Beleidsregels Terrassen April 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels Terrassen April 2017"

Transcriptie

1 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017

2

3 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond 6 Artikel 6 Opslag en schoonhouden 6 Artikel 7 Bijzondere omstandigheden 6 Artikel 8 Muziek 6 Artikel 9 Oude regeling 6 Artikel 10 Overgangsbepaling 6 Artikel 11 Inwerkingtreding 6 Artikel 12 Citeertitel 7 Toelichting 8 Geregistreerd onder nummer BIVO/2015/30187 Wettelijke grondslag: Algemene plaatselijke verordening 2016

4

5 Artikel 1 Begripsomschrijving Apv: de Algemene plaatselijke verordening Horecaterras: een terras bij een inrichting als bedoeld in artikel 2:27 van de Apv. Overige terrassen: een gedeelte van de weg waar, in de uitoefening van een bedrijf, niet zijnde een openbare inrichting, voorwerpen worden geplaatst met het doel sta- of zitgelegenheid te bieden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschoken of spijzen voor directe Terrasmeubilair, losse voorwerpen die worden gebruikt om het terras te exploiteren, zoals stoelen, tafels, parasols en dergelijke, niet zijnde bouwwerken waarop het omgevingsrecht van toepassing is (constructie van enige omvang, die op de plaats van bestemming direct of indirect met de grond is verbonden), zoals zonneschermen, plantenbakken en terrasschermen). Exploitatievergunning: een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, lid 1, van de Apv. Vrijstelling Exploitatievergunning: een door de burgemeester verleende vrijstelling van de verplichting om een exploitatievergunning te hebben als bedoeld in artikel 2:28, lid 5, van de Apv. Vergunning: een vergunning voor het hebben van voorwerpen op de weg als bedoeld in artikel 2:10a van de Apv. Omgevingsvergunning: een vergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het gebruik van de openbare weg in strijd met de bestemming. Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg als bedoeld in artikel 2:24 van de Apv. Festiviteiten: aangewezen collectieve en gemelde individuele festiviteiten als bedoeld in hoofdstuk 4, Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting, van de Apv. Artikel 2 Inrichten van een terras Een terras mag worden ingenomen door alle bedrijven die beschikken over: een exploitatievergunning art. 228, lid 1, van de Apv, of een vrijstelling art. 228, lid 5, van de Apv of een vergunning artikel 210a. van de Apv. en een voor het terras afgegeven omgevingsvergunning. Artikel 3 Terrasmeubilair 1. Op een terras mag terrasmeubilair worden geplaatst. 2. Terrasmeubilair wordt binnen de grenzen van het terras geplaatst. 3. Parasols overschrijden in uitgeklapte toestand de grenzen van het terras niet. 4. Terrasmeubilair wordt niet op een ondergrondse brandkraan en/of andere bluswatervoorziening geplaatst. Deze moeten te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn. Rondom een brandkraan moet een vrije werkruimte zijn van minimaal 90 cm. Bovendien worden aanwezige toe- en uitgangen (ook nooduitgangen en uitritten) vrij gehouden van obstakels en niet geblokkeerd. 5. Er worden zodanige maatregelen getroffen, dat bij wind of storm geen terrasmeubilair van het terras waait. 6. Op verzoek van de gemeente wordt ten behoeve van werkzaamheden de ondergrond van het terras ongehinderd beschikbaar gemaakt. Artikel 4 Openingstijden 1. Een horecaterras mag worden geëxploiteerd op de volgende dagen en uren: a. het gehele jaar door van uur tot uur; b. met een horecaconvenant van 1 april tot 1 september van 10:00 tot uur; 2. In het centrum mogen horecaterrassen, in afwijking van lid 1, worden geëxploiteerd op de volgende dagen en uren: a. tijdens de drie kermisdagen van tot uur; b. met een ontheffing sluitingsuur tijdens de drie kermisdagen van tot uur; 5

6 c. tijdens de wielerronde van tot uur. d. tijdens Koningsdag, indien deze dag wordt gevolgd door een werkdag, tot uur. 3. De overige terrassen mogen open zijn gedurende de uren dat het bedrijf voor het publiek is geopend. Artikel 5 Gebruik gemeentegrond Er worden geen voorwerpen in gemeentelijk trottoir of bestrating geslagen, dan wel andere beschadigingen aangebracht, zonder toestemming van de gemeente. Artikel 6 Opslag en schoonhouden 1. Het terrasmeubilair mag buiten de in artikel 4 genoemde openingstijden op het terras opgeslagen worden, mits: a. wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 3; b. de brandveiligheid, verkeersveiligheid en/of de openbare orde niet in gevaar komen; c. het meubilair zodanig is bevestigd dat niet meegenomen of verplaatst kan worden; d. de opstelling niet uitnodigt om daarop plaats te nemen. 2. Op het terras worden voldoende afvalbakken geplaatst. 3. Het terras en de onmiddellijke omgeving worden aan het eind van de dag ontdaan van afval, waaronder sigarettenpeuken. Artikel 7 Bijzondere omstandigheden 1. In afwijking van artikel 4 kan de burgemeester, in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, tijdens evenementen in de directe omgeving van het terras of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecaterrassen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen. 2. De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde en veiligheid, het gebruik van glaswerk en/of de verstrekking van sterke drank op het terras, tijdelijk verbieden tijdens evenementen die plaatsvinden op of in de directe omgeving van het terras. 3. In afwijking van artikel 6 kan de burgemeester, in het belang van de openbare orde en veiligheid, tijdelijk de opslag van terrasmeubilair op het terras verbieden. Artikel 8 Muziek 1. Op een terras mag geen muziek worden gemaakt, uitgezonderd aangewezen collectieve festiviteiten en gemelde individuele festiviteiten.. 2. In afwijking van lid 1 mag muziek ten gehore worden gebracht met een vergunning of melding voor een evenement, mits binnen de grenzen gegeven door de evenementenvergunning of de Beleidsregel straatfeesten De burgemeester kan het maken van muziek weigeren of verbieden: a. tijdens de wielerronde; b. indien op de openbare weg binnen een afstand van 50 meter een ander evenement is gemeld of vergund. Artikel 9 Oude regeling De Beleidsregels terrassen 2013 worden ingetrokken per 1 april Artikel 10 Overgangsbepaling Deze beleidsregels zijn ook van toepassing op de voor 1 april 2017 verleende terrasvergunningen op basis van de Apv. Artikel 11 Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op 1 april

7 Artikel 12 Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels terrassen Aldus vastgesteld op 21 maart 2017 op 21 maart 2017 de burgemeester het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, 7

8 Toelichting Bedoeling van de beleidsregels De burgemeester stelt deze beleidsregels vast om algemene regels te kunnen hanteren voor deze horecaterrassen. Deze beleidsregel is van toepassing op alle horecaterrassen, welke onderdeel zijn van de exploitatievergunning of de verleende vrijstelling exploitatievergunning. Horecabedrijven met een exploitatievergunning of vrijstelling hoeven voor een terras niet (ook nog) een afzonderlijke terrasvergunning aan te vragen. Deze beleidsregels zijn ook van toepassing op overige terrassen bij niet-horecabedrijven (winkels) en worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Geldende Wettelijke kaders in 2017 Op de exploitatie van een terras zijn diverse regelingen van toepassing: De Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht: het gebruik van de openbare weg (de verkeersruimte) als terras is alleen toegestaan met een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik. Deze vergunning vloeit voort uit de bestemming (Verkeer - Verblijfsgebied) die de ondergrond heeft gekregen in het bestemmingsplan (centrum). De Algemene plaatselijke verordening (Apv) waarin is geregeld dat een openbare inrichting (natte en droge horeca) alleen is toegestaan met een exploitatieverguning. Het exploiteren van het terras maakt onderdeel uit van deze vergunning. De Apv en de Wet Milieubeheer, waarin regels staan voor het maken van geluid in de inrichting en op het terras. Deze wet kent zogeheten collectieve en individuele ontheffingen voor het overschrijden van de geluidsnorm. De Apv, artikel 2:10, waarin geregeld is dat het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg alleen is toegestaan met een vergunning van burgemeester en wethouders. Dit voorschrift richt zich tot bedrijven die geen openbare inrichting zijn, maar wel een terras exploiteren. Gewijzigde juridische kaders ten opzichte van 2013 Anders dan in 2013 is er geen afzonderlijke terrasvergunning op basis van de Apv meer vereist. Het terras maakt deel uit van de exploitatievergunning. Anders dan in 2013 wordt in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning geregeld waar het terras mag komen en hoe groot het mag zijn en welke terrasschermen mogen worden geplaatst en eventueel heaters. Deze beleidsregel gaan vanaf nu alleen over de vraag wanneer en hoe het terras geëxploiteerd mag worden. Anders dan in 2013 vereist de Apv geen muziekvergunning meer voor het maken van muziek op de openbare weg. Gewijzigde omstandigheden ten opzichte van 2013 Koningsnacht en -dag is in de achterliggende jaren in betekenis gegroeid, waardoor het wenselijk is een bijzondere regeling voor deze dag te treffen. Het is een gezellige dag met volop activiteiten en met grote bezoekersaantallen. Het is wenselijk de buitenactiviteit om uur te beëindigen. Het horecabedrijf mag wel geopend blijven, maar het terras niet. Nieuwe voorschriften In de oude regeling stond al de mogelijkheid om het meubilair buiten op te slaan. In deze versie is nu vastgelegd onder welke voorwaarden het meubilair mag blijven staan. De burgemeester kan activiteiten beperken in het geval er een evenementen op het terras of in de directe omgeving van het terras plaats vindt. Daarmee krijgt de burgemeester de mogelijkheid 8

9 maatregelen te treffen, rekening houdend met de samenloop van activiteiten in een gebied. Bij voorbeeld om het gebruik van glaswerk op een terras te verbieden als in de directe omgeving van het terras een evenement wordt georganiseerd waar glaswerk verboden is. De afzonderlijke muziekvergunning is vervallen, zodat het maken van muziek niet meer via dat kader geregeld kan worden. Om een sluitende regeling te krijgen is het voorschrift opgenomen dat het maken van geluid op het terras niet is toegestaan met uitzondering van collectieve en individuele festiviteiten of als onderdeel van een afzondelijk verleende evenementenvergunning. Collectieve dagen worden jaarlijks door het college aangewezen. Individuele dagen worden door de ondernemer bij de Omgevingsdienst gemeld en zijn beperkt tot 12 dagen per jaar

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

gemeente Nadere regels standplaatsen 2016 HEElT SkEl'k 5 oktober 2016 BIVO/2015/30196 Z01C435ED5C

gemeente Nadere regels standplaatsen 2016 HEElT SkEl'k 5 oktober 2016 BIVO/2015/30196 Z01C435ED5C gemeente HEElT SkEl'k Nadere regels standplaatsen 5 oktober BIVO/2015/30196 Z01C435ED5C NADERE Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 1 Toepassing 2 Begripsomschrijving 3 Afmetingen 2 ln te nemen plaatsen

Nadere informatie

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 besluit d.d. 6-7-2011, datum bekendmaking 19-7-2011, datum inwerkingtreding 1-8-2011, gewijzigd 7 augustus 2017 1 Nadere regels

Nadere informatie

Nadere regels terrassenbeleid

Nadere regels terrassenbeleid Nadere regels terrassenbeleid De Burgemeester van de gemeente Boxmeer en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer; Ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheden betreft; Gelet op

Nadere informatie

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008 Opgesteld door de afdeling AFJ 1 1.0 Juridisch kader Deze notitie bevat nadere regels voor de terrassen in Zwolle. 1.1 Formaliteiten en bevoegdheden. Het terrassenbeleid

Nadere informatie

Terrasbeleid Hattem 2016

Terrasbeleid Hattem 2016 Terrasbeleid Hattem 2016 Inleiding Het terrassenbeleid in Hattem valt in twee delen uiteen: 1. Het beleid voor het exploiteren van een gevelterras direct voor de voor- of zijgevel van een horecabedrijf;

Nadere informatie

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren;

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren; Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg

Nadere informatie

Terrassen behorend bij een horecabedrijf: Algemeen

Terrassen behorend bij een horecabedrijf: Algemeen Terrassen behorend bij een horecabedrijf: Algemeen Artikel 1 Gevaar en overlast Het voorwerp geplaatst op, langs of boven de openbare weg/grond mag geen gevaar en overlast opleveren voor alle verkeer,

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Terrassenbeleid. Nota Terrassenbeleid Heerhugowaard

Terrassenbeleid. Nota Terrassenbeleid Heerhugowaard Agendanr. : Voorstelnr. : 2003-69 Onderwerp : Terrassenbeleid Heerhugowaard Aan de Raad, Heerhugowaard, 24 februari 2004 Beknopt voorstel 1. Instemmen met het voorgestelde terrassenbeleid Heerhugowaard;

Nadere informatie

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren;

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren; Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Moerdijk Nr. 137274 8 augustus 2017 Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, overwegend

Nadere informatie

Bijlage 2: Handhavingsmatrix Algemene Plaatselijke Verordening

Bijlage 2: Handhavingsmatrix Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 2: Handhavingsmatrix Algemene Plaatselijke Verordening Grondslag Overtreding Het uitoefenen van het horecabedrijf zonder exploitatievergunning. Sprake van illegale exploitatie als: a. wordt geëxploiteerd

Nadere informatie

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv Vastgesteld door het college Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant Inwerkingtreding Registratienr: 2013/09/001579 Auteur: Telefoon: Fax: E-mail: Internet: Postadres:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Burgemeester van de gemeente Overbetuwe; overwegende, dat het in verband met een efficiënte en duidelijke afdoening van aanvragen voor terrasvergunningen gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels,

Nadere informatie

Beleidsregels evenementen strandpaviljoens Bloemendaal 2019

Beleidsregels evenementen strandpaviljoens Bloemendaal 2019 CVDR Officiële uitgave van Bloemendaal. Nr. CVDR613388_1 22 oktober 2018 Beleidsregels evenementen strandpaviljoens Bloemendaal 2019 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de

Nadere informatie

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Nadere regels op basis van de APV Nummer; 2014-009904/in Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Inleiding De gemeentelijke verordening (APV) is een regeling

Nadere informatie

De burgemeester van de Wierden

De burgemeester van de Wierden De burgemeester van de Wierden gelet op de Gemeentewet artikel 174, lid 3, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2:10, 2:27 en 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. April 2017

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. April 2017 Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen April 2017 AANWIJZINGSBESLUIT OPSLAGCONTAINERS EN BOUWMATERIALEN Inhoudsopgave Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. 5 Artikel 1

Nadere informatie

APV nadere regels terrassen

APV nadere regels terrassen MONUMENTENBELEID APV nadere regels terrassen GEMEENTE MAASGOUW Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen zoals genoemd in artikel 2:19 Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 «VLogoGr» Beleidsregels Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg; Overwegende dat het de bevoegdheid heeft om regels

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Bloemendaal,

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Bloemendaal, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bloemendaal Nr. 132732 22 juni 2018 Beleidsregels evenementen strandpaviljoens Bloemendaal Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van

Nadere informatie

OVERZICHT TE WIJZIGEN ARTIKELEN

OVERZICHT TE WIJZIGEN ARTIKELEN OVERZICHT TE WIJZIGEN ARTIKELEN Artikel 2.12 - Maken en veranderen van een uitweg 1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg indien:

Nadere informatie

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 128724 29 december 2015 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2:10 van de

Nadere informatie

Concept advies terrassenbeleid in Emmeloord Centrum aan college van B&W.

Concept advies terrassenbeleid in Emmeloord Centrum aan college van B&W. Concept advies terrassenbeleid in Emmeloord Centrum aan college van B&W. Inleiding Naar aanleiding van de opwaardering van Emmeloord centrum in 2010 zijn er op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nr. 96;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nr. 96; Gemeenteblad nr. 29, 31 januari 2013 Nr. 96a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nr. 96; gelet op het bepaalde in artikel 149 gemeentewet;

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VENT- EN STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN- DUIVELAND 2011

BELEIDSREGELS VENT- EN STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN- DUIVELAND 2011 BELEIDSREGELS VENT- EN STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN- DUIVELAND 2011 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; gelet op de artikelen 5:15 en 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR388095_1 3 juni 2016 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

Gemeente Woerden. De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

Gemeente Woerden. De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 15R.00110 15R.00110 ' F gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder(s): V. Molkenboer Portefeuille(s): Bestuurlijke

Nadere informatie

Beleidsregel evenementen Heemskerk 2017

Beleidsregel evenementen Heemskerk 2017 Beleidsregel evenementen Heemskerk 2017 1 maart 2017 BIVO/2014/30043 *Z010A182006* BELEIDSREGEL EVENEMENTEN HEEMSKERK Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling 5 Artikel 3 Vaste

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TERRASSEN VOORSCHRIFTEN VOOR TERRASSEN IN DE GEMEENTE GOIRLE

BELEIDSREGELS TERRASSEN VOORSCHRIFTEN VOOR TERRASSEN IN DE GEMEENTE GOIRLE BELEIDSREGELS TERRASSEN VOORSCHRIFTEN VOOR TERRASSEN IN DE GEMEENTE GOIRLE zoals vastgesteld bij bij besluit van de burgemeester d.d. 4 april 2016 publicatie d.d. 6 april 2016 BELEIDSREGELS TERRASSEN

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17047038* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-000352 Documentnummer: ZD17047038 Rubriek: Openbare orde en veiligheid Naam regeling: Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert

Nadere informatie

gelet op artikel 2:30:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

gelet op artikel 2:30:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Assen Nr. 100202 11 mei 2018 Horecabeleid TT Festival 2018 1. Glas en Blik Aanwijsbesluit: De burgemeester van de gemeente Assen, gelet op artikel 2:30:1

Nadere informatie

Aanvraag Terrasvergunning gemeente Ommen

Aanvraag Terrasvergunning gemeente Ommen Aanvraag Terrasvergunning gemeente Ommen Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen Gegevens van de aanvrager: Naam en voorletters : Adres :.. Postcode / Woonplaats:.. Telefoon :.. Mobiel:. E-mail:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dalfsen. Nr. 90219 6 juli 2016 Nadere regels voor het hebben van uitstallingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 2:27, 2:28, 2:29 en 2:34b van de Algemene Plaatselijke Verordening;

GEMEENTEBLAD. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 2:27, 2:28, 2:29 en 2:34b van de Algemene Plaatselijke Verordening; De burgemeester van de gemeente Houten; Overwegende; - dat de gemeenteraad het kader voor sluitingstijden heeft bepaald; - dat de burgemeester ontheffing kan verlenen van de sluitingstijd en dat het daarvoor

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Nadere regels Terrassen Rhenen 2018

Gemeente Rhenen - Nadere regels Terrassen Rhenen 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rhenen Nr. 120923 7 juni 2018 Gemeente Rhenen - Nadere regels Terrassen Rhenen 2018 1. Inleiding Terrassen leveren een belangrijke bijdrage aan de sfeer en

Nadere informatie

Beleid inzake Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk: 2009/22240

Beleid inzake Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk: 2009/22240 Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk: 2009/22240 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanleiding en doel 4 2. Juridisch kader 5 2.1 Drank- en Horecawet 5 2.2 Algemene Plaatselijke Verordening 5 2.3 Woningwet,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017

BELEIDSREGELS STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017 BELEIDSREGELS STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017 Gezien het voorstel Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; gelet op de artikelen 5:17 en 5:18 van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

INGEBRUIKGEVINGSOVEREENKOMST. De ondergetekenden

INGEBRUIKGEVINGSOVEREENKOMST. De ondergetekenden INGEBRUIKGEVINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden A. De gemeente Peel en Maas, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F.W.T. Krause, teammanager Omgevingsontwikkeling, hierna te noemen ingebruikgever

Nadere informatie

Nadere regel "Terrassen Ede"

Nadere regel Terrassen Ede Nadere regel "Terrassen Ede" Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op artikel 2:28, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Ede 2012; overwegende dat: 1. De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders openbare orde en veiligheid nieuwe regeling Weekblad voor Salland,

college van burgemeester en wethouders openbare orde en veiligheid nieuwe regeling Weekblad voor Salland, Nadere regels inzake terrassen gemeente Raalte Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Raalte Nadere

Nadere informatie

Intrekken Terrassenbeleid stadsdeel Zuid 2012 en vaststellen Terrassenbeleid stadsdeel Zuid 2017

Intrekken Terrassenbeleid stadsdeel Zuid 2012 en vaststellen Terrassenbeleid stadsdeel Zuid 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 211594 30 november 2017 Intrekken Terrassenbeleid stadsdeel Zuid 2012 en vaststellen Terrassenbeleid stadsdeel Zuid 2017 Amsterdam, 21 november

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Nadere regel Terrassen Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op artikel 2:28, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Ede 2012; overwegende dat: 1. De taak

Nadere informatie

BIJLAGE Formats voor de exploitatie- en terrasvergunningen

BIJLAGE Formats voor de exploitatie- en terrasvergunningen BIJLAGE Formats voor de exploitatie- en terrasvergunningen Exploitatievergunning ex artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Barendrecht Gemeente Barendrecht Datum :

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TERRASSEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017

BELEIDSREGELS TERRASSEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017 BELEIDSREGELS TERRASSEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017 1 De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet op

Nadere informatie

2. Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt ook verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden.

2. Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt ook verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden. HORECAVERORDENING S-HERTOGENBOSCH 2012 AFDELING 1 ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 Nr. x Herziening vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer (raadsbesluit van 26 juni 2008, waarin opgenomen de eerste wijziging, besluit van 9 april 2009) De raad

Nadere informatie

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd APV Leeuwarden 2.10 Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Nadere informatie

Nadere regels tijdelijke reclameborden Schagen 2018

Nadere regels tijdelijke reclameborden Schagen 2018 Registratienr. 17.071863 Nadere regels tijdelijke reclameborden Schagen 2018 (nadere regels als bedoeld in artikel 2:10, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016) Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Terrassenbeleid Stadsdeel Zuid 2017

Terrassenbeleid Stadsdeel Zuid 2017 Terrassenbeleid Stadsdeel Zuid 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Stadsdeel Zuid Officiële naam Terrassenbeleid Stadsdeel Zuid 2017 Citeertitel Terrassenbeleid Stadsdeel Zuid 2017 Vastgesteld

Nadere informatie

Helmond regelt het beter: Terrassen. b g e l t t

Helmond regelt het beter: Terrassen. b g e l t t Helmond regelt het beter: Terrassen re et b H M L E er D N O g e l t t De Helmondse horecaondernemers willen graag vrijheid om hun terras in te richten. De gemeente Helmond wil het aantal regels voor ondernemers

Nadere informatie

Verordening elektronische kennisgeving Heemskerk 2016

Verordening elektronische kennisgeving Heemskerk 2016 Verordening elektronische kennisgeving Heemskerk 2016 1 maart 2016 BIVO/2016/30213 *Z01D21748B3* VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Reden van het besluit:

Reden van het besluit: Onder een coffeeshop wordt in deze vergunning verstaan: een horecabedrijf in het bezit van vergunning voor het verstrekken van uitsluitend alcoholvrije drank waar handel in cannabisproducten plaatsvindt

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Regionaal terrassenbeleid. van de gemeenten Gulpen -Wittem, Vaals en Margraten

Regionaal terrassenbeleid. van de gemeenten Gulpen -Wittem, Vaals en Margraten Regionaal terrassenbeleid van de gemeenten Gulpen -Wittem, Vaals en Margraten Versiedatum: 1 februari 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Doel en uitgangspunten 3 3 Juridisch kader 4 4 Locaties 5

Nadere informatie

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2016016 Onderwerp: aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Programma: programma 2 Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

gemeente Beleidsregel straatfeesten 2017 HEEmSkE 'k 1 maart 2017 BIVO/2017/30284 Z023BO4CBE7

gemeente Beleidsregel straatfeesten 2017 HEEmSkE 'k 1 maart 2017 BIVO/2017/30284 Z023BO4CBE7 gemeente HEEmSkE 'k Beleidsregel straatfeesten 2017 1 maart 2017 BIVO/2017/30284 Z023BO4CBE7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijving 2 Doelstelling 3 Toegestane activiteiten

Nadere informatie

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg MONUMENTENBELEID Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg BIJLAGE 1 Inhoud HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast:

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Bijlage bij raadsbesluit d.d. 22 mei 2012 De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Aanhef Wijzigen van de titel in Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag,aanpassing horecabepalingen

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag,aanpassing horecabepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 77058 13 juni 2016 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag,aanpassing horecabepalingen De raad van de

Nadere informatie

Regels terrassenbeleid en -uitvoering Vlissingen 2017

Regels terrassenbeleid en -uitvoering Vlissingen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Vlissingen Nr. 136849 7 augustus 2017 Regels terrassenbeleid en -uitvoering Vlissingen 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen en Burgemeester

Nadere informatie

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen.

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. A. Uittreksel uit het concept-raadsvoorstel: Samenvatting Het voorstel is om de Algemene plaatselijke verordening (verder

Nadere informatie

U Dienstverlening

U Dienstverlening Zuídplas Brasserie Geen Idee V.O^F^ T.a.v, de heer R.J. Ouwendijk en mevrouw G. Ouwendijk Klein Hitland 2 2911 BR NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL lil li III lil verzenddatum afdeling 9 FEB 2016 U16.001245 Dienstverlening

Nadere informatie

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Burgemeester en wethouders van Someren; overwegende dat: - er jaarlijks een groot aantal

Nadere informatie

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 Ontwerp Locatievisie terrassen binnenstad Z.61961/D.32939 1 van 7 Inleiding Terrassen zijn een belangrijk onderdeel van de horeca. Ze zorgen

Nadere informatie

Vergunningen. Hoe werkt dat?

Vergunningen. Hoe werkt dat? Vergunningen Hoe werkt dat? Wie zijn wij Anke van der Heide Team Vergunningen Siemon Faber Jan Tadema Accountteam/Team ROEZ Accountteam/Team Vergunningen Wat gaan we doen Inventariseren van uw concrete

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING TERRASSEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

UITVOERINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING TERRASSEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Dronten Nr. 81812 18 april 2018 UITVOERINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING TERRASSEN 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Versie Definitief April Nota Terrasinrichting Westergasfabriek

Versie Definitief April Nota Terrasinrichting Westergasfabriek Versie Definitief April 2018 Nota Terrasinrichting Westergasfabriek Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Versie Definitief April 2018 Nota Terrasinrichting Westergasfabriek 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Westergasfabriek

Nadere informatie

O * Terrasbeleid Súdwest- Fryslân 2018

O * Terrasbeleid Súdwest- Fryslân 2018 O18.000548 O18.000548* Terrasbeleid Súdwest- Fryslân 2018 Inhoudsopgave 1. Waarom dit beleid?... 3 2. Definities... 5 3. Regels... 7 Pagina 2 van 8 O18.000548 1. Waarom dit beleid? Terrassen zijn vanuit

Nadere informatie

Nota Terrasinrichting Westergasfabriek Amsterdam

Nota Terrasinrichting Westergasfabriek Amsterdam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 101402 15 mei 2018 Nota Terrasinrichting Westergasfabriek Amsterdam 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Westergasfabriek is een bijzonder gebied.

Nadere informatie

De Burgemeester van Enschede, gelezen het voorstel van domein Fysiek, cluster Omgeving & Recht van 3 mei 2017

De Burgemeester van Enschede, gelezen het voorstel van domein Fysiek, cluster Omgeving & Recht van 3 mei 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Enschede Nr. 83770 31 mei 2017 Nadere regels terrassen bij horecabedrijven Op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening De Burgemeester van

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland

Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland Artikel 1. Begrippen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit; b. db(a):

Nadere informatie

De Burgemeester van Enschede, gelezen het voorstel van domein Fysiek, cluster Omgeving & Recht van 3 mei 2017

De Burgemeester van Enschede, gelezen het voorstel van domein Fysiek, cluster Omgeving & Recht van 3 mei 2017 CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR602105_1 2 maart 2018 Nadere regels terrassen bij horecabedrijven Op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening De Burgemeester van Enschede,

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

toezegging aan de commissie Middelen (TCM 131)

toezegging aan de commissie Middelen (TCM 131) Beheer Aan de leden van de gemeenteraad Datum : 10 november 2017 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2017021775 Behandeld door : College Doorkiesnummer : 023-5225225 Onderwerp : Toezegging aan commissie Grondgebied

Nadere informatie

Overige aanvraag Op uw aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) heb ik afzonderlijk beschikt.

Overige aanvraag Op uw aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) heb ik afzonderlijk beschikt. Stichting Golfpark Spandersbosch T.a.v. het bestuur Sportpark Crailoo 26 1222 AA HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: PUBLIEKSZAKEN BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 (BEZOEK NA TELEFONISCHE AFSPRAAK)

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2018 RAADSBESLUIT Datum en nummer 14 december 2017, nummer De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van het college van 14 november 2017, gelet op artikel 228 van de Gemeentewet, besluit: vast

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV), Aanpassing horecabepalingen

Voorstel van het college inzake Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV), Aanpassing horecabepalingen Bestuursdienst BSD/2016.297 RIS 294179 Voorstel van het college inzake Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV), Aanpassing horecabepalingen In de gemeenteraadsvergadering

Nadere informatie

dat op 5 oktober 2005 voor het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim beleidsregels zijn vastgesteld voor koek en zopie standplaatsen;

dat op 5 oktober 2005 voor het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim beleidsregels zijn vastgesteld voor koek en zopie standplaatsen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 129714 30 december 2015 Nadere regels koek en zopie standplaatsen Burgemeester en wethouders van gemeente Heerenveen; Overwegende dat op 5 oktober

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Openbare orde en veiligheid Naam regeling: Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert Citeertitel: Beleidsregels meerjarige

Nadere informatie

Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening De Burgemeester van Enschede, gelezen het van LO/WTP van 31 08-2015 Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Dit beleid geeft aan welke reclame op grond van de APV wanneer en waar is toegestaan.

Dit beleid geeft aan welke reclame op grond van de APV wanneer en waar is toegestaan. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Echt-Susteren Nr. 31155 14 februari 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent

Nadere informatie

Wijziging bevoegdhedenregister gemeente Alkmaar

Wijziging bevoegdhedenregister gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave de gemeente Alkmaar Nr. 72480 3 mei 2017 Wijziging bevoegdhedenregister gemeente Alkmaar Het en wethouders Alkmaar maakt bekend dat het en wethouders en de, ieder voor zover

Nadere informatie

Concept Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul

Concept Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul Concept Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul 1. Inleiding Tot nu toe beschikte de gemeente Valkenburg aan de Geul niet over een terrassenbeleid. Voor een toeristische gemeente met de ambitie om de kwaliteit

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Terrassen en terrasboten in APV en beleidsregels. Algemene Plaatselijke Verordening 2007 Leiden (versie van 29 april 2009)

Terrassen en terrasboten in APV en beleidsregels. Algemene Plaatselijke Verordening 2007 Leiden (versie van 29 april 2009) Terrassen en terrasboten in APV en beleidsregels Algemene Plaatselijke Verordening 2007 Leiden (versie van 29 april 2009) Artikel 2.3.1.2. Terrasvergunning 1. Het is verboden om zonder een vergunning van

Nadere informatie