Jaarverslag LAT BRZO 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag LAT BRZO 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn grote stappen gezet in de onderlinge samenwerking: de regio s ontwikkelen zich naar volwaardige BRZOorganisaties. Het LAT BRZO programma is inmiddels breed geïmplementeerd bij de toezichthoudende overheden. Ook is met de komst van de BRZO- Academie een sterke impuls gegeven aan de deskundigheidsbevordering van de inspecteurs. We zijn hard op weg naar het eindbeeld, zoals we dat bij de start van het BeteRZO-traject in 2004 voor ogen hadden. Er zijn nog wel wat verbeterpunten. Met name de tijdigheid en unifomiteit in de uitvoering zullen komend jaar de nodige aandacht vragen. Daarnaast beraden wij ons ook over het BRZO-toezicht na 2010, met als grote uitdaging het samengaan met Vernieuwing Toezicht Chemie. Het is daarbij belangrijk dat we de reeds geboekte resultaten behouden. LAT-BRZO regiegroep

2 Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling vindt plaats via de website brzo99.nl, de tweemaandelijkse LAT-nieuwsbrief en via bijeenkomsten. In 2009 is een bedrijvenconferentie georganiseerd rondom het thema menselijk gedrag en veiligheid. De ruim 100 bezoekers vanuit het bedrijfsleven discussieerden over verbeterpunten in het BRZO-toezicht. In samenwerking met de vier landsdelige regio s zijn bijeenkomsten voor toezichthouders georganiseerd. Met in totaal bijna 200 deelnemers waren de bijeenkomsten goed bezocht. Vooral nieuwe thema s stonden centraal zoals ongevalsonderzoek, handhaving en brandveiligheid bij PGS 15 opslagloodsen. In regionaal verband zijn daarnaast diverse expertmeetings georganiseerd. Nieuwe OngevalsMethodiek In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een landelijk instrumentarium ter ondersteuning van de samenwerkende bevoegde instantie bij het uitvoeren van het toezicht op het Brzo. Hiermee is een belangrijke gemeenschappelijke basis gelegd voor de kwaliteit van het Brzo-toezicht. In het verlengde van de inspecties en het toezicht hebben inspecteurs ook te maken met het onderzoeken van ongevallen. De Werkgroep Ongevallenonderzoek van het LAT BRZO heeft in 2009 een Nieuwe OngevalsMethodiek (NOM) in testversie ontwikkeld. De NOM biedt handvatten bij het onderzoeken van incidenten en ongevallen. De methodiek omvat het totale proces vanaf een ongevalmelding tot en met de rapportage. De NOM zal in de loop van 2010 worden getest. Daarna wordt gekeken wanneer de NOM ingezet kan worden en wat de gevolgen zijn voor de organisatie.

3 Handhaving meer aandacht De BRZO-partners gebruiken al enkele jaren dezelfde inspectiemethode bij het toezicht. Deze samenwerking betreft het toezicht, niet de eventueel hieropvolgende handhaving. Wanneer overtredingen zijn geconstateerd is het mogelijk dat er door toezichthouders verschillend wordt gedacht over de zwaarte van een overtreding. Bovendien discussiëren inspecteurs en juristen vanuit verschillende kolommen over de juridische mogelijkheden om te kunnen handhaven. Er is behoefte om aan meer uniformiteit en eenduidigheid bij de handhaving. Deze wens ligt zeker ook bij het bedrijfsleven. Als gevolg hiervan is in 2009 de werkgroep handhaving van start gegaan. De werkgroep maakt een gezamenlijke procesbeschrijving die tot een eenduidig oordeel en mogelijk zelfs tot één handhavingsbrief leidt. Regionale samenwerking steeds beter Adequaat en professioneel BRZOtoezicht vraagt om samenwerking op regionaal niveau. Vanuit het LAT zijn de maatlatcriteria kwaliteitseisen aan inspecteurs en aan betrokken organisaties leidend bij het bepalen van de gewenste schaalgrootte van de uitvoeringsorganisaties. Door de LAT regiegroep is de keuze gemaakt om uit te gaan van een landsdelige uitvoeringsstructuur, bestaande uit de regio s Noord, Midden-Oost, Zuid en West. Anno 2009 hebben deze 4 regio s allen een bestuurlijke vastgestelde overeenkomst waarin zij de samenwerking tussen de BRZOpartners danwel tussen de Wmpartners onderling hebben vastgelegd. Er zijn overlegstructuren, indien nodig vindt uitwisseling van capaciteit plaats en men beschikt over een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. In regio Zuid is de samenwerking zo ver gevorderd dat inspecteurs binnen de eigen kolom onderling worden uitgewisseld. Deze succesvolle kruisbestuiving zal in 2010 worden voortgezet.

4 Monitoring Het jaar 2009 in cijfers Het LAT BRZO monitort jaarlijks de uitvoering van het toezicht. Het doel is inzicht te krijgen in de prestaties van de drie BRZO-toezichthouders en te toetsen in hoeverre de termijnen van wettelijke bepalingen en afspraken uit de Werkwijzer BRZO II gehaald worden. In de Werkwijzer zijn de gezamenlijke BRZO-taken en -processen beschreven. Het LAT BRZO heeft voor dit onderzoek gebruik gemaakt van gegevens uit de inspectiedatabase GIR, de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte. Deze online database wordt sinds 2008 gebruikt voor de registratie van alle inspectiegegevens. In 2010 zal de GIR worden omgedoopt tot Inspectieruimte BRZO. Uit de monitorresultaten van 2009 blijkt dat de samenwerking tussen de drie inspectiepartners goed verloopt. De meeste organisaties hebben hun inspectieplanning ook daadwerkelijk uitgevoerd, 98% van de geplande inspecties is uitgevoerd. Dit is meer dan in Net als in 2008 blijft tijdigheid een aandachtspunt, hoewel er tov 2008 een duidelijke verbetering lijkt te zijn in het tijdig verzenden van het inspectierapport. Ook het consequent invullen van de GIR vraagt de nodige aandacht bij de inspecteurs. Het LAT BRZO gebruikt de resultaten van Monitor 2009 om sturing te geven aan een verdere verbetering van de uitvoering. De gezamenlijke gegevensverzameling die plaatsvindt, biedt interessante mogelijkheden om inzicht te krijgen in het effect van het toezicht. Op strategisch niveau wordt nagedacht over indicatoren waarop in de toekomst een kwalitatieve monitor kan plaatsvinden. Meer dan 200 toezichthouders van arbeidsinspectie, brandweer en bevoegd gezag Wet milieubeheer houden toezicht op het BRZO. Ruim 60 van hen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het landelijk instrumentarium. In 2009 waren 442 BRZO-bedrijven actief: 255 VR-bedrijven en 187 PBZO-bedrijven. In totaal zijn 342 BRZO-inspecties uitgevoerd. Bij 73% van de inspecties waren alle toezichthoudende diensten vertegenwoordigd. De BRZO-Academie had 288 cursisten: 25 voor de Basiscursus BRZO, 38 voor de cursus NIM, 145 voor de opfriscursus NIM, 54 voor de cursus NIM-inspectieleider en 26 voor de cursus Basis auditvaardigheden. De LAT BRZO bedrijvenconferentie trok ruim 100 bezoekers vanuit het bedrijfsleven. Op de regionale LAT BRZO bijeenkomsten voor overheden zijn ca. 200 bezoekers geregistreerd.

5 BRZO-Academie van start Opleiding is de belangrijkste pijler voor deskundig en professioneel toezicht. Dit heeft geleid tot de oprichting van de BRZO-Academie op 2 april Een mijlpaal in het LAT-BRZO. De BRZO-Academie biedt een compleet, samenhangend pakket aan opleidingen voor de overheden die met het BRZO 99 te maken hebben, aan. Zowel toezichthouders, leidinggevenden als coördinatoren worden bediend. De BRZO-Academie richt zich op het verbeteren van inspectievaardigheden met opleidingen als audittechnieken, inspectiemethodiek en basiskennis BRZO. Zonder certificaat van de opleiding Inspectiemethode BRZO mogen toezichthouders gewoonweg niet aan de slag. De Academie biedt continuïteit: alle opleidingen worden centraal in Nederland, tenminste een keer per jaar aangeboden. Doorontwikkeling toezicht De Academie wil het opleidingsaanbod op termijn uitbreiden. Inmiddels is een start gemaakt met het opstellen van een beroepscompetentieprofiel voor de toezichthouder en het daaraan verbinden van een opleidingenstelsel. Het BRZO-toezicht is de afgelopen jaren eenduidiger, rechtvaardiger en deskundiger geworden. Het succes van de goede samenwerking tussen de drie overheidspartijen is vooral te danken aan het toegenomen onderlinge vertrouwen tussen toezichthouders. Daarnaast blijkt dat de gezamenlijke inspectiemethode (NIM) een positieve impuls heeft gegeven. In 2010 loopt het LAT BRZO-programma af. Om de behaalde successen voort te zetten is een verdergaande doorontwikkeling nodig. We willen nadrukkelijk voortbouwen op wat nu al in gang is gezet. De koppeling met het Rijksprogramma Vernieuwing Toezicht Chemie maakt hier onderdeel van uit. In 2009 zijn de eerste stappen gezet. Tijdens een overleg tussen bestuurders van bij de sector chemie betrokken overheden op 29 juni 2009 is commitment uitgesproken over het verbinden van het BRZO-toezichtspoor en het VT chemie spoor. Want nog steeds is de uitdaging het toezicht effectiever en efficiënter te maken zodat de bedrijven minder toezichtslast ervaren en de overheid zijn verantwoordelijkheid van toezichthouder goed invult. Meer weten over het LAT BRZO of over de doorontwikkeling van het toezicht bij majeure risicobedrijven? Kijk dan op of stuur een mail naar het LATbureau:

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen Programmarapportage Informatieprocessen Colofon Programma Informatieprocessen Datum Augustus 2012 Nummer R12/01 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-253-0

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie