ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies"

Transcriptie

1 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies Worden de VTH-taken bij BRZQ- en Rie cat 4 bedrijven in opdracht van de provincie uitsluitend uitgevoerd door de beoogde BRZO-omgevingsdienst? Datum Status 30 november 2016 Definitief

2 Colofon ILT Afval, Industrie en Bedrijven Contactpersoon Johan Marinissen lohanmarinisseniient.nl Versie In opdracht van Staatssecretaris Auteurs J. Marinissen, A. Stals, W. Baijens Pagina 2 van 14

3 uitvoering VTH taken door (beoogde) BRZD-Omgevingedieneten Inhoud 1 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 4 2 INLEIDING 5 3 INFORMATIE PER PROVINCIE ZUID-HOLLAND NOORD-HOLLAND UTRECHT FLEVOLAND GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE GELDERLAND OVERIJSSEL ZEELAND NDDRD-BRABANT LIMBURG 12 schematische samenvatting 14 Pagina 3 van 14

4 1 Samenvatting en conclusies In de provincies Noord-Holland Flevoland worden de VTH taken BRZO uitgevoerd door de BRZO-Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied respectievelijk de BRZO-Omgevingsdienst Regio Nijmegen. 1, 2, Utrecht 3, Gelderland 4 In een telefonisch ambtelijk contact met de provincies Noord-Brabant en Limburg is aangegeven dat de betreffende taken uitsluitend worden uitgevoerd door respectievelijk de BRZO-Omgevingsdienst Midden en West Brabant en de BRZO-Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg. Bij de laatste omgevingsdienst zijn, zolang geen overeenstemming is bereikt met de vakbonden, de medewerkers gedetacheerd door de provincie en gemeenten. De provincies Friesland en Drenthe houden vooralsnog vast aan de zogenoemde gedeconcentreerde uitvoering. Het betekent dat de uitvoering plaatsvindt door de FUMO (voor de provincie Friesland), de RUD Drenthe (voor de provincie Drenthe) onder coördinatie en verantwoordelijkheid van de BRZO-Omgevingsdienst Groningen (ODG). De taken van de provincie Groningen worden uitgevoerd door de BRZO Omgevingsdienst Groningen (ODG). Voor 1 BRZD-bedrijf wordt het projectleiderschap nog vervuld door provinciemedewerkers De provincie Overijssel heeft in november 2016 een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) over uitvoering van de BRZO taken. Vooruitlopend op de organisatorische transitie heeft de provincie medewerkers voor de uitvoering van de BRZO-taak gedetacheerd bij de ODRN. De directeur van de ODRN heeft mandaat en is verantwoordelijk voor de uitvoering en de coördinatie van de VTH-ta ken. 8 In de provincie vindt de uitvoering plaats door de BRZO Omgevingsdienst DCMR en de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ). In de provincie Zeeland vindt de uitvoering van de taken plaats door de medewerkers van de omgevingsdienst RUD Zeeland onder verantwoordelijkheid van de directeur van de BRZO-Omgevingsdienst DCMR. 1 Conclusies 1. Op dit moment of op korte termijn wordt bij acht provincies de uitvoering van de VTH taken bij BRZO- en RIE cat.4 bedrijven uitsluitend uitgevoerd door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdiensten (Groningen, Overijssel, Noord Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg). 2. In drie provincies waar de uitvoering niet uitsluitend is belegd bij de beoogde BRZO-Omgevingsdiensten hebben Provinciale Staten naar aanleiding van de Rekenkamer onderzoeken niet besloten daartoe alsnog over te gaan (Friesland, Drenthe, Zuid Holland). 3. In de provincie Zeeland is de uitvoering niet uitsluitend belegd bij de beoogde BRZO-Omgevingsdienst DCMR. Provinciale Staten van Zeeland hebben naar aanleiding van het rekenkameronderzoek, hier nog geen uitspraak over gedaan. 1 Behandeling P5 Noord-Holland Behandeling P5 Flevoland Behandeling P5 Utrecht Behandeling PS Gelderland Behandeling P5 Friesland Behandeling P5 Drenthe Behandeling P5 Groningen Behandeling P5 Overijssel Behandeling P5 Zuid-Holland Behandeling P Pagina 4 van 14

5 2 Inleiding In 2015 hebben vier van de vijf provinciale rekenkamers een onderzoek uitgevoerd naar de opdrachtverstrekking door de provincies aan de BRZO-omgevingsdiensten. In de zogenaamde package-deal 11 en de formalisering daarvan in de Wet VTH 12 staat dat de VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 (majeure risicobedrijven) bedrijven uitsluitend door een BRZO-omgevingsdienst worden uitgevoerd. In de bijbehorende (aanstaande) AMvB 13 worden de zes (nu al bestuurlijk vastgestelde) BRZO-omgevingsdiensten benoemd. De Wet VTH is sinds 14 april 2016 van kracht. De (concept) AMvB waar de Wet VTH (art 5.3 lid 4) naar verwijst is nog niet in werking getreden. De onderzoeken zijn uitgevoerd door: de Randstedelijke Rekenkamer 14 voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland de Noordelijke Rekenkamer 1t voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de Rekenkamer Oost 16 voor de provincies Gelderland en Overijssel de Rekenkamer Zeeland 17 voor de provincie Zeeland De Zuidelijke Rekenkamer heeft voor de provincies Noord-Brabant en Limburg geen onderzoek uitgevoerd en overweegt een onderzoek of quick scan in Uit de rekenkameronderzoeken volgt een beeld wie de VTH-taken uitvoert namens de provincie. Ook volgt er een beeld uit welke aanbevelingen de rekenkamers geven aan de provincies en hoe deze zich verhouden tot de concept AMvB. De Staatssecretaris heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gevraagd, op basis van de uitkomsten van de onderzoeken van de rekenkamers, te onderzoeken: 1. Of Provinciale Staten inmiddels besloten hebben dat de VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 -bedrijven uitsluitend mogen worden uitgevoerd door de (beoogde) aangewezen BRZO-omgevingsdiensten Indien dat niet het geval is, waarom daartoe niet besloten is. De voorliggende informatie is gebaseerd op openbare stukken zoals de rapporten van de rekenkamers, de reacties van de onderscheiden colleges van Gedeputeerde Staten hierop en de behandeling dan wel besluiten hierover door de onderscheiden Provinciale Staten. De package deal uit september 2009 bevat afspraken over de Wabo, de verplichte structuur luitvoeringsdienstenl, verplicht basistakenpakket Iminimum takenpakket), de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening en handhaving VROM taken en financiering. 12 Wet van 9december2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Iverbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). Kort genoemd de Wet VTH ven Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). Deze AMvB ligt nu voor bij de Tweede Kamer in het kader van de voorhangprocedure. 14 Publicatiedatum mei Publicatiedatum april 2016 Publicatiedatum oktober Publicatiedatum juni n het kader van dit onderzoek is bekeken of de feitelijke uitvoering gebeurt door en bij de beoogde BRZO Omgevingsdienst Pagina 5 van 14

6 In enkele voorkomende gevallen is een telefonische ambtelijke toelichting gevraagd. Daarnaast zijn de provincies in de gelegenheid gesteld te reageren op de feitelijke bevindingen zoals verwoord in deze rapportage. De reacties van de betrokken provincies zijn, voor zover nodig, verwerkt in de rapportage. Pagina 6 van 14

7 3 Informatie per provincie 3.1 Zuid-Holland Het onderzoek in de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd door de Randstedelijke Rekenkamer. De Rekenkamer constateert dat de uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven niet alleen wordt gedaan door de BRZO-Omgevingsdienst DCMR. Naast de DCMR voert ook de lokale Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) VTH-taken uit bij majeure risicobedrijven. De OZHZ krijgt net als de DCMR rechtstreeks van de provincie opdracht voor het uitvoeren van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven en de OZHZ dient hierover rechtstreeks aan de provincie verantwoording af te leggen. De uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven in de werkgebieden van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) wordt sinds 1 januari 2016 uitgevoerd door de DCMR. Voor de uitvoering van deze taken huurt de DCMR medewerkers in van ODMH en ODWH. De DCMR heeft hiervoor afspraken gemaakt met de ODMH en de ODWH. DCMR is verantwoordelijk voor de aansturing van de ingehuurde medewerkers van ODMH en ODWH en deze medewerkers dienen verantwoording af te leggen aan de DCMR. Op 10 mei 2016 hebben GS een reactie gegeven op het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. De motivatie van de provincie om de taakuitvoering niet uitsluitend te laten uitvoeren door DCMR maar ook door OZHZ en inhuur van menskracht bij ODMH en ODWH is als volgt: De inhuur van personeel van ODMH en ODWH zorgt voor behoud van kennis en kwaliteit bij beide diensten, waarbij de medewerkers volledig worden aangestuurd door DCMR en waarbij ook voldaan wordt aan de interne kwaliteitseisen van de DCMR. In het werkgebied van OZHZ bevinden zich voldoende majeure risicobedrijven waardoor een robuuste uitvoering van VTH-taken bij deze bedrijven is gewaarborgd. Als bijkomend voordeel geven GS ook aan dat gebruik kan worden gemaakt van de lokale kennis en de gekozen uitvoeringsconstructie helpt om aan de VTH kwaliteitscriteria te blijven voldoen. 19 De Randstedelijke Rekenkamer beveelt aan om de uitvoering volledig te leggen bij de daarvoor aangewezen BRZO-Omgevingsdienst DCMR en de nhuur van menskracht tussen DCMR en ODMH/ODWH niet langer toe te staan uit een oogpunt van maximale kennisbundeling en het verminderen van de coördinatielasten. GS houden vooralsnog vast aan de huidige constructie. Daarmee nemen GS de aanbevelingen van de Rekenkamer niet over. GS vinden het van belang dat kennis en kwaliteit geborgd blijven bij alle (omgevings)diensten. Specifieke kennis en kwaliteit moet ook daar beschikbaar zijn voor uitvoering van VTI-1-taken bij bedrijven die (net) niet onder het BRZO en/of RIE-cat 4 vallen. Er zal eventueel nader onderzoek uitgevoerd worden naar de huidige constructie in het licht van de toekomstige AMvB. Provinciale Staten hebben op 29 juni 2016 besloten het standpunt van GS te delen en de aanbevelingen van de Rekenkamer om de uitvoering volledig te concentreren bij DCMR niet over te nemen. Dit betekent dat de uitvoeringspraktijk (vooralsnog) wordt voortgezet en dat de uitvoering van de VTH-taken voor majeure risicobedrijven niet uitsluitend worden uitgevoerd door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst DCMR De VTH-kwaliteitscriteria zijn opgenomen in de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving; door PS op vastgesteld. 20 Verslag commissie Verkeer en Milieu 8juni 2016 Pagina 7 van 14

8 3.2 Noord-Holland Het onderzoek in de provincie Noord-Holland is uitgevoerd door de Randstedelijke Rekenkamer. In het rapport wordt vastgesteld dat de uitvoering van de VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, vanaf de oprichting op 1 januari 2013, belegd is bij de BRZO-Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Op 27 juni 2016 is het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer besproken in de Provinciale Staten. Besloten is om de aanbevelingen over te nemen en aan GS is gevraagd om uitvoering te geven aan deze aanbevelingen. De VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 bedrijven worden uitsluitend door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uitgevoerd. 3.3 Utrecht Het onderzoek in de provincie Utrecht is uitgevoerd door de Randstedelijke Rekenkamer. In het rapport wordt vastgesteld dat de uitvoering van de VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, sinds 2013 belegd is bij de BRZO-Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Op 4 juli 2016 is het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer besproken in de Provinciale Staten. Besloten is om de aanbevelingen over te nemen en aan GS is gevraagd om uitvoering te geven aan deze aanbevelingen. De VTH-taken bij BRZO en Rie cat 4 bedrijven worden uitsluitend door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uitgevoerd. 3.4 Flevoland Het onderzoek in de provincie Flevoland is uitgevoerd door de Randstedelijke Rekenkamer. In het rapport wordt vastgesteld dat de uitvoering van de VTH -taken bij BRZO- en Rie cat 4 bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, sinds 2013 belegd is bij de BRZO-Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Op 29 juni 2016 is het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer besproken in de Provinciale Staten. Besloten is om de aanbevelingen over te nemen en aan GS is gevraagd om uitvoering te geven aan deze aanbevelingen. De VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 bedrijven worden uitsluitend door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uitgevoerd. 3.5 Groningen Het onderzoek in de provincie Groningen is uitgevoerd door de Noordelijke Rekenkamer. In het rapport wordt vastgesteld dat Gedeputeerde Staten van Groningen de VTH-taken bij de majeure risicobedrijven laten uitvoeren door de BRZO-Omgevingsdienst Groningen (ODG). Door de provincies Drenthe en Friesland is de uitvoering van de VTH-taken voor majeure risicobedrijven belegd bij respectievelijk de RUD Drenthe en FUMO onder coördinatie van de Omgevingsdienst Groningen. De Noordelijke Rekenkamer noemt dit een gedeconcentreerde uitvoering. Pagina 8 van 14

9 Uit de rapportage blijkt dat in Groningen voor de twee meest risicovolle BRZO-bedrijven het projectleiderschap voor de VTH-taken wordt vervuld door de provincie; dit is niet overgedragen aan medewerkers van de ODG. De Rekenkamer concludeert dat dit haaks staat op de verzelfstandiginggedachte die ten grondslag ligt aan de instelling van de omgevingsdiensten. GS onderschrijven deze conclusie niet omdat het niet gaat om de uitvoering van de daadwerkelijke controles maar om het projectleiderschap en zijn van mening dat betreffende ingewikkelde bedrijven tijdens de transitie naar de Omgevingsdienst baat hebben bij continuïteit in aanstu ring. Voorts adviseert de Rekenkamer het mandaat ten aanzien van de laatste majeure risicobedrijven over te dragen aan de directeur van de ODG. GS volgen dit advies niet omdat deze constructie past binnen de mandaatregeling. Bestuurlijk 21 is door de Provincie aangegeven dat alle VTH-taken bij alle BRZO-bedrijven uitgevoerd worden door de Omgevingsdienst Groningen (ODG). De regie bij 1 bedrijf, dat nagenoeg ontmanteld is, ligt conform wens van Provinciale Staten bij de Provincie. De Noordelijke Rekenkamer beveelt aan om de gedeconcentreerde structuur te accepteren en te beschouwen als een groeimodel. Gedeputeerde Staten van Groningen geven in hun reactie op het rapport aan deze aanbevelingen over te nemen maar dat zij wel streven naar één organisatie. Provinciale Staten hebben op 28 september 2016 ingestemd met het standpunt van Gedeputeerde Staten en voor het overige de aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen. Op dit moment worden de VTH-taken bij BRZO- en RIE cat 4 bedrijven in Groningen uitsluitend door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst Groningen uitgevoerd. 3.6 Friesland Het onderzoek in de provincie Friesland is uitgevoerd door de Noordelijke Rekenkamer. In het rapport wordt vastgesteld dat Gedeputeerde Staten van Friesland de feitelijke uitvoering van de VTH-taken bij de majeure risicobedrijven laten uitvoeren door de Friese Uitvoeringsdienst FUMO onder coördinatie, mandaat en ambtelijke verantwoordelijkheid van de BRZO-Omgevingsdienst Groningen (ODG). De Noordelijke Rekenkamer noemt dit een gedeconcentreerde uitvoering. De motivatie om de taakuitvoering te beleggen bij de FUMO is gelegen in het behoud van kennis en expertise die daarmee ook ten goede komt aan onder andere toezicht op bedrijven die onder het gemeentelijk gezag vallen. De Noordelijke Rekenkamer beveelt aan om de gedeconcentreerde structuur te accepteren en te beschouwen als een groeimodel. Gedeputeerde Staten van Friesland geven in hun reactie op het rapport aan dat ze de aanbeveling overnemen met betrekking tot de gedeconcentreerde structuur. Provinciale Staten hebben op 26 oktober 2016 besloten de aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen. Op dit moment worden de VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 bedrijven in Friesland uitsluitend door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst ODG uitgevoerd. niet 21 Reactie naar aanleiding van concept tekst ILT-rapport Pagina 9 van 14

10 uitvoering VTF-I taken door (beoogde) BRZO-Omgevingsdiensten 3.7 Drenthe Het onderzoek in de provincie Drenthe is uitgevoerd door de Noordelijke Rekenkamer. In het rapport wordt vastgesteld dat Gedeputeerde Staten van Drenthe de feitelijke uitvoering van de VTH-taken bij de majeure risicobedrijven laten uitvoeren door de RUD Drenthe onder coördinatie, mandaat en ambtelijke verantwoordelijkheid van de BRZO Omgevingsdienst Groningen. De Noordelijke Rekenkamer noemt dit een gedeconcentreerde uitvoering. De motivatie om de taakuitvoering te beleggen bij de RUD Drenthe is gelegen in het behoud van kennis, ervaring en kwaliteit bij de regionale dienst RUD Drenthe. De Noordelijke Rekenkamer beveelt aan om de gedeconcentreerde structuur te accepteren en te beschouwen als een groeimodel. Gedeputeerde Staten van Drenthe geven in hun reactie op het rapport aan dat ze de aanbeveling overnemen met betrekking tot de gedeconcentreerde structuur. Provinciale Staten hebben op 28 september 2016 besloten de aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen 22 Op dit moment worden de VTH-taken bij BRZO en Rie cat 4 bedrijven in Drenthe niet uitsluitend door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst ODG uitgevoerd. 3.8 Gelderland Het onderzoek in de provincie Gelderland is uitgevoerd door de Rekenkamer Oost Nederland. In het rapport wordt vastgesteld dat de uitvoering van de VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, vanaf de oprichting op 1 april 2013, belegd is bij de BRZO Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Op 11 november 2015 is het rapport van de Rekenkamer Oost Nederland besproken in de Provinciale Staten. Besloten is om de aanbevelingen over te nemen en aan GS is gevraagd om uitvoering te geven aan deze aanbevelingen. Op dit moment worden de VTH-taken bij BRZO en Rie cat 4 bedrijven uitsluitend uitgevoerd door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst Regio Nijmegen. 3.9 Overijssel Het onderzoek in de provincie Overijssel is uitgevoerd door de Rekenkamer Oost Nederland. De hoofdconclusie van de Rekenkamer is als volgt: De provincie Overijssel heeft het opdrachtgeverschap voor de BRZO- Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) weinig adequaat ingevuld: de feitelijke uitvoering is niet op afstand geplaatst, het opdrachtgeverschap wordt indirect ingevuld en er is onduidelijkheid over de opdracht. Dit vraagt van GS een herziening van het opdrachtgeverschap, mede in het licht van de uitbreiding van het bevoegd gezag voor majeure risicobedrijven. De daadwerkelijke uitvoering van de VTH-taken wordt gedaan door de medewerkers van de provincie. Zij zijn niet in dienst van de ODRN. De directeur van de ODRN heeft wel de coördinatie en verantwoordelijkheid. Provinciale Staten hebben de hoofdconclusie en aanbevelingen van de Rekenkamer overgenomen in hun vergadering van 9 december Verslag Presidium PS Orenthe 4juli 2016 Pagina 10 van 14

11 Bestuurlijk 23 heeft de provincie aangegeven dat: - De provincie in november 2016 een dienstverleningsovereenkomst gesloten heeft met de ODRN over BRZO inrichtingen; de netwerk-rud s spelen hier geen rol meer in; - De netwerk-rud s worden omgevormd naar Gemeenschappelijke Regelingen (per ); - Vooruitlopend op de organisatorische transitie de medewerkers voor de BRZO taak gedetacheerd zijn bij de ODRN en per 1 januari 2018 in dienst van de Omgevingsdiensten zijn. De VTH-taken bij BRZO en Rie cat 4 bedrijven worden in Overijssel (in de nabije toekomst) uitsluitend uitgevoerd door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst Regio Nijmegen Zeeland Het onderzoek in de provincie Zeeland is uitgevoerd door de Rekenkamer Zeeland. In het rapport wordt vastgesteld dat de uitvoering van de VTH-taken onder verantwoordelijkheid en mandaat van de directeur van de BRZO-Omgevingsdienst DCMR worden uitgevoerd. De werkelijke uitvoering vindt plaats door de RUD Zeeland die hiervoor door de directeur van de DCMR is gemandateerd. De motivatie om de taakuitvoering niet door de DCMR te laten doen maar door de RUD Zeeland is vastgelegd in een Nota van GS ( ). Hierin wordt het principe van de nabijheid als argument genoemd. Daarnaast wordt een tweede argument benoemd in de robuustheid van de RUD Zeeland die zodoende gewaarborgd wordt. Door de specifieke taakuitvoering in Zeeland te houden, blijft de kennis ook voor het geheel aanwezig en robuust. De Rekenkamer Zeeland beveelt aan om de mandaatconstructie opnieuw te bezien gelet op de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Op 14 juni 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland commentaar gegeven op het rapport. GS houden vooralsnog vast aan de huidige constructie. Wel stellen GS: Mocht een eventuele wijziging van de Wet VTH of de daarbij horende regelingen en AMVB s de huidige constructie onmogelijk maken dan zullen we die natuurlijk wel aanpassen. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over. Behandeling en besluitvorming zal plaatsvinden in Provinciale Staten van 16 december Op dit moment worden de taken bij BRZO en Rie cat 4 bedrijven in Zeeland niet uitsluitend door de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst DCMR uitgevoerd Noord-Brabant De Zuidelijke Rekenkamer heeft geen onderzoek uitgevoerd in Noord-Brabant. Vanwege de evaluatie van het Rijk in 2015, de uitkomsten van de vier Rekenkamers en de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving levert volgens de Zuidelijke Rekenkamer een onderzoek nu geen toegevoegde waarde op. Mogelijk dat op basis van de onderzoeken van de collega rekenkamers een quick scan wenselijk is en in 2017 wordt uitgevoerd. In een telefonisch contact ( ) met de Zuidelijke Rekenkamer wordt gesteld dat er zeker geen onderzoek volgt in Mogelijk dat er in 2017 redenen zijn voor een nieuwe afweging. In een telefonisch contact met de provincie ( ) is ambtelijk aangegeven dat de 23 reactie naar aanleiding van concept tekst ILT rapport Pagina 11 van 14

12 provincie de VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 bedrijven uitsluitend heeft opgedragen aan de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst Midden en West Brabant Limburg De Zuidelijke Rekenkamer heeft geen onderzoek uitgevoerd in Limburg. Vanwege de evaluatie van het Rijk in 2015, de uitkomsten van de vier Rekenkamers en de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving levert volgens de Zuidelijke Rekenkamer een onderzoek nu geen toegevoegde waarde op. Mogelijk dat op basis van de onderzoeken van de collega rekenkamers een quick scan wenselijk is en in 2017 wordt uitgevoerd. In een telefonisch contact ( ) met de Zuidelijke Rekenkamer wordt gesteld dat er zeker geen onderzoek volgt in Mogelijk dat er in 2017 redenen zijn voor een nieuwe afweging. In telefonische contacten met de provincie ( en ) is ambtelijk aangegeven dat de provincie de VTH-taken bij BRZO- en Rie cat 4 bedrijven uitsluitend heeft opgedragen aan de (beoogde) BRZO-Omgevingsdienst RUD Zuid Limburg. Formeel zijn de medewerkers van de BRZO-Omgevingsdienst Zuid Limburg in dienst van de provincie en de gemeenten, omdat er met de vakbonden nog geen overeenstemming is. De medewerkers zijn op detacheringbasis werkzaam bij de BRZO Omgevingsdienst RUD Zuid Limburg. Pagina 12 van 14

13 - robuust Orenthe ja Noordelijke 00 nee RUO Drenthe / behoud kennis en accepteer ja nemen de aanbeveling van P accepteren Rekenkamer Groningen. (F0 MC) kwaliteit gedeconcentreerde de RK over; accepteren gedeconcentreerde april 2016 uitvoering; zie het gedeconcentreerde structuur structuur t als groeimodel Gelderland ja Rekenkamer CORN ja nvt nvt nvt ja nvt P aanbevelingen Cost-Ned. verbeteringen overnemen oktober 2015 Overijssel ja Rekenkamer CORN ja Uitvoering in nvt uitvoering door nee nvt P P5 hebben hoofdconclusie Oost- netwerkconstruc CORN en aanbevelingen Nederland tie tot overgenomen. Uitvoering oktober ; uitvoering door CORN door CORN Zeeland ja Rekenkamer OCMR nee RUO Zeeland behoud kennis en Mandaat en ja momenteel nog niet herzien behandeling in nog niet bekend Zeeland kwaliteit; constructie herzien van de structuur; indien wet P juni 2016 taakuitvoering in daartoe verplicht volgt men nabijheid N.-Brabant nee Zuidelijke CMWB ja Vanwege de evaluatie van het Rijk, de uitkomsten van de vier Rekenkamers en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving nu geen onderzoek. Limburg nee Rekenkamer RUO Zuid ja Mogelijk in 2017; zeker niet meer in (info tel. ingewonnen m.b.t. de vraag over uitsluitende uitvoering door BRZC-RUO) Limburg uitvoering VTH teken door (beoogde) BRZO-Omgevingsdiensten c -. reactie e GSin Rekenkamer beoogde BRZO takeny / door welke motivatie afwijking het datum BRZO CD binnen afzienbare omgevingsdienst uitvoering bij Rekenka behandeling in publicatie voor taak- termijn uitsluitend worden de taken BRZO- mer commissie en provincie rapport uitvoering door BRZO-OD uitgevoerd? omgevingsdienst advies Rekenkamer rapport? kern van GS reactie in P5 Besluit P5 Z.-Holland ja Randstedelijke DCMR nee DCMR, OZHZ behoud kennis en uitvoering alleen ja vooralsnog behoud opzet; P aanbevelingen niet Rekenkamer inhuur OMH, kwaliteit; door DCMR onderzoek naar overnemen; uitvoering niet mei 2016 OWH OZHZ is ook consequenties van volgen uitsluitend door DCMR advies rekenkamer N.-Holland ja Randstedelijke OONZKG ja nvt nvt nvt ja nvt P aanbevelingen Rekenkamer verbeteringen overnemen mei 2016 Utrecht ja Randstedelijke OONZKG ja nvt nvt nvt ja nvt P aanbevelingen Rekenkamer verbeteringen overnemen mei 2016 Flevoland ja Randstedelijke OONZKG ja Nvt nvt nvt ja nvt P aanbevelingen Rekenkamer verbeteringen overnemen mei 2016 Groningen ja Noordelijke CD ja OOG (en Prov Continuiteit accepteer ja Accepteren P aanbevelingen overnemen; Rekenkamer Groningen Groningen) projectleiderschap gedeconcentreerde gedeconcentreerde gedeconcentreerde april 2016 vanuit provincie uitvoering door structuur; streven naar een structuur accepteren en tijdens transitie buurprovincies; organisatie. beschouwen als groeimodel naar de OOG (1 zie het als Projectleiderschap bedrijf) groeimodel handhaven (1 bedrijf) Friesland ja Noordelijke 00 nee FUMO behoud kennis en accepteer ja nemen de aanbeveling van P accepteren Rekenkamer Groningen kwaliteit gedeconcentreerde de RK over; gedeconcentreerde april 2016 uitvoering; zie het accepteren structuur?- als groeimodel gedeconcentreerde structuur

14

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven Onderzoeksopzet Amsterdam, oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

mm Provincie Noord-Holland - 3 MOV. 2014

mm Provincie Noord-Holland - 3 MOV. 2014 mm Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Aan de gemeenteraden in de provincies Noord-Holland en Flevoland door tussenkomst van burgemeester en wethouders Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Toelichting Versie 0.5, 30 mei 2012. Algemene toelichting

Toelichting Versie 0.5, 30 mei 2012. Algemene toelichting Toelichting Versie 0.5, 30 mei 2012 Algemene toelichting Aanleiding Het Rijk, het IPO en de VNG hebben in 2009 afspraken gemaakt om de kwaliteit van milieuvergunningverlening en handhaving te verbeteren.

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : ---

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- PS2009BEM10-1 statenvoorstel Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- Titel : Deregulering Verordening Natuur

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek Toelichting Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek Algemene toelichting Aanleiding Het Rijk, het IPO en de VNG hebben in 2009 afspraken gemaakt om de kwaliteit van milieuvergunningverlening

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Provinciale greep op bedrijven met grote risico s voor de omgeving. Vastgesteld: 27 mei 2015 Opsteller: H. Wolters

Onderzoeksplan. Provinciale greep op bedrijven met grote risico s voor de omgeving. Vastgesteld: 27 mei 2015 Opsteller: H. Wolters Onderzoeksplan Provinciale greep op bedrijven met grote risico s voor de omgeving Vastgesteld: 27 mei 2015 Opsteller: H. Wolters Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen 0592-304 790 www.noordelijkerekenkamer.nl

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant.

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant. CorsaInhoud De leden van de raad van de gemeente Waalwijk ons kenmerk behandeld door Mr. E.J.G. Bliek-Rennenberg doc.nr. VEH/ uw schrijven d.d. e-mail ebliek@waalwijk.nl bijlage(n) uw kenmerk telefoonnummer

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

het opstellen van een concept-bedrijfsplan. De meeste (concept-)bedrijfsplannen vormen een voldoende solide basis voor de

het opstellen van een concept-bedrijfsplan. De meeste (concept-)bedrijfsplannen vormen een voldoende solide basis voor de > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken inrichting van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken inrichting van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Reg. Nr 1210202: Onderwerp Inrichting van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken inrichting van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Inleiding

Nadere informatie

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Toezicht op Brzo-bedrijven Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Even voorstellen Boukje van der Lecq Hoofd bureau Staf, beleid en regie van de afdeling Haven en Industrie Saskia Bartel Senior stafjurist

Nadere informatie

Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Leren maak er werk van is een initiatief van LWV Praktijkonderwijs en LECSO en gefinancierd door

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Voorwoord. Mevrouw T.Schokker-Strampel, voorzitter van het Bestuur van het Waddenfonds. A.F. van de Klundert, directeur van het Waddenfonds

Voorwoord. Mevrouw T.Schokker-Strampel, voorzitter van het Bestuur van het Waddenfonds. A.F. van de Klundert, directeur van het Waddenfonds Jaarverslag 2012 Voorwoord We zijn er trots op u het eerste jaarverslag van het gedecentraliseerde Waddenfonds aan te kunnen bieden. Op woensdag 14 september 2011 werd in Harlingen het bestuursakkoord

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

-S-ff" U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011

-S-ff U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011 ' l (»cf\ CAND OP -S-ff" ' JAN. 2011 nte Oostzaan Ministerie van Infrastructuur en tailieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag GEMEENTE OOSTZAAN t.a.v. het College van B. en W. POSTBUS 15 1510

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Nummer 6891 1

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Titeldia Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat AKD Rotterdam Hgl. milieurecht Rijksuniversiteit Groningen Omgevingsweb 3 december

Nadere informatie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie D66-notitie Veiliger omgaan met Chemie Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid Paul Breitbarth, Statenlid Zuid-Holland 20 juni 2013 Kansen, maar ook risico s Nederland kent een grote chemische industrie

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding!

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding! AANMELDING OFF- LINE DATABASE Nieuwe Business Modellen Onderstaande teksten en vragen vormen samen het aanmeldingsprotocol van de Landelijke Database Nieuwe Business Modellen. Dit protocol bestaat uit

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 1 Onderwerp: Beantwoording statenvragen GroenLinks dienstauto s 1. de antwoorden vast te stellen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Waddenfonds

Jaarverslag 2012 Waddenfonds Jaarverslag 2012 Waddenfonds De decentralisatie van het Waddenfonds. Tot 2011 viel het Waddenfonds onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. De minister van Infrastructuur en Milieu was beslissingsbevoegd

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen?

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Samen bouwen aan constructieve veiligheid in Nederland. RUD s Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Inhoud prestentatie Inleiding Korte geschiedenis RUD Kwaliteitscriteria Kwaliteitsprobleem? Onze opdracht

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Regiodagen 2014 Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Inleiding Kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH Kwaliteitscriteria 2.1 De uitvoering van VTH-taken door de gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Werken met de Wabo Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Opzet sessie 1. De theorie, wat heeft 5 jaar Wabo aan echte wijzigingen opgeleverd 2.

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Collegevoorstel GEBOUWDE OMGEVING. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen. Gebouwde Omgeving

Collegevoorstel GEBOUWDE OMGEVING. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen. Gebouwde Omgeving zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer GEBOUWDE OMGEVING Reg.nr. B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 10 oktober 2006 Nummer PS : PS2006WEM10 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie :WEM/BEM Registratienummer : 2006WEM004017i Portefeuillehouder : Binnekamp Titel : Eindrapportage

Nadere informatie

BARW/U200901200 Lbr. 09/080

BARW/U200901200 Lbr. 09/080 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging uitvoering Wabo en handhaving VROMtaken uw kenmerk ons kenmerk BARW/U200901200 Lbr. 09/080

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Dit artikel bevat enkele algemene begripsbepalingen die gelden voor de gehele gemeenschappelijke regeling. Daarnaast worden begrippen gehanteerd zoals die in het algemeen

Nadere informatie

Memo. Geachte contactpersoon, invuller,

Memo. Geachte contactpersoon, invuller, Memo Deloitte Consulting B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 300 1180 AH Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9709 www.deloitte.nl Behandeld door: Datum: Michel Hummel

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman Zaaknummer : BB14.00251

Nadere informatie

Naar Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in Brabant. - advies op hoofdlijnen -

Naar Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in Brabant. - advies op hoofdlijnen - Naar Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in Brabant - advies op hoofdlijnen - januari 2012 1 Inhoud Samenvattend 1. Inleiding 2. Adviesvraag provincie 3. Opzet en uitgangspunten advies 4. Visie bedrijfsleven

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM PS2010BEM13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2010int263533 Portefeuillehouder : Haak-

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

1 oktober 2015 1 2015/AH/098

1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Aan de leden van de commissie Bestuur Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Onderwerp Voorbeelden verbetermogelijkheden Verbonden partijen Geachte leden van de commissie Bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam Borgen van kwaliteit in de toekomst Naam Wat gaan we doen? Wie zijn wij Korte terugblik kwaliteit Implementatietraject kwaliteit Vragen Wie zijn wij? Kernteam kwaliteit gemeenten, provincies en ministeries

Nadere informatie

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland Provincie Flevoland 24 oktober 2008 Inhoudsopgave Conclusies Advies KPMG Overwegingen Aanpak Functies en bezetting NMF Consequenties uitvoeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle bedrijven Koningskade 4, Den Haag Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 088 489 00 00 www.ilent.nl

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie