3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,"

Transcriptie

1 Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De provincie Fryslân, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door 3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 4. De Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord Friesland, handelend onder de naam: Milieuadviesdienst, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur, in deze vertegenwoordigd door. 5. De gemeente Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door. 6. De gemeente Delfzijl, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door. 7. De gemeente Hoogezand-Sappemeer, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 8. De gemeente Oldambt, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 9. De gemeente Veendam, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 10. De gemeente Leek, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 11. De gemeente Achtkarspelen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 12. De gemeente Weststellingwerf, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 13. De gemeente Boarnsterhim, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 14. De gemeente Harlingen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 15. De gemeente Skarsterlân, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 16. De gemeente Sùdwest Fryslân, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 17. De gemeente Smallingerland, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 18. De gemeente Smallingerland, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 19. De gemeente Emmen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 20. De gemeente Meppel, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 21. De gemeente Hoogeveen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door 22. De gemeente Midden-Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door. 23. De gemeente Coevorden, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door. hierna, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven te noemen: partijen

2 HEBBEN HET VOLGENDE OVERWOGEN: A. het Besluit risico s zware ongevallen 1999 (Brzo 99) legt aan het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een inrichting, waarop het Brzo van toepassing is (het bevoegd gezag) een aantal verplichtingen op; De hier bedoelde verplichtingen zijn: - het aanwijzen van zogenaamde dominobedrijven zoals bedoeld in artikel 7 Brzo; - de beoordeling van en doorzending van het veiligheidsrapport naar de andere, in het Brzo genoemde instanties, de kennisgeving van hun conclusies en de terinzagelegging van deze stukken alsmede de beoordeling van de gevolgen van het veiligheidsrapport voor de vigerende omgevingsvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, een en ander zoals bedoeld in par. 3 van het Brzo, - het in samenspraak met de andere daartoe in het Brzo genoemde instanties opstellen van een inspectieprogramma, zodanig dat daarmee een planmatig en systematisch onderzoek van in Brzo-inrichtingen gebruikte systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard kan worden uitgevoerd; - het uitvoeren van inspecties bij Brzo-inrichtingen en het opstellen van een inspectierapport B. De partijen, genoemd onder 3, en 5 tot en met 17 beschikken niet over de voor de uitvoering van een aantal in het Brzo genoemde taken vereiste deskundigheid en, gelet op het aantal Brzo-inrichtingen waarvoor zij ieder voor zich bevoegd gezag zijn, zullen zij ook niet over die deskundigheid (kunnen) beschikken; C. De partijen, genoemd onder 1, 2 en 4 beschikken wel over die deskundigheid, waar het de omgevingsaspecten van Brzo-inrichtingen betreft en zullen daarover kunnen blijven beschikken indien en zolang zij inspectiewerkzaamheden uitvoeren bij de inrichtingen, waarop in deze samenwerkingsovereenkomst ziet; D. Partijen zijn, met de andere betrokken overheden, verantwoordelijk voor een gemeenschappelijke werkwijze met betrekking tot het toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van alle wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu, water en veiligheid bij majeure risicobedrijven, waarop het Brzo van toepassing is of die zijn te beschouwen als IPPC categorie 4 inrichtingen, die vallen onder het programma Vernieuwing Toezicht Chemie (VT-C); E. Partijen hebben zich geconformeerd aan het Bestuurlijk Toezichtprogramma (BTP), Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (hierna: LAT RB) Noord, voor de periode , waarin deze gemeenschappelijke werkwijze nader is uitgewerkt en dat als uitgangspunt dient voor de in het kader van het Brzo uit te voeren inspecties in de genoemde periode. F. Het bepaalde in deze overeenkomst omtrent de uit te voeren inspecties etc. laat de bestaande bevoegdheden van partijen respectievelijk de tot hun organisatie behorende bestuursorganen, onveranderd; G. Op het moment dat deze overeenkomst wordt aangegaan werken partijen, bij de uitvoering van de Brzo-taken reeds nauw samen op de wijze zoals aangegeven in de Overeenkomst inzake ondersteuning Brzo-taken, welke overeenkomst dateert van 2 maart H. Partijen willen de overeenkomst van 2 maart 2009 vervangen door de onderhavige overeenkomst waarmee de eerstgenoemde overeenkomst komt te vervallen Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

3 EN ZIJN IN DAT VERBAND HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: Artikel 1 Definities Partijen hanteren in het kader van deze overeenkomst de volgende definities: Bevoegd gezag: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een Brzo-inrichting Brzo: het Besluit risico s zware ongevallen 1999, zoals de tekst geldt op het moment dat deze overeenkomst wordt aangegaan, inclusief wijzigingen daarvan die gedurende de looptijd van deze overeenkomst daarin worden aangebracht. Indien het Brzo gedurende de looptijd wordt afgeschaft, dan wel ingrijpend gewijzigd dan wel vervangen door of opgenomen in een andere regeling, treden partijen met elkaar in overleg om te bezien welke gevolgen dit heeft voor de overeenkomst. Brzo-inrichting: een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer waarop het Besluit risico s zware ongevallen (Brzo) en de daarop gebaseerde regelgeving van toepassing is. BTP LAT RB Noord : Bestuurlijk Toezichtprogramma, Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven Noord voor de periode , hierna te noemen: LAT RB. Het Bestuurlijk Toezichtprogramma is het inspectieprogramma als bedoeld in artikel 24 lid 1 Brzo. Dit programma biedt de randvoorwaarden voor een planmatig en systematisch onderzoek van majeure risicobedrijven. Het Bestuurlijk Toezichtprogramma is een vervolg op het bestaande Bestuurlijk Inspectieprogramma voor de periode Daarnaast is in bestuurlijk overleg tussen de overheden, die betrokken zijn bij de uitvoering van Brzoinspecties, afgesproken dat in het Bestuurlijk Toezichtprogramma de uitvoering van het programma Vernieuwing Toezicht Chemie (VT-C) wordt geïntegreerd, in dit programma wordt gestreefd naar een tussen de betrokken overheden afgestemd toezicht op chemiebedrijven, die zijn te beschouwen als IPPC categorie 4 inrichtingen, aangezien de beide programma s een grote overlap vertonen, zodat met deze integratie de toezichtlast voor bedrijven wordt verminderd. Het Bestuurlijk Toezichtprogramma is bij deze overeenkomst gevoegd Wijzigingen en aanvullingen van het Bestuurlijk Toezichtprogramma zijn gedurende de looptijd van deze overeenkomst mogelijk. Multidisciplinair inspectieteam: inspectieteam bestaande uit gekwalificeerde inspecteurs, werkzaam bij de verschillende overheden, die op grond van de betreffende regelgeving als bevoegd gezag zijn betrokken voor een Brzo-inrichting. De betrokken overheden zijn: de Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio s (Burgemeester en Wethouders van) de Gemeenten, (Gedeputeerde Staten van) de provincies, Rijkswaterstaat en de Waterschappen. De inspecties, die worden uitgevoerd door een multidisciplinair inspectieteam worden voorafgegaan door een kick-off, dat wil zeggen een bijeenkomst waarin de agenda van de inspectie en de ontwikkelingen bij het te inspecteren bedrijf worden besproken. Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden vindt een interne terugkoppeling binnen het team plaats, in welke terugkoppeling de verschillende inspecteurs hun bevindingen mededelen. De inspectie wordt afgesloten met een zogenaamde close-out, dat wil zeggen een gesprek met de (leiding van) de inrichting, waar de inspectie is uitgevoerd en waarin de bevindingen worden medegedeeld en eventuele vervolgacties besproken. Opdrachtgever: de partij, die werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 aan een andere partij opdraagt. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

4 Opdrachtnemer: de partij die werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 in opdracht van een andere partij uitvoert Toezichthouders: ambtenaren in dienst van de provincies Groningen of Fryslân of van de Milieuadviesdienst, die toezichthoudende en de daarmee verband houdende advies- en administratieve werkzaamheden verrichten op naleving door Brzo-inrichtingen van de voor hen geldende bepalingen op grond van het omgevingsrecht. Deze toezichthouders zijn NIM gecertificeerd. Artikel 2 Samenwerking 1. Deze overeenkomst ziet op het uitvoeren van Brzo-taken, zoals nader omschreven in artikel 3, door de partijen genoemd onder 1, 2 en 4 in opdracht van de andere partijen bij deze overeenkomst. Daarnaast kunnen de partijen genoemd onder 1, 2 en 4 de uitvoering van Brzo-taken aan elkaar opdragen. 2. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd door gekwalificeerde Brzo-inspecteurs, in dienst van de partijen, genoemd onder 1, 2 en 4. Deze inspecteurs voldoen en zullen gedurende de looptijd van deze overeenkomst blijven voldoen - aan de eisen voor het uitvoeren van Brzo-inspecties, zoals geformuleerd in de vigerende versie van de Maatlat kwaliteitsambitie uitvoering Brzo van 31 oktober Bij de uitvoering van de Brzo-taken op grond van deze overeenkomst nemen de partijen 1, 2 en 4 respectievelijk de bij hen in dienst zijnde inspecteurs, het bepaalde in het op dat moment vigerende Bestuurlijk Toezichtprogramma LAT RB, alsmede de op dat moment vigerende Werkwijzer BRZO en de daarbij behorende controlelijsten, voor zover betrekking hebbend op de omgevingsaspecten van de inrichting, in acht. De werkwijzer BRZO en de daarbij behorende controlelijsten, inclusief latere versies daarvan zijn of worden gepubliceerd op de website 3. Deze overeenkomst ziet (vooralsnog) niet op het uitvoeren van inspectietaken bij IPPC categorie 4 bedrijven die vallen onder het LAT RB programma. Wel zullen de partijen 1 en 2 zorg dragen voor afstemming op landelijk niveau van taken, die voortvloeien uit dit programma, met de andere betrokken overheden, doch deze afstemming valt buiten het kader van deze overeenkomst. Indien en voor zover in de toekomst inspectiewerkzaamheden door de partijen 1, 2 en 4 van IPPC categorie 4 inrichtingen die vallen onder het LAT RB programma nodig of wenselijk zijn, zullen partijen daarover separate afspraken maken, waarbij zij kunnen overeenkomen dat die afspraken deel zullen gaan uitmaken van de onderhavige overeenkomst, in welk geval de overeenkomst zal (moeten) worden aangepast. Artikel 3 Werkzaamheden die vallen onder het Brzo 1999; verplichtingen van de opdrachtnemers 1. De partijen 1, 2 en 4 verrichten ten behoeve van de andere partijen de volgende werkzaamheden: - het voorbereiden en uitvoeren van (initiële en periodieke) Brzo-inspecties bij Brzo-inrichtingen, op de naleving door die inrichtingen van voorschriften op grond van het Brzo en het milieudeel van de omgevingsvergunning. Het toezicht op de overige activiteiten van de omgevingsvergunning wordt uitgevoerd door het bevoegd gezag Wabo. Voor de integraliteit van het toezicht zal er overleg plaatsvinden; Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

