Koninklijke Horeca Neder land afdeling Delft, in deze vertegenwoordigd doo r de voorzitter heer E. Hoogend ijk, hierna t e noemen Horeca,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Horeca Neder land afdeling Delft, in deze vertegenwoordigd doo r de voorzitter heer E. Hoogend ijk, hierna t e noemen Horeca,"

Transcriptie

1 CONVENANT Ondergeteke nden, Koninklijke Horeca Neder land afdeling Delft, in deze vertegenwoordigd doo r de voorzitter heer E. Hoogend ijk, hierna t e noemen Horeca, Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf, in deze verte genwoordigd do or mevrouw Ä. Jonqu ière- Kamps, voorzitter, Belangenvereniging Zuidpoort, in deze vert egenwoordigd door de heer F. Ie Conge Kleyn, secretaris, Bewo nersplatform Binne nst ad Noord, in deze vert egenwo ord igd door de heer J. Graveste ijn, hierna gezamenlijk te noemen Bewo ners, Polit ie - Bureau Delft, in deze vertegenw oordigd door de eenheidsleiding drs. W.G. M arsman MA, hierna te noemen Politie Gemeent e Delft, in deze vertegenw oordigd door de heer mr. drs. G.Ä.Ä. Verkerk, burgemeest er, hierna te noemen Gemee nte, overwegende dat : - Delft zich wil profileren als een kwalit ati ef hoogwaard ige sta d met een bijzondere stedelij ke structuur, waarin vele monume nte n de st ad sieren en waar het goed wonen is. - Oe hist ori sche binn enstad van Delft een verscheide nhei d aan functi es kent die alle bijdrage n aan een levendige gastvrije sta d. - Een goede balans tussen horeca en leefmili eu noodzakelijk is, waa rbij niet de ene funct ie de andere overste mt. - Een hoo gw aardige stedelijke kw alite it de verblijfswaarde ve rhoogt voo r zowel ondernemers, bewoners als bezoekers. Partijen kom en het onde rstaa nde overeen: 1. Voor alle horecagerelateerde overlast is het 24/7 meldpunt. Polit ie beheert dit meldpunt en registreert alle meldi ngen. Gemeente, Hor eca en Bewo ners worden op de hoogtegehouden van de meldingen zonder persoonsgegevens van de meld er i.v.m. de pr ivacy wetgeving. Op die manier kunnen de partijen waar nodig gericht e act ies nemen en de afh andeling monitor en. 2. Horeca draagt zelf de verantwoordelijkheid voo r het gedrag van gast en op deterr assen en rond de inrichti ng. In geval van persisterend e overlast roept Hore ca assistenti e in van professionele handhavers zoals poli tie mede werkers van Toezicht & handhaving van degemeente. 3. Horeca zal te n aanzien van muziekopt redens buit en de inricht ing zoveel mogelijk proberen aan t esluiten bij de lokale collectieve feestda gen, waardoo r clustering van optredens wordt bereikt. Incident ele fest ivit eit en worden bekend gemaakt op met bijbeh orende voo rwaarden. 4. De onderne mers dragen de verantwoordelijk heid voo r het nem en van acties om de geluidsvoo rschriften na te leven. Horeca adviseert de onde rn eme rs het toepassen van geluidsbegrenzers bij buit enoptredens. 5. De on dernemerswordt geadviseerd zich te houden aan de geluidsnormen en rekening t e houd en met de omwonenden. Dit kan bijvoorbeeld do or bij over mat ige geluid sproductie ramen en deuren zoveel mogelijk geslot en t e hou den. 1

2 6. Horeca voert een bew ustwordingscampagne met daarin de volgende punten : personeel en gasten w ijzen op de gedr ags- en huisregels in en om de horecagelegenheid; gasten wijzen op het gedrag om over last in de ope nbare ruimte te voorko men; een creatieve/passende oplossi ng om over last van "stoep-rokers" te voorkomen; ond ern emers dragen verantwoordelij kheid voor geluid soverlast en afval in een directe logische straal ro ndo m hun horecagelegenheid dat afkomstig is uit handelen; ond ern emers dragen zorg voor een ord elij k verlopende sluiting en stimuleren een geleidelijk vertrek van de gasten. 7. Horeca wijst per gebied een ambassadeur aan die als troubleshoot er zal opt reden. 8. De ondernemers zorgen voor voldo ende (sociaal veilige) ver lichting rond zijn bedrijf in overleg met de gemeent e. De gemeent e zorgt voor voldoende verlicht ing van de openbare ruimte. 9. Partijen van het convenant stellen elkaar op de hoogte van prob lemen die zich voord oen. Zij zullen niet voordat een en ander met elkaar bespro ken is, naar buiten treden anders dan in algemen e zin. Horeca en Bewon ers komen minimaal 2x per j aar samen om de voorgaande peri od e te bespreken, waarbij tevens de gegevens van het meldpunt word en betrokken. Gemaakte afspraken worde n geëvalueerd en speciale gevallen worde n besproken. Gemeente zorgt voor de organisatie van dit structureel overleg tusse n de parti jen. M isstanden die blijken na evaluati e van dit convenant kunnen t ot aanpassing van gemeent elijke regelgeving, bijvoo rbeeld Uitvo eringsbeleid Terrassen Delft leiden. Een misstand is gegrond als alle vier de partijen aanwe zig zijn en daarvan de meerderh eid het misstand gegro nd acht. In de evaluatie komen t en minste aan de orde: de binnengekomen meldin gen, de horecagerelat eerd e overl ast, wensen van de ondertekenaars ten opzicht e van elkaar en het naleefgedrag. Aldus opgemaakt en ondertekend te Delft op 19 juni 2014 Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Delft Belangenvereniging De Oude en De Delf nenstad Noord F. Ie Conge Kleyn 1:1 ravesteijn Gemeente Delft FRl. drs. G.A.A. Verkerk Bijlagen: A. Geluidhinder ten gevolge van activite iten in de horeca - dynamisch document B. Gedragsregels - dynamisch document C. Protocol Meldpunt - dynamisch documen t O. Overzicht ambassadeurs en contactpersonen - dynamisch document 2

3 Bijl age A. Geluidhind er ten gevolge van activiteiten in de horeca (bijlage bij horeca convenant Delft) Naast de algemene geluidsvoorschriften voor inr icht ingen die ond er de Wet Milieubeheer vallen, is het mogelijk om voor speciale evenementen van deze voorschriften af te wijken. Voor al deze act ivite ite n adviseert devng, middel s de Blauwe Reeks nr. 64, dat er t enmin ste voor gezorgd moet worden dat bij wo ningen van derd en, binn enshuis met gesloten ramen en deuren, een normaal gesprek zonder stemve rheffi ng mogelijk moet zijn. Aan deze eis wordt meest al voldaan bij een geluid sniveau binn en de woning van 50 db(a), ofw el een gelui dbelasting op de gevel van ruww eg 70 db(a). Voor de avonduren is een gelui dsniveau aan te bevelen dat ongeveer 5 á 10 db(a) lager is. Om aan bovengeno emd advies te kunn en voldoen dienen alle gelijk soortige evenementen dezelfd e geluids voorschriften te hebben. Hieronder zijn de voorschriften ten aanzien van de horeca opgen omen. Geluidsvoorschriften algemeen (Wet milieube heer) In de mili euvergunning voo r bedrijv en zijn o.a. de volgende geluidsvoor schriften opge nomen: A. Het langt ijdg emiddeld beoo rdelingsniveau (LAt.LT), veroorzaakt door de in de inrich t ing aanwezige toest ellen en installat ies, alsmede door de in de inri cht ing verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluid sgevoelige bestemmingen en - voor zover binnen een afstand van sa meter van de inrichting geen w oningen van derden of geluidsgevoelîge bestemmingen aanw ezig zijn - op enig punt 50 meter van de inrichting en gemeten op 5 m boven het maaiveld niet meer bedragen dan: db(a) t ussen uur en uur; db(a) t ussen uur en uur; db(a) t ussen uur en uur. B. Het maximale geluid sniveau, vero orzaakt door geluidspieken (LAmax), afkom st ig van de in richting mag, gemeten in de meterstand '(ast', de in voorschrift A genoemde waa rden met niet meer dan 20 db{a) overschrijde n. C. Voo rschrift Bis niet van to epassing op het laden en lossen t en behoeve van de inrichti ng en het in- en uitrijden van motorvoertu igen voor zover dit plaatsvindt tu ssen uur en uur. D. Op zondagen en algemeen erke nde feestd agen gelden tu ssen en uur de niveausvan de period e tu ssen en uur. E. Controle op of berekeningen van de in de voo rschriften vastgelegde geluidsniveaus, mo et geschieden overeenkomstig de "Handleidi ng meten en rekenen indust rielawaai, 1999", uitgegeven door het Ministerie van Vol kshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Mi lieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten mo et overeenkomstig deze handleiding plaatsvind en. Begrippen: "Handleiding meten en rekene n tndustrietowaui", LAt.LT, (langt ijdgemiddeld beoordelin gsniveau) is gebaseerd op het equivalente geluidsniveau, w aarbij rekening w ordt gehouden met de verschillende bedrijfstoest anden van de inrichting en met het karakte r van het geluid. L Aeq, (equivale nte geluidsniveau) is het energetisch gemidd elde van de afwisselende niveaus van het t er plaatse in de loop van een bepaalde perio de opt redende geluid. L Amax, (piekgeluid sniveau) het maxim aal te meten A-gewo gen geluidsniveau, in de met erstand 'tast'. gecorrigeerd met de met eocorrect iet erm Cm.,. Versie beh orende bij Convenant -Delft d.d. 24 april 2014

4 Bijlage B - Gedragsregels 1. Volg aanwij zingen van het personeel op 2. Toegangscontrole met legitimatie mogelijk 3. Geen wapens of drugs 4. Geen ongewe nste intimiteiten 5. Geen agressie of racisme 6. Geen hinderlijk gedrag 7. Kleed ucorrect 8. Geen eigen consumpties 9. Glaswerk moet binnen of op terras blijven 10. Geen overlast voor de buren 11. <18 Geen alcohol en taba k

5 Bijlage C. Pro ces Meldp unt (bijlage bij horeca convenant Delft) Procesbeschrijving Meldpunt overlast Anjella Rieff Type Inoecheckt Incheckdatum 03/17/1416:2410 Versie 0.2 Status 01 Ontwerp Gebruiker AnielIa Rieff Creatiedatum :24:31 Afnedr ukt door Aniella Rieff

6 1 Procesmodel Meldpunt overlast Type: Ingecheckt Creatiedatum: :00:00 Versie: /5 Status: 01 Ontwerp

7 2 Processchema's 2.1 Meldpunt overlast I -á,---".... PoWIie eeriieid Den Haag. Gemea>tc DelftKCC.."'=......=.w,....M=M" ---,', -tl8<l4 mei meidin9t coderen meidng on...pc>lilie Delft L ",--=..!.= = =-o ",--"...!==,---,,, Type: Ingecheckt Creatiedatum: :00:00 Vers ie: 0.2 3/ 5 Status: 01 Ontwerp

8 2.1.1 Activiteiten, Triggers en Subprocessen Mens Bur er belt naar met meldin overlast Nr 1 Reaistreren en coderen meldina in Reaionaal Service Dunt Nr 2 Politie eenheid Den Haag Beschriivinq Meldina wordt automatisch dooraestuurd naar Politie Eenheid Delft Doorzetten meldina naar eenheid ter plaatse Nr 3 Politie eenheid Delft Ootreden en beoordelen maatreaelen na aanleid ina van de meldina Nr 4 Politie eenhei d Delft Opmaken rapport en terugmelden aan meldkamer Teleservice Nr 5 Politie eenheid Delft Mens Bur er meldt overlast bi" Gemee nte via we bsite Delft Nr 6 Doorsturen melding naar de ODH Nr 7 Uitvoe rende Gemeen te Delft KCC IMens Nr I melding overlast bij ODH Reaistreren en coderen meldina in ODH svsteem Nr 9 ODH Onderzoeken overlast Nr 10 Uitvoe rende ODH Opmaken rapport en nemen beslissina vervojqstappen Nr 11 ODH I7.'1.::...:=== Cyclisch _ Maken en versturen overz icht Regionaal Service Punt naar partners Convenan t Nr 13 Politie Delft Horeca Bijzondere wetten Beschrijving Door de Politie Delft Horeca Bijzondere wetten wordt uit Teleservice een overzicht gegenereerd van alle meldingen overlast van de afgelopen 2 weken binnen het werkoebied Delft. Type: Ingecheckt Creatiedatum: :00:00 Versie: /5 Status: 01 Ontwerp

9 ITijd Cyclisch Nr I periodiek Maken en versturen ove rzicht ODH naar Partners convenant Nr 15 OOH Basi s In overleg beslissen of actie nodi g is Nr 17 Partners Convenant Beschrijvi ng In overleg met alle partners van het Convenant wordt op basis van de overzichten besloten of er actie moeten worden genomen op meldingen. De meldingen die opvolging nodig hebbenworden opgepakt door de partner KHN en de betreffende partner bewonersvereniging. Inlichten gebiedsambassadeur Horeca Nr 18 Partners Convenant Bas is Overleggen met betrokken Horeca onde rneme r Nr 19 Gebiedsambassadeur Inlichten geb iedsambassadeur Bewoners Nr 20 Partners Convenant Overleggen met betrokken Bewoner Nr 21 Gebiedsambassadeu r Terugkoppelen resultaat overleg naar Partners Conventant Nr 23 Gebiedsambassadeur Beschrijving Indien het resultaat van het overleg naar tevredenheid is, eindigd het proces. Indien het resultaat van het overleg niet naar tevredenheid wordt dit besproken met de Partners van het Convenant. Overlenqen over de te nemen vervolqetappen Nr 24 Partners Convenant, Type: Ingecheckt Creatiedatum: :00:00 Versie: /5 Status: 01 Ontwerp

10

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Audit. RKC Waalwijk. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. RKC Waalwijk. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit RKC Waalwijk Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting september 2011 Audit RKC Waalwijk Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting september 2011 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Weten we nû wat er staat?

Weten we nû wat er staat? Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van infrastructuur en Milieu Weten we nû wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op e rn pia cernenten Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Bij twijfel niet gebruiken?

Bij twijfel niet gebruiken? Bij twijfel niet gebruiken? Een verkenning naar oplossingen voor belemmeringen bij het gebruik van persoonsgegevens uit basisregistraties inup, Programma Stelsel van Basisregistraties, cluster STOUT Koen

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

NVMBR-beroepscode. Beroepscode MBB er

NVMBR-beroepscode. Beroepscode MBB er NVMBR-beroepscode Beroepscode MBB er Copyright 2009 Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht T: 030-2318842 F: 030-2321362 E: info@nvmbr.nl H: www.nvmbr.nl

Nadere informatie

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO rapport 2005-011 Milieu en Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie