Monitor Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT. Datum 14 juni Definitief. Status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor 2010. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT. Datum 14 juni 2011. Definitief. Status"

Transcriptie

1 Monitor 2010 Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT Datum 14 juni 2011 Status Definitief

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Achtergrond Doel Uitvoering Beperkingen Resultaten van het onderzoek Aantal BRZO-bedrijven Inspecties Aantal inspecties en planning Samenstelling inspectieteam Inspectieagenda Inspectierapport Veiligheidsrapport (VR) VR-beoordeling Kennisgeving VR-beoordeling Leeftijd VR Dominoaanwijzing Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen bijlage 1: Samenstelling werkgroep monitoring...18 bijlage 2: Instructie Monitor bijlage 3: BRZO-coördinatoren BG Wabo (milieu)

3 Samenvatting Voor u ligt de Monitor In de Monitor 2010 worden de prestaties van de overheidsinstanties (Arbeidsinspectie, Bevoegd gezag Wabo en de Brandweer) die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op het BRZO weergegeven voor De waterkwaliteitsbeheerder op rijkswateren, Rijkswaterstaat heeft in 2010 geparticipeerd als adviseur voor het bevoegd gezag Wabo in de BRZO-inspecties. Deze resultaten worden eveneens gegeven. Met de monitor wordt onder meer inzichtelijk gemaakt in hoeverre de wettelijke bepalingen en afspraken uit de Werkwijzer BRZO zijn nagekomen. De monitor is vastgesteld door de LAT regiegroep van het LAT risicobeheersing bedrijven. De resultaten zijn zichtbaar verbeterd ten opzichte van Het aantal afgeronde producten stijgt. In 2010 waren er 434 Brzo-inrichtingen actief in Nederland: 255 VR-inrichtingen en 179 PBZO-inrichtingen. Deze aantallen zijn gegenereerd uit de IR BRZO en niet gecorrigeerd op eventuele dubbelingen. Daarbij is geheel 2010 beschouwd. Inrichtingen die in de loop van 2010 niet meer onder het BRZO vielen (bijvoorbeeld door wijziging activiteiten, maar ook door faillissementen) zijn hierin wel meegeteld. Daardoor kan er een verschil zijn tussen deze Monitor 2010 en de lijst met BRZO-bedrijven op Over het algemeen kan gesteld worden dat er verbeteringen zichtbaar zijn ten opzichte van Zo is het aantal inspecties waaraan alle drie de inspectiediensten deelnamen 7% hoger dan in Ook is het in 2010 beduidend vaker voorgekomen dat de inspectieagenda eerder dan vier weken voor de inspectiedatum verzonden was. Dit was 65% in 2010, terwijl dit in 2009 nog 42% was. 85% van de inspectierapporten binnen de termijn van 8 weken na de close-out naar de bedrijven verzonden. Dit is ongeveer gelijk aan het resultaat over In 2010 is 92% van het totaal aantal geplande inspecties uitgevoerd. In 2009 betrof dit nog 98%. In 2008 was dit aantal 91%. Omdat er in deze monitoring uitsluitend is uitgegaan van kwantitatieve gegevens, is het niet bekend wat de oorzaak hiervan is. In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan de beoordeling van het Veiligheidsrapport (VR). De hier gebruikte gegevens zijn om een aantal redenen niet geheel betrouwbaar. De conclusies ten aanzien van tijdigheid van de beoordeling van het VR en de leeftijd van de VR en zijn dan ook uitsluitend indicatief. In het interne proces is vastgesteld dat een goede invuldiscipline vereist is om volledige en betrouwbare gegevens te genereren. Een verbetering op dit gebied is de verplichting om de data in te vullen voordat een inspectie kan worden afgesloten. Dit zal bij de update van de IR in het voorjaar 2011 worden meegenomen. Daarnaast zullen ook de inspecteurs hier nogmaals op gewezen moeten worden. Daarnaast is er enige vervuiling merkbaar in de IR BRZO, wat tot een vertekend beeld kan leiden. Kritisch blijven op de gegevens en tijdige onderlinge informatiedeling blijft vereist om de gewenste kwaliteit te blijven leveren. 3

4 Tot slot is blijvende aandacht nodig voor het volgen van de eigen inspectieplanning. Bij deze planning hoort ook het tijdig versturen van de aankondiging, de inspectieagenda en het inspectierapport. Alleen een consequente en betrouwbare overheid mag van het bedrijfsleven hetzelfde verwachten. 4

5 1 Inleiding 1.1 Achtergrond De uitvoering van het Besluit risico s zware ongevallen 1999 (Brzo 99) door de overheid is enkele jaren geleden geëvalueerd en verbeterd (verbeterprogramma BeteRZO). Uit dit traject is in 2006 het Landelijk regieteam BRZO (LAT BRZO) voortgekomen. Het LAT BRZO concentreert zich op de gezamenlijke uitvoering van het BRZO en ondersteunt de toezichthoudende overheden (Arbeidsinspectie, Bevoegd gezag Wabo en de Brandweer) bij de implementatie van de instrumenten van het verbeterprogramma. Rijkswaterstaat adviseert de toezichthoudende overheden en zal minimaal 1 keer per 5 jaar meegaan bij BRZO inspecties indien waterrelevantie aanwezig is. De Werkgroep Monitoring (zie de samenstelling van de werkgroep in bijlage 1) verzamelt de gegevens over de BRZO-uitvoering en rapporteert hierover aan de LAT Projectgroep en de LAT Regiegroep. In 2008 is de eerste monitor uitgebracht. Vanaf 2011 is het programma LAT BRZO samengevoegd met het programma Vernieuwing Toezicht (VT) Chemie. Het nieuwe gezamenlijke programma is genaamd Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT RB). 1.2 Doel Het doel van de Monitor 2010 is inzicht te krijgen in de prestaties van de overheidsinstanties die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op het BRZO. Met de monitor wordt onder meer inzichtelijk gemaakt in hoeverre de wettelijke bepalingen en afspraken uit de Werkwijzer BRZO worden nagekomen. Met deze resultaten kunnen de LAT regiegroep en projectgroep sturing geven aan de verdere verbetering van de uitvoering van het BRZO door de toezichthoudende overheden. Daarnaast worden de gegevens vergeleken met de resultaten van 2009 en waar mogelijk uit Uitvoering Om inzicht te krijgen in de prestaties van de toezichthoudende overheden in 2010 is een invultabel met instructie (zie bijlage 2) verspreid onder alle BRZO-coördinatoren van het bevoegd gezag Wabo (BG Wabo) (zie bijlage 3). Dit betreft de volgende organisaties: Provincie Zuid-Holland Provincie Zeeland Provincie Utrecht Provincie Gelderland Provincie Noord-Holland Provincie Limburg Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Provincie Noord-Brabant Provincie Overijssel Provincie Fryslân (mede namens Milieuadviesdienst Noord-Fryslân en provincie Drenthe) DCMR Milieudienst Rijnmond (mede namens het Landelijk Steunpunt BRZO (LSB)) Provincie Groningen SRE Milieudienst Milieudienst Zuid-Holland Zuid 5

6 Dienst Milieu-en Bouwtoezicht Amsterdam De instructie en invultabel van de Monitor 2010 zijn opgesteld door de Werkgroep Monitoring van het LAT RB. Op basis van de gegevens die de coördinatoren hebben aangeleverd en de gegevens die uit de Inspectieruimte BRZO (IR BRZO, voorheen GIR genoemd) zijn gegenereerd, heeft de Werkgroep Monitoring onderliggende rapportage opgesteld. Rijkswaterstaat heeft gegevens handmatig aangeleverd. Het LAT Bureau heeft de gegevens verzameld en verwerkt in samenwerking met de Werkgroep Monitoring. Voor eventuele vragen over de monitor kan contact op worden genomen met het LAT Bureau (via de mail of per telefoon ). Op de peildatum 15 februari 2011 zijn de gegevens bevroren in de IR BRZO. Alle gegevens over 2010 die na de peildatum nog zijn ingevoerd in de IR BRZO zijn niet meegenomen in deze monitoringsrapportage. De resultaten zijn zowel per LAT-regio als landelijk totaal weergegeven. De regioindeling is als volgt: Regio Noord: de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen; Regio Oost: de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht; Regio West: de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland; Regio Zuid: de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het LSB heeft in 2010 nog inspecties uitgevoerd in het hele land en de gegevens van deze inspecties zijn ondergebracht bij de diverse regio s waarvoor deze inspecties zijn uitgevoerd. Voor begrippen en afkortingen wordt verwezen naar de website van het LAT Risicobeheersing Bedrijven, Deze website is medio 2011 beschikbaar. Tot die tijd kunt u terecht op hier is tevens de Werkwijzer BRZO te vinden waarnaar wordt verwezen in deze rapportage. 1.4 Beperkingen De gegevens voor de Monitor 2010 zijn deels afkomstig uit de IR BRZO en deels aangeleverd door de coördinatoren van het BG Wabo*. * Het is nog niet mogelijk om alle gegevens uit de IR BRZO te genereren. Naar verwachting zal dit in 2011 wel het geval zijn. 6

7 2 Resultaten van het onderzoek De resultaten van de Monitor 2010 zijn in dit hoofdstuk per paragraaf ingedeeld aan de hand van de volgende onderwerpen: Aantal BRZO-inrichtingen Inspecties - Aantal inspecties en planning - Samenstelling inspectieteam - Inspectieagenda - Inspectierapport Veiligheidsrapport (VR) - VR-beoordeling - Kennisgeving VR-beoordeling - Leeftijd VR Dominoaanwijzing 2.1 Aantal BRZO-inrichtingen In figuur 1 is het totale aantal actieve BRZO-inrichtingen over het jaar 2010 weergegeven, met een onderscheid in VR- en PBZO-inrichtingen. In 2010 waren er in totaal 434 BRZO-inrichtingen actief in Nederland; 255 VR-inrichtingen en 179 PBZOinrichtingen. Dit is het aantal over geheel 2010, dat automatisch is gegenereerd uit de IR BRZO. Bij een klein aantal is geen regio/maatlatregio vermeld waardoor deze bedrijven in de genereerde dataset niet worden toebedeeld naar een regio. Deze bedrijven zijn handmatig verdeeld naar de regio. Een vervuiling van de lijst kan aanwezig zijn, omdat de bedrijven niet zijn gecontroleerd op dubbelingen. De BRZObedrijvenlijst. zoals weergegeven op de website, is een doorsnede op een bepaalde dag (momentopname) en een gecorrigeerde lijst. Hierdoor kan er een verschil aanwezig zijn tussen de Monitor 2010 en de BRZO-bedrijvenlijst. Figuur 1: Aantal BRZO-inrichtingen Aantal BRZO-bedrijven 300 Aantal BRZO-bedrijven VR PBZO 0 West Zuid Noord Oost Landelijk LAT regio Bron: IR BRZO 7

8 Een beperkt aantal zeer grote inrichtingen (bijvoorbeeld Chemelot in Limburg) is opgesplitst en als meerdere deelinrichtingen geregistreerd in de IR BRZO. Zij hebben gezamenlijk wel één milieuvergunning. Het aantal BRZO-inrichtingen met een eigen milieuvergunning in 2010 is 392: 224 VRinrichtingen en 168 PBZO-inrichtingen. Tabel 1: Aantal BRZO-inrichtingen in 2010 Regio VR PBZO Totaal West Zuid Noord Oost Landelijk Vergelijking met 2009 In totaal waren er in BRZO-inrichtngen (uit de IR BRZO inclusief deelinrichtingen) actief in Nederland; 255 VR-inrichtingen en 187 PBZO-inrichtingen. Er zijn dus in BRZO-inrichtingen minder. Vergelijking inrichtingen met een eigen milieuvergunning bedroeg in : 180 PBZO- en 214 VR-inrichtingen. In : 168 PBZO- en 224 VR-inrichtingen (Bron: BRZO-coördinatoren BG Wabo). Er zijn dus 12 PBZO-inrichtingen minder dan vorig jaar en 10 VR-inrichtingen meer. 2.2 Inspecties Aantal inspecties en planning Figuur 2: Planning gehaald Planning gehaald Aantal inspecties Aantal geplande inspecties Aantal uitgevoerde inspecties 0 West Zuid Noord Oost Landelijk LAT regio Bron: IR BRZO 8

9 In totaal stonden landelijk 392 inspecties gepland voor Er zijn 360 inspecties daadwerkelijk uitgevoerd, dat is 92% van de planning (tabel 2). Tabel 2: Realisatie inspectieplanning Regio Aantal inrichtingen Aantal geplande inspecties Aantal uitgevoerde inspecties Planning gehaald (%) West Zuid Noord Oost Landelijk Tabel 3: Realisatie inspectieplanning: vergelijking met 2008 en 2009 Jaartal Aantal geplande inspecties Aantal uitgevoerde inspecties Planning gehaald (%) In 2010 zijn er minder geplande inspecties uitgevoerd dan in Het absolute aantal uitgevoerde inspecties is in de loop der jaren duidelijk toegenomen, van ca. 300 in 2008 naar 360 ( + 20%) in Samenstelling inspectieteam Figuur 3: Deelname diensten aan inspecties Deelname diensten aan inspecties 100,00% 90,00% Percentage deelname 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% West Zuid Noord Oost Landelijk Deelname alle diensten Deelname BG WABO Deelname AI Deelname Brw LAT regio Bron: IR BRZO 9

10 Bij gemiddeld 80% van alle BRZO-inspecties waren alle diensten vertegenwoordigd. De diverse inspectiepartners hanteren nog verschillende beleidscriteria voor participatie, hetgeen tot verschillen in de inzet leidt (tabel 4). De deelname aan de inspecties door alle diensten is gestegen. Deze trend zal echter naar verwachting onder druk komen te staan. Van belang is in ieder geval dat de afspraken over samen inspecteren worden nagekomen en dat inzichtelijk wordt gemaakt waarom een dienst wel of niet meegaat op een inspectie. Tabel 4: Deelname diensten aan inspecties Regio Aantal uitgevoerde inspecties Deelname inspectie met alle diensten (%) Deelname BG WABO (%) Deelname AI (%) Deelname Brw (%) West Zuid Noord Oost Landelijk In onderstaande tabel is de vergelijking gedaan met 2008 en Tabel 5: Deelname diensten aan inspecties: vergelijking met 2008 en 2009 Jaartal Aantal uitgevoerde inspecties Inspecties met alle diensten Deelname BG WABO Deelname BG WABO (%) (%) aantal Deelname AI (%) Deelname AI aantal Deelname Brw (%) Deelname Brw aantal De deelname van alle diensten aan de inspectie is gestegen (7% meer dan 2009) ten opzichte van Alle diensten hebben in 2010 zo'n 60 inspecties meer uitgevoerd ten opzicht van Rijkswaterstaat heeft een adviserende rol en gaat alleen mee bij BRZO bedrijven met waterrelevantie. In onderstaande tabel is aangegeven per regio bij hoeveel bedrijven in 2010 Rijkswaterstaat bij een inspectie aanwezig is geweest. Tabel 6: Het aantal uitgevoerde inspecties door Rijkswaterstaat per regio in 2010 Regio Aantal uitgevoerde inspecties West 22 Zuid 11 Noord 3 Oost 3 Totaal 39 10

11 2.2.3 Inspectieagenda Volgens proces 9 van de Werkwijzer BRZO moet de agenda uiterlijk vier weken voor de eerste inspectiedag zijn verstuurd. Of deze termijnen in 2010 behaald zijn, is te zien in figuur 4 en tabel 7. In tabel 8 wordt de vergelijking met 2008 en 2009 gemaakt. Figuur 4: Inspectieagenda verzonden Termijn inspectieagenda verzonden 100,00% 90,00% Percentage verzonden agenda's 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Tenminste 4 w eken voor inspectie Minder dan 4 w eken voor inspectie 0,00% West Zuid Noord Oost Landelijk LAT regio Bron: IR BRZO, gebaseerd op 360 uitgevoerde inspecties waarvan 345 agenda s zijn verzonden De gegevens zijn gebaseerd op 345 verzonden agenda s. Het verschil tussen het aantal uitgevoerde inspecties en verzonden agenda s is te verklaren door het niet volledig invullen van de datumvelden met betrekking tot de agenda in de IR BRZO. Tabel 7: Inspectieagenda verzonden Regio Inspectieagenda is verzonden naar bedrijf: Tenminste 4 weken voor inspectie Minder dan 4 weken voor inspectie [%] [%] West Zuid Noord Oost Landelijk

12 Tabel 8: Inspectieagenda verzonden: vergelijking met 2008 en 2009 Jaartal Inspectieagenda is verzonden naar bedrijf: Tenminste 4 weken voor inspectie Minder dan 4 weken voor inspectie [%] [%] De inspectieagenda is in 2010 vaker binnen de gestelde termijn van 4 weken voor de inspectie verzonden (2008: 57%, 2009: 42%). Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van Inspectierapport Volgens proces 9 van Werkwijzer BRZO dient het inspectierapport binnen acht weken na de terugkoppeling (close-out) te worden opgeleverd en verzonden aan het bedrijf en de Brzo-actoren. Het resultaat is te zien in figuur 5. Figuur 5: Termijn voor verzenden van inspectierapport Termijn inspectierapport verzonden 100,00% 90,00% Percentage verzonden rapporten 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% < 8 w eken 8-12 w eken w eken > 16 w eken 0,00% West Zuid Noord Oost Landelijk LAT regio Bron:IR BRZO, gebaseerd op 360 uitgevoerde inspecties waarvan 263 rapportages zijn verzonden De gegevens zijn gebaseerd op 263 verzonden rapportages. Het verschil tussen het aantal uitgevoerde inspecties en verzonden rapportages is te verklaren door het niet volledig invullen van de datumvelden met betrekking tot de rapportage de IR BRZO. Een aantal hiervan kan verklaard worden doordat de verzending na 15 februari heeft plaatsgevonden. 12

13 Tabel 9: Termijn voor verzenden van inspectierapport Regio Aantal uitgevoerde inspecties Eindrapport verzonden % < 8 weken % 8-12 weken % weken % > 16 weken West Zuid Noord Oost Landelijk Ongeveer 85% van het totale aantal verzonden eindrapportages (263) is binnen de gestelde termijn van 8 weken verzonden. Deze gegevens zijn uit IR BRZO gehaald. In 2009 was ongeveer 84% van het totale aantal verzonden eindrapportages (199) binnen de gestelde termijn van 8 weken verzonden. 2.3 Veiligheidsrapport (VR) VR-beoordeling In de Werkwijzer BRZO, procesbeschrijving 8, is opgenomen dat binnen zes maanden na ontvangst van het Veiligheidsrapport (VR) de conclusies van de beoordeling bekend moeten worden gemaakt aan het bedrijf. Deze termijn kan verlengd worden tot negen maanden. Aan de coördinatoren is gevraagd aan te geven wanneer zij een VR hebben ontvangen, wanneer de VR-beoordeling naar het betreffende bedrijf is gestuurd en of de beoordelingstermijn verlengd is van zes naar negen maanden. Daarbij gaat het alleen om VR-beoordelingen die in 2010 zijn opgeleverd. Dit betreft dus ook de beoordeling van rapporten die in 2009 zijn ingediend en in 2010 zijn opgeleverd. In tabel 10 zijn de resultaten weergegeven. Omdat een aantal organisaties geen gegevens beschikbaar had, zijn de data niet per regio maar als landelijk totaal weergegeven. Tabel 10: Termijn verzenden VR-beoordelingen in 2010 < 6 maanden [aantal] 6-9 maanden [aantal] 9-12 maanden [aantal] > 12 maanden [aantal] VR-beoordeling van 6-maanden VR-beoordeling van 9-maanden Bron:BRZO-coördinatoren BG Wabo gebaseerd op gegevens van 19 beoordelingen Het totale aantal VR-beoordelingen in 2010 is 19. In 2009 zijn 21 VR-beoordelingen geregistreerd. Meer dan de helft van de VR-beoordelingen in 2010 is niet binnen de gestelde termijnen afgerond (11 van de 19). De verwachting is dat in 2011 vanuit de IR BRZO de gegevens gegenereerd kunnen worden, indien deze zijn ingevuld. 13

14 2.3.2 Kennisgeving VR-beoordeling In de Werkwijzer BRZO, procesbeschrijving 8, wordt aangegeven dat uiterlijk 2 weken na het bekend maken van de conclusies van de VR-beoordeling aan het bedrijf, deze samen met het VR ter inzage moeten worden gelegd en dat een kennisgeving hierover moet worden gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. Van de 19 beoordelingen hebben 17 kennisgevingen plaatsgevonden en allen binnen de gestelde termijn van twee weken. Van twee beoordelingen was dit niet bekend Leeftijd VR De gegevens van de leeftijd van het VR kunnen niet betrouwbaar worden weergegeven. De gegevens zijn op 15 februari 2011 bevroren in de IR BRZO. De monitoringstool genereert data met betrekking tot de actuele leeftijd van het VR. Om de gegevens over een heel kalenderjaar te kunnen laten zien, is een historie van indieningdata van VR nodig. Met de huidige database is het niet mogelijk een dergelijke historie naar boven te halen. Bijvoorbeeld bij VR en die in januari 2011 zijn geactualiseerd wordt de in 2010 geldende leeftijd overschreven. De oude informatie is daardoor niet meer te achterhalen. Voor de monitor over 2011 zullen de gegevens over de leeftijd van de VR en gegenereerd worden op 31 december Dominoaanwijzing In Werkwijzer BRZO proces 4 staat: iedere 5 jaar wordt van alle BRZO-bedrijven vastgesteld of zij als veroorzakend dominobedrijf aangewezen moeten worden. Aan de coördinatoren is gevraagd om handmatig bij te houden welke inrichtingen een dominoaanwijzing hebben (veroorzakend en/of ontvangend). In onderstaande tabel is per regio het aantal dominobedrijven in 2009 en 2010 aangegeven. Tabel 11: Aantal dominobedrijven Regio Aantal Dominobedrijven 2009 Aantal Dominobedrijven 2010 West Zuid Noord 4 8 Oost 0 0 Landelijk Bron:BRZO-coördinatoren BG Wabo Het aantal dominobedrijven is in twee regio s (West en Oost) gelijk gebleven ten opzichte van In Zuid zijn er 3 dominobedrijven minder en in Noord zijn er 4 dominobedrijven bijgekomen. 14

15 3 Conclusies en aanbevelingen 3.1 Conclusies Algemeen Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat over het geheel genomen de resultaten zichtbaar zijn verbeterd ten opzichte van De IR BRZO wordt nog steeds niet volledig ingevuld. Als diverse datumvelden niet worden ingevuld zoals datum van close-out, datum agenda verzonden et cetera dan kunnen de termijnen niet worden berekend. Dit is te zien aan het verschil tussen het aantal inspecties en het aantal verzonden agenda s en rapporten. Verder wordt bij de bedrijven niet altijd de regio/maatlatorganisatie ingevuld, waardoor een deel niet kan worden verdeeld over de regio s. Dat is dit jaar handmatig hersteld. Aantal BRZO-bedrijven en inrichtingen met eigen milieuvergunning In totaal waren er in BRZO-inrichtingen actief in Nederland: 255 VRinrichtingen en 179 PBZO-inrichtingen. Het aantal is ten opzichte van 2010 licht gedaald (8 BRZO-bedrijven minder). Dit aantal is het aantal over het gehele jaar van 2010 automatisch genereert uit de IR BRZO. Bij een klein aantal is geen regio/maatlatregio vermeld waardoor deze inrichtingen in de genereerde dataset niet worden toebedeeld aan een regio. Deze inrichtingen zijn daarom handmatig verdeeld naar de regio. Een vervuiling van de lijst kan aanwezig zijn, omdat de inrichtingen niet zijn gecontroleerd op dubbelingen. De BRZO-bedrijvenlijst, weergegeven op de website is een doorsnede op een bepaalde dag (momentopname) en een gecorrigeerde lijst. Hierdoor kan er een verschil aanwezig zijn tussen de Monitor 2010 en de BRZO-bedrijvenlijst. Het aantal BRZO-inrichtingen met een eigen milieuvergunning in 2010 is 392: 224 VRinrichtingen en 168 PBZO inrichtingen. Vergelijking inrichtingen met een eigen milieuvergunning bedroeg in : 180 PBZO- en 214 VR-inrichtingen. In : 168 PBZO- en 224 VR-inrichtingen (Bron: BRZO-coördinatoren BG Wabo). Er zijn dus 12 PBZO-inrichtingen minder dan vorig jaar en 10 VR-inrichtingen meer. Inspecties Planning In 2010 is 92% van de planning behaald. Ten opzichte van 2009 zijn er minder geplande inspecties uitgevoerd (6% minder). In absolute aantallen is sinds 2008 een stijgende lijn in de aantallen uitgevoerde inspecties zichtbaar, in 2010 zijn 20% meer inspecties uitgevoerd dan in Deelname van diensten Bij gemiddeld 80% van alle BRZO-inspecties waren alle diensten vertegenwoordigd. De deelname van alle diensten aan de inspectie is gestegen (7% meer dan 2009). Inspectieagenda verzonden De inspectieagenda is in 2010 vaker voor de gestelde termijn van 4 weken voor de inspectie verzonden (2009: 42%, 2010: 65%). Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van

16 Inspectierapport verzonden Van de 360 uitgevoerde inspecties zijn volgens de IR BRZO 263 inspectierapporten verzonden. Ongeveer 85% van het totale aantal verzonden eindrapportages (263) is binnen de gestelde termijn van 8 weken verzonden. Veiligheidsrapport Het totale aantal VR-beoordelingen in 2010 is 19. In 2009 zijn 21 VR-beoordelingen geregistreerd. Meer dan de helft van de VR-beoordelingen in 2010 zijn niet binnen de gestelde termijnen afgerond (11 van de 19). Van de 19 beoordelingen hebben 17 kennisgevingen plaatsgevonden en allen binnen de gestelde termijn van twee weken. Van twee beoordelingen was dit niet bekend. Dit is grote verbetering ten opzichte van vorig jaar (in 2009 drie kwart). De gegevens van de leeftijd van het VR kunnen niet betrouwbaar worden weergegeven. De gegevens zijn op 15 februari 2011 bevroren in de IR BRZO. De monitoringstool genereert data met betrekking tot de actuele leeftijd van het VR. Om de gegevens over een heel kalenderjaar te kunnen laten zien, is een historie van indieningdata van de VR en nodig. Met de huidige database is het niet mogelijk een dergelijke historie naar boven te halen. Bijvoorbeeld bij VR en die in januari 2011 zijn geactualiseerd wordt de in 2010 geldende leeftijd overschreven. De oude informatie is daardoor niet meer te achterhalen. Voor de monitor over 2011 zullen de gegevens over de leeftijd van de VR en gegenereerd worden op 31 december Dominoaanwijzing Het aantal dominobedrijven is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2009 (2009: 99, 2010: 98). Dit zijn veroorzakende en ontvangende dominobedrijven. 3.2 Aanbevelingen De werkgroep monitoring stelt het volgende voor: - De gegevens consequent en uniform vast te leggen in de IR BRZO. Alleen wanneer dit gebeurt, kan men monitoren op een correcte uitvoering van het BRZO-toezicht. Op deze wijze krijgt men zicht op de kwaliteit van het werk en kan men hierop sturen. - Aandacht te houden voor de inspectieplanning en de opvolging hiervan. Deze was lager dan voorgaand jaar. Het niet nakomen van de eigen planning zegt iets over de efficiëntie en de kwaliteit van de uitvoer van eigen werkzaamheden. Het opvolgen van de gemaakte planning draagt bij aan het consequent uitvoeren van acties en de betrouwbaarheid van de inspectiepartners. - De deelname aan de inspecties door alle diensten is gestegen. Ook het absolute aantal inspecties is toegenomen. Deze trend zal echter naar verwachting onder druk komen te staan. Het wordt van belang geacht dat in ieder geval de planning wordt nagekomen en dat gemaakte keuzen ten aanzien van wel of niet participeren inzichtelijk zijn. - Ondanks dat er al veel verbetering heeft plaats gevonden, blijft tijdigheid een aandachtspunt. Tijdigheid bij het versturen van documenten, het nakomen van afgesproken procedures en het op een consequente manier verzamelen en 16

17 vastleggen van gegevens zijn hierbij blijvend van groot belang. Een consequente, betrouwbare overheid kan een betere relatie onderhouden met het bedrijfsleven. 17

18 bijlage 1: Samenstelling werkgroep monitoring Maurice Stijfs - Provincie Brabant, Portefeuillehouder Antje Tack - Provincie Fryslân, voorzitter Theo de la Ruelle - Regionale Brandweer Groningen Marscha van der Ham - NIFV Claudia Lambermont-Lanser - DCMR Frans Hettinga - Arbeidsinspectie Hanneke van der Bijl-Stolk - LAT Bureau 18

19 bijlage 2: Instructie Monitor 2010 Invulinstructie Monitoring 2010 LAT-BRZO versie: De onderstaande tabel betreft de landelijke instructielijst voor de BRZO-coördinatoren en de inspecteurs om gegevens bij te houden in de Inspectieruimte BRZO (voorheen genoemd GIR) ten behoeve van de LAT-monitoring Aandachtspunten bij het invullen van de Inspectieruimte BRZO: Alle reguliere BRZO-inspecties invoeren in de Inspectieruimte BRZO. Geen andere zaken in de Inspectieruimte BRZO invoeren, zoals: herinspecties, handhavingrapportages en ongevalonderzoeken! Het actueel houden van de Brzo-plicht (PBZO,VR of niet BRZO) en de maatlatorganisatie die de inspecties uitvoert. Selecteer de namen van alle inspecteurs die hebben deelgenomen aan een inspectie (in het scherm inspectie deelnemers ). Gaat één van de inspecteurs niet mee, dan moet deze voor het afsluiten van de inspectie verwijderd worden. Voorwaarden van het kunnen invullen van de velden onder het blad 'samenvatting' in de Inspectieruimte BRZO is dat je als inspectiedeelnemer in het dossier ingevoerd bent. Als initiatiefnemer kun je jezelf als inspectiedeelnemer toevoegen en daarna de data invoeren. Niet vergeten om jezelf weer als inspectiedeelnemer te verwijderen! Vul de datum in van het laatst ingediende VR (bij beheer register inrichtingen inrichtingsgegevens ) en tot wanneer deze geldig is. Het aanmaken van een VR-dossier in de module Beoordeling VR wanneer veiligheidsrapport wordt beoordeeld. Dit geldt alleen voor de papieren beoordeling van de volledigheid van het complete VR. Geef bij annuleren van een inspectiedossier aan bij toelichting wat de reden is, zodat gemonitord kan worden welke inspecties daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Nr. In te vullen in: 1 Inspectieruimte BRZO 2 Inspectieruimte BRZO 3 Inspectieruimte BRZO 4 Inspectieruimte BRZO Onderwerp Registreren mutaties BRZObedrijven Datum agenda verzonden Uitgevoerde inspecties Datum terugkoppeling (close-out) Instructie In register Inrichtingen alle mutaties van VR- en PBZO-bedrijven invullen; van nieuw op te richten en wijzigingen van bestaande inrichtingen de n.a.w.- gegevens binnen 1 maand & wijziging van de BRZOverplichting (PBZO VR). Datum ontvangst van het VR invullen in het veld Datum laatste VR ingeleverd en datum volgende VR in het veld VR geldig t/m bij Details inrichting in het register Inrichtingen De datum van verzending van de inspectieagenda naar het bedrijf in het veld Datum agenda verzonden bij Algemene kenmerken in het inspectiedossier. Als de agenda wordt verzonden door gemeente dan de datum van verzending opvragen bij gemeente. Werkwijzer BRZO proces 9: Uiterlijk vier weken voor de eerste inspectiedag moet de inspectieagenda zijn verstuurd. De datum van de eerste inspectiedag moet worden ingevuld in het veld Datum vanaf bij Algemene Kenmerken in het inspectiedossier. De datum van terugkoppeling (close-out) moet worden ingevuld in het veld Datum close-out' bij Samenvatting in het inspectiedossier. Dit i.v.m. het toetsen aan de datum van verzenden van inspectierapport. 19

20 Nr. In te vullen in: 5 Inspectieruimte BRZO Onderwerp Datum inspectierapport verzonden Instructie Invullen van de datum waarop het inspectierapport naar het bedrijf is verzonden in het veld datum inspectierapport verzonden bij Samenvatting in het inspectiedossier. Als het rapport wordt verzonden door gemeente dan de datum van verzending opvragen bij gemeente. Als de gemeente zelf het rapport naar het bedrijf verzendt, dan de datum waarop het rapport naar de gemeente is gestuurd, invullen in het veld Datum eindrapport bg Wm bij Samenvatting in het inspectiedossier. 6 Tabel Beoordeling en verlenging VR Bedoeld wordt hier de papieren beoordeling van de volledigheid van het complete VR. Werkwijzer BRZO proces 9: Het inspectierapport dient binnen 8 weken na de terugkoppeling (closeout) te worden opgeleverd en verzonden aan het bedrijf en Brzo-actoren. Invullen van de datum waarop het verzoek om aanvullende gegevens op het VR naar het bedrijf is verzonden en de datum waarop de aanvullingen zijn ontvangen in de datumvelden in processtap Beoordeling volledigheid in het VR dossier per bedrijf in de module Beoordeling VR. Deze datumvelden werken niet naar behoren en zullen aan het einde van 2010 in de realease worden aangepast. Handmatig bijhouden van de data per bedrijf in een aparte tabel. 7 Tabel Dominoaanwijzing Handmatig bijhouden welke inrichtingen een dominoaanwijzing hebben. Werkwijzer BRZO proces 4: Iedere 5 jaar wordt van alle BRZO-bedrijven vastgesteld of zij als veroorzakend dominobedrijf aangewezen moeten worden. 20

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009.

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009. Monitor 2008 Colofon Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO Datum 6 oktober 2009 Kenmerk Status Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Resultaten van

Nadere informatie

Monitor Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT RB. Datum 27 augustus Definitief.

Monitor Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT RB. Datum 27 augustus Definitief. Monitor 2011 Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT RB Datum 27 augustus 2012 Status Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1 Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Managementoverleg INGEBRACHT DOOR: 0 AGENDA.D.D.: 0 AGENDAPUNT:

Managementoverleg INGEBRACHT DOOR: 0 AGENDA.D.D.: 0 AGENDAPUNT: Managementoverleg ONDERWERP: Monitoring Regio Zuid 1 e halfjaar 2010 DOEL: X BESLUITVORMING 0 DISCUSSIE X TER INFORMATIE 0 VERTROUWELIJK INGEBRACHT DOOR: 0 AGENDA.D.D.: 0 AGENDAPUNT: 0 SCHRIFTELIJKE REACTIE

Nadere informatie

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 Samen vooruit kijken Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 THEMA: Samen vooruit kijken Jaarplan BRZO+ 1 juni 2015 Brzo 2015 2 Titel document Samenstelling 3 Titel document Waar werkt u? 4 Titel document In de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012 Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 1. Bijzonderheden LAT RB Op 16 juli is de monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011' aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2015-2016 Samenvatting van de monitor 2015-2016 en de volgmodules najaar 2016 Platform Praktijkonderwijs december 2016 Definitieve versie 161208 1 Vooraf In de periode

Nadere informatie

intro Toezichtinformatie over 2014

intro Toezichtinformatie over 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs Created woensdag, maart 20, 2013 Updated donderdag, juni 26, 2014 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/b7c3f4b352dbc5fcffab1906ba96237b4821f756/ intro

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Inspectiekader Risico's van onvoorziene lozingen

Inspectiekader Risico's van onvoorziene lozingen 1 Datum Inspectiekader Risico's van onvoorziene lozingen 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inspectiekader 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Reikwijdte 4 3 Criteria voor de uitvoering 5 3.1 Algemeen 5 3.2 BRZO-bedrijven

Nadere informatie

Inleiding Samenvatting resultaten Uitvoering - 1 -

Inleiding Samenvatting resultaten Uitvoering - 1 - Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de RB-regio West (Noord- en Zuid-Holland) met de resultaten van het toezicht volgens het Besluit risico s zware ongevallen 1999 (Brzo 99) en Vernieuwing Toezicht

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO. Monitoringsrapport 2007

Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO. Monitoringsrapport 2007 Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO Monitoringsrapport 2007 Arnhem, Augustus 2008 M. van der Ham MSc Ing. R.T.J. Bouwman Landelijk Expertisecentrum Brandweer & BRZO www.brandweerbrzo.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo Terneuzen Pagina 1 van 10 Pagina 2 van 10 BESTUURSOVEREENKOMST ONDERSTEUNING BRZO De ondergetekenden: Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen, ten dezen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. BBV. nr Datum B&W-vergadering Portefeuillehouders) P.H.J. Pustjens.

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. BBV. nr Datum B&W-vergadering Portefeuillehouders) P.H.J. Pustjens. Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 5 3 5 1 7 6 BBV. nr. 535173 Datum B&W-vergadering 27-6-2017 Portefeuillehouders) P.H.J. Pustjens Onderwerp Wet Kinderopvang; Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren

Nadere informatie

intro Toezichtinformatie over 2014

intro Toezichtinformatie over 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs Created woensdag, maart 20, 2013 Updated maandag, juni 30, 2014 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/3960423fe3fc5fb28da15036283a2b8a68f037ae/ intro

Nadere informatie

Intro. Toezichtinformatie over 2015

Intro. Toezichtinformatie over 2015 Toezicht Kinderopvang Created woensdag, april 20, 2016 Updated donderdag, juni 02, 2016 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/surveys/vvhagen/toezicht-kinderopvang/d640e1de4fcd29e7d04adc3e79e170d3/ Intro

Nadere informatie

Uitvoering BRZO 99 voor provinciale inrichtingen

Uitvoering BRZO 99 voor provinciale inrichtingen RAPPORTAGE Uitvoering BRZO 99 voor provinciale inrichtingen Voortgang van de uitvoering van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 voor inrichtingen waar provincies het coördinerend bevoegd gezag zijn

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020

Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020 Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020 In dit document wordt, vooruitlopend op de komende NSL rapportage van 2017, een kort overzicht gegeven van de resultaten

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeente Den Haag

Jaarverslag 2014 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeente Den Haag Jaarverslag 2014 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Den Haag Deel I: Toezichtinformatie Kinderopvang Den Haag 2014 I let ingevulde rapport is door de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Belanghebbenden tevredenheids onderzoek BTO 2014

Belanghebbenden tevredenheids onderzoek BTO 2014 Belanghebbenden tevredenheids onderzoek BTO 2014 Brzo inspectiejaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting BTO 2014 3 2. Inleiding 4 2.1 Werkwijze 4 3. Resultaten van het onderzoek 5 3.1 Uitvoering van de

Nadere informatie

Inspectierapport The Cinemakids (KDV) Cinemadreef 213 1325EH ALMERE Registratienummer 321407015

Inspectierapport The Cinemakids (KDV) Cinemadreef 213 1325EH ALMERE Registratienummer 321407015 Inspectierapport The Cinemakids (KDV) Cinemadreef 213 1325EH ALMERE Registratienummer 321407015 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 15-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

*Z007B24585A* documentnr.: INT/C/14/08848 zaaknr.: Z/C/14/10257

*Z007B24585A* documentnr.: INT/C/14/08848 zaaknr.: Z/C/14/10257 *Z007B24585A* documentnr.: INT/C/14/08848 zaaknr.: Z/C/14/10257 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Jaarverantwoording Kinderopvang 2013 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen Datum

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Foto maatlat mei 2007

Foto maatlat mei 2007 Foto maatlat mei 2007 Kenmerk Aan Geadresseerde Kopie Stan Herms, Robert Mout (VNG) Van Marie-Noëlle Martin Datum 07 juni 2007 Onderwerp Overzicht maatlatorganisaties Inleiding Dit overzicht is samengesteld

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten

Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten Foto J. Schwiebbe - http://www.birdphoto.nl April 2009, Matthijs Broere (Waarneming.nl) & Fred Hustings (SOVON) 1. Inleiding Afgelopen winter

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Januari 2016 Versie: 16.1.1. Gebruikershandleiding Planningsmodule GIR Handhaven Kinderopvang

Januari 2016 Versie: 16.1.1. Gebruikershandleiding Planningsmodule GIR Handhaven Kinderopvang Januari 2016 Versie: 16.1.1 Gebruikershandleiding Planningsmodule GIR Handhaven Kinderopvang Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het tabblad Voorzieningen... 4 2.1 Gegevens van de voorziening...

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) December 2012 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Colofon Teksten Jeroen de Leede (VNG) Dataverwerking Marieke de Haan (VNG Informatiecentrum) Opmaak Chris Koning (VNG) Januari 2016 2 Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Beter zo, dan als voorheen

Beter zo, dan als voorheen VROM-Inspectie Veiligheid & Risico's Beter zo, dan als voorheen Weena 723 Postbus 29036 3001 GA Rotterdam www.vrom.nl Start verbeterprogramma Brzo (BeteRZO): artikelcode 8039 VROM-Inspectie 6 januari 2008

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Nieuwe locaties. Januari 2016 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Nieuwe locaties. Januari 2016 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Nieuwe locaties Januari 2016 Versie 16.1.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak inspectierapporten Nieuwe locaties... 3 1.2 Verwerken besluit

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE STIMULUS WEBPORTAL

WERKINSTRUCTIE STIMULUS WEBPORTAL WERKINSTRUCTIE STIMULUS WEBPORTAL In dit document treft u een overzicht aan van de mogelijkheden van de webportal. Tevens wordt stap voor stap uiteengezet hoe u via de webportal uw voortgangs- en eindrapportages

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2016

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden Gemeente Ouciewater Gemeente Woerden 15R.00392 RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392 Van : college van burgemeester en wethouders9 juni 2015 Datum : 9 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart

Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart Dag Datum Tijd Lengte Zender Programma voor Programma na ma 4-3-2013 07:02 25 Radio Brabant Radio Brabant Radio

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 KWAUTEITS NEDERLANDSE Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Menterwolde in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Menterwolde in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Menterwolde in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Welkom. Conferentie BRZO voor uitvoerenden

Welkom. Conferentie BRZO voor uitvoerenden Welkom LAT-BRZO Conferentie BRZO voor uitvoerenden Programma uitvoerenden BRZO Opening 13:45 / 13:55 Landelijke ontwikkelingen 13:55 / 14:35 BRZO-producten 14:35 / 15:05 LAT-BRZO 15:05 / 15:15 Pauze 15:15

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Olst-Wijhe in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Olst-Wijhe in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Olst-Wijhe in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. BBV. nr Datum B&W-vergadering. Portefeuillehouder(s) P.H.J. Pustjens. Onderwerp

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. BBV. nr Datum B&W-vergadering. Portefeuillehouder(s) P.H.J. Pustjens. Onderwerp Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 4 9 6 1 2 3 BBV. nr. 496120 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder(s) P.H.J. Pustjens Onderwerp Wet Kinderopvang; Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren

Nadere informatie

Het toezicht getoetst. Brzo-toezicht door de RMD West-Brabant. Datum 19 februari 2010 Status Definitief

Het toezicht getoetst. Brzo-toezicht door de RMD West-Brabant. Datum 19 februari 2010 Status Definitief Het toezicht getoetst Brzo-toezicht door de RMD West-Brabant Datum 19 februari 2010 Status Definitief Colofon Contactpersoon S.M. Smeulders VROM-Inspectie Directie Uitvoering Prioritaire Bedrijven Rijnstraat

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2014 DATUM 11 juni 2015 BIJLAGE Jaarverslag Toezicht en handhaving

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de koppeling vanuit Invice kan starten en welke gegevens je In Invice kan invoeren om door de koppeling zo veel mogelijk gegevens naar het NWP van ÈFDÉCÉ Software

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn geclusterd in de volgende

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. De saneringstool als onderdeel van het NSL proces

1. Inleiding. 2. De saneringstool als onderdeel van het NSL proces 1. Inleiding Deze mail ontvangt U als betrokkene bij de aanlevering van gegevens over luchtkwaliteit voor de saneringstool 3.0 die als basis zal dienen voor het definitieve kabinetsbesluit over het NSL.

Nadere informatie

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Toezicht op Brzo-bedrijven Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Even voorstellen Boukje van der Lecq Hoofd bureau Staf, beleid en regie van de afdeling Haven en Industrie Saskia Bartel Senior stafjurist

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 monitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 29 december 2014 1 Introductie In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie