3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,"

Transcriptie

1 Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De provincie Fryslân, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door 3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 4. De Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord Friesland, handelend onder de naam: Milieuadviesdienst, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur, in deze vertegenwoordigd door. 5. De gemeente Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door. 6. De gemeente Delfzijl, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door. 7. De gemeente Hoogezand-Sappemeer, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 8. De gemeente Oldambt, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 9. De gemeente Veendam, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 10. De gemeente Leek, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 11. De gemeente Achtkarspelen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 12. De gemeente Weststellingwerf, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 13. De gemeente Boarnsterhim, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 14. De gemeente Harlingen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 15. De gemeente Skarsterlân, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 16. De gemeente Sùdwest Fryslân, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 17. De gemeente Smallingerland, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 18. De gemeente Smallingerland, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 19. De gemeente Emmen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 20. De gemeente Meppel, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 21. De gemeente Hoogeveen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 22. De gemeente Midden-Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door. 23. De gemeente Coevorden, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door. hierna, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven te noemen: partijen

2 HEBBEN HET VOLGENDE OVERWOGEN: A. het Besluit risico s zware ongevallen 1999 (Brzo 99) legt aan het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een inrichting, waarop het Brzo van toepassing is (het bevoegd gezag) een aantal verplichtingen op; De hier bedoelde verplichtingen zijn: - het aanwijzen van zogenaamde dominobedrijven zoals bedoeld in artikel 7 Brzo; - de beoordeling van en doorzending van het veiligheidsrapport naar de andere, in het Brzo genoemde instanties, de kennisgeving van hun conclusies en de terinzagelegging van deze stukken alsmede de beoordeling van de gevolgen van het veiligheidsrapport voor de vigerende omgevingsvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, een en ander zoals bedoeld in par. 3 van het Brzo, - het in samenspraak met de andere daartoe in het Brzo genoemde instanties opstellen van een inspectieprogramma, zodanig dat daarmee een planmatig en systematisch onderzoek van in Brzo-inrichtingen gebruikte systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard kan worden uitgevoerd; - het uitvoeren van inspecties bij Brzo-inrichtingen en het opstellen van een inspectierapport B. De partijen, genoemd onder 3, en 5 tot en met 17 beschikken niet over de voor de uitvoering van een aantal in het Brzo genoemde taken vereiste deskundigheid en, gelet op het aantal Brzo-inrichtingen waarvoor zij ieder voor zich bevoegd gezag zijn, zullen zij ook niet over die deskundigheid (kunnen) beschikken; C. De partijen, genoemd onder 1, 2 en 4 beschikken wel over die deskundigheid, waar het de omgevingsaspecten van Brzo-inrichtingen betreft en zullen daarover kunnen blijven beschikken indien en zolang zij inspectiewerkzaamheden uitvoeren bij de inrichtingen, waarop in deze samenwerkingsovereenkomst ziet; D. Partijen zijn, met de andere betrokken overheden, verantwoordelijk voor een gemeenschappelijke werkwijze met betrekking tot het toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van alle wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu, water en veiligheid bij majeure risicobedrijven, waarop het Brzo van toepassing is of die zijn te beschouwen als IPPC categorie 4 inrichtingen, die vallen onder het programma Vernieuwing Toezicht Chemie (VT-C); E. Partijen hebben zich geconformeerd aan het Bestuurlijk Toezichtprogramma (BTP), Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (hierna: LAT RB) Noord, voor de periode , waarin deze gemeenschappelijke werkwijze nader is uitgewerkt en dat als uitgangspunt dient voor de in het kader van het Brzo uit te voeren inspecties in de genoemde periode. F. Het bepaalde in deze overeenkomst omtrent de uit te voeren inspecties etc. laat de bestaande bevoegdheden van partijen respectievelijk de tot hun organisatie behorende bestuursorganen, onveranderd; G. Op het moment dat deze overeenkomst wordt aangegaan werken partijen, bij de uitvoering van de Brzo-taken reeds nauw samen op de wijze zoals aangegeven in de Overeenkomst inzake ondersteuning Brzo-taken, welke overeenkomst dateert van 2 maart H. Partijen willen de overeenkomst van 2 maart 2009 vervangen door de onderhavige overeenkomst waarmee de eerstgenoemde overeenkomst komt te vervallen Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

3 EN ZIJN IN DAT VERBAND HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: Artikel 1 Definities Partijen hanteren in het kader van deze overeenkomst de volgende definities: Bevoegd gezag: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een Brzo-inrichting Brzo: het Besluit risico s zware ongevallen 1999, zoals de tekst geldt op het moment dat deze overeenkomst wordt aangegaan, inclusief wijzigingen daarvan die gedurende de looptijd van deze overeenkomst daarin worden aangebracht. Indien het Brzo gedurende de looptijd wordt afgeschaft, dan wel ingrijpend gewijzigd dan wel vervangen door of opgenomen in een andere regeling, treden partijen met elkaar in overleg om te bezien welke gevolgen dit heeft voor de overeenkomst. Brzo-inrichting: een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer waarop het Besluit risico s zware ongevallen (Brzo) en de daarop gebaseerde regelgeving van toepassing is. BTP LAT RB Noord : Bestuurlijk Toezichtprogramma, Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven Noord voor de periode , hierna te noemen: LAT RB. Het Bestuurlijk Toezichtprogramma is het inspectieprogramma als bedoeld in artikel 24 lid 1 Brzo. Dit programma biedt de randvoorwaarden voor een planmatig en systematisch onderzoek van majeure risicobedrijven. Het Bestuurlijk Toezichtprogramma is een vervolg op het bestaande Bestuurlijk Inspectieprogramma voor de periode Daarnaast is in bestuurlijk overleg tussen de overheden, die betrokken zijn bij de uitvoering van Brzoinspecties, afgesproken dat in het Bestuurlijk Toezichtprogramma de uitvoering van het programma Vernieuwing Toezicht Chemie (VT-C) wordt geïntegreerd, in dit programma wordt gestreefd naar een tussen de betrokken overheden afgestemd toezicht op chemiebedrijven, die zijn te beschouwen als IPPC categorie 4 inrichtingen, aangezien de beide programma s een grote overlap vertonen, zodat met deze integratie de toezichtlast voor bedrijven wordt verminderd. Het Bestuurlijk Toezichtprogramma is bij deze overeenkomst gevoegd Wijzigingen en aanvullingen van het Bestuurlijk Toezichtprogramma zijn gedurende de looptijd van deze overeenkomst mogelijk. Multidisciplinair inspectieteam: inspectieteam bestaande uit gekwalificeerde inspecteurs, werkzaam bij de verschillende overheden, die op grond van de betreffende regelgeving als bevoegd gezag zijn betrokken voor een Brzo-inrichting. De betrokken overheden zijn: de Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio s (Burgemeester en Wethouders van) de Gemeenten, (Gedeputeerde Staten van) de provincies, Rijkswaterstaat en de Waterschappen. De inspecties, die worden uitgevoerd door een multidisciplinair inspectieteam worden voorafgegaan door een kick-off, dat wil zeggen een bijeenkomst waarin de agenda van de inspectie en de ontwikkelingen bij het te inspecteren bedrijf worden besproken. Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden vindt een interne terugkoppeling binnen het team plaats, in welke terugkoppeling de verschillende inspecteurs hun bevindingen mededelen. De inspectie wordt afgesloten met een zogenaamde close-out, dat wil zeggen een gesprek met de (leiding van) de inrichting, waar de inspectie is uitgevoerd en waarin de bevindingen worden medegedeeld en eventuele vervolgacties besproken. Opdrachtgever: de partij, die werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 aan een andere partij opdraagt. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

4 Opdrachtnemer: de partij die werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 in opdracht van een andere partij uitvoert Toezichthouders: ambtenaren in dienst van de provincies Groningen of Fryslân of van de Milieuadviesdienst, die toezichthoudende en de daarmee verband houdende advies- en administratieve werkzaamheden verrichten op naleving door Brzo-inrichtingen van de voor hen geldende bepalingen op grond van het omgevingsrecht. Deze toezichthouders zijn NIM gecertificeerd. Artikel 2 Samenwerking 1. Deze overeenkomst ziet op het uitvoeren van Brzo-taken, zoals nader omschreven in artikel 3, door de partijen genoemd onder 1, 2 en 4 in opdracht van de andere partijen bij deze overeenkomst. Daarnaast kunnen de partijen genoemd onder 1, 2 en 4 de uitvoering van Brzo-taken aan elkaar opdragen. 2. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd door gekwalificeerde Brzo-inspecteurs, in dienst van de partijen, genoemd onder 1, 2 en 4. Deze inspecteurs voldoen en zullen gedurende de looptijd van deze overeenkomst blijven voldoen - aan de eisen voor het uitvoeren van Brzo-inspecties, zoals geformuleerd in de vigerende versie van de Maatlat kwaliteitsambitie uitvoering Brzo van 31 oktober Bij de uitvoering van de Brzo-taken op grond van deze overeenkomst nemen de partijen 1, 2 en 4 respectievelijk de bij hen in dienst zijnde inspecteurs, het bepaalde in het op dat moment vigerende Bestuurlijk Toezichtprogramma LAT RB, alsmede de op dat moment vigerende Werkwijzer BRZO en de daarbij behorende controlelijsten, voor zover betrekking hebbend op de omgevingsaspecten van de inrichting, in acht. De werkwijzer BRZO en de daarbij behorende controlelijsten, inclusief latere versies daarvan zijn of worden gepubliceerd op de website 3. Deze overeenkomst ziet (vooralsnog) niet op het uitvoeren van inspectietaken bij IPPC categorie 4 bedrijven die vallen onder het LAT RB programma. Wel zullen de partijen 1 en 2 zorg dragen voor afstemming op landelijk niveau van taken, die voortvloeien uit dit programma, met de andere betrokken overheden, doch deze afstemming valt buiten het kader van deze overeenkomst. Indien en voor zover in de toekomst inspectiewerkzaamheden door de partijen 1, 2 en 4 van IPPC categorie 4 inrichtingen die vallen onder het LAT RB programma nodig of wenselijk zijn, zullen partijen daarover separate afspraken maken, waarbij zij kunnen overeenkomen dat die afspraken deel zullen gaan uitmaken van de onderhavige overeenkomst, in welk geval de overeenkomst zal (moeten) worden aangepast. Artikel 3 Werkzaamheden die vallen onder het Brzo 1999; verplichtingen van de opdrachtnemers 1. De partijen 1, 2 en 4 verrichten ten behoeve van de andere partijen de volgende werkzaamheden: - het voorbereiden en uitvoeren van (initiële en periodieke) Brzo-inspecties bij Brzo-inrichtingen, op de naleving door die inrichtingen van voorschriften op grond van het Brzo en het milieudeel van de omgevingsvergunning. Het toezicht op de overige activiteiten van de omgevingsvergunning wordt uitgevoerd door het bevoegd gezag Wabo. Voor de integraliteit van het toezicht zal er overleg plaatsvinden; Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

5 - het opstellen en verzenden van de inspectieagenda aan de vergunninghouder en/ of exploitant van de betreffende inrichtingen én aan de voor de betreffende inrichtingen bevoegde gezagen; - het opstellen en verzenden van het inspectierapport naar aanleiding daarvan in concept aan de vergunninghouder en/ of exploitant van de betreffende inrichtingen én aan de voor de betreffende inrichtingen bevoegde gezagen; - het uitvoeren van herinspecties naar aanleiding van inspecties als bedoeld in het eerste gedachtestreepje, inclusief het opstellen en verzenden van rapportages daarvan aan de vergunninghouder en/ of exploitant van de betreffende inrichtingen en de voor die inrichtingen bevoegde gezagen; - voor zover de (her)inspecties aanleiding (kunnen) zijn tot het treffen van verdere maatregelen, zoals handhavingsmaatregelen: het adviseren van het bevoegde gezag voor de betreffende inrichting omtrent die maatregelen en het maken van tekstvoorstellen voor brieven in dit verband - het uitoefenen van de toezichthoudende bevoegdheden naar aanleiding van geconstateerde overtredingen zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 5.2. Algemene wet bestuursrecht. - het in voorkomende gevallen uitvoeren van incident- en ongevalsonderzoek naar aanleiding van incidenten of calamiteiten en het opstellen van rapportages en verzenden daarvan aan de betreffende inrichtingen en de voor de betreffende inrichtingen bevoegde gezagen; - het op verzoek van het bevoegd gezag beoordelen van het veiligheidsrapport dat door de Brzo-inrichting aan het bevoegde gezag is verstrekt, voor wat betreft de omgevingsaspecten daarvan alsmede de voorbereiding van het bestuurlijk oordeel daarover; - het in voorkomende gevallen, op verzoek van het bevoegd gezag, verrichten van (overige) incidentele werkzaamheden. 2. De partijen 1, 2 en 4 zullen, waar nodig en/of gewenst, de uitvoering van hun werkzaamheden afstemmen met de overige overheidsinstanties, die voor hun specifieke onderdeel zijn betrokken bij respectievelijk bevoegd gezag zijn voor de betreffende Brzo-inrichtingen. Waar nodig en/of gewenst worden inspecties van Brzo-inrichtingen zoveel mogelijk door de betrokken overheidsinstanties partijen gezamenlijk uitgevoerd, door een multidisciplinair inspectieteam. 3. Indien een Brzo-inspectie plaatsvindt door een multidisciplinair inspectieteam bij een gemeentelijke Brzo-inrichting wordt een vertegenwoordiger van de gemeente uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de kick-off van een inspectie, de terugkoppeling binnen het inspectieteam na de inspectie én de close-out met het bedrijf als afronding van de inspectie. 4. Onder de door de partijen 1, 2 en 4 uit te voeren werkzaamheden zijn niet begrepen andere taken die uit het Brzo voor het bevoegd gezag voortvloeien, die niet zijn genoemd in het eerste lid. Voorts is hieronder niet begrepen het verzorgen van terinzageleggingen, de beoordeling van zienswijzen, het nemen van besluiten en het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures naar aanleiding van besluiten. Het in dit lid bepaalde laat onverlet dat de bij partijen 1, 2 en 4 in dienst zijnde inspecteurs het bevoegd gezag op een daartoe strekkend verzoek kunnen adviseren omtrent dergelijke kwesties en als deskundige het bevoegde gezag kunnen bijstaan in de betreffende procedures. Dergelijke werkzaamheden zijn alsdan te beschouwen als incidentele werkzaamheden zoals bedoeld in het eerste lid, laatste gedachtestreepje Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

6 Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgevers 1. De partijen die opdrachtgever zijn, zijn gehouden de tarieven genoemd in artikel 5 met inachtneming van het daar bepaalde, te betalen aan de opdrachtnemers. 2. Alle partijen, op wier grondgebied Brzo-inspecties worden uitgevoerd met betrekking tot inrichtingen waarvoor zij bevoegd gezag zijn wijzen de Brzo gekwalificeerde inspecteurs, die in dienst zijn van de partijen 1, 2 en 4, aan als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5.10 derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit geschiedt op een zodanige wijze dat deze toezichthouders de bevoegdheden genoemd in hoofdtuk 5van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, alsmede die van afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht kunnen uitoefenen, voor zover deze bevoegdheden zien op overtredingen van de voor de betreffende Brzo-inrichtingen geldende regels krachtens het omgevingsrecht 3. De partijen,1, 2 en 4 zorgen voor een geldig legitimatiebewijs van de bij hen in dienst zijnde Brzo-inspecteurs. Artikel 5 Financiële bepalingen 1. Het tarief voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de inspecteurs van de partijen 1, 2 en 4 zoals bedoeld in artikel 3 bedraagt 95,- per uur. Reisuren worden aangemerkt als gewerkte uren. Dit tarief is exclusief omzetbelasting, doch inclusief bijkomende kosten zoals reiskosten, telefoonkosten en overhead, waaronder het deelnemen aan landelijk en regionaal afstemmingsoverleg, het volgen van cursussen en opleidingen, en het uitvoeren van coördinerende taken. 2. Waar het gaat om de beoordeling van veiligheidsrapporten bedraagt het maximumtarief dat per veiligheidsrapport in rekening kan worden gebracht 4000,- exclusief BTW. Eventuele hieruit voortvloeiende incidentele werkzaamheden zijn niet begrepen onder het hier genoemde maximum en worden separaat, tegen het in het eerste lid genoemd uurtarief in rekening gebracht. 3. De opdrachtnemer, die het betreft brengt de door hem gemaakte uren binnen twee maanden na afronding van de betreffende werkzaamheden, voorzien van een urenspecificatie, in rekening bij opdrachtgevers. 4. De opdrachtgever betaalt de facturen binnen vier weken na de datum van verzending daarvan door de opdrachtnemer. Opdrachtgevers beroepen zich daarbij niet op opschorting of verrekening. 5. Het in het eerste lid genoemde uurtarief worden jaarlijks, voor het eerst met ingang van 1 januari 2013 geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer oktober (Sociaal Economische Maandstatistiek) CAO-lonen per maand, groep zakelijke dienstverlening. Toepassing van deze indexeringsclausule leidt niet tot tariefsverlaging. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

7 Artikel 6 Aansprakelijkheid 1. De partijen die opdrachtnemer zijn respectievelijk de bij hen in dienst zijnde Brzoinspecteurs streven de vereiste zorgvuldigheid na bij het verrichten van hun werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst en nemen de in dat kader voor hen geldende werkwijze(n) en protocollen, zoals nader omschreven in artikel 2 lid 2 respectievelijk de daar genoemde website, in acht. 2. De partijen die opdrachtnemers zijn en de bij hen in dienst zijnde Brzo-inspecteurs zijn niet aansprakelijk voor schade die de partijen, die opdrachtgever zijn, lijden bij of als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst, omgeacht de vraag of deze schade al dan niet een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemers of van de bij haar in dienst zijnde Brzo-inspecteurs bij de uitvoering van deze overeenkomst, met uitzondering van het bepaalde in het derde lid. 3. Indien de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de partij die opdrachtnemer is respectievelijk van de bij haar in dienst zijnde Brzo-inspecteur(s) is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot maximaal 1 miljoen per schadeveroorzakende gebeurtenis, doch in ieder geval tot maximaal 2 miljoen per kalenderjaar indien in dat betreffende jaar sprake is van meer dan één schadeveroorzakende gebeurtenis 4. De partij die opdrachtgever is, vrijwaart de partij die opdrachtnemer is en de bij haar in dienst zijnde Brzo-inspecteur(s) voor alle aanspraken en vorderingen van derden terzake van schade, die bij de uitvoering van deze overeenkomst bij derden ontstaat. 5. Persoonlijke schade die Brzo-inspecteurs bij de uitvoering van hun werkzaamheden lijden, voor zover deze voor vergoeding in aanmerking komt en niet verhaalbaar is op de vergunninghouder en/of exploitant van de inrichting, waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, wordt vergoed door de partij in wiens opdracht de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd (de materiële werkgever ), indien deze partij niet tevens de formele werkgever is, dat wil zeggen de werkgever waarbij de betreffende inspecteur(s) in dienst is of zijn. De partijen bij deze overeenkomst verklaren en garanderen dat zij hun materiële werkgeversaansprakelijkheid als hier bedoeld in voldoende mate hebben verzekerd en (tenminste) gedurende de looptijd van deze overeenkomst verzekerd zullen houden. De partij die materiële werkgever is vrijwaart in deze gevallen de partij die formele werkgever is voor alle vorderingen terzake van werkgeversaansprakelijkheid. Artikel 7 Duur, beëindiging en voortzetting van deze overeenkomst 1. De overeenkomst wordt met ingang van 1 januari 2012 aangegaan voor bepaalde tijd tot 1 januari De overeenkomst eindigt op deze datum, zonder dat enige voorafgaande opzegging of schriftelijke mededeling daaromtrent door (één van de) partijen is vereist. Partijen kunnen schriftelijk afspreken, dat de overeenkomst met ingang van 1 januari 2017 wordt voortgezet voor een daarbij nader te bepalen termijn. 2. Opzegging van de overeenkomst door één of meer partijen, gedurende de looptijd, is mogelijk onder de voorwaarden dat de opzegging schriftelijk aan alle andere Partijen geschiedt en een opzegtermijn van tenminste één jaar in acht wordt genomen. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

8 3. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet dat, zodra een partij niet langer bevoegd gezag is van de Brzo-inrichting(en) op haar grondgebied, de overeenkomst met die partij met ingang van dat moment is beëindigd. De partij, die het betreft, stelt daarvan de uitvoerende partijen, die opdrachtnemer zijn zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. 4. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet dat één of meer partijen de overeenkomst met één of meer partijen kunnen ontbinden, indien: - nakoming van de overeenkomst door één of meer partijen blijvend onmogelijk is; - nakoming van de overeenkomst door één of meer partijen tijdelijk, te weten gedurende 6 maanden of langer onmogelijk is; - één of meer partijen toerekenbaar tekort schiet of schieten in de nakoming van de overeenkomst, na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij aan laatstbedoelde partijen een redelijke termijn is geboden alsnog na te komen, aan welke ingebrekestelling geen of onvoldoende gehoor is gegeven. De toerekenbare tekortkoming dient zó ernstig te zijn, dat deze de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt; - sprake is van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6: 258 BW. In dat geval treden partijen in overleg om te bezien of een nieuwe overeenkomst kan worden gesloten die zoveel mogelijk beantwoordt aan de doelstellingen van deze overeenkomst. 5. Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst eén of meer Regionale Uitvoeringsdiensten, hetzij op basis van een gemeenschappelijke regeling, hetzij op grond van een wettelijke regeling, hetzij anderszins in één of meer van de 3 noordelijke provincies wordt of worden opgericht, treden partijen in overleg over de gevolgen daarvan voor deze overeenkomst. Indien zulks voortvloeit uit de oprichting van één of meer Regionale Uitvoeringdienst(en), zal of zullen betrokken partijen, die deel uit zullen gaan maken van de betreffende Uitvoeringsdienst gerechtigd zijn de overeenkomst tussentijds te beëindigen tegen het door hen aan te geven tijdstip, dan wel te bepalen dat de betreffende Regionale Uitvoeringsdienst of hoe ook genaamd in hun plaats als partij bij deze overeenkomst treedt, met welke indeplaatsstelling de overige partijen, voor zover zij geen deel uitmaken van de betreffende Regionale Uitvoeringsdienst, bij voorbaat instemmen. 6. Beëindiging, opzegging en ontbinding van deze overeenkomst laten onverlet dat één of meer bepalingen daarvan nawerking kunnen hebben. Artikel 8 Slotbepalingen 1. Toetreding van één of meer derden, waarvan een tot hun organisatie behorend bestuursorgaan bevoegd gezag is of wordt van één of meer Brzo-inrichtingen én dat bestuursorgaan het Bestuurlijk toezichtprogramma, LAT RB Noord zoals dat luidt op dat moment heeft onderschreven, is mogelijk. Partijen ontvangen hierover binnen 6 weken na een daartoe strekkend verzoek bericht. Toetreding geschiedt door middel van ondertekening van het origineel van deze overeenkomst door de toetredende partij. 2. De burgerlijke rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

9 3. Partijen zullen, indien sprake is van een geschil, trachten dit geschil bij te leggen door middel van (bestuurlijk) overleg, vóórdat zij zich wenden tot de rechter, spoedeisende gevallen daargelaten. 4. Ieder van partijen kan individueel nakoming van deze overeenkomst vorderen en kan individueel worden aangesproken op nakoming daarvan. 5. De overwegingen maken onderdeel uit van deze overeenkomst. 6. Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van deze bepalingen in acht worden genomen. 7. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari Met inwerkingtreding daarvan is de Overeenkomst inzake ondersteuning Brzo-taken van 2 maart 2009 komen te vervallen. 8. Partijen dragen er zorg voor dat degenen, die namens hen ondertekenen, vertegenwoordigingsbevoegd zijn respectievelijk beschikken over een toereikende volmacht. 9. Het origineel van deze overeenkomst, met daarop de handtekeningen van de partijen, wordt bewaard door de provincie Groningen, de provincie Fryslân en de provincie Drenthe in de provinciehuizen aldaar. De provincie Groningen draagt, binnen vier weken na ondertekening daarvan, zorg voor verspreiding van gewaarmerkte kopieën van het ondertekende exemplaar naar alle overige partijen Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend op..te. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Provincie Groningen Provincie Fryslân Provincie Drenthe De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Groningen Gemeente Delfzijl Gemeente Hoogezand- Sappemeer De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Oldambt Gemeente Leek Gemeente Veendam De heer/ mevrouw.. Gemeente Harlingen De heer/ mevrouw.. Gemeente Skarsterlân Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

10 De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Weststellingwerf Gemeente Smallingerland De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Sùdwest Fryslân Gemeente Boarnsterhim Milieuadviesdienst De heer/ mevrouw.. Gemeente Midden-Drenthe De heer/ mevrouw.. Gemeente Meppel De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Emmen Gemeente Hoogeveen Gemeente Coevorden Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

11 Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

12 Bestuurlijk Toezicht Programma Periode: Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

13 Inhoudsopgave 1 Definiëring regio Aanleiding bestuurlijk toezichtprogramma Onderwerp en scope BTP Totstandkoming BTP Overige notities (toekomstige ontwikkelingen, regionale omstandigheden) Reikwijdte, visie en doel Reikwijdte van het bestuurlijk toezichtprogramma en de samenwerking Visie op toezicht en samenwerking Doel en resultaat Toezicht in relatie tot vergunningverlening en handhaving Communicatie met bedrijven Organisatie en werkwijze...23 Bijlagen...27 Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

14 1 Definiëring regio Dit Bestuurlijk toezichtprogramma (BTP) heeft betrekking op het toezicht op arbo, milieu, water en veiligheidswetgeving bij majeure risicobedrijven die gevestigd zijn in de Provincies Groningen, Fryslân en Drenthe (regio Noord). Het betreft (op moment van schrijven) 64 inrichtingen die op basis van het Besluit risico zware ongevallen 1999 (Brzo) VR- of PBZOplichtig zijn en/of chemiebedrijven die voor de Wabo vallen onder provinciaal en gemeentelijk bevoegd gezag in de categorie 4 (IPPC-bedrijven). De taken worden uitgevoerd door het samenwerkingsverband regio Noord; de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en de Milieuadviesdienst (MAD) In bijlage 3 is de lijst met bedrijven opgenomen waarop het BTP op 1 juni 2011 betrekking heeft. Een actuele lijst is te vinden op de internetsite van LAT RB. 1.1 Aanleiding bestuurlijk toezichtprogramma Het BTP geeft invulling aan artikel 24 van het Brzo tot het opstellen van een inspectieprogramma en het gecoördineerd toezicht bij majeure risicobedrijven. Het inspectieprogramma dient zodanig te zijn dat een planmatig en systematisch onderzoek kan worden uitgevoerd. Het voor het Brzo opgestelde Bestuurlijke inspectieprogramma voor regio Noord loopt eind 2011 af. Voor de periode is met dit BTP wederom aan deze Brzoverplichting voldaan. Voor het toezicht op het Brzo is in de periode het verbeterprogramma BeteRZO uitgevoerd. Op basis van dit programma is het toezicht geprofessionaliseerd door: - Samenwerking binnen de verschillende bevoegde zagen om zo voldoende kritieke massa te creëren voor een deskundig toezicht. - Professionalisering door het stellen van eisen aan de competentie van individuele inspecteurs en inspectieteams en het aanbieden van opleidingen. - Instrumenten (inspectie- en rapportagemethode) zijn ontwikkeld om een professioneel toezicht te ondersteunen. Na afloop van BeteRZO programma is het zogenaamde LAT-Bureau ingesteld om de implementatie te ondersteunen. Voor 2011 was voor het Brzo-toezicht een vervolgstap voorzien met een verdere opschaling naar vier landsdekkende regio s: - Noord : Groningen, Fryslân en Drenthe - Midden-Oost : Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland - West : Zuid Holland en Noord Holland - Zuid : Limburg, Noord Brabant en Zeeland Vanaf 2008 loopt het programma Vernieuwing Toezicht Chemie (VTC). Doelstelling van het programma is om de toezichtlast bij chemiebedrijven te beperken. De door bedrijven ervaren toezichtlast wordt vooral bepaald door de wijze van toezicht en de professionaliteit van de toezichthouder en in mindere mate door de intensiteit (aantal uren toezicht) van het toezicht. Binnen het programma VTC zijn verschillende toezichtlast beperkende maatregelen onderzocht en ontwikkeld. Twee belangrijke ontwikkellijnen daarin zijn: - Afgestemd toezicht (AT). - Systeemgericht toezicht (SGT). Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

15 Gezien de grote overlap van de genoemde programma s, enerzijds wat betreft doelgroep en anderzijds wat betreft doelstelling, is tijdens het Bestuurlijk Overleg van 29 juni 2009/1 september 2010 besloten om de verschillende programma s (LAT Brzo en VTC) samen te voegen in het programma Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT RB). Uitgangspunt is dat het overheidstoezicht op de terreinen arbeidsomstandigheden, milieu, water en veiligheid bij de majeure risicobedrijven vanuit vier landsdekkende regio s wordt gecoördineerd, waarbij de bestaande bevoegdheden ongewijzigd blijven. De wijze van invulling wordt per regio bepaald. Met deze aanpak wordt naast een verdere kwaliteitsslag en vermindering van de toezichtlast ook een kostenbesparing in de uitvoering beoogd. 1.2 Onderwerp en scope BTP Het regionaal bestuurlijk toezichtprogramma is een programma waarin, voor een periode van vijf jaar ( ), de uitgangspunten voor de uitvoering en de wijze van samenwerking bij het toezicht bij de majeure risicobedrijven worden vastgelegd. Het gaat om de uitgangspunten voor het planmatig en systematisch toezicht en de samenwerking van de betrokken partijen daarbij. In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma worden de details over de uitvoering van bijvoorbeeld de inspecties vastgelegd. Het programma heeft betrekking op het toezicht op de naleving van alle wet- en regelgeving op de genoemde thema s door majeure risicobedrijven. Dit zijn alle bedrijven waarop het Brzo van toepassing en/of chemie bedrijven die voor de Wabo vallen onder provinciaal of gemeentelijk bevoegd gezag in de categorie 4 (IPPC-bedrijven), In bijlage 3 zijn deze gespecificeerd. 1.3 Totstandkoming BTP Een landelijke werkgroep heeft de inhoud van een basis-btp in de periode januari juni 2011 voorbereid. Omdat gestreefd wordt naar een zo uniform mogelijke aanpak in de vier regio s zijn de BTP s ook voor een groot deel hetzelfde. In het basis-btp zijn de overlappende delen uitgewerkt. Deze zijn aangevuld met de regionale bijzonderheden. Door het samenwerkingsverband regio Noord is, parallel aan het landelijke traject, verder invulling gegeven aan het basis-btp. De Brzo-coördinatoren van de provincies Groningen en Fryslân hebben hiervoor het initiatief genomen. Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, waar het concept-btp is besproken. Dit BTP is tot stand gekomen in samenwerking met de toezichtspartners die in bijlage 2 zijn genoemd. Reacties van deze partijen zijn verwerkt in dit definitieve BTP Overige notities (toekomstige ontwikkelingen, regionale omstandigheden) Dit BTP is opgesteld voor de periode 2012 t/m Er is een aantal ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de inhoud van het BTP. Zo zijn er plannen voor het oprichten van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s), waarin diverse uitvoerende taken van provincie, gemeenten en eventueel waterschap worden ondergebracht. Mochten zich gedurende de looptijd van het BTP wijzigingen voordoen, dan zal dit via de LAT RB structuur worden gecommuniceerd. (zie ook paragraaf 2.2 onder C). Wijzigingen Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

16 worden voorgelegd aan het LAT RB managementoverleg regio Noord en eventueel als aanvulling op het BTP en worden door alle partijen vastgesteld. Verdere detaillering van toekomstige ontwikkelingen op landelijk niveau en de verdere doorvertaling van deze ontwikkelingen in regio Noord, alsmede eventuele toekomstige ontwikkelingen binnen regio Noord, worden jaarlijks meegenomen in een Uitvoeringsprogramma. 2 Reikwijdte, visie en doel In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt op welke toezichtactiviteiten het BTP betrekking heeft. Vervolgens wordt ingegaan op de visie die er is op de regionale samenwerking en welke doelstellingen er zijn ten aanzien van het realiseren van de visie. De ambitie is een goed passende opzet van het toezicht te realiseren en daarmee bij te dragen aan een optimale beheersing van de risico s door de bedrijven. De overheid zet het toezicht efficiënter en effectiever in. Voor zover dit nog niet het geval is, zullen bedrijven meer afgestemd en eenduidig toezicht ervaren. Het gaat met name om deskundig, uniform en risicogestuurd toezicht waarbij de intentie is als één overheid op te treden. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf en dat voor zover mogelijk bij het toezicht wordt aangesloten op de bij de bedrijven aanwezige beheersystemen. 2.1 Reikwijdte van het bestuurlijk toezichtprogramma en de samenwerking a. Op welke bevoegde gezagen en welke wet- en regelgeving heeft BTP betrekking Betrokken zijn alle (overheids)instanties die verantwoordelijkheden hebben bij het toezicht op arbo, milieu en veiligheidswetgeving bij de betrokken bedrijven. Dit zijn: Arbeidsinspectie (voor Brzo, ARIE, Reach en Arbeidsomstandigheden) Veiligheidsregio s (Brzo, Wet veiligheidsregio s) Gemeenten (Brzo en Omgevingsvergunning (milieu)) Provincies (Brzo en Omgevingsvergunning (milieu)) VROM-inspectie* (Omgevingsvergunning, Wms, Reach) Rijkswaterstaat (Waterwet en Brzo) Waterschappen (Waterwet en Brzo) Nederlandse Emissie Autoriteit (CO 2 en NO x emissiehandel) Inspectie Verkeer en Waterstaat* (vervoer gevaarlijke stoffen) Havenbedrijf (havenverordening) * Met ingang van 2012 worden de IVW en de VI samengevoegd tot de Inspectie Leefomgeving en Transport De wetgeving waarop de verschillende (overheids)instanties toezicht houden binnen dit BTP is opgenomen in bijlage 1. De namen van de betrokken (overheids)instanties in deze regio staan in bijlage 2. De in bijlage 2 opgenomen (overheids)instanties hebben formeel ingestemd met de inhoud van dit BTP. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

17 b. Op welke toezichtactiviteiten heeft het BTP betrekking Het BTP heeft betrekking op de planning van de reguliere preventieve en planbare inspecties. In het BTP wordt alleen in gegaan op deze reguliere inspecties. Voor wat betreft niet planbare toezichtactiviteiten zoals de afhandeling van meldingen van incidenten, ongevalonderzoek, monstername en eventuele onaangekondigde inspecties geldt dat deze activiteiten indien relevant en mogelijk afgestemd plaatsvinden. Landelijke afspraken en kaders zijn hierbij uitgangspunt (bijv. op gebied van ongevalonderzoek, wat momenteel nog in ontwikkeling is). c. Uitvoeringsdiensten Sinds 2007 werkt het samenwerkingsverband regio Noord als een bovenregionale maatlatorganisatie met een Bestuurlijk Inspectieprogramma en een samenwerkingsovereenkomst. Ook de veiligheidsregio s in regio Noord hebben voor de uitvoering van de Brzo-taken onderling een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Voor wat betreft de uitvoering van inspecties op andere gebieden dan Brzo, zijn vooralsnog geen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten en voert iedere toezichtpartner haar taken op die gebieden zelf uit. Op basis van de in ontwikkeling zijnde maatlatcriteria, zullen indien nodig, aanvullende afspraken over samenwerking worden gemaakt. In regio Noord is er een overlegstructuur op uitvoerend-, coördinerend- en managementniveau. Hierdoor is de continuïteit, kwaliteit en flexibiliteit gewaarborgd om een adequate uitvoering te kunnen geven aan de inspecties en in te kunnen spelen op de landelijke ontwikkelingen op inspectiegebied. Dit niveau willen we behouden voor de inspecties bij alle LAT RB bedrijven. Wanneer de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) worden gevormd, zullen afspraken worden gemaakt welke taken op welke wijze door de RUD's zullen worden uitgevoerd. Dit BTP zal daarbij ondersteunend zijn. 2.2 Visie op toezicht en samenwerking a. Welke visie is er op de invulling van toezicht en de samenhang van vormen van toezicht (administratief / inspectie etc.) Vanuit de ambitie van een goed passende opzet van het toezicht, dat aansluit op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf en de bij bedrijven aanwezige beheersystemen, is de intentie om daar waar mogelijk systeemgericht toezicht toe te passen. Zeker van bedrijven die vallen onder de categorie majeure risicobedrijven mag worden verwacht dat een substantieel deel daarvan (gaat) beschikken over een managementsysteem waarmee de naleving van wet- en regelgeving wordt geborgd. Daarbij is sprake van een groeimodel, zowel wat betreft de verdere ontwikkeling van de instrumenten voor systeem gericht toezicht als ontwikkeling van managementsystemen bij de bedrijven. Er kan dus in de loop van planperiode een verschuiving plaatsvinden van outputgericht naar systeemgericht toezicht. Naar verwachting zal voor een deel van deze bedrijven het klassieke toezicht (output-gericht) blijven bestaan. De invulling van toezicht en inspectie is afhankelijk van de kwaliteit van het systeem van het bedrijf en wordt bepaald op basis van het niveau van compliance management van het bedrijf. In het jaarlijkse regionale uitvoeringsprogramma wordt op bedrijfsniveau Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

18 tot uitdrukking gebracht in hoeverre er outputgericht dan wel systeemgericht wordt geïnspecteerd. Toezicht door middel van onder meer inspecties zal altijd plaats blijven vinden. Ook bij bedrijven die een hoog niveau van naleving hebben. Doelstelling is dat het toezicht zo professioneel is dat ook bedrijven een vermindering van toezichtlast ervaren. Dit uit zich ook in de vorm van risicogestuurd en selectief toezicht waarbij bedrijven die qua naleefgedrag goed scoren minder toezicht krijgen en bedrijven die slecht scoren juist intensiever. Jaarlijks wordt een regionaal uitvoeringsprogramma (met ondermeer een planning) opgesteld waarin voor elk bedrijf in de regio wordt vastgelegd wanneer inspecties plaatsvinden, welke onderwerpen worden geïnspecteerd en welke diensten betrokken zijn. Voor elk te inspecteren thema (Brzo, milieu, water, arbo) wordt door de betrokken diensten bepaald welke onderwerpen geïnspecteerd gaan worden. Op basis van een per thema te ontwikkelen onderwerpenlijst (zoals in MIP Brzo) wordt vastgelegd welke onderwerpen zijn geïnspecteerd in het verleden en worden ingepland voor de komende jaren. Op deze manier wordt een planmatig en systematisch toezicht mogelijk. b. Uitgangspunten inspecties Uitgangspunten Noord Uitgangspunt van regio Noord is dat de Brzo-inspecties hun huidige identiteit behouden (o.a. systeem gericht en PDCA) en dat door coördinatie en afstemming synergie moet ontstaan met VTC-deel. Dit kan bereikt worden met een helder en adequaat toezichtarrangement bij bedrijven Bij deze vorm van afgestemd toezicht wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke inspectieruimte. Dit moet leiden tot een deskundige, transparante, herleidbare manier van toezicht en uniformiteit. Hierdoor zal een bedrijf een verminderde toezichtlast ervaren. Bij de uitvoering van de inspecties wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de landelijk beschikbare hulpmiddelen, zoals de werkwijzer Brzo en VTC. Uitvoering Jaarlijks wordt een planning opgesteld waarbij ieder bevoegd gezag en inspecterende partij aangeeft wat hun wensen zijn met betrekking tot de uit te voeren inspecties. De Brzoinspecties zijn bij deze planning leidend. In de voorbereiding op de afzonderlijke inspecties bepaald het inspectieteam in onderlinge afstemming de specifieke inhoud en omvang van de inspectie en de (on)mogelijkheden van integratie van onderwerpen (zie bijlage 6 en 7). In bijlage 4 zijn de uitgangspunten voor de inspecties uitgewerkt voor de landelijke diensten. c. Landelijke ondersteuning en hulpmiddelen die worden gebruikt De in het kader van Brzo toezicht ontwikkelde hulpmiddelen, zoals de werkwijzer en de Inspectieruimte Brzo worden toegepast. Om te komen tot een landelijk afgestemde aanpak is een structuur opgezet van waaruit de landelijke regie en de ondersteuning van het programma Landelijke Aanpak Toezicht risicobeheersing bedrijven wordt verzorgd. Dit is LAT RB (Landelijke Aanpak Toezicht risicobeheersing bedrijven). Het LAT RB stelt jaarlijks een programma op waarin gemeenschappelijke activiteiten worden vastgelegd. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van hulpmiddelen/instrumenten. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

19 Ontwikkellijnen In de volgende figuur is de structuur weergegeven. L A T RB Bestuurlijk overleg Gebruikersgroep Inspectieruimte Regiegroep Stuurgroep Inspectieruimte Werkgroep Ongevalsonderzoek (NOM) Ondersteuning (LAT Bureau) Projectgroep Werkgroep Monitoring Werkgroep Systeemgericht toezicht Regio Noord Regio Oost Regio West Regio Zuid Werkgroep Inspectiemethode Werkgroep Handhaving Werkgroep Opleidingen In de LAT RB regiegroep en de LAT RB projectgroep zijn alle toezichtspartners en de 4 landelijke regio's vertegenwoordigd. De ontwikkeling van de landelijke instrumenten vindt plaats door werkgroepen onder begeleiding van de LAT RB projectgroep. Hulpmiddelen die door de LAT RB Regiegroep zijn vastgesteld zullen door deze regio worden geïmplementeerd volgens de door de Regiegroep vastgestelde tijdsplanning. Hulpmiddelen die door de LAT Brzo in de periode zijn vastgesteld (zoals de Werkwijzer Brzo) worden gehanteerd tot het moment dat de regiegroep LAT RB deze wijzigt, vervangt of intrekt. Jaarlijks wordt door de LAT RB Regiegroep een jaarprogramma vastgesteld, waarin ontwikkeltrajecten worden vastgelegd. In het Jaarprogramma LAT RB 2011 (vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van 26 januari 2011) zijn ontwikkeltrajecten voor de volgende onderwerpen gedefinieerd: - Deskundigheidsbevordering (Werkgroep opleidingen/brzo Academie) - Instrumentontwikkelling (ongevalsonderzoek, handhaving, systeemgericht toezicht en inspectiemethode (NIM) - Monitoring - Inspectieruimte Regionale (door)ontwikkelingen worden landelijk ingebracht. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

20 2.3 Doel en resultaat a. Wat zijn doelstellingen van de samenwerking In het Eindbeeld Brzo-VTC is het doel van het programma Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) risicobeheersing bedrijven weergegeven; de in dit eindbeeld geformuleerde ambitie is in het bestuurlijk overleg van 1 september 2010 geaccordeerd. Het uiteindelijke doel is een veilige leef- en werkomgeving. Dit is te bereiken door een hoog niveau van naleving bij bedrijven, waardoor de kans op en de gevolgen van incidenten voor gezondheid, arbeidsomstandigheden, milieu worden beperkt. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor in de eerste plaats bij de onder toezicht staande bedrijven. Door het toezicht worden bedrijven gestimuleerd invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. Met de gekozen aanpak wordt daarnaast beoogd waar mogelijk de toezichtlast te verminderen. Om het bovenstaande doel te bereiken mag van de overheid worden verwacht dat deze: - professioneel en deskundig is en haar deskundigheid optimaal inzet; - fungeert als 1 loket; - integraal beoordeelt; - landelijk uniform werkt; - doorpakt waar nodig, ruimte geeft waar mogelijk; - transparant is, ook naar de burger toe; - selectief/risicogestuurd werkt; - waar mogelijk systeemgericht toezicht houdt, in aansluiting op bedrijfseigen systemen; - gebruik maakt van nieuwe vormen van toezicht (nieuwe technieken). Voorwaarde voor het behalen van doel is dat de betrokken bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen (ten aanzien van veiligheid, milieu,arbo), d.w.z.: - leven tenminste wet- en regelgeving na (en hebben bij voorkeur een proactieve houding); - zijn innovatief, vernieuwend en op verbetering gericht (pdca-cyclus); - tonen aan dat de naleving van wet- en regelgeving geborgd is. b. Wat zijn concrete resultaten Onderstaand is voor de in de vorige paragraaf genoemde doelen uitgewerkt welke activiteiten in deze planningsperiode worden uitgevoerd om het doel te realiseren. Beschreven zijn de op dit moment bekende activiteiten. In deze planningsperiode zullen deze waar nodig worden aangevuld. Professioneel en deskundig - Inspecteurs voldoen, binnen de daarvoor gestelde termijnen, aan de door de LAT RB Regiegroep vastgestelde of nog vast te stellen kwaliteitscriteria. De Brzo- inspecteurs voldoen aan de op dit moment geldende kwaliteitscriteria. - In 2011 wordt door de LAT RB werkgroep opleidingen onderzocht welke opleidingen moeten worden ontwikkeld in aanvulling op de beschikbare opleidingen voor Brzotoezicht. Overheid fungeert als 1 loket - Vanaf 1 januari 2012 worden bedrijven in eerste instantie via een coördinerende dienst benaderd voor de afstemming van inspecties en kunnen bedrijven via de coördinerende dienst vragen over het LAT RB toezicht stellen. - Alle bezoeken in het kader van het planbare preventief toezicht worden afgestemd met de betreffende coördinerende dienst. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo Terneuzen Pagina 1 van 10 Pagina 2 van 10 BESTUURSOVEREENKOMST ONDERSTEUNING BRZO De ondergetekenden: Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen, ten dezen

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Bestuurlijk Toezicht Programma

Bestuurlijk Toezicht Programma Bestuurlijk Toezicht Programma Periode: 2012-2016 Inhoudsopgave 1 Definiëring regio... 3 1.1 Aanleiding bestuurlijk toezichtprogramma... 3 1.2 Onderwerp en scope BTP... 4 1.3 Totstandkoming BTP... 4 1.4

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015

Samen vooruit kijken. Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 Samen vooruit kijken Kennisdag BRZO+ 23 april 2015 THEMA: Samen vooruit kijken Jaarplan BRZO+ 1 juni 2015 Brzo 2015 2 Titel document Samenstelling 3 Titel document Waar werkt u? 4 Titel document In de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst uitvoering en realisatie van de inkoop jeugdhulp in Drenthe

Bestuursovereenkomst uitvoering en realisatie van de inkoop jeugdhulp in Drenthe ', 1 ) ~ jlu~ Bestuursovereenkomst uitvoering en realisatie van de inkoop jeugdhulp in Drenthe Gemeenten Aa en Hunze Assen Borger Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012 Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 1. Bijzonderheden LAT RB Op 16 juli is de monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011' aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK I N H O U D S O P G A V E I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel Artikel 3 Omvang van de dienstverlening II UITVOERING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, zijn of haar vertegenwoordiger, gemachtigde en erfgenaam of erfgenamen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Limburg

BESTUURSOVEREENKOMST Limburg BESTUURSOVEREENKOMST Limburg Toezicht majeure risicobedrijven 2012-2016 Pagina 1 van 9 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse overheden betreffende het toezicht op arbo, milieu, water en veiligheidswetgeving

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 1 februari 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen vertegenwoordigd door prof. dr. W.B.H.J. van de

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ondersteuning BRZO-taken

Overeenkomst inzake ondersteuning BRZO-taken 1 Overeenkomst inzake ondersteuning BRZO-taken De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten van, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening Regionale samenwerking Jeugdzorg

Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening Regionale samenwerking Jeugdzorg 1 Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening Regionale samenwerking Jeugdzorg Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en heeft betrekking op de uitvoering door de gemeente Apeldoorn van taken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013 Uitvoering BRZO-taak voor drie collega-waterschappen 1. Aanleiding De uitvoering van de BRZO advies-taken door waterkwaliteitsbeheerders heeft meer prioriteit gekregen. Om een kwaliteitsslag te maken zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten De algemene voorwaarden van Hundscheid Advocaten zijn van toepassing op alle met Hundscheid Advocaten te sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE Art. 1: De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie die door Dyon Caractère wordt gesloten met een

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid COÖ- PERATIE DIMPACT U.A., gevestigd te Enschede, hierna te noemen: Dimpact, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement (het Reglement ) is overeenkomstig artikel 12 van de statuten van Stichting Volkshuisvesting Enterprise

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie