Doc Nr: OVO81.10/02 Datum: 30/08/95. Versie 1.1 Datum van wijziging: 13/11/95 SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doc Nr: OVO81.10/02 Datum: 30/08/95. Versie 1.1 Datum van wijziging: 13/11/95 SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION."

Transcriptie

1 Doc Nr: OVO81.10/02 Datum: 30/08/95 Versie 1.1 Datum van wijziging: 13/11/95 SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION van het programma ter beoordeling van manoeuvreereigenschappen van binnenvaartschepen PROJECT NO: OV081 In opdracht van: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer door: R.C. Schoon Copyright: MSCN b.v

2 HERZIENE UITGAVES Datum Naam Versie Reden van herziene uitgave R.C. Schoon R.C. Schoon 31/10/95 R.C. Schoon 0.1 Draft versie 1.o Interne review 1.1 AVV review Versie 1.l

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE iii 1 Overzicht Inleiding Document overzicht Referenties Toegepaste Documenten Gerefereerde Documenten Gerefereerde Software... 3 Technische eisen Externe Interfaces Verwerkingseisen interne Interfaces Data elementen Aanpassingseisen Installatie afhankelijke data Operationele parameters Omvangs- en snelheidseisen Fysieke veiligheidseisen Gegevensgevoelige veiligheidseisen Ontwikkelings beperkingen Software kwaliteits factoren Eisen aan de gebruiker Traceren van eisen Kwaliteiteisen Kwalificatie methoden Speciale kwalificatie eisen Levering Notities Appendix A Layout menustructuren en uitvoer Versie 1.l

4 1 Overzicht 1.1 inleiding De manoeuvreereigenschappen van binnenvaartschepen en duwcombinaties worden nu kwalitatief beoordeeld. Er wordt naar gestreefd om te komen tot kwantitatieve maatstaven, waarmee het manoeuvreervermogen van een individueel schip wordt getoetst. Voor deze toetsing moet een zo universeel mogelijke en betrouwbare manoeuvreerproef worden ontwikkeld. Als resultaat van een eerder onderzoek [TD41 is voorgesteld om een gierproef uit te voeren, waarbij een giersnelheid wordt opgebouwd en gestut. Hierbij zijn de uitwijkingen uit de oorspronkelijke baan slechts klein. Dit maakt de proef geschikt voor uitvoering op beperkt water. Uitkomsten van deze proef worden in kentallen vastgelegd en met die kentallen wordt een standaard uitwijkmanoeuvre gesimuleerd. De resultaten van die simulatie worden als maat voor de manoeuvreerbaarheid van het schip gebruikt. Als resultaat van de eerste fase van dit onderzoek ftd31 is een aantal suggesties gedaan voor wijziging van de proefuitvoering, aanvulling van het kentallenmodel en verbetering van de verwerkingsmethode. In aansluiting op de eerste fase is reeds een start gemaakt met de verbetering van de verwerkingsmethode, waarbij is aangetoond dat een grotendeels automatische verwerking van de gemeten signalen haalbaar is. De automatische verwerking wordt uitgevoerd door een analyseprogramma dat wordt ingezet op het moment dat de periodieke meetregistraties in een bestand zijn vastgelegd. Voor de analyse worden door het programma achtereenvolgens de volgende acties uitgevoerd: - het inlezen van geregistreerde meetgegevens - het testen op het ontbreken van meetgegevens - het beoordelen van de betrouwbaarheid van de meetgegevens - het bepalen van de dimensieloze manoeuvreer coëfficienten (kentallen) - het simuleren van een uitwijkmanoeuvre aan de hand van de dimensieloze manoeuvreer coëfficienten - het presenteren en opslaan van het resultaat van de simulatie De eisen die gesteld worden aan het analyse programma worden, worden in deze Software Requirements Specification (SRS) en maken onderdeel uit van een nieuwe methode om de manoeuvreereigenschappen van binnenvaartschepen en duwvaartcombinaties te beoordelen. De uitwerking van het kentallenmodel en de verwerkingsmethode is parallel aan de specificatie van het analyseprogramma uitgevoerd en separaat gerapporteerd ITD31. Versie 1.1

5 1.2 Document overzicht Dit Software Requirements Specification document specificeert de eisen waaraan het analyse programma dient te voldoen. Het document is geschreven in het nederlands op verzoek van de opdrachtgever met uitzondering van engelse termen waarvan een vertaling in het nederlands de leesbaarheid niet ten goede komt. Het document is als volgt ingedeeld, zoals beschreven in [GD1 1: Hoofdstuk 1 - Beschrijft het overzicht van het document. Hoofdstuk 2 - Geeft een lijst van gerefereerde documenten. Hoofdstuk 3 - Specificeert de eisen die betrekking hebben op het analyse programma. Hoodfstuk 4 - Specificeert de te gebruiken kwalificatie methoden om te verzekeren dat de eisen, waaraan het analyse programma moet voldoen, gehaald worden. Hoofdstuk 5 - Definieert de eisen waaraan de werkomgeving moet voldoen. Hoofdstuk 6 - Geeft globale informatie die als hulp kan dienen voor het lezen van dit document. Versie

6 2 Referenties De volgende documenten vormen een onderdeel van deze specificatie en dienen als uitbreiding op dit document. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de volgende twee soorten referenties: - toegepaste documenten : Dit zijn alle documenten waaruit eisen, waaraan het analyse programma moet voldoen, zijn overgenomen. - gerefereerde documenten : Dit zijn alle overige documenten. 2.1 Toegepaste Documenten [TDI 1 Titel : Nummer : Datum : Uitgever : [TD21 Titel : Nummer : Datum : Uitgever : ITD31 Titel : Nummer : Datum : Uitgever : itd41 Titel : Nummer : Datum : Uitgever : Nieuwe manoeuvreereisen voor de Rijn, le fase OVO62.1 O/Ol 21/03/95 MSCN, Wageningen RWS Meetset Vaargedrag Schepen, Technisch Handboek / /10/94 van Rietschoten & Houwens Technology Nieuwe manoeuvreereisen voor de Rijn, Beschrijving giersnelheidsproef en uitwijkmanoeuvre OVO81.lO/Ol 13/11/95 MSCN, Wageningen Nadere Uitwerking van Theoretische Achtergrond en Onderbreking van de Manoeuvreerproef Nieuwe Stijl. ODOI 9-2 MSCN, Wageningen 2.2 Gerefereerde Documenten IGDI 1 Titel : Military Standard defense system software development Nummer : DOD-STD-2 167A Datum : Uitgever : Department of Defense, Washington 2.3 Gerefereerde Software ISWI 1 Titel : BSAN, BoegSchroef ANalyse programma Versie : Datum : juli 1994 Versie

7 EW21 Titel Versie Datum : CORR, CORRectie programma t.b.v. het corrigeren van aan boord gemeten DGPS posities. : 1.3 : Versie 1.l -4-

8 3 Technische eisen In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de technische eisen waaraan het analyse programma zal moeten voldoen. In elke paragraaf zal waar nodig verklaard worden op welke aspect de software nader bekeken wordt. De indeling van de paragrafen is als volgt: 3.1 Externe interfaces 3.2 Verwerkingseisen 3.3 Interne interfaces 3.4 Data elementen 3.5 t/m 3.12 beschrijft welke gegevensstromen, van buiten het programma naar binnen gaan (invoer 1 en welke gegevensstromen naar buiten komen (uitvoer). maakt een onderverdeling van deelbewerkingen binnen het analyse programma die afzonderlijk te testen zijn. Van elke deelbewerking wordt aangegeven uit welke acties deze deelbewerking bestaat. beschrijft de gegevensstromen die er binnen het analyse programma van de ene (groep) deelbewerking naar de andere (groep) deelbewerking gaat. beschrijft een specificatie van elke gegevensstroom, die in paragraaf 3.1 en 3.3 is benoemd. beschrijven allerlei eisen die gesteld worden aan de werkomgeving waarin het analyse programma gaat functioneren en aan de software om in de werkomgeving waarin het geplaatst wordt te kunnen functioneren. 3.1 Externe Interfaces In deze paragraaf worden alle gegevensstromen benoemd die belangrijk zijn voor het analyse programma. Dit zijn zowel invoer- als uitvoergegevensstromen of een combinatie hiervan. In het onderstaande figuur zijn alle externe interfaces van het analyse programma Analysis of Manoeuvring Characteristics of Inland Ships IAMCIS) grafisch weergegeven. De richting van de pijlen geeft de richting van de informatiestroom aan. De gestippelde pijlen geven aan dat deze informatie van anderere systemen of programma s komt of dat deze gegevens met de hand zijn ingevoerd. In het geval van het analyse programma bestaan de externe interfaces alleen uit bestanden, die al dan niet gelezen en/of geschreven kunnen worden. De specificaties van de gegevensstromen zijn beschreven in paragraaf 3.4. De specificatie van een gegevensstroom kan gevonden worden m.b.v de identificatie die in het figuur voorkomt. Versie 1.l -5-

9 IF Ir---- AMCIS/EI/O5 l meet gegevens b&akda 1 Analyse programma AMCIS iguur 1 Externe interface analyse programma AMCIS 3.2 Verwerkingseisen Voor het bepalen van de verwerkingeisen is het eerst nodig een overzicht te maken van de acties die uitgevoerd moeten worden om een analyse of een correctie uit te voeren. Voor het analyseren van meetgegevens zullen de volgende acties worden uitgevoerd: - het inlezen van een of meerdere (gecorrigeerde) meetgegevensbestanden - het inlezen van een besturingsbestand - het herkennen van een afzonderlijke proef uit een reeks proeven, die afkomstig zijn uit Ben meetgegevensbestand. - het per proef testen op en interpoleren van ontbrekende meetgegevens van een bepaald tijdstip. - het per proef testen op inconsistenties van meetgegevens waardoor er geen uitkomst berekend kan worden of waardoor de uitkomst niet betrouwbaar is (N.B. deze testen kunnen onderdeel zijn van de 3 volgende bewerkingen). - het per proef voorbewerken van meetgegevens t.b.v. de analyse - het per proef bepalen van roeromslagpunten - het per proef berekenen van manoeuvreercoëfficienten (kentallen). - het per proef simuleren van een uitwijkmanoeuvre. - het presenteren van de analyse uitkomsten op beeldscherm of printer. - het wegschrijven van de analyse (tussen)resultaten naar een bestand. Versie 1.l -6-

10 Voor het corrigeren van de DGPS posities van een meetgegevensbestand zullen de volgende acties worden uitgevoerd: - het inlezen van een meetgegevensbestand - het inlezen van een niet gecomprimeerd TRAJECTO-bestand - het corrigeren van de DGPS posities - het wegschrijven van een gecorrigeerd meetgegevensbestand. In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke eisen omschreven waaraan de werking van het analyse programma moet beantwoorden. Van elke afzonderlijk eis wordt beschreven welke acties, moeten worden verwezenlijkt en waarop dat gedeelte wordt getest in de acceptatietest. Elke eis heeft een identificatie. Elke identificatie wordt als volgt opgebouwd: - Cap AMCIS, waarbij Cap een afkorting van het engelse woord Capability is en AMCIS de afkorting van de engelse naam van het analyse programma. - IN, OUT, 10 of EX. IN van Input, OUT van Output, 10 een combrnatre van Input en Output en EX van executie. - een 2-cijferig volgnummer De verschillende delen zijn gescheiden met een schuine streep. De eisen die in onderstaande paragrafen beschreven worden vormen de enige basis voor het opstellen van de testen die beschreven worden in het Software Test Document (STD). Aan de hand van de resultaten van de uit te voeren testen die in het STD beschreven zijn zal de software geaccepteerd worden. Dit geeft het belang aan van de volledigheid en eenduidigheid van de definitie van de eisen. Aan indrukken die verkregen zijn aan andere tekstgedeeltes in dit document kunnen geen rechten worden ontleend Cap AMCIS/lO/Ol Lezen en schrijven Meetgegevens Voor het analyseren enlof corrigeren van de meetgegevens dient een meetgegevensbestand ingelezen te kunnen worden. Tevens dient na het corrigeren van de DGPS posities van meetgegevens, een gecorrigeerde meetgegevensbestand aangemaakt en weggeschreven te kunnen worden. Bij een offline verwerking moet het mogelijk zijn in een keer meerdere meetgegevensbestanden in te lezen en te analyseren. De namen van de in te lezen en te verwerken meetgegevensbestanden worden d.m.v. een gebruikersvriendelijke grafische user interface opgevraagd. Wanneer een meetgegevensbestand niet aanwezig is wordt dit direct na Invoer gemeld. Bij een online verwerking wordt de bestandsnaam van het meetgegevens bestand door het meetprogramma doorgegeven Cap AMCIS/l0/02 Lezen en schrijven Besturingsgegevens Voor het uitvoeren van een analyse zal een besturingsbestand ingelezen dienen te worden waarin specifieke scheeps- en verwerkingsgegevens staan om de aangeboden meetgegevens te kunnen bewerken en analyseren. De gegevens moeten vooraf ingevoerd zijn d.m.v. een gebruikervriendelijke grafische user interface. De naam van het besturingsgegevensbestand is BESTUUR.GEG. Versie 1.l -7-

11 3.2.3 Cap AMCISIINIOl Inlezen Meetgegevensbestandsnaam Voor het online analyseren van de laatste proef zal het meetprogramma de bestandsnaam van de meetgegevens in het bestand MEETGEG.NAM wegschrijven, zodat het analyse programma weet uit welke meetgegevensbestand de laatste proef geanalyseerd moet worden Cap AMCISIIN102 Inlezen TRAJECTO-bestand Voor het corrigeren van DGPS posities uit een meetgegevensbestand, dient een zogenaamd TRAJECTO-bestand ingelezen te kunnen worden. Een TRAJECTO-bestand bevat tijdstippen en verbeterde GPS posities die geregistreerd zijn met een hogere sample frequentie dan aan boord Cap AMCISIEXIOI Corrigeren DGPS posities Na het inlezen van een meetgegevensbestand en een TRAJECTO-bestand moeten correcties op de DGPS posities van de meetgegevens worden uitgevoerd. Bij elk tijdstip in het meetgegevensbestand worden in het TRAJECTO-bestand twee zo dicht mogelijk omsluitende tijdstippen gezocht. Door het interpoleren van de bij de gevonden tijdstippen behorende GPS posities uit het TRAJECTO-bestand wordt de DGPS positie van het meetgegevensbestand aangepast. Het gecorrigeerde meetgegevensbestand wordt daarna onder dezelfde naam als het meetgegevensbestand weggeschreven met de extensie.cor. Het corrigeren van de DGPS posities gebeurt door het integreren van het programma CORR KSW21 in het analyse programma. Het programma CORR is door de opdrachtgever aangeleverd Cap AMCISIEX102 Herkenning van aanvang proef in reeks proeven Aangezien er een analyse wordt uitgevoerd per giersnelheidsproef, zal uit een reeks proeven, elke proef afzonderlijk gedestilleerd dienen te worden. De aanvang van een nieuwe proef wordt bepaald aan de hand van het eerste tijdstip dat volgt op het ontbreken van meerdere achtereenvolgende tijdstippen in het meetgegevensbestand Cap AMCISIEX103 Test op ontbrekende meetgegevens Bij het ontbreken van meetgegevens van een bepaald tijdstip dient de analyse uitgevoerd te worden na interpolatie van de meetgegevens van het ontbrekende tijdstip. Wel dient bij het presenteren van de analyse resultaten een vermelding opgenomen te worden hoeveel interpolaties hebben plaatsgevonden Cap AMCISIEX104 Test op inconsistenties meetgegevens De testen op inconsistenties in de meetgegevens die uitgevoerd dienen te worden zijn beschreven in ftd31. Bij elke test wordt aangegeven of de analyse kan worden voortgezet en zo ja in welke mate de betrouwbaarheid van de uitkomsten afneemt. De volgende testen worden uitgevoerd: - het bepalen van de betrouwbaarheid van de DGPS metingen - het bepalen of het toerental constant gebleven is Versie

12 - het bepalen of het roerhoeksignaal geschikt is voor verwerking - het bepalen of de langssnelheid constant gebleven is - het bepalen of de dwarssnelheid geschikt is voor verwerking - het bepalen of de giersnelheid geschikt is voor verwerking - het testen op verschillen tussen de gemeten en berekende giersnelheid Deze testen kunnen worden uitgevoerd in verschillende stadia van de verwerking Cap AMCISIEXl05 Voorbewerken meetgegevens Voor het analyseren van de meetgegevens wordt voor elk tijdstip de snelheid in langsrichting en dwarsrichting van het schip gebruikt. Daarnaast is een schatting van de giersnelheid nodig voor een vergelijking met de gemeten giersnelheid. Deze drie gegevens worden bepaald op basis van de DGPS posities. De meetgegevens die nodig zijn voor de analyse zullen op dezelfde wijze als in het BSAN analyse programma [SWII bewerkt worden, waarna een set met voorbewerkte meetgegevens is ontstaan voor gebruik in de analyse. Een gedeelte van het huidige BSAN programma zal in het analyse programma geïntegreerd worden Cap AMCISIEXIOG Bepalen tijdstippen roeromslagpunten Voor de analyse is het van belang om het tijdstip te bepalen waarop de giersnelheid wordt opgebouwd en het tijdstip waarop tegenroer wordt gegeven. Deze tijdstippen worden op een analytische manier bepaald. De snelheid waarmee deze tijdstip worden bepaald kan worden verhoogd als een initiële waarde van een van de tijdstippen bekend is en verder verhoogd wanneer de initiële waarden van beide tijdstippen bekend zijn. Door het opnemen van een extra code in de uitvoer van het meetprogramma is het mogelijk aan te geven op welk tijdstip het roeromslagpunt ongeveer is geweest. Het meetprogramma dient dan de mogelijkheid te bieden om met het behulp van een functietoets de gebruiker de tijdstippen te laten in voeren. Voordat de tijdstippen van de roeromslagpunten analytisch bepaald worden, schat het analyse programma de initiele roerhoek. Nadat bovenstaande tijdstippen gevonden zijn worden de initiële langssnelheid, dwarssnelheid en giersnelheid geschat op basis van het meetgegevensbestand. Tegelijkertijd met het bepalen van de roeromslagtijdstippen worden de gebruikte roerhoeken en de roerlegsnelheid bepaald. Het ontbreken van de initiële waarden voor de roeromslagtijdstippen in het logboekbestand resulteert in een groter aantal iteratiestappen tijdens de bepaling van de roeromslagtijdstippen Cap AMCISIEX107 Berekenen dimensieloze manoeuvreercoëfficienten (kentallen) De dimensieloze manoeuvreercoëfficienten, ook wel kentallen genoemd, worden berekend met behulp van de voorbewerkte meetgegevens. De dimensieloze manoeuvreer coëfficienten, die gebruikt worden voor het uitvoeren van een simulatie van een uitwijkmanoeuvre, dienen berekend te worden op de wijze zoals deze beschreven is in ITD31. Versie 1.l -9-

13 Cap AMCIS/EX/08 Simuleren uitwijkmanoeuvre Met behulp van de berekende dimensieloze parameters wordt een simulatie van een uitwijkmanoeuvre uitgevoerd. De formules die gebruikt worden voor het uitvoeren voor de simulatie van de uitwijkmanoeuvres worden zijn beschreven in ftd Cap AMCIS/OUT/O1 Presenteren analyse resultaten op beeldscherm Na het analyseren van de meetgegevens dienen op verzoek de uitkomsten op een overzichtelijke manier op het beeldscherm getoond te kunnen worden. Voor een online verwerking aan boord krijgt de meetleider de volgende gemeten signalen en voorbewerkte gegevens (eindresultaat BSAN) grafisch gepresenteerd: - roerhoek - toerental - koershoek - giersnelheid - windsnelheid - windrichting - langssnelheid - dwarssnelheid en daarnaast de numerieke waarden voor: - de nauwkeurigheid van de DGPS posities - het aantal interpolaties Voor een online verwerking aan boord krijgt de scheepvaartinspectie de kentallen (inclusief regressiecoëfficienten) en de volgende resultaten van de uitwijkmanoeuvre (grafisch) gepresenteerd: - roeromslagtijdstip opbouw giersnelheid uitwijkmanoeuvre (SI - roeromslagtijdstip tegenroer uitwijkmanoeuvre (SI - tijdstip einde uitwijkmanoeuvre (SI - uitwijklengte (m) - uitwijkbreedte (ml - overshoot uitwijkbreedte (m) - gerealiseerde koershoek einde uitwijkmanoeuvre (graden) - gerealiseerde dwarssnelheid einde uitwijkmanoeuvre (misi - gerealiseerde giersnelheid einde uitwijkmanoeuvre fgraden/minuut) Voor een offline verwerking dient de gebruiker voor presentatie een keus te maken uit de beschikbare gegevens Cap AMCISIOUTl02 Presenteren analyse resultaten op printer Na het analyseren van de meetgegevens dienen de uitkomsten op verzoek op de printer afgedrukt te kunnen worden. Voor een online verwerking aan boord krijgt de scheepvaartinspectie de kentallen (inclusief regressiecoëfficienten) en de resultaten van de uitwijkmanoeuvre afgedrukt. Voor een offline verwerking wordt de tabel met geselecteerde variabelen afgedrukt. Versie 1.l -lo-

14 Cap AMCISIOUT103 Opslaan van de analyse resultaten Na afloop van de analyse van de meetgegevens van een proef dienen de volgende (tussen)resultaten weggeschreven te worden naar een databestand voor bewerking achteraf: - &b - L - WS, - ws, - WSlnl - W%.x wr, - w - wr,,, - wr,., - tt, - tt, - %,il - %l,x - Cl - t,z - 4s - 4s - L" - 4n.x - u 0s - u SI - u mln - u W9.X - v Of - v s* - v ml" - v max - r 08 - r *s - r ml - r m.x - T,, - Tm - & ris, - C, - L - cre - Cr, - P. - PW - Pr. het begintijdstip van de proef (4 het eindtijdstip van de proef (4 gemiddelde van de windsnelheid gedurende de proef (misi spreiding van de windsnelheid gedurende de proef (misi minimum van de windsnelheid gedurende de proef (misi maximum van de windsnelheid gedurende de proef (misi gemiddelde van de windrichting gedurende de proef (graden) spreiding van de windrichting gedurende de proef (graden) minimum van de windrichting gedurende de proef (graden) maximum van de windrichting gedurende de proef (graden) gemiddelde van het toerental gedurende de proef (omwlmin) spreiding van het toerental gedurende de proef (omwlmin) minimum van het toerental gedurende de proef (omwlmin) maximum van het toerntal gedurende de proef (omwlmin) begintijdstip van het Interval voor het bepalen van de aanvangssituatie (4 eindtijdstip van het interval voor het bepalen van de aanvangssituatie (4 gemiddelde roerhoek aanvangssituatie (graden) spreiding roerhoek aanvangssituatie (graden) minimum roerhoek over het aanvangsinterval (graden) maximum roerhoek over het aanvangsinterval (graden) gemiddelde langssnelheid aanvangssituatie (misi spreiding langssnelheid aanvangssituatie (misi minimum langssnelheid over het aanvangsinterval (misi maximum langssnelheid over het aanvangsinterval (misi gemiddelde dwarssnelheid aanvangssituatie (misi spreiding dwarssnelheid aanvangssituatie (misi minimum dwarssnelheid over het aanvangsinterval (ml.9 maximum dwarssnelheid over het aanvangsinterval (m/si gemiddelde giersnelheid aanvangssituatie (gradenls) spreiding giersnelheid aanvangssituatie (gradenis minimum giersnelheid gedurende het aanvangsinterval (graden/4 maximum giersnelheid gedurende het aanvangsinterval (gradenls) roeromslagtijdstip opbouw giersnelheid giersnelheidsproef (SI roeromslagtijdstip tegenroer giersnelheidsproef (SI roerhoek opbouw giersnelheid giersnelheidsproef (graden) roerhoek tegenroer giersnelheidsproef (graden) berekende roerlegsnelheid giersnelheidsproef (graden14 kental voor opbouw dwarssnelheid kental voor afname dwarssnelheid kental voor opbouw giersnelheid kental voor afname giersnelheid regressiecoëfficient voor opbouw dwarssnelheid regressiecoefficient voor afname dwarssnelheid regressiecoëfficient voor opbouw giersnelheid regressiecoëfficient voor afname giersnelheid tijdstip waarop de maximale dwarssnelheid wordt bereikt (4 Versie 1.l -ll-

15 - Tve - Tvo - Tm - Tm - T,, - Tm - T, - UI - ub - uo - We - v e - r - i& - fout tijdstip waarop de maximale dwarssnelheid wordt bereikt (SI tijdsinterval van T,, tot het moment dat de dwarssnelheid weer nul is (SI tijdstip waarop de maximale giersnelheid word bereikt (SI tijdsinterval van T,, tot het moment dat de giersnelheid weer nul is (SI roeromslagtijdstip opbouw giersnelheid uitwijkmanoeuvre (SI roeromslagtijdstip tegenroer uitwijkmanoeuvre (SI tijdstip einde uitwijkmanoeuvre (SI uitwijklengte (m) uitwijkbreedte (ml overshoot uitwijkbreedte (ml gerealiseerde koershoek einde uitwijkmanoeuvre (graden) gerealiseerde dwarssnelheid einde uitwijkmanoeuvre (misi gerealiseerde giersnelheid einde uitwijkmanoeuvre (gradenlminuut) aantal geïnterpoleerde tijdstippen van de meetgegevens foutcode 3.3 Interne Interfaces In deze paragraaf worden de gegevensstromen beschreven die plaatsvinden tussen de verschillende gedeeltes binnen het analyse programma. In het onderstaande figuur worden alle interne interfaces binnen het analyse programma AMCIS grafische weergegeven, waarbij de richting van de pijl de richting van de informatiestroom aangeeft. De specificatie van de informatiestromen wordt beschreven in paragraaf 3.4. De specificatie van een gegevensstroom kan gevonden worden m.b.v de identificatie die in het figuur voorkomt. Figuur 2 Interne interfaces analyse programma AMCIS Versie 1.l - 12-

16 3.4 Data elementen Alle benoemde gegevensstromen uit paragraaf 3.1 en 3.3 worden in deze paragraaf gespecificeerd in zogenaamde data elementen. Elk data element kan worden opgedeeld in afzonderlijke gegevens. Alle data elementen die onderscheiden kunnen worden binnen het analyse programma kunnen worden onderverdeeld in interne en in externe interfaces. Verder zullen alle data elementen worden voorzien van een identificatie. De identificatie zal opgebouwd worden uit: - Data AMCIS - II of El, wat staat voor interne of externe interface - een 2-cijferig volgnummer. De verschillende delen zijn gescheiden met een schuine streep Interne interfaces Data AMCISIIIIOl Voorbewerkte gegevens Na het voorbewerken van de meetgegevens zullen een aantal gegevens komen te vervallen die niet nodig zijn voor de analyse of die gecombineerd worden en zullen er een aantal gegevens bijkomen die gecombineerd zijn of aan de hand van verschillende meetgegevens uitgerekend zijn. Het data formaat van de voorbewerkte manoeuvreer parameters is als volgt: - tijdstip fuummss) - kwaliteitsfactor ontvangst DGPS positie (0..9) - toerental 1 (omwlmin) - toerental 2 (omwlmin) - toerental 3 (omwlmin) - toerental 4 (omwlmin) - toerental 5 (omwlmin) - toerental 6 (omwlmin) - roerhoek 1 (graden) - roerhoek 2 (graden) - roerhoek 3 (graden) - roerhoek 4 (graden) - roerhoek 5 (graden) - roerhoek 6 (graden) - koers (rad) - langssnelheid u (misi - dwarssnelheid v (misi - gemeten giersnelheid (radis) - berekende giersnelheid (radis) - relatieve windsnelheid (mls) - relatieve windrichting (graden) Versie 1.l

17 3.4.2 Externe interfaces Data AMCISIEIIOl Geregistreerde meetgegevens Het analyse programma moet in staat zijn, een of meerdere (gecorrigeerde) meetgegevensbestanden, die elk een serie proeven bevat, in te kunnen lezen. Gecorrigeerde meetgegevensbestanden dienen opgeslagen te kunnen worden. Het data formaat van geregistreerde meetgegevens is globaal als volgt te omschrijven: - de omschrijving van de geregistreerde gegevens. Elke regel bevat slechts een omschrijving. - voor elke tijdstap een regel met de geregistreerde gegevens van dat tijdstip, waarbij de gegevens gescheiden worden door een komma. In de omschrijving is datum en tijd niet meegenomen omdat deze te allen tijde worden geregistreerd. Datum en tijd staan vooraan in de regel. Het aantal gegevens kan geconfigureerd worden met de software van de meetset en kan afhankelijk zijn van het aantal schroeven en roeren dat op een schip aanwezig is. Voor een meer gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar pagina 40 en verder, van het technisch handboek van de meetset ftd21. De aangeboden bestanden met geregistreerde, al dan niet gecorrigeerde, meetgegevens, moeten ingelezen kunnen worden door het reeds bestaande analyse programma BSAN [SWI Data AMCIS/El/02 Meetgegevens bestandnaam Via het bestand met de naam MEETGEG.NAM wordt de bestandnaam van de meetgegevens van het meetprogramma aan het analyse programma doorgegeven Data AMCISIEl103 Besturingsgegevens Voor het voorbewerken en analyseren van de geregistreerde meetgegevens zullen specifieke gegevens nodig zijn die slechts een maal voor een bepaald schip ingevoerd behoeven te worden en die voor elke analyse opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit bestand wordt met behulp van een gebruikersvriendelijke grafische user interface ingevoerd. De volgende gegevens dienen hierin opgenomen te worden: - scheepslengte (ml - scheepsbreedte (ml - lengte duwbakken (m) - breedte duwbakken (ml - schatting roerlegsnelheid (gradenis) - X positie DGPS antenne t.o.v achtersteven (ml, waarbij voorsteven positief - Y positie DGPS antenne t.o.v. kiel schip (ml, waarbij stuurboord positief - X positie COG t.o.v. achtersteven (ml, waarbij voorsteven positief, default 0.5 lengte - Y positie COG t.o.v. kiel (ml waarbij stuurboord positief, default 0.5 breedte - aantal punten regressielijn - uitwijkbreedte (ml - roerhoek uitwijkmanoeuvre (graden) - snelheid uitwijkmanoeuvre (kmlu) - roerhoek giersnelheidsproef (graden) Versie

18 - giersnelheid giersnelheidsproef (gradenlminuut) Data AMCISlEll04 Analyse resultaten Na de analyse worden de (tussen) resultaten van de verschillende analyses weggeschreven naar een bestand zodat het mogelijk is om in de toekomst statistische of andersoort bewerkingen op de analyse resultaten te laten uitvoeren. De gegevens zoals beschreven in paragraaf worden per uitkomst van een analyse in een databestand weggeschreven Data AMCISIElI05 GPS posities voor correcties Achteraf is het mogelijk aan de hand van een lijst tijdstippen en GPS posities, die door een tweede meetstation met een hogere sample frequentie zijn geregistreerd dan aan boord, correcties uit te laten voeren. De volgende gegevens worden per regel gevonden, gescheiden door een komma: - datum (dd mmm yyyy) - tijd (uu:mm:ss) - tienden van seconden (0.~1 - X positie RDM (xxxxxx.xx) - Y positie RDM (xxxxxx.xx) - onbekend (xxxx.x) - kwaliteitsfactor (x1 De laatste twee gegevens worden door het bestaande programma CORR niet gebruikt, De aangeboden TRAJECTO-bestanden met nauwkeurige GPS posities moeten door het reeds bestaande programma CORR kunnen worden ingelezen. De TRAJECTO-bestanden dienen voor verwerking gedecomprimeerd te zijn. 3.5 Aanpassingseisen De volgende eisen hebben niet direct betrekking op het analyse programma zelf maar meer op de werkomgeving waarin het analyse programma zal gaan functioneren Installatie afhankelijke data Er hoeft geen installatie afhankelijke data ingesteld te worden Operationele parameters Het analyse programma bevat geen instelbare operationele parameters anders dan die in de besturingsgegevens uit paragraaf zijn opgenomen. Versie 1.l -15-

19 3.6 Omvang+ en snelheidseisen Het analyse programma moet kunnen draaien op een draagbare PC, met Pentium 90 Mhz processor met voldoende geheugencapaciteit en schijfcapaciteit om alle test- en analysegegevens op te kunnen slaan. 3.7 Fysieke veiligheidseisen Er zijn geen specifieke fysieke veiligheidseisen gesteld aan de omgang met het analyse programma. 3.8 Gegevensgevoelige veiligheidseisen Er zijn geen specifieke eisen gesteld aan de omgang met de gegevens benodigd voor of geproduceerd door het analyse programma anders dan het betrachten van zorgvuldige omgang met de gegevens om fouten te voorkomen. 3.9 Ontwikkelings beperkingen Het analyse programma zal geprogrammeerd worden in C + + en gecompileerd moeten worden met een Microsoft Visual C-compiler Software kwaliteits factoren Er zijn geen speciale software kwaliteits factoren opgelegd anders dan beschreven in dit document. De software zal moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen die door het MSCN gehanteerd worden Eisen aan de gebruiker De eisen die worden gesteld aan de zorgvuldigheid van het registreren van gegevens zijn beschreven in [TDII Traceren van eisen Aangezien het analyse programma geen onderdeel uitmaakt van een groter systeem is dit niet van toepassing. Versie 1.l -16-

20 4 Kwaliteiteisen 4.1 Kwalificatie methoden In de onderstaande tabel wordt voor iedere eis aangegeven welke kwalificatie methode gebruikt gaat worden om het analyse programma te testen. De volgende kwalificatie methoden zijn mogelijk: - Demonstratie: de werking van een onderdeel van het programma wordt uitgevoerd op basis van waarneming, zonder gebruik te maken van speciale testapparatuur. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: - dat na het inlezen van een bestand de inhoud op het beeldscherm wordt gepresenteerd. - dat na het wegschrijven van een bestand de inhoud van het weggeschreven bestand m.b.v. een editor wordt bekeken. - dat invoer bestanden met de hand worden gemanipuleerd om te kijken of de tests worden uitgevoerd. - dat de tussenresultaten afgedrukt worden om te zien of de verwerkingen goed zijn uitgevoerd. - Analyse: de werking van een onderdeel van het programma wordt uitgevoerd op basis van analyse van uitkomsten aan de hand van ingevoerde waarden die met de hand zijn doorgerekend. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het afdrukken van de invoer- en uitvoerwaarden van een deelverwerking. - Inspectie: de werking van een onderdeel van het programma wordt uitgevoerd aan de hand van inspectie van code enlof documentatie. De testen die beschreven worden in het STD zullen opgesteld worden aan de hand van de hier aan de eisen toegekende kwalificatiemethoden. Eisomschrijving Identificatie Hoofdstuk 3 Paragraaf Kwalificatie methode unngsgegevens demonstratie Versie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling Monte Carlo simulatie In MW\Pharm versie 3.30 is een Monte Carlo simulatie-module toegevoegd. Met behulp van deze Monte Carlo procedure kan onder meer de betrouwbaarheid van de berekeningen van KinPop

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING AREX DIGICOMM

GEBRUIKERSHANDLEIDING AREX DIGICOMM GEBRUIKERSHANDLEIDING AREX DIGICOMM Arex Test Systems bv, Vennestraat 4b, 2161 LE Lisse, Holland Product van: Arex Test Systems bv Vennestraat 4b 2161 LE Lisse Holland Tel: +31 (0)252 419151 Fax: +31 (0)252

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

DHV Milieu en Infrastructuur BV. Laan 1914, nr. 35 Postbus 1076 3800 BB Amersfoort Telefoon (033) 468 27 00 Telefax (033) 468 28 01

DHV Milieu en Infrastructuur BV. Laan 1914, nr. 35 Postbus 1076 3800 BB Amersfoort Telefoon (033) 468 27 00 Telefax (033) 468 28 01 Rijkswaterstaat RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee Gebruikshandleiding september 2001 Handleiding gebruik Rekeninstrument Golfbelasting in havens DHV Milieu en Infrastructuur BV Laan 1914, nr. 35 Postbus

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef)

Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef) Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef) Uitgegeven door Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Informatie Paul Kuijper Datum 27 november 2014 Status definitief Versie 1.0 Inhoud

Nadere informatie

Meten en experimenteren

Meten en experimenteren Meten en experimenteren Statistische verwerking van gegevens Een korte inleiding 3 oktober 006 Deel I Toevallige veranderlijken Steekproef Beschrijving van gegevens Histogram Gemiddelde en standaarddeviatie

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen SPSS Introductiecursus Sanne Hoeks Mattie Lenzen Statistiek, waarom? Doel van het onderzoek om nieuwe feiten van de werkelijkheid vast te stellen door middel van systematisch onderzoek en empirische verzamelen

Nadere informatie

Regelmatig worden de monitoringprogramma s geëvalueerd. Op dit moment wordt gewerkt

Regelmatig worden de monitoringprogramma s geëvalueerd. Op dit moment wordt gewerkt Samenvatting 2 In het kader van de Monitoring Watershakundige Toestand des Lands (MWTL) wordt door RIKZ het monitonngprogramma Ligging Kust en Zeebodem uitgevoerd. Dit meetprogramma heeft als doel de veranderingen

Nadere informatie

KlinAdministratie 2.0 Handleiding

KlinAdministratie 2.0 Handleiding KlinAdministratie 2.0 Handleiding Voorjaar 2006 Klinkijk Handleiding 1 Hoofdmenu Het hoofdmenu van Klinkijk heeft drie onderdelen. Van rechts naar links. Help Geeft informatie over de versie. Service Bewerken

Nadere informatie

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties Door: Bert Velthuijs Datum 1e versie: 5 april 2012 (versie 0.xx) Datum laatste wijziging 20 september 2012 Huidige Versie: 2.xx.0 Wijzigingen 19 juli 2012

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CEN Editor

Gebruikershandleiding CEN Editor Gebruikershandleiding CEN Editor Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ S O F T W A R E S O L U T I O N S Versies: Versie Datum Toelichting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2. Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.1.1 Gegenereerde

Nadere informatie

LabelMaster. Software voor de wapeningsstaalindustrie

LabelMaster. Software voor de wapeningsstaalindustrie Software voor de wapeningsstaalindustrie 1. Beschrijving is een programma voor de planning, sturing en beheersing van het productieproces in buigcentrales en prefabfabrieken. Het maakt het beheer van stamgegevens

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Project: NAUTILUS Werkdocument: RIKZ/OS-98.145X Ministerie van Verkeer en Waterstaat In opdracht van: Directie Noordzee Directie Zuid-Holland

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)}

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)} Kringnet Vereffening Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Vereffening. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om te laten

Nadere informatie

SINUTRAIN. SINUMERIK Trainings- en programmeersoftware voor PC. Overzicht Oktober 2008. Geldig 1/10/2008-30/9/2009

SINUTRAIN. SINUMERIK Trainings- en programmeersoftware voor PC. Overzicht Oktober 2008. Geldig 1/10/2008-30/9/2009 SINUTRAIN SINUMERIK Trainings- en programmeersoftware voor PC Overzicht Oktober 2008 Geldig 1/10/2008-30/9/2009 Copyright Siemens 2008. All rights reserved. SINUTRAIN Besturingsidentieke software voor

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

SCHEEPSKARAKTERISTIEKEN VAN NIEUWE GROTE SCHEPEN

SCHEEPSKARAKTERISTIEKEN VAN NIEUWE GROTE SCHEPEN SCHEEPSKARAKTERISTIEKEN VAN NIEUWE GROTE SCHEPEN Rapport Rapport Nr. : 2432.6/2 Datum : 1 februari 21 Paraaf Management : M A R I N P.O. Box 28 67 AA Wageningen The Netherlands T +31 317 47 99 11 F +31

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1500 Voorraad Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module uitleg... 3 1.1Doel...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

Voorgeslacht rapport generator

Voorgeslacht rapport generator Beschrijving Voorgeslacht rapport generator versie 3.5 (16 mei 2006) auteur:berend Meijer De voorgeslacht rapport generator is een sjabloon voor gebruik met het genealogie-programma Aldfaer (www.aldfaer.nl).

Nadere informatie

Importeren van grids uit de WADI database

Importeren van grids uit de WADI database Importeren van grids uit de WADI database Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ S O F T W A R E S O L U T I O N S Versies: Versie

Nadere informatie

Bijlage II: Documentatie

Bijlage II: Documentatie RWS BEDRIJFSINFORMATIE Bijlage II: Documentatie Datum 13 februari 2017 Status Definitief RWS BEDRIJFSINFORMATIE CONCEPT Bijlage II: Documentatie 13 februari 2017 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB.

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. BOOM-SafetyCalc BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. Deze presentatie wordt ter inzage aangeboden, niets uit deze presentatie mag zonder toestemming

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

Starters Handleiding DuboCalc Project versie 4.0 21 juni 2015. DuboCalc Project 4.0 StartersHandleiding

Starters Handleiding DuboCalc Project versie 4.0 21 juni 2015. DuboCalc Project 4.0 StartersHandleiding Starters Handleiding DuboCalc Project versie 4.0 21 juni 2015 DuboCalc Project 4.0 StartersHandleiding Inhoud 1 Aan de slag met DuboCalc Project... 5 1.1 Wat is DuboCalc Project?... 5 1.2 Starten van

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Meetapparaat voor druk- en trekkracht van de serie PCE-FB Krachtmeter voor het meten van trek- en drukkracht / intern geheugen / mini SD kaart / grafisch display / grenswaarde meting / piekwaarde functie

Nadere informatie

Handleiding: inlezen WESP data

Handleiding: inlezen WESP data Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl Handleiding: inlezen WESP data Datum Versie 1: 18 Mei 2004 Versie 2: 25 Mei 2004 Modelit KvK Rotterdam

Nadere informatie

AGS2 in Sprinter 2000

AGS2 in Sprinter 2000 AGS2 in Sprinter 2000 Overgang Sagitta Invoer naar AGS2 Versie 1.1 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

CORBO Organisatie, Advies en Expertise B.V. Rollenremmentestbank VS Tweeplaatsremmentestbank

CORBO Organisatie, Advies en Expertise B.V. Rollenremmentestbank VS Tweeplaatsremmentestbank Rollenremmentestbank VS Tweeplaatsremmentestbank Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Proces...4 2.1 Proces rollenremmentestbank in beeld...4 2.2 Proces tweeplaatsremmentestbank in beeld...5 2.3 Processtappen

Nadere informatie

Meten en experimenteren

Meten en experimenteren Meten en experimenteren Statistische verwerking van gegevens Een korte inleiding 5 oktober 007 Catherine De Clercq Statistische verwerking van gegevens Kursus statistiek voor fysici door Jorgen D Hondt

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

RSLigR 3.00. Programma voor t berekenen van betonplaten, betonbalken en de systeemvloeren volgen Eurocode 2 en VBC 92: - Traditioneel/Voorgespannen:

RSLigR 3.00. Programma voor t berekenen van betonplaten, betonbalken en de systeemvloeren volgen Eurocode 2 en VBC 92: - Traditioneel/Voorgespannen: RSLigR 3.00 Programma voor t berekenen van betonplaten, betonbalken en de systeemvloeren volgen Eurocode 2 en VBC 92: - Traditioneel/Voorgespannen: - Breedplaat vloer - Kanaalplaat vloer - Ribben vloer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Het belang van het ontwerp en het gebruik van templates

Het belang van het ontwerp en het gebruik van templates 1 1.1 Inleiding Een van de belangrijkste redenen voor mensen om meer inzicht te willen hebben in gevorderde Excel technieken is om in staat te zijn projecten sneller en efficiënter te voltooien. Het is

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE Tentamen Computers bij fysische experimenten (3BB20) op dinsdag 25 oktober 2005 Het tentamen duurt 90 minuten en wordt gemaakt zonder

Nadere informatie

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat

Nadere informatie

Teamhandleiding DOMjudge (versie 2.2.0muKP) 31 mei 2008

Teamhandleiding DOMjudge (versie 2.2.0muKP) 31 mei 2008 judge Teamhandleiding DOMjudge (versie..0mukp) 31 mei 008 /\ DOM DOM judge Inhoudsopgave 1 Inleiding Samenvatting.1 Inlezen en wegschrijven............................... Insturen van oplossingen...............................3

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Versie 1.0 2 november 2015 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Invoeren beschikkingsgegevens 3 2.1 Een toekenningsbericht maken 3 2.1.1 Voorbeeld van een complete

Nadere informatie

In het voorgaande artikel werd aangegeven hoe de vaste verdeling van cijfers in getallen, zoals deze voortvloeit

In het voorgaande artikel werd aangegeven hoe de vaste verdeling van cijfers in getallen, zoals deze voortvloeit ADMINISTRATIE Cijferanalyse met behulp van Benford s Law (2) HET LIJKT INGEWIKKELDER DAN HET IS In het voorgaande artikel werd aangegeven hoe de vaste verdeling van cijfers in getallen, zoals deze voortvloeit

Nadere informatie

Tutorial. Versie 4.3. Grontmij Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

Tutorial. Versie 4.3. Grontmij Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden Tutorial Versie 4.3 Grontmij Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden Handelsnamen Alle handelsnamen en productnamen die in dit document worden genoemd zijn handelsnamen of geregistreerde handelsnamen

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur Kengetallen E-5 MPR-Kwaliteit Inleiding Via Melkproductieregistratie (MPR) worden gegevens over de melk-, vet en eiwitproductie van de veestapel verzameld. Deze gegevens zijn de basis van managementinformatie

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Case Simulink EE4- Building a SSV - Team PM1 21 maart 2014

Case Simulink EE4- Building a SSV - Team PM1 21 maart 2014 Case Simulink EE4- Building a SSV - Team PM1 21 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Figurenlijst... 1 Inleiding... 2 Gedrag van het zonnepaneel gekoppeld aan een weerstand... 2 Gedrag van de DC-motor

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

Explorer R4 Rivier Radar

Explorer R4 Rivier Radar Alewijnse Explorer R4 Rivier Radar Explorer R4 Rivier Radar De nieuwe generatie binnenvaartradar Digitale techniek 22 beeldscherm met Multi-Menu Mini conning AIS weergave IVP - Intelligent Video Processing

Nadere informatie

CONFIDENTIEEL. EIB-RPT-880076 3 van 12. Samenvatting

CONFIDENTIEEL. EIB-RPT-880076 3 van 12. Samenvatting EIB-RPT-880076 3 van 12 Samenvatting Inleiding Dit rapport beschrijft de prototypekeuring van de SDUMJGA stemmachine RS- Vote. De RS-Vote stemmachine is bedoeld voor elektronisch gefaseerd stemmen en is

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

Examen PC 2 Financiële Rekenkunde

Examen PC 2 Financiële Rekenkunde Examen PC 2 Financiële Rekenkunde Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 8 Vak : Financiële Rekenkunde Datum : 18 december 2014 Tijd : 14.00 15.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Gebruik van de Duurzame Tool Als de tool geopend wordt moet de beveiliging worden uitgezet. Handleiding 1/10. Inbo Van. Aan

Gebruik van de Duurzame Tool Als de tool geopend wordt moet de beveiliging worden uitgezet. Handleiding 1/10. Inbo Van. Aan Aan Inbo Van Matti Boeschoten Datum 31 mei 2010 Handleiding Handleiding Geachte gebruiker Welkom bij de DuurzameTtool. Deze tool is als afstudeer opdracht door Matti Boeschoten onder begeleiding van Inbo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GAIK Online - Lamineerder Versie: 3.0 Versiedatum: 29 juli 2011 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0796d Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: - Url voor inloggen opgenomen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey Versie: 2.0.0 Datum: 16-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek aanmaken...

Nadere informatie

Let op: Een dossier waar geen enkel profiel is toegekend zal ALTIJD gevonden worden, anders zou het als het ware verloren raken.

Let op: Een dossier waar geen enkel profiel is toegekend zal ALTIJD gevonden worden, anders zou het als het ware verloren raken. 6.11 Speciale Dossier Gegevensvelden 6.11.1 Dossier-Profielen In Facts! Kunnen door middel van profielen bepaalde tabelwaarden onzichtbaar worden gemaakt voor gebruikers. Het gebruik van profielen voor

Nadere informatie

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding)

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding) De bepaling van de positie van een onderwatervoertuig (inleiding) juli 2006 Bepaling positie van een onderwatervoertuig. Inleiding: Het volgen van onderwatervoertuigen (submersibles, ROV s etc) was in

Nadere informatie

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9 25 november 2016 In dit document staan de wijzigingen vanaf versie 2.5 tot en met versie 2.9. Algemeen Licentie informatie Wanneer vanuit het Documentatie menu gekozen

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010 6. Query s, macro s en rapporten In dit hoofdstuk zetten we de puntjes op de i. Alle processen zullen in de aangemaakte formulieren met de gebruikersmenu s van de secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris,

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn voor Windows V1.2.4 d.d. 1 November 2003 pagina 1 Inleiding Na vele jaren te hebben gewerkt met Poeltuyn voor Dos wordt nu met trots ons nieuwe Poeltuyn

Nadere informatie

Programmeerprocedure - Eerste scherm

Programmeerprocedure - Eerste scherm SAGASAFE Gebruiksaanwijzingen voor de serie DCP Versie 7.0 U kunt tijdens de programmeerprocedure de functiecode opnieuw instellen. Hoe u de hotelkluis moet gebruiken en programmeren: lees zorgvuldig de

Nadere informatie

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE & automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe werkt het?... 4 2.1 d-basics Creditline... 5 2.2 d-basics RAM... 6 3 De analyses van

Nadere informatie

SapaTechnic V4. Klantenhandleiding

SapaTechnic V4. Klantenhandleiding SapaTechnic V4 Klantenhandleiding 1. Het loginscherm Uw emailadres waarmee u bent geregistreerd op SapaTechnic Uw paswoord die u hebt opgegeven bij het registeren U kan ervoor kiezen om uw gegevens op

Nadere informatie

Deel 2 S7 Graph Ont4 - GA3

Deel 2 S7 Graph Ont4 - GA3 Deel 2 S7 Graph Ont4 - GA3 Deel 2 : Graph 09/05 1 Wanneer er in een installatie een sequentiële beweging geprogrammeerd moet worden is het interessant om gebruik te maken van S7 Graph. De progammastructuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 1

Inhoudsopgave. Pagina 1 Inhoudsopgave XLS/CSV Configurator...2 Algemeen...2 Schermindeling...3 De mapping...4 Selectoren...5 Letterlijke waarden...5 Kolomreferenties...5 Meerdere velden...6 Functies...6 substr Pak een gedeelte

Nadere informatie

Scoreformulier, normtabellen en computerprogramma 163

Scoreformulier, normtabellen en computerprogramma 163 Scoreformulier, normtabellen en computerprogramma 163 programma te gebruiken. Met het programma wordt de berekening van de genormeerde totaalscore, de referentieleeftijd, en de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid,

Nadere informatie

Handleiding LRD-Raadpleegmodule (versie 3.4)

Handleiding LRD-Raadpleegmodule (versie 3.4) 1/13 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 WERKING WEB-INTERFACE... 3 2.1 Opstarten van de LRD-module... 3 2.2 Functies LRD-module... 4 2.3 Bevragen... 5 2.4 Instellingen... 10 2.5 Logging... 12 2.6 Opschonen

Nadere informatie

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer DAGBER6 Installatieplan

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

Algemene en vakspecifieke regels bij de correctie digitale CE s BB en KB 2017 in Facet

Algemene en vakspecifieke regels bij de correctie digitale CE s BB en KB 2017 in Facet Algemene en vakspecifieke regels bij de correctie digitale CE s BB en KB 2017 in Facet Voor de digitale centrale examens BB en KB zijn de algemene correctievoorschriften enigszins aangepast ten opzichte

Nadere informatie

GPS repeater. Inleiding

GPS repeater. Inleiding NASA GPS repeater Inleiding De Clipper GPS repeater wordt geleverd met 10 meter kabel, een 9 pins RS 232 connector en een 12 Volt voedingkabel. Het apparaat neemt gegevens over zoals verzonden door een

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie