binnen Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "binnen Rotterdam"

Transcriptie

1 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008

2 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2005 tot en met /2006 = het gemiddelde over de jaren 2005 tot en met / 06 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2005 en eindigend in / / 06 = oogstjaar, boekjaar enz., 2003/ 04 tot en met 2005/ 06 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek - Facilitair bedrijf Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax (045) Internet Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld X-16

3 Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS- CvB) heeft in opdracht van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van Rotterdam een tabellenset samengesteld over inkomens en inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam. Er zijn tabellen berekend over huishoudens die zijn verhuisd naar en die verhuisd zijn uit de drie Pact-op-Zuid-deelgemeenten IJsselmonde, Charlois en Feijenoord. De tabellen hebben betrekking op de periode Uitkomsten Zes op de tien huishoudens die verhuizen vanuit de drie Pact-op-Zuiddeelgemeenten IJsselmonde, Charlois en Feijenoord blijven in Rotterdam wonen. Ongeveer de helft van deze huishoudens blijft zelfs binnen de eigen deelgemeente. Ook de meerderheid van de huishoudens die verhuisden naar een van de drie Pactop-Zuid-deelgemeenten woonde al in Rotterdam en vaak al in dezelfde deelgemeente. Huishoudens die vanuit een van de Pact-op-Zuid-deelgemeenten binnen Rotterdam zijn verhuisd, hebben vaker een laag inkomen dan de huishoudens die naar een gemeente buiten Rotterdam zijn verhuisd. Van de huishoudens die naar IJsselmonde, Charlois en Feijenoord zijn verhuisd heeft de meerderheid een laag inkomen. Dit geldt zowel voor huishoudens die van buiten Rotterdam als van binnen Rotterdam zijn verhuisd. Beschrijving van het onderzoek Populatie De populatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met inkomen, exclusief studentenhuishoudens. De tabellenset bevat tabellen over: - Huishoudens die gedurende het verslagjaar zijn verhuisd uit de Rotterdamse wijken IJsselmonde, Charlois en Feijenoord. - Huishoudens die gedurende het verslagjaar zijn verhuisd naar de Rotterdamse wijken IJsselmonde, Charlois en Feijenoord. Bronnen De gebruikte bronnen voor dit onderzoek zijn de jaarbestanden van het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) , en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA-bus) V1. Het RIO is een steekproefonderzoek dat vanaf 1994 in een longitudinale vorm is opgezet met als doel inkomensgegevens op laagregionaal niveau samen te stellen. Omdat gekozen is voor een longitudinale onderzoeksopzet, wordt voor de bepaling van de RIO-steekproef voor de onderzoeksjaren uitgegaan van de steekproef in RIO1994, waaraan als gevolg van veranderingen in de bevolkingsaantallen een 3

4 bijtrekking plaatsvindt. De steekproef is een personensteekproef met een fractie van 0,167. Deze personen vormen de kernpersonen van de steekproef. Bij deze kernpersonen worden de overige huishoudensleden bijgetrokken, om het huishoudensinkomen te bepalen. Waar gesproken wordt over een verhuizing van een huishouden, is het in feite de kernpersoon waarbij een verhuizing in de GBA wordt geconstateerd. De GBA-bus is een longitudinaal bestand waarin alle personen die vanaf 1 januari 1995 ooit in de GBA zijn ingeschreven, geregistreerd staan. Gegevens als woonplaats, maar ook verhuizing, immigratie en emigratie worden in de GBA geregistreerd. Operationaliseringen en definities Inkomensgroepen De grenzen van de inkomensgroepen laag, midden, hoog zijn vastgesteld op basis van het RIO-jaarbestand. De grenzen zijn vastgesteld voor particuliere huishoudens met inkomen in heel Nederland. Huishoudens met een inkomen onder het 40 ste percentiel hebben een laag inkomen, inkomens tussen het 40 ste en het 80 ste percentiel horen tot de categorie midden en inkomens boven het 80 ste percentiel zijn hoge inkomens. Inkomen van emigranten en immigranten Bij personen die vanuit Nederland verhuizen naar het buitenland (emigranten) wordt in het jaar van emigratie in de regel geen inkomen waargenomen. Daarom wordt bij emigranten het inkomen uit het voorafgaande jaar genomen en de inkomensbron van het vorige jaar genomen. Voor 2001 zijn geen gegevens over de inkomensbron beschikbaar en dus is in 2001 de inkomensbron onbekend voor emigranten. Bij personen die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen (immigranten) doet zich een vergelijkbaar probleem voor. Doordat immigranten vaak maar een deel van het jaar belastingplichtig zijn in Nederland, wordt bij een deel van de geïmmigreerde huishoudens in Rotterdam geen inkomen waargenomen. Verhuizingen binnen en buiten Rotterdam In de tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens die verhuisd zijn binnen en buiten Rotterdam. Huishoudens die zijn verhuisd naar buiten Rotterdam zijn in een jaar ten minste één keer verhuisd naar een gemeente buiten Rotterdam en/of zijn geëmigreerd. Huishoudens die zijn verhuisd vanuit buiten Rotterdam zijn in een jaar ten minste één keer vanuit een gemeente buiten Rotterdam verhuisd en/of zijn geïmmigreerd.huishoudens die binnen Rotterdam zijn verhuisd, zijn in een jaar uitsluitend binnen Rotterdam verhuisd. Nauwkeurigheid van de uitkomsten De inkomensgegevens zijn ontleend aan de steekproef van het RIO. Om uitkomsten te kunnen presenteren die representatief zijn voor alle huishoudens in de wijken in Rotterdam, zijn de uitkomsten opgehoogd met behulp van de gewichten die bepaald zijn in het RIO. Zoals in ieder steekproefonderzoek hebben de opgehoogde aantallen een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen of uit 4

5 veranderingen die gedurende een langere periode zichtbaar zijn, mogen conclusies worden getrokken over veranderingen in de inkomensverdeling. De absolute aantallen in de tabellenset zijn afgerond op honderdtallen. Opgehoogde aantallen kleiner dan 70 huishoudens worden niet gepubliceerd. De uitkomsten in de tabellen kunnen in geringe mate afwijken van de gepubliceerde gegevens op de StatLine databank. De verschillen komen doordat bij de berekeningen rekening is gehouden met administratieve correcties in de GBA. Toelichting bij de gebruikte begrippen Besteedbaar inkomen Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting. Het bruto-inkomen omvat winst uit onderneming, bruto-inkomsten uit arbeid, inkomsten uit vermogen en bruto ontvangen overdrachten (zoals WWB, AOW en WAO). Belangrijkste bron van inkomen De bron waaruit een particulier huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. In de tabellen worden de volgende categorieën onderscheiden: - Actieven ontvangen het meeste inkomen uit arbeid of uit winst. - Gepensioneerden ontvangen het meeste inkomen uit pensioen. - Overige inactieven ontvangen het meeste inkomen uit vermogen of van een werkloosheids, arbeidsongeschikheids- of bijstandsuitkering. - Overigen ontvangen inkomen uit vermogen, overige sociale verzekeringen en overige inkomsten. Emigrant/emigratie Een kernpersoon (en daarmee ook het huishouden) die volgens de GBA vanuit IJsselmonde, Charlois of Feijenoord verhuist naar het buitenland wordt bestempeld als emigrant. In de tabellen valt emigratie onder verhuizingen naar buiten Rotterdam. Huishoudensinkomen Het huishoudensinkomen bestaat uit de som van besteedbare inkomens van de afzonderlijke huishoudensleden. Een huishouden met inkomen wil zeggen dat van ten minste één van de huishoudensleden over 52 weken een inkomen is waargenomen. Inkomensgroepen De inkomens worden ingedeeld in drie inkomensgroepen. De inkomensgroepgrenzen zijn als volgt bepaald. De huishoudens van geheel Nederland worden gerangschikt naar hoogte van besteedbaar inkomen. De laagste 40 procent vallen in de inkomensgroep laag inkomen, de hoogste 20 procent in de inkomensgroep hoog inkomen. De overige 40 procent vallen in de groep midden inkomen. De inkomens zijn niet gestandaardiseerd voor het aantal huishoudsleden en de samenstelling van het huishouden. Kernpersoon De persoon die uit het bevolkingsbestand van de Belastingdienst is getrokken voor de steekproef. De GBA wordt gebruikt om het fiscale steekproefkader aan te vullen met informatie over gezins- en familierelaties. 5

6 Immigrant/immigratie Wanneer een kernpersoon zich volgens de GBA vanuit het buitenland in Nederland vestigt, dan wordt de kernpersoon, en daarmee het huishouden, bestempeld als immigrant. In de tabellen valt immigratie onder verhuizingen vanuit buiten Rotterdam. Particulier huishouden Een particulier huishouden bestaat uit een of meer personen die alleen of samen in een woonruimte gehuisvest zijn en zelf in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. Voor het afleiden van de huishoudenssituatie is gebruik gemaakt van de fiscale bevolkings- en inkomensgegevens, aangevuld met gegevens uit de GBA over de gezins- en familierelatie. Verhuizing In deze publicatie worden verhuizingen binnen de gemeente en verhuizingen over de gemeentegrens heen geteld als verhuizing. Verhuizingen naar of vanuit het buitenland (emigratie en immigratie) tellen als een verhuizing over de gemeentegrens heen. Afkortingen AOW GBA RIO WAO WWB Algemene ouderdomswet Gemeentelijke Basisadministratie Regionaal Inkomensonderzoek Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet werk en bijstand 6

7 7 Tabellenset

8 8

9 Tabellenoverzicht Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente IJsselmonde naar plaats van bestemming en inkomensklasse, Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente IJsselmonde naar plaats van bestemming en belangrijkste inkomensbron, Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente IJsselmonde naar plaats van herkomst en inkomensklasse, Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente IJsselmonde naar plaats van herkomst en belangrijkste inkomstenbron, Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente Feijenoord naar plaats van bestemming en inkomensklasse, Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente Feijenoord naar plaats van bestemming en belangrijkste inkomensbron, Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente Feijenoord naar plaats van herkomst en inkomensklasse, Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente Feijenoord naar plaats van herkomst en belangrijkste inkomstenbron, Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente Charlois naar plaats van bestemming en inkomensklasse, Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente Charlois naar plaats van bestemming en belangrijkste inkomensbron, Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente Charlois naar plaats van herkomst en inkomensklasse, Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente Charlois naar plaats van herkomst en belangrijkste inkomstenbron,

10 10

11 Tabel 1 Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente IJsselmonde naar plaats van bestemming en inkomensklasse, Totaal Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar buiten Rotterdam 1) Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar IJsselmonde Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen x x x x Verhuisd naar Charlois Laag inkomen Middeninkomen x x x x Verhuisd naar Feijenoord Laag inkomen Middeninkomen 100 x x x x x x Verhuisd naar Delfshaven 100 x x x x Laag inkomen x x x x x x x Verhuisd naar Noord x x x x x x x Laag inkomen x x x x x x x Verhuisd naar Overig Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen x x x x 100 Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Laag inkomen ) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd naar een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geëmigreerd. 11

12 Tabel 2 Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente IJsselmonde naar plaats van bestemming en belangrijkste inkomensbron, ) Totaal Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x x x 100 x Verhuisd naar buiten Rotterdam 2) Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Verhuisd naar binnen Rotterdam Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Verhuisd naar IJsselmonde Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Verhuisd naar Charlois Actieven Verhuisd naar Feijenoord Actieven Overig niet-actieven x 100 x x x Verhuisd naar Delfshaven x x x Actieven x x x x x Verhuisd naar Noord x x x x x Actieven x x x x x Verhuisd naar Overig Rotterdam Actieven Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Actieven Overig niet-actieven 100 x 100 x 100 1) De categorie 'onbekend' van de belangrijkste inkomensbron is niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke aantallen mogelijk niet op tot het totaal. 2) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd naar een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geëmigreerd. 12

13 Tabel 3 Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente IJsselmonde naar plaats van herkomst en inkomensklasse, Totaal Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd vanuit buiten Rotterdam 1) Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen x x 100 Verhuisd vanuit binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd vanuit IJsselmonde Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen x x x x Verhuisd vanuit Charlois Laag inkomen Middeninkomen Verhuisd vanuit Feijenoord Laag inkomen Middeninkomen Verhuisd vanuit Delfshaven x 100 Laag inkomen x 100 x x x x 100 Verhuisd vanuit Noord x x x x Laag inkomen x x x x x x x Verhuisd vanuit Overig Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen x Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen x x 100 x x x x 1) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd uit een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geïmmigreerd. 13

14 Tabel 4 Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente IJsselmonde naar plaats van herkomst en belangrijkste inkomensbron, ) Totaal Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x 100 x x 100 Verhuisd vanuit buiten Rotterdam 2) Actieven Overig niet-actieven Verhuisd vanuit binnen Rotterdam Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Verhuisd vanuit IJsselmonde Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Verhuisd vanuit Charlois Actieven Overig niet-actieven x 100 x x 100 Verhuisd vanuit Feijenoord Actieven Overig niet-actieven x Verhuisd vanuit Delfshaven x 100 Actieven x 100 x x x Verhuisd vanuit Noord 100 x x x x Actieven x x x x x Verhuisd vanuit Overig Rotterdam Actieven Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Actieven Overig niet-actieven ) De categorie 'onbekend' van de belangrijkste inkomensbron is niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke aantallen mogelijk niet op tot het totaal. 2) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd uit een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geïmmigreerd. 14

15 Tabel 5 Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente Feijenoord naar plaats van bestemming en inkomensklasse, Totaal Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar buiten Rotterdam 1) Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar IJsselmonde Laag inkomen Middeninkomen Verhuisd naar Charlois Laag inkomen Middeninkomen Verhuisd naar Feijenoord Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar Delfshaven Laag inkomen Verhuisd naar Noord 100 x Laag inkomen 100 x x x x 100 x Verhuisd naar Overig Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen x 100 x x x x x Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen ) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd naar een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geëmigreerd. 15

16 Tabel 6 Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente Feijenoord naar plaats van bestemming en belangrijkste inkomensbron, ) Totaal Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig 100 x x Verhuisd naar buiten Rotterdam 2) Actieven Gepensioneerden x 100 x 100 x Overig niet-actieven Verhuisd naar binnen Rotterdam Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x x x 100 x Verhuisd naar IJsselmonde Actieven Overig niet-actieven x Verhuisd naar Charlois Actieven Overig niet-actieven Verhuisd naar Feijenoord Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Verhuisd naar Delfshaven Actieven x 100 Overig niet-actieven x 100 x x x Verhuisd naar Noord Actieven x x x 100 x Verhuisd naar Overig Rotterdam Actieven Overig niet-actieven 100 x x 100 x Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Actieven Overig niet-actieven ) De categorie 'onbekend' van de belangrijkste inkomensbron is niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke aantallen mogelijk niet op tot het totaal. 2) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd naar een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geëmigreerd. 16

17 Tabel 7 Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente Feijenoord naar plaats van herkomst en inkomensklasse, Totaal Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd vanuit buiten Rotterdam 1) Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd vanuit binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd vanuit IJsselmonde Laag inkomen Middeninkomen 100 x x x x x x Verhuisd vanuit Charlois Laag inkomen Middeninkomen Verhuisd vanuit Feijenoord Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd vanuit Delfshaven Laag inkomen Verhuisd vanuit Noord Laag inkomen x 100 x 100 x x 100 Verhuisd vanuit Overig Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen x Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen ) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd uit een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geïmmigreerd. 17

18 Tabel 8 Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente Feijenoord naar plaats van herkomst en belangrijkste inkomensbron, ) Totaal Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x x x Verhuisd vanuit buiten Rotterdam 2) Actieven Overig niet-actieven Verhuisd vanuit binnen Rotterdam Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Verhuisd vanuit IJsselmonde Actieven Overig niet-actieven x 100 x x x Verhuisd vanuit Charlois Actieven Overig niet-actieven Verhuisd vanuit Feijenoord Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Verhuisd vanuit Delfshaven Actieven Overig niet-actieven x x x Verhuisd vanuit Noord Actieven x Verhuisd vanuit Overig Rotterdam Actieven Overig niet-actieven 100 x x 100 x Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Actieven Overig niet-actieven ) De categorie 'onbekend' van de belangrijkste inkomensbron is niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke aantallen mogelijk niet op tot het totaal. 2) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd uit een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geïmmigreerd. 18

19 Tabel 9 Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente Charlois naar plaats van bestemming en inkomensklasse, Totaal Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar buiten Rotterdam 1) Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd naar IJsselmonde Laag inkomen Middeninkomen Verhuisd naar Charlois Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen x x Verhuisd naar Feijenoord Laag inkomen Middeninkomen Verhuisd naar Delfshaven Laag inkomen Verhuisd naar Noord Laag inkomen x x x Verhuisd naar Overig Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen x 100 x x x x x Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen x 100 1) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd naar een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geëmigreerd. 19

20 Tabel 10 Huishoudens die vertrekken vanuit de deelgemeente Charlois naar plaats van bestemming en belangrijkste inkomensbron, ) Totaal Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x x Verhuisd naar buiten Rotterdam Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Verhuisd naar buiten Rotterdam 2) Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x x x x 100 Verhuisd naar IJsselmonde Actieven Overig niet-actieven x 100 x x 100 Verhuisd naar Charlois Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x x x x 100 Verhuisd naar Feijenoord Actieven Overig niet-actieven Verhuisd naar Delfshaven Actieven Overig niet-actieven 100 x x 100 x Verhuisd naar Noord Actieven x Verhuisd naar Overig Rotterdam Actieven Overig niet-actieven x x Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Actieven Gepensioneerden x x x x Overig niet-actieven ) De categorie 'onbekend' van de belangrijkste inkomensbron is niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke aantallen mogelijk niet op tot het totaal. 2) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd naar een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn ge-emigreerd. 20

21 Tabel 11 Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente Charlois naar plaats van herkomst en inkomensklasse, Totaal Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd vanuit buiten Rotterdam 1) Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen x x x x x Verhuisd vanuit binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen Verhuisd vanuit IJsselmonde Laag inkomen Middeninkomen x x x x Verhuisd vanuit Charlois Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen x x Verhuisd vanuit Feijenoord Laag inkomen Middeninkomen Verhuisd vanuit Delfshaven Laag inkomen Middeninkomen x x 100 x x x x Verhuisd vanuit Noord Laag inkomen x Verhuisd vanuit Overig Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Laag inkomen Middeninkomen x 1) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd uit een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geïmmigreerd. 21

22 Tabel 12 Huishoudens die zich vestigen in de deelgemeente Charlois naar plaats van herkomst en belangrijkste inkomensbron, ) Totaal Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x x 100 x 200 Verhuisd vanuit buiten Rotterdam 2) Actieven Overig niet-actieven Verhuisd vanuit binnen Rotterdam Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x x x x 100 Verhuisd vanuit IJsselmonde Actieven Verhuisd vanuit Charlois Actieven Gepensioneerden Overig niet-actieven Overig x x x x 100 Verhuisd vanuit Feijenoord Actieven Overig niet-actieven Verhuisd vanuit Delfshaven Actieven Overig niet-actieven x x x Verhuisd vanuit Noord Actieven Verhuisd vanuit Overig Rotterdam Actieven Overig niet-actieven x x x Meer dan één keer verhuisd binnen Rotterdam Actieven Overig niet-actieven ) De categorie 'onbekend' van de belangrijkste inkomensbron is niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke aantallen mogelijk niet op tot het totaal. 2) Het betreft hier huishoudens die in een jaar ten minste één keer zijn verhuisd uit een gemeente buiten Rotterdam en/of die zijn geïmmigreerd. 22

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 11 Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 Kathleen Geertjes Martine de Mooij Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen Almelo,

Inkomens en verhuizingen Almelo, 109 Inkomens en verhuizingen Almelo, 2001 2007 Mathilda Copinga Mariëtte Goedhuys Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update)

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Harold Kroeze januari 2007 Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 08 Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 Harold Kroeze en Ivo Gorissen Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts m0 Verschillen in cijfers over huisartscontacten tussen 0u sen POLS-Gezondheid en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts Publicatiedatum CBS-website: november 2009 Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart 0f07 07 Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart Marc Woudstra en Nicol Sluiter Publicatiedatum CBS-website: 15 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

Banen en zelfstandigen

Banen en zelfstandigen 07 Banen en zelfstandigen Maatwerktabellen E,til0n E,til Anouk de Rijk en Harold Kroeze Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Webartikel 2014 Rendementen en CO -emissie van 2 elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Reinoud Segers 31-03-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker 7 Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker Marjolijn Jaarsma Publicatiedatum CBS-website: 9 april 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen

Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen 12 1 Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen Herziene versie Anouk de Rijk Ellen Daems Lydia Geijtenbeek Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Bestedingspakket gepensioneerden erden meest in prijs gestegen

Bestedingspakket gepensioneerden erden meest in prijs gestegen 08 Bestedingspakket et gepensioneerden erden meest in prijs gestegen Karlijn Bakker Publicatiedatum CBS-website: 17 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff 109 VUT wordt vervangen door langer werken Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Op verzoek van een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, heeft het CBS berekeningen verricht over de inkomenskenmerken

Nadere informatie

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t 07 Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t Publicatiedatum CBS-website: 24 november 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2003

Stroomschema ma financiering zorg 2003 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2003 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Paper Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Januari 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2000

Stroomschema ma financiering zorg 2000 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2000 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Warmteleveringen in de CBS Energiebalans

Warmteleveringen in de CBS Energiebalans Paper Warmteleveringen in de CBS Energiebalans Oktober 2015 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 1. Inleiding Momenteel is er een toenemende belangstelling voor warmteleveringen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 12 december 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen?

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Zeeuwse Verhuisatlas deel II Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Middelburg, maart 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon Scoop 2012 Samenstelling Ankie Smit Han Schellekens Scoop Zeeuws instituut

Nadere informatie

Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven

Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven 19 Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven Daniëlle Andarabi-van Klaveren Publicatiedatum CBS-website: 18 juni 21 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Tijdreeks CAO-lonen

Tijdreeks CAO-lonen Tijdreeks CAO-lonen 1972 2014 B.J.H. Lodder R.H.M. van der Stegen 18-08-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Tijdreeks CAO-lonen 1972-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Databronnen 3 3. Methode van onderzoek 4

Nadere informatie

Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden. Hans Schmeets en Bart Huynen

Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden. Hans Schmeets en Bart Huynen 109 Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden Hans Schmeets en Bart Huynen Publicatiedatum CBS-website: 27 juli 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Osman Baydar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Diverse gegevens over motorvoertuigen

Diverse gegevens over motorvoertuigen 07 Diverse gegevens over motorvoertuigen Goederenvervoer, belastingen, boetes, diefstal, nummerplaten Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd 11 0 De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd Coen van Duin Publicatiedatum CBS-website: 2 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Annex bij het methoderapport

Annex bij het methoderapport Paper Annex bij het methoderapport Woningmarktontwikkeling rondom het Groningenveld Oktober 2016 CBS Kwaliteits- en riscomanagementpaper 1 1.1 Inleiding Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie Paper Bijdrage aan en impact op de inflatie Jan Walschots Februari 2016 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. De CBS methode om bijdragen te berekenen 3 3. De Eurostat methode om impacts

Nadere informatie

Regionaal Inkomensonderzoek. Uitgebreide onderzoeksbeschrijving

Regionaal Inkomensonderzoek. Uitgebreide onderzoeksbeschrijving Centraal Bureau voor de Statistiek Regionaal Inkomensonderzoek Uitgebreide onderzoeksbeschrijving Petra Ament en Wim Kessels Heerlen, 18 maart, 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Dataverzameling... 3 2.1 Databronnen...

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2008

Vrijwillige inzet 2008 08 Vrijwillige inzet 2008 Marieke van Herten Publicatiedatum CBS-website: 29 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel III

Zeeuwse Verhuisatlas deel III Zeeuwse Verhuisatlas deel III Verhuizen meer mensen naar de stad of naar het platteland? Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, augustus 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon SCOOP 2012 Samenstelling Ankie Smit

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven

Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven 0o07 07 Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven Broos Brouwers Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers 11 Martine de Mooij Pascal van den Berg Mariëtte Goedhuys Jamie Graham Wilco de Jong Lotte Ooststrom Sita

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 23 9 juni 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)(09)

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Van Werknemer naar Ondernemer r naar Werknemer

Van Werknemer naar Ondernemer r naar Werknemer 0r08 08 Van Werknemer naar Ondernemer r naar Werknemer Nicole Braams en Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website 27 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel III

Zeeuwse Verhuisatlas deel III Zeeuwse Verhuisatlas deel III Verhuizen meer mensen naar de stad of naar het platteland? Walcheren - Vlissingen Middelburg, augustus 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon SCOOP 2012 Samenstelling Ankie

Nadere informatie

SRG-uitstroom Conclusie

SRG-uitstroom Conclusie Opdrachtgever SZW SRG-uitstroom 2014 Conclusie Opdrachtnemer Centraal Bureau voor de Statistiek / W. van Andel, E. Ebenau, L. van Koperen, P. Molenaar-Cox, A. Redeman, M. Sterk-van Beelen, J. Weidum Onderzoek

Nadere informatie

Samenloop van zorg en inkomen 2009

Samenloop van zorg en inkomen 2009 11 Samenloop van zorg en inkomen 2009 Esther Vieveen Mariëtte Goedhuijs Martje Roessingh Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Uitgebreide onderzoeksbeschrijving statistiek Vermogens van huishoudens

Uitgebreide onderzoeksbeschrijving statistiek Vermogens van huishoudens Uitgebreide onderzoeksbeschrijving statistiek Vermogens van huishoudens Vermogensstatistiek Noortje Pouwels-Urlings 18-04-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Uitgebreide onderzoeksbeschrijving statistiek Vermogens

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Nieuwe vacatureindicatoren

Nieuwe vacatureindicatoren Nieuwe vacatureindicatoren Doel, achtergrond en samenstelling11 Floris van Ruth en Roberto Wekker Publicatiedatum CBS-website: 21 maart 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Managers zijn de meest tevreden werknemers

Managers zijn de meest tevreden werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Managers zijn de meest tevreden werknemers Linda Moonen februari 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, februari 2014, 02 1 Werknemers zijn over het algemeen tevreden met

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 24 16 juni 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft in mei 0 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (19) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie