personeel, Bedrijfsvoering en Financiën. In de tabel hieronder zijn de koersuitspraken uit onze missie en visie waar van toepassing gekoppeld aan deze hoofdstukken. Koersuitspraak Onderwijs Personeel Bedrijfsvoering Financiën Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs, zodat elke deelnemer zijn talent kan laten groeien. 3.1 Onderwijsontwikkeling 3.2 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Wij tonen bezielend leiderschap: we inspireren, verbinden en coachen. Wij werken met bevlogen en professionele medewerkers. 4.5 Professionalisering 4.1 Personeelsbeleid 4.4 Medewerkertevredenheid 4.5 Professionalisering Wij geven ons onderwijs vorm in dialoog met onze partners in de regio. 3.1 Onderwijsontwikkeling 3.6 Invloed van en samenwerking met belanghebbenden 3.7 Maatschappelijk ondernemer schap Wij kiezen bij de inzet van onze middelen voor de kwaliteit van ons onderwijs. 5. Bedrijfsvoering 6. Financiën Bijlage 12 - Financiën Bijlage 13 - Controleverklaring

3 3 JAARVERSLAG 2011 Alle items zijn aan te klikken Organisatie Raad van Toezicht Ondernemingsraad Studentenraad Stakeholders (belanghebbenden) Organigram Strategische keuzes Ontwikkelingen Kwaliteitsborging Onderwijsontwikkeling Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Deelnemerszorg Waardering door deelnemers Burgerschap en christelijke identiteit Invloed van en samenwerking met belanghebbenden Maatschappelijk ondernemerschap Internationalisering Personeelsbeleid Verzuim Verdeling van het werk Medewerkertevredenheid Professionalisering Huisvesting ICT Frontoffice - Backoffice Communicatie Duurzaamheid Nieuwe werken, nieuwe leren Drive Managementinformatietool Juridische structuur Resultaat 2011 in relatie tot de financiële doelstellingen 42 Baten 43 Lasten 43 Balans ultimo Ontwikkelingen Kengetallen inclusief liquiditeitspositie 45 Toelichting bij de kengetallen 45 Bijlage 1 Verantwoording IBO-middelen 46 Bijlage 2 Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 48 Bijlage 3 Verantwoording taal en rekenen 49 Bijlage 4 Stagebox en Innovatiebox 51 Bijlage 5 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 53 Bijlage 6 Aantal deelnemers 54 Bijlage 7 Onderwijsrendement 56 Bijlage 8 Monitor sociale veiligheid 57 Bijlage 9 Personeel 59 Bijlage 10 (Neven-)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 61 Bijlage 11 Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 62 Bijlage 12 Financiën 63 Bijlage 13 Controleverklaring 68 Bijlage 14 Reguliere beroepsopleidingen bij het Alfa-college 70 Bijlage 15 Lijst van afkortingen 71 Bijlage 16 Namen en adres 72

4 4 JAARVERSLAG 2011 Terugkijkend op het jaar 2011 dient zich een begrip aan dat grote invloed had op onze activiteiten: macrodoelmatigheid. Hoewel de minister de externe factor is geweest om ons en de andere ROC s tot meer efficiency en effectiviteit van het eigen onderwijsaanbod aan te zetten, hebben wij ons direct vanaf het begin met overtuiging aan deze opdracht gezet. Met overtuiging, omdat we het besef hadden en hebben dat een kritische blik op het onderwijsaanbod uiteindelijk direct raakt aan de continuiteit van onze organisatie. Intensieve gesprekken met o.m. de Raad van Toezicht over de eigenheid en identiteit van onze opleidingen hebben geleid tot een kaderstellende notitie. In deze notitie zijn zes kaders (breed, doelmatig, innovatief, geprofileerd, voor deelnemers en voor de regio relevant) nader uitgewerkt waarbij expliciet aandacht is besteed aan onze christelijke identiteit. Deze notitie heeft ook het uitgangspunt gevormd voor de uitruilafspraken die in 2011 met het Noorderpoort gemaakt zijn en die in dat jaar met het Drenthe College zijn gestart. Onze christelijke identiteit kwam ook expliciet aan de orde in de identiteits-scholing die in 2011 onder de titel Op goede grond onder leiding van onze pastores zo n 15 keer kriskras door de organisatie is gegeven. Zelf hebben we daar intensief aan meegedaan door ons eigen, kwetsbare geloofs-verhaal te vertellen en zo de collega s tot het goede gesprek uit te nodigen. Als het gaat om onze bedrijfsvoering hebben we moeten constateren dat onze eerste ervaringen met de invoering van het concept Front office/back office in 2011 voor de organisatie zodanig teleurstellend waren, dat we hebben moeten besluiten na een evaluatie in november 2011 om de invulling van dit concept te herzien. Anderzijds hebben we in 2011 wel diverse maatregelen kunnen treffen om onze interne beheersing te verbeteren (bijvoorbeeld rondom de bekostigingsbescheiden), hebben we het begrotingsproces transparanter gemaakt en hebben we onze periodieke managementinformatie aanzienlijk verbeterd. De komende jaren gaan we deze maatregelen en verbeteringen verder in onze organisatie borgen. Dit is het eerste jaarverslag waarin we ons verantwoorden in het kader van ons nieuwe strategische beleidsdocument voor de jaren Doelbewust verder bouwen. Waren voorheen onze koersuitspraken leidend bij de indeling, in dit jaarverslag hebben we gekozen voor een indeling op basis van de onderwerpen organisatie, onderwijs, personeel, bedrijfsvoering en financiën. In de Leeswijzer hebben we aangegeven bij welk van deze onderwerpen een of meer aspecten van onze nieuwe koersuitspraken aan de orde komen. We danken alle medewerkers die zich met hart en ziel, direct of indirect ook in 2011 opnieuw hebben ingezet voor het maatschappelijk zo relevante onderwijs aan onze deelnemers. Daarbij realiseren we ons zeer dat niet elke medewerker altijd de overtuiging heeft dat de organisatie de ondersteuning biedt die daarbij nodig is. Immers, geregeld duikt ook bij het Alfa-college het spook van de bureaucratie op. En of dat nu het gevolg is van het ministerie, van de inspectie of van eigen beleid, we snappen dat dat voor de gemiddelde medewerker niet zoveel uitmaakt. Voor onszelf ligt er de uitdaging om door goede communicatie de verbinding en het wederzijds begrip tussen werkvloer en management bij voortduring op sterkte te houden. Hieraan besteden we dan ook veel aandacht in ons leiderschapsprogamma en in ons personeelsbeleid. We hopen dat dit jaarverslag tot lezing uitnodigt; we zijn uiteraard zeer ontvankelijk voor reacties en suggesties. College van Bestuur Engel Antonides, voorzitter Christien de Graaff, lid

5 5 JAARVERSLAG Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Ondernemingsraad 1.4 Studentenraad 1.5 Stakeholders (belanghebbenden) 1.6 Organigram 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten. Het Alfa-college heeft zijn onderwijsactiviteiten ondergebracht in drie regio s. Hieronder volgen enkele kengetallen voor de verschillende regio s: REGIO DEELNEMERS MEDEWERKERS MBO Educatie/VAVO aantal fte Groningen Hoogeveen Hardenberg Totaal In deze regio s zijn opleidingen te volgen op het gebied van Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen, Economie en Dienstverlening en Techniek en ICT. Daarnaast zijn er activiteiten in het kader van een Leven Lang Leren, gericht op cursussen en trajecten voor volwassenen. Ter ondersteuning van het onderwijs zijn er twee service-units. Deze ondersteuning wordt zowel op locatie als centraal uitgevoerd. Het gaat hierbij om 263 medewerkers (212 fte). Meer gedetailleerde informatie over deelnemersaantallen en medewerkers leest u in de bijlagen. 1.2 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het interne toezicht op het Alfa-college conform de statuten van de Stichting christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland en branche code Goed bestuur in de bve sector. Naast het uitvoeren van zijn intern toezichthoudende taak, adviseert de Raad van Toezicht het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd en heeft de Raad van Toezicht formele taken op het gebied van het benoemen, ontslaan en belonen van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in 2011 in zijn vergaderingen onder andere aandacht besteed aan: Christelijke identiteit Inhoud en kwaliteit van onderwijs en examinering Jaarrekening 2010 en begroting 2012 Managementletter 2011 Doelmatigheid/Kaders opleidingenaanbod Uitruilen van techniek opleidingen met Noorderpoort Monitoring implementatie strategisch beleid Huisvestingsaangelegenheden (met name nieuwbouw Boumaboulevard) ICT-kosten en ontwikkelingen Marktaandeelanalyse Instellen auditcommissie Heroverwegen keuze accountant Relatie met Ondernemingsraad en Studentenraad Verzuim(-aanpak) Implementatie concept Front office/back office Plan van aanpak Focus op vakmanschap Het functioneren van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht

6 6 JAARVERSLAG Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Ondernemingsraad 1.4 Studentenraad 1.5 Stakeholders (belanghebbenden) 1.6 Organigram De Raad van Toezicht kende in 2011 de volgende samenstelling: de heer prof. mr. dr. A.H.M. Dölle, voorzitter de heer drs. J.H. Kreuze RE RA, vicevoorzitter mevrouw P.M. Baarslag-de Mönnink, lid mevrouw dr. S.F. Brouwer-Keij MBA, lid de heer drs. L. Dijkema, lid de heer prof. dr. F. de Lange, lid de heer G. Woltjer MHD, lid Eind 2011 is de heer Kreuze herbenoemd voor een tweede periode (2012 tot en met 2015). Zoals u kunt lezen in bijgaande opsomming, hebben we in 2011 een groot scala van onderwerpen besproken. Op een aantal daarvan willen we hier wat nader ingaan. Allereerst betreft dat de nieuwbouw aan de Boumaboulevard in Groningen. In het begin van 2011 hebben we enige keren vergaderd met het College van Bestuur over de financiering van deze nieuwbouw, ook in samenhang met de andere ver-/nieuwbouwplannen die het College van Bestuur voor de komende jaren heeft. Nadat de financieringsvorm was vastgesteld, konden we onze goedkeuring geven aan de nieuwbouw aan de Boumaboulevard. We zijn verheugd dat na onze besluitvorming de nieuwbouw voortvarend is gestart, resulterend in een eerste paal-bijeenkomst begin juli We kijken uit naar deze nieuwe huisvesting met ingang van 1 augustus 2013 voor onze administratieve, creatieve en handelsopleidingen in Groningen en voor het College van Bestuur en de ondersteunende diensten. Door het College van Bestuur worden we geregeld geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. doelmatigheid en zijn relevante goedkeuringsvragen tijdig aan ons voorgelegd. In eerste instantie was dat gericht op de uitruil van de opleidingen bouw en automotive met het Noorderpoort. Daarna werd de focus verbreed tot macro-doelmatigheid in Noord-Nederland. In dat kader hebben we het zeer gewaardeerd dat het College van Bestuur zijn visie op het opleidingenaanbod heeft vastgelegd in een kadernotitie waaraan wij na aanpassingen onze goedkeuring hebben gegeven. Besluiten inzake het opleidingenaanbod kunnen nu worden genomen op basis van eenduidige kaders. Als Raad van Toezicht hebben we in maart 2011 onder begeleiding van het hoofd van de sector Onderwijs van onze huis accountant, Ernst & Young, een scholingsbijeenkomst gehouden waarin we aandacht hebben besteed aan de governance code en onze rol als Raad van Toezicht. In dat kader hebben we onze taken en verantwoordelijkheden verkend. Het resultaat van deze scholingsbijeenkomst is geweest dat we in onze vergadering van juni 2011 hebben besloten om een auditcommissie in te stellen. Deze commissie bestaat uit de heer Dijkema (voorzitter) en de heer Kreuze (lid); mevrouw Brouwer is benoemd als plaatsvervanger. Op 22 juli 2011 is de auditcommissie voor het eerst bijeen geweest. Onze eerste ervaringen met de auditcommissie zijn zeer positief. De commissie heeft in de voorbereiding tot ons besluit om in 2012 de accountantsdiensten opnieuw aan te besteden een belangrijke rol gespeeld; daarnaast is door de inbreng van de auditcommissie de kwaliteit van de bespreking van de begroting in onze vergadering verbeterd. Tijdens de evaluatie van ons eigen functioneren in november 2011 hebben we besloten om in 2012 als Raad van Toezicht in te zoomen op onze taken en verantwoordelijkheden door het begrip betrokken distantie, waarmee we ons toezicht typeren, nader uit te werken. In 2011 heeft de medezeggenschap in het Alfa-college zijn wettelijk verplichte nieuwe vorm gekregen. Als Raad van Toezicht zijn we verheugd dat de medezeggenschap in de nieuwe structuur goed van start is gegaan. Met beide nieuwe organen, zowel Ondernemingsraad als Studentenraad, hebben we in 2011 een gesprek gehad. Door deze gesprekken krijgen we relevante informatie over hoe medewerkers en deelnemers oordelen over het Alfa-college. Daarnaast hebben we ons gevoed met informatie van relevante strategische relaties op instellingsniveau tijdens de twee bijeenkomsten van de Instellingsadviesraad in Ook hebben we in 2011 twee werkbezoeken afgelegd; in april hebben we de locatie Dierenriemstraat 1 (Educatie en VAVO) bezocht en in december zijn we op bezoek geweest bij de locatie Hardenberg. Hoewel de werkbezoeken relatief kort zijn, krijgen we mede door de gesprekken met deelnemers, medewerkers en management een goed beeld van wat speelt op de locaties die wij bezoeken. Onze contacten en samenwerking met het College van Bestuur stemmen ons in het algemeen tot tevredenheid. De Raad van Toezicht heeft in 2011 betrekkelijk eensgezind zijn werk gedaan. In nagenoeg alle gevallen was er een sterke consensus over de benadering van onderwerpen in de vergaderingen van de Raad. De Raad van Toezicht is tevreden over zijn ambtelijke ondersteuning. De Raad van Toezicht is verheugd te constateren dat het Alfa-college het in 2011 financieel goed heeft gedaan, ondanks de uitdaging

7 7 JAARVERSLAG Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Ondernemingsraad 1.4 Studentenraad 1.5 Stakeholders (belanghebbenden) 1.6 Organigram die er was om het aantal fte s substantieel naar beneden te brengen. Tenslotte: de Raad van Toezicht wil de specifieke cultuur van het Alfa-college blijven bevorderen waarin het over meer gaat dan het over het utiliteits- en rendementsdenken dat in veel andere organisaties de boventoon voert. In 2012 zullen een aantal onderwerpen zeker de aandacht van ons als Raad van Toezicht blijven houden. In dat kader noemen we: de nieuwbouw aan de Boumaboulevard en de overige ver-/ nieuwbouwactiviteiten in Hoogeveen, aan de Kluiverboom en aan de Admiraal de Ruyterlaan (met name het aldaar te realiseren sectorinnovatiecentrum bouw in het kader van de subsidie van de provincie Groningen voor het project Versterking Techniek in de provincie Groningen ); de nadere uitwerking van het concept regionalisering; macrodoelmatigheid en de initiatieven die in dat kader worden ontplooid (o.a. de uitwerking in een businesscase van het uitruilvoornemen met het Drenthe College); de implementatie van Focus op vakmanschap en de uitwerking/ beheersing van de consequenties van dit plan voor het onderwijs en de middelen van het Alfa-college. Waar het uiteindelijk voor ons als Raad van Toezicht vooral op aankomt is niet alleen onze wettelijke en statutaire taken zorgvuldig uit te oefenen, maar ook verder te kijken. Mee helpen ervoor te zorgen dat het Alfa-college ook in de huidige, soms zware tijd tussen de rotsen van modieus gedrag en onvruchtbare behoudzucht door blijft koersen op het kompas van zijn identiteit en traditie naar een hoopvolle toekomst voor de hele Alfa-college gemeenschap. Prof. mr. dr. A.H.M. Dölle, voorzitter Raad van Toezicht 1.3 Ondernemingsraad Per 1 maart 2010 is de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB) in werking getreden. Deze wet regelt dat uiterlijk 1 maart 2011 een ROC een Ondernemingsraad moet hebben waardoor de medezeggenschap van de medewerkers wordt geborgd. Om een goede start te kunnen maken is besloten tot een zorgvuldig implementatietraject. Daarom, en omdat het lidmaatschap van medewerkers consequenties heeft voor hun overige inzet en deze voor docenten aan het begin van een nieuwe periode gemakkelijker kan worden aangepast, is besloten om de Ondernemingsraad van het Alfa-college met ingang van 1 februari 2011 van start te laten gaan. Het mandaat voor de Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (PMR) liep af per augustus In verband met de overgang naar een Ondernemingsraad (OR), is het mandaat van de PMR, in samenspraak met het College van Bestuur, verlengd tot 1 februari Het College van Bestuur heeft in november 2010 verkiezingen uitgeschreven voor de nieuw te vormen OR. Op basis van de verkiezingsuitslag is de OR samengesteld met de volgende leden: Edward Arnold voorzitter Sjouke Hardenberg vice-voorzitter Astrid Poort secretaris Berber Nijdam Peter Jansen Thomas Moekotte Jannie Postma Jorien Benthem Johan Krüger (tot 1 mei 2011 vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd). Huib Kroeb is notulist. De OR heeft minder leden dan mogelijk is gezien het totale aantal medewerkers van het Alfa-college. Helaas hebben onvoldoende medewerkers zich kandidaat gesteld voor de drie van de vier kiesgroepen: regio Hoogeveen, regio Hardenberg en Service-units/College van Bestuur. In de kiesgroep regio Groningen waren meer kandidaten dan zetels. Na de herverkiezingen in september 2011 bleek dat in de regio Hoogeveen een zetel onbezet bleef en voor de kiesgroep Service-unit/College van Bestuur bleven drie zetels onbezet. Stuart Addison vulde met ingang 1 augustus 2011 de plaats van Johan Krüger op, als eerstvolgende op de kandidatenlijst voor de regio Groningen. Na herverkiezingen in september zijn de zetels voor de kiesgroep regio Hardenberg bezet door Henk Schumacher en door Aad van Benten, die vanwege langdurig verlof pas vanaf augustus 2012 in de praktijk een bijdrage zal gaan leveren. In 2011 heeft de OR zo n 22 keer vergaderd. Circa 17 keer is er gezamenlijk overleg gevoerd met het College van Bestuur. Daarnaast is er twee keer overlegd met de Studentenraad en eenmaal met de Raad van Toezicht. Het Alfa-college heeft geen Ouderraad. Tijdens de OR-vergaderingen en de overleggen met het College van Bestuur (in een goede sfeer) is een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd, zoals de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, de gevolgen van de inrichting frontoffice-backoffice, nieuwbouw, verhuizing, het nieuwe

8 8 JAARVERSLAG Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Ondernemingsraad 1.4 Studentenraad 1.5 Stakeholders (belanghebbenden) 1.6 Organigram functiebouwwerk onderwijzend personeel, het scholingbeleidsplan, het ontwikkelen en beoordelen van medewerkers en de verdeling van het werk. Ook heeft de OR in 2011 zijn activiteitenplan gemaakt voor de periode van zijn mandaat (1 februari 2011 tot en met 31 juli 2014). Een belangrijk item was de discussie rondom doelmatigheid en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor opleidingen van het Alfa-college. Concreet betekent dit dat er in 2011gesproken is over de uitruil van een aantal opleidingen van het Alfacollege (m.n. automotive opleidingen) met het Noorderpoort (opleidingen in de bouw/hout sector). Behalve strategische overwegingen spelen daarbij voor de OR in het bijzonder de gevolgen voor het personeel een belangrijke rol. Met het oog op de toekomst, waarin verdergaande samenwerking- en uitruilscenario s in het kader van doelmatigheid te verwachten zijn, was het in dit traject van belang de uiterste zorgvuldigheid te betrachten. Naar onze mening is dat met behulp van alle betrokkenen gelukt. Edward Arnold, voorzitter Ondernemingsraad 1.4 Studentenraad Sinds 1 februari 2011 functioneert op het Alfa-college een deelnemersraad zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs. De leden van deze raad geven er de voorkeur aan om hun raad Studentenraad te noemen. In voorwaardelijke zin heeft het College van Bestuur goed werk geleverd bij het opzetten en het faciliteren van de Studentenraad. Als Studentenraad beschikken we over een eigen ondersteuner, Jan Jakop Schuringa. Bij de start van de Studentenraad werd vrij snel duidelijk dat enige verkozen studenten zich niet op hun plaats voelden. Er vielen daardoor enkele leden af, maar gelukkig stonden er voldoende opvolgers klaar. Na een aantal maanden had de Studentenraad eindelijk zijn definitieve samenstelling. De leden van de Studentenraad zijn afkomstig uit de verschillende regio s van het Alfa-college. Eind 2011 kende de Studentenraad de volgende samenstelling: Ilona Klein Kromhof, deelnemer opleiding Verpleegkunde Hardenberg, voorzitter Lisette Blom, deelnemer opleiding Detailhandel Hoogeveen, secretaresse Jahir Scoop, deelnemer opleiding Verpleegkunde Groningen, penningmeester en vice-voorzitter Ruben Jonkers, deelnemer opleiding ICT Groningen, lid Stephan Geertjes, deelnemer opleiding Juridische dienstverlening Hardenberg, lid Desiree Pero, deelnemer opleiding Recreatie & Toerisme Hoogeveen, lid Jasmijn Wessels, deelnemer opleiding Mediavormgeving Groningen, lid Etienne Meijer, deelnemer opleiding Gamedesign Groningen, lid Jochem van Engelenhoven, deelnemer opleiding Mechatronica Groningen, lid Aanvankelijk was Jasmijn secretaresse, maar toen ze in juli 2011 werd gekozen tot secretaresse van het bestuur van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), heeft zij deze taak in onze Studentenraad neergelegd. Als Studentenraad zijn we door de JOB geschoold d.m.v. een medezeggenschapcursus. Dit heeft heel veel positiefs opgeleverd. Het bleek een goede start voor de Studentenraad om op diverse terreinen aan de slag te gaan. In het kalenderjaar 2011 is de Studentenraad 15 keer bijeen geweest. De studentenraad heeft ook twee keer vergaderd met de Ondernemingsraad en een keer met de Raad van Toezicht. Maandelijks hebben we overleg met het College van Bestuur. Dit is steeds een zinvol overleg waarin duidelijk is dat de verhoudingen tussen het CvB en de Studentenraad goed zijn. Na ons aanvankelijk gebogen te hebben over het medezeggenschapsstatuut van het Alfa-college en het reglement van de Studentenraad, hebben we ons beziggehouden met de volgende onderwerpen: AcTIE!, het intranet van het Alfa-college functioneert niet naar behoren. Met name studenten maken weinig tot geen gebruik van dit fenomeen en daarom zijn we druk bezig om met beleidsmedewerkers ICT te zoeken naar verbeteringen. De uitruil van opleidingen Techniek met het Noorderpoort was aanleiding voor de Studentenraad om een enquête te organiseren onder de studenten die het betrof.

9 9 JAARVERSLAG Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Ondernemingsraad 1.4 Studentenraad 1.5 Stakeholders (belanghebbenden) 1.6 Organigram Over het zorgbeleid binnen het Alfacollege heeft de Studentenraad op eigen initiatief een onderzoek ingesteld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aantal adviezen aan het College van Bestuur. Het personeelsbeleid van het Alfacollege (en dan met name wat de effecten zijn van het verdwijnen van docenten met specifieke vakkennis die een tijdelijke benoeming hebben) heeft de Studentenraad samen met de Ondernemingsraad opgepakt en heeft daarover aan het College van Bestuur een aantal kritische vragen gesteld. Tot slot heeft de Studentenraad zich gebogen over de problematiek rond de vrijwillige bijdrage. De Studentenraad heeft een aantal keren de regionale en landelijke pers gehaald. Aanleiding was dat het Alfacollege als eerste ROC in Nederland van het JOB het keurmerk Jij beslist mee! had ontvangen. Dit keurmerk wordt door het JOB verstrekt aan ROC s die hun Studentenraad goed faciliteren en die serieus omgaan met medezeggenschap voor studenten. Dat betekent bijvoorbeeld dat de studentenraad geregeld vergadert en in gesprek is met het College van Bestuur en de ondernemingsraad. Ook begeleiding vanuit de organisatie is belangrijk. Daarnaast heeft ons onderzoek naar het zorgbeleid er ook toe geleid dat een delegatie van ons naar een door de inspectie georganiseerde landelijke bijeenkomst is geweest, waar onze inbreng zeer werd gewaardeerd. Ilona Klein Kromhof, voorzitter Studentenraad 1.5 Stakeholders (belanghebbenden) Het Alfa-college hecht veel waarde aan een goede dialoog met de diverse belanghebbenden en vindt het daarbij belangrijk dat belanghebbenden betekenisvolle invloed hebben op het onderwijs. Op instellingsniveau heeft het Alfa-college een instellingsadviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers op strategisch niveau van het bedrijfsleven, nonprofitinstellingen, overheidsinstellingen, toeleverend en afnemend onderwijs. In aanwezigheid van de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur in 2011 twee keer met de instellingsadviesraad gesproken. Tijdens de eerste bijeenkomst in mei is met de Ieden van deze raad beoordeeld in hoeverre hun reacties tijdens de speciaal daartoe belegde bijeenkomst in oktober 2010 doorklinken in het nieuwe strategisch document Doelbewust verder bouwen. De leden van de Instellingsadviesraad waren van oordeel dat deze reacties goed verwerkt zijn en dat dit er mede toe heeft geleid dat Doelbewust verder bouwen een inspirerend document is geworden waarin goed de verbinding aanwezig is met het actieplan van de minister van OCW, Focus op vakmanschap. Ook is tijdens de bijeenkomst in mei aandacht besteed aan de inhoud van Focus op vakmanschap, met speciale aandacht daarbij voor doelmatigheid. Tijdens de tweede Instellingsadviesraadbijeenkomst in november zijn de onderwerpen onderwijsinnovatie (aan de hand van een presentatie van het project Value in the Valley) en maatschappelijke opdracht van een ROC aan de orde geweest. De gesprekken over deze onderwerpen zijn over en weer, voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht aan de ene kant en voor de leden van de Instellingsadviesraad aan de andere kant, boeiend en verrijkend. In de tabel op de volgende pagina is weergegeven welke onderwerpen in dit jaar verslag mogelijk relevant zijn voor diverse belanghebbenden.

10 10 JAARVERSLAG 2011 Belanghebbenden Onderwerpen Belanghebbenden Onderwerpen 1.1 Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Ondernemingsraad 1.4 Studentenraad 1.5 Stakeholders (belanghebbenden) 1.6 Organigram Bedrijven/instellingen Deelnemers Ouders Macrodoelmatigheid Onderwijsontwikkeling Kwaliteit van onderwijs Kwaliteit van examinering Belanghebbenden Maatschappelijk ondernemerschap Bijlage 14 - Reguliere beroepsopleidingen bij het Alfa-college Studentenraad Onderwijsontwikkeling Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Deelnemerszorg Waardering door deelnemers Burgerschap Internationalisering Bijlage 8 - Monitor sociale veiligheid Bijlage 14 - Reguliere beroepsopleidingen bij het Alfa-college Onderwijsontwikkeling Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Deelnemerszorg Bijlage 7 - Onderwijsrendement Bijlage 8 - Monitor sociale veiligheid Bijlage 14 - Reguliere beroepsopleidingen bij het Alfa-college Afnemend onderwijs Provincie Gemeente Onderwijsontwikkeling Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Deelnemerszorg Waardering door deelnemers Bijlage 7 - Onderwijsrendement Bijlage 14 - Reguliere beroepsopleidingen bij het Alfa-college Het Alfa-college Strategie Macrodoelmatigheid Onderwijsontwikkeling in de regio Maatschappelijk ondernemerschap Bijlage 6 - Aantal deelnemers Bijlage 9 - Personeel Bijlage 12 - Financiën Het Alfa-college Strategie Macrodoelmatigheid Onderwijsontwikkeling in de regio Maatschappelijk ondernemerschap Bijlage 6 - Aantal deelnemers Bijlage 9 - Personeel Bijlage 12 - Financiën Oud-deelnemers Onderwijsontwikkeling in de regio Toeleverend onderwijs Onderwijsontwikkeling Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Deelnemerszorg Waardering door deelnemers Bijlage 5 - Toegankelijkheid en toelatingsbeleid Bijlage 7 - Onderwijsrendement Bijlage 14 - Reguliere beroepsopleidingen bij het Alfa-college

11 11 JAARVERSLAG Organigram Raad van Toezicht College van Bestuur Deelnemersraad Ondernemingsraad bestuurssecretariaat centrale eenh. P&C 1.1 Organisatie 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Ondernemingsraad 1.4 Studentenraad 1.5 Stakeholders (belanghebbenden) 1.6 Organigram directeur service-unit Ond.- en Org.ontw. directeur regio Hardenberg directeur regio Hoogeveen directeur regio Groningen directeur regio Groningen directeur regio Groningen directeur service-unit Bedrijfsvoering cf. regio Hoogeveen cf. regio Hoogeveen diensthoofd O&K diensthoofd MCV diensthoofd P&O opleidingsmanager 1 opleidingsmanager 2 opleidingsmanager N diensthoofd F&A diensthoofd ICT diensthoofd FAC Diensten unit Onderwijs- en Organisatie-ontwikkeling: O&K = Onderwijs en Kwaliteitszorg MCV = Marketing, Communicatie en Voorl. P&O = Personeel en Organisatie onderwijsteam 1 onderwijsteam N team Db/Olc Diensten unit Bedrijfsvoering: F&A = Financiën en Administratie ICT = Informatie- en communicatietechnologie FAC = Facilitaire Zaken Mogelijke overige teams regio s: Dd = Tweedelijns Deelnemersbegeleiding Olc = Open Leercentrum = regiodirectie Groningen; drie directeuren collectief verantwoordelijk voor één regio

12 12 JAARVERSLAG Strategische keuzes Ontwikkelingen Kwaliteitsborging 2 Strategie 2.1 Strategische keuzes Het Alfa-college heeft zijn missie en visie voor de periode geformuleerd in het strategisch document Doelbewust verder bouwen. De missie van het Alfa-college luidt als volgt: Het Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum in Noord- en Oost-Nederland, is partner in ontwikkeling in de regio en verzorgt beroepsopleidingen en Leven Lang Lerentrajecten voor jongeren en volwassenen die hen als persoon en als vakman opleiden voor de samenleving van nu en straks. De visie van het Alfa-college staat in de volgende vijf koersuitspraken: 1 Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs, zodat elke deelnemer zijn talent kan laten groeien. 2 Wij tonen bezielend leiderschap: we inspireren, verbinden en coachen. 3 Wij werken met bevlogen en professionele medewerkers. 4 Wij geven ons onderwijs vorm in dialoog met onze partners in de regio. 5 Wij kiezen bij de inzet van onze middelen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Deze koersuitspraken bepalen onze strategische doelen en activiteiten. Het Alfa-college is een christelijk regionaal opleidingencentrum. Die bijzondere identiteit laten we zien, met onder andere de inzet van onze pastores, stiltecentra en vieringen. We brengen onze identiteit ook tot uiting in drie kernwaarden. Deze waarden hebben hun wortels in de christelijke traditie en het christelijk mensbeeld. Ze vormen de basis voor ons handelen en krijgen in ons onderwijs o.a. vorm en inhoud in de activiteiten rond burgerschap. Onze drie kernwaarden zijn: Verbinding: de verbinding komt zowel intern als extern tot uitdrukking. Intern als saamhorigheid, extern als betrouwbaarheid en betrokkenheid van het Alfa-college als partner. We realiseren de verbinding door in voortdurende dialoog te zijn met deelnemers, medewerkers en externe partners. Vertrouwen: dit is het vertrouwen dat zich kenmerkt door het bieden van veiligheid. Medewerkers en deelnemers kunnen door dit vertrouwen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen. Authenticiteit: de erkenning van de eigenheid van de ander. Medewerkers en deelnemers krijgen de ruimte om zichzelf te zijn. Ze kunnen in vrijheid hun eigen keuzes maken binnen de kaders van hun werk of opleiding. Onze kernwaarden komen ook tot uiting in de wijze waarop het Alfa-college zich profileert. We hebben drie profileringskenmerken geformuleerd: durf, duurzaamheid en dienstbaarheid.

13 13 JAARVERSLAG Strategische keuzes Ontwikkelingen Kwaliteitsborging Durf We zijn bereid onze nek uit te steken. We hebben een eigen, aansprekende pedagogisch-didactische profilering. Medewerkers handelen vanuit de waarden en visie van de organisatie, met behoud van hun authenticiteit. Medewerkers ontwikkelen een professionele houding waarin ze hun ruimte nemen binnen de centrale kaders. Duurzaamheid We hebben aandacht voor het milieu en gaan verantwoord om met hulpbronnen. We gaan stabiele relaties aan voor de lange termijn. We verbinden ons met deelnemers. Deelnemers hebben na hun opleiding een diploma waarvoor het Alfa-college instaat en dat zijn waarde behoudt. Dienstbaarheid We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We ondersteunen deelnemers, waarbij we hen vragen zich verantwoordelijk en niet vrijblijvend op te stellen. We verbinden ons met externen en nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid. We tonen maatschappelijke betrokkenheid. 2.2 Ontwikkelingen 2011 Speerpunten Om het opleidingenaanbod te laten aansluiten bij relevante sociaaleconomische ontwikkelingen en innovatieve initiatieven in de regio en hierop strategisch goed in te kunnen spelen, heeft het Alfa-college vier speerpunten benoemd: Zorg en wonen, Sport en vitaliteit, Energie en Ondernemerschap. De looptijd van de verschillende speerpunten wordt gekoppeld aan de periode van het strategische document. Nadere uitwerking van de speerpunten vindt plaats in drie strategische werkgroepen. Drie, omdat de eerste twee speerpunten gezamenlijk worden opgepakt in het kader van Healthy Ageing. Focus op vakmanschap In het regeerakkoord wordt aangegeven dat de basis van het onderwijs op orde moet zijn en dat de lat omhoog moet. Voor de mbo-sector heeft de minister daartoe het Actieplan mbo Focus op vakmanschap opgesteld. De minister heeft aan alle mboinstellingen gevraagd om voor 15 november 2011 een plan van aanpak op te stellen, waarin de instelling aangeeft op welke wijze zij de geformuleerde ambities en doelstellingen wil realiseren. Het plan van aanpak dat het Alfa-college heeft opgesteld sluit aan bij de eigen koers, zoals die verwoord is in het strategisch document voor de periode Doelbewust verder bouwen. Het plan van aanpak bestaat uit de volgende focus-programmalijnen: 1 Intensiveren en verkorten opleidingen 2 Entreeopleidingen 3 (Studie)loopbaanbegeleiding 4 Professionalisering 5 Tevredenheid stakeholders 6 Kwaliteitszorg 7 Bedrijfsvoering Voor de uitvoering is een projectorganisatie in het leven geroepen. Iedere focuslijn heeft een kartrekker en er is een centrale focusregiegroep ingericht. Deze regiegroep heeft tot taak de voortgang te volgen en de verschillende focuslijnen onderling te verbinden. De regiegroep komt iedere zes weken bijeen. De voortgang wordt periodiek in het CvB-directieoverleg besproken. Macrodoelmatigheid In zijn nieuwe strategisch beleidsdocument Doelbewust verder bouwen heeft het Alfa-college doelmatigheid tot een van zijn strategische doelen gemaakt. In dat kader heeft het zelf zijn eigen opleidingen aanbod in 2011 kritisch onderzocht en zijn er besluiten genomen m.b.t. het stoppen met het uitvoeren van opleidingen (zoals secretarieel, juridisch en socaal-cultureel werk in Hoogeveen, bank en verzekeringen in Groningen en verzorgende-bbl in Hardenberg). Daarnaast heeft het Alfa-college samen met het Noorderpoort zijn technische opleidingen in de stad Groningen tegen het licht gehouden. In het kader daarvan is in eerste instantie besloten tot een uitruil van de opleidingen bouw (alle bij het Alfa-college) en automotive (alle bij het Noorderpoort). Deze uitruil heeft formeel zijn beslag gekregen in het voorjaar van Onder de noemer Versterking Techniek in de provincie Groningen hebben beide scholen voor dit project een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Groningen. In het kader van de Ruimtelijk-Economisch Programmagelden die beschikbaar kwamen door het niet doorgaan van de aanleg van de Zuiderzeelijn, hebben beide ROC s voor de looptijd van het desbetreffende project (april 2011 december 2014) een subsidie ontvangen van maximaal 2,5 mln. Door deze subsidie is het o.a. mogelijk in de noodzakelijke ver- en nieuwbouwplannen van beide ROC s zgn. sectorinnovatiecentra te realiseren. Deze

14 14 JAARVERSLAG Strategische keuzes Ontwikkelingen Kwaliteitsborging centra zijn bedoeld om samen met het verwante bedrijfsleven te zorgen voor een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs en voor een impuls voor de werkgelegenheid (door het afleveren van meer en beter geschoolde werknemers). In het schooljaar 2011/2012 ligt het accent in het project vooral op het gezamenlijk ontwikkelen van aantrekkelijke onderwijsprogramma s in beide opleidingsbranches, een goede transfer van deelnemers en medewerkers die per 1 augustus 2012 overstappen naar het andere ROC en een goede tijdelijke huisvesting. In de resterende tijd van het project wordt gefocust op een goede, definitieve huisvesting en een verdere uitwerking en inrichting van de sectorinnovatiecentra. In de slipstream van de goede ervaringen in het kader van de hierboven genoemde uitruil zijn er tussen Alfa-college en Noorderpoort ook nog andere doelmatigheidsafspraken gemaakt: m.b.t. de opleidingen beveiliging is afgesproken dat Alfa-college zich concentreert op de politietrajecten (gekoppeld aan de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid) en Noorderpoort op de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap; beide ROC s blijven de opleidingen voor de private beveiligingssector verzorgen. Noorderpoort heeft besloten om met ingang 1 augustus 2011 te stoppen met opleidingen Sport en Bewegen waardoor Alfa-college de enige aanbieder van deze opleidingen wordt. Noorderpoort heeft na afstemming met het Alfa-college, waaruit bleek dat Alfa-college zijn VAVO-opleidingen continueerde besloten om met ingang van 1 augustus te stoppen met zijn VAVO-trajecten, waardoor het Alfa-college de enige VAVO-uitvoerder in de provincie Groningen is. De goede ervaringen met de uitruil van de bouw- en automotive opleidingen hebben er ook voor gezorgd dat er in het najaar van 2011 gestart is met het maken van een businesscase voor de uitruil van de elektro- en installatietechniekopleidingen (alle bij het Alfa-college) en procestechniek- en metaalopleidingen (alle naar Noorderpoort). Deze businesscase is per 1 januari 2012 opgeleverd en heeft er inmiddels toe geleid dat de genoemde opleidingen ook met ingang van 1 augustus 2012 uitgeruild worden. In de loop van 2011 zijn er ook gesprekken gestart met het College van Bestuur van het Drenthe College om te komen tot het doelmatiger uitvoeren van opleidingen door Alfa-college en Drenthe College in Emmen, Hoogeveen, Ruinen en Hardenberg. Macro-doelmatigheid is ook een van de acties uit het in februari 2011 gepubliceerde actieplan van de minister van OCW voor het MBO, Focus op vakmanschap. In dat kader heeft het Alfa-college samen met de andere ROC s in Noord-Nederland (Friesland College, Friese Poort, Noorderpoort, Menso Alting College en Drenthe College) en de twee noordelijke AOC s (AOC Friesland en AOC Terra) geparticipeerd in een door MBO 2015 ondersteunde pilot Macro-doelmatigheid. In deze pilot hebben de noordelijke Bveinstellingen geïnventariseerd welke doelmatigheidsactiviteiten zij reeds hebben uitgevoerd, welke activiteiten ze nog willen uitvoeren en hoe ze gezamenlijk per provincie en in geheel Noord-Nederland willen opereren om met de provinciale overheden en het regionale bedrijfsleven te komen tot een doelmatiger opleidingenaanbod. Het resultaat van deze pilot (met een looptijd van juli tot en met december 2011) is gepubliceerd in de brochure Macrodoelmatigheid MBO in Noord-Nederland, plan van aanpak. Deze brochure is verkrijgbaar via de acht noordelijke ROC s en AOC s. 2.3 Kwaliteitsborging Het Alfa-college verstaat onder kwaliteit: het zo optimaal mogelijk voldoen aan de onderwijs- en vormingsbehoeften van belanghebbenden onder toetsing aan de in de missie en visie geformuleerde uitgangspunten, de eigen professionele standaarden en de maatstaven van de wetgever. De kwaliteit die het Alfa-college wil leveren, is in samenspraak met de diverse belanghebbenden geformuleerd en opgenomen in het strategisch document Doelbewust verder bouwen. Het systematisch werken aan de kwaliteitsborging wordt binnen het Alfa-college vorm gegeven door middel van de beleidscyclus en door het structureel inzetten van het auditinstrument. Het strategisch document en de plannen in de Alfa-college beleidscyclus (kaderbrief, jaarplannen onderwijsregio s en jaarplannen service-units) zijn ingedeeld op basis van het INK-managementmodel. Dit model bevordert het resultaatgericht denken en handelen omdat het uitgaat van de vraag: welke resultaten wil de organisatie behalen op grond van de door haar geformuleerde missie en visie en welke inspanningen zijn vervolgens nodig om die resultaten te behalen.

15 15 JAARVERSLAG Strategische keuzes Ontwikkelingen Kwaliteitsborging Planvorming en sturing in de beleidscyclus: Jaarlijks stelt het College van bestuur een kaderbrief op, gebaseerd op het strategisch document en autonome ontwikkelingen in onze omgeving. Op basis van de strategische meerjarenplanning en de kaderbrief stellen de onderwijsregio s en de service-units een jaarplan op, dat in samenspraak met het College van Bestuur wordt vastgesteld. De onderwijsteams stellen periodiek hun teamplan op/bij op basis van een zelfevaluatie van het onderwijsproces en op het moment dat er relevante informatie beschikbaar komt, zoals bijvoorbeeld deelnemerstevredenheid, jaar- en diplomaresultaat, VSV. Deze plannen worden door de opleidingsmanagers vastgesteld. Het zelfevaluatie-instrument is in het voorjaar van 2011 ontwikkeld en door een aantal teams gebruikt. Op basis van hun ervaring en het nieuwe toezichtkader van de inspectie is het instrument aangepast en wordt het op dit moment geïmplementeerd. Voor het proces van examinering en diplomering wordt op een vergelijkbaar instrument ontwikkeld, zodat ook op die onderdelen periodiek gestructureerd geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Dit instrument wordt in 2012 gebruikt door de drie lagen, die verantwoordelijk zijn voor de examinering en diplomering: de examenbeleidscommissie (EBC), de examencommissies (EC s) en de subexamencommissies (SEC s). Dit instrument wordt aansluitend aan het aangepaste zelfevaluatie-instrument voor onderwijsteams ontwikkeld en in februari 2012 voor het eerst ingezet. In het kader van de controle en sturing op de ontwikkelde plannen worden er verantwoordingsgesprekken gevoerd tussen de verschillende lagen in de organisatie, op basis van de vastgestelde plannen. Hiervoor is managementinformatie voor een aantal indicatoren, gekoppeld aan de gestelde resultaten, beschikbaar. Voor het optimaliseren van deze informatie wordt in 2012 een nieuwe managementrapportagetool geïmplementeerd. Vanaf het schooljaar worden volgens een vaste agenda op basis van de beschikbare stuurinformatie en de daarbij aan geleverde analyses de te behalen resultaten periodiek besproken. Voor het overleg tussen het College van Bestuur en de directeuren wordt hiervoor een vast format gebruikt, waarbij conform het format de analyses door de regio s worden aangeleverd. De Alfa-college brede monitoring vindt plaats door twee maal per jaar op basis van de kaderbrief in het overleg van het College van Bestuur met de directeuren de voortgang te bespreken. In het kader van Focus op vakmanschap is er een programmalijn ontwikkeld voor de verdere optimalisering van de kwaliteitsborging, waarbij de onderlinge afstemming tussen de verantwoordingsgesprekken op de verschillende sturingsniveaus een belangrijk thema is. Naast de periodieke gesprekscycli heeft het Alfa-college ervoor gekozen om door middel van het instrument van interne audits de processen rond onderwijs en examinering te beoordelen. Bij deze audits worden onafhankelijke deskundigen ingezet. De opzet en inzet van dit instrument is aangepast aan het nieuwe waarderingskader van de inspectie. Een nieuwe pool van interne auditoren is in december 2011 samengesteld en vanaf februari 2012 zal conform het nieuwe model intern geaudit worden. Tenslotte heeft het Alfa-college aan Ernst & Young, afdeling risicomanagement de opdracht gegeven om gedurende de eerste maanden van 2012 een strategische risicoanalyse te maken, zodat ook vanuit dat perspectief duidelijk wordt waar zich risico s voordoen en welke maatregelen genomen moeten worden om de risico s beheersbaar te maken.

16 16 JAARVERSLAG Onderwijsontwikkeling 3.2 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.3 Deelnemerszorg 3.4 Waardering door deelnemers 3.5 Burgerschap en christelijke identiteit 3.6 Invloed van en samenwerking met belanghebbenden 3.7 Maatschappelijk ondernemerschap 3.8 Internationalisering 3 Onderwijs Onderwijs is de kernactiviteit van het Alfa-college. We bereiden jongeren en volwassenen voor op hun (her-)intrede op de arbeidsmarkt of op doorstuderen in het hbo. In dit hoofdstuk schetsen we de voornaamste ontwikkelingen van het onderwijs bij het Alfa-college in Onderwijsontwikkeling Centrale aanpak Nederlandse taal en rekenen Mbo-instellingen zijn verplicht om Nederlandse taal en rekenen op te nemen in hun onderwijsprogramma. Het Alfa-college zet zijn zogeheten Talentencentrum in om een uniforme, organisatiebrede werkwijze te realiseren voor Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen. Een doelstelling in 2011 was het realiseren van een eenduidige structuur van het Talentencentrum in de organisatie. De in 2010 benoemde centrale opleidingsmanager Talentencentrum heeft een duidelijker positie gekregen, samen met een overleggroep van zeven opleidingsmanagers die het Talentencentrum in portefeuille hebben in hun regio of op hun locatie. Alle grote locaties zijn hierin vertegenwoordigd. In 2011 is een beleidsdocument vastgesteld voor Nederlands en rekenen. In dit document vertaalt het Alfa-college de externe wet- en regelgeving hierover naar een interne werkwijze per cohort. Het document is vastgesteld en geldt voor het hele Alfa-college. Het document stelt het Alfa-college in staat om onder andere verantwoording af te leggen aan de Inspectie voor het Onderwijs. Het Alfa-college is in 2011 een project gestart om de onderwijsorganisatie voor te bereiden op de invoering van centrale examens voor Nederlands en rekenen. De doelen van dit project zijn het inrichten van examenruimtes in alle regio s en deelname aan de eerste pilot met centrale examens in februari In 2011 is in elk van de drie regio s van het Alfa-college een examenruimte ingericht. Ook zijn er toetsleiders aangesteld die de planning maken voor de centrale examens, in overleg met de onderwijsteams. In 2011 is de deelname aan de pilot technisch en organisatorisch voorbereid. De pilot is uitgevoerd in januari Een uitgebreide verantwoording van de ingezette middelen voor Nederlandse taal en rekenen staat in bijlage 3. Bewegen en Sport terug in het mbo Gezonde school Het Alfa-college participeert sinds 2010 in het Masterplan Bewegen en sport terug in het mbo van de MBO-Raad. Voornaamste doel van dit plan is het structureel invoeren van een beweeg- en sportaanbod voor mbo-deelnemers. Bij het Alfa-college is hiervoor in 2010 het project Fit for Life gestart. In 2011 heeft Fit for Life zich gericht op de structurele inbedding van bewegen en sport in de onderwijsorganisatie. Hiertoe is onder andere het beweeg- en sportaanbod opgenomen in de organisatiebrede activiteiten in het kader van Burgerschap. Deelname aan beweeg- en sportactiviteiten is daarmee verplicht voor alle eerstejaars deelnemers. Daarnaast heeft bewegen en sport op diverse locaties een eigen plek gekregen in het lesrooster. Concreet zijn er voor vele honderden

17 17 JAARVERSLAG Onderwijsontwikkeling 3.2 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.3 Deelnemerszorg 3.4 Waardering door deelnemers 3.5 Burgerschap en christelijke identiteit 3.6 Invloed van en samenwerking met belanghebbenden 3.7 Maatschappelijk ondernemerschap 3.8 Internationalisering eerstejaars deelnemers bijvoorbeeld sportclinics en sportdagen gehouden. Ook zijn er enkele honderden zogeheten leefstijltests afgenomen, waarmee deelnemers inzicht krijgen in hoeverre ze voldoende bewegen en gezond eten. Het Alfa-college heeft bij deze activiteiten de verbinding gezocht met een groot aantal lokale sportverenigingen en overheden, om faciliteiten en expertise te delen. Ook de Hanzehogeschool is nauw betrokken bij Fit for Life. Deelnemers van de opleidingen Sport en Bewegen hebben een belangrijke rol bij het realiseren van de beweeg- en sportactiviteiten van Fit for Life. In 2011 is verder een team van zeven sport coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren organiseren en implementeren het beweeg- en sportaanbod voor hun eigen locatie. Zij zijn daarvoor gefaciliteerd voor een halve of hele dag per week. Niet toevallig zijn deze coördinatoren vaak ook verantwoordelijk voor de burgerschapsactiviteiten op hun locatie. Het deelproject Gezonde school dat in 2010 gestart is, richt zich met name op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Vooral op de locatie Travertijnstraat 6 zijn in 2011 op experimentele basis diverse activiteiten ontplooid. Zo is het kantineaanbod aangepast en is er een themadag voor medewerkers gehouden die geheel in het teken stond van bewegen en sport. Vanaf augustus 2012 is Fit for Life geen project meer, maar structureel onderdeel van het Alfa-college. Het Alfa-college besteedt vanaf dat moment 5 procent van de onderwijstijd voor deelnemers aan bewegen en sport. Onderwijsontwikkeling in de regio De onderwijsontwikkeling in de regio is (deels) uitgevoerd onder de regeling innovatiebox beroepsonderwijs, gericht op het bevorderen van competentiegericht onderwijs, het verbeteren van de aansluiting vmbo-mbo-hbo, de vernieuwing van het beroepsonderwijs met behulp van het bedrijfsleven (en vice versa) en het bevorderen van ondernemerschap. Hieronder geven we per regio voorbeelden van in 2011 ontplooide of voortgezette activiteiten, met waar mogelijk concrete resultaten. Voor alle regio s geldt dat de doorontwikkeling van competentiegericht onderwijs een voortdurend proces is, dat vele verschijningsvormen kent op opleidings- en locatieniveau. Groningen Verschillende opleidingen hebben gewerkt aan de verbetering van de aansluiting van vmbo naar mbo. De opleidingen Sport en Bewegen hebben afstemming bereikt met vmboscholen die Sport, Dienstverlening en Veiligheid aanbieden. Vmbo ers in de kaderberoepsgerichte leerweg zijn daardoor beter toegerust voor een Sport en Bewegen-opleiding op niveau 4. Er vindt geregeld uitwisseling plaats van docenten tussen het Alfa-college en de betrokken vmbo-scholen. Op de locatie Travertijnstraat is de voorlichting over hbo-vervolgonderwijs uitgebreid. In het eerste leerjaar is er voorlichting op het Alfa-college over het hbo, verzorgd door hbo-studenten. In het tweede leerjaar brengen mbo ers en hun ouders/verzorgers een bezoek aan de Hanzehogeschool. In het derde leerjaar kunnen mbo ers meelopen op het hbo, bij opleidingen die aansluiten op hun mbo-studie en interesses. Zo kunnen mbo ers ook ontdekken of ze geschikt zijn voor hbo en een bewuste keuze maken. Het onderwijsprogramma van diverse opleidingen aan de Travertijnstraat is aangepast. Opleidingen op niveau 3 leiden vooral op voor doorstroom naar de arbeidsmarkt, terwijl de niveau 4-opleidingen meer gericht zijn op doorstroom naar het hbo. De SPRINT-klas van Sport en Bewegen is een verkorte opleiding op niveau 4. Door een gedegen intake is er niet of nauwelijks uitval en stromen deelnemers na drie jaar door naar het hbo. Bij diverse opleidingen Zorg en Welzijn volgen ongeveer 60 deelnemers hun opleiding geheel of gedeeltelijk in de praktijk, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis, woningcorporatie of basisschool. Het ondernemerschap van deelnemers wordt gestimuleerd door diverse projecten. Deelnemers van het Alfacollege doen bijvoorbeeld mee aan Jong Leren Ondernemen, waarbij ze tijdens hun opleiding een eigen bedrijf starten onder begeleiding van een ervaren ondernemer. Het Alfa-college participeert in het Ondernemerstrefpunt Groningen, dat onder andere de vraag en het aanbod aan stageplaatsen en praktijkopdrachten bij elkaar brengt. De technische opleidingen in Groningen zijn gaan samenwerken met de afdeling Educatie en de opleiding AKA, ten behoeve van arbeidsmarktgerichte trajecten op niveau 1. Hierbij werkt het Alfa-college ook samen met andere partijen, zoals de arbeidsvoorzieningen WerkPro en Iederz in Groningen. De opleidingen Installatietechniek en Elektrotechniek zijn gestart met het opstellen van zogeheten regioprofielen. In samenwerking met het bedrijfsleven en andere mbo-instellingen geven de

18 18 JAARVERSLAG Onderwijsontwikkeling 3.2 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.3 Deelnemerszorg 3.4 Waardering door deelnemers 3.5 Burgerschap en christelijke identiteit 3.6 Invloed van en samenwerking met belanghebbenden 3.7 Maatschappelijk ondernemerschap 3.8 Internationalisering opleidingen in deze profielen weer wat een beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen. Hardenberg In 2011 is het Regionaal Techniek Centrum (RTC) geopend. Het RTC heeft als doel jongeren te enthousiasmeren voor technische opleidingen, zodat op termijn kan worden voldaan aan vervangingsvraag op de arbeidsmarkt. Het Alfa-college verzorgt in samenwerking met het RTC bblopleidingen in de installatietechniek, elektrotechniek, metaal en transport en logistiek. In 2011 hebben ongeveer 75 deelnemers een bbl-opleiding gevolgd via het RTC. Samen met mbo- en hbo-instellingen hebben opleidingen zorg en welzijn in diverse projecten gewerkt aan de beeldvorming bij potentiële beroepsbeoefenaren. Voorbeelden zijn een symposium en bezoeken vanuit het werkveld aan vmbo-scholen. Bij werkgeversorganisaties zijn subsidies aangevraagd om de beeldvorming van niveau 2-opleidingen te verbeteren. De resultaten van deze inspanningen zijn naar verwachting in de loop van 2012 te meten. In samenwerking met Stenden hogeschool in Emmen ontwikkelt het Alfa-college studieprogramma s die aansluiten bij Associate degreetrajecten voor Recreatie-opleidingen en ICT-opleidingen op niveau 4. Deze trajecten moeten enerzijds een wervend effect hebben en anderzijds mogelijk studietijdverkorting in het hbo opleveren. Met het Vechtdal College is afstemming bereikt over Nederlands, rekenen en enkele generieke competenties. Dit bevordert de aansluiting vmbo-mbo. Vmbo ers van het Vechtdal College krijgen een portfolio dat het Alfacollege kan gebruiken tijdens het intakeproces en eventuele verdere deelnemersbegeleiding. Hoogeveen De technische vmbo-opleidingen van het Roelof van Echten College zijn in 2011 deels gehuisvest in het gebouw van het Alfa-college. Een beoogd resultaat hiervan is een betere aansluiting van vmbo naar mbo. Alle vmbo- en mbo-opleidingen in de transport en logistiek en voertuigentechniek zijn ondergebracht in een nieuw pand van Kreeft Opleidingen, het Alfa-college en Roelof van Echten College, onder de naam KARgo. Dit bevordert enerzijds de doorstroom vmbo-mbo en anderzijds de aansluiting met het bedrijfsleven. Met RSG Wolfsbos is de samenwerking op het gebied van doorstroom vmbombo geïntensiveerd. In samenwerking met Stenden Hogeschool is de ontwikkeling gestart van een Associate degree voor de opleiding Transport & Logistiek. De opleidingen Haarverzorging in Emmen zijn gestart met een methode waarbij 38 bbl-deelnemers les krijgen op hun werkplek. Hierbij zijn ongeveer 40 kapperszaken betrokken. In het kader van het lectoraat (zie aldaar) voeren diverse opleidingen opdrachten uit voor het bedrijfsleven, in samenwerking met hbo-studenten. Samen met Stenden hogeschool en het bedrijfsleven heeft het Alfa-college in Hoogeveen de Schakelpropedeuse. Met verschillende trajecten kunnen deelnemers zich voorbereiden op een vervolgstudie in het hbo. Al tijdens hun mbo-opleidingen krijgen deelnemers leerstof van het hbo aangeboden. KLACHTEN Het Alfa-college heeft een eigen, onafhankelijke klachtencommissie waartoe klagers zich kunnen wenden als ze een klacht willen indienen over de wijze waarop medewerkers of deelnemers van het Alfa-college zich in een bepaalde gelegenheid hebben gedragen. De klachtencommissie heeft in 2011 drie klachten in behandeling genomen. Een klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard door de klachtencommissie, omdat zij van oordeel was dat onvoldoende met een deelnemer is gecommuniceerd waaruit een specifiek maatwerktraject zou bestaan. De behandeling van de tweede klacht over de wijze waarop met een ouder is gecommuniceerd, is gestaakt. De klager heeft niet gepersisteerd in zijn klacht. De derde klacht m.b.t. het indelen van een deelnemer in een niet door haar gewenste groep is door de klachtencommissie ongegrond verklaard. In 2010 heeft de Klachtencommissie twee klachten behandeld in en in 2009 drie.

19 19 JAARVERSLAG Onderwijsontwikkeling 3.2 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.3 Deelnemerszorg 3.4 Waardering door deelnemers 3.5 Burgerschap en christelijke identiteit 3.6 Invloed van en samenwerking met belanghebbenden 3.7 Maatschappelijk ondernemerschap 3.8 Internationalisering 3.2 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering De kwaliteit van het onderwijs en de examinering staat bij het Alfa-college hoog in het vaandel. Alle koersuitspraken van onze visie hebben direct of indirect betrekking op de kwaliteit van ons onderwijs. In 2011 hebben we daarom nadrukkelijk gewerkt aan kwaliteitsverbetering van zowel het onderwijs als de examinering. Ook voor onze activiteiten op het gebied van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) hebben we een verdere kwaliteitsverbetering ingezet. Opbrengsten In november 2011 is door de centrale eenheid Planning en Control informatie beschikbaar gekomen met betrekking tot de jaar- en diplomaresultaten conform de berekening, zoals die door de MBOraad met de inspectie is afgesproken. Ook de clustering van de opleidingen is conform de indeling van de inspectie. De opbrengsten zijn iets hoger dan vorig jaar, maar nog steeds iets onder het landelijk gemiddelde (zie bijlage 7, tabel onderwijsrendement). Op basis van deze informatie is er een overzicht van opleidingen opgesteld, waarvoor zowel het jaar- als diplomaresultaat onder de norm is. Betrokken leidinggevenden hebben een analyse gemaakt van de onvoldoende opbrengsten. Er zijn afspraken gemaakt over verbeteracties met als doel het verbeteren van de opbrengsten. Kwaliteit van onderwijs In januari 2011 is op basis van een onderzoek in november 2010 definitief vastgesteld dat de opleiding Junior kapper niveau 2 als zwak beoordeeld is vanwege onvoldoende opbrengsten. In 2011 heeft geen vervolgonderzoek plaatsgevonden. De opbrengsten voor deze opleiding zijn inmiddels ruim boven de norm. In 2011 heeft de inspectie bij twee opleidingen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs: Technisch specialist personenauto s niveau 4 in Groningen. Deze opleiding is als zwak beoordeeld op basis van onvoldoende opbrengsten. Op basis van het rapport van bevindingen is na de zomervakantie een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan is door het College van Bestuur vastgesteld. Vanaf september wordt op systematische wijze gewerkt aan de verbeteracties uit het plan. Medewerker secretarieel niveau 3 in Groningen. Deze opleiding is als zeer zwak beoordeeld op basis van onvoldoende kwaliteit van het onderwijsproces en onvoldoende opbrengsten. Ook voor deze opleiding is een verbeterplan opgesteld op basis van het rapport van bevindingen. Dit rapport is na vaststelling door het College van Bestuur aangeboden aan de Inspectie van het Onderwijs. In het najaar heeft de Inspectie in een gesprek met het College van Bestuur en regiodirectie aangegeven dat dit verbeterplan voldoende richting geeft aan de noodzakelijke verbeteringen binnen de opleiding. Vanaf september wordt op systematische wijze gewerkt aan de verbeteracties uit het plan en over de voortgang wordt periodiek aan het College van Bestuur gerapporteerd. Bij deze opleiding is ook een onderzoek geweest naar de onderwijstijd en de BPV. Voor beide onderzoeken is vastgesteld dat er werd voldaan aan de wettelijke vereisten. Ook is bij deze opleiding onderzoek gedaan naar melding verzuim en VSV. In maart is vastgesteld dat de opleiding niet voldeed aan de wettelijke verplichtingen. Na een verbetertraject met betrekking tot registratie en processen is er een vervolgonderzoek geweest in november, waaruit bleek dat toen wel aan de wettelijke verplichtingen voldaan werd. In juni 2011 heeft er een bureauonderzoek door de Inspectie plaatsgevonden naar de verbetering van de kwaliteit van onderwijs naar vijf opleidingen in Groningen: Aankomend verkoopmedewerker niveau 1 Verkoopspecialist niveau 3 Medewerker marketing en communicatie niveau 4 Administratief medewerker niveau 2 Juridisch medewerker niveau 4 Voor alle opleidingen gold dat ze na een vervolgonderzoek in 2010 als zwak waren beoordeeld op basis van onvoldoende opbrengsten. Na het onderzoek heeft alleen de opleiding Juridisch medewerker nog een beoordeling zwak op basis van onvoldoende opbrengsten, voor de overige opleidingen is het basisarrangement weer van toepassing. In juni 2011 is er bij de opleiding Medewerker volwassenenwerk een onderzoek geweest naar onderwijstijd. Voor drie deelnemers bleek niet te worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Omdat het schooljaar ten einde liep, bleek herstel niet meer mogelijk. Bij de programmering voor het schooljaar is weer ruimschoots voldaan aan de wettelijke urennorm.

20 20 JAARVERSLAG Onderwijsontwikkeling 3.2 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.3 Deelnemerszorg 3.4 Waardering door deelnemers 3.5 Burgerschap en christelijke identiteit 3.6 Invloed van en samenwerking met belanghebbenden 3.7 Maatschappelijk ondernemerschap 3.8 Internationalisering In het kader van het stelselonderzoek (onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs voor de branche) zijn in september 2011 twee opleidingen onderzocht op de kwaliteit van het onderwijs: MBO-verpleegkundige niveau 4 in Groningen Helpende zorg en welzijn niveau 2 in Groningen Voor beide opleidingen is de kwaliteit van het onderwijs als voldoende beoordeeld. Kwaliteit van examinering In 2009 en 2010 heeft het Alfa-college met het programma De basis op orde onder andere de kwaliteit van de examinering voor bijna alle opleidingen op een voldoende niveau gebracht. In 2011 heeft De basis op orde een vervolg gekregen onder de noemer Bouwen op de basis. Het doel was om de kwaliteit van de examinering blijvend te waarborgen in onze organisatie. Hiertoe heeft het Alfa-college in 2010 een Examenbeleidscommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie op instellingsniveau. In opdracht van deze Examenbeleidscommissie hebben de examencommissies van het Alfa-college in 2011 drie rapportages opgeleverd: Zelfevaluatie examencommissies: hieruit bleek onder andere dat scholing van examenfunctionarissen aandacht behoeft. Een gevolg is dat er gerichte scholing is ontwikkeld in samenwerking met de dienst P&O. Deze scholing is onderdeel van de jaarplanningen van de examencommissies voor In 2011 zijn in totaal 59 medewerkers geschoold op het gebied van examinering. Details hierover staan in paragraaf 4.5 Professionalisering. Rapportage over de kwaliteit van examenproducten: per opleiding is aangegeven in hoeverre de examenproducten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Waar nodig brengen examencommissies verbeteringen aan. Rapportage over de betrokkenheid werkveld: deze rapportage brengt in kaart in hoeverre het werkveld betrokken is bij de examinering van het Alfa-college. Vooral werkveldbijeenkomsten en de inzet van praktijkbegeleiders zijn veelvuldig ingezet als middel om de betrokkenheid van het werkveld bij de examinering te vergroten. Deze rapportage was een nulmeting, vooruitlopend op de (landelijke) invoering van zogeheten sectorale examenprofielen. Door bovenstaande inspanningen van de Examenbeleidscommissie en de examenscommissies is het organisatiebewustzijn rond examinering verder vergroot. Examencommissies constateren vroegtijdig dat examenproducten van onvoldoende kwaliteit (dreigen te) zijn en grijpen daar zelf op in. In 2011 is er door de Inspectie van het Onderwijs bij het Alfa-college geen onderzoek geweest naar de kwaliteit van examinering en diplomering. In de door de inspectie gepubliceerde lijst met onvoldoende opleidingen van ROC s ultimo 2011, komen geen opleidingen van het Alfa-college voor met een onvoldoende examenkwaliteit. COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS In 2011 heeft de commissie van beroep voor de examens geen beroepszaken voorgelegd gekregen. In 2010 heeft de commissie één beroepszaak besproken, in 2009 geen. Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Het EVC-centrum van het Alfa-college kende in 2011 drie ontwikkelingen: Kwaliteitsverbetering naar aanleiding van erkenningen. Doorontwikkeling naar breder loopbaanadviescentrum. Verkrijgen van omzetverantwoordelijkheid. Kwaliteitsverbetering naar aanleiding van erkenningen In 2011 heeft DUO in totaal 124 erkenningen toegekend aan het EVC-centrum van het Alfa-college, op aanbeveling van Hobeon (de beoordelende organisatie voor EVC). Om deze erkende kwaliteit te behouden en te vergroten, heeft het EVC-centrum een traject voor verdere kwaliteitsverbetering ingezet, vooral gericht op de kwaliteitsverhoging van de Ervaringscertificaten en de afstemming met examencommissies van mboopleidingen bij het Alfa-college. De kwaliteitsverbetering van het EVC-centrum omvat verder de realisatie van een digitaal portfoliosysteem en de invoering van een strikte PDCA-cyclus.

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

Vernieuwend element. Werken met een actieteam

Vernieuwend element. Werken met een actieteam Alfa-college, Hoogeveen pagina 1 ROC Alfa-college Hoogeveen: ouderbetrokkenheid op agenda zetten vraagt geduld Het Alfa-college Hoogeveen wil bouwen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave

Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Klik hier voor de leeswijzer Klik hier voor de inhoudsopgave 2 Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2012. Met dit document leggen we verantwoording af

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 OP KOERS

JAARVERSLAG 2013 OP KOERS JAARVERSLAG 2013 OP KOERS KLIK HIER VOOR DE LEESWIJZER KLIK HIER VOOR DE INHOUDSOPGAVE 2 ALFA-COLLEGE JAARVERSLAG 2013 2 Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2013. Met dit document

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave

Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Klik hier voor de leeswijzer Klik hier voor de inhoudsopgave 2 Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2012. Met dit document leggen we verantwoording af

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

FOCUS OP KWALITEIT geïntegreerd jaardocument 2014

FOCUS OP KWALITEIT geïntegreerd jaardocument 2014 FOCUS OP KWALITEIT geïntegreerd jaardocument 2014 LEESWIJZER ALFA-COLLEGE GEÏNTEGREERD 2 Dit is het formele geïntegreerde jaardocument van het Alfa-college over 2014. Met dit document leggen we verantwoording

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE School : de New Cairo British International School, Cairo, Egypte Plaats : NASR CITY - CAÏRO - EGYPTE BRIN-nummer :

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant 1. Inleiding Stichting Wellant verzorgt kwalitatief hoogwaardig groen onderwijs voor vmbo en mbo en ontwikkelt en organiseert ten behoeve van leven lang

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR DRENTHE COLLEGE Inhoudsopgave 1 Drenthe College 3 De organisatie 3 De missie 3 De thema s 3 2 Lid College van Bestuur 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Reglement centrale studentenraad

Reglement centrale studentenraad Reglement centrale studentenraad Colofon Datum [datum] Titel Reglement centrale studentenraad Dienst / school / auteur Centrale studentenraad en bestuursdienst Versie 2.0 Status Vastgesteld door CvB op

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie