Doc Nr: OVO81.10/02 Datum: 30/08/95. Versie 1.1 Datum van wijziging: 13/11/95 SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doc Nr: OVO81.10/02 Datum: 30/08/95. Versie 1.1 Datum van wijziging: 13/11/95 SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION."

Transcriptie

1 Doc Nr: OVO81.10/02 Datum: 30/08/95 Versie 1.1 Datum van wijziging: 13/11/95 SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION van het programma ter beoordeling van manoeuvreereigenschappen van binnenvaartschepen PROJECT NO: OV081 In opdracht van: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer door: R.C. Schoon Copyright: MSCN b.v

2 HERZIENE UITGAVES Datum Naam Versie Reden van herziene uitgave R.C. Schoon R.C. Schoon 31/10/95 R.C. Schoon 0.1 Draft versie 1.o Interne review 1.1 AVV review Versie 1.l

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE iii 1 Overzicht Inleiding Document overzicht Referenties Toegepaste Documenten Gerefereerde Documenten Gerefereerde Software... 3 Technische eisen Externe Interfaces Verwerkingseisen interne Interfaces Data elementen Aanpassingseisen Installatie afhankelijke data Operationele parameters Omvangs- en snelheidseisen Fysieke veiligheidseisen Gegevensgevoelige veiligheidseisen Ontwikkelings beperkingen Software kwaliteits factoren Eisen aan de gebruiker Traceren van eisen Kwaliteiteisen Kwalificatie methoden Speciale kwalificatie eisen Levering Notities Appendix A Layout menustructuren en uitvoer Versie 1.l

4 1 Overzicht 1.1 inleiding De manoeuvreereigenschappen van binnenvaartschepen en duwcombinaties worden nu kwalitatief beoordeeld. Er wordt naar gestreefd om te komen tot kwantitatieve maatstaven, waarmee het manoeuvreervermogen van een individueel schip wordt getoetst. Voor deze toetsing moet een zo universeel mogelijke en betrouwbare manoeuvreerproef worden ontwikkeld. Als resultaat van een eerder onderzoek [TD41 is voorgesteld om een gierproef uit te voeren, waarbij een giersnelheid wordt opgebouwd en gestut. Hierbij zijn de uitwijkingen uit de oorspronkelijke baan slechts klein. Dit maakt de proef geschikt voor uitvoering op beperkt water. Uitkomsten van deze proef worden in kentallen vastgelegd en met die kentallen wordt een standaard uitwijkmanoeuvre gesimuleerd. De resultaten van die simulatie worden als maat voor de manoeuvreerbaarheid van het schip gebruikt. Als resultaat van de eerste fase van dit onderzoek ftd31 is een aantal suggesties gedaan voor wijziging van de proefuitvoering, aanvulling van het kentallenmodel en verbetering van de verwerkingsmethode. In aansluiting op de eerste fase is reeds een start gemaakt met de verbetering van de verwerkingsmethode, waarbij is aangetoond dat een grotendeels automatische verwerking van de gemeten signalen haalbaar is. De automatische verwerking wordt uitgevoerd door een analyseprogramma dat wordt ingezet op het moment dat de periodieke meetregistraties in een bestand zijn vastgelegd. Voor de analyse worden door het programma achtereenvolgens de volgende acties uitgevoerd: - het inlezen van geregistreerde meetgegevens - het testen op het ontbreken van meetgegevens - het beoordelen van de betrouwbaarheid van de meetgegevens - het bepalen van de dimensieloze manoeuvreer coëfficienten (kentallen) - het simuleren van een uitwijkmanoeuvre aan de hand van de dimensieloze manoeuvreer coëfficienten - het presenteren en opslaan van het resultaat van de simulatie De eisen die gesteld worden aan het analyse programma worden, worden in deze Software Requirements Specification (SRS) en maken onderdeel uit van een nieuwe methode om de manoeuvreereigenschappen van binnenvaartschepen en duwvaartcombinaties te beoordelen. De uitwerking van het kentallenmodel en de verwerkingsmethode is parallel aan de specificatie van het analyseprogramma uitgevoerd en separaat gerapporteerd ITD31. Versie 1.1

5 1.2 Document overzicht Dit Software Requirements Specification document specificeert de eisen waaraan het analyse programma dient te voldoen. Het document is geschreven in het nederlands op verzoek van de opdrachtgever met uitzondering van engelse termen waarvan een vertaling in het nederlands de leesbaarheid niet ten goede komt. Het document is als volgt ingedeeld, zoals beschreven in [GD1 1: Hoofdstuk 1 - Beschrijft het overzicht van het document. Hoofdstuk 2 - Geeft een lijst van gerefereerde documenten. Hoofdstuk 3 - Specificeert de eisen die betrekking hebben op het analyse programma. Hoodfstuk 4 - Specificeert de te gebruiken kwalificatie methoden om te verzekeren dat de eisen, waaraan het analyse programma moet voldoen, gehaald worden. Hoofdstuk 5 - Definieert de eisen waaraan de werkomgeving moet voldoen. Hoofdstuk 6 - Geeft globale informatie die als hulp kan dienen voor het lezen van dit document. Versie

6 2 Referenties De volgende documenten vormen een onderdeel van deze specificatie en dienen als uitbreiding op dit document. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de volgende twee soorten referenties: - toegepaste documenten : Dit zijn alle documenten waaruit eisen, waaraan het analyse programma moet voldoen, zijn overgenomen. - gerefereerde documenten : Dit zijn alle overige documenten. 2.1 Toegepaste Documenten [TDI 1 Titel : Nummer : Datum : Uitgever : [TD21 Titel : Nummer : Datum : Uitgever : ITD31 Titel : Nummer : Datum : Uitgever : itd41 Titel : Nummer : Datum : Uitgever : Nieuwe manoeuvreereisen voor de Rijn, le fase OVO62.1 O/Ol 21/03/95 MSCN, Wageningen RWS Meetset Vaargedrag Schepen, Technisch Handboek / /10/94 van Rietschoten & Houwens Technology Nieuwe manoeuvreereisen voor de Rijn, Beschrijving giersnelheidsproef en uitwijkmanoeuvre OVO81.lO/Ol 13/11/95 MSCN, Wageningen Nadere Uitwerking van Theoretische Achtergrond en Onderbreking van de Manoeuvreerproef Nieuwe Stijl. ODOI 9-2 MSCN, Wageningen 2.2 Gerefereerde Documenten IGDI 1 Titel : Military Standard defense system software development Nummer : DOD-STD-2 167A Datum : Uitgever : Department of Defense, Washington 2.3 Gerefereerde Software ISWI 1 Titel : BSAN, BoegSchroef ANalyse programma Versie : Datum : juli 1994 Versie

7 EW21 Titel Versie Datum : CORR, CORRectie programma t.b.v. het corrigeren van aan boord gemeten DGPS posities. : 1.3 : Versie 1.l -4-

8 3 Technische eisen In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de technische eisen waaraan het analyse programma zal moeten voldoen. In elke paragraaf zal waar nodig verklaard worden op welke aspect de software nader bekeken wordt. De indeling van de paragrafen is als volgt: 3.1 Externe interfaces 3.2 Verwerkingseisen 3.3 Interne interfaces 3.4 Data elementen 3.5 t/m 3.12 beschrijft welke gegevensstromen, van buiten het programma naar binnen gaan (invoer 1 en welke gegevensstromen naar buiten komen (uitvoer). maakt een onderverdeling van deelbewerkingen binnen het analyse programma die afzonderlijk te testen zijn. Van elke deelbewerking wordt aangegeven uit welke acties deze deelbewerking bestaat. beschrijft de gegevensstromen die er binnen het analyse programma van de ene (groep) deelbewerking naar de andere (groep) deelbewerking gaat. beschrijft een specificatie van elke gegevensstroom, die in paragraaf 3.1 en 3.3 is benoemd. beschrijven allerlei eisen die gesteld worden aan de werkomgeving waarin het analyse programma gaat functioneren en aan de software om in de werkomgeving waarin het geplaatst wordt te kunnen functioneren. 3.1 Externe Interfaces In deze paragraaf worden alle gegevensstromen benoemd die belangrijk zijn voor het analyse programma. Dit zijn zowel invoer- als uitvoergegevensstromen of een combinatie hiervan. In het onderstaande figuur zijn alle externe interfaces van het analyse programma Analysis of Manoeuvring Characteristics of Inland Ships IAMCIS) grafisch weergegeven. De richting van de pijlen geeft de richting van de informatiestroom aan. De gestippelde pijlen geven aan dat deze informatie van anderere systemen of programma s komt of dat deze gegevens met de hand zijn ingevoerd. In het geval van het analyse programma bestaan de externe interfaces alleen uit bestanden, die al dan niet gelezen en/of geschreven kunnen worden. De specificaties van de gegevensstromen zijn beschreven in paragraaf 3.4. De specificatie van een gegevensstroom kan gevonden worden m.b.v de identificatie die in het figuur voorkomt. Versie 1.l -5-

9 IF Ir---- AMCIS/EI/O5 l meet gegevens b&akda 1 Analyse programma AMCIS iguur 1 Externe interface analyse programma AMCIS 3.2 Verwerkingseisen Voor het bepalen van de verwerkingeisen is het eerst nodig een overzicht te maken van de acties die uitgevoerd moeten worden om een analyse of een correctie uit te voeren. Voor het analyseren van meetgegevens zullen de volgende acties worden uitgevoerd: - het inlezen van een of meerdere (gecorrigeerde) meetgegevensbestanden - het inlezen van een besturingsbestand - het herkennen van een afzonderlijke proef uit een reeks proeven, die afkomstig zijn uit Ben meetgegevensbestand. - het per proef testen op en interpoleren van ontbrekende meetgegevens van een bepaald tijdstip. - het per proef testen op inconsistenties van meetgegevens waardoor er geen uitkomst berekend kan worden of waardoor de uitkomst niet betrouwbaar is (N.B. deze testen kunnen onderdeel zijn van de 3 volgende bewerkingen). - het per proef voorbewerken van meetgegevens t.b.v. de analyse - het per proef bepalen van roeromslagpunten - het per proef berekenen van manoeuvreercoëfficienten (kentallen). - het per proef simuleren van een uitwijkmanoeuvre. - het presenteren van de analyse uitkomsten op beeldscherm of printer. - het wegschrijven van de analyse (tussen)resultaten naar een bestand. Versie 1.l -6-

10 Voor het corrigeren van de DGPS posities van een meetgegevensbestand zullen de volgende acties worden uitgevoerd: - het inlezen van een meetgegevensbestand - het inlezen van een niet gecomprimeerd TRAJECTO-bestand - het corrigeren van de DGPS posities - het wegschrijven van een gecorrigeerd meetgegevensbestand. In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke eisen omschreven waaraan de werking van het analyse programma moet beantwoorden. Van elke afzonderlijk eis wordt beschreven welke acties, moeten worden verwezenlijkt en waarop dat gedeelte wordt getest in de acceptatietest. Elke eis heeft een identificatie. Elke identificatie wordt als volgt opgebouwd: - Cap AMCIS, waarbij Cap een afkorting van het engelse woord Capability is en AMCIS de afkorting van de engelse naam van het analyse programma. - IN, OUT, 10 of EX. IN van Input, OUT van Output, 10 een combrnatre van Input en Output en EX van executie. - een 2-cijferig volgnummer De verschillende delen zijn gescheiden met een schuine streep. De eisen die in onderstaande paragrafen beschreven worden vormen de enige basis voor het opstellen van de testen die beschreven worden in het Software Test Document (STD). Aan de hand van de resultaten van de uit te voeren testen die in het STD beschreven zijn zal de software geaccepteerd worden. Dit geeft het belang aan van de volledigheid en eenduidigheid van de definitie van de eisen. Aan indrukken die verkregen zijn aan andere tekstgedeeltes in dit document kunnen geen rechten worden ontleend Cap AMCIS/lO/Ol Lezen en schrijven Meetgegevens Voor het analyseren enlof corrigeren van de meetgegevens dient een meetgegevensbestand ingelezen te kunnen worden. Tevens dient na het corrigeren van de DGPS posities van meetgegevens, een gecorrigeerde meetgegevensbestand aangemaakt en weggeschreven te kunnen worden. Bij een offline verwerking moet het mogelijk zijn in een keer meerdere meetgegevensbestanden in te lezen en te analyseren. De namen van de in te lezen en te verwerken meetgegevensbestanden worden d.m.v. een gebruikersvriendelijke grafische user interface opgevraagd. Wanneer een meetgegevensbestand niet aanwezig is wordt dit direct na Invoer gemeld. Bij een online verwerking wordt de bestandsnaam van het meetgegevens bestand door het meetprogramma doorgegeven Cap AMCIS/l0/02 Lezen en schrijven Besturingsgegevens Voor het uitvoeren van een analyse zal een besturingsbestand ingelezen dienen te worden waarin specifieke scheeps- en verwerkingsgegevens staan om de aangeboden meetgegevens te kunnen bewerken en analyseren. De gegevens moeten vooraf ingevoerd zijn d.m.v. een gebruikervriendelijke grafische user interface. De naam van het besturingsgegevensbestand is BESTUUR.GEG. Versie 1.l -7-

11 3.2.3 Cap AMCISIINIOl Inlezen Meetgegevensbestandsnaam Voor het online analyseren van de laatste proef zal het meetprogramma de bestandsnaam van de meetgegevens in het bestand MEETGEG.NAM wegschrijven, zodat het analyse programma weet uit welke meetgegevensbestand de laatste proef geanalyseerd moet worden Cap AMCISIIN102 Inlezen TRAJECTO-bestand Voor het corrigeren van DGPS posities uit een meetgegevensbestand, dient een zogenaamd TRAJECTO-bestand ingelezen te kunnen worden. Een TRAJECTO-bestand bevat tijdstippen en verbeterde GPS posities die geregistreerd zijn met een hogere sample frequentie dan aan boord Cap AMCISIEXIOI Corrigeren DGPS posities Na het inlezen van een meetgegevensbestand en een TRAJECTO-bestand moeten correcties op de DGPS posities van de meetgegevens worden uitgevoerd. Bij elk tijdstip in het meetgegevensbestand worden in het TRAJECTO-bestand twee zo dicht mogelijk omsluitende tijdstippen gezocht. Door het interpoleren van de bij de gevonden tijdstippen behorende GPS posities uit het TRAJECTO-bestand wordt de DGPS positie van het meetgegevensbestand aangepast. Het gecorrigeerde meetgegevensbestand wordt daarna onder dezelfde naam als het meetgegevensbestand weggeschreven met de extensie.cor. Het corrigeren van de DGPS posities gebeurt door het integreren van het programma CORR KSW21 in het analyse programma. Het programma CORR is door de opdrachtgever aangeleverd Cap AMCISIEX102 Herkenning van aanvang proef in reeks proeven Aangezien er een analyse wordt uitgevoerd per giersnelheidsproef, zal uit een reeks proeven, elke proef afzonderlijk gedestilleerd dienen te worden. De aanvang van een nieuwe proef wordt bepaald aan de hand van het eerste tijdstip dat volgt op het ontbreken van meerdere achtereenvolgende tijdstippen in het meetgegevensbestand Cap AMCISIEX103 Test op ontbrekende meetgegevens Bij het ontbreken van meetgegevens van een bepaald tijdstip dient de analyse uitgevoerd te worden na interpolatie van de meetgegevens van het ontbrekende tijdstip. Wel dient bij het presenteren van de analyse resultaten een vermelding opgenomen te worden hoeveel interpolaties hebben plaatsgevonden Cap AMCISIEX104 Test op inconsistenties meetgegevens De testen op inconsistenties in de meetgegevens die uitgevoerd dienen te worden zijn beschreven in ftd31. Bij elke test wordt aangegeven of de analyse kan worden voortgezet en zo ja in welke mate de betrouwbaarheid van de uitkomsten afneemt. De volgende testen worden uitgevoerd: - het bepalen van de betrouwbaarheid van de DGPS metingen - het bepalen of het toerental constant gebleven is Versie

12 - het bepalen of het roerhoeksignaal geschikt is voor verwerking - het bepalen of de langssnelheid constant gebleven is - het bepalen of de dwarssnelheid geschikt is voor verwerking - het bepalen of de giersnelheid geschikt is voor verwerking - het testen op verschillen tussen de gemeten en berekende giersnelheid Deze testen kunnen worden uitgevoerd in verschillende stadia van de verwerking Cap AMCISIEXl05 Voorbewerken meetgegevens Voor het analyseren van de meetgegevens wordt voor elk tijdstip de snelheid in langsrichting en dwarsrichting van het schip gebruikt. Daarnaast is een schatting van de giersnelheid nodig voor een vergelijking met de gemeten giersnelheid. Deze drie gegevens worden bepaald op basis van de DGPS posities. De meetgegevens die nodig zijn voor de analyse zullen op dezelfde wijze als in het BSAN analyse programma [SWII bewerkt worden, waarna een set met voorbewerkte meetgegevens is ontstaan voor gebruik in de analyse. Een gedeelte van het huidige BSAN programma zal in het analyse programma geïntegreerd worden Cap AMCISIEXIOG Bepalen tijdstippen roeromslagpunten Voor de analyse is het van belang om het tijdstip te bepalen waarop de giersnelheid wordt opgebouwd en het tijdstip waarop tegenroer wordt gegeven. Deze tijdstippen worden op een analytische manier bepaald. De snelheid waarmee deze tijdstip worden bepaald kan worden verhoogd als een initiële waarde van een van de tijdstippen bekend is en verder verhoogd wanneer de initiële waarden van beide tijdstippen bekend zijn. Door het opnemen van een extra code in de uitvoer van het meetprogramma is het mogelijk aan te geven op welk tijdstip het roeromslagpunt ongeveer is geweest. Het meetprogramma dient dan de mogelijkheid te bieden om met het behulp van een functietoets de gebruiker de tijdstippen te laten in voeren. Voordat de tijdstippen van de roeromslagpunten analytisch bepaald worden, schat het analyse programma de initiele roerhoek. Nadat bovenstaande tijdstippen gevonden zijn worden de initiële langssnelheid, dwarssnelheid en giersnelheid geschat op basis van het meetgegevensbestand. Tegelijkertijd met het bepalen van de roeromslagtijdstippen worden de gebruikte roerhoeken en de roerlegsnelheid bepaald. Het ontbreken van de initiële waarden voor de roeromslagtijdstippen in het logboekbestand resulteert in een groter aantal iteratiestappen tijdens de bepaling van de roeromslagtijdstippen Cap AMCISIEX107 Berekenen dimensieloze manoeuvreercoëfficienten (kentallen) De dimensieloze manoeuvreercoëfficienten, ook wel kentallen genoemd, worden berekend met behulp van de voorbewerkte meetgegevens. De dimensieloze manoeuvreer coëfficienten, die gebruikt worden voor het uitvoeren van een simulatie van een uitwijkmanoeuvre, dienen berekend te worden op de wijze zoals deze beschreven is in ITD31. Versie 1.l -9-

13 Cap AMCIS/EX/08 Simuleren uitwijkmanoeuvre Met behulp van de berekende dimensieloze parameters wordt een simulatie van een uitwijkmanoeuvre uitgevoerd. De formules die gebruikt worden voor het uitvoeren voor de simulatie van de uitwijkmanoeuvres worden zijn beschreven in ftd Cap AMCIS/OUT/O1 Presenteren analyse resultaten op beeldscherm Na het analyseren van de meetgegevens dienen op verzoek de uitkomsten op een overzichtelijke manier op het beeldscherm getoond te kunnen worden. Voor een online verwerking aan boord krijgt de meetleider de volgende gemeten signalen en voorbewerkte gegevens (eindresultaat BSAN) grafisch gepresenteerd: - roerhoek - toerental - koershoek - giersnelheid - windsnelheid - windrichting - langssnelheid - dwarssnelheid en daarnaast de numerieke waarden voor: - de nauwkeurigheid van de DGPS posities - het aantal interpolaties Voor een online verwerking aan boord krijgt de scheepvaartinspectie de kentallen (inclusief regressiecoëfficienten) en de volgende resultaten van de uitwijkmanoeuvre (grafisch) gepresenteerd: - roeromslagtijdstip opbouw giersnelheid uitwijkmanoeuvre (SI - roeromslagtijdstip tegenroer uitwijkmanoeuvre (SI - tijdstip einde uitwijkmanoeuvre (SI - uitwijklengte (m) - uitwijkbreedte (ml - overshoot uitwijkbreedte (m) - gerealiseerde koershoek einde uitwijkmanoeuvre (graden) - gerealiseerde dwarssnelheid einde uitwijkmanoeuvre (misi - gerealiseerde giersnelheid einde uitwijkmanoeuvre fgraden/minuut) Voor een offline verwerking dient de gebruiker voor presentatie een keus te maken uit de beschikbare gegevens Cap AMCISIOUTl02 Presenteren analyse resultaten op printer Na het analyseren van de meetgegevens dienen de uitkomsten op verzoek op de printer afgedrukt te kunnen worden. Voor een online verwerking aan boord krijgt de scheepvaartinspectie de kentallen (inclusief regressiecoëfficienten) en de resultaten van de uitwijkmanoeuvre afgedrukt. Voor een offline verwerking wordt de tabel met geselecteerde variabelen afgedrukt. Versie 1.l -lo-

14 Cap AMCISIOUT103 Opslaan van de analyse resultaten Na afloop van de analyse van de meetgegevens van een proef dienen de volgende (tussen)resultaten weggeschreven te worden naar een databestand voor bewerking achteraf: - &b - L - WS, - ws, - WSlnl - W%.x wr, - w - wr,,, - wr,., - tt, - tt, - %,il - %l,x - Cl - t,z - 4s - 4s - L" - 4n.x - u 0s - u SI - u mln - u W9.X - v Of - v s* - v ml" - v max - r 08 - r *s - r ml - r m.x - T,, - Tm - & ris, - C, - L - cre - Cr, - P. - PW - Pr. het begintijdstip van de proef (4 het eindtijdstip van de proef (4 gemiddelde van de windsnelheid gedurende de proef (misi spreiding van de windsnelheid gedurende de proef (misi minimum van de windsnelheid gedurende de proef (misi maximum van de windsnelheid gedurende de proef (misi gemiddelde van de windrichting gedurende de proef (graden) spreiding van de windrichting gedurende de proef (graden) minimum van de windrichting gedurende de proef (graden) maximum van de windrichting gedurende de proef (graden) gemiddelde van het toerental gedurende de proef (omwlmin) spreiding van het toerental gedurende de proef (omwlmin) minimum van het toerental gedurende de proef (omwlmin) maximum van het toerntal gedurende de proef (omwlmin) begintijdstip van het Interval voor het bepalen van de aanvangssituatie (4 eindtijdstip van het interval voor het bepalen van de aanvangssituatie (4 gemiddelde roerhoek aanvangssituatie (graden) spreiding roerhoek aanvangssituatie (graden) minimum roerhoek over het aanvangsinterval (graden) maximum roerhoek over het aanvangsinterval (graden) gemiddelde langssnelheid aanvangssituatie (misi spreiding langssnelheid aanvangssituatie (misi minimum langssnelheid over het aanvangsinterval (misi maximum langssnelheid over het aanvangsinterval (misi gemiddelde dwarssnelheid aanvangssituatie (misi spreiding dwarssnelheid aanvangssituatie (misi minimum dwarssnelheid over het aanvangsinterval (ml.9 maximum dwarssnelheid over het aanvangsinterval (m/si gemiddelde giersnelheid aanvangssituatie (gradenls) spreiding giersnelheid aanvangssituatie (gradenis minimum giersnelheid gedurende het aanvangsinterval (graden/4 maximum giersnelheid gedurende het aanvangsinterval (gradenls) roeromslagtijdstip opbouw giersnelheid giersnelheidsproef (SI roeromslagtijdstip tegenroer giersnelheidsproef (SI roerhoek opbouw giersnelheid giersnelheidsproef (graden) roerhoek tegenroer giersnelheidsproef (graden) berekende roerlegsnelheid giersnelheidsproef (graden14 kental voor opbouw dwarssnelheid kental voor afname dwarssnelheid kental voor opbouw giersnelheid kental voor afname giersnelheid regressiecoëfficient voor opbouw dwarssnelheid regressiecoefficient voor afname dwarssnelheid regressiecoëfficient voor opbouw giersnelheid regressiecoëfficient voor afname giersnelheid tijdstip waarop de maximale dwarssnelheid wordt bereikt (4 Versie 1.l -ll-

15 - Tve - Tvo - Tm - Tm - T,, - Tm - T, - UI - ub - uo - We - v e - r - i& - fout tijdstip waarop de maximale dwarssnelheid wordt bereikt (SI tijdsinterval van T,, tot het moment dat de dwarssnelheid weer nul is (SI tijdstip waarop de maximale giersnelheid word bereikt (SI tijdsinterval van T,, tot het moment dat de giersnelheid weer nul is (SI roeromslagtijdstip opbouw giersnelheid uitwijkmanoeuvre (SI roeromslagtijdstip tegenroer uitwijkmanoeuvre (SI tijdstip einde uitwijkmanoeuvre (SI uitwijklengte (m) uitwijkbreedte (ml overshoot uitwijkbreedte (ml gerealiseerde koershoek einde uitwijkmanoeuvre (graden) gerealiseerde dwarssnelheid einde uitwijkmanoeuvre (misi gerealiseerde giersnelheid einde uitwijkmanoeuvre (gradenlminuut) aantal geïnterpoleerde tijdstippen van de meetgegevens foutcode 3.3 Interne Interfaces In deze paragraaf worden de gegevensstromen beschreven die plaatsvinden tussen de verschillende gedeeltes binnen het analyse programma. In het onderstaande figuur worden alle interne interfaces binnen het analyse programma AMCIS grafische weergegeven, waarbij de richting van de pijl de richting van de informatiestroom aangeeft. De specificatie van de informatiestromen wordt beschreven in paragraaf 3.4. De specificatie van een gegevensstroom kan gevonden worden m.b.v de identificatie die in het figuur voorkomt. Figuur 2 Interne interfaces analyse programma AMCIS Versie 1.l - 12-

16 3.4 Data elementen Alle benoemde gegevensstromen uit paragraaf 3.1 en 3.3 worden in deze paragraaf gespecificeerd in zogenaamde data elementen. Elk data element kan worden opgedeeld in afzonderlijke gegevens. Alle data elementen die onderscheiden kunnen worden binnen het analyse programma kunnen worden onderverdeeld in interne en in externe interfaces. Verder zullen alle data elementen worden voorzien van een identificatie. De identificatie zal opgebouwd worden uit: - Data AMCIS - II of El, wat staat voor interne of externe interface - een 2-cijferig volgnummer. De verschillende delen zijn gescheiden met een schuine streep Interne interfaces Data AMCISIIIIOl Voorbewerkte gegevens Na het voorbewerken van de meetgegevens zullen een aantal gegevens komen te vervallen die niet nodig zijn voor de analyse of die gecombineerd worden en zullen er een aantal gegevens bijkomen die gecombineerd zijn of aan de hand van verschillende meetgegevens uitgerekend zijn. Het data formaat van de voorbewerkte manoeuvreer parameters is als volgt: - tijdstip fuummss) - kwaliteitsfactor ontvangst DGPS positie (0..9) - toerental 1 (omwlmin) - toerental 2 (omwlmin) - toerental 3 (omwlmin) - toerental 4 (omwlmin) - toerental 5 (omwlmin) - toerental 6 (omwlmin) - roerhoek 1 (graden) - roerhoek 2 (graden) - roerhoek 3 (graden) - roerhoek 4 (graden) - roerhoek 5 (graden) - roerhoek 6 (graden) - koers (rad) - langssnelheid u (misi - dwarssnelheid v (misi - gemeten giersnelheid (radis) - berekende giersnelheid (radis) - relatieve windsnelheid (mls) - relatieve windrichting (graden) Versie 1.l

17 3.4.2 Externe interfaces Data AMCISIEIIOl Geregistreerde meetgegevens Het analyse programma moet in staat zijn, een of meerdere (gecorrigeerde) meetgegevensbestanden, die elk een serie proeven bevat, in te kunnen lezen. Gecorrigeerde meetgegevensbestanden dienen opgeslagen te kunnen worden. Het data formaat van geregistreerde meetgegevens is globaal als volgt te omschrijven: - de omschrijving van de geregistreerde gegevens. Elke regel bevat slechts een omschrijving. - voor elke tijdstap een regel met de geregistreerde gegevens van dat tijdstip, waarbij de gegevens gescheiden worden door een komma. In de omschrijving is datum en tijd niet meegenomen omdat deze te allen tijde worden geregistreerd. Datum en tijd staan vooraan in de regel. Het aantal gegevens kan geconfigureerd worden met de software van de meetset en kan afhankelijk zijn van het aantal schroeven en roeren dat op een schip aanwezig is. Voor een meer gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar pagina 40 en verder, van het technisch handboek van de meetset ftd21. De aangeboden bestanden met geregistreerde, al dan niet gecorrigeerde, meetgegevens, moeten ingelezen kunnen worden door het reeds bestaande analyse programma BSAN [SWI Data AMCIS/El/02 Meetgegevens bestandnaam Via het bestand met de naam MEETGEG.NAM wordt de bestandnaam van de meetgegevens van het meetprogramma aan het analyse programma doorgegeven Data AMCISIEl103 Besturingsgegevens Voor het voorbewerken en analyseren van de geregistreerde meetgegevens zullen specifieke gegevens nodig zijn die slechts een maal voor een bepaald schip ingevoerd behoeven te worden en die voor elke analyse opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit bestand wordt met behulp van een gebruikersvriendelijke grafische user interface ingevoerd. De volgende gegevens dienen hierin opgenomen te worden: - scheepslengte (ml - scheepsbreedte (ml - lengte duwbakken (m) - breedte duwbakken (ml - schatting roerlegsnelheid (gradenis) - X positie DGPS antenne t.o.v achtersteven (ml, waarbij voorsteven positief - Y positie DGPS antenne t.o.v. kiel schip (ml, waarbij stuurboord positief - X positie COG t.o.v. achtersteven (ml, waarbij voorsteven positief, default 0.5 lengte - Y positie COG t.o.v. kiel (ml waarbij stuurboord positief, default 0.5 breedte - aantal punten regressielijn - uitwijkbreedte (ml - roerhoek uitwijkmanoeuvre (graden) - snelheid uitwijkmanoeuvre (kmlu) - roerhoek giersnelheidsproef (graden) Versie

18 - giersnelheid giersnelheidsproef (gradenlminuut) Data AMCISlEll04 Analyse resultaten Na de analyse worden de (tussen) resultaten van de verschillende analyses weggeschreven naar een bestand zodat het mogelijk is om in de toekomst statistische of andersoort bewerkingen op de analyse resultaten te laten uitvoeren. De gegevens zoals beschreven in paragraaf worden per uitkomst van een analyse in een databestand weggeschreven Data AMCISIElI05 GPS posities voor correcties Achteraf is het mogelijk aan de hand van een lijst tijdstippen en GPS posities, die door een tweede meetstation met een hogere sample frequentie zijn geregistreerd dan aan boord, correcties uit te laten voeren. De volgende gegevens worden per regel gevonden, gescheiden door een komma: - datum (dd mmm yyyy) - tijd (uu:mm:ss) - tienden van seconden (0.~1 - X positie RDM (xxxxxx.xx) - Y positie RDM (xxxxxx.xx) - onbekend (xxxx.x) - kwaliteitsfactor (x1 De laatste twee gegevens worden door het bestaande programma CORR niet gebruikt, De aangeboden TRAJECTO-bestanden met nauwkeurige GPS posities moeten door het reeds bestaande programma CORR kunnen worden ingelezen. De TRAJECTO-bestanden dienen voor verwerking gedecomprimeerd te zijn. 3.5 Aanpassingseisen De volgende eisen hebben niet direct betrekking op het analyse programma zelf maar meer op de werkomgeving waarin het analyse programma zal gaan functioneren Installatie afhankelijke data Er hoeft geen installatie afhankelijke data ingesteld te worden Operationele parameters Het analyse programma bevat geen instelbare operationele parameters anders dan die in de besturingsgegevens uit paragraaf zijn opgenomen. Versie 1.l -15-

19 3.6 Omvang+ en snelheidseisen Het analyse programma moet kunnen draaien op een draagbare PC, met Pentium 90 Mhz processor met voldoende geheugencapaciteit en schijfcapaciteit om alle test- en analysegegevens op te kunnen slaan. 3.7 Fysieke veiligheidseisen Er zijn geen specifieke fysieke veiligheidseisen gesteld aan de omgang met het analyse programma. 3.8 Gegevensgevoelige veiligheidseisen Er zijn geen specifieke eisen gesteld aan de omgang met de gegevens benodigd voor of geproduceerd door het analyse programma anders dan het betrachten van zorgvuldige omgang met de gegevens om fouten te voorkomen. 3.9 Ontwikkelings beperkingen Het analyse programma zal geprogrammeerd worden in C + + en gecompileerd moeten worden met een Microsoft Visual C-compiler Software kwaliteits factoren Er zijn geen speciale software kwaliteits factoren opgelegd anders dan beschreven in dit document. De software zal moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen die door het MSCN gehanteerd worden Eisen aan de gebruiker De eisen die worden gesteld aan de zorgvuldigheid van het registreren van gegevens zijn beschreven in [TDII Traceren van eisen Aangezien het analyse programma geen onderdeel uitmaakt van een groter systeem is dit niet van toepassing. Versie 1.l -16-

20 4 Kwaliteiteisen 4.1 Kwalificatie methoden In de onderstaande tabel wordt voor iedere eis aangegeven welke kwalificatie methode gebruikt gaat worden om het analyse programma te testen. De volgende kwalificatie methoden zijn mogelijk: - Demonstratie: de werking van een onderdeel van het programma wordt uitgevoerd op basis van waarneming, zonder gebruik te maken van speciale testapparatuur. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: - dat na het inlezen van een bestand de inhoud op het beeldscherm wordt gepresenteerd. - dat na het wegschrijven van een bestand de inhoud van het weggeschreven bestand m.b.v. een editor wordt bekeken. - dat invoer bestanden met de hand worden gemanipuleerd om te kijken of de tests worden uitgevoerd. - dat de tussenresultaten afgedrukt worden om te zien of de verwerkingen goed zijn uitgevoerd. - Analyse: de werking van een onderdeel van het programma wordt uitgevoerd op basis van analyse van uitkomsten aan de hand van ingevoerde waarden die met de hand zijn doorgerekend. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het afdrukken van de invoer- en uitvoerwaarden van een deelverwerking. - Inspectie: de werking van een onderdeel van het programma wordt uitgevoerd aan de hand van inspectie van code enlof documentatie. De testen die beschreven worden in het STD zullen opgesteld worden aan de hand van de hier aan de eisen toegekende kwalificatiemethoden. Eisomschrijving Identificatie Hoofdstuk 3 Paragraaf Kwalificatie methode unngsgegevens demonstratie Versie

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P.

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P. Document van de Sectie Transport & Planning 1. Rapportnummer VK 2004.002 3. Titel rapport FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding 5. Uitvoerend instituut Technische Universiteit Delft, Afdeling Transport & Planning

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Functionele Specificatie DuboCalc. Maart 2010

Functionele Specificatie DuboCalc. Maart 2010 Functionele Specificatie DuboCalc Maart 2010 DOCUMENT NUMMER : NWP0800100-FS VERSIE : 13.01 STATUS : Definitief DOCUMENT DATUM : Maart 2010 Deze Functionele Specificatie is het product van een projectteam,

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

1C13/ Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM

1C13/ Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM NAICAL SAFIY & EFFICIENCY Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Rapport nr.: 0V052.00102 Datum : Maart

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT OBSTAKEL. Geautomatiseerde obstakelverwerking luchthavens. rapportnr.

Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT OBSTAKEL. Geautomatiseerde obstakelverwerking luchthavens. rapportnr. Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT Geautomatiseerde obstakelverwerking luchthavens rapportnr. AGI-2005-GPMP-019 Versie 1.3 rapportnr. AGI-2005-GPMP-019 Status Definitief Samengesteld door

Nadere informatie

TRIP Handleiding. Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 531717. info@modelit.nl www.modelit.nl. Versies: Versie Datum Wijziging

TRIP Handleiding. Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 531717. info@modelit.nl www.modelit.nl. Versies: Versie Datum Wijziging Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 531717 info@modelit.nl www.modelit.nl TRIP Handleiding Online Benaming: Versies: Versie Datum Wijziging 2.00 29-12-2005 Revisie en uitbreiding

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Handleiding Risicoraming Versie 2.09

Handleiding Risicoraming Versie 2.09 Handleiding Risicoraming Versie 2.09 www.citgroup.nl Voorwoord Probabilistisch ramen met Risicoraming CIT-Group B.V. Risicoraming maakt het u mogelijk op eenvoudige wijze spreidingen en risico's op te

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ. Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014)

Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ. Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) Experts in Technisch Rekenwerk Postbus 260 2600 AG DELFT tel. 015-285 0125 fax. 015-285 0126 vortech@vortech.nl Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ Technisch Rapport TR01-06 versie

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Functioneel ontwerp GDH boezem

Functioneel ontwerp GDH boezem Functioneel ontwerp GDH boezem STOWA 11 april 2005 9P7504.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV COASTAL & RIVERS Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon (024) 360

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

NEV-RekenSysteem Technische beschrijving

NEV-RekenSysteem Technische beschrijving NEV-RekenSysteem Technische beschrijving C.H. Volkers ECN-E--06-042 November 2006 Verantwoording In het kader van project NEV-Instrumentarium (7.7753) wordt een beschrijving gemaakt van alle modellen binnen

Nadere informatie

handleiding digitale hulpmiddel Energie Verbruiks Analyse EVA

handleiding digitale hulpmiddel Energie Verbruiks Analyse EVA handleiding digitale hulpmiddel Energie Verbruiks Analyse EVA Versie 1.00 december 2008 Documentversie: 1.00 Datum bijgewerkt: 22 december 2008 Auteur: SenterNovem/MJA Copyright De software voor Energie

Nadere informatie

PDS2000. Applicatie Boraciet Opera. Versie 2.0.1. juni 2010. RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands

PDS2000. Applicatie Boraciet Opera. Versie 2.0.1. juni 2010. RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands Applicatie Boraciet Opera PDS2000 Versie 2.0.1 juni 2010 RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)10 245 15 00 www.reson.nl Modificatie Registratieblad Rev. Datum

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Versie: Definitief 1.0 Datum: 19-05-2010 20100519_PvE_GEOZET_v1.0.doc 1/92 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding...4 1.2 e-overheid voor Burgers...4

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Functionaliteitenbeschrijving TestVision

Functionaliteitenbeschrijving TestVision Functionaliteitenbeschrijving TestVision Teelen Kennismanagement DATUM september 2011 Inhoudsopgave 1. Wat is TestVision?... 1 1.1 Gebruikersvriendelijk toetssysteem... 1 1.2 Gestructureerde vragenbank...

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie