voorbeeldexamen I-Tracks Professional Communication Advanced (PCA) voorbeeldexamen PCA uitgave 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Professional Communication Advanced (PCA) voorbeeldexamen PCA uitgave 2006"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen Professional Communication Advanced (PCA) I-Tracks Professional Communication Advanced (PCA) voorbeeldexamen PCA uitgave 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 16 antwoordindicatie 36 beoordeling EXIN Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet

2 Copyright 2006 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN, PCA 2/36

3 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Professional Communication Advanced. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Bij 26 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! EXIN, PCA 3/36

4 Voorbeeldexamen 1 van 40 Wat is de functie van selectieve luistervaardigheden in een gesprek? A. een eigen mening naar voren brengen B. stiltes in een gesprek voorkomen C. sturen in een gesprek D. verbaal volgen 2 van 40 Medewerker: "Kom ik bij de klant en blijkt dat er helemaal niet gerekend was op mijn komst. Bijzonder vervelend!" Leidinggevende: "En? Hoe heb je dat verder aangepakt?" Welke luistervaardigheid gebruikt de leidinggevende hier? A. aanmoedigen B. concretiseren C. parafraseren D. reflecteren van gevoel 3 van 40 Welke vaardigheid bezit een goede luisteraar? Een goede luisteraar A. is alert op non-verbale signalen B. richt zich uitsluitend op verbale boodschappen C. stuurt de gedachtegang van de spreker in eigen richting D. vormt oordelen op grond van gehoorde uitspraken EXIN, PCA 4/36

5 4 van 40 Medewerker: "Nou heb ik die klant al drie keer uitgelegd hoe hij moet inloggen, belt hij alweer!" Collega: "Oh, en nu?" Welke luistervaardigheid past de collega hier toe? A. doorvragen B. parafraseren C. verbaal volgen 5 van 40 Er is ontevredenheid over de service, die door de helpdesk geleverd wordt. De organisatie wil de helpdesk nu gaan inrichten als servicedesk. Een externe adviseur wordt gevraagd een onderzoek te doen bij een tiental medewerkers/gebruikers naar hun meningen en wensen. Hij gaat hen interviewen. Met welk soort interview kan hij deze informatie krijgen? A. met een half gestandaardiseerd interview B. met een gestandaardiseerd interview C. met een open interview 6 van 40 In de openingsfase van een interview is het van belang om zo te gaan zitten dat er een ontspannen sfeer kan ontstaan. Welke opstelling van de gesprekspartners draagt bij aan een open sfeer? A. in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar B. naast elkaar C. recht tegenover elkaar EXIN, PCA 5/36

6 7 van 40 Projectleider: "Hoe staat het na vorige week met de voortgang van het project? Nog lekker op schema?" Medewerker: "Nou, nee. Hein zei tegen me dat hij zijn deel pas over twee maanden af krijgt. Bovendien als ik er wat van zeg, kan ik een snauw krijgen. Ik kan zo echt niet verder. Kun jij niet eens met hem praten?" Projectleider: "Dus je wilt dat ik Hein vraag: waarom hij twee maanden uitloopt en waarom hij zich zo tegen je gedraagt?" Medewerker: "Ja, graag." Welke luistervaardigheid past de projectleider hier toe? A. doorvragen B. parafraseren van de inhoud C. reflectie van gevoel D. verbaal volgen 8 van 40 Een interviewer merkt dat het interview stroef verloopt, omdat zijn gesprekspartner zichzelf tegenspreekt. Hoe kan de interviewer dit aan de orde stellen zonder dat zijn gesprekspartner zich aangevallen voelt? A. door de gesprekspartner al vragend en veronderstellend te confronteren met wat hij zegt B. door de gesprekspartner suggestieve vragen te stellen C. door de gesprekspartner te vragen waarom hij zichzelf tegenspreekt 9 van 40 Een afdeling gaat een nieuwe standaardbrief voor de tekstverwerker gebruiken. Om de nieuwe standaardbrief te activeren veranderen slechts drie toetscombinaties die de gebruikers in de juiste volgorde moeten intoetsen. In welke vorm moet deze instructie gegeven worden? A. de telefonische helpdesk B. een instructiebijeenkomst C. een korte handleiding D. een korte presentatie EXIN, PCA 6/36

7 10 van 40 Leidinggevende: "Tjonge, tjonge, Inez, wat ben je een sloddervos! Ik snap niet dat je zo kunt werken! Is het bij jou thuis ook zo'n rommel?" Inez: "Ik begrijp dat u het wat rommelig vindt op m'n bureau. Alleen de manier waarop u dat zegt, vind ik vervelend." Op welke manier reageert Inez hier? A. agressief B. assertief C. subassertief 11 van 40 In een gesprek wil een helpdeskmedewerker de oplossing voor een probleem uitgebreid bij de klant toelichten. De klant heeft echter niet veel tijd en wil een korte, gerichte uitleg. Van welke doelen is hier sprake? A. complementaire doelen B. identieke doelen C. tegengestelde doelen D. uiteenlopende doelen 12 van 40 In welke situaties is een handelingsstructuur voor een tekst de meest geschikte vorm? A. in situaties waarin het tot een rationele beoordeling van een bepaalde zaak moet komen B. in situaties waarin op maatregelen kritiek gegeven wordt C. in situaties waarin sprake is van een beschrijving van een bepaalde gang van zaken D. in situaties waarin sprake is van een probleem en een daarop volgend advies 13 van 40 Wat moet je niet doen om schrijfangst te verminderen? A. begin met veel aandacht te besteden aan de echte opening van de tekst B. gebruik een weinig zeggende, altijd toepasselijke alinea om mee te beginnen C. gebruik een zin uit een andere tekst en maak daar een vervolg op D. maak een minisamenvatting, afgeleid uit het bouwplan EXIN, PCA 7/36

8 14 van 40 Waarmee maak je een mondelinge presentatie boeiend? A. brede uiteenzetting van een onderwerp B. persoonlijke informatie C. toelichting op complexe informatie 15 van 40 Uw collega komt u enthousiast vertellen dat hij een presentatie mag houden voor de Raad van Bestuur over de ERP-applicatie die binnenkort in gebruik genomen gaat worden. Hij vertelt dat hij het grootste deel van de presentatie al klaar heeft, omdat hij de slides en de tekst van de presentatie die hij voor de vaste gebruikers van deze applicatie heeft gehouden, gaat gebruiken. Waarom is deze presentatie niet geschikt? A. De Raad van Bestuur kan beter schriftelijk geïnformeerd worden. B. De Raad van Bestuur is een andere doelgroep dan de vaste gebruikers van deze applicatie. C. Een presentatie moet niet twee keer in hetzelfde bedrijf gehouden worden. D. In een presentatie kunnen beter geen slides gebruikt worden. 16 van 40 In de inleiding van een presentatie geeft men aan hoe de presentatie is opgebouwd. Hoe voorkomt men dat het publiek de opbouw vergeet? A. door de opbouw achteraf op een hand-out uit te reiken B. door de opbouw luid en duidelijk te presenteren C. door de opbouw op een whiteboard te noteren 17 van 40 Welk onderdeel van een presentatie wordt in het spreekschema kort en bondig weergegeven? A. de inleiding B. de kern C. de overgangspassages D. het slot EXIN, PCA 8/36

9 18 van 40 Welke aanpak draagt bij aan het effectief overtuigen van een ander? A. een discussie met de gesprekspartner aangaan B. een grote hoeveelheid argumenten presenteren C. samen naar argumenten zoeken D. tegenargumenten krachtig tegenspreken 19 van 40 Kritiek geven is moeilijk. Het is verstandig om dit weloverwogen te doen. Welke van de onderstaande uitingen is het meest weloverwogen, volgens de regels voor feedback? A. "Je bent dikwijls onverschillig tegenover de klanten". B. "Je doet kortaf tegen de klanten". C. "Je hebt weinig aandacht voor het belang van de klanten". 20 van 40 In welke van de onderstaande situaties is de telefoon een bruikbaar communicatiemiddel? A. als men vindt dat het bericht vertrouwelijk is B. als men wil nadenken over stijl en inhoud van het bericht C. als men zich niet teveel wil vastleggen 21 van 40 Een kritische lezer bemerkt dat een bepaalde uitspraak in een adviesrapport uitvoerig beargumenteerd wordt. Waar let een kritische lezer op? A. of deze uitspraak aanvaardbaar is B. of deze uitspraak relevant is C. of deze uitspraak volledig is EXIN, PCA 9/36

10 22 van 40 Een manager stuurt het volgende schrijven naar een van de afdelingen: Naar aanleiding van jullie verzoek om uitbreiding van de apparatuur op jullie afdeling kan ik, gegeven de huidige situatie in ons bedrijf, naar verwachting de vraag pas in behandeling nemen na overleg met de ondernemingsraad. Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wat kun je zeggen over het taalgebruik in deze tekst? A. gebruik van clichés B. geschreven vanuit lezersperspectief C. verzachten van tegenstellingen 23 van 40 De meeste mensen lezen een krant die aansluit bij hun politieke voorkeur. Hoe kan dit verschijnsel worden aangeduid? A. negeren van het persuasieve karakter van de boodschap B. relativering van het appél van de boodschap C. vermijding van de ongewenste appellerende boodschap 24 van 40 Wanneer worden eufemismen gebruikt? A. als men de zaak vanuit het standpunt van de lezer bekijkt B. als men waardering voor de lezer uitspreekt C. als men tegenstellingen wil verzachten D. als men zaken positief wil laten overkomen 25 van 40 Een notulist of secretaris is verantwoordelijk voor de notulen van een vergadering. Mag de voorzitter de notulen van een vergadering inzien en eventueel corrigeren voordat deze aan de overige deelnemers worden verzonden? A. ja B. nee EXIN, PCA 10/36

11 26 van 40 Binnen een verzekeringsmaatschappij is besloten over te gaan op een geheel nieuw softwarepakket voor de gehele organisatie. Het hoofd van de afdeling automatisering heeft daartoe gesprekken gevoerd met potentiële leveranciers en heeft van hen offertes ontvangen. Met de directie is afgesproken dat hij, zodra de offertes binnen zijn, de andere leidinggevenden tijdens het afdelingshoofdenoverleg informeert om tot een besluit te komen. Wat is in dit geval de juiste procedure ter voorbereiding op de vergadering? A. Hij stuurt een bericht aan de andere leidinggevenden en legt een kopie van de offertes in hun postvakjes. Hij laat het onderwerp tijdens de rondvraag aan de orde komen. B. Hij vraagt de voorzitter dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende vergadering te zetten en stuurt hem kopieën van de offertes. C. Hij neemt voor de andere leidinggevenden kopieën van de offertes mee naar de vergadering en vraagt aandacht voor dit onderwerp bij het agendapunt 'Mededelingen'. 27 van 40 Zie onderstaand fragment uit de notulen. Hoofd automatisering: "Helaas heb ik de kosten van het nieuwe softwarepakket veel te laag ingeschat." Voldoet dit fragment aan de richtlijnen voor notuleren? A. ja B. nee 28 van 40 Tijdens een vergadering kan een discussie moeizaam verlopen of zelfs stokken. Hoe kan de voorzitter de discussie weer op gang brengen? A. gesloten vragen stellen B. pauzeren C. samenvatten wat gezegd is EXIN, PCA 11/36

12 29 van 40 In een vergadering neemt de voorzitter het woord: "Geachte dames en heren. Het is niet de bedoeling dat we de vorige vergadering nog eens overdoen. Het gaat hier slechts om het vaststellen van de notulen. Dus om vast te stellen of de inhoud van de vorige vergadering juist is weergegeven. Als u het onderwerp nogmaals wilt bespreken, kan het aan de orde komen bij agendapunt 5: w.v.t.t.k." Van welk type interventie is hier sprake? A. mensgerichte interventie B. taakgerichte interventie 30 van 40 "Natuurlijk wil jij ook een prima startsalaris, volop on-the-job-trainingen, opleidingen en een splinternieuwe auto!" Van welk type boodschap is sprake in deze zin uit een wervingscampagne voor een groot ITbureau? A. expressief B. relationeel 31 van 40 Fragment uit functioneringsgesprek van servicedeskmedewerker: Leidinggevende: "Ik vind het heel lastig je aan te spreken wanneer je onvriendelijk bent tegen de klanten." Voldoet deze opmerking aan de regels voor feedback? A. ja B. nee 32 van 40 Wanneer een (onderhandelings)gesprek vastloopt, is het soms weinig zinvol inhoudelijke standpunten te blijven herhalen. Een bruikbaar instrument bij een vastlopend gesprek is metacommunicatie. Wat wordt verstaan onder metacommunicatie? A. de wijze waarop het gesprek gevoerd wordt bespreekbaar maken B. het gevoel weergeven dat tijdens het gesprek wordt opgeroepen C. kort in eigen woorden weergeven wat het belangrijkste is van datgene wat de ander heeft gezegd EXIN, PCA 12/36

13 33 van 40 Welke stijl van conflicthantering heeft als doel te komen tot een win-win-situatie? A. aanpassen B. onderhandelen C. samenwerken 34 van 40 Idealiter vervult een bemiddelaar een voorbeeldfunctie tijdens een conflicthanteringsgesprek. Wat wordt hier bedoeld met voorbeeldfunctie? A. De bemiddelaar hanteert een conflicthanteringstijl die is gericht op onderhandelen en geeft daarmee het goede voorbeeld. B. De bemiddelaar staat model als aandachtig luisteraar. 35 van 40 In onderhandelingssituaties worden vijf elementen onderscheiden waarop de onderhandelaar invloed kan uitoefenen. Op welk element heeft het onderhandelingsadvies 'hard op de inhoud, zacht op de relatie' betrekking? A. de onderhandelingsruimte B. de posities C. de sfeer 36 van 40 Wat wordt bij onderhandelingen bedoeld met weerstandspunt? A. Het moment waarop een onderhandelaar zoveel weerstand tegen de onderhandelingen heeft opgebouwd, dat hij het proces staakt, ook al heeft hij deze nog niet verloren. B. Het punt waarop onderhandelaars in overleg besluiten dat ze er gezamenlijk niet uitkomen en de hulp van een bemiddelaar inroepen. C. Het resultaat dat een onderhandelaar minimaal wil behalen in de onderhandelingen. EXIN, PCA 13/36

14 37 van 40 Bij onderhandelen kan er een spanningsveld bestaan tussen het eigen belang en het belang van de onderhandelingspartner. Wat moet een onderhandelaar doen om tot een overeenkomst te komen? A. het eigen belang doordrukken B. informatie achterhouden C. vasthouden aan eigen standpunt D. zich flexibel opstellen 38 van 40 Bij adviesgesprekken kan de adviseur verschillende methodieken toepassen om zijn advies aanvaard te krijgen. In welk geval zal de adviseur de tweekolommen methode gebruiken? A. bij de Dilemma-counseling-variant B. bij de Tell-and-explain-variant C. bij de Tell-and-listen-variant 39 van 40 Een medewerker wil graag meer tijd om bepaalde software te testen voordat deze in gebruik genomen wordt. Zijn manager voelt daar helemaal niet voor. Wat kan een medewerker doen om zijn positie in de onderhandeling te verstevigen? A. het motief achter het standpunt van de manager zien te achterhalen B. interesse tonen voor persoonlijke zaken C. tevoren alternatieven bedenken EXIN, PCA 14/36

15 40 van 40 In een softwarebedrijf wil men graag gecertificeerd worden. Dat gaat niet lukken als een bepaalde afdeling op het huidige niveau blijft opereren. De manager gaat het afdelingshoofd het slechte nieuws brengen. Manager: "Zoals je weet, hebben we laatst een audit in het bedrijf gehad. Ook jouw afdeling is bekeken. Nu weet je dat we heel graag gecertificeerd willen worden en dat gaat waarschijnlijk zo niet lukken." Afdelingshoofd: "Wil je soms beweren dat mijn afdeling het niet goed doet? Dat had je dan wel eens eerder tegen me kunnen zeggen!" Manager: "Nou, je weet zelf heus wel hoe jullie ervoor staan." Welke fout in het brengen van het slechte nieuws maakt de manager hier? A. hang-yourself methode toepassen B. het slechte nieuws onduidelijk brengen C. het slechte nieuws uitstellen D. uitgebreid argumenten geven EXIN, PCA 15/36

16 Antwoordindicatie 1 van 40 Wat is de functie van selectieve luistervaardigheden in een gesprek? A. een eigen mening naar voren brengen B. stiltes in een gesprek voorkomen C. sturen in een gesprek D. verbaal volgen A. Onjuist. Bij luisteren gaat het immers vooral om de mening van de ander. Selectieve luistervaardigheden worden gebruikt om te sturen in een gesprek. B. Onjuist. Stiltes hebben vaak zelfs een belangrijke functie in een gesprek. Omgaan met stiltes is een niet-selectieve luistervaardigheid, waarmee weinig invloed op het gesprek kan worden uitgeoefend. Selectieve luistervaardigheden worden gebruikt om te sturen in een gesprek. C. Juist. Selectieve luistervaardigheden worden gebruikt om te sturen in een gesprek. D. Onjuist. Verbaal volgen doe je met kleine verbale uitingen zoals bij voorbeeld 'hummen'. Verbaal volgen is een niet-selectieve luistervaardigheid, waarmee weinig invloed op het gesprek kan worden uitgeoefend. Selectieve luistervaardigheden worden gebruikt om te sturen in een gesprek. 2 van 40 Medewerker: "Kom ik bij de klant en blijkt dat er helemaal niet gerekend was op mijn komst. Bijzonder vervelend!" Leidinggevende: "En? Hoe heb je dat verder aangepakt?" Welke luistervaardigheid gebruikt de leidinggevende hier? A. aanmoedigen B. concretiseren C. parafraseren D. reflecteren van gevoel A. Onjuist. Aanmoedigen door bijvoorbeeld verbaal volgen nodigt de spreker uit om verder te vertellen en vraagt niet om specifieke informatie. De leidinggevende zou het bij "En?" hebben gelaten. Concretiseren is juist. B. Juist. Hiermee wordt door gericht door te vragen concrete informatie verkregen. C. Onjuist. Parafraseren door kort in eigen woorden weer te geven wat het belangrijkste is van wat de ander gezegd heeft, is een vaardigheid die het gesprek stuurt en de spreker het gevoel geeft begrepen te zijn. Concretiseren is juist. D. Onjuist. Reflecteren van gevoel is een vaardigheid, waarmee de gevoelskant van wat de gesprekspartner uitdrukt benadrukt wordt. Concretiseren is juist. EXIN, PCA 16/36

17 3 van 40 Welke vaardigheid bezit een goede luisteraar? Een goede luisteraar A. is alert op non-verbale signalen B. richt zich uitsluitend op verbale boodschappen C. stuurt de gedachtegang van de spreker in eigen richting D. vormt oordelen op grond van gehoorde uitspraken A. Juist. Een goede luisteraar is alert op non-verbale signalen, om de juiste betekenis aan het gezegde te kunnen hechten. B. Onjuist. Een goede luisteraar richt zich, om de ander goed te begrijpen eveneens op de nonverbale signalen en niet alleen op de verbale boodschappen van de verteller. Is alert op nonverbale signalen is juist. C. Onjuist. Een goede luisteraar stimuleert de vrije gedachtegang van de ander om te achterhalen welke richting de verteller denkt. Is alert op non-verbale signalen is juist. D. Onjuist. Een goede luisteraar stimuleert juist de vrije gedachtegang van de ander en stelt het eigen oordeel uit om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Is alert op non-verbale signalen is juist. 4 van 40 Medewerker: "Nou heb ik die klant al drie keer uitgelegd hoe hij moet inloggen, belt hij alweer!" Collega: "Oh, en nu?" Welke luistervaardigheid past de collega hier toe? A. doorvragen B. parafraseren C. verbaal volgen A. Onjuist. Doorvragen is gericht vragen stellen. Verbaal volgen is een niet-selectieve luistervaardigheid. B. Onjuist. Parafraseren is het kort in eigen woorden weergeven van wat gezegd is. Verbaal volgen is een niet-selectieve luistervaardigheid. C. Juist. Verbaal volgen is bedoeld om de ander te stimuleren om door te praten middels kleine aanmoedigingen als bijvoorbeeld: "hm, hm"," oh ja?"," en toen?"enz. EXIN, PCA 17/36

18 5 van 40 Er is ontevredenheid over de service, die door de helpdesk geleverd wordt. De organisatie wil de helpdesk nu gaan inrichten als servicedesk. Een externe adviseur wordt gevraagd een onderzoek te doen bij een tiental medewerkers/gebruikers naar hun meningen en wensen. Hij gaat hen interviewen. Met welk soort interview kan hij deze informatie krijgen? A. met een half gestandaardiseerd interview B. met een gestandaardiseerd interview C. met een open interview A. Juist. Het doel van de interviewer is van de medewerkers te horen welke mening/ wensen zij hebben, waarbij bepaalde vragen die de interviewer tevoren heeft voorbereid, in ieder geval beantwoord moeten worden. De volgorde van de vragen is van ondergeschikt belang. Als ze maar beantwoord worden. B. Onjuist. Met een vragenlijst of enquête, waarbij zowel de vragen als de antwoordcategorieën vastliggen, krijgt de interviewer niet de mening en wensen van de medewerkers boven tafel. Een half gestandaardiseerd interview is juist. C. Onjuist. Weliswaar kunnen de meningen en wensen van de medewerkers aan bod komen, maar dat is niet vanzelfsprekend. De interviewer laat zich bij een open interview namelijk leiden door de antwoorden van de medewerker, en dat kan alle kanten op gaan. De vraag blijft of de informatie relevant is. Een half gestandaardiseerd interview is juist. 6 van 40 In de openingsfase van een interview is het van belang om zo te gaan zitten dat er een ontspannen sfeer kan ontstaan. Welke opstelling van de gesprekspartners draagt bij aan een open sfeer? A. in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar B. naast elkaar C. recht tegenover elkaar A. Juist. Door in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar te gaan zitten kan de geïnterviewde af en toe wegkijken om zijn gedachten te ordenen. B. Onjuist. Deze opstelling kan als té dichtbij en té joviaal ervaren worden. In een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar gaan zitten is juist. C. Onjuist. In een interview kan het recht tegenover elkaar zitten bedreigend over komen en dat is niet bevorderlijk voor een ontspannen sfeer. In een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar gaan zitten is juist. EXIN, PCA 18/36

19 7 van 40 Projectleider: "Hoe staat het na vorige week met de voortgang van het project? Nog lekker op schema?" Medewerker: "Nou, nee. Hein zei tegen me dat hij zijn deel pas over twee maanden af krijgt. Bovendien als ik er wat van zeg, kan ik een snauw krijgen. Ik kan zo echt niet verder. Kun jij niet eens met hem praten?" Projectleider: "Dus je wilt dat ik Hein vraag: waarom hij twee maanden uitloopt en waarom hij zich zo tegen je gedraagt?" Medewerker: "Ja, graag." Welke luistervaardigheid past de projectleider hier toe? A. doorvragen B. parafraseren van de inhoud C. reflectie van gevoel D. verbaal volgen A. Onjuist. De projectleider vraagt niet door op de beleving en handelwijze van de medewerker. Parafraseren van de inhoud is juist. B. Juist. De projectleider gaat hier in op de inhoud van wat de medewerker zegt. C. Onjuist. De projectleider reflecteert hier geen gevoel. Parafraseren van de inhoud is juist. D. Onjuist. De projectleider moedigt de medewerker niet aan om door te praten, door "hm, hm"of iets dergelijks te zeggen. Parafraseren van de inhoud is juist. 8 van 40 Een interviewer merkt dat het interview stroef verloopt, omdat zijn gesprekspartner zichzelf tegenspreekt. Hoe kan de interviewer dit aan de orde stellen zonder dat zijn gesprekspartner zich aangevallen voelt? A. door de gesprekspartner al vragend en veronderstellend te confronteren met wat hij zegt B. door de gesprekspartner suggestieve vragen te stellen C. door de gesprekspartner te vragen waarom hij zichzelf tegenspreekt A. Juist. Door zinnen op veronderstellende, vragende wijze uit te spreken klinkt de confrontatie minder beschuldigend. B. Onjuist. Suggestieve vragen leiden tot een verlies van neutraliteit van de interviewer. Op veronderstellende, vragende toon confronteren is juist. C. Onjuist. Door de 'waarom' vraag zal de geïnterviewde zich ter verantwoording geroepen voelen. Op veronderstellende, vragende toon confronteren is juist. EXIN, PCA 19/36

20 9 van 40 Een afdeling gaat een nieuwe standaardbrief voor de tekstverwerker gebruiken. Om de nieuwe standaardbrief te activeren veranderen slechts drie toetscombinaties die de gebruikers in de juiste volgorde moeten intoetsen. In welke vorm moet deze instructie gegeven worden? A. de telefonische helpdesk B. een instructiebijeenkomst C. een korte handleiding D. een korte presentatie A. Onjuist. De gebruiker kan de nieuwe combinatie beter zelf opzoeken dan de helpdesk ermee belasten. Een korte handleiding is het juiste antwoord. B. Onjuist. Het gaat slechts om een kleine aanpassing. De gebruiker zal veel vaker de nieuwe combinatie op willen zoeken. Een korte handleiding is het juiste antwoord. C. Juist. Het is maar een kleine aanpassing. De gebruiker kan de nieuwe combinatie opzoeken. D. Onjuist. Het gaat slechts om een kleine aanpassing. De gebruiker zal veel vaker de nieuwe combinatie op willen zoeken. Een korte handleiding is het juiste antwoord. 10 van 40 Leidinggevende: "Tjonge, tjonge, Inez, wat ben je een sloddervos! Ik snap niet dat je zo kunt werken! Is het bij jou thuis ook zo'n rommel?" Inez: "Ik begrijp dat u het wat rommelig vindt op m'n bureau. Alleen de manier waarop u dat zegt, vind ik vervelend." Op welke manier reageert Inez hier? A. agressief B. assertief C. subassertief A. Onjuist. Agressief zijn betekent voor jezelf opkomen, maar op een vervelende manier. Inez toont hier begrip voor de mening van de leidinggevende, door te parafraseren en geeft duidelijk aan wat ze niet prettig vindt. Assertief is juist. B. Juist. Inez reageert door te parafraseren begripvol en komt duidelijk op voor haar eigen mening over de wijze waarop haar leidinggevende kritiek levert. C. Onjuist. Subassertief zijn betekent dat je gemakkelijk over je laat lopen. Het duidt op schuchter, bedeesd gedrag. Inez gaat niet in op de beschuldigende eerste en laatste uitspraak van haar leidinggevende, maar toont begrip door te parafraseren en duidelijk haar eigen mening over de wijze van kritiek geven te geven. Assertief is juist. EXIN, PCA 20/36

21 11 van 40 In een gesprek wil een helpdeskmedewerker de oplossing voor een probleem uitgebreid bij de klant toelichten. De klant heeft echter niet veel tijd en wil een korte, gerichte uitleg. Van welke doelen is hier sprake? A. complementaire doelen B. identieke doelen C. tegengestelde doelen D. uiteenlopende doelen A. Onjuist. Complementaire doelen zijn aanvullend, bijvoorbeeld de één wil instructie krijgen en de ander wil wel instructie geven. Uiteenlopende doelen is juist. B. Onjuist. Van identieke doelen is sprake als gelijke belangen behartigd dienen te worden, bijvoorbeeld het gezamenlijk oplossen van een probleem. Uiteenlopende doelen is juist. C. Onjuist. Tegengestelde doelen kan een bron zijn van conflict, bijvoorbeeld de één wil uitbreiding en de ander wil inkrimping. Uiteenlopende doelen is juist. D. Juist. Bij uiteenlopende doelen is er sprake van onderhandelingsruimte om nader tot elkaar te komen. 12 van 40 In welke situaties is een handelingsstructuur voor een tekst de meest geschikte vorm? A. in situaties waarin het tot een rationele beoordeling van een bepaalde zaak moet komen B. in situaties waarin op maatregelen kritiek gegeven wordt C. in situaties waarin sprake is van een beschrijving van een bepaalde gang van zaken D. in situaties waarin sprake is van een probleem en een daarop volgend advies A. Onjuist. Hier is sprake van een evaluatiestructuur. In situaties waarin sprake is van een bepaalde gang van zaken is juist. B. Onjuist. Hier is sprake van een maatregelstructuur. In situaties waarin sprake is van een bepaalde gang van zaken is juist. C. Juist. In situaties waarin sprake is van een beschrijving van een bepaalde gang van zaken is de handelingsstructuur correct. Teksten kunnen een informatief en instructief karakter hebben. Antwoord dient gegeven te worden op vragen als: Wat is het doel van de handeling? Wat zijn de voorwaarden ervoor? Wat zijn de deelstappen van de handeling? En: Hoe is de uitkomst ervan te controleren? D. Onjuist. Hier is sprake van een probleemstructuur. In situaties waarin sprake is van een bepaalde gang van zaken is juist. EXIN, PCA 21/36

22 13 van 40 Wat moet je niet doen om schrijfangst te verminderen? A. begin met veel aandacht te besteden aan de echte opening van de tekst B. gebruik een weinig zeggende, altijd toepasselijke alinea om mee te beginnen C. gebruik een zin uit een andere tekst en maak daar een vervolg op D. maak een minisamenvatting, afgeleid uit het bouwplan A. Juist. Door op de echte opening van de tekst gericht te blijven kan men blijven steken. Beter is het een passage te nemen die men direct uit de mouw kan schudden en later het begin daaraan toevoegen. B. Onjuist. Een weinig zeggende, altijd toepasselijke alinea kan de schrijver op weg helpen. Een dergelijke zin kan later weer vervangen worden door een betere. Begin met veel aandacht te besteden aan de echte opening van de tekst is juist. C. Onjuist. Met behulp van een zin uit een andere tekst en daar een vervolg op maken kan de schrijver de eerste angst overwinnen. Wanneer men op gang gekomen is kan de oorspronkelijke zin geschrapt worden. Begin met veel aandacht te besteden aan de echte opening van de tekst is juist. D. Onjuist. Een minisamenvatting, afgeleid uit het bouwplan kan een goede opstap zijn om op gang te komen. Later kan deze weer geschrapt worden. Begin met veel aandacht te besteden aan de echte opening van de tekst is juist. 14 van 40 Waarmee maak je een mondelinge presentatie boeiend? A. brede uiteenzetting van een onderwerp B. persoonlijke informatie C. toelichting op complexe informatie A. Onjuist. Brede uiteenzettingen kunnen een presentatie juist saai maken. Persoonlijke informatie is juist. B. Juist. Persoonlijke informatie (eigen ervaringen, eigen betrokkenheid bij het onderwerp) winnen de betrokkenheid en belangstelling van het publiek. C. Onjuist. Toelichting op complexe informatie kan beter één op één of schriftelijk worden overgedragen. Persoonlijke informatie is juist. EXIN, PCA 22/36

23 15 van 40 Uw collega komt u enthousiast vertellen dat hij een presentatie mag houden voor de Raad van Bestuur over de ERP-applicatie die binnenkort in gebruik genomen gaat worden. Hij vertelt dat hij het grootste deel van de presentatie al klaar heeft, omdat hij de slides en de tekst van de presentatie die hij voor de vaste gebruikers van deze applicatie heeft gehouden, gaat gebruiken. Waarom is deze presentatie niet geschikt? A. De Raad van Bestuur kan beter schriftelijk geïnformeerd worden. B. De Raad van Bestuur is een andere doelgroep dan de vaste gebruikers van deze applicatie. C. Een presentatie moet niet twee keer in hetzelfde bedrijf gehouden worden. D. In een presentatie kunnen beter geen slides gebruikt worden. A. Onjuist. De keuze tussen een geschreven instructie en een presentatie hangt af van het doel. De Raad van Bestuur is een andere doelgroep dan de vaste gebruikers van de applicatie. B. Juist. De Raad van Bestuur is een andere doelgroep en zal over heel andere facetten van de ERP-applicatie geïnformeerd willen worden dan de vaste gebruikers ervan. C. Onjuist. Zolang de doelgroep hetzelfde of vergelijkbaar is kan dezelfde presentatie worden gebruikt. De Raad van Bestuur is een andere doelgroep dan de vaste gebruikers van de applicatie. D. Onjuist. Slides passen prima in een presentatie, mits deze relevant zijn. De Raad van Bestuur is een andere doelgroep dan de vaste gebruikers van de applicatie. 16 van 40 In de inleiding van een presentatie geeft men aan hoe de presentatie is opgebouwd. Hoe voorkomt men dat het publiek de opbouw vergeet? A. door de opbouw achteraf op een hand-out uit te reiken B. door de opbouw luid en duidelijk te presenteren C. door de opbouw op een whiteboard te noteren A. Onjuist. Door achteraf de opbouw op een hand-out uit te reiken heeft het publiek geen houvast tijdens de presentatie. Het noteren op een whiteboard is juist. B. Onjuist. Alleen mondeling presenteren van de structuur van de presentatie geeft het publiek onvoldoende houvast tijdens de presentatie. Het noteren op een bord of whiteboard is juist. C. Juist. Het noteren op een whiteboard heeft het voordeel dat de structuur van de presentatie gedurende de gehele presentatie kan blijven staan en het publiek daarmee kan blijven volgen waar men in de presentatie is. EXIN, PCA 23/36

Professional Communication Advanced

Professional Communication Advanced Exameneisen PCA Professional Communication Advanced Publicatiedatum 1 juni 2008 Startdatum 1 januari 2005 Doelgroep Voorkennis Vrijstelling - mensen die basiskennis hebben van communicatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 26

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

III. Schakelen tussen communciatieniveaus

III. Schakelen tussen communciatieniveaus III. Schakelen tussen communciatieniveaus Herkent u de volgende situaties? o 'Nu heb ik al een paar keer aan mijn medewerker gevraagd of hij uit wil leggen wat er precies aan de hand is; maar hij geeft

Nadere informatie

Examen PCF Professional Communication Foundation

Examen PCF Professional Communication Foundation Examen PCF Professional Communication Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 maart 2006 1 juli 2003 Doelgroep Iedere ervaren of aankomend IT-er. Voorkennis Geen specifieke voorkennis. Er wordt echter

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Vraag 4. Vraag 5. Vraag 6. Feedbackvragen Samenwerken en onderhandelen. Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Vraag 4. Vraag 5. Vraag 6. Feedbackvragen Samenwerken en onderhandelen. Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen Feedbackvragen Samenwerken en onderhandelen Vraag 1 Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen en J = ja. Type achter

Nadere informatie

Thomas-Kilmann test Merlijn Camp WDP29 juni 2012

Thomas-Kilmann test Merlijn Camp WDP29 juni 2012 Thomas-Kilmann test Merlijn Camp 11099003 WDP29 juni 2012 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 2 2. Karaktereigenschappen 3 2.1 Doordrukken 3 2.2 Vermijden 3 2.3 Samenwerken 3 2.4 Toegeven 3 2.5

Nadere informatie

Pendelbemiddeling, wat is het

Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling kan worden ingezet als het niet lukt de buren na 1 intake gesprek bij elkaar te brengen voor een gezamenlijk gesprek en de bemiddelaars van oordeel zijn

Nadere informatie

Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag.

Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag. Feedbackvragen Overtuigen en presenteren Vraag 1 Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je die al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN Communicatie coderen decoderen zender boodschap kanaal ontvanger feedback - interpretatiekader Communicatie LSD Techniek - Luisteren - Samenvatten - Doorvragen LSD Techniek

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

Assertief op het werk

Assertief op het werk Carola van Dijk en Hans Elbers (red.) Assertief op het werk Ikke, ikke, ikke zonder dat de rest... INHOUD Voorwoord 7 Inleiding 9 1 Het verschil tussen subassertief, agressief en assertief gedrag 11 2

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie 1. De meeste mensen zijn primair: A. visueel ingesteld. B. kinesthetisch ingesteld. C. socialistisch ingesteld. D. auditief ingesteld. 2. Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

Welke van de onderstaande stellingen over het functioneringsgesprek is/zijn juist?

Welke van de onderstaande stellingen over het functioneringsgesprek is/zijn juist? Vragen bij Eigen ontwikkeling en organisatieontwikkeling Vraag 1 Rangschik deze doelen voor jezelf in volgorde van prioriteit. Zet de doelen die je het belangrijkst of het interessantst vindt bovenaan.

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Proefexamen Omgangskunde 1

Proefexamen Omgangskunde 1 Proefexamen Omgangskunde Beschikbare tijd: 90 minuten Omgangskunde 5073 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 4 CASES, gericht op toetsing van inzicht in de samenhang

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

september 2013 Huygens College Kernuur Leesles Muziek Engels Dans PROJECT TITEL Werkboek First ID

september 2013 Huygens College Kernuur Leesles Muziek Engels Dans PROJECT TITEL Werkboek First ID september 2013 Huygens College Kernuur NAAM JAAR KLAS VAK PROJECT TITEL Leesles Muziek Engels Dans Werkboek First ID Inhoud Werkboek First ID 4 Het gebruik van de Powerpoint 7 Instructie voor het gebruik

Nadere informatie

Luisteren Niet luisteren Belang van luisteren Luisterdoelen Luistervaardigheden

Luisteren Niet luisteren Belang van luisteren Luisterdoelen Luistervaardigheden Les 7 Luisteren Niet luisteren Belang van luisteren Luisterdoelen Luistervaardigheden Je kan verschillende soorten gesprekken hebben. Bijvoorbeeld: Formeel Gepland en met een bepaald doel; voorbereiding!

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Assertiviteit. BOL 1 e jaars AG studenten

Assertiviteit. BOL 1 e jaars AG studenten BOL 1 e jaars AG studenten In de beroepspraktijk verwacht men van je dat je kunt opkomen voor jezelf en voor je opvattingen over je stage, de hulpverlening etc. Men verwacht tegelijkertijd dat je dit op

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING

VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING VERTROUWELIJK RESULTATEN VIP-TEST_ LEIDINGGEVEN Kandidaat: de heer Bart Datum praktijksimulatie: 09-05-2012 Adviseur: Dennis Luijks INLEIDING De bedoeling van de praktijksimulatie is om aandachtspunten

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Accuraat communiceren

Accuraat communiceren Accuraat communiceren Erna Pluym Senior Trainer Consultant/ Business Development Manager erna.pluym@acerta.be 0472 92 11 66 Communicatie, waarom zo belangrijk? Communicatie, waarom zo belangrijk? Had ik

Nadere informatie

DE KERSTNIEUWSBRIEF 2008 JOKE BORST INBALANCE

DE KERSTNIEUWSBRIEF 2008 JOKE BORST INBALANCE DE KERSTNIEUWSBRIEF 2008 JOKE BORST INBALANCE D E C E M B E R O N T M O E TI N G S M A A N D De maand december is voor mij een maand van ontmoeten: het vieren van het Sinterklaas- en Kerstfeest en natuurlijk

Nadere informatie

Luisteren, doorvragen en feedback geven

Luisteren, doorvragen en feedback geven Luisteren, doorvragen en feedback geven Rogier Guns P-GIS 23 April 2007 Doelstelling presentatie LSD methode Actief Luisteren Doorvragen Feedback geven Let op: Sommige technieken lijken (theoretisch) heel

Nadere informatie

Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen. Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s

Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen. Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s Programma leergang Doelgroep: Doel: Door: Procesmanagers van het casusoverleg Verhogen van de effectiviteit

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT

ASSERTIVITEIT ASSERTIVITEIT WWW.I-LEARNING.BE - WAT IS ASSERTIVITEIT? Subassertief, agressief, manipulatief of assertief? Assertief gedrag Assertief ben je als je op een vriendelijke, kalme manier opkomt voor je mening,

Nadere informatie

5 Assertiviteit. 1 Inleiding

5 Assertiviteit. 1 Inleiding DC 5 Assertiviteit 1 Inleiding Als SAW er zul je regelmatig in situaties terecht komen waarin je duidelijk moeten maken wat je wel of niet wilt. Bijvoorbeeld omdat een cliënt op een activiteitenafdeling

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

1 Subassertiviteit. H et is december. Het nieuwe jaar staat voor de deur en Hans Verbeek,

1 Subassertiviteit. H et is december. Het nieuwe jaar staat voor de deur en Hans Verbeek, 1 Subassertiviteit H et is december. Het nieuwe jaar staat voor de deur en Hans Verbeek, verkoper bij een groothandel, wil voor januari nog een aantal offertes de deur uit krijgen. Hij is druk bezig en

Nadere informatie

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID Maak een mindmap of schema van een tekst ga je dan doen? Naar aanleiding van een titel, ondertitel, plaatjes en of de bron van de tekst ga je eerst individueel (en

Nadere informatie

Basistraining Voorlichting geven Hand-out

Basistraining Voorlichting geven Hand-out Basistraining Voorlichting geven Hand-out Welkom bij de basistraining Voorlichting geven. Leuk dat je je hebt opgegeven om meer te weten te komen over voorlichting geven, voorlichtingen voorbereiden en

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Observatie- en oefenlijst voor de 'algemene gespreksvaardigheden'

Observatie- en oefenlijst voor de 'algemene gespreksvaardigheden' Observatie- en oefenlijst voor de 'algemene gespreksvaardigheden' Instructie Je treft hier een observatie- en oefenlijst aan voor het observeren van de algemene gespreksvaardigheden. Er zijn dertien clusters

Nadere informatie

Tekst: structuursheet van de introductie. - Doel. verhelderende woorden: het leren sturen, ander een stap verder helpen, spiegel op gedrag.

Tekst: structuursheet van de introductie. - Doel. verhelderende woorden: het leren sturen, ander een stap verder helpen, spiegel op gedrag. KENNISCLIP FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID (DOCENT: H.E. VAN ROSSUM) Hester vertelt de theorie van feedback geven en ontvangen (niet geacteerd o.i.d.). Het verhaal wordt ondersteund

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness?

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness? Wellness Ontwikkelings Activiteit Assertief zijn Hoe deze techniek je leven kan verbeteren Voordelen Meer zelfvertrouwen Meer geloof in je eigen kunnen Eerder nee durven te zeggen Vermindering van Weinig

Nadere informatie

2.1 Een bouwplan De elementen van een bouwplan Wanneer is een bouwplan handig? Een bouwplan maken: de hoofdlijnen 00

2.1 Een bouwplan De elementen van een bouwplan Wanneer is een bouwplan handig? Een bouwplan maken: de hoofdlijnen 00 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Communicatie 00 00 1.1 Een communicatiemodel 00 1.2 Het appellerende aspect: communicatiedoelen 1.2.1 Communicatiedoelen van zenders 00 1.2.2 Achterliggende doelen 00 1.2.3

Nadere informatie

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN Er zijn verschillende beïnvloedingsstijlen te onderscheiden. De stijlen kunnen worden onderverdeeld in: TEGENBEWEGENDE STIJLEN MEEBEWEGENDE STIJLEN = duwen = trekken Tegenbewegende

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING De bedoeling van de praktijksimulatie is om aandachtspunten aan te reiken voor het

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Zakelijk aspect. zender boodschap ontvanger Relationele aspect. Feedback

Zakelijk aspect. zender boodschap ontvanger Relationele aspect. Feedback Tweeëndertig coachingsprincipes0f1 : 1. Coachen is communiceren. Een coach dient kennis te hebben van het communicatieproces. Een coach beheerst sociale vaardigheden als luisteren, feedback geven en helder

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

1Communicatie als. containerbegrip

1Communicatie als. containerbegrip 1Communicatie als containerbegrip Als medisch specialist is communiceren onlosmakelijk verbonden met het uitoefenen van uw professie. Niet alleen hebt u contact met uw patiënten, maar ook met diverse professionals

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Communicatie en de (G)MR Cursus medezeggenschap

Communicatie en de (G)MR Cursus medezeggenschap Communicatie en de (G)MR Cursus medezeggenschap Taak (G)MR De MR heeft tot taak het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school (art 7, lid 1 Wms). Communicatie De MR of GMR (art 7, lid 3

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie

OR & VERGADEREN VARIATIE EN VERRASSING HOUDEN DE. Richard Broer trainer/adviseur VERGADERAARS ALERT!

OR & VERGADEREN VARIATIE EN VERRASSING HOUDEN DE. Richard Broer trainer/adviseur VERGADERAARS ALERT! 1 OR & VERGADEREN VARIATIE EN VERRASSING HOUDEN DE VERGADERAARS ALERT! Richard Broer trainer/adviseur IS VERGADEREN HET JUISTE INSTRUMENT? 2 Ja! Iedereen tegelijk op de hoogte Korte tijd nodig Synergetische

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 3 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 3 Nederlandse taal Uitwerking kerndoel 3 Nederlandse taal Tussendoelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair onderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndoel 3 Stichting

Nadere informatie

Reflectief luisteren bij psychische problematiek? Léon van Woerden, MNSc Docent IVS, Trainer MI HAN

Reflectief luisteren bij psychische problematiek? Léon van Woerden, MNSc Docent IVS, Trainer MI HAN Reflectief luisteren bij psychische problematiek? Léon van Woerden, MNSc Docent IVS, Trainer MI HAN Introductie van de workshop Voorstellen, connectie met MGV Korte theoretische inleiding over reflectie

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Motiverende gesprekstechnieken. zelf. redzaamheid

Motiverende gesprekstechnieken. zelf. redzaamheid Motiverende gesprekstechnieken zelf redzaamheid Motiverende gesprekstechnieken Wat is motiverende gespreksvoering? Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte, directieve methode om te bevorderen

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse Transactionele Analyse De transactionele analyse kun je gebruiken om je manier van omgaan met mensen effectiever te maken. Drie posities Transactionele analyse ( van E. Berne) gaat ervan uit dat we vanuit

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Stelling 2 De SWOT analyse is oorspronkelijk bedoeld als analyse-instrument om te analyseren hoe organisaties of afdelingen functioneren.

Stelling 2 De SWOT analyse is oorspronkelijk bedoeld als analyse-instrument om te analyseren hoe organisaties of afdelingen functioneren. Oefenvragen Management Assistent A - Persoonlijke Effectiviteit 1. Wat is de kracht van de 360 graden feedback methode? A. Doordat u een bepaalde positie inneemt binnen de cirkel, bijvoorbeeld Boven-Samen

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Welkom bij module 2 WEERSTAND! Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Stephen Covey)

Welkom bij module 2 WEERSTAND! Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Stephen Covey) Welkom bij module 2 WEERSTAND! Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Stephen Covey) Jouw leervragen: 1. Wat staat je nog bij van module 1? 2. Wat pas je daar eventueel al in toe? 3. Wat betekent dat voor

Nadere informatie