5 - het opstellen en verzenden van de inspectieagenda aan de vergunninghouder en/ of exploitant van de betreffende inrichtingen én aan de voor de betreffende inrichtingen bevoegde gezagen; - het opstellen en verzenden van het inspectierapport naar aanleiding daarvan in concept aan de vergunninghouder en/ of exploitant van de betreffende inrichtingen én aan de voor de betreffende inrichtingen bevoegde gezagen; - het uitvoeren van herinspecties naar aanleiding van inspecties als bedoeld in het eerste gedachtestreepje, inclusief het opstellen en verzenden van rapportages daarvan aan de vergunninghouder en/ of exploitant van de betreffende inrichtingen en de voor die inrichtingen bevoegde gezagen; - voor zover de (her)inspecties aanleiding (kunnen) zijn tot het treffen van verdere maatregelen, zoals handhavingsmaatregelen: het adviseren van het bevoegde gezag voor de betreffende inrichting omtrent die maatregelen en het maken van tekstvoorstellen voor brieven in dit verband - het uitoefenen van de toezichthoudende bevoegdheden naar aanleiding van geconstateerde overtredingen zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 5.2. Algemene wet bestuursrecht. - het in voorkomende gevallen uitvoeren van incident- en ongevalsonderzoek naar aanleiding van incidenten of calamiteiten en het opstellen van rapportages en verzenden daarvan aan de betreffende inrichtingen en de voor de betreffende inrichtingen bevoegde gezagen; - het op verzoek van het bevoegd gezag beoordelen van het veiligheidsrapport dat door de Brzo-inrichting aan het bevoegde gezag is verstrekt, voor wat betreft de omgevingsaspecten daarvan alsmede de voorbereiding van het bestuurlijk oordeel daarover; - het in voorkomende gevallen, op verzoek van het bevoegd gezag, verrichten van (overige) incidentele werkzaamheden. 2. De partijen 1, 2 en 4 zullen, waar nodig en/of gewenst, de uitvoering van hun werkzaamheden afstemmen met de overige overheidsinstanties, die voor hun specifieke onderdeel zijn betrokken bij respectievelijk bevoegd gezag zijn voor de betreffende Brzo-inrichtingen. Waar nodig en/of gewenst worden inspecties van Brzo-inrichtingen zoveel mogelijk door de betrokken overheidsinstanties partijen gezamenlijk uitgevoerd, door een multidisciplinair inspectieteam. 3. Indien een Brzo-inspectie plaatsvindt door een multidisciplinair inspectieteam bij een gemeentelijke Brzo-inrichting wordt een vertegenwoordiger van de gemeente uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de kick-off van een inspectie, de terugkoppeling binnen het inspectieteam na de inspectie én de close-out met het bedrijf als afronding van de inspectie. 4. Onder de door de partijen 1, 2 en 4 uit te voeren werkzaamheden zijn niet begrepen andere taken die uit het Brzo voor het bevoegd gezag voortvloeien, die niet zijn genoemd in het eerste lid. Voorts is hieronder niet begrepen het verzorgen van terinzageleggingen, de beoordeling van zienswijzen, het nemen van besluiten en het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures naar aanleiding van besluiten. Het in dit lid bepaalde laat onverlet dat de bij partijen 1, 2 en 4 in dienst zijnde inspecteurs het bevoegd gezag op een daartoe strekkend verzoek kunnen adviseren omtrent dergelijke kwesties en als deskundige het bevoegde gezag kunnen bijstaan in de betreffende procedures. Dergelijke werkzaamheden zijn alsdan te beschouwen als incidentele werkzaamheden zoals bedoeld in het eerste lid, laatste gedachtestreepje Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

6 Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgevers 1. De partijen die opdrachtgever zijn, zijn gehouden de tarieven genoemd in artikel 5 met inachtneming van het daar bepaalde, te betalen aan de opdrachtnemers. 2. Alle partijen, op wier grondgebied Brzo-inspecties worden uitgevoerd met betrekking tot inrichtingen waarvoor zij bevoegd gezag zijn wijzen de Brzo gekwalificeerde inspecteurs, die in dienst zijn van de partijen 1, 2 en 4, aan als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5.10 derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit geschiedt op een zodanige wijze dat deze toezichthouders de bevoegdheden genoemd in hoofdtuk 5van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, alsmede die van afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht kunnen uitoefenen, voor zover deze bevoegdheden zien op overtredingen van de voor de betreffende Brzo-inrichtingen geldende regels krachtens het omgevingsrecht 3. De partijen,1, 2 en 4 zorgen voor een geldig legitimatiebewijs van de bij hen in dienst zijnde Brzo-inspecteurs. Artikel 5 Financiële bepalingen 1. Het tarief voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de inspecteurs van de partijen 1, 2 en 4 zoals bedoeld in artikel 3 bedraagt 95,- per uur. Reisuren worden aangemerkt als gewerkte uren. Dit tarief is exclusief omzetbelasting, doch inclusief bijkomende kosten zoals reiskosten, telefoonkosten en overhead, waaronder het deelnemen aan landelijk en regionaal afstemmingsoverleg, het volgen van cursussen en opleidingen, en het uitvoeren van coördinerende taken. 2. Waar het gaat om de beoordeling van veiligheidsrapporten bedraagt het maximumtarief dat per veiligheidsrapport in rekening kan worden gebracht 4000,- exclusief BTW. Eventuele hieruit voortvloeiende incidentele werkzaamheden zijn niet begrepen onder het hier genoemde maximum en worden separaat, tegen het in het eerste lid genoemd uurtarief in rekening gebracht. 3. De opdrachtnemer, die het betreft brengt de door hem gemaakte uren binnen twee maanden na afronding van de betreffende werkzaamheden, voorzien van een urenspecificatie, in rekening bij opdrachtgevers. 4. De opdrachtgever betaalt de facturen binnen vier weken na de datum van verzending daarvan door de opdrachtnemer. Opdrachtgevers beroepen zich daarbij niet op opschorting of verrekening. 5. Het in het eerste lid genoemde uurtarief worden jaarlijks, voor het eerst met ingang van 1 januari 2013 geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer oktober (Sociaal Economische Maandstatistiek) CAO-lonen per maand, groep zakelijke dienstverlening. Toepassing van deze indexeringsclausule leidt niet tot tariefsverlaging. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

7 Artikel 6 Aansprakelijkheid 1. De partijen die opdrachtnemer zijn respectievelijk de bij hen in dienst zijnde Brzoinspecteurs streven de vereiste zorgvuldigheid na bij het verrichten van hun werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst en nemen de in dat kader voor hen geldende werkwijze(n) en protocollen, zoals nader omschreven in artikel 2 lid 2 respectievelijk de daar genoemde website, in acht. 2. De partijen die opdrachtnemers zijn en de bij hen in dienst zijnde Brzo-inspecteurs zijn niet aansprakelijk voor schade die de partijen, die opdrachtgever zijn, lijden bij of als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst, omgeacht de vraag of deze schade al dan niet een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemers of van de bij haar in dienst zijnde Brzo-inspecteurs bij de uitvoering van deze overeenkomst, met uitzondering van het bepaalde in het derde lid. 3. Indien de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de partij die opdrachtnemer is respectievelijk van de bij haar in dienst zijnde Brzo-inspecteur(s) is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot maximaal 1 miljoen per schadeveroorzakende gebeurtenis, doch in ieder geval tot maximaal 2 miljoen per kalenderjaar indien in dat betreffende jaar sprake is van meer dan één schadeveroorzakende gebeurtenis 4. De partij die opdrachtgever is, vrijwaart de partij die opdrachtnemer is en de bij haar in dienst zijnde Brzo-inspecteur(s) voor alle aanspraken en vorderingen van derden terzake van schade, die bij de uitvoering van deze overeenkomst bij derden ontstaat. 5. Persoonlijke schade die Brzo-inspecteurs bij de uitvoering van hun werkzaamheden lijden, voor zover deze voor vergoeding in aanmerking komt en niet verhaalbaar is op de vergunninghouder en/of exploitant van de inrichting, waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, wordt vergoed door de partij in wiens opdracht de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd (de materiële werkgever ), indien deze partij niet tevens de formele werkgever is, dat wil zeggen de werkgever waarbij de betreffende inspecteur(s) in dienst is of zijn. De partijen bij deze overeenkomst verklaren en garanderen dat zij hun materiële werkgeversaansprakelijkheid als hier bedoeld in voldoende mate hebben verzekerd en (tenminste) gedurende de looptijd van deze overeenkomst verzekerd zullen houden. De partij die materiële werkgever is vrijwaart in deze gevallen de partij die formele werkgever is voor alle vorderingen terzake van werkgeversaansprakelijkheid. Artikel 7 Duur, beëindiging en voortzetting van deze overeenkomst 1. De overeenkomst wordt met ingang van 1 januari 2012 aangegaan voor bepaalde tijd tot 1 januari De overeenkomst eindigt op deze datum, zonder dat enige voorafgaande opzegging of schriftelijke mededeling daaromtrent door (één van de) partijen is vereist. Partijen kunnen schriftelijk afspreken, dat de overeenkomst met ingang van 1 januari 2017 wordt voortgezet voor een daarbij nader te bepalen termijn. 2. Opzegging van de overeenkomst door één of meer partijen, gedurende de looptijd, is mogelijk onder de voorwaarden dat de opzegging schriftelijk aan alle andere Partijen geschiedt en een opzegtermijn van tenminste één jaar in acht wordt genomen. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

8 3. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet dat, zodra een partij niet langer bevoegd gezag is van de Brzo-inrichting(en) op haar grondgebied, de overeenkomst met die partij met ingang van dat moment is beëindigd. De partij, die het betreft, stelt daarvan de uitvoerende partijen, die opdrachtnemer zijn zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. 4. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet dat één of meer partijen de overeenkomst met één of meer partijen kunnen ontbinden, indien: - nakoming van de overeenkomst door één of meer partijen blijvend onmogelijk is; - nakoming van de overeenkomst door één of meer partijen tijdelijk, te weten gedurende 6 maanden of langer onmogelijk is; - één of meer partijen toerekenbaar tekort schiet of schieten in de nakoming van de overeenkomst, na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij aan laatstbedoelde partijen een redelijke termijn is geboden alsnog na te komen, aan welke ingebrekestelling geen of onvoldoende gehoor is gegeven. De toerekenbare tekortkoming dient zó ernstig te zijn, dat deze de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt; - sprake is van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6: 258 BW. In dat geval treden partijen in overleg om te bezien of een nieuwe overeenkomst kan worden gesloten die zoveel mogelijk beantwoordt aan de doelstellingen van deze overeenkomst. 5. Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst eén of meer Regionale Uitvoeringsdiensten, hetzij op basis van een gemeenschappelijke regeling, hetzij op grond van een wettelijke regeling, hetzij anderszins in één of meer van de 3 noordelijke provincies wordt of worden opgericht, treden partijen in overleg over de gevolgen daarvan voor deze overeenkomst. Indien zulks voortvloeit uit de oprichting van één of meer Regionale Uitvoeringdienst(en), zal of zullen betrokken partijen, die deel uit zullen gaan maken van de betreffende Uitvoeringsdienst gerechtigd zijn de overeenkomst tussentijds te beëindigen tegen het door hen aan te geven tijdstip, dan wel te bepalen dat de betreffende Regionale Uitvoeringsdienst of hoe ook genaamd in hun plaats als partij bij deze overeenkomst treedt, met welke indeplaatsstelling de overige partijen, voor zover zij geen deel uitmaken van de betreffende Regionale Uitvoeringsdienst, bij voorbaat instemmen. 6. Beëindiging, opzegging en ontbinding van deze overeenkomst laten onverlet dat één of meer bepalingen daarvan nawerking kunnen hebben. Artikel 8 Slotbepalingen 1. Toetreding van één of meer derden, waarvan een tot hun organisatie behorend bestuursorgaan bevoegd gezag is of wordt van één of meer Brzo-inrichtingen én dat bestuursorgaan het Bestuurlijk toezichtprogramma, LAT RB Noord zoals dat luidt op dat moment heeft onderschreven, is mogelijk. Partijen ontvangen hierover binnen 6 weken na een daartoe strekkend verzoek bericht. Toetreding geschiedt door middel van ondertekening van het origineel van deze overeenkomst door de toetredende partij. 2. De burgerlijke rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

9 3. Partijen zullen, indien sprake is van een geschil, trachten dit geschil bij te leggen door middel van (bestuurlijk) overleg, vóórdat zij zich wenden tot de rechter, spoedeisende gevallen daargelaten. 4. Ieder van partijen kan individueel nakoming van deze overeenkomst vorderen en kan individueel worden aangesproken op nakoming daarvan. 5. De overwegingen maken onderdeel uit van deze overeenkomst. 6. Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van deze bepalingen in acht worden genomen. 7. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari Met inwerkingtreding daarvan is de Overeenkomst inzake ondersteuning Brzo-taken van 2 maart 2009 komen te vervallen. 8. Partijen dragen er zorg voor dat degenen, die namens hen ondertekenen, vertegenwoordigingsbevoegd zijn respectievelijk beschikken over een toereikende volmacht. 9. Het origineel van deze overeenkomst, met daarop de handtekeningen van de partijen, wordt bewaard door de provincie Groningen, de provincie Fryslân en de provincie Drenthe in de provinciehuizen aldaar. De provincie Groningen draagt, binnen vier weken na ondertekening daarvan, zorg voor verspreiding van gewaarmerkte kopieën van het ondertekende exemplaar naar alle overige partijen Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend op..te. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Provincie Groningen Provincie Fryslân Provincie Drenthe De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Groningen Gemeente Delfzijl Gemeente Hoogezand- Sappemeer De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Oldambt Gemeente Leek Gemeente Veendam De heer/ mevrouw.. Gemeente Harlingen De heer/ mevrouw.. Gemeente Skarsterlân Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

10 De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Weststellingwerf Gemeente Smallingerland De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Sùdwest Fryslân Gemeente Boarnsterhim Milieuadviesdienst De heer/ mevrouw.. Gemeente Midden-Drenthe De heer/ mevrouw.. Gemeente Meppel De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. De heer/ mevrouw.. Gemeente Emmen Gemeente Hoogeveen Gemeente Coevorden Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

11 Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

12 Bestuurlijk Toezicht Programma Periode: Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

13 Inhoudsopgave 1 Definiëring regio Aanleiding bestuurlijk toezichtprogramma Onderwerp en scope BTP Totstandkoming BTP Overige notities (toekomstige ontwikkelingen, regionale omstandigheden) Reikwijdte, visie en doel Reikwijdte van het bestuurlijk toezichtprogramma en de samenwerking Visie op toezicht en samenwerking Doel en resultaat Toezicht in relatie tot vergunningverlening en handhaving Communicatie met bedrijven Organisatie en werkwijze...23 Bijlagen...27 Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

14 1 Definiëring regio Dit Bestuurlijk toezichtprogramma (BTP) heeft betrekking op het toezicht op arbo, milieu, water en veiligheidswetgeving bij majeure risicobedrijven die gevestigd zijn in de Provincies Groningen, Fryslân en Drenthe (regio Noord). Het betreft (op moment van schrijven) 64 inrichtingen die op basis van het Besluit risico zware ongevallen 1999 (Brzo) VR- of PBZOplichtig zijn en/of chemiebedrijven die voor de Wabo vallen onder provinciaal en gemeentelijk bevoegd gezag in de categorie 4 (IPPC-bedrijven). De taken worden uitgevoerd door het samenwerkingsverband regio Noord; de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en de Milieuadviesdienst (MAD) In bijlage 3 is de lijst met bedrijven opgenomen waarop het BTP op 1 juni 2011 betrekking heeft. Een actuele lijst is te vinden op de internetsite van LAT RB. 1.1 Aanleiding bestuurlijk toezichtprogramma Het BTP geeft invulling aan artikel 24 van het Brzo tot het opstellen van een inspectieprogramma en het gecoördineerd toezicht bij majeure risicobedrijven. Het inspectieprogramma dient zodanig te zijn dat een planmatig en systematisch onderzoek kan worden uitgevoerd. Het voor het Brzo opgestelde Bestuurlijke inspectieprogramma voor regio Noord loopt eind 2011 af. Voor de periode is met dit BTP wederom aan deze Brzoverplichting voldaan. Voor het toezicht op het Brzo is in de periode het verbeterprogramma BeteRZO uitgevoerd. Op basis van dit programma is het toezicht geprofessionaliseerd door: - Samenwerking binnen de verschillende bevoegde zagen om zo voldoende kritieke massa te creëren voor een deskundig toezicht. - Professionalisering door het stellen van eisen aan de competentie van individuele inspecteurs en inspectieteams en het aanbieden van opleidingen. - Instrumenten (inspectie- en rapportagemethode) zijn ontwikkeld om een professioneel toezicht te ondersteunen. Na afloop van BeteRZO programma is het zogenaamde LAT-Bureau ingesteld om de implementatie te ondersteunen. Voor 2011 was voor het Brzo-toezicht een vervolgstap voorzien met een verdere opschaling naar vier landsdekkende regio s: - Noord : Groningen, Fryslân en Drenthe - Midden-Oost : Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland - West : Zuid Holland en Noord Holland - Zuid : Limburg, Noord Brabant en Zeeland Vanaf 2008 loopt het programma Vernieuwing Toezicht Chemie (VTC). Doelstelling van het programma is om de toezichtlast bij chemiebedrijven te beperken. De door bedrijven ervaren toezichtlast wordt vooral bepaald door de wijze van toezicht en de professionaliteit van de toezichthouder en in mindere mate door de intensiteit (aantal uren toezicht) van het toezicht. Binnen het programma VTC zijn verschillende toezichtlast beperkende maatregelen onderzocht en ontwikkeld. Twee belangrijke ontwikkellijnen daarin zijn: - Afgestemd toezicht (AT). - Systeemgericht toezicht (SGT). Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

15 Gezien de grote overlap van de genoemde programma s, enerzijds wat betreft doelgroep en anderzijds wat betreft doelstelling, is tijdens het Bestuurlijk Overleg van 29 juni 2009/1 september 2010 besloten om de verschillende programma s (LAT Brzo en VTC) samen te voegen in het programma Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT RB). Uitgangspunt is dat het overheidstoezicht op de terreinen arbeidsomstandigheden, milieu, water en veiligheid bij de majeure risicobedrijven vanuit vier landsdekkende regio s wordt gecoördineerd, waarbij de bestaande bevoegdheden ongewijzigd blijven. De wijze van invulling wordt per regio bepaald. Met deze aanpak wordt naast een verdere kwaliteitsslag en vermindering van de toezichtlast ook een kostenbesparing in de uitvoering beoogd. 1.2 Onderwerp en scope BTP Het regionaal bestuurlijk toezichtprogramma is een programma waarin, voor een periode van vijf jaar ( ), de uitgangspunten voor de uitvoering en de wijze van samenwerking bij het toezicht bij de majeure risicobedrijven worden vastgelegd. Het gaat om de uitgangspunten voor het planmatig en systematisch toezicht en de samenwerking van de betrokken partijen daarbij. In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma worden de details over de uitvoering van bijvoorbeeld de inspecties vastgelegd. Het programma heeft betrekking op het toezicht op de naleving van alle wet- en regelgeving op de genoemde thema s door majeure risicobedrijven. Dit zijn alle bedrijven waarop het Brzo van toepassing en/of chemie bedrijven die voor de Wabo vallen onder provinciaal of gemeentelijk bevoegd gezag in de categorie 4 (IPPC-bedrijven), In bijlage 3 zijn deze gespecificeerd. 1.3 Totstandkoming BTP Een landelijke werkgroep heeft de inhoud van een basis-btp in de periode januari juni 2011 voorbereid. Omdat gestreefd wordt naar een zo uniform mogelijke aanpak in de vier regio s zijn de BTP s ook voor een groot deel hetzelfde. In het basis-btp zijn de overlappende delen uitgewerkt. Deze zijn aangevuld met de regionale bijzonderheden. Door het samenwerkingsverband regio Noord is, parallel aan het landelijke traject, verder invulling gegeven aan het basis-btp. De Brzo-coördinatoren van de provincies Groningen en Fryslân hebben hiervoor het initiatief genomen. Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, waar het concept-btp is besproken. Dit BTP is tot stand gekomen in samenwerking met de toezichtspartners die in bijlage 2 zijn genoemd. Reacties van deze partijen zijn verwerkt in dit definitieve BTP Overige notities (toekomstige ontwikkelingen, regionale omstandigheden) Dit BTP is opgesteld voor de periode 2012 t/m Er is een aantal ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de inhoud van het BTP. Zo zijn er plannen voor het oprichten van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s), waarin diverse uitvoerende taken van provincie, gemeenten en eventueel waterschap worden ondergebracht. Mochten zich gedurende de looptijd van het BTP wijzigingen voordoen, dan zal dit via de LAT RB structuur worden gecommuniceerd. (zie ook paragraaf 2.2 onder C). Wijzigingen Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

16 worden voorgelegd aan het LAT RB managementoverleg regio Noord en eventueel als aanvulling op het BTP en worden door alle partijen vastgesteld. Verdere detaillering van toekomstige ontwikkelingen op landelijk niveau en de verdere doorvertaling van deze ontwikkelingen in regio Noord, alsmede eventuele toekomstige ontwikkelingen binnen regio Noord, worden jaarlijks meegenomen in een Uitvoeringsprogramma. 2 Reikwijdte, visie en doel In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt op welke toezichtactiviteiten het BTP betrekking heeft. Vervolgens wordt ingegaan op de visie die er is op de regionale samenwerking en welke doelstellingen er zijn ten aanzien van het realiseren van de visie. De ambitie is een goed passende opzet van het toezicht te realiseren en daarmee bij te dragen aan een optimale beheersing van de risico s door de bedrijven. De overheid zet het toezicht efficiënter en effectiever in. Voor zover dit nog niet het geval is, zullen bedrijven meer afgestemd en eenduidig toezicht ervaren. Het gaat met name om deskundig, uniform en risicogestuurd toezicht waarbij de intentie is als één overheid op te treden. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf en dat voor zover mogelijk bij het toezicht wordt aangesloten op de bij de bedrijven aanwezige beheersystemen. 2.1 Reikwijdte van het bestuurlijk toezichtprogramma en de samenwerking a. Op welke bevoegde gezagen en welke wet- en regelgeving heeft BTP betrekking Betrokken zijn alle (overheids)instanties die verantwoordelijkheden hebben bij het toezicht op arbo, milieu en veiligheidswetgeving bij de betrokken bedrijven. Dit zijn: Arbeidsinspectie (voor Brzo, ARIE, Reach en Arbeidsomstandigheden) Veiligheidsregio s (Brzo, Wet veiligheidsregio s) Gemeenten (Brzo en Omgevingsvergunning (milieu)) Provincies (Brzo en Omgevingsvergunning (milieu)) VROM-inspectie* (Omgevingsvergunning, Wms, Reach) Rijkswaterstaat (Waterwet en Brzo) Waterschappen (Waterwet en Brzo) Nederlandse Emissie Autoriteit (CO 2 en NO x emissiehandel) Inspectie Verkeer en Waterstaat* (vervoer gevaarlijke stoffen) Havenbedrijf (havenverordening) * Met ingang van 2012 worden de IVW en de VI samengevoegd tot de Inspectie Leefomgeving en Transport De wetgeving waarop de verschillende (overheids)instanties toezicht houden binnen dit BTP is opgenomen in bijlage 1. De namen van de betrokken (overheids)instanties in deze regio staan in bijlage 2. De in bijlage 2 opgenomen (overheids)instanties hebben formeel ingestemd met de inhoud van dit BTP. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

17 b. Op welke toezichtactiviteiten heeft het BTP betrekking Het BTP heeft betrekking op de planning van de reguliere preventieve en planbare inspecties. In het BTP wordt alleen in gegaan op deze reguliere inspecties. Voor wat betreft niet planbare toezichtactiviteiten zoals de afhandeling van meldingen van incidenten, ongevalonderzoek, monstername en eventuele onaangekondigde inspecties geldt dat deze activiteiten indien relevant en mogelijk afgestemd plaatsvinden. Landelijke afspraken en kaders zijn hierbij uitgangspunt (bijv. op gebied van ongevalonderzoek, wat momenteel nog in ontwikkeling is). c. Uitvoeringsdiensten Sinds 2007 werkt het samenwerkingsverband regio Noord als een bovenregionale maatlatorganisatie met een Bestuurlijk Inspectieprogramma en een samenwerkingsovereenkomst. Ook de veiligheidsregio s in regio Noord hebben voor de uitvoering van de Brzo-taken onderling een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Voor wat betreft de uitvoering van inspecties op andere gebieden dan Brzo, zijn vooralsnog geen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten en voert iedere toezichtpartner haar taken op die gebieden zelf uit. Op basis van de in ontwikkeling zijnde maatlatcriteria, zullen indien nodig, aanvullende afspraken over samenwerking worden gemaakt. In regio Noord is er een overlegstructuur op uitvoerend-, coördinerend- en managementniveau. Hierdoor is de continuïteit, kwaliteit en flexibiliteit gewaarborgd om een adequate uitvoering te kunnen geven aan de inspecties en in te kunnen spelen op de landelijke ontwikkelingen op inspectiegebied. Dit niveau willen we behouden voor de inspecties bij alle LAT RB bedrijven. Wanneer de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) worden gevormd, zullen afspraken worden gemaakt welke taken op welke wijze door de RUD's zullen worden uitgevoerd. Dit BTP zal daarbij ondersteunend zijn. 2.2 Visie op toezicht en samenwerking a. Welke visie is er op de invulling van toezicht en de samenhang van vormen van toezicht (administratief / inspectie etc.) Vanuit de ambitie van een goed passende opzet van het toezicht, dat aansluit op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf en de bij bedrijven aanwezige beheersystemen, is de intentie om daar waar mogelijk systeemgericht toezicht toe te passen. Zeker van bedrijven die vallen onder de categorie majeure risicobedrijven mag worden verwacht dat een substantieel deel daarvan (gaat) beschikken over een managementsysteem waarmee de naleving van wet- en regelgeving wordt geborgd. Daarbij is sprake van een groeimodel, zowel wat betreft de verdere ontwikkeling van de instrumenten voor systeem gericht toezicht als ontwikkeling van managementsystemen bij de bedrijven. Er kan dus in de loop van planperiode een verschuiving plaatsvinden van outputgericht naar systeemgericht toezicht. Naar verwachting zal voor een deel van deze bedrijven het klassieke toezicht (output-gericht) blijven bestaan. De invulling van toezicht en inspectie is afhankelijk van de kwaliteit van het systeem van het bedrijf en wordt bepaald op basis van het niveau van compliance management van het bedrijf. In het jaarlijkse regionale uitvoeringsprogramma wordt op bedrijfsniveau Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

18 tot uitdrukking gebracht in hoeverre er outputgericht dan wel systeemgericht wordt geïnspecteerd. Toezicht door middel van onder meer inspecties zal altijd plaats blijven vinden. Ook bij bedrijven die een hoog niveau van naleving hebben. Doelstelling is dat het toezicht zo professioneel is dat ook bedrijven een vermindering van toezichtlast ervaren. Dit uit zich ook in de vorm van risicogestuurd en selectief toezicht waarbij bedrijven die qua naleefgedrag goed scoren minder toezicht krijgen en bedrijven die slecht scoren juist intensiever. Jaarlijks wordt een regionaal uitvoeringsprogramma (met ondermeer een planning) opgesteld waarin voor elk bedrijf in de regio wordt vastgelegd wanneer inspecties plaatsvinden, welke onderwerpen worden geïnspecteerd en welke diensten betrokken zijn. Voor elk te inspecteren thema (Brzo, milieu, water, arbo) wordt door de betrokken diensten bepaald welke onderwerpen geïnspecteerd gaan worden. Op basis van een per thema te ontwikkelen onderwerpenlijst (zoals in MIP Brzo) wordt vastgelegd welke onderwerpen zijn geïnspecteerd in het verleden en worden ingepland voor de komende jaren. Op deze manier wordt een planmatig en systematisch toezicht mogelijk. b. Uitgangspunten inspecties Uitgangspunten Noord Uitgangspunt van regio Noord is dat de Brzo-inspecties hun huidige identiteit behouden (o.a. systeem gericht en PDCA) en dat door coördinatie en afstemming synergie moet ontstaan met VTC-deel. Dit kan bereikt worden met een helder en adequaat toezichtarrangement bij bedrijven Bij deze vorm van afgestemd toezicht wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke inspectieruimte. Dit moet leiden tot een deskundige, transparante, herleidbare manier van toezicht en uniformiteit. Hierdoor zal een bedrijf een verminderde toezichtlast ervaren. Bij de uitvoering van de inspecties wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de landelijk beschikbare hulpmiddelen, zoals de werkwijzer Brzo en VTC. Uitvoering Jaarlijks wordt een planning opgesteld waarbij ieder bevoegd gezag en inspecterende partij aangeeft wat hun wensen zijn met betrekking tot de uit te voeren inspecties. De Brzoinspecties zijn bij deze planning leidend. In de voorbereiding op de afzonderlijke inspecties bepaald het inspectieteam in onderlinge afstemming de specifieke inhoud en omvang van de inspectie en de (on)mogelijkheden van integratie van onderwerpen (zie bijlage 6 en 7). In bijlage 4 zijn de uitgangspunten voor de inspecties uitgewerkt voor de landelijke diensten. c. Landelijke ondersteuning en hulpmiddelen die worden gebruikt De in het kader van Brzo toezicht ontwikkelde hulpmiddelen, zoals de werkwijzer en de Inspectieruimte Brzo worden toegepast. Om te komen tot een landelijk afgestemde aanpak is een structuur opgezet van waaruit de landelijke regie en de ondersteuning van het programma Landelijke Aanpak Toezicht risicobeheersing bedrijven wordt verzorgd. Dit is LAT RB (Landelijke Aanpak Toezicht risicobeheersing bedrijven). Het LAT RB stelt jaarlijks een programma op waarin gemeenschappelijke activiteiten worden vastgelegd. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van hulpmiddelen/instrumenten. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

19 Ontwikkellijnen In de volgende figuur is de structuur weergegeven. L A T RB Bestuurlijk overleg Gebruikersgroep Inspectieruimte Regiegroep Stuurgroep Inspectieruimte Werkgroep Ongevalsonderzoek (NOM) Ondersteuning (LAT Bureau) Projectgroep Werkgroep Monitoring Werkgroep Systeemgericht toezicht Regio Noord Regio Oost Regio West Regio Zuid Werkgroep Inspectiemethode Werkgroep Handhaving Werkgroep Opleidingen In de LAT RB regiegroep en de LAT RB projectgroep zijn alle toezichtspartners en de 4 landelijke regio's vertegenwoordigd. De ontwikkeling van de landelijke instrumenten vindt plaats door werkgroepen onder begeleiding van de LAT RB projectgroep. Hulpmiddelen die door de LAT RB Regiegroep zijn vastgesteld zullen door deze regio worden geïmplementeerd volgens de door de Regiegroep vastgestelde tijdsplanning. Hulpmiddelen die door de LAT Brzo in de periode zijn vastgesteld (zoals de Werkwijzer Brzo) worden gehanteerd tot het moment dat de regiegroep LAT RB deze wijzigt, vervangt of intrekt. Jaarlijks wordt door de LAT RB Regiegroep een jaarprogramma vastgesteld, waarin ontwikkeltrajecten worden vastgelegd. In het Jaarprogramma LAT RB 2011 (vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van 26 januari 2011) zijn ontwikkeltrajecten voor de volgende onderwerpen gedefinieerd: - Deskundigheidsbevordering (Werkgroep opleidingen/brzo Academie) - Instrumentontwikkelling (ongevalsonderzoek, handhaving, systeemgericht toezicht en inspectiemethode (NIM) - Monitoring - Inspectieruimte Regionale (door)ontwikkelingen worden landelijk ingebracht. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

20 2.3 Doel en resultaat a. Wat zijn doelstellingen van de samenwerking In het Eindbeeld Brzo-VTC is het doel van het programma Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) risicobeheersing bedrijven weergegeven; de in dit eindbeeld geformuleerde ambitie is in het bestuurlijk overleg van 1 september 2010 geaccordeerd. Het uiteindelijke doel is een veilige leef- en werkomgeving. Dit is te bereiken door een hoog niveau van naleving bij bedrijven, waardoor de kans op en de gevolgen van incidenten voor gezondheid, arbeidsomstandigheden, milieu worden beperkt. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor in de eerste plaats bij de onder toezicht staande bedrijven. Door het toezicht worden bedrijven gestimuleerd invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. Met de gekozen aanpak wordt daarnaast beoogd waar mogelijk de toezichtlast te verminderen. Om het bovenstaande doel te bereiken mag van de overheid worden verwacht dat deze: - professioneel en deskundig is en haar deskundigheid optimaal inzet; - fungeert als 1 loket; - integraal beoordeelt; - landelijk uniform werkt; - doorpakt waar nodig, ruimte geeft waar mogelijk; - transparant is, ook naar de burger toe; - selectief/risicogestuurd werkt; - waar mogelijk systeemgericht toezicht houdt, in aansluiting op bedrijfseigen systemen; - gebruik maakt van nieuwe vormen van toezicht (nieuwe technieken). Voorwaarde voor het behalen van doel is dat de betrokken bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen (ten aanzien van veiligheid, milieu,arbo), d.w.z.: - leven tenminste wet- en regelgeving na (en hebben bij voorkeur een proactieve houding); - zijn innovatief, vernieuwend en op verbetering gericht (pdca-cyclus); - tonen aan dat de naleving van wet- en regelgeving geborgd is. b. Wat zijn concrete resultaten Onderstaand is voor de in de vorige paragraaf genoemde doelen uitgewerkt welke activiteiten in deze planningsperiode worden uitgevoerd om het doel te realiseren. Beschreven zijn de op dit moment bekende activiteiten. In deze planningsperiode zullen deze waar nodig worden aangevuld. Professioneel en deskundig - Inspecteurs voldoen, binnen de daarvoor gestelde termijnen, aan de door de LAT RB Regiegroep vastgestelde of nog vast te stellen kwaliteitscriteria. De Brzo- inspecteurs voldoen aan de op dit moment geldende kwaliteitscriteria. - In 2011 wordt door de LAT RB werkgroep opleidingen onderzocht welke opleidingen moeten worden ontwikkeld in aanvulling op de beschikbare opleidingen voor Brzotoezicht. Overheid fungeert als 1 loket - Vanaf 1 januari 2012 worden bedrijven in eerste instantie via een coördinerende dienst benaderd voor de afstemming van inspecties en kunnen bedrijven via de coördinerende dienst vragen over het LAT RB toezicht stellen. - Alle bezoeken in het kader van het planbare preventief toezicht worden afgestemd met de betreffende coördinerende dienst. Bestuurlijk Toezicht Programma LAT RB Regio Noord

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Polisvoorwaarden All-inMætis

Polisvoorwaarden All-inMætis Polisvoorwaarden All-inMætis Polisvoorwaarden All-inMætis Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen 4 2. Polisvoorwaarden All-inMætis 8 3. Voorwaarden Dienstverlening Mætis 13 4. Dekking All-inMætis Verzuimverzekering

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie