BRZO VEILIGHEIDSREGIO SAMENWERKINGSVERBAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRZO VEILIGHEIDSREGIO SAMENWERKINGSVERBAND"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 BIJ BESTUURSVOORSTEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VAN BRZO VEILIGHEIDSREGIO SAMENWERKINGSVERBAND REGIO ZUIDWEST VOOR DE UITVOERING VAN TAKEN OP HET GEBIED VAN INDUSTRIËLE VEILIGHEID Samenwerkingsovereenkomst Brzo-VRsv regio Zuidwest Pagina 0

2 Brzo-Veiligheidsregio Zuidwest is een samenwerkingsverband op het gebied van de uitvoering van taken op het gebied van industriële veiligheid tussen: Veiligheidsregio Haaglanden Veiligheidsregio Hollands-Midden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Partijen 1) gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer. hierna te noemen VRH; 2) gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands-Midden, gevestigd te Leiden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer H.E.N.A Meijer, hierna te noemen VRHM; 3) gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, gevestigd te Rotterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer. hierna te noemen VRR; 4) gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland, gevestigd te Middelburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, mevrouw G.J.M. Ruijs, hierna te noemen VRZ; 5) gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, gevestigd te Dordrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer Drs. C.H.W.M. Post MCM,hierna te noemen VRZHZ; Overwegende dat, 1) De veiligheidsregio taken heeft bij inrichtingen die vallen onder het Besluit risico s zware ongevallen 1999 (Brzo 99); 2) De veiligheidsregio s een bijzondere positie hebben bij de uitvoering van de Brzo-taken welke enerzijds gericht zijn op het voorkomen van incidenten en anderzijds ter voorbereiding op de repressieve fase; 3) De veiligheidsregio s een volwaardige daadkrachtige en betrouwbare partner willen zijn voor de Brzo-OD DCMR, Inspectie SZW en de overige inspectiepartners; 4) De veiligheidsregio s gezamenlijk voldoen aan de kwaliteitscriteria LAT risicobeheersing bedrijven en een robuust samenwerkingsverband vormen, waarbij onderling inspecteurs kunnen worden uitgewisseld; 5) Verdergaande samenwerking binnen de regio ZUIDWEST de uitvoering van het Brzo ten goede komt en dat de deskundigheid binnen de veiligheidsregio's kan worden ingezet; 6) De in deze overeenkomst genoemde veiligheidsregio's te kennen hebben gegeven schriftelijke afspraken te willen maken met betrekking tot de onderlinge uitvoering van bovengenoemde taken; 7) De veiligheidsregio s de taken op uniforme wijze uitvoeren en bedrijven uniform behandelen.

3 Komen het volgende overeen, Artikel 1 Taken Deze overeenkomst heeft primair betrekking op de (wettelijke verplichtingen) vanuit het Brzo en de daaruit voortvloeiende taken, zoals hieronder genoemd; 1) toezicht houden op Brzo-bedrijven; 2) beoordelen van veiligheidsrapporten; 3) leveren van een bijdrage aan het tot stand komen van landelijk beleid en het vertalen van landelijk beleid naar regionaal beleid; 4) coördinatie, samenwerking en afstemming met de Brzo partners zowel regionaal als landelijk. Daarnaast heeft de overeenkomst secundair met name betrekking op de aan de Brzo-gerelateerde taken en overige wettelijke verplichtingen vanuit artikel 31 van de Wet veiligheidsregio s en hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio s. 5) vastleggen van veiligheidseisen in een bedrijfsbrandweerbeschikking; 6) toezicht op de bedrijfsbrandweren; 7) adviseren op de omgevingsvergunning; 8) onderzoeken van incidenten; 9) handhaven van overtredingen in het kader van Brzo en van Wet veiligheidsregio's. Op dit moment zijn de afspraken voor de Brzo-gerelateerde taken beperkt tot bereiken van uniformiteit op beleidsmatig niveau, zodat bedrijven en inrichtingen in de gehele regio uniform behandeld worden. Hiermee wordt voor de Brzo gerelateerde taken op beleidsmatig niveau een uniforme behandeling van bedrijven en inrichtingen in de gehele regio Zuidwest beoogd. Artikel 2 Verantwoordelijkheden De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor: 1) de uitvoering van de taken binnen hun eigen verzorgingsgebied; 2) voldoende capaciteit ter beschikking stellen om de Brzo-taken uit te voeren in het eigen verzorgingsgebied; 3) het ter beschikking stellen van capaciteit voor het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van landelijk beleid, werkwijze en formats; 4) het in gezamenlijkheid voldoen aan de Kwaliteitscriteria LAT risicobeheersing bedrijven ; 5) het aannemen en opleiden van de inspecteurs; 6) financiën ter beschikking te stellen voor het aanstellen van een Brzo-coördinator; 7) het aanwijzen van alle toezichthouders uit het gehele samenwerkingsverband. Een partij kan taken en verantwoordelijkheden dragen aan een andere partij in het samenwerkingsverband. De partij die dit doet is verantwoordelijk voor: 1) Het vastleggen van afspraken in een dienstverleningsovereenkomst of contract.

4 Overige verantwoordelijkheden: 1) Een inspecteur die werkzaamheden uitvoert in een andere regio valt onder de verantwoordelijkheid van die betreffende regio; 2) Indien een inspecteur in een andere regio overtredingen constateert, dan is de regio waarin het bedrijf is gelegen verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de handhavende actie, in acute gevallen stemt de inspecteur dit direct af met de desbetreffende leidinggevende van de inspecteur; 3) De inspecteur die wordt ingezet buiten zijn eigen verzorgingsgebied, draagt zorg voor inhoudelijke ondersteuning bij bezwaar en beroepsprocedures die voortvloeien uit de uitoefening van de taken zoals genoemd in artikel 1, bij afwezigheid zal er door de uitlenende regio voor vervanging worden gezorgd; 4) Bij handhaving of juridische processen is elke partij verantwoordelijk voor de gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden in hun eigen verzorgingsgebied; 5) Partijen hebben de inspanningsverplichting om als gelijkwaardige partners in goed onderling overleg uitvoering aan deze overeenkomst te geven. Artikel 3 Coördinatie De partijen van het Brzo Veiligheidsregio samenwerkingsverband Zuidwest (Brzo-VRsv Zuidwest) gaan de uitvoering van de Brzo-taken uitvoeren als ware het één regio. De coördinatie van de werkzaamheden en de afstemming met partners vinden plaats conform volgende afspraken: 1) Door de directeuren van de vijf veiligheidsregio s wordt één coördinerend directeur aangewezen die namens het samenwerkingsverband de partijen vertegenwoordigen in externe overleggen op directeursniveau; 2) De coördinerend directeur is aanspreekpunt voor de Brzo-partners op directieniveau; 3) Door partijen wordt gezamenlijk een Brzo-coördinator geworven en aangesteld voor het coördineren en afstemmen van de Brzo taken en voor het uniformeren van de aan de Brzogerelateerde taken; 4) De Brzo-coördinator zal de partijen vertegenwoordigen bij overleggen op management niveau; 5) De Brzo-coördinator onderhoudt contact met de leidinggevende van de inspecteur; 6) De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de functie-eisen van de Brzocoördinator zijn beschreven in bijlage 1; 7) De Brzo-coördinator valt functioneel onder de verantwoordelijkheid van de coördinerende directeur; 8) De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de contacten met bedrijven in hun eigen verzorgingsgebied, tenzij anders overeengekomen. Artikel 4 Uitvoering werkzaamheden 1) Inspecteurs worden grotendeels ingezet in hun eigen verzorgingsgebied, daarnaast kunnen zij (in overleg met de leidinggevende van de inspecteur) ook worden ingezet in de gehele Brzoregio Zuidwest; 2) Doordat uitvoering van de werkzaamheden dynamisch is en voortdurend verbeterd kan worden is de exacte wijze van uitvoering niet nader opgenomen in de overeenkomst; 3) De taken zullen worden uitgevoerd conform landelijk vastgestelde methoden, procedures, formats en werkwijzen;

5 4) Op verzoek assisteren en vervangen partijen elkaar bij het uitvoeren van de aan de Brzogerelateerde taken; 5) Iedere veiligheidsregio is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van een collegiale toets van de uitgevoerde VR-beoordelingen en inspectierapporten; 6) Om de uniformiteit van rapporten en adviezen te verhogen en gelijke behandeling van bedrijven te borgen zullen er door de coördinator steekproefsgewijs uniformiteit toetsen worden uitgevoerd op onder andere: - adviezen; - bedrijfsbrandweeraanwijzingen; - inspectierapporten; - handhavingsbrieven. Artikel 5 Informatievoorziening Partijen verplichten zich tot het over en weer uitwisselen van de informatie die voor de samenwerking en voor de uitvoering van de Brzo-taken de aan de Brzo-gerelateerd taken noodzakelijk is. De voorkeur gaat uit naar informatie-uitwisseling die wordt ondersteund door automatisering. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijk systeem of platform en er wordt onderzocht hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatie uit de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR). De Veiligheidsregio waarin het bedrijf is gelegen is dossierhouder zij zal ook alle informatie aangaande het bedrijf beheren. Indien een beroep wordt gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio waarbinnen het betreffende bedrijf ligt. Artikel 6 Overlegstructuur 1. Er vindt periodiek overleg plaats tussen de deelnemende partijen op directie, management en uitvoeringsniveau; 2. De overlegfrequentie en structuur zal in nader overleg tussen de partijen worden vastgesteld; 3. Indien de Brzo-coördinator of de coördinerend directeur het Brzo-VRsv vertegenwoordigd zal hij/ zij de standpunten zoveel mogelijk vooraf afstemmen met de leidinggevende van de inspecteurs of de directeuren van de partijen; 4. Informatie, kennis en besluiten uit externe overleggen worden actief door de Brzo-coördinator of coördinerend directeur teruggekoppeld aan de partijen. Artikel 7 Rapportage Op basis van de informatie die wordt aangeleverd door de inspecteurs, maakt de Brzo-coördinator per kwartaal een managementrapportage met daarin minimaal: - de veiligheidssituatie per Brzo-bedrijf (op basis van de landelijke tool(in ontwikkeling)); - aantal uitgevoerde inspecties; - tijdigheid van aantal uitgevoerde inspecties, rapporten; - aantal en aard handhavingsacties; - de gevoerde overleggen; - aanbevelingen voor verbetering;

6 Artikel 8 Kwaliteit De partijen werken volgens een kwaliteitszorgsysteem conform het landelijk format van het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO. Het uitvoeren van onderlinge kwaliteitsaudits maakt hiervan onderdeel uit. Artikel 9 Kosten 1) Iedere partij houdt het aantal uren bij van werkzaamheden uitgevoerd voor een andere partij. In november van elk jaar wordt door iedere partij de balans opgemaakt. Voor de wederzijdse ondersteuning zullen in beginsel geen kosten in rekening worden gebracht. Het verschil in onderlinge uren wordt tegen een kostendekkend tarief doorberekend. Reiskosten en facilitaire kosten zoals print- en kopieerkosten worden niet apart verrekend; 2) De reistijd gemoeid met het uitvoeren van taken als bedoeld in artikel 1 geldt als werktijd; 3) Het kostendekkend tarief als bedoeld in artikel 1 is conform het tarief behorende bij loonschaal 11; 4) De inspanningsverplichting voor de coördinator is begroot op 0,8 FTE; 5) Het kostendekkend tarief voor de coördinator is vastgesteld op loonschaal 12; 6) De kosten voor het aanstellen van de coördinator, zullen worden gedragen door alle partijen, iedere partij betaald 20%. De kosten zullen halfjaarlijks worden gefactureerd; 7) De inspanningsverplichting zal jaarlijks worden herijkt en na goedkeuring van partijen worden aangepast. Artikel 10 Geschillen Rol 1) In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet, of niet in redelijkheid, voorziet worden in goed overleg tussen partijen passende maatregelen genomen dan wel nadere afspraken gemaakt; 2) Alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst, zullen in onderling overleg tussen de direct betrokkenen van de partijen op gelijk niveau worden opgelost; 3) Indien het overleg niet op uitvoeringsniveau kan worden opgelost zal worden opgeschaald naar een hoger niveau in de organisatie, uiteindelijk kan tot op directeuren Veiligheidsregio niveau worden opgeschaald. Artikel 10 Slotbepalingen 1) Deze overeenkomst treedt in werking per 1 januari 2014 en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd; 2) Deze overeenkomst wordt na 1 jaar geëvalueerd, startende na ondertekening van dit document. Vervolgens zal de evaluatie om de twee jaar worden uitgevoerd. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt deze overeenkomst na instemming van de partijen aangepast.

7 Bijlagen Bijlage 1 Profiel coördinator Brzo-Veiligheidsregio samenwerkingsverband Regio Zuidwest Ondertekening Aldus overeengekomen en ondertekend op.. December 2013, namens het bestuur van de te onderscheiden veiligheidsregio's, Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Holland-Midden Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Veiligheidsregio Haaglanden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

8 Bijlage 1 Profiel coördinator Brzo-Veiligheidsregio samenwerkingsverband Regio Zuidwest Omschrijving De coördinator van het Brzo-VRsv Zuidwest heeft voor de 5 veiligheidsregio s in regio Zuidwest de taak op te treden als coördinator en eerste aanspreekpunt voor alle zaken aangaande de Brzoactiviteiten binnen de provincie Zeeland en Zuid-Holland. Hij/Zij is de linking pin en aanspreekpunt voor de Brzo-inspectiepartners (Brzo-OD s, Inspectie SZW, Waterschappen en Rijkswaterstaat) en de Veiligheidsregio s binnen de regio Zuidwest en zorgt hierbinnen voor afstemming en communicatie. Daarnaast is hij actief betrokken bij de afstemming met andere Brzo-VRsv. Naast de coördinerende taken op het gebied van het Brzo heeft de coördinator ook een rol om de uniformiteit op het gebied van aanverwante taken zoals bij het aanwijzen van bedrijfsbrandweren en het toezicht op de bedrijfsbrandweren, de advisering van bevoegd gezag Wabo bij vergunningsverleningstrajecten, incidentonderzoek en handhaving te verhogen. De coördinator valt functioneel onder de verantwoordelijkheid van de coördinerend directeur. Taken Afstemming en verbinden van de 5 betrokken Veiligheidsregio s - Organiseren en voorzitten periodiek overleg met Brzo inspecteurs; - Organiseren en voorzitten periodiek overleg met de leidinggevende van de inspecteurs; - Communiceren van de BRZO ontwikkelingen richting de brandweerinspecteurs en management VR s; - Periodiek overleg met de coördinerend directeur; - Opstellen van een bestuurlijke rapportage over de veiligheidssituatie bij de bedrijven (aan de hand van de nieuw te ontwikkelen landelijke tool) (per kwartaal); - Opstellen van bestuurlijk inspectieprogramma en afstemmen met de betrokken veiligheidsregio s; - Op verzoek ondersteunen van de veiligheidsregio s bij contacten met pers en bestuur. Leveren van een bijdrage in landelijk verband - Mede organiseren van kennisdagen voor Brzo inspecteurs (mono); - Mede organiseren van kennisdagen voor Brzo inspecteurs (multi); - Onderhouden van contact met het Landelijk Expertise Centrum BrandweerBrzo. Deelname en behartigen van de belangen van de Veiligheidsregio s in externe overleggen - Brzo-coördinatie overleg regio Zuidwest; - Landelijk coördinatoren overleg Brzo-VRsv. Eerste aanspreekpunt voor externe inspectiepartners/ partijen in regio West Verhogen van de kwaliteit - Borgen dat landelijk beleid wordt geïmplementeerd; - Ondersteuning bij het implementeren van (kwaliteits)managementsysteem; - Het plannen en uitvoeren van audits bij betrokken veiligheidsregio s; - Het voordragen en positioneren van medewerkers in mono- en multi werkgroepen; - Het deelnemen in strategische werkgroepen en bijdrage leveren aan het ontwikkelen van strategische stukken. Borgen van uniformiteit - Uitvoeren van steekproeven / collegiale toets: Borgen van collegiale toets Brzo-inspectierapporten en uitvoeren steekproeven; Collegiale toets Bedrijfsbrandweeraanwijzingen; Collegiale toets Adviezen in het kader van de omgevingswet (steekproeven);

9 Collegiale toets Handhavingsbrieven (100%, indien mogelijk vooraf). Uitvoering en monitoring - Borgen dat de planning tijdig wordt opgesteld door werkgroep planning; - Afstemmen van onaangekondigde inspecties in overleg met de werkgroep planning; - Bewaken planning; - Bewaken van tijdig indienen inspectierapporten en handhavingsbrieven; - Opstellen van voortgangsrapportage per kwartaal. Informatievoorziening - Borgen dat de informatievoorziening en informatie-uitwisseling goed georganiseerd is, zodat de betrokken veiligheidsregio s ook de informatie kan gebruiken in alle taken vanuit de verschillende schakels in de veiligheidsketen. Bevoegdheden Het namens Brzo-VRsv regio Zuidwest uitvoeren van bovengenoemde taken en deelname aan de verschillende overleggen. Voorafgaand aan de overleggen stemt de coördinator zoveel als redelijker wijs mogelijk is af met de leidinggevenden van de inspecteurs van de VR s. Verantwoordelijkheden Uitvoeren van de bovengenoemde taken; Signaalfunctie richting hiërarchische leiding bij afwijkingen, knelpunten of problemen; Zorgdragen dat het samenwerkingsverband naar tevredenheid van betrokkenen functioneert; Behartigen van de belangen in landelijk verband, en informeren van partijen over ontwikkelingen; Bewaken van de kwaliteit en actueel houden kwaliteitssysteem; Het initiëren en laten nemen van corrigerende maatregelen bij het niet nakomen van afspraken; Het (indien nodig) escaleren naar management van de betrokken veiligheidsregio s; Het (indien nodig) escaleren naar coördinerend directeur; Bewaken dat de partijen hun verantwoordelijkheden nakomen; Werk- en denkniveau HBO diploma / WO-niveau Functie-eisen - Uitstekende communicatieve vaardigheden; - Bestuurlijke sensitiviteit; - Uitstekende relatiebeheerder, netwerker; - Aantoonbare ervaring in bestuurlijk complexe omgeving; - Ruime ervaring (minimaal 4jr) op het gebied van Industriële veiligheid (advisering, toezicht en handhaving); - Kennis van het BRZO-netwerk; Indicatieve functieschaal - 12 (verwachtte tijdsbesteding 1000 uur = 0,8 FTE)

Brandweer Risicobeheersing Eric Meijer Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 29 juni 2017

Brandweer Risicobeheersing Eric Meijer Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 29 juni 2017 B.12 1. Samenvatting voorstel De Brzo-taak is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio s. In Hollands Midden zijn zes Brzo-bedrijven gevestigd en deze bedrijven worden periodiek geïnspecteerd. Hollands Midden

Nadere informatie

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Bestuursvoorstel Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018 Status Gevraagd besluit Besluitvormend Vaststellen van het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018, waarbij het

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Jaarrapportage Toezicht- en handhaving 2013. Afdeling Industriële Veiligheid. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Jaarrapportage Toezicht- en handhaving 2013. Afdeling Industriële Veiligheid. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Jaarrapportage Toezicht- en handhaving 2013 Afdeling Industriële Veiligheid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inleiding Sinds 1 oktober 2010 hebben de veiligheidsregio s een aantal wettelijke taken

Nadere informatie

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 Samen vooruit kijken Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 THEMA: Samen vooruit kijken Jaarplan BRZO+ 1 juni 2015 Brzo 2015 2 Titel document Samenstelling 3 Titel document Waar werkt u? 4 Titel document In de

Nadere informatie

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN BrandweerBRZO DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN Nederland telt

Nadere informatie

Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO. Monitoringsrapport 2007

Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO. Monitoringsrapport 2007 Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO Monitoringsrapport 2007 Arnhem, Augustus 2008 M. van der Ham MSc Ing. R.T.J. Bouwman Landelijk Expertisecentrum Brandweer & BRZO www.brandweerbrzo.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013 Uitvoering BRZO-taak voor drie collega-waterschappen 1. Aanleiding De uitvoering van de BRZO advies-taken door waterkwaliteitsbeheerders heeft meer prioriteit gekregen. Om een kwaliteitsslag te maken zijn

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Arnhem, 10 november BRZO-zaken. Team LEC

Arnhem, 10 november BRZO-zaken. Team LEC Arnhem, 10 november 2016 BRZO-zaken Team LEC 12 10 juni november 2008 2016 Titel Brzo-zaken van de presentatie 1 Brzo - zaken Jaarplan LEC BrandweerBRZO/ projecten voor 2017 Themaonderzoek 2017: Ageing

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo Terneuzen Pagina 1 van 10 Pagina 2 van 10 BESTUURSOVEREENKOMST ONDERSTEUNING BRZO De ondergetekenden: Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen, ten dezen

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Definitief 24-10-2012. De ondergetekenden, zijnde:

Definitief 24-10-2012. De ondergetekenden, zijnde: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Veiligheidsregio Zeeland en Connexxion Ambulanceservices betreffende de onderlinge samenwerking met betrekking tot beheer en gebruik van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

samenwerkjngsovereenkomst geneeskundige hulpverlening bij ongevalsen en rampen zuidholland-west.

samenwerkjngsovereenkomst geneeskundige hulpverlening bij ongevalsen en rampen zuidholland-west. ^ ^/c?o7lt &y f\z2+xt/'gi samenwerkjngsovereenkomst geneeskundige hulpverlening bij ongevalsen en rampen zuidholland-west. Tussen de gemeente Den Haacj, de Gemeenschappeiijke Gezondheidsdienst Westholland

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK I N H O U D S O P G A V E I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel Artikel 3 Omvang van de dienstverlening II UITVOERING

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

Midden Holland. Convenant bovenregionale eindafrekening gesloten jeugdhulp 2015

Midden Holland. Convenant bovenregionale eindafrekening gesloten jeugdhulp 2015 Midden Holland Convenant bovenregionale eindafrekening gesloten jeugdhulp 2015 Ondergetekenden, Inkoopbureau H10, gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende Markt 10 te Zoetermeer, rechtsgeldig

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst

Coördinatieovereenkomst Coördinatieovereenkomst ONDERGETEKENDEN; a) de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de Directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zee

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) Partijen: [... naam], gevestigd/woonachtig te [... plaats] aan de [... adres], geboren op.. te, paspoortnummer./rijbewijsnummer../kvk-nummer hierna

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst GVOP «TypeOrganisatie» «NaamOrganisatie»

Gebruiksovereenkomst GVOP «TypeOrganisatie» «NaamOrganisatie» Gebruiksovereenkomst GVOP «TypeOrganisatie» «NaamOrganisatie» Aanvullende overeenkomst als bedoeld in artikel 3.3 van de Dienstverleningsovereenkomst KOOP tot het leveren van diensten door de bedrijfseenheid

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven Onderzoeksopzet Amsterdam, oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Protocol werkafspraken Nationaal Comité en de Minister van Economische Zaken

Protocol werkafspraken Nationaal Comité en de Minister van Economische Zaken NCad-15-01-03 Protocol werkafspraken Nationaal Comité en de Minister van Economische Zaken Inleiding Per 18-12-2014 is het Nationaal Comité ( NC) voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor

Nadere informatie

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden Profiel Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Organisatie Op 1 maart 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen door

Nadere informatie

Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken

Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken CCD 2014-03 Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken INLEIDING Per 18 december 2014 is de Centrale Commissie Dierproeven ingesteld. De Centrale Commissie Dierproeven is een zelfstandig

Nadere informatie

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Toezicht op Brzo-bedrijven Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Even voorstellen Boukje van der Lecq Hoofd bureau Staf, beleid en regie van de afdeling Haven en Industrie Saskia Bartel Senior stafjurist

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0310, d.d. 9-3-2010 BBnr. 10.027 d.d. 9-3-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Wmo beheersorganisatie Burgemeester en wethouders besluiten Behoudens

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007 Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Middenen

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley 2015-2017 Overeenkomst tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Algemene toelichting Bij besluit van 16 oktober 2006 heeft de NZa het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT De ondergetekenden: 1. Stichting Meridiaan College Katholieke Scholengemeenschap Voortgezet Onderwijs, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol ConsuWijzer Consumentenbond

Samenwerkingsprotocol ConsuWijzer Consumentenbond Samenwerkingsprotocol ConsuWijzer Consumentenbond Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Consumentenbond over de wijze van samenwerking bij consumentenvoorlichting door ConsuWijzer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Evaluatie VTH stelsel & wetsvoorstel VTH

Evaluatie VTH stelsel & wetsvoorstel VTH Evaluatie VTH stelsel & wetsvoorstel VTH Platform toezicht bodembeheer 17 november 2015 Aris Blok November 2015 Beleidsdoel Rijk Gezonde veilige schone leefomgeving Gebeurtenissen in: Enschede, Volendam,

Nadere informatie

Dienstenniveau overeenkomst ISHW - Gemeente Binnenmaas voor P&O-taken

Dienstenniveau overeenkomst ISHW - Gemeente Binnenmaas voor P&O-taken Dienstenniveau overeenkomst ISHW - Gemeente Binnenmaas voor P&O-taken 26 maart 2013 mw. H. Hoorweg-Poortvliet, teamleider P&O, Communicatie, JZ 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Medewerker strategie en control Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau

Medewerker strategie en control Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau Strategie en control Functieprofiel medewerker strategie en control Medewerker strategie en control Functiefamilie Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau I Doel De medewerker strategie en

Nadere informatie

Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2. Artikel 3 Inrichting en samenstelling 2

Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2. Artikel 3 Inrichting en samenstelling 2 Reglement Directeurenoverleg SWV VO 30-06 INHOUD Vaststellingsdatum reglement Directeurenoverleg Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2 Artikel 3 Inrichting

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst Regionale Inkoop Sociale Domein A i DIENSTVERLENINGS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "REGIONALE INKOOP SOCIALE DOMEIN" De ondergetekenden: 1. De gemeente Zeevang,gevestigd

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf?

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Leren van incidenten Gerard Drenthen 12 juni 2008 Titel van de presentatie 1 Opdracht aan werkgroep Kernteam Brzo+:

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 PARTIJEN: De provincie Zuid Holland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Verkeer

Nadere informatie

Convenant Buitengewone opsporingsambtenaren. Gemeente Breda en Gemeente Zundert

Convenant Buitengewone opsporingsambtenaren. Gemeente Breda en Gemeente Zundert Convenant Buitengewone opsporingsambtenaren Gemeente Breda en Gemeente Zundert Convenant Partijen Het college van de gemeente Breda en het college van de gemeente Zundert komen door het sluiten van dit

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde Logo Groen IJsselmonde Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde 1 juni 2016 www. Groenijsselmonde.nl Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie