Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013"

Transcriptie

1 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

2 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat hier om een bedrag inclusief projectmatige verstrekkingen en betalingen in natura. Het bedrag is afkomstig uit extra onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand waarbij de bedragen volgens de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) zijn aangevuld met bedragen die niet via deze statistiek kunnen worden waargenomen. Het in 2013 uitgegeven bedrag is hoger dan dat in 2012, toen het op 348 miljoen uitkwam. In het onderzoek over 2013 is ook onderscheid gemaakt naar uitgaven per cluster; tien in totaal. Het grootste bedrag werd uitgegeven aan het cluster directe levensbehoeften : 144 miljoen. Voor twee clusters bleek het niet mogelijk het uitgegeven bedrag aan bijzondere bijstand te berekenen, omdat de kwaliteit van de schattingen niet betrouwbaar genoeg was. Het ging om de clusters overige kostensoorten en kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand. Vanwege dezelfde reden kon ook voor langdurigheidstoeslag het bedrag niet worden bepaald. Tijdens het onderzoek bleek ook dat van ongeveer een kwart van de gemeenten de bedragen die in de BUS waren opgenomen, te laag waren. Dit kwam door een fout in de gebruikte software. Bijzondere Bijstand

3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Uitkomsten 4 3. Uitvoering van het onderzoek 6 Bijlage. Vragenlijst extra uitvraag bijzondere bijstand 11 Bijzondere Bijstand

4 1. Inleiding Aanleiding onderzoek Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft informatie nodig over de uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand. In de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) worden echter niet alle uitgaven bijzondere bijstand geregistreerd. Uitgaven aan projectmatige verstrekkingen en/of betalingen in natura ontbreken in de BUS. In 2010, 2011, 2012 en 2013 is daarom een extra uitvraag gedaan bij gemeenten om het totale bedrag aan bijzondere bijstand uitgegeven in 2009, 2010, 2011 en 2012 volledig in kaart te brengen. SZW heeft te kennen gegeven ook te willen beschikken over het totale bedrag dat in 2013 aan bijzondere bijstand is verstrekt. Daarom is ook voor het verslagjaar 2013 een extra uitvraag uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de uitkomsten en de gehanteerde methode van dit onderzoek. Doel van het onderzoek In het Plan van aanpak is het doel van het onderzoek als volgt geformuleerd. Het doel van dit onderzoek is het publiceren van de totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2013, indien mogelijk opgesplitst naar cluster en langdurigheidstoeslag. Dit is nadrukkelijk inclusief de projectmatige verstrekkingen die niet worden waargenomen in de BUS. De tabel met de opsplitsing naar cluster kan alleen worden samengesteld als de respons groot genoeg is en als de variatie tussen gemeenten onderling klein genoeg is voor een statistisch verantwoorde ophoging voor de non-respons. 2. Uitkomsten Uit het onderzoek blijkt dat er in 2013 in totaal 374 miljoen euro door gemeenten aan bijzondere bijstand is uitgegeven. Zie staat 1. Dit bedrag is inclusief projectmatige verstrekkingen en betalingen in natura. Met ingang van het verslagjaar 2013 worden de uitgaven in het kader van de bijzondere bijstand ingedeeld in tien clusters. Deze clusters zijn in feite de hoofdkostensoorten waarnaar in voorgaande verslagjaren werd gedetailleerd. Het grootste bedrag werd uitgegeven aan het cluster directe levensbehoeften : 144 miljoen. Bij dit cluster is het verschil tussen de BUS en de extra uitvraag het grootst. Dit ligt in de lijn der verwachting aangezien er in dit cluster aanzienlijk meer geld omgaat dan in de andere clusters. Voor het verslagjaar 2013 zijn geen uitkomsten beschikbaar voor de kostensoort langdurigheidstoeslag, een onderdeel van het cluster directe levensbehoeften. Hetzelfde geldt voor de clusters overige kostensoorten en kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand. De reden hiervan is dat het niet mogelijk bleek om betrouwbare uitkomsten te schatten voor deze categorieën. De bedragen 2013 volgens de BUS zijn niet geschikt voor publicatie en zijn daarom niet opgenomen in dit rapport. Dit komt door een softwarefout in de programmatuur die door een deel van de gemeenten is gebruikt voor het afleiden van de bijzondere bijstand. Door de fout is het bedrag dat aan bijzondere bijstand is verstrekt te laag uitgekomen. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. Bijzondere Bijstand

5 Staat 1. Uitgaven bijzondere bijstand naar (hoofd)kostensoort, 2013 Kostensoort Bedragen extra uitvraag Bedragen BUS x mln euro Totaal uitgekeerd bedrag 374 x Cluster directe levensbehoeften 144 x w.o. langdurigheidstoeslag x x voorzieningen voor het huishouden 3 x voorzieningen voor wonen 60 x voorzieningen voor opvang 7 x kosten uit maatschappelijke zorg 29 x financiële transacties 69 x uitstroombevordering 28 x medische dienstverlening 9 x overige kostensoorten x x kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand x x In 2013 is er meer aan bijzondere bijstand uitgegeven dan in 2012, toen het totaalbedrag uitkwam op 348 miljoen. Ter vergelijking: in de jaren 2009 tot en met 2011 waren de totaalbedragen respectievelijk: 367, 412 en 375. Voor het totaal en de onderscheiden clusters zijn onzekerheidsmarges berekend. Dit is gedaan, omdat de uitkomsten van het onderzoek voor een deel zijn gebaseerd op een schatting. Deze schatting is uitgevoerd voor de gemeenten die niet hebben gerespondeerd op de extra uitvraag. Het blijkt dat de onzekerheidsmarges van de uiteindelijke uitkomsten klein zijn. Zie hiervoor staat 2. De grootste marge van 0,22 procent is berekend voor het totaalbedrag bijzondere bijstand. De getoonde marges moeten wel worden beschouwd als waarden die gelden voor het ideale geval, waarin de opgegeven bedragen door gemeenten in de vragenlijst geheel aansluiten op de waarden volgens de BUS. Gezien het feit dat de bedragen die door gemeenten in de vragenlijst worden ingevuld vaak afkomstig zijn uit andere administraties dan die van de BUS, moet rekening worden gehouden met afwijkende definities en indelingen met een vertekening van de resultaten als gevolg. Mede hierdoor zullen de werkelijke marges hoger uitvallen. In paragraaf 3 wordt verder op de kwaliteit van de uitkomsten ingegaan. Bijzondere Bijstand

6 Staat 2. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2013 Kostensoort Bedragen extra uitvraag Percentage van het totaalbedrag Onzekerheidsmarge x mln euro % % Totaal uitgekeerd bedrag ,22 Cluster directe levensbehoeften ,18 w.o. langdurigheidstoeslag x x x voorzieningen voor het huishouden 3 1 0,15 voorzieningen voor wonen ,04 voorzieningen voor opvang 7 2 0,10 kosten uit maatschappelijke zorg ,10 financiële transacties ,05 uitstroombevordering ,08 medische dienstverlening 9 2 0,08 overige kostensoorten x x x kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand x x x 3. Uitvoering van het onderzoek Alle gemeenten in Nederland zijn benaderd met de vragenlijst bijzondere bijstand. In feite zijn hierbij de zogenaamde berichtgevers benaderd. Zoals bekend is een berichtgever een gemeente of een dienst die door een aantal gemeenten is opgezet die de gegevens voor de BUS aanlevert aan het CBS. Een berichtgever kan over verschillende gemeenten gegevens verstrekken. Het omgekeerde komt echter ook voor: de situatie dat verschillende berichtgevers over één gemeente rapporteren. Bij het onderzoek is als eenheid van onderzoek de combinatie berichtgever-gemeente gehanteerd. In het vervolg van dit rapport wordt de combinatie berichtgever-gemeente aangeduid met de term gemeentelijke eenheid. In het verslagjaar 2013 telde Nederland 408 gemeenten en 465 gemeentelijke eenheden. Vragenlijst Alle berichtgevers zijn benaderd met een vragenlijst, waarin de bedragen volgens de BUS al waren ingevuld. Voor elke gemeentelijke eenheid was er een vragenlijst beschikbaar. Het verzoek was om de opgegeven bedragen te controleren op juistheid en in geval van onjuistheid aan te vullen met de juiste bedragen bijzondere bijstand volgens de administratie. In de vragenlijst werden de volgende categorieën onderscheiden: totaal bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, cluster directe levensbehoeften, cluster voorzieningen voor huishouden, cluster voorzieningen voor wonen, cluster voorzieningen voor opvang, cluster kosten uit maatschappelijke zorg, cluster financiële transacties, cluster uitstroombevordering, cluster medische dienstverlening, cluster overige kostensoorten, cluster kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand. In de bijlage is de vragenlijst opgenomen. Bijzondere Bijstand

7 Respons Van de 465 uitgegane vragenlijsten voor gemeentelijke eenheden over het verslagjaar 2013 zijn er 357 door gemeenten teruggestuurd. Dit komt overeen met een respons van bijna 77 procent. Op het niveau van gemeenten blijkt dat 327 van de in totaal 408 gemeenten hebben gerespondeerd, hetgeen een respons van 80 procent betekent. Wijze waarop de bedragen bijzondere bijstand volgens extra uitvraag zijn gebruikt De opgegeven bedragen van de gerespondeerde gemeentelijke eenheden zijn beoordeeld op bruikbaarheid. Dit is steeds apart gedaan voor het totale bedrag bijzondere bijstand, de clusters en de langdurigheidstoeslag. Als bruikbaar werden die bedragen beschouwd die groter waren dan of gelijk aan de vooraf ingevulde bedragen op basis van de BUS-bestanden. Deze bedragen zijn gebruikt om een model te bepalen waarmee de bedragen bijzondere bijstand van de non-respons kon worden geschat. Een deel van de respons bleek niet bruikbaar te zijn, meestal omdat de opgegeven bedragen kleiner waren dan de vooraf ingevulde bedragen op basis van de BUS-bestanden. Doordat de bedragen in verschillende clusters waren onderverdeeld kwam het regelmatig voor dat de door gemeenten ingevulde bedragen voor een deel van de clusters wel bruikbaar waren voor verdere analyse en voor een deel niet. Geen model geschat voor de vier grote steden Voor de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) is op voorhand al bepaald dat bij eventuele non-respons geen gebruik zou worden gemaakt van een model om de uitgaven aan bijzondere bijstand van de non-respons te schatten. De reden hiervan is dat er maximaal drie grote gemeenten in het geval dat één van de vier niet heeft gerespondeerd - gebruikt kunnen worden voor het bepalen van een model. Dit aantal is veel te klein om een bruikbaar model op te leveren. Overigens hebben alle vier de grote gemeenten gerespondeerd. Voor het totaal en de afzonderlijke clusters is steeds gekeken naar het verschil tussen het BUSbedrag en het via de extra uitvraag door gemeenten opgegeven bedrag. De bedragen van de extra uitvraag zijn alleen gebruikt indien deze gelijk aan of groter waren dan de vooraf ingevulde BUS-bedragen. Hierbij is verondersteld dat het dan ging om bedragen die voor een deel niet op persoonsniveau via de BUS konden worden aangeleverd. De som van de clusterbedragen behoort per definitie exact gelijk te zijn aan het totaalbedrag bijzondere bijstand. Hiermee wordt voldaan aan de eis van consistentie. Door inconsistenties in de opgaven van de extra uitvraag klopte deze relatie niet precies. Daarom zijn, voor het verkrijgen van volledige consistentie, de clusterbedragen van de vier grote gemeenten tezamen vermenigvuldigd met de factor 1,22. Volgens de respons is er in 2013 door de vier grote gemeenten in totaal ruim 109 miljoen euro aan bijzondere bijstand uitgegeven. Achtergrond gehanteerde modellen Met behulp van het softwarepakket SPSS is per onderscheiden categorie van bijzondere bijstand een lineair regressiemodel bepaald om de relatie te beschrijven tussen het bedrag volgens de BUS en het bedrag volgens de extra uitvraag (bedrag inclusief projectmatige verstrekkingen). Hierbij is steeds gebruik gemaakt van volgende regressievergelijking: y = a + bx + e met e ~ N(0, 2 ), waarbij y: bedrag aan bijzondere bijstand per gemeentelijke eenheid volgens de extra uitvraag (inclusief projectmatige verstrekkingen); x: bedrag aan bijzondere bijstand per gemeentelijke eenheid volgens de BUS (exclusief projectmatige verstrekkingen); a en b: regressiecoëfficienten en e: storingsterm. Bijzondere Bijstand

8 De regressiecoëfficienten a en b worden geschat met behulp van de methode van de kleinste kwadratensom. Dit houdt in dat de coëfficiënten a en b zodanig worden vastgesteld dat de som van de gekwadrateerde afwijkingen ten opzichte van de regressielijn (y = a + bx) zo klein mogelijk is. In formulevorm: geminimaliseerd wordt χ 2 = i (y i -a-bx i ) 2 voor de coëfficiënten a en b, hierbij zijn de afgeleiden naar a en b gelijk 0: I: i [ -2y i + 2a + 2bx i ] = 0 II: i [ -2x i y i + 2ax i + 2bx i 2 ] = 0 an + b i x i = i y i a i x i + b i x i 2 = i x i y i a =[ i x i 2 i y i - i x i i x i y i ]/[ N i x i 2 ( i x i ) 2 ] b =[ N i x i y i - i x i i y i ]/[ N i x i 2 ( i x i ) 2 ] Verkeerde afleiding bijzondere bijstand bij gebruik van GWS4all-software Tijdens het onderzoek bleek dat de software GWS4all van Centric, die wordt gebruikt voor het samenstellen van de BUS-bestanden die aan het CBS worden verstrekt, fouten bevatten waardoor voor een groot deel van 2013 (verslagmaanden januari tot en met september) de bijzondere bijstand niet geheel op de juiste wijze werd afgeleid. Het gevolg hiervan was een onderschatting van de bedragen aan bijzondere bijstand in de BUS. De grootte van deze onderschatting was echter niet goed te achterhalen. Wel kon worden geconstateerd dat het verschil tussen de bedragen volgens de BUS en de extra uitvraag hierdoor groter was dan in de onderzoeken van vorige jaren. Het aantal gemeentelijke eenheden waarvoor gebruik werd gemaakt van GWS4all in 2013 bedroeg 124. De respons van deze eenheden kwam uit op 90 gemeentelijke eenheden oftewel bijna 73 procent. Om rekening te houden met de onderschatting door GWS4all, werden in eerste instantie voor de desbetreffende gemeentelijke eenheden aparte regressiemodellen opgesteld. De populatie van gemeentelijke eenheden werd daarbij opgesplitst in de subpopulatie van eenheden waarvoor GWS4all de BUS-gegevens had afgeleid en de subpopulatie bestaande uit de overige eenheden. Het bleek echter dat het opdelen in de subpopulaties niet leidde tot regressiemodellen die substantieel beter waren dan zonder opsplitsing van de populatie. Daarom is besloten voor het bepalen van de uiteindelijke regressiemodellen de totale populatie van gemeentelijke eenheden te gebruiken. Door de onjuiste afleiding door GWS4all zijn de BUS-gegevens van de bijzondere bijstand niet geschikt voor publicatie. Daarom zijn deze gegevens niet in dit rapport opgenomen. Schatting model totaalbedrag bijzondere bijstand Bij het schatten van het uiteindelijke regressiemodel voor het totaalbedrag bijzondere bijstand is ervoor gekozen om de stratificatie van de gemeentelijke eenheden op basis van het aantal inwoners, voor het verslagjaar 2013 achterwege te laten. In de onderzoeken van de eerdere verslagjaren was deze stratificatie nog wel toegepast, waarbij de gemeenten in 5 grootteklassen waren onderverdeeld. De vier grote gemeenten vormden toen de hoogste klasse (nummer 5), waarvoor geen model werd geschat. De eerste reden om de onderverdeling niet toe te passen is dat de kwaliteit van het uiteindelijke model zeker goed genoeg was voor de samenstelling van de einduitkomsten. De tweede reden was dat de samenstelling eenvoudiger werd, omdat kon worden volstaan met één model voor het totaalbedrag in plaats van de vier modellen (voor alle gemeenten behalve de vier grote) wanneer wel naar grootteklasse zou worden onderscheiden. Bijzondere Bijstand

9 Bij het schatten van het regressiemodel zijn alleen de bedragen van de vragenlijsten gebruikt, indien het bedrag volgens de extra uitvraag (dus inclusief eventuele projectmatige verstrekkingen en verstrekkingen in natura) groter dan of gelijk was aan het bedrag volgens de BUS. Uitschieters, dat wil zeggen, bedragen inclusief bijzondere verstrekkingen die uitzonderlijk groot of klein waren en de verklarende kracht van het model duidelijk verminderden zijn niet meegenomen. De kwaliteit werd beoordeeld aan de hand van de R2, een statistische maat die aangeeft welk deel van de totale variantie door het model wordt verklaard. Zie staat 3. Staat 3. Kwaliteit regressie modellen naar cluster bijzondere bijstand Kostensoort R 2 a b Aantal gebruikte waarnemingen Totaal 0, , Cluster directe levensbehoeften 0, , voorzieningen voor het huishouden 0, , voorzieningen voor wonen 0, , voorzieningen voor opvang 0, , kosten uit maatschappelijke zorg 0, , financiële transacties 0, , uitstroombevordering 0, , medische dienstverlening 0, , overige kostensoorten x x x x kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand x x x x Al eerder is vermeld dat er geen uitkomsten beschikbaar waren voor de kostensoort langdurigheidstoeslag en de clusters overige kostensoorten en kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand omdat het niet mogelijk bleek om betrouwbare uitkomsten te schatten voor deze categorieën. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat voor deze categorieën de kwaliteit van de regressiemodellen te laag werd beschouwd om deze te gebruiken voor het schatten van uitkomsten voor de non-respons. Zo was de hoogste R 2 onder deze modellen 0,12. Toepassing van de geschatte modellen Met de geschatte modellen is de bijzondere bijstand berekend van de gemeentelijke eenheden die niet hadden gerespondeerd. Hierbij is ervan uitgegaan dat gemeentelijke eenheden waarmee de modellen zijn bepaald representatief waren voor de niet gerespondeerde gemeentelijke eenheden. Alleen de gemeentelijke eenheden waarvan geen vragenlijst was ontvangen werden tot de non-respons gerekend. Alle andere gemeentelijke eenheden, dus ook die eenheden waarvan de bedragen van de extra uitvraag lager uitkwamen dan die volgens de BUS, werden bij de respons ingedeeld. Bij de gemeentelijke eenheden die behoorden tot de respons en waarvan de BUS-bedragen hoger waren dan die van de extra uitvraag, werden de BUS-bedragen beschouwd als de juiste bedragen. Bedragen uit de extra uitvraag die niet bij Bijzondere Bijstand

10 het bepalen van de uiteindelijke modellen waren meegenomen, omdat zij als uitschieters werden beschouwd, zijn wel gebruikt bij het samenstellen van de einduitkomsten. Aanpassing van de bedragen per cluster Bij het samenstellen van de einduitkomsten zijn de bedragen voor het totaal en de bedragen voor de afzonderlijke clusters onafhankelijk van elkaar berekend. Door het ontbreken van de clusters i (overige kostensoorten) en j (kosten wel in de statistiek maar geen bijzondere bijstand) kon niet aan de eis van consistentie tussen het totaal en de som van de clusters worden voldaan. Als alternatief voor het beoordelen van de aansluiting tussen het totaal en de clusters is daarom nader gekeken naar het aandeel van de som van de clusters a tot en met h ten opzichte van het totaal. Voor de BUS-uitkomsten kwam dit aandeel op 94 procent uit, voor de uitkomsten van de extra uitvraag op 93 procent. Het feit dat deze percentages heel dicht bij elkaar liggen is een indicatie dat de uiteindelijke clusterbedragen plausibel zijn. Verdere aanpassing is daarom niet overwogen. Kwaliteit van de uitkomsten De onzekerheidsmarges op de uitkomsten (staat 1) berusten zelf ook op een schatting. De marge op het totaalbedrag bedraagt 0,22 procent, hetgeen overeenkomt met ongeveer 820 duizend euro. Aan de basis van deze schatting staan de modellen die uiteindelijk zijn gebruikt om de uitgaven bijzondere bijstand van de non-respons te berekenen. Bij het toepassen van deze modellen is er impliciet vanuit gegaan dat de niet gerespondeerd hebbende gemeentelijke eenheden, geen uitzonderlijke grote bedragen (uitschieters) hebben uitgegeven. Het is echter niet vreemd om te veronderstellen dat er onder de non-repons wel degelijk gemeentelijke eenheden zijn die uitzonderlijk grote bedragen hebben uitgegeven. Dit is een reden dat de berekende marges moeten worden gezien als een minimum. Een andere reden is het al eerder vermelde, dat de bedragen die door gemeenten in de vragenlijst worden ingevuld vaak afkomstig zijn uit andere administraties dan die van de BUS en dat daarom rekening moet worden gehouden met afwijkende definities en indelingen. De veronderstelling is dat in werkelijkheid de marges hoger uitkomen, maar wel klein blijven, waarschijnlijk niet (veel) meer dan 1 procent. Bijzondere Bijstand

11 Bijlage. Vragenlijst extra uitvraag bijzondere bijstand Uitgaven aan bijzondere bijstand 2013 Gemeente Is dit bedrag: Bedrag Volledig *) Onvolledig *) Totaal bedrag Bijzondere Bijstand (kenmerk 18 alle clusters, a tot en met j)** Eventuele opmerkingen: Bedrag Langdurigheidstoeslag (kenmerk 19, categorie 3)** Eventuele opmerkingen: Bijzondere Bijstand naar cluster Bijzondere Bijstand Directe levensbehoeften (kenmerk 18, cluster a) Voorzieningen voor huishouden (kenmerk 18, cluster b) Voorzieningen voor wonen (kenmerk 18, cluster c) Voorzieningen voor opvang (kenmerk 18, cluster d) Kosten uit maatschappelijke zorg (kenmerk 18, cluster e) Financiële transacties (kenmerk 18, cluster f) Uitstroombevordering (kenmerk 18, cluster g) Medische dienstverlening (kenmerk 18, cluster h) Overige kostensoorten (kenmerk 18, cluster i) Kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand (kenmerk 18, cluster j) Opmerkelijk grotere uitgaven/kleinere uitgaven aan bijzondere bijstand in 2013 ten opzichte van 2012 Is er in 2013 opmerkelijk meer uitgegeven aan bijzondere bijstand dan in 2012? Zo ja, waarom? Is er in 2013 opmerkelijk minder uitgegeven aan bijzondere bijstand dan in 2012? Zo ja, waarom? Eventuele opmerkingen: Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! Het ingevulde formulier kunt u zenden aan Mocht u vragen hebben over de vragenlijst dan kunt u ons altijd benaderen via dit adres of via telefoonnummer of *1) Graag één van deze kolommen invullen met een "x" **) Kenmerk 18 betreft het cluster bijzondere bijstand, kenmerk 19 betreft de toepassing categoriale verlening bijzondere bijstand Bijzondere Bijstand

Rapportage bijzondere bijstand 2014

Rapportage bijzondere bijstand 2014 Rapport Rapportage bijzondere bijstand 2014 Vinodh Lalta Thomas Slager 30 oktober 2015 CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Rapport. Bijzondere bijstand Thomas Slager Vinodh Lalta Annemieke Redeman Jeremy Weidum. Met medewerking van Erick Markiet.

Rapport. Bijzondere bijstand Thomas Slager Vinodh Lalta Annemieke Redeman Jeremy Weidum. Met medewerking van Erick Markiet. Rapport Bijzondere bijstand 2015 s Thomas Slager Vinodh Lalta Annemieke Redeman Jeremy Weidum Met medewerking van Erick Markiet 28 oktober 2016 Samenvatting In 2015 hebben Nederlandse gemeenten in totaal

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BIJSTANDSUITKERINGENSTATISTIEK (BUS)

NIEUWSBRIEF BIJSTANDSUITKERINGENSTATISTIEK (BUS) NIEUWSBRIEF BIJSTANDSUITKERINGENSTATISTIEK (BUS) Jaargang 2009, nummer 1 (februari) In dit nummer Toeslag nominale zorgpremie Decentralisatie langdurigheidstoeslag Uitbreiding van categoriale bijzondere

Nadere informatie

Rapportage verrekend fraudebedrag 2014

Rapportage verrekend fraudebedrag 2014 Rapport Rapportage verrekend fraudebedrag 2014 Vinodh Lalta Jeremy Weidum Samenvatting In 2014 waren er 94 duizend lopende fraude- en boetevorderingen met een beginschuld van 198 miljoen euro. Op basis

Nadere informatie

Rapportage verrekend fraude- en boetebedrag 2015

Rapportage verrekend fraude- en boetebedrag 2015 Rapport Rapportage verrekend fraude- en boetebedrag 2015 Mirthe Bronsveld-de Groot Vinodh Lalta Jeremy Weidum 27 juli 2016 Samenvatting Volgens de Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek (BDFS) zijn in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie SRS Sector SAV MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001 H.M. Ammerlaan Samenvatting: Sommige gedetineerden kunnen het laatste deel van hun

Nadere informatie

In dit nummer Nieuwe Richtlijnen voor de bijstandsuitkeringenstatistiek vanaf 1 januari 2010

In dit nummer Nieuwe Richtlijnen voor de bijstandsuitkeringenstatistiek vanaf 1 januari 2010 NIEUWSBRIEF BIJSTANDSUITKERINGENSTATISTIEK (BUS) Jaargang 2009, nummer 3 (oktober) In dit nummer Nieuwe Richtlijnen voor de bijstandsuitkeringenstatistiek vanaf 1 januari 2010 Overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Uitkomsten EMU-enquête 2017

Uitkomsten EMU-enquête 2017 Uitkomsten EMU-enquête 2017 Mirjam Braamse Sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen 20 januari 2017 samenvatting In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2017 die eind

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, MEI - DECEMBER 2000 HERZIENE VERSIE D.D

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, MEI - DECEMBER 2000 HERZIENE VERSIE D.D Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie SRS Sector SAV MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, MEI - DECEMBER 2000 HERZIENE VERSIE D.D. 27-05-2003 C. Melser, B. Schaafsma-Harteveld Samenvatting: Gedetineerden

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Methodebeschrijving. Centraal Bureau voor de Statistiek. Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100

Methodebeschrijving. Centraal Bureau voor de Statistiek. Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100 Methodebeschrijving Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100 1. Inleiding Dit is een methodebeschrijving van de statistiek Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten (O-PINW). De

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

College 2 Enkelvoudige Lineaire Regressie

College 2 Enkelvoudige Lineaire Regressie College Enkelvoudige Lineaire Regressie - Leary: Hoofdstuk 7 tot p. 170 (Advanced Correlational Strategies) - MM&C: Hoofdstuk 10 (Inference for Regression) - Aanvullende tekst 3 Jolien Pas ECO 011-01 Correlatie:

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update)

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Harold Kroeze januari 2007 Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN

BENCHMARK WOZ-KOSTEN BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2007 - Inleiding In 1999 is de Waarderingskamer begonnen met het organiseren van een benchmark over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Eind 2003 heeft dit geleid tot een

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte Classroom Exercises GEO2-4208 Opgave 7.1 a) Regressie-analyse dicteert hier geen stricte regels voor. Wanneer we echter naar causaliteit kijken (wat wordt door wat bepaald), dan is het duidelijk dat hoogte

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2015 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2015 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders

BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders Rapport BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders w Lisanne van Koperen Petra Molenaar-Cox Marina Pool 31 augustus 2017 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Data analyse Inleiding statistiek

Data analyse Inleiding statistiek Data analyse Inleiding statistiek Terugblik - Inductieve statistiek Afleiden van eigenschappen van een populatie op basis van een beperkt aantal metingen (steekproef) Kennis gemaakt met kans & kansverdelingen

Nadere informatie

Kengetallen op maat. Stimulansz

Kengetallen op maat. Stimulansz Kengetallen op maat Stimulansz 1 INLEIDING Voor u ligt de rapportage Kengetallen op maat. Kengetallen op maat is een product van Stimulansz, gemaakt voor de abonnees van Stimulansz. In de rapportage wordt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) Recordindeling BUS met ingang van de uitvraag over 2008 Aanpassing, uitbreiding en opmerkingen: versie september 2007 Algemeen De Richtlijnen voor de BUS (versie 1.03

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Redenen van in- en uitstroom WWB

Redenen van in- en uitstroom WWB Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Mirthe Bronsveld-de Groot Lisanne van Koperen Annemieke Redeman 11 december 2015 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie MSP, sector MFO, taakgroep Decentrale Overheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie MSP, sector MFO, taakgroep Decentrale Overheden Gemeenten Arlen Hoebergen bureau Kredo, CBS Nieuwe kwaliteitstoetsen voor de Iv3-matrix Datum: 24 februari 2009 Aan: Van: Onderwerp: Nieuwe kwaliteitstoetsen Met ingang van het eerste kwartaal 2009 kunnen

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Date : 19 april 2010 Reference : 14280.PW.ND.mr GfK Panel Services Benelux is gecertificeerd voor het

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Den Haag, 20 augustus 2012 - 2 - Aanleiding In het kader van de evaluatie Wet

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie KES, sector KFO, taakgroep Decentrale Overheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie KES, sector KFO, taakgroep Decentrale Overheden Gemeenten Arlen Hoebergen - bureau Kredo, CBS Kwaliteitstoetsen CBS voor de Iv3-matrix Datum: 18 februari 2010 Aan: Van: Onderwerp: Nieuwe kwaliteitstoetsen Met ingang van het eerste kwartaal 2009 kunnen

Nadere informatie

Het controle- en rapportageprotocol heeft de volgende indeling:

Het controle- en rapportageprotocol heeft de volgende indeling: Bijlage, als bedoeld in artikel 1a van de Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen. CONTROLE- EN RAPPORTAGEPROTOCOL 2002 Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen voor de bij de gemeente

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave 1. Inleiding De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-138 3 juli 2002 9.30 uur Verdere daling langdurige minima In 2000 hadden 229 duizend huishoudens al ten minste vier jaar achtereen een inkomen onder

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum: 8 junl 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie 1 Inleiding In de CPB Policy Brief over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt (CPB, 2016) spelen subsidies in de verschillende segmenten van de woningmarkt een belangrijke rol als verklaring

Nadere informatie

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen)

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Datum: 3 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Armoede in Schildersbuurt

Armoede in Schildersbuurt Armoede in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Financiële positie huishoudens Financiële positie huishoudens In de Stadsenquête

Nadere informatie

Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen

Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen Rapport Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen Drie afbakeningen van het MKB Oscar Lemmers Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er waren geen

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS)

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Datum:23 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel versie 10 februari 2015 1. Algemene inleiding 1.1. Doel accountantsprotocol Dit protocol geeft aanwijzingen

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE 1 DOEL VAN REGRESSIE ANALYSE De relatie te bestuderen tussen een response variabele en een verzameling verklarende variabelen 1. LINEAIRE REGRESSIE Veronderstel dat gegevens

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:14 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Paper Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Januari 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Splitsing 'PGB voor Wmo en Jeugdwet' in gemeentebegrotingen 2015 o.b.v. SVB-data

Splitsing 'PGB voor Wmo en Jeugdwet' in gemeentebegrotingen 2015 o.b.v. SVB-data Nota Splitsing 'PGB voor Wmo en Jeugdwet' in gemeentebegrotingen 2015 o.b.v. SVB-data projectnummer 17 december 2015 samenvatting trefwoorden Inleiding Het totaal Persoonsgebonden budget (PGB) voor Wmo

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatie Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Documentatie Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Datum:9 november 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 : Regressie en correlatie. Marnix Van Daele. Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent.

Hoofdstuk 12 : Regressie en correlatie. Marnix Van Daele. Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent. Hoofdstuk 12 : Regressie en correlatie Marnix Van Daele MarnixVanDaele@UGentbe Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent Regressie en correlatie p 1/26 Regressielijn Vraag : vind het

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Vraag naar Arbeid 2015

Vraag naar Arbeid 2015 Bijlage A: Opzet van het onderzoek Auteurs Patricia van Echtelt Roelof Schellingerhout Marian de Voogd-Hamelink Bijlage A. Opzet van het onderzoek Het rapport Vraag naar Arbeid 2015 beschrijft de ontwikkelingen

Nadere informatie

Oplossingen hoofdstuk XI

Oplossingen hoofdstuk XI Oplossingen hoofdstuk XI. Hierbij vind je de resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen een leestest en een schoolrapport voor lezen. Deze gegevens hebben betrekking op een regressieanalyse bij

Nadere informatie

1. Enquête beroepsbevolking (EBB); 2. Basisregistratie personen (BRP); 3. Registratie over de Algemene ouderdomswet (AOW).

1. Enquête beroepsbevolking (EBB); 2. Basisregistratie personen (BRP); 3. Registratie over de Algemene ouderdomswet (AOW). aan Mario Garcia Buysse (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van Lotte Oostrom, Marjan Verberk-de Kruik en Kim van Zoonen (Centraal Bureau voor de Statistiek) onderwerp Notitie 1 Vooronderzoek

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB)

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Datum: 14 mei 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Nota Ontheffing en Reden vermindering in de bijstand

Nota Ontheffing en Reden vermindering in de bijstand Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociaaleconomische en Ruimtelijke statistieken Sector Demografische en Sociaaleconomische statistieken Postbus 24500 2490 HA Den Haag Nota Ontheffing en Reden

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I KoersSprint In deze opgave gebruiken we enkele Excelbestanden. Het kan zijn dat de uitkomsten van de berekeningen in de bestanden iets verschillen van de exacte waarden door afrondingen. Verder kunnen

Nadere informatie

HANDREIKING REKENEN 2F MBO

HANDREIKING REKENEN 2F MBO HANDREIKING REKENEN 2F MBO TEN BEHOEVE VAN REKENONDERWIJS CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS pagina 2 van 24 Inhoud 1 Voorwoord 5 2 Algemeen 6 3 Domein getallen 7 4 Domein verhoudingen 9 5 Domein Meten en Meetkunde

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Datum: 1 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Onderzoek specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake kostprijsmodel CJIB 2015

Onderzoek specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake kostprijsmodel CJIB 2015 Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Onderzoek specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake kostprijsmodel CJIB 2015 Kenmerk ADR/2015/20134 Datum 10 april 2015 Status Definitief DEFINITIEF 1 RAPPORT

Nadere informatie

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 Algemeen 1. Inleiding Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum:26 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie