Samen aan de LAT. voor. beter toezicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen aan de LAT. voor. beter toezicht"

Transcriptie

1 Samen aan de LAT voor beter toezicht Overdrachtsdocument LAT RB december 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Terugblik 3 Nieuwe Inspectiemethodiek (NIM) 4 Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) 4 Landelijke monitoring 5 Opleidingen 5 Nieuwe Ongevalsmethodiek (NOM) 6 Toezichtsmodel 7 Kwaliteitscriteria overheidsorganisaties 7 Gezamenlijke handhavingstrategie BRZO 8 Openbaar maken inspectie informatie 8 Bestuurlijke toezichtsprogramma's 8 Veiligheidscultuur 9 Centrale informatievoorziening 9 2

3 Inleiding Op 3 september 2013 hebben vertegenwoordigers van de BRZO omgevingsdiensten, de coördinerende Veiligheidsregio s, de Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en transport, de waterkwaliteitsbeheerders, het Openbaar Ministerie en de politie afspraken gemaakt over de toekomstige samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Hiertoe zal een landelijke overlegstructuur, genaamd BRZO+, worden ingericht, direct verbonden aan het bestuurlijk omgevingsberaad. De bestaande samenwerking die in het kader van LAT Risicobeheersing Bedrijven (LATRB) is ontstaan, vormt het vertrekpunt. BRZO+ zal moeten toegroeien naar een vaste overlegstructuur die nog meer dan voorheen kaderstellend zal zijn en waarin landelijke regievoering én borging van ontwikkelingen in de regionale uitvoering belangrijke kernwaarden zijn. De activiteiten van LAT RB zullen op 1 januari 2014 worden overgenomen door BRZO+. Voor BRZO+ is het van belang om te weten welke landelijke afspraken zijn gemaakt en welke zaken op welke wijze moeten worden doorgezet. In het kader van de transitie heeft het LAT bureau een overdrachts document opgesteld. Dit document is bedoeld om een overzicht te bieden van de resultaten en lopende zaken van LAT RB. Het document pretendeert niet volledig te zijn als het gaat om alle onderwerpen en activiteiten die in de afgelopen jaren in LAT verband zijn uitgevoerd. In bijlage 1 is de jaarrapportage 2013 bijgevoegd, waarin de stand van zaken van de concrete programma activiteiten is weergegeven. Hierin zijn ook de te zetten vervolgstappen aangegeven. Terugblik LAT RB werd voorafgegaan door de verbeterprogramma's BeteRZO ( ) en LAT BRZO ( ). De focus in deze programma's lag vooral op het verbeteren van de BRZOsamenwerking, het zorgen voor landelijke uniformiteit in de uitvoering en het versterken van de kennis en kunde van BRZO inspecteurs. Met de overgang naar LAT RB in 2011 zijn hier de aandachtspunten van het vernieuwing toezicht chemie programma aan toegevoegd en is de scope verbreed met de IPPC4 bedrijven (tegenwoordig RIE4). De doelen van LAT RB zijn in de Keizerskroon IV conferentie vastgesteld en vertaald naar een eindbeeld voor In de LAT RB samenwerking waren alle bij risicobedrijven betrokken bevoegde gezagen en diensten vertegenwoordigd. Ook de departementen en het bedrijfsleven participeerden. De leiding van LAT RB was belegd bij de Regiegroep, de tactische sturing bij de Projectgroep, de concrete uitwerking bij verschillende werkgroepen. De vier landsdelige samenwerkingsverbanden Noord, Midden Oost, West en Zuid waren nauw betrokken bij de activiteiten van LAT RB. Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar is er veel bereikt: de kwaliteit van de taakuitvoering door de overheden is sterk verbeterd. Het is aan BRZO+ om deze stijgende lijn door te zetten. 3

4 Nieuwe InspectieMethodiek (NIM) Sinds 2005 maken de BRZO toezichthouders gebruik van een gezamenlijke inspectiemethode bij het toezicht op het BRZO. Deze Nieuwe InspectieMethodiek (NIM) wordt standaard gevolgd in de voorbereiding, uitvoering en afronding van de BRZO inspectie. De NIM is in 2008 herzien en omgedoopt tot NIM2. De NIM2 zorgt voor een uniforme werkwijze en draagt bij aan een meer geïntegreerde overheidsprestatie. Hierbij gaat het dan vooral om een objectief en gemotiveerd oordeel over het door het bedrijf gevoerde preventiebeleid, het veiligheidsbeheerssysteem en de beheersmaatregelen. Een gezamenlijke inspectiemethode is essentieel omdat elke inspecteur zijn of haar eigen achtergrond, bedrijfscultuur en bevoegdheden meeneemt, wat de uitvoering van gezamenlijke inspecties tot een nogal complexe aangelegenheid maakt. De werkwijze van de NIM2 is beschreven in de Werkwijzer BRZO II. De Werkwijzer BRZO II is zowel in gedrukte als digitale vorm uitgegeven en beschikbaar via ( Om de huidige NIM2 in het bredere toezichtsdomein toe te kunnen passen en aan te laten sluiten op de integrale benadering van bedrijven, is een doorontwikkeling tot NIM3 noodzakelijk. Het doel is de managementsystemen en beheersmaatregelen binnen het bedrijf op een integrale wijze te beoordelen. De uitgangspunten zijn verwoord in het onlangs verschenen hoofdlijnenmodel 'Systeemgericht toezicht'. De afspraak is gemaakt om aanhakend op de staande praktijk van het BRZOtoezicht ook het toezicht op de overige wetgeving volgens een structurele en systematische aanpak in te richten. Daarnaast zullen de inwerkingtreding van Seveso III en de herziening van de NTA 8620 moeten worden doorvertaald in de NIM. In 2013 is een start gemaakt met de projectopzet voor de ontwikkeling van de NIM3. Na vaststelling kan de doorontwikkeling worden gestart. Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR) In 2007 is de Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR) in gebruik genomen, een online inspectiedatabase voor de registratie van toezichtsen handhavingsinformatie van risicovolle bedrijven. De GIR heeft niet alleen de functie van database maar ondersteunt het gehele inspectieproces. Ze stelt inspectieteams in staat om gezamenlijk een inspectie voor te bereiden, te registreren en af te ronden. Iedere inspectiedeelnemer heeft vanaf de eigen werkplek toegang tot het inspectiedossier en kan hier informatie in opslaan. In het kader van het BRZOtoezicht is het gebruik van de GIR volledig ingeburgerd. Alle diensten werken met de GIR. De NIM/GIR opleiding is verplichte kost voor toezichthouders, dat behoort tot de kwaliteitscriteria waaraan zij moeten voldoen. 4

5 Inmiddels zijn er 9 releases gerealiseerd, de een omvangrijker dan de ander. De GIR gebruikersgroep begeleidt de ontwikkeling van deze releases. Het beheer van de GIR is belegd bij ICTU. Het ministerie van SZW treedt op als opdrachtgever voor de GIR. Het belang van volledige, actuele en juiste informatie in de GIR wordt steeds evidenter, enerzijds ter ondersteuning van het werk van de inspecteurs, anderzijds als bron voor landelijke monitoring. De jaarlijkse rapportages aan de Tweede Kamer worden samengesteld aan de hand van de gegevens uit de GIR. Het is van belang deze applicatie verder te optimaliseren en door te ontwikkelen. De afspraak is om in 2014 een verkenning uit te voeren naar de vernieuwing van de GIR en het toekomstig beheer. Deze verkenning behelst onder meer een eventuele uitbreiding met gegevens over de vergunningsituatie van bedrijven. Landelijke monitoring De landelijke monitoring heeft een structurele plek in de LAT verbeteraanpak. Jaarlijks wordt in beeld gebracht in hoeverre de wettelijke bepalingen en landelijke afspraken door de overheden in de praktijk zijn gerealiseerd. Dit heeft zeker in de beginjaren relevante sturingsinformatie opgeleverd met als resultaat dat extra aandacht is uitgegaan naar tijdigheid en landelijke uniformiteit. Tweejaarlijks wordt gepeild hoe bedrijven de kwaliteit van de inspecties beoordelen. Deze tevredenheidsonderzoeken hebben een positieve tendens laten zien. Vanuit het oogpunt van de bedrijven is er vooral winst behaald in de afhandeling van de inspectie. Verbetering blijft noodzakelijk, zeker als het op deskundigheid aankomt. In 2014 wordt de tevredenheid van bedrijven wederom onderzocht. In het zijspoor heeft de landelijke monitoring een functie in het nakomen van de rapportageverplichtingen van de Europese Seveso II richtlijn. Nederland is verplicht om de Europese Commissie driejaarlijks te rapporteren over de relevante Sevesogegevens. Met het verder vervolmaken van de GIR en de toenemende informatiebehoefte van de Tweede Kamer ten aanzien van risicovolle bedrijven, heeft de monitoring de laatste jaren een andere dimensie gekregen. Sinds 2011 rapporteert LAT RB de verantwoordelijke ministeries over de naleving door en handhaving bij BRZO bedrijven. Deze jaarlijkse rapportages komen voort uit de noregretmaatregelen van staatssecretaris Atsma. De rapportages over 2011 en 2012 zijn behandeld in de Tweede Kamer. De rapportage over 2013 is in voorbereiding. De informatie vormt een essentiële bouwsteen voor het samenstellen van de zogenaamde 'staat der veiligheid'. Opleidingen Deskundigheidsverbetering is langs verschillende sporen ingezet. Het belangrijkste spoor betreft het gericht aanbieden van een specialistisch opleidingenpakket voor inspecteurs. Daartoe is in 2009 de LAT RB Academie (voorheen BRZO Academie) opgericht. Een belangrijke pijler in de landelijke verbeteraanpak. De LAT RB Academie biedt kwalitatief hoogwaardige, praktijkgerichte opleidingen aan, die vooral zijn gericht op het BRZOwerkveld. De opleidingen zijn bedoeld voor overheidsfunctionarissen die zijn belast met het toezicht op risicovolle bedrijven en worden laagdrempelig en frequent (minstens jaarlijks) aangeboden. Inspecteurs worden gezamenlijk 5

6 opgeleid, zowel op inhoud als op vaardigheden. Het uitgangspunt is gemeenschappelijkheid. Opleidingen staan in die zin los van de bloedgroepen'. Daar waar opleidingen op het vakgebied collectief voor een brede groep kunnen worden aangeboden, worden deze vanuit de LAT RB Academie georganiseerd. Het door de werkgroep opleidingen ontwikkelde beroepscompetentieprofiel vormt daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat het pakket kan worden uitgebreid met opleidingen ter inhoudelijke verbreding en ter inhoudelijke verdieping. De opleidingen zijn en worden nog steeds verzorgd door opleidingsbureau Chorda/PHOV. De werkgroep opleidingen begeleidt het gehele proces, doet voorstellen en bewaakt de kwaliteit. Dit houdt onder meer in dat de werkgroep algeheel fungeert als klankbordgroep en mede toetser van de opleidingen. De werkgroep kent tevens een begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie toetst steekproefgewijs de beoordelingen door de docenten. Het programmabureau van LAT RB ondersteunt de werkgroep opleidingen in brede zin en verzorgt het centraal informatiepunt van waaruit de aanmeldingen kunnen worden gedaan. Het huidige opleidingenpakket is opgenomen in bijlage 3. Opleidingen ter verbreding en verdieping van de kennis van de inspecteurs zijn in ontwikkeling. Begin 2013 is de uitvoering van de LAT RB Academie voor 2 jaar aanbesteed aan Chorda/PHOV. De aanbesteding is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met het ministerie van SZW. SZW treedt op als opdrachtgever namens de in LAT RB samenwerkende partijen. De dienstverleningsovereenkomst biedt de mogelijkheid om de aanbesteding 2 maal met 1 jaar te verlengen. Gezien het aflopen van de bestaande overeenkomst begin 2015, zal In 2014 een keuze moeten worden gemaakt hoe het vervolg van de Academie in te steken. Onderzocht zal moeten worden in hoeverre de academie ook als coördinatiepunt voor de niet in eigen beheer ontwikkelde opleidingen kan functioneren en of het wenselijk is het opleidingenaanbod uit te breiden, bijvoorbeeld met het onderdeel vergunningverlening. Nieuwe Ongevalsmethodiek (NOM) LAT RB heeft een methodiek ontwikkeld voor het onderzoeken van ongevallen. Deze Nieuwe Ongevalsmethodiek (NOM) omvat het totale proces vanaf een ongevalsmelding tot en met de rapportage. Het onderzoeken van ongevallen is complex en is, om herhaling te voorkomen, noodzakelijk. De bij het BRZO betrokken autoriteiten voeren ongevallenonderzoeken echter op verschillende manieren uit. Met de NOM wordt hier structuur in aangebracht. De aanpak van onderzoeken bij BRZO bedrijven wordt uniformer zodat de resultaten ervan onderling vergelijkbaar en analyseerbaar zijn. De NOM is als product gereed en moet onderdeel uit gaan maken van de Werkwijzer BRZO. Het toepassen van de NOM vraagt om bijzondere kennis en ervaring. De implementatie wacht op de beantwoording van een aantal essentiële vragen: hoe wordt het ongevallenonderzoek georganiseerd (landelijk en regionaal) en welke inspecteurs gaan ingezet worden als ongevalsonderzoeker. Deze vragen zullen door BRZO+ in 2014 moeten worden beantwoord zodat een vervolg kan worden gegeven aan de implementatie van de NOM. 6

7 Toezichtsmodel Bedrijven hadden behoefte aan eenduidig toezicht en aan meer transparantie van de overheid. Met de ontwikkeling van het Toezichtsmodel, een landelijk model voor berekening van de benodigde toezichtsinzet, is hieraan invulling gegeven. Het toezichtsmodel berekent op basis van de grootte, complexiteit en risico s van het bedrijf, in combinatie met het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem, het aantal inspectiedagen dat per jaar in het kader van een BRZO inspectie bij het bedrijf wordt doorgebracht. De toezichtsinzet voor gelijksoortige bedrijven in gelijksoortige situaties wordt daarmee op dezelfde wijze bepaald. De uitkomsten van het model zijn richtinggevend, afwijken hiervan is (onderbouwd) mogelijk. De inspectieplanning wordt met behulp van het toezichtsmodel bepaald. Een uitbouw van het toezichtsmodel is gewenst om deze meer ter indicatie van de veiligheidsprestatie van het bedrijf te kunnen gebruiken. Zo kan het toezicht zich nog meer toespitsen op de bedrijven met de meeste risico s en leiden de uitkomsten van het model tot een gemeenschappelijk beeld van de positionering van de bedrijven. De voorbereidingen zijn gaande. De afspraak is aan deze actie prioriteit te geven zodat hier in 2014 al mee kan worden gewerkt. Kwaliteitscriteria overheidsorganisaties Deskundigheid is één van de belangrijkste succesfactoren voor hoogwaardige taakuitvoering. Het BRZO toezicht kent al sinds 2005 kwaliteitscriteria, de zogenaamde Maatlatcriteria BRZO. In 2007 en 2010 zijn maatlatmetingen gedaan. Daar waar organisaties in 2007 nog flinke stappen moesten zetten, liet de eindmeting in 2010 zien dat vrijwel alle toezichthoudende diensten, zelfstandig of in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst met andere organisaties, aan de maatlatcriteria voldeden. Daaropvolgend heeft LAT RB in 2012 de lat hoger gelegd en zijn de criteria aangescherpt. De kwaliteitscriteria stellen minimumeisen aan toezicht houders in termen van deskundigheid (opleiding, kennis, werkervaring) en de organisatorische borging (frequentie). Qua inhoud sluiten de criteria aan op de Wabo VTH Kwaliteitscriteria 2.1. De kwaliteitscriteria van LAT RB maken onderscheid in criteria voor het kernteam en criteria voor de specialisten. Het kernteam moet aan de volledige set kwaliteitscriteria voldoen. Voor de specialisten gelden alleen de algemene kwaliteitseisen. Deze specialisten hebben doorgaans een lagere bezoekfrequentie of komen alleen voor een heel specifiek onderwerp bij de bedrijven. Diensten moeten in 2015 aan de criteria voldoen. Dit kan betekenen dat inspecteurs aanvullend moeten worden opgeleid of dat concentratie van taken moet plaatsvinden. Diensten moeten op korte termijn een actieplan opzetten welke bij voorkeur in gezamenlijkheid wordt opgepakt. 7

8 Gezamenlijke Handhavingstrategie De afspraak om niet te tornen aan bevoegdheden heeft er toe geleid dat de handhaving in de beginjaren buiten de gemeenschappelijke aanpak van de LAT is gebleven. In de loop der tijd werd de behoefte tot afgestemde en mogelijk gemeenschappelijke handhaving steeds pregnanter, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van de handhavingstrategie voor BRZO. Deze strategie is in 2013 ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld. De handhavingstrategie voorziet in een beoordelingskader om de ernst van een overtreding te kunnen afwegen. Aan de drie categorieën van overtredingen (onmiddellijke dreiging, geen onmiddellijke dreiging en zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval) zijn verschillende handhavingsinstrumenten gekoppeld welke in principe ingezet moeten worden door de verschillende toezichthouders. Het doel is om de BRZO toezichthouders op adequate en uniforme wijze sanctionerend op te laten treden. Bijkomend resultaat van de gezamenlijke strategie is het verbeteren van de uniformiteit van de landelijk beschikbare toezichtsen handhavingsinformatie. Volgens afspraak moeten alle BRZO diensten in 2014 gaan werken met de handhavingstrategie BRZO. De implementatie blijkt een intensief en complex traject te zijn wat gerichte sturing vraagt. In 2014 zal een stuurgroep moet worden geformeerd om het implementatieproces te bespoedigen. Openbaar maken inspectie-informatie De toezichthoudende partijen hebben zich verbonden aan de afspraak om de samenvattingen van de inspectierapporten met ingang van 2014 centraal openbaar te maken. In eerste instantie zijn de openbare samenvattingen bedoeld voor het publiek. Het doel is de transparantie van de overheid te vergroten en ongenuanceerde beeldvorming te voorkomen. Naast de maatschappelijke wens, vraagt ook Seveso III om meer transparantie. Het traject om inspectie informatie in compacte vorm en in begrijpelijke taal op een centrale website beschikbaar te stellen, is in 2013 gestart. Om de uitvoerende overheden te faciliteren zijn landelijke hulpmiddelen ontwikkeld en is een opleidingstraject in voorbereiding. De afspraken over openbaarheid zullen onderdeel uit moeten maken van de afspraken die in het kader van de regionale bestuurlijke inspectieprogramma's worden opgesteld. Bestuurlijk toezichtprogramma De voormalige landsdelen (Noord, Midden Oost, West en Zuid) hebben de uitgangspunten voor de uitvoering en de afspraken in de samenwerking vastgelegd in een regionaal bestuurlijk toezichtprogramma (BTP). In de BTP's is aangegeven welk instrumentarium wordt ingezet, aan welke eisen de toezichtpartners voldoen en hoe de kwaliteit is geborgd. Hiermee hebben de regio's zich verbonden aan de landelijke lijn die vanuit LAT is ingezet. Onderdeel van het toezichtprogramma is het wettelijk 8

9 verplichte BRZO inspectieprogramma. De huidige BTP's zijn opgesteld voor de periode Vanuit de LAT RB zijn een landelijk format en een 'voorbeeld' BTP ter beschikking gesteld. Door alle ontwikkelingen de vorming van zes BRZOregio's, de opstap naar BRZO+, de inzet op nieuwe onderdelen (handhaving, openbaarheid) is een herziening nu van de BTP's aan de orde. Dit betekent dat elke BRZO regio een nieuw BTP zal moeten opstellen. Ook hiervoor geldt dat de landelijke ondersteuning een format zal aanbieden. Het is de bedoeling het format in het voorjaar van 2014 gereed te hebben. Van de BRZO regio's wordt verwacht om in 2014 een nieuw BTP gereed te hebben voor de periode Veiligheidscultuur Veiligheidscultuur is een betrekkelijk nieuw thema binnen de LAT RB. Als aanvulling op de aandacht voor techniek en organisatie, wordt veiligheidscultuur steeds als belangrijke determinant van de veiligheid gezien. Om deze reden is in 2013 de start gemaakt met de ontwikkeling van een analyse en inspectiemethodiek waarmee veiligheidscultuur onderdeel wordt van de BRZO inspecties. Centrale informatievoorziening Een centraal informatieportaal, ( is beschikbaar voor het werkveld. Via deze website zijn alle landelijke instrumenten, rapportages, nieuwsfeiten en dergelijke te vinden. Bovendien geeft het portaal toegang tot de landelijke voorzieningen. Ook zal het portaal komend jaar een functie krijgen in het toegankelijk maken van inspectie informatie voor het publiek. Via kennisbijeenkomsten, de digitale nieuwsbrief en social media zijn overheden en bedrijven op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. LinkedIn is gebruikt voor kennisuitwisseling, interactie en discussies over actuele onderwerpen en vraagstukken. 9

10 10

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012 Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 1. Bijzonderheden LAT RB Op 16 juli is de monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011' aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage

Nadere informatie

Jaarplan LAT RB 2013. 1. Inleiding. 1.1 Ambitie LAT Risicobeheersing Bedrijven. 1.2 Essentie voor 2013

Jaarplan LAT RB 2013. 1. Inleiding. 1.1 Ambitie LAT Risicobeheersing Bedrijven. 1.2 Essentie voor 2013 Jaarplan LAT RB 2013 1. Inleiding 1.1 Ambitie LAT Risicobeheersing Bedrijven Voor de doelgroep van risicovolle bedrijven streeft LAT RB naar integraal toezicht op veiligheid, milieu, water en arbeidsomstandigheden.

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria LAT risicobeheersing bedrijven. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond. 1.2 Toezicht op risicovolle bedrijven. Eindversie : 22/10/2012

Kwaliteitscriteria LAT risicobeheersing bedrijven. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond. 1.2 Toezicht op risicovolle bedrijven. Eindversie : 22/10/2012 Kwaliteitscriteria LAT risicobeheersing bedrijven Eindversie : 22/10/2012 1. Inleiding 1.1 Achtergrond De ambitie van het LAT RB is te komen tot een optimale risicobeheersing van de bedrijven door deskundig,

Nadere informatie

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 Samen vooruit kijken Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 THEMA: Samen vooruit kijken Jaarplan BRZO+ 1 juni 2015 Brzo 2015 2 Titel document Samenstelling 3 Titel document Waar werkt u? 4 Titel document In de

Nadere informatie

Highlights Werkgroepen. Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+

Highlights Werkgroepen. Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+ Highlights Werkgroepen Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+ Inhoud Besluitvorming Monitoring Opleidingen Veiligheidscultuur Ranking Openbare samenvattingen Handhavingsstrategie Implementatie PGS 29

Nadere informatie

Welkom. Conferentie BRZO voor uitvoerenden

Welkom. Conferentie BRZO voor uitvoerenden Welkom LAT-BRZO Conferentie BRZO voor uitvoerenden Programma uitvoerenden BRZO Opening 13:45 / 13:55 Landelijke ontwikkelingen 13:55 / 14:35 BRZO-producten 14:35 / 15:05 LAT-BRZO 15:05 / 15:15 Pauze 15:15

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Jaarplan BRZO Jaarplan BRZO+ 2015, pagina 1

Jaarplan BRZO Jaarplan BRZO+ 2015, pagina 1 Jaarplan BRZO+ 2015 el 19 maart voor 2015 Jaarplan BRZO+ 2015, pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Scope, ambities en werkwijze 4 2.1 Scope 4 2.2 Werkwijze en besluitvorming 6 3. Gezamenlijke uitvoering

Nadere informatie

JAARPLAN 2010. Eind 2009 staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in de doorontwikkeling van het BRZOtoezicht.

JAARPLAN 2010. Eind 2009 staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in de doorontwikkeling van het BRZOtoezicht. JAARPLAN 2010 1. Inleiding De afgelopen jaren heeft het BRZO-toezicht dankzij de programma s BeteRZO en LAT-BRZO een forse impuls gekregen. Het eindbeeld van BeteRZO komt in zicht. Uit de tussenevaluatie

Nadere informatie

Landelijke uitvoering van VTH taken bij Brzo bedrijven Van afstemming naar aansturing

Landelijke uitvoering van VTH taken bij Brzo bedrijven Van afstemming naar aansturing Landelijke uitvoering van VTH taken bij Brzo bedrijven Van afstemming naar aansturing Ambtelijk voorstel van 19 november 2013 Documentnummer 21672434 Ambtelijk voorstel van 19 november 2013 1 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

10-06-2014. Brzo en Externe veiligheid. Inspectiemethodiek BRZO (NIM) BRZO en Externe veiligheid. Artikel 24. Even voorstellen. Jan-Gerrit Veeneman

10-06-2014. Brzo en Externe veiligheid. Inspectiemethodiek BRZO (NIM) BRZO en Externe veiligheid. Artikel 24. Even voorstellen. Jan-Gerrit Veeneman Brzo en Externe veiligheid Inspectiemethodiek BRZO (NIM) 1 2 Even voorstellen Jan-Gerrit Veeneman BRZO inspecteur/ wabo coördinator BRZO en Externe veiligheid Artikel 24 inspectie Meerjarenprogramma, veiligheidsaspecten,

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011

Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011 Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011 Colofon LAT bureau postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@agentschapnl.nl Den Haag, 19 juni 2012 2 Samenvatting Aanleiding Er is toenemende vraag

Nadere informatie

Routingformulier. Vaststelling landelijke handhavingsstrategie Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Routingformulier. Vaststelling landelijke handhavingsstrategie Besluit risico's zware ongevallen 1999. Routingformulier Nummer: Onderwerp: Vaststelling landelijke handhavingsstrategie Besluit risico's zware ongevallen 1999. Afdeling Toezicht, Leefbaarheid & Veiligheid Behandelend ambtenaar Laurens van Miltenburg

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo Terneuzen Pagina 1 van 10 Pagina 2 van 10 BESTUURSOVEREENKOMST ONDERSTEUNING BRZO De ondergetekenden: Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen, ten dezen

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018

Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015 Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 Overzicht voor het jaar 2015 met de deelprogramma s 1. BRZO 2. PGS 3. Informatie-, en Kennisinfrastructuur 4. Lokaal Externe

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie D66-notitie Veiliger omgaan met Chemie Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid Paul Breitbarth, Statenlid Zuid-Holland 20 juni 2013 Kansen, maar ook risico s Nederland kent een grote chemische industrie

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Inspectie en handhaving

Kenniscentrum InfoMil Inspectie en handhaving Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inspectie en handhaving 24 januari 2017 Inhoudsopgave Inspectie en handhaving 3 Inspectie definitie 3 Termijn aanvullende inspectie 3 Niet-routinematige

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2012 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie. - Acties

Ministerie van Economische Zaken. Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie. - Acties Ministerie van Economische Zaken Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie - Acties Inleiding Het kabinet heeft in 2013 1 aangegeven dat de regeldruk fors verminderd moet worden. Ondanks eerdere inspanningen op

Nadere informatie

Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2014 2 juli 2015

Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2014 2 juli 2015 Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2014 2 juli 2015 1 Titel document Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Besluit risico zware ongevallen (Brzo 99) en Brzo 2015 in

Nadere informatie

Cursus coordineren Brzo

Cursus coordineren Brzo Ho b e o n S K O gecer tificee rd vakbekwaa mheid Veiligheidsk unde Factsheet Cursus coordineren Brzo Curs usda 2015 ta 03, 9, 10 maar t & 22, 3 0 s 01 o eptembe ktob r, er Bent u of wordt u binnen uw

Nadere informatie

BRZO VEILIGHEIDSREGIO SAMENWERKINGSVERBAND

BRZO VEILIGHEIDSREGIO SAMENWERKINGSVERBAND BIJLAGE 1 BIJ BESTUURSVOORSTEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VAN BRZO VEILIGHEIDSREGIO SAMENWERKINGSVERBAND REGIO ZUIDWEST VOOR DE UITVOERING VAN TAKEN OP HET GEBIED VAN INDUSTRIËLE VEILIGHEID Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Brzo-inspectie Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen

Nadere informatie

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven Onderzoeksopzet Amsterdam, oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Nota van B&W. Met deze nota stellen wij het handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang vast.

Nota van B&W. Met deze nota stellen wij het handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang vast. Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Mw. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. PD/SZW/2007/141 Te kopiëren: A B & W-vergadering van 3 april 2007 Onderwerp Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden.

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden. Gemeente Woerden 14R.00207 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00207 gemeente WOERDEN Van Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres college van burgemeester en wethouders 8 juli

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Beste collega s, De Wet bodembescherming is per 1 februari ondermeer gewijzigd om belemmeringen voor

Nadere informatie

Heerlijk Helder Handhaven?

Heerlijk Helder Handhaven? Heerlijk Helder Handhaven? Vandaag Wie zijn we? Waarom zitten we hier? 2 1. Wat zijn de voorwaarden om te kunnen handhaven op basis van het Brzo? 3 1. Wat zijn de voorwaarden om te kunnen handhaven op

Nadere informatie

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden Gemeente Ouciewater Gemeente Woerden 15R.00392 RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392 Van : college van burgemeester en wethouders9 juni 2015 Datum : 9 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.

Nadere informatie

Monitor 2010. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT. Datum 14 juni 2011. Definitief. Status

Monitor 2010. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT. Datum 14 juni 2011. Definitief. Status Monitor 2010 Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT Datum 14 juni 2011 Status Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Doel...

Nadere informatie

Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014

Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014 VAN Sanne Kouwenhoven DATUM 18 september 2014 AAN NVRR BETREFT Verslag workshop RUD s/omgevingsveiligheid Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014 1 Inleiding Op het complexe handhavingsterrein

Nadere informatie

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

Jaarrapportage Toezicht- en handhaving 2013. Afdeling Industriële Veiligheid. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Jaarrapportage Toezicht- en handhaving 2013. Afdeling Industriële Veiligheid. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Jaarrapportage Toezicht- en handhaving 2013 Afdeling Industriële Veiligheid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inleiding Sinds 1 oktober 2010 hebben de veiligheidsregio s een aantal wettelijke taken

Nadere informatie

Duidelijk anders. BRZO dag 15 mei 2014. Mr. M.G.J. Maas-Cooymans

Duidelijk anders. BRZO dag 15 mei 2014. Mr. M.G.J. Maas-Cooymans Duidelijk anders BRZO dag 15 mei 2014 Mr. M.G.J. Maas-Cooymans 2 Wat en wie? Seveso/Brzo: een kader voor de bescherming van 1) mensen buiten de inrichting, de bescherming van het milieu, 2) de bescherming

Nadere informatie

Inleiding Samenvatting resultaten Uitvoering - 1 -

Inleiding Samenvatting resultaten Uitvoering - 1 - Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de RB-regio West (Noord- en Zuid-Holland) met de resultaten van het toezicht volgens het Besluit risico s zware ongevallen 1999 (Brzo 99) en Vernieuwing Toezicht

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 Datum: 27 mei 2014 Team: JLV Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Belanghebbenden tevredenheids onderzoek BTO 2014

Belanghebbenden tevredenheids onderzoek BTO 2014 Belanghebbenden tevredenheids onderzoek BTO 2014 Brzo inspectiejaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting BTO 2014 3 2. Inleiding 4 2.1 Werkwijze 4 3. Resultaten van het onderzoek 5 3.1 Uitvoering van de

Nadere informatie

Impuls Omgevingsveiligheid 2015 2018

Impuls Omgevingsveiligheid 2015 2018 Impuls Omgevingsveiligheid 2015 2018 Overzicht voor het jaar 2016 met de deelprogramma s 1. BRZO 2. PGS 3. Informatie-, en Kennisinfrastructuur 4. Lokaal Externe veiligheid beleid Inclusief doorkijk naar

Nadere informatie

Concernbenadering. Opschaling concept Concernloket naar heel Nederland en mogelijke verbreding naar andere concerns Nieuwsbrief Nr.

Concernbenadering. Opschaling concept Concernloket naar heel Nederland en mogelijke verbreding naar andere concerns Nieuwsbrief Nr. Concernbenadering Opschaling concept Concernloket naar heel Nederland en mogelijke verbreding naar andere concerns Nieuwsbrief Nr. 3, januari 2008 Inhoud 1. Resultaten en verantwoording Concernloket 2007

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr. 09/039

BAOZW/U Lbr. 09/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft actuele ontwikkelingen op het gebied van de kinderopvang uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U200900377 Lbr. 09/039

Nadere informatie

Toezicht BRZO door externe partners SRE (Stadsregio Eindhoven) en Brandweer Brabant-Noord

Toezicht BRZO door externe partners SRE (Stadsregio Eindhoven) en Brandweer Brabant-Noord College Onderwerp: V200701124 Toezicht BRZO door externe partners SRE (Stadsregio Eindhoven) en Brandweer Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: Om adequaat toezicht te kunnen houden op het besluit risico

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Rapportenbundel behorend bij Staat van de Veiligheid Majeure risicobedrijven 2014. Datum 31 augustus 2015

Rapportenbundel behorend bij Staat van de Veiligheid Majeure risicobedrijven 2014. Datum 31 augustus 2015 Rapportenbundel behorend bij Staat van de Veiligheid Majeure risicobedrijven 2014 Datum 31 augustus 2015 Status Definitief Rapportenbundel behorend bij Staat van de Veiligheid BIJLAGEN STAAT VAN DE VEILIGHEID

Nadere informatie

Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Resultaten plan van aanpak implementatie PGS 29

Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Resultaten plan van aanpak implementatie PGS 29 Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks Resultaten plan van aanpak implementatie PGS 29 Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks Resultaten landelijke afspraken implementatie PGS

Nadere informatie

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen Dick Hortensius NEN Milieu&maatschappij Herziening NTA 8620 1 Inhoud Aanleiding en aanpak herziening NTA Belangrijkste aandachtspunten Afstemming

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Rapportenbundel behorend bij Staat van de Veiligheid Majeure risicobedrijven 2015. Datum 9 juni 2016

Rapportenbundel behorend bij Staat van de Veiligheid Majeure risicobedrijven 2015. Datum 9 juni 2016 Rapportenbundel behorend bij Staat van de Veiligheid Majeure risicobedrijven 2015 Datum 9 juni 2016 Status Definitief Rapportenbundel behorend bij Staat van de Veiligheid BIJLAGEN STAAT VAN DE VEILIGHEID

Nadere informatie

Major Hazards Control

Major Hazards Control Ongevalsonderzoek Relatie met Brzo 1999 Major Hazards Control Jos van Liempt Arbeidsinspectie MHC Kennismaken met Rijksbreed 15 mei 2009 Ongevalsonderzoek Hoofdonderwerpen Doel Relatie met inspecties Wat

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

Bestuurlijk Toezicht Programma

Bestuurlijk Toezicht Programma Bestuurlijk Toezicht Programma Periode: 2012-2016 Inhoudsopgave 1 Definiëring regio... 3 1.1 Aanleiding bestuurlijk toezichtprogramma... 3 1.2 Onderwerp en scope BTP... 4 1.3 Totstandkoming BTP... 4 1.4

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0 Preambule Dit beoordelingskader is toegesneden op de praktijk van de RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed. De RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed functioneert in een context samen met een RgdBOEI Adviseur.

Nadere informatie

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Kernformulier PerspeKtief De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Overview 1. Wat was de aanleiding tot deze ontwikkeling en innovatie? Strategisch: Organisatie wil een instrumentarium

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

Gelderse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2015

Gelderse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2015 Gelderse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2015 1.1 Inleiding Op 4 juli 2016 is de Staat van de Veiligheid 2015 naar de Tweede Kamer gezonden. Een onderdeel van deze rapportage is de Monitor

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Limburg

BESTUURSOVEREENKOMST Limburg BESTUURSOVEREENKOMST Limburg Toezicht majeure risicobedrijven 2012-2016 Pagina 1 van 9 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse overheden betreffende het toezicht op arbo, milieu, water en veiligheidswetgeving

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891

Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891 Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: RAALTE Datum inspectie: 05-06-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over veiligheid bij chemiebedrijven.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over veiligheid bij chemiebedrijven. Rotterdam, 24 mei 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over veiligheid bij chemiebedrijven. Aan de Gemeenteraad, Op 22 maart 2011 stelt het

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Inspectiekader Risico's van onvoorziene lozingen

Inspectiekader Risico's van onvoorziene lozingen 1 Datum Inspectiekader Risico's van onvoorziene lozingen 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inspectiekader 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Reikwijdte 4 3 Criteria voor de uitvoering 5 3.1 Algemeen 5 3.2 BRZO-bedrijven

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

het opstellen van een concept-bedrijfsplan. De meeste (concept-)bedrijfsplannen vormen een voldoende solide basis voor de

het opstellen van een concept-bedrijfsplan. De meeste (concept-)bedrijfsplannen vormen een voldoende solide basis voor de > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit 1 juni 2010 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder

Nadere informatie

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam Borgen van kwaliteit in de toekomst Naam Wat gaan we doen? Wie zijn wij Korte terugblik kwaliteit Implementatietraject kwaliteit Vragen Wie zijn wij? Kernteam kwaliteit gemeenten, provincies en ministeries

Nadere informatie

Naar een efficiënte en effectieve invulling van toezicht op risicovolle bedrijven. Eindrapport werkgroep systeemgericht toezicht

Naar een efficiënte en effectieve invulling van toezicht op risicovolle bedrijven. Eindrapport werkgroep systeemgericht toezicht Naar een efficiënte en effectieve invulling van toezicht op risicovolle bedrijven Eindrapport werkgroep systeemgericht toezicht Colofon LAT RB Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den

Nadere informatie

Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999

Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 Inspectieprogramma op grond van artikel 24 Gemeenschappelijke werkwijze en uitgangspunten BRZO-gemeenten in Midden- en West-Brabant Gemeente Bergen op Zoom Gemeente

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 281765 Datum onderzoek : 10 november - 23 december 2014

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie