Samen aan de LAT. voor. beter toezicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen aan de LAT. voor. beter toezicht"

Transcriptie

1 Samen aan de LAT voor beter toezicht Overdrachtsdocument LAT RB december 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Terugblik 3 Nieuwe Inspectiemethodiek (NIM) 4 Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) 4 Landelijke monitoring 5 Opleidingen 5 Nieuwe Ongevalsmethodiek (NOM) 6 Toezichtsmodel 7 Kwaliteitscriteria overheidsorganisaties 7 Gezamenlijke handhavingstrategie BRZO 8 Openbaar maken inspectie informatie 8 Bestuurlijke toezichtsprogramma's 8 Veiligheidscultuur 9 Centrale informatievoorziening 9 2

3 Inleiding Op 3 september 2013 hebben vertegenwoordigers van de BRZO omgevingsdiensten, de coördinerende Veiligheidsregio s, de Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en transport, de waterkwaliteitsbeheerders, het Openbaar Ministerie en de politie afspraken gemaakt over de toekomstige samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Hiertoe zal een landelijke overlegstructuur, genaamd BRZO+, worden ingericht, direct verbonden aan het bestuurlijk omgevingsberaad. De bestaande samenwerking die in het kader van LAT Risicobeheersing Bedrijven (LATRB) is ontstaan, vormt het vertrekpunt. BRZO+ zal moeten toegroeien naar een vaste overlegstructuur die nog meer dan voorheen kaderstellend zal zijn en waarin landelijke regievoering én borging van ontwikkelingen in de regionale uitvoering belangrijke kernwaarden zijn. De activiteiten van LAT RB zullen op 1 januari 2014 worden overgenomen door BRZO+. Voor BRZO+ is het van belang om te weten welke landelijke afspraken zijn gemaakt en welke zaken op welke wijze moeten worden doorgezet. In het kader van de transitie heeft het LAT bureau een overdrachts document opgesteld. Dit document is bedoeld om een overzicht te bieden van de resultaten en lopende zaken van LAT RB. Het document pretendeert niet volledig te zijn als het gaat om alle onderwerpen en activiteiten die in de afgelopen jaren in LAT verband zijn uitgevoerd. In bijlage 1 is de jaarrapportage 2013 bijgevoegd, waarin de stand van zaken van de concrete programma activiteiten is weergegeven. Hierin zijn ook de te zetten vervolgstappen aangegeven. Terugblik LAT RB werd voorafgegaan door de verbeterprogramma's BeteRZO ( ) en LAT BRZO ( ). De focus in deze programma's lag vooral op het verbeteren van de BRZOsamenwerking, het zorgen voor landelijke uniformiteit in de uitvoering en het versterken van de kennis en kunde van BRZO inspecteurs. Met de overgang naar LAT RB in 2011 zijn hier de aandachtspunten van het vernieuwing toezicht chemie programma aan toegevoegd en is de scope verbreed met de IPPC4 bedrijven (tegenwoordig RIE4). De doelen van LAT RB zijn in de Keizerskroon IV conferentie vastgesteld en vertaald naar een eindbeeld voor In de LAT RB samenwerking waren alle bij risicobedrijven betrokken bevoegde gezagen en diensten vertegenwoordigd. Ook de departementen en het bedrijfsleven participeerden. De leiding van LAT RB was belegd bij de Regiegroep, de tactische sturing bij de Projectgroep, de concrete uitwerking bij verschillende werkgroepen. De vier landsdelige samenwerkingsverbanden Noord, Midden Oost, West en Zuid waren nauw betrokken bij de activiteiten van LAT RB. Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar is er veel bereikt: de kwaliteit van de taakuitvoering door de overheden is sterk verbeterd. Het is aan BRZO+ om deze stijgende lijn door te zetten. 3

4 Nieuwe InspectieMethodiek (NIM) Sinds 2005 maken de BRZO toezichthouders gebruik van een gezamenlijke inspectiemethode bij het toezicht op het BRZO. Deze Nieuwe InspectieMethodiek (NIM) wordt standaard gevolgd in de voorbereiding, uitvoering en afronding van de BRZO inspectie. De NIM is in 2008 herzien en omgedoopt tot NIM2. De NIM2 zorgt voor een uniforme werkwijze en draagt bij aan een meer geïntegreerde overheidsprestatie. Hierbij gaat het dan vooral om een objectief en gemotiveerd oordeel over het door het bedrijf gevoerde preventiebeleid, het veiligheidsbeheerssysteem en de beheersmaatregelen. Een gezamenlijke inspectiemethode is essentieel omdat elke inspecteur zijn of haar eigen achtergrond, bedrijfscultuur en bevoegdheden meeneemt, wat de uitvoering van gezamenlijke inspecties tot een nogal complexe aangelegenheid maakt. De werkwijze van de NIM2 is beschreven in de Werkwijzer BRZO II. De Werkwijzer BRZO II is zowel in gedrukte als digitale vorm uitgegeven en beschikbaar via (www.brzoplus.nl). Om de huidige NIM2 in het bredere toezichtsdomein toe te kunnen passen en aan te laten sluiten op de integrale benadering van bedrijven, is een doorontwikkeling tot NIM3 noodzakelijk. Het doel is de managementsystemen en beheersmaatregelen binnen het bedrijf op een integrale wijze te beoordelen. De uitgangspunten zijn verwoord in het onlangs verschenen hoofdlijnenmodel 'Systeemgericht toezicht'. De afspraak is gemaakt om aanhakend op de staande praktijk van het BRZOtoezicht ook het toezicht op de overige wetgeving volgens een structurele en systematische aanpak in te richten. Daarnaast zullen de inwerkingtreding van Seveso III en de herziening van de NTA 8620 moeten worden doorvertaald in de NIM. In 2013 is een start gemaakt met de projectopzet voor de ontwikkeling van de NIM3. Na vaststelling kan de doorontwikkeling worden gestart. Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR) In 2007 is de Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR) in gebruik genomen, een online inspectiedatabase voor de registratie van toezichtsen handhavingsinformatie van risicovolle bedrijven. De GIR heeft niet alleen de functie van database maar ondersteunt het gehele inspectieproces. Ze stelt inspectieteams in staat om gezamenlijk een inspectie voor te bereiden, te registreren en af te ronden. Iedere inspectiedeelnemer heeft vanaf de eigen werkplek toegang tot het inspectiedossier en kan hier informatie in opslaan. In het kader van het BRZOtoezicht is het gebruik van de GIR volledig ingeburgerd. Alle diensten werken met de GIR. De NIM/GIR opleiding is verplichte kost voor toezichthouders, dat behoort tot de kwaliteitscriteria waaraan zij moeten voldoen. 4

5 Inmiddels zijn er 9 releases gerealiseerd, de een omvangrijker dan de ander. De GIR gebruikersgroep begeleidt de ontwikkeling van deze releases. Het beheer van de GIR is belegd bij ICTU. Het ministerie van SZW treedt op als opdrachtgever voor de GIR. Het belang van volledige, actuele en juiste informatie in de GIR wordt steeds evidenter, enerzijds ter ondersteuning van het werk van de inspecteurs, anderzijds als bron voor landelijke monitoring. De jaarlijkse rapportages aan de Tweede Kamer worden samengesteld aan de hand van de gegevens uit de GIR. Het is van belang deze applicatie verder te optimaliseren en door te ontwikkelen. De afspraak is om in 2014 een verkenning uit te voeren naar de vernieuwing van de GIR en het toekomstig beheer. Deze verkenning behelst onder meer een eventuele uitbreiding met gegevens over de vergunningsituatie van bedrijven. Landelijke monitoring De landelijke monitoring heeft een structurele plek in de LAT verbeteraanpak. Jaarlijks wordt in beeld gebracht in hoeverre de wettelijke bepalingen en landelijke afspraken door de overheden in de praktijk zijn gerealiseerd. Dit heeft zeker in de beginjaren relevante sturingsinformatie opgeleverd met als resultaat dat extra aandacht is uitgegaan naar tijdigheid en landelijke uniformiteit. Tweejaarlijks wordt gepeild hoe bedrijven de kwaliteit van de inspecties beoordelen. Deze tevredenheidsonderzoeken hebben een positieve tendens laten zien. Vanuit het oogpunt van de bedrijven is er vooral winst behaald in de afhandeling van de inspectie. Verbetering blijft noodzakelijk, zeker als het op deskundigheid aankomt. In 2014 wordt de tevredenheid van bedrijven wederom onderzocht. In het zijspoor heeft de landelijke monitoring een functie in het nakomen van de rapportageverplichtingen van de Europese Seveso II richtlijn. Nederland is verplicht om de Europese Commissie driejaarlijks te rapporteren over de relevante Sevesogegevens. Met het verder vervolmaken van de GIR en de toenemende informatiebehoefte van de Tweede Kamer ten aanzien van risicovolle bedrijven, heeft de monitoring de laatste jaren een andere dimensie gekregen. Sinds 2011 rapporteert LAT RB de verantwoordelijke ministeries over de naleving door en handhaving bij BRZO bedrijven. Deze jaarlijkse rapportages komen voort uit de noregretmaatregelen van staatssecretaris Atsma. De rapportages over 2011 en 2012 zijn behandeld in de Tweede Kamer. De rapportage over 2013 is in voorbereiding. De informatie vormt een essentiële bouwsteen voor het samenstellen van de zogenaamde 'staat der veiligheid'. Opleidingen Deskundigheidsverbetering is langs verschillende sporen ingezet. Het belangrijkste spoor betreft het gericht aanbieden van een specialistisch opleidingenpakket voor inspecteurs. Daartoe is in 2009 de LAT RB Academie (voorheen BRZO Academie) opgericht. Een belangrijke pijler in de landelijke verbeteraanpak. De LAT RB Academie biedt kwalitatief hoogwaardige, praktijkgerichte opleidingen aan, die vooral zijn gericht op het BRZOwerkveld. De opleidingen zijn bedoeld voor overheidsfunctionarissen die zijn belast met het toezicht op risicovolle bedrijven en worden laagdrempelig en frequent (minstens jaarlijks) aangeboden. Inspecteurs worden gezamenlijk 5

6 opgeleid, zowel op inhoud als op vaardigheden. Het uitgangspunt is gemeenschappelijkheid. Opleidingen staan in die zin los van de bloedgroepen'. Daar waar opleidingen op het vakgebied collectief voor een brede groep kunnen worden aangeboden, worden deze vanuit de LAT RB Academie georganiseerd. Het door de werkgroep opleidingen ontwikkelde beroepscompetentieprofiel vormt daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat het pakket kan worden uitgebreid met opleidingen ter inhoudelijke verbreding en ter inhoudelijke verdieping. De opleidingen zijn en worden nog steeds verzorgd door opleidingsbureau Chorda/PHOV. De werkgroep opleidingen begeleidt het gehele proces, doet voorstellen en bewaakt de kwaliteit. Dit houdt onder meer in dat de werkgroep algeheel fungeert als klankbordgroep en mede toetser van de opleidingen. De werkgroep kent tevens een begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie toetst steekproefgewijs de beoordelingen door de docenten. Het programmabureau van LAT RB ondersteunt de werkgroep opleidingen in brede zin en verzorgt het centraal informatiepunt van waaruit de aanmeldingen kunnen worden gedaan. Het huidige opleidingenpakket is opgenomen in bijlage 3. Opleidingen ter verbreding en verdieping van de kennis van de inspecteurs zijn in ontwikkeling. Begin 2013 is de uitvoering van de LAT RB Academie voor 2 jaar aanbesteed aan Chorda/PHOV. De aanbesteding is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met het ministerie van SZW. SZW treedt op als opdrachtgever namens de in LAT RB samenwerkende partijen. De dienstverleningsovereenkomst biedt de mogelijkheid om de aanbesteding 2 maal met 1 jaar te verlengen. Gezien het aflopen van de bestaande overeenkomst begin 2015, zal In 2014 een keuze moeten worden gemaakt hoe het vervolg van de Academie in te steken. Onderzocht zal moeten worden in hoeverre de academie ook als coördinatiepunt voor de niet in eigen beheer ontwikkelde opleidingen kan functioneren en of het wenselijk is het opleidingenaanbod uit te breiden, bijvoorbeeld met het onderdeel vergunningverlening. Nieuwe Ongevalsmethodiek (NOM) LAT RB heeft een methodiek ontwikkeld voor het onderzoeken van ongevallen. Deze Nieuwe Ongevalsmethodiek (NOM) omvat het totale proces vanaf een ongevalsmelding tot en met de rapportage. Het onderzoeken van ongevallen is complex en is, om herhaling te voorkomen, noodzakelijk. De bij het BRZO betrokken autoriteiten voeren ongevallenonderzoeken echter op verschillende manieren uit. Met de NOM wordt hier structuur in aangebracht. De aanpak van onderzoeken bij BRZO bedrijven wordt uniformer zodat de resultaten ervan onderling vergelijkbaar en analyseerbaar zijn. De NOM is als product gereed en moet onderdeel uit gaan maken van de Werkwijzer BRZO. Het toepassen van de NOM vraagt om bijzondere kennis en ervaring. De implementatie wacht op de beantwoording van een aantal essentiële vragen: hoe wordt het ongevallenonderzoek georganiseerd (landelijk en regionaal) en welke inspecteurs gaan ingezet worden als ongevalsonderzoeker. Deze vragen zullen door BRZO+ in 2014 moeten worden beantwoord zodat een vervolg kan worden gegeven aan de implementatie van de NOM. 6

7 Toezichtsmodel Bedrijven hadden behoefte aan eenduidig toezicht en aan meer transparantie van de overheid. Met de ontwikkeling van het Toezichtsmodel, een landelijk model voor berekening van de benodigde toezichtsinzet, is hieraan invulling gegeven. Het toezichtsmodel berekent op basis van de grootte, complexiteit en risico s van het bedrijf, in combinatie met het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem, het aantal inspectiedagen dat per jaar in het kader van een BRZO inspectie bij het bedrijf wordt doorgebracht. De toezichtsinzet voor gelijksoortige bedrijven in gelijksoortige situaties wordt daarmee op dezelfde wijze bepaald. De uitkomsten van het model zijn richtinggevend, afwijken hiervan is (onderbouwd) mogelijk. De inspectieplanning wordt met behulp van het toezichtsmodel bepaald. Een uitbouw van het toezichtsmodel is gewenst om deze meer ter indicatie van de veiligheidsprestatie van het bedrijf te kunnen gebruiken. Zo kan het toezicht zich nog meer toespitsen op de bedrijven met de meeste risico s en leiden de uitkomsten van het model tot een gemeenschappelijk beeld van de positionering van de bedrijven. De voorbereidingen zijn gaande. De afspraak is aan deze actie prioriteit te geven zodat hier in 2014 al mee kan worden gewerkt. Kwaliteitscriteria overheidsorganisaties Deskundigheid is één van de belangrijkste succesfactoren voor hoogwaardige taakuitvoering. Het BRZO toezicht kent al sinds 2005 kwaliteitscriteria, de zogenaamde Maatlatcriteria BRZO. In 2007 en 2010 zijn maatlatmetingen gedaan. Daar waar organisaties in 2007 nog flinke stappen moesten zetten, liet de eindmeting in 2010 zien dat vrijwel alle toezichthoudende diensten, zelfstandig of in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst met andere organisaties, aan de maatlatcriteria voldeden. Daaropvolgend heeft LAT RB in 2012 de lat hoger gelegd en zijn de criteria aangescherpt. De kwaliteitscriteria stellen minimumeisen aan toezicht houders in termen van deskundigheid (opleiding, kennis, werkervaring) en de organisatorische borging (frequentie). Qua inhoud sluiten de criteria aan op de Wabo VTH Kwaliteitscriteria 2.1. De kwaliteitscriteria van LAT RB maken onderscheid in criteria voor het kernteam en criteria voor de specialisten. Het kernteam moet aan de volledige set kwaliteitscriteria voldoen. Voor de specialisten gelden alleen de algemene kwaliteitseisen. Deze specialisten hebben doorgaans een lagere bezoekfrequentie of komen alleen voor een heel specifiek onderwerp bij de bedrijven. Diensten moeten in 2015 aan de criteria voldoen. Dit kan betekenen dat inspecteurs aanvullend moeten worden opgeleid of dat concentratie van taken moet plaatsvinden. Diensten moeten op korte termijn een actieplan opzetten welke bij voorkeur in gezamenlijkheid wordt opgepakt. 7

8 Gezamenlijke Handhavingstrategie De afspraak om niet te tornen aan bevoegdheden heeft er toe geleid dat de handhaving in de beginjaren buiten de gemeenschappelijke aanpak van de LAT is gebleven. In de loop der tijd werd de behoefte tot afgestemde en mogelijk gemeenschappelijke handhaving steeds pregnanter, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van de handhavingstrategie voor BRZO. Deze strategie is in 2013 ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld. De handhavingstrategie voorziet in een beoordelingskader om de ernst van een overtreding te kunnen afwegen. Aan de drie categorieën van overtredingen (onmiddellijke dreiging, geen onmiddellijke dreiging en zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval) zijn verschillende handhavingsinstrumenten gekoppeld welke in principe ingezet moeten worden door de verschillende toezichthouders. Het doel is om de BRZO toezichthouders op adequate en uniforme wijze sanctionerend op te laten treden. Bijkomend resultaat van de gezamenlijke strategie is het verbeteren van de uniformiteit van de landelijk beschikbare toezichtsen handhavingsinformatie. Volgens afspraak moeten alle BRZO diensten in 2014 gaan werken met de handhavingstrategie BRZO. De implementatie blijkt een intensief en complex traject te zijn wat gerichte sturing vraagt. In 2014 zal een stuurgroep moet worden geformeerd om het implementatieproces te bespoedigen. Openbaar maken inspectie-informatie De toezichthoudende partijen hebben zich verbonden aan de afspraak om de samenvattingen van de inspectierapporten met ingang van 2014 centraal openbaar te maken. In eerste instantie zijn de openbare samenvattingen bedoeld voor het publiek. Het doel is de transparantie van de overheid te vergroten en ongenuanceerde beeldvorming te voorkomen. Naast de maatschappelijke wens, vraagt ook Seveso III om meer transparantie. Het traject om inspectie informatie in compacte vorm en in begrijpelijke taal op een centrale website beschikbaar te stellen, is in 2013 gestart. Om de uitvoerende overheden te faciliteren zijn landelijke hulpmiddelen ontwikkeld en is een opleidingstraject in voorbereiding. De afspraken over openbaarheid zullen onderdeel uit moeten maken van de afspraken die in het kader van de regionale bestuurlijke inspectieprogramma's worden opgesteld. Bestuurlijk toezichtprogramma De voormalige landsdelen (Noord, Midden Oost, West en Zuid) hebben de uitgangspunten voor de uitvoering en de afspraken in de samenwerking vastgelegd in een regionaal bestuurlijk toezichtprogramma (BTP). In de BTP's is aangegeven welk instrumentarium wordt ingezet, aan welke eisen de toezichtpartners voldoen en hoe de kwaliteit is geborgd. Hiermee hebben de regio's zich verbonden aan de landelijke lijn die vanuit LAT is ingezet. Onderdeel van het toezichtprogramma is het wettelijk 8

9 verplichte BRZO inspectieprogramma. De huidige BTP's zijn opgesteld voor de periode Vanuit de LAT RB zijn een landelijk format en een 'voorbeeld' BTP ter beschikking gesteld. Door alle ontwikkelingen de vorming van zes BRZOregio's, de opstap naar BRZO+, de inzet op nieuwe onderdelen (handhaving, openbaarheid) is een herziening nu van de BTP's aan de orde. Dit betekent dat elke BRZO regio een nieuw BTP zal moeten opstellen. Ook hiervoor geldt dat de landelijke ondersteuning een format zal aanbieden. Het is de bedoeling het format in het voorjaar van 2014 gereed te hebben. Van de BRZO regio's wordt verwacht om in 2014 een nieuw BTP gereed te hebben voor de periode Veiligheidscultuur Veiligheidscultuur is een betrekkelijk nieuw thema binnen de LAT RB. Als aanvulling op de aandacht voor techniek en organisatie, wordt veiligheidscultuur steeds als belangrijke determinant van de veiligheid gezien. Om deze reden is in 2013 de start gemaakt met de ontwikkeling van een analyse en inspectiemethodiek waarmee veiligheidscultuur onderdeel wordt van de BRZO inspecties. Centrale informatievoorziening Een centraal informatieportaal, (www.brzoplus.nl) is beschikbaar voor het werkveld. Via deze website zijn alle landelijke instrumenten, rapportages, nieuwsfeiten en dergelijke te vinden. Bovendien geeft het portaal toegang tot de landelijke voorzieningen. Ook zal het portaal komend jaar een functie krijgen in het toegankelijk maken van inspectie informatie voor het publiek. Via kennisbijeenkomsten, de digitale nieuwsbrief en social media zijn overheden en bedrijven op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. LinkedIn is gebruikt voor kennisuitwisseling, interactie en discussies over actuele onderwerpen en vraagstukken. 9

10 10

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie