Ontv.: Inrichtingsplan KPC Pagina 1 van 123 NO.: Inrichtingsplan. Korps Politie Cu ra. Versie 2 Datum: 29 januari 2010 Uitgebracht door:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontv.: Inrichtingsplan KPC Pagina 1 van 123 NO.: Inrichtingsplan. Korps Politie Cu ra. Versie 2 Datum: 29 januari 2010 Uitgebracht door:"

Transcriptie

1 Ontv.: NO.: Inrichtingsplan KPC Pagina 1 van 123 Inrichtingsplan Korps Politie Cu ra Versie 2 Datum: 29 januari 2010 Uitgebracht door:

2 Pagina 2 van 123 Inhoudsopgave: Samenvatting Organogram 1. Inleiding 2. Aigemeen 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Sturingsconcept 2.4 Inrichtingskeuze Politieprocessen 2.5 Inrichtingskeuzes Bedrijfsvoering 3. Intake &. service 3.1 Definitie, afbakening, werkprocessen en resultaatgebieden Definitie Afbakening Werkprocessen, taken en resultaatgebieden 3.2 Het intakeproces Telefonische intake Aangifteproces aan de balie Internet aangifte 3.3 Coordinatie en leiding 3.4 Bereikbaarheid 3.5 Bezetting Intake & service Formatieoverzicht Intake & service Organogram Intake & service 3.6 De Meldkamer Afbakening Taken, rollen en verantwoordelijkheden Formatietoelichting Formatieoverzicht Meldkamer en call Center Organogram Meldkamer en call Center 4. Basispolitiezorg (BPZ) 4.1 Definitie, afbakening, werkprocessen, taken en resultaatgebieden Aigemeen Definitie Afbakening Werkprocessen, taken en resultaatgebieden 4.2 De politiezorg en het zorggebied Inleiding Definitie Afbakening Werkprocessen, taken en resultaatgebieden Formatie Basispolitiezorg (BPZ) 4.3 Noodhulp Aigemeen Definitie Afbakening Kwaliteiteisen voor reactie op meldingen Werkprocessen, taken en resultaatgebieden

3 Pagina 3 van Repositioneren Noodhulpeenheden Formatie Noodhulp 4.4 Organisatiestructuur Basis Politie Zor9 4.5 Operationele ondersteuning Aigemeen Definitie Afbakening Ondersteuiningstaken Speciale Taken Hondenbrigade Arrestantentransport Vreemdelingenpolitie Grootschalig en bijzonder optreden Bijzondere Taken Bijzondere Wetten Verkeer Organogram Divisie Bijzondere Politie 5. Opsporinq 5.1 Aigemene uitgangspunten 5.2 Definitie opsporing 5.3 Werkprocessen, taken en resultaatgebieden 5.4 Afbakening Proces incidentgerichte opsporing 5.6 Werkprocessen, taken en resultaatgebieden informatie Het Proces Infodesk Het proces Analyse Het proces case screening Het proces criminele inlichtingen 5.7 Definitie Opsporingondersteuning Observatie Aanhouding en Ondersteuning Technische Ondersteuning Forensische Opsporing Interceptie 5.8 Goederenzorg 5.9 Organisatie van de opsporing Toedeling van zaken m.b.t. de criminaliteitsvormen Flexibel en probleemgericht organiseren 5.10 De Divisie Centrale Recherche (OCR) De Unit Veelvoorkomende Criminaliteit (WC) De Unit Lokaal Ernstige Criminaliteit (LEC) Cobrdinatie en leiding DCR Bereikbaarheid OCR Formatie DCR Organigram (DCR) 5.11 Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) Taken Divisie Georganiseerde Criminaliteit Samenwer1<i ng Finandeel Opsporen Digitaal Opsporen Zware Criminaliteit (Zwacri) Cobrdinatie en leiding DGC Bereikbaarheid DGC Formatie DGC

4 Pagina 4 van Organigram DGC 5.12 Divisie Informatie & Ondersteuning (DIO) Taken Divisie Informatie & Ondersteuning Informatieorganisatie Aanhouding en Ondersteuningseenheid (AOE) Observatie-eenheid (OE) Forensische Ondersteunlng (FO) Technische Ondersteuning (TO) Interceptie Cobrdinatie en leiding DIO Bereikbaarheid DIO Formatie DIO Organigram DIO 5.13 Formatie Recherche en lnformatie Dienst (totaal) 5.14 Organigram Recherche en Informatie Dienst 6. Bedrijfsvoerjnq 6.1 Definitie 6.2 Aannames en uitgangspunten 6.3 Werkprocessen, taken en functies per werkproces Leiding Financien HRM Facilitaire zaken ICT Ondersteuning & Beleid 6.4 Cobrdinatie, aansturing en verantwoordelijkheden 6.5 Bereikbaarheid 6.6 Formatieoverzicht 6.7 Organogram Dienst Bedrijfsvoering 7. Staf KO[DSleidinq 7.1 Definitie 7.2 Afbakening 7.3 Uitgangspunten/algemene opmerkingen 7.4 Werkprocessen/functies per werkproces Bureau Interne Zaken Bureau Kwaliteit Bureau Preventie & Communicatie 7.5 Cobrdinatie, aansturing en verantwoordelijkheden 7.6 Bereikbaarheid 7.7 Formatieoverzicht Staf 7.8 Organigram BULAGE 1: BESTURING PRIMAIRE PROCESSEN BULAGE 2: DWARSVERBANDEN BULAGE 3: FUNCTIEUJST KORPS POLITIE CURACAO BULAGE 4: BEGROTING (PERSONEEL EN MATERIEEL) 4.1 I nleiding 4.2 Uitgangspunten 4.3 Begroting KPC Kapitaaldienst

5 Pagina 5 van Haalbaarheid KPC Begroting BULAGE 5: LIJST AFKORTINGEN

6 Pagina 6 van 123 Samenvattinq < Inhoud > Het Korps Politie Nederlandse Antillen houdt op te bestaan en er zullen 3 nieuwe politiekorpsen op Cura<;ao, Sint Maarten en de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en een Gemeenschappelijke Voorziening Politie (GVP) worden ingericht. Bij besluit van 1 oktober 2008 heeft de Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen de opdracht verstrekt om de verdere professionalisering en inrichting van de Antilliaanse politiekorpsen in te zetten. Met verwijzing naar Artikel 7 van de "Consensus Rijkswet Politie Curacao, Sint Maarten en BES" (CRW) is de taak toebedeeld om een inrichting te voorzien voor een kwalitatief volwaardig en professionele organisatie van het politiekorps voor een zo effectief en efficient mogelijke uitvoering van de politietaken opsporing, observatie, aanhouding en handhaving van de openbare orde. In het onderhavige document wordt de nieuwe inrichting van het Korps Politie Cura<;ao (KPC) uitgewerkt en als plan voorgesteld. Na bestudering van de wettelijke verplichtingen en overige normatieve referenties zijn de politieprocessen uitgewerkt. Op basis van de processen en de efficiency verbeteringen van die processen is gekomen tot een formatie en organisatie van het korps dat voldoet aan de voorwaarden gesteld in de CRW. De belangrijkste keuzes voor de inrichting van het KPC zijn: A. Kwaliteit: expertise op een plaats organiseren ten behoeve van de ontwikkeling van het vakgebied. B. Efficiency: dubbel organiseren is duurder C. Checks and Balances: Continu meten, analyseren en verbeteren als basis van het ma nagementsysteem. D. Consistentie: aard van het werk is leidend voor de beantwoording van de vraag waar je het onderbrengt. E. Informatie coordinatie: een informatie organisatie voor zowel landelijk als bovenlandelijk, ten dienste van aile politieprocessen (IGP). Informatiegericht Parreto regeling 20% in 80% uit. F. Wettelijke basis: inrichting conform de vigerende wetgeving op Cura<;ao, in de CRW en andere landelijke, koninkrijk en internationale wetgeving G. Contourennota: vastgestelde inrichtingskeuzes bepaald aan de hand van de klant en het personeel vormen de basis. De rode draad en tevens de basis uitgangspunten van de inrichting zijn: Informatie Gestuurde Politie (IGP); een werkwijze waarbij de acties binnen de primaire processen als opsporing, handhaving en noodhulp (en ook binnen de bedrijfsvoering van de organisatie) zoveel mogelijk zijn ingegeven door informatie en kennis van de materie. Gebiedsgebonden politiezorg (GPZ); inzet van middelen in de zorggebieden waarbij de politie herkenbaar aanwezig is, optimaal bereikbaar en fysiek aanwezig voor veiligheid en rechtshandhaving in de wijk. De sturing van de handhaving op basis van informatie is ingericht met de voorziening van buurtregisseurs in de wijken. Noodhulp; optimale inzet voor en reactie op spoedeisende incidenten waarbij sprake is van normovertreding, dreiging van normovertreding of hulp. Centrale sturing van noodhulpeenheden door de centrale meldkamer, toebedeeld in clustergebieden. Intake; het efficient selecteren, doorgeleiden en afhandelen van aile op initiatief van de burger tot stand gekomen (klant)contacten. Opsporing; een optimale aanpak van de activiteiten die zijn gericht op het oplossen van strafbare feiten met het doel te komen tot een strafrechtelijke sanctie. Bedrijfsvoering en Ondersteuning; een algehele ondersteuning van het korps met bureaus en administratieve bedrijfsvoering die gezamenlijk waarborgen dat invulling wordt gegeven in de uitgezette beleidslijnen.

7 Pagina 7 van 123 Met het bovenstaande zal de nieuwe organisatie van het KPC vijf hierarchische niveaus kennen: A. De Korpschef met de Plaatsvervangend Korpschef. B. Diensthoofden C. Divisiehoofden D. Unithoofden E. Teamleiders F. Medewerkers De organisatie biedt een totaal van 847 formatieplaatsen waarbij de volgende processen zijn uitbesteed: 1. Schoonmaak van de infrastructuur (Kantoor); 2. Reguliere management ondersteuning met consultancy en advies; 3. Opleiding van personeel. 4. Bewaking en beveiliging van objecten, ambassades, belangrijke vestigingen, personen en diensten. 5. Bewaking van arrestanten. De finandele paragraaf geeft aan wat het benodigde budget zal zijn om de formatieplaatsen te financieren, wat de operationeel kosten zullen zijn, het benodigde om contracten ten behoeve van de uitbesteding aan te gaan en de benodigde investeringen om dit korps optimaal te laten functioneren. De inzet voor de Gemeenschappelijke Voorzieningen Politie (GVP) is niet voorzien in dit plan.

8 Pagina 8 van 123 Korpschef ]0 ORGANOGRAM KPC < In houd >

9 Pagina 9 van Inleiding < Inhoud > De Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen heeft bij besluit van 1 oktober 2008 de opdracht verstrekt om te komen tot de verdere professionalisering en inrichting van de Antilliaanse politiekorpsen. Het Korps Politie Nederlandse Antillen houdt op te bestaan en er zullen 3 nieuwe politiekorpsen op Curac;ao, Sint Maarten en de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en een Gemeenschappelijke Voorziening Politie (GVP) worden ingericht. Voor elk nieuw in te richten politiekorps is onder de regie van het presidium een werkgroep opgericht. Onder deze werkgroepen zijn drie subwerkgroepen ingericht voor de politieprocessen, de opsporing en de bedrijfsvoering, bestaande uit politiemensen van de Antiliiaanse politiekorpsen en Rotterdam Rijnmond. De subwerkgroepen hebben voor het nieuw op te richten politiekorps Curac;ao een contourennota geschreven, waarin op hoofdlijnen het nieuwe politiekorps wordt beschreven. De inmiddels door het presidium vastgestelde contourennota, met daarin opgenomen de uitgangspunten, processen en keuzes voor de organisatie-inrichting, vormen de basis voor het voorliggende inrichtingsplan van het (nieuw) in te richten Korps Politie Curac;ao. De visie en missie, het sturingsconcept en de uitgangspunten politieprocessen die leidend zijn voor de inrichting van het nieuwe korps worden beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt het proces intake en service beschreven. In hoofdstuk 4,5 en 6 worden respectievelijk de processen Basis Politiezorg, Opsporing en Bedrijfsvoering beschreven. Per proces worden de algemene uitgangspunten, de definities, de afbakeningen, de werkprocessen, de taken, de resultaatgebieden en de organisatiestructuur beschreven. Op basis daarvan wordt de inrichting van de basispolitiezorg, de intake, de operationele ondersteuning, de informatie functie, de opsporing, de opsporingsondersteuning en de bedrijfsvoering beschreven. In hoofdstuk 7 wordt de staf van de Korpschef beschreven. In bijlage 1 is een hoofdstuk over sturing op het primaire proces opgenomen en in bijlage 2 een hoofdstuk over dwarsverbanden tussen de primaire processen. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de nieuwe functienamen binnen het Korps met bijbehorende formatiesterkte. De functiebeschrijvingen zullen in bijlage 4 worden weergegeven. In Bijlage 5 is het financiele kader en de meerjaren begroting van het korps opgenomen.

10 Pagina 10 van Aigemeen 2.1 Missie < Inhoud > Het begrip missie heeft betrekking op de primaire functie, het bestaansrecht van de organisatie. Dit betekent voor het korps Politie Cura<.;ao, dat door het politiekorps wordt bijgedragen aan de veiligheid en leefbaarheid van de rnensen die op het eiland Cura<.;ao wonen, werken of als toerist verblijven. Missie Koros Politie Curacao "Wij mannen en vrouwen van het Korps Politie Cura~ao leveren een effectieve hoogwaardige bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving van Cura~o, een samenleving waarin de bevolking in harmonie met elkaar kan leven. n 2.2 Visie De verwachtingen, eisen en wensen die de burgers van het eiland Cura<.;ao aan politieoptreden stellen, veranderen voortdurend en daarmee ook de rol en positie van de politie in de samenleving. Het takenpakket van de politie is de afgelopen jaren dermate gegroeid dat herbezinning op de taken noodzakelijk is gebleken om kwalitatief goede politiezorg te kunnen blijven garanderen. Hierbij hoort ook dat de politie taken afstoot die niet tot de kerntaken behoren, zoals de administratieve toelating van vreemdelingen en het bewaken en verzorgen van de verdachten die op het politiebureau worden vastgehouden. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het inzicht dat veiligheidszorg een primaire verantwoordelijkheid is van lokale overheden in gezamenlijkheid. Integraal veiligheidsbeleid krijgt meer en meer gestalte door spreiding van taken en verantwoordelijkheden over bestuur, politie en openbaar ministerie en andere relevante (keten en zorg) partners. Het doel is om door gezamenlijke inspannlng het veiligheidsniveau in wijken en buurten op Cura<.;ao te verhogen. De politie zoekt, voor een optimale bijdrage aan de integrale aanpak, aansluiting bij lokale veiligheidsvraagstukken. Kern van de politie taak is een gestructureerde aanpak van problemen en achterliggende oorzaken, in nauwe samenspraak met andere instanties. Een dergelijke aanpak wordt mogelijk door een goede informatiepositie op te bouwen en te onderhouden en te zorgen voor herkenbaarheid en aanspreekbaarheid: kennen en gekend worden. Visie Koros Politie Curacao "Wij mannen en vrouwen van het Korps Politie Cura~ao betrouwbare en betrokken politieorganisatie. " vormen een adequate, 2.3 SturingsconceDt Inrichtingskeuzes Politie processen KPC kent drie verschillende vormen van sturing. Lijnsturing, Processturing en Beleidssturing. Lijnsturinq Lijnsturing gaat over de 'wat vraag': sturing vanuit de verantwoordelijkheid voor het realiseren van resultaten door een divisie, dienst of afdeling binnen KPC. Lijnsturing gaat over het bereiken van doelstellingen met inzet van aantal mensen en middelen binnen de afgesproken beheersmatige kaders. Voor lijnsturing is het IGP concept van groot belang. Een specifiek accent in de lijnsturing als uitvloeisel van het concept van informatiegestuurd werken is dat leidinggevenden zich sterk zullen focussen op het operationele resultaten en de keuzen die moeten worden gemaakt voor een optimale veiligheidsaanpak. Daarom wordt binnen KPC een sturingsoverleg georganiseerd op de verschillende sturingsnlveaus (strategisch, tactisch en operationeel) waarin wordt gefocust op benoemde prioriteiten, aandachtsvelden en afgesproken resultaten alsmede verantwoording afleggen over behaalde resultaten en leren van tjitgevoerd werk. Afhankelijk van het niveau van overleg zullen aan de orde komen: Actuele informatie die van belang is voor de veiligheidsaanpak

11 Pagina 11 van 123 Trends in veiligheid Persoonsgerichte of gebiedsgerichte aanpak Keuzen maken tussen en binnen opsporingsonderzoeken. Monitoring van de prestaties afgezet tegen de geplande resultaten. Presentatie van methoden van aanpak van problemen waar anderen van kunnen leren. Afspraken over inzet op problemen van mensen, middelen en aanpak. Processturinq Voor de inrichting van de politieprocessen binnen KPC geldt als belangrijkste inrichtingskeuze de procesorientatie. Dat betekent dat de focus en de sturing van het politiewerk niet activiteit gericht maar procesgericht wordt vorrngegeven. Bij proceso~ientatie wordt primair gekeken naar de wijze waarop het politie "product" tot stand komt. Door de procesbenadering centraal te stellen, wordt de focus verlegd naar de resultaten (producten) en ieders toegevoegde waarde bij de totstandkoming daarvan. Procesorientatie vergt een externe focus: wat wi! de burger van de politie en welke producten en diensten zijn daarvoor noodzakelijk. Procesgericht werken betekent dat er niet op de afzonderlijke door afdelingen en diensten uit te voeren activiteiten en taken gestuurd wordt, maar op het totale werkproces. De essentie van procesgericht werken is horizontaal kijken: wie werkt met wie samen en hoe loopt de informatie en welke eindresultaten worden gezamenlijk bereikt. Voor het korps Politie Cura910 zijn vier hoofdprocessen te onderscheiden: intake, noodhulp, wijkpolitie (handhaving en toezicht) en opsporing. Voor de processen intake, noodhulp, wijkpolitie en opsporing worden proceseigenaren benoemd. De proceseigenaar gaat over de hoe-vraag en over de kwaliteitseisen die aan het proces en de medewerkers die binnen dat proces werkzaam zijn gesteld mogen worden. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het monitoren van kwaliteit; het initieren en doorvoeren van verbeteringen en het aanspreken van lijnchefs op (de wijze van) procesuitvoering. Leidinggevenden in de politieprocessen hebben een dubbele verantwoordelijkheid. Een verticale (hierarchische) verantwoordelijkheid en een horizontale (proces) vera ntwoordelij kheid. Hoewel de hierarchische verantwoordelijkheid altijd in de lijn ligt, heeft de procesverantwoordelijke heel veei invloed op de manier waarop en de kwaliteit waarmee het werk wordt verricht. Door processturing worden de schotten tussen de afzonderlijke korpsonderdelen geslecht, worden samenwerking en collectiviteit bevorderd. Ontwikkelingen worden op een plaats in de organisatie in gang gezet. Het is noodzakelijk om bij de inrichting en uitvoering van de werkprocessen expliciet aandacht te schenken aan de dwarsverbanden tussen de processen en de samenwerking tussen medewerkers met verschillende expertise en achtergrond in een proces. Ook verdient de samenwerking van het Korps Politie Cura910 met externe partners (OM, Kustwacht, Kmar, Douane en anderen) de aandacht. Beleidssturi nq Beleidssturing gaat over inhoud geven aan prioriteiten: sturing vanuit de verantwoordelijkheid voor een thema (bijvoorbeeld huiselijk geweld of jeugd) dat prioriteit heeft en daarom van KPC extra aandacht vraagt. Voor dergelijke thema's wordt binnen KPC een portefeuillehouder aangewezen. De proceseigenaar richt het werkproces in en formuleert en bewaakt kwaliteitseisen. De portefeuillehouder geeft vorm en inhoud aan een thema en kan daarvoor ook prestaties formuleren. De lijnverantwoordelijke zorgt voor implementatie en uitvoering van afgesproken werkwijzen en resultaten. Verantwoording over uitvoering van beleid en resultaten vindt plaats in de lijn. Er zijn geen vrijgestelde proceseigenaren en beleidsportefeuillehouders. Deze rollen worden ingevuld binnen een lijnverantwoordelijkheid voor een divisie, dienst of afdeling. Zoveel als mogelijk overlappen de rol van lijnverantwoordelijke voor een afdeling met die van procesverantwoordelijke. Zo zal de eindverantwoordelijke voor de afdeling recherche tevens proceseigenaar opsporing in het korps zijn.

12 Pagina 12 van Inrichtingskeuze Politieprocessen Belangrijke keuzes voor de inrichting van de politieprocessen binnen het KPC zijn: A. Kwaliteit: expertise op een plaats organiseren ten behoeve van de ontwikkelin9 van het vakgebied. B. Efficiency: dubbel organiseren is duurder. C. Checks and Balances: transparantie en evenwichtige verdeling van de capaciteit ten behoeve van de verschillende processen binnen het KPC D. Consistentie: aard van het werk is leidend voor de beantwoording van de vraag waar je het onderbrengt. Transparantie in de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd (het proces) is de basis voor de rechtvaardiging van de formatie. E. Informatie cobrdinatie: een informatie organisatie voor zowel landelijk als bovenlandelijk, ten dienste van aile politieprocessen (IGP) F. Wettelijke basis: inrichting conform de vigerende wetgeving op Cura<;ao, in de CRW en andere Ilandelijke, koninkrijk en internationale wetgeving G. Contourennota: De reeds vastgestelde inrichtingskeuzes, evenals de bestaande wet en regelgeving, vormen de basis en normatieve referenties voor de inrichting. Informatie Gestuurde Politie IGP Informatie Gestuurde Politie (IGP) vormt een ander belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van het Politiekorps Cura<;ao. In de kern komt het concept IGP erop neer dat de informatie vanuit allerlei bronnen binnen en buiten de politie, (ei)landelijk en boven(ei)landelijk, optimaal wordt gegenereerd en gebruikt om te komen tot -sturing op- de meest effectieve bestrijding van criminaliteit en realisatie van veiligheid en laafbaarheid in de samenleving. Het informatieproces wordt binnen KPC zodanig ingericht dat het voorziet in het bepalen van de operationele informatiebehoefte en het vervolgens verzamelen, verwerken, veredelen, analyseren, cobrdineren en verstrekken van informatie. Informatie sturing vindt plaats op: operationeel, tactisch en strategisch niveau binnen de processen Intake, Handhaving, Noodhulp en Opsporing. De informatie stroomt door aile vier de processen binnen de organisatie maar ook naar en van andere organisaties op (ei)landelijk en boven(ei)landelijk niveau. De informatieprocessen zorgen voor verbinding en samenhang tussen die processen. Het is daarvoor essentieel dat de informatieorganisatie binnen KPC op een plek binnen de organisatie wordt ingericht. De informatieorganisatie is het knooppunt van informatie voor het Korps Cura<;ao en tussen andere politiekorpsen en organisaties; specifiek die tussen de Korpsen Sint Maarten, BES en Aruba waar soortgelijke informatieorganisaties worden ingericht. Gebiedsgebonden politiezorg GPZ Een ander leidend concept voor het Politiekorps Cura<;ao is de Gebiedsgebonden politiezorg (GPZ). Gebiedsgebonden politiezorg is geen spedalisme maar een concept dat als een rode draad door aile processen heen loopt, vergelijkbaar met het IGP concept. Uitgangspunt bij gebiedsgebonden politiezorg is dat met het bevoegde gezag en andere ketenpartners vanuit de lokale problematiek een "gemeenschappelijke veiligheidsaanpak" per wijk (gebied) geformuleerd wordt. Uitgangspunt voor deze gemeenschappelijke veiligheidsaanpak is een probleemgerichte benadering. Het gezamenlijk aanpakken van criminaliteitsproblemen kan worden bereikt door middel van preventieve-, handhavings- en repressieve maatregelen. Door nauwe samenwerking tussen interne partners waaronder de buurtagent, noodhulpeenheden en opsporing en externe partners (zoals het bestuur, het OM, de zorgverlening en de bewoners) dient een optimale combinatie van deze maatregelen ontwikkeld en uitgevoerd te worden. Het IGP concept vormt een belangrijke voorwaarde om hier invulling aan te geven. Dat betekent dat buurtagenten en noodhulpeenheden (pro)actief en gericht aan het werk zijn op basis van informatie uit ondermeer ActPol. Om over adequate informatie te kunnen beschikken is het een voorwaarde dat Actpol (en de andere systemen) op de juiste wijze gebruikt en gevuld wordt. Noodhulp De noodhulp richt zich op de behandeling van hulpaanvragen die directe inzet behoeven en hoge prioriteit hebben (prioriteit 1 en 2). Het proces noodhulp wordt binnen KPC centraal georganiseerd. Elk van de noodhulpeenheden bestaat uit twee executieve politiemedewerkers en heeft een eigen (geografisch) verzorgingsgebied. De meldkamer is sturend bij de inzet van noodhulpeenheden en

13 Pagina 13 van 123 bepaalt welke eenheid op een melding wordt ingezet en of en hoe voertuigen geplaatst worden. Wanneer een noodhulpeenheid geen melding aan het behandelen is vervult de noodhulpeenheid binnen het eigen verzorgingsgebied informatiegestuurd handhavings- en toezichtstaken uit. De medewerkers van de noodhulp zijn verantwoorde'lijk voor de volledige afhandeling van de incidenten waarbij ze betrokken zijn, dus ook de schriftelijke verslaglegging. Verdachten die worden aangehouden terzake van misdrijven worden overgedragen aan de opsporing. Verdachten van overtredingen worden zelf afgehandeld. Ter ondersteuning van de processen handhaving en noodhulp worden onder verantwoordelijkheid van de divisiechef operationele ondersteuning en intake verschillende vormen van expertise en operationele ondersteuning ingericht. Intake Intake betreft de organisatie van de loketfunctie van KPC en omvat het fysieke loket, het telefonische loket en het digitale loket. Het fysieke loket vormt een herkeflbare baliefunctie waar het publiek zich kan melden voor het doen van aangifte, het aanvragen van vergunningen en het halen of brengen van informatie. De baliefunctie wordt binnen KPC in ieder geval op elk van de vijf wijkbureaus ingericht en in de toekomt mogelijk ook op politieposten. Het telefonisch loket heeft betrekking op de telefonie en de telefonische bereikbaarheid van de politie. Voor een adequate en efficiente afhandeling dienst onderscheid gemaakt te worden in urgente en niet urgente telefonie. Dit onderscheid wordt gefaciliteerd door duidelijk herkenbare (gescheiden) telefoonnummers. Urgente telefonie is bestemd voor de meldkamer. Niet urgente telefonie voor het call-center. Het digitale loket biedt (op termijn) de mogelijkheden om via of via een interactieve website informatie uit te wisselen tussen publiek en politie. Hierbij is naast het geven en ontvangen van informatie ook beperkte dienstverlening met betrekking tot het doen van (eenvoudige) aangiften of het aanvragen van vergunningen mogelijk. Opsporinq Opsporingsactiviteiten kunnen worden gestart naar aanleiding van een incident of naar aanleiding van een reeks incidenten die op enige manier overeenkomsten vertonen (een probleem). Tussen il1cidentgerichte- en probleemgerichte opsporing bestaan verschillen in werkwijze en inzetpatronen. Incidentgerichte opsporing is het proces van opsporen waarbij naar aanleiding van een melding, ontvangen informatie, een of meer aangiften dan wei een of meer aangehouden verdachten een zo efficient mogelijk reactief onderzoek wordt uitgevoerd. Probleemgerichte opsporing is het proces van projectmatig opsporen dat voigt op constatering van stelselmatigheid in verdachte(n) en/of strafbare feiten, indien deze een ernstige inbreuk op de veiligheid en/of leefbaarheid vormen en/of de maatschappelijke integriteit aantasten. Binnen het Korps Politie Curac;ao wordt voor de inrichting van de Recherche en Informatie dienst een onderscheid gemaakt in Veel Voorkomende Criminaliteit (We), Lokaal Ernstige Criminaliteit (LEe) en Zware en Georganiseerde Criminaliteit (ZwaCri). De bestijding van de WC wordt binnen het Korps gedeconcentreerd uitgevoerd op meerdere wijkteams. Het hoofd van de recherche en Informatie dienst is eindverantwoordelijk voor aile opsporingsactiviteiten binnen het Korps (ook de We) en is vanuit die rol tevens proces eigenaar. 'De divisiechef Centrale Recherche is lijnverantwoordelijk voor de bestijding van de WC en de LEe. De Divisiechef ZwaCri is lijnverantwoordelijk voor de bestrijding van de ZwaCri. De divisiechef recherche ondersteuning en informatie is lijnverantwoordelijk voor de opsporingsondersteuning en de informatieorganisatie. Het Politiekorps Curac;ao zal, gezien haar omvang en de vormen van criminaliteit die het dagelijks moet bestrijden, over voldoende specialismen en expertise moeten beschikken. De bestrijding van criminaliteit op Curac;ao, maakt het noodzakelijk en wenselijk om samen te werken met andere Politiekorpsen en instanties. Er zijn verschillende vormen van samenwerking: bi lateraie samenwerking, multilaterale sa menwerking en samenwerking door middel van de Gemeenschappelijke Voorziening Politie. De sa menwerkingsvormen en onderwerpen zullen voorafgaand aan de vaststelling van dit inrichtingsplan nader bepaald en ingevuld moeten worden. 2.5 Inrichtingskeuzes BedrUfsvoering In deze paragraaf wordt ingegaan op onderwerpen, die van belang zijn voor de keuzes, die gemaakt zijn bij de inrichting van de functies.

14 Pagina 14 van 123 Inrichtinq Binnen het korps politie Cura<;ao zijn de bedrijfsvoeringstaken thans georganiseerd in verschillende afdelingen. Het uitgangspunt bij de inrichting is dat een nieuwe ordening van taken wordt gekozen, die beter aansluit bij processturing. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde afdelingen bij elkaar worden gebracht en bepaalde taken worden belegd bij een andere afdeling dan de huidige. Een voorbeeld hiervan is de inkoopfunctie die thans verspreid is onder de afdelingen ICT, logistiek en de politiegarage, die enkel en aileen onderdeel zal uitmaken van het facilitaire proces. Voor zover wordt afgeweken van de ordening conform procesinrichting wordt dit aangegeven in de paragraaf "uitgangspunten". De rechtspositie van medewerkers van het korps politie Cura<;ao kent niet de mogelijkheid om deeltijd te werken. Hierdoor kunnen aileen hele functies worden ingericht. De noodzaak om taken steeds te groeperen naar een omvang van een volle fte, leidt soms tot een andere inrichting dan wanneer deeltijdfuncties mogelijk zouden zijn geweest. Samenwerkinq Het korps pol,itie Cura<;ao wordt als een zelfstandig functionerende organisatie ingericht. De korpschef heeft een integrale managementverantwoordelijkheid. Gelet op het voornemen van het Land Cura<;ao om gezamenlijk enkele onderwerpen te organiseren teneinde doelmatigheidswinst te boeken en tevens gelet op het samenwerkingsverband tussen de korpsen zoals vermeld in de Consensusrijkswet, is het noodzakelijk om in de toekomst bepaalde taken samen te organiseren dan wei uit te besteden. Uitgangspunt zal altijd zijn dat het korps aile processen binnen haar organisatie zal inrichten. Sterktelcaoadteit De inrichting van het zelfstandige korps politie Curac;ao brengt met zich mee dat er taken moeten worden uitgevoerd, die voorheen door andere instanties werden gedaan. Voorbeelden hiervan zijn niet aileen de beleidsontwikkeling op een groot aantal terreinen, maar ook diverse uitvoerende werkzaamheden op Personeel, Financieel, Facilitair en ICT-gebied. De toename van het werkaanbod hierdoor is overwogen bij het voorliggende inrjchtingsvoorstel. Daar tegenover staat echter dat, nu een aantal financiele, personele en facilitaire processen niet meer hoeft te lopen via de centrale overheid, de mate van bureaucratie zal afnemen, waardoor de netto-inzetbaarheid zal toenemen. Het inrichtingsplan beschrijft die taken en benodigde capadteit die nodig is om de reguliere bedrijfsvoering te laten functioneren. Dit betekent dat bij de inrichting geen rekening is gehouden met capaciteit die nodig is voor inhaalslagen die nodig zijn om achterstandssituaties weg te werken. Dit zal moeten plaatsvinden via een (incidentele) projectstructuur ondersteund met extra middelen en capaciteit. Kwa/itelt Bij de inrichting is rekening gehouden met de ambitie die het Korps Politie Cura<;ao heeft om kwalitatief sterk te verbeteren. Het doorvoeren van verbeteringen in het korps op aile geledingen vraagt ook vanuit 8edrijfsvoering en Staf om een beter toegerust ondersteuningsproces. Zoveel mogeli.jk zijn internationeel erkende kwaliteitsnormen Plan gehanteerd voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem. Zo zal de inrichting rekening houden met werkprocessen als "interne audits" en strikte richtlijnen voor directiebeoordelingsvergaderingen, om invulling te geven aan de Act Do eerder genoemde lijnsturing. Voor beheersing van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de belangrijkste processen beschreven met duidelijke onderkenning van de Deming cyclus voor continu meten, analyseren en verbeteren van de presta ties van het korps. Check Bij de bedrijfsvoering is sprake van een aantal taken, dat hoogwaardig spedalisme vergt, zoals fiscale advisering, applicatiedesigner maar ook bouwtechnische ondersteuning. Deze specialistische taken

15 lnrichtingsplan KPC Pagina 15 van 123 worden niet ingericht. Ais de inzet van dergelijk specialisme nodig is, zal dat worden ingehuurd. De bekostiging hiervan wordt inzichtelijk in de meerjarenbegroting onder de post advieskosten Informatie Het is noodzakelijk dat het korps met de nieuwe overheid de meerjaren visie ontwikkelt voor let. Hierin moet worden meegenomen het uitbestede beheer en ontwikkelingen rondom de Act-pol domeinen (Act-Pol, Act-FMS en Act-BMS) maar ook de mogelijkheden om gebruik te maken van een Shared Service Organisatie ressorterend onder het nieuwe eilandbestuur. De huidige informatievoorziening is onvoldoende en de structuur is geknipt over verschillende locaties en verantwoordelijkheden. Bij dit inrichtingsplan wordt er vanuit gegaan dat een ICT strategie wordt opgestart om de informatievoorziening toekomstvast te maken. Hierbij moet aandacht besteed worden aan eisen van beveiliging en 2-uurs continu'iteit, die een voorwaarde zijn voor een politieorganisatie. In de toekomst kan dit betekenen dat het aantal functies op ICT gebied moeten worden uitgebreid, of dat wordt samengewerkt met andere partijen. Zoals eerder gesteld worden vooralsnog aileen de lokale beheer- en ondersteuningstaken ingericht. Binnen het domein Vreemdelingendienst zijn de grensbewaking, de toelating en de handhaving losgekoppeld van elkaar. De activiteiten van het onderdeel toezicht wilen worden belegd binnen de nieuwe overheid (administratieve taak). De activiteiten m.b.t. handhaving blijven binnen het korps. Naast de consequenties voor de formatie heeft dit ook gevolgen voor het beheer en de werking van de ICT componenten. (Applicaties en overige delen van de infrastructuur). Dit gegeven moet nader worden uitgewerkt in een strategische notitie m.b.t. het ICT domein.

16 Pagina 16 van Intake &. service 3.1 Definitie, afbakening, werkprocessen en resultaatgebieden Definitie Het werkproces intake wordt gedefinieerd als het geheel aan activiteiten waar aile inkomende spoed en niet spoed zijnde klantverzoeken (van politiediensten) worden behandeld en/of worden overgedragen aan andere processen. Het gaat hierbij om het eerste contact met de omgeving (burger of een instelling) waarbij het initiatief niet is uiteengegaan van de politie Afbakening DIENST Intake is het selecteren, doorgeleiden en afhandelen van aile op initiatief van de burger (inclusief bedrijf of instelling) tot stand gekomen (k1ant)contact, die leidt tot een vorm van dienstverlening van de politie, uiteraard altijd passend binnen de politiele kerntaken. Conform bovenbschreven definitie kan intake bestaan uit: 1. Een noodhulp verzoek. 2. Een verzoek voor niet-spoedeisende assistantie. 3. Een aanvraag voor een evenementsvergunning. 4. Aangifte van een strafbaar feit. 5. Aangifte van een gevonden of verloren voorwerp. 6. Een klacht jegens de politie. 7. Een vraag naar informatie. 8. Overige persoonlijke interacties. In dit hoofdstuk wordt de inrichting aangaande intake beschreven zoals die ook intern is vastgelegd in de KPC Procedure "Intake". Intake & Service is voorts ingericht op basis van de volgende uitgangspunten: Intake centraal georganiseerd, intakeactiviteiten (decentraal) gedeconcenteerd met minimaal (3) loketvormen: een digitaal loket (24/7), een fysiek (persoonlijk) loket en een telefonisch loket (24/7 bereikbaar); Breng een scheiding aan tussen de spoedeisende gevallen en de niet spoedeisende gevallen (wei een politiele reactie); Hierbij gebruikmakend van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's), voornamelijk voor het fysieke loket; Voorts nadenken over de (overige) modaliteiten in de wijkbureaus en de (eventuele) loketvormen bij andere instellingen. De afbakeningscriteria zijn: 1. een burger (klant in brede zin, maar ook een bedrijf of instelling) die in contact treedt met de politie maakt pas na het eerste contact duidelijk wat de reden van dit contact is. Het is dus bij aanvang niet meteen duidelijk welk proces ter opvolging wordt uitgevoerd; 2. bij aile (ingekomen)klantaanvragen wordt de politie om een reactie gevraagd, ook al is dit de mededeling dat de politie het verzoek niet in behandeling kan nemen en eventueel moet doorverwijzen. Om te waarborgen dat aile (k1ant)verzoeken een professionele reactie krijgen worden deze in een proces samengebracht, inclusief het monitoren hierop;

17 Pagina 17 van am de beoogde effectiviteit en efficiency binnen de organisatie zelf te garanderen, worden de interne klantverzoeken conform gestandaardiseerde (formaat) werkwijzen en richtlijnen afgedaan: (a) het onmiddellijk helder krijgen van vragen en verzoeken van de collega(s) en het terpl'ekke geven van de juiste informatie dan wei het verwijzen van de collega naar de aangewezen externe instantie (b) het onmiddellijk doorverwijzen van de collega(s) en (c) in ieder geval de collega in aile gevallen optimaal kunnen ondersteunen met een professionele dienstverlening; 4. intake is als apart proces binnen de basispolitie functie georganiseerd, zodat de overige uitvoerende processen zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Op het moment dat de burger in contact treedt met de politie vindt de eerste intake plaats. Dit eerste contact is voor de burger zeer belangrijk en van belang voor het imago en de reputatie van de politieorganisatie. De burger wil correct te woord worden gestaan en serieus genomen worden door politiefunctionarissen die zowel klantgericht (servicegericht) als oplossingsgericht zijn. Hiertoe zijn interbne directieven ontwikkeld voor beheersing van klantvriendelijk onthaal. Het doel van het werkproces intake is dat het bijdraagt aan de handhaving van de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. Intake richt zich op het helder krijgen, het afhandelen en overdragen van aile spoedeisende en niet-spoedeisende verzoeken en meldingen van klanten (burgers, bedrijven en instellingen). Klantverzoeken worden aangenomen en (onmiddellijk) afgehandeld of ter be(af)handeling overgedragen aan eenheden binnen de politieorganisatie Werkprocessen, taken en resultaatgebieden Binnen het werkproces intake worden de volgende processtappen onderscheiden: 1. Kennisnemen van het klantenverzoek (en activiteiten); 2. Verwerken van het klantenverzoek (en activiteiten); 3. Monitoren (en activiteiten). Binnen dit werkproces wordt het volgende gewaarborgd: er is snel en laagdrempelig contact (burger) met de politie; iedere burger krijgt dezelfde kwal,iteit van dienstverlening, ongeacht wie hij/ zij is en ongeacht waar hij/ zij woont; de burger wordt geinformeerd wat hij/ zij van de politie kant mag verwachten; er voigt actieve terugkoppeling op de status van het verzoek van de burger; het klantverzoek wordt zo volledig mogelijk afgehandeld met een minimale wachttijd en zo veel mogelijk afhandelen zonder doorverwijzingen. De toegevoegde waarde van het werkproces intake is tweeledig: als de voordeur van de politieorganisatie, vormt intake daarmee het koppel punt tussen buiten en binnen. Het is alert op de omgeving en heeft oog voor relevante informatie; het verzorgt klantcontacten langs verschillende kanalen en filtert deze contacten zodat de burger de juiste ingang (efficiency) geboden wordt om zijn/haar vraag te plaatsen en dat het proces ervoor zorgt dat deze verzoeken correct en uniform worden afgehandeld. Verantwoordelijkheden in het werkproces intake: De medewerker Intake & service draagt bij aan de handhaving van de openbare orde, de veiligheid en de leefbaarheid in de samenleving, door het selecteren, doorgeleiden en afhandelen van aile contacteno met burgers, bedrijven, instellingen, volgens gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen die leiden tot een vorm van dienstverlening door de palitie en die passen binnen de kerntaken van de politie. 3.2 Het intakedroces Het werkproces Intake binnen de BPZ kent verschillende vormen: fysiek (aan de balie), telefonisch en digitaal (per ) via internet. Het intakeproces wordt zodanig ingericht en georganiseerd dat de burger via vele kanalen de politie kan bereiken. De burger bepaalt uiteindelijk (zelf) welk kanaal hij kiest: telefoon, mail, digitaal (via internet) of gewoon (fysiek) aan de balie, al of niet op afspraak.

18 Pagina 18 van 123 Binnen het KPC wordt het werkproces Intake als volwaardig kjantgericht werkproces centraal birmen de BPZ georganiseerd. De (sub)activiteiten binnen dit werkproces vinden echter op niveau van de wijkteams gedeconcentreerd plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciaal daartoe opgeleide medewerkers met een beperkte opsporingsbevoegdheid (BOA's). Door de inzet van BOA's wordt de reguliere politiecapaciteit ontlast en vrijgespeeld, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd kan worden Telefonische intake Het telefonische loket heeft betrekking op de telefonie en de telefonische bereikbaarheid van de politie. Hierbij dient voor een adequate en efficiente afhandeling onderscheid gemaakt te worden in urgente en niet urgente telefonie. Dit onderscheid wordt gepacificeerd door duidelijk herkenbare (gescheiden) telefoonnummers. V~~r wat betreft de urgente telefonie en het (explidet) gebruik van het alarmnummer 911 daarvoor, wordt door het KPC stevig ge'investeerd in het bewustmakingsproces hiervan bij de inbeller. Daarnaast nopen (dwingende) wettelijke bepalingen de inbeller daartoe. De inbeller zal voor wat betreft de niet urgente telefonie een ander telefoonnummer moeten hanteren Aangifteproces aan de balie Naast het (fysiek) geven en ontvangen van informatie aan de balie is ook beperkte dienstverlening met betrekking tot het doen van (eenvoudige) aangiften of het aanvragen van vergunningen mogelijk. Nieuwe technische mogelijkheden hierin worden (in een doorlopend proces) bestudeerd en op dit moment door het KPC (verder) ontwikkelt. De medewerkers Intake & service geven de baliefunctie invulling eveneens nemen zij de telefonie voor hun rekening. Door specifieke openingstijden te bepalen voor de wijkbureaus afzonderlijk en deze duidelijk bekend te maken wordt gekomen tot een efficientere wijze van plannen en organiseren zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening Internet aangifte Het digitale loket heeft betrekking op de mogelijkheden om via of via een interactieve website informatie uit te wisselen tussen publiek en politie. Het KPC zal op termijn een digitaal loket in de vorm van een interactieve website ontwikkelen. Om adequaat te kunnen reageren op urgente meldingen moeten deze worden gescheiden van de minder urgente meldingen. De klant ontvangt kort na het indienen van een urgente melding minimaal een telefonische reactie dan wei een formele schriftelijke van de politie. Enkele slotpoomerkingen aangaande inrichting van Intake & Service: Het 'innemen' van urgente meldingen en deze omzetten naar de gewenste inzet van politiepersoneel vraagt een gebruik van het toegewezen noodnummer 911 en een afhandeling vanuit het meldkamerproces. Dit proces wordt uiteraard gei'nitieerd bij het intakeproces. Het meldkamerproces wordt verder in paragraaf 3.6. uitgewerkt. Door de intake als afzonderlijk proces te organiseren wordt eveneens de mogelijkheid gecreeerd om binnen dit proces decentraal intakeactiviteiten te organiseren maar ook de ontvangst en registratie van gevonden, - verloren- en in beslaggenomen goederen op een professionele wijze af te handelen. De opslag, beheer en teruggave van deze goederen vindt conform wettelijke bepalingen en richtlijnen plaats en wordt in een werkinstructie gegoten. Dit proces wordt centraal georganiseerd. Het telefonische en digitale loket wordt binnen de Unit Intake en Service georganiseerd in de Gezamelijke Meldkamer ten aanzien van spoedeisende meldingen en de Callcenter, ten aanzien van niet spoedeisende meldingen. Spoedeisende meldingen worden gedaan via het alarmnummer 911 terwijl niet spoedeisende meldingen via een nog nader te bepalen 9.., nummer de Callcenter binnen komen. Telefonische aangiften zouden ook via de Callcenter gedaan kunnen worden. De overige spedfieke 1<euzes in het werkproces intake:

19 Pagina 19 van 123 * Ten behoeve van een herkenbare en transparante orngeving wordt betreffende het intakeproces voor het KPC een uniform en gestandaardiseerd dienstverleningsconcept aangeboden. Dat houdt onder andere in: hetzelfde antwoord en dezelfde actie op dezelfde vraag van de burger; = een eenduidige bejegening van de burger; = een uniforme uitstraling naar de burger toe; * Het intakeproces omvat een Gezamelijke Meldkamer waar spoedeisende meldingen binnen komen en een Call Center ten behoeve van de niet-spoedeisende hulpvraag. Daarnaast zijn er (decentrale) intake-units aan de wijkbureaus (een gedeconcentreerde aan- en afmelding van de hulpvraag). De intake-units aan de wijkbureaus en die van de call Center worden bemand met (service)medewerkers met een beperkte opsporingsbevoegdheid (BOA's); * Ten behoeve van het integrale intakeproces worden intake-units gedeconcentreerd ingericht, doch centraal aangestuurd; * Een doelgroepbenadering is van belang, bij spedfieke klantgroepen (minderjarigen, buitenlanders, bedrijven en 'instellingen) bijvoorbeeld eveneens een specifieke behandeling hanteren. Het aansteli'en van taakaccenthouders behoort hier tot de mogelijkheden; * De openingstijd van de intake-units op locatie is voor wat betreft meldingen in het algemeen 24/7 van maandag tim zondag vanuit vijf politielocaties: de wijkbureaus Barber, Rio-canario, Montagne, Punda en Otrabanda. Door hier eenduidige afspraken over te maken met de klant neemt de toegankelijkheid toe en verbetert de bereikbaarheid van het KPC; * De openingstijden van de intake-units is voor wat betreft de opname van aangiften (strafbaar gestelde delicten) in het algemeen van 07:00 uur tot 17:00 uur van maandag tim vrijdag vanuit de vijf politielocaties. Opname van aangiften na 17:00 uur en op de zaterdagen en zondagen vindt slechts (centraal) plaats vanuit drie politielocaties: de wijkbureaus Barber, Rio-canario en Montagne. De callcenter is 24/7 telefonisch bereikbaar voor niet spoedeisende meldingen; * De mogelijkheid tot internetaangifte (eenvoudig strafbaar gestelde delicten) moet (nog) worden uitgewerkt. De mogelijkheid tot het doen van een telefonische (eenvoudige) aangifte vindt zowel centraal (call Center) als op locatie plaats (decentraal intake units). Doordat meldingen in het algemeen worden ingebracht via een (intake)geintegreerd en gealioceerd meldkamersysteem, zal de telefonische werkdruk bij de (decentrale) intake-units niet toenemen. Daarnaast wilen er doorgaans (traditioneel) meer meldingen (autogebonden) rechtstreeks bij de meldkamer worden aangeboden. De totale formatie ten behoeve van intake wordt daarom ook hierop afgestemd. De capaciteit die eventueel bij de intake-units wordt vrijgemaakt zal op de volgende wijze worden ingevuld: = terugbelprotocollen; = mogelijkheid van aangifte op locatie; = mogelijkheid van aangifte op afspraak; = verhoor van getuigen en verdachten in eenvoudige opsporingszaken; * De openingstijden van de intake-units is voor wat betreft de aanvraag van vergunningen in het algemeen van 08:00 uur tot 17:00 uur van maandag tim vrijdag vanuit de vijf politielocaties; * Buiten de (eerder) genoemde openingstijden wilen slechts de intake-units op locatie van Barber, Rio-canario en Montagne geopend blijven voor de (geografische) clusters. Hierbij geldt dat de kwaliteit van de geleverde diensten aan de burger gewaarborgd blijft (o.a. de vastlegging van werki nstructies); * Er wordt een proceseigenaar intake & service (lid managementteam) aangesteld; * Bij een dringende hulpvraag zal de burger veelal via het nummer 911 contact zoeken met de politie. De medewerker meldkamer (Calltaker Gezamelijke Meldkamer / dispatcher; is getraind om: = de meldingen goed te kunnen inschatten naar aard en ernst van de melding; = de noodhulpeenheden goed en kundig te kunnen aansturen naar aanleiding van deze meldingen; = de noodhulpeenheden goed en vakkundig te voorzien van de juiste informatie om hun werk goed te kunnen doen. De niet spoedeisende hulpvraag wordt afgedaan door calltakers met een beperkte opsporingsbevoegdheid (BOA's) van de Call Center van het KPC. Het aannemen van de telefoon binnen de Call Centerdient genormeerd te worden; * Aan de hand van uitvraagprotocolien wordt bepaald of de vraag van de burger een (autogebonden) melding is en wordt aangeboden aan de meldkamer, dan wei wordt

20 Pagina 20 van 123 doorverbonden of vastgelegd ter verdere afhandeling door de intake-units op de wijkbureaus. De doorontwikkeling hiervan versterkt dit proces door meer aandacht te bested en aan de kwaliteit van het werk en op resultaten te focussen; * De intake-units binnen een cluster (het Stadsdeel bijvoorbeeld) ondersteunen elkaar bij vervanging tijdens ziekte e.d.; * Intake zal veelal voorafgaan aan de processen handhaven, noodhulp en opsporen. Er moeten daarom ook kwaliteitsafspraken met deze processen over de output van intake worden gemaakt. Dit kan betekenen dat de (service)medewerkers op flexibele tijdstippen moeten worden ingezet of (bij)geschoold moeten worden. 3.3 Coordinatie en leiding Voor het werkproces Intake & service zal er gelet op de span ofcontrol en het specifiek inhoudelijke karakter van de intakeonderdelen sprake zijn van een leidinggevend of wei hoofdenniveau. Onder directe verantwoordelijkheid van het unithoofd Intake & service vallen eenn Chef Gezamelijke Meldkamer en Callcenter, vier teamleiders Gezamelijke Meldkamers en Callcenter en acht teamleiders decentrale intake units. Deze acht teamleiders van de decentrale intake units worden in de dag- en middagdiensten ingeroosterd. In de nachtdiensten worden er daarom gezien de bezettingsgraad geen teamleiders ingezet. Deze leidinggevenden vormen samen met het unithoofd Intake & service het ondersteunende management op unit niveau. Het unithoofd Intake & service ressorteert direct onder het divisiehoofd Aigemene Politie. 3.4 Bereikbaarheid Intake op Cura<;ao wordt als zelfstandige unit ingericht. Het intakeproces wordt voornamelijk uitgevoerd door BOA's. De (gezamenlijke en/of gealloceerde) meldkamer wordt verder geprofessionaliseerd en is 24/7 (mede)bereikbaar voor wat betreft intakeactiviteiten. De informatieafdeling is voorts bereikbaar voor politieorganisaties en andere opsporingsinstanties. Bij de openstelling voor (eenvoudige) aangifte etc. wordt gebruik gemaakt van BOA's. Deze verzorgen de baliefunctie en nemen aangiften op. De formatie van de BOA's is in dit geval toereikend voor de totale openstelling van de wijkbureaus en een dubbele bezetting aan de balie om de service te allen tijde effectief en efficient te laten verlopen. 3.5 Bezetting Intake & service Werkproces Intake &. service Unithoofd Intake en Service Teamleider Intake en Service Medewerker Intake en Service (unit Barber) Medewerker Intake en Service (unit Rio-Canario) Medewerker Intake en Service (unit Montagne) Medewerker Intake en Service (unit Otrobanda) Medewerker Intake en Service (unit Punda) Aantal per dienst O-A-N Tijd 1 08:00-17: (geen nachtdienst) (8) r 16/ (8) I 24/ r ~~ (9) 24/ (8) 24/7 2 08:00-15: :00-15:00

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

INRICHTINGSPLAN NATIONALE POLITIE

INRICHTINGSPLAN NATIONALE POLITIE Inrichtingsplan nationale POLITIE Het Inrichtingsplan beschrijft de ambitie van de Nationale Politie, de inrichting en opbouw van het korps, de sturing en de organisatiestructuur van de korpsleiding, staf

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Aangifte doen: de burger centraal?

Aangifte doen: de burger centraal? Aangifte doen: de burger centraal? Aangifte doen: de burger centraal? 1 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 17 1.1 Aanleiding en recent onderzoek 17 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag Versie 1.1, januari 2013 Op 9 januari 2013 vastgesteld door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie in

Nadere informatie

Regionaal Beleidsplan Oost-Brabant 2013-2014

Regionaal Beleidsplan Oost-Brabant 2013-2014 Regionaal Beleidsplan Oost-Brabant 2013-2014 1 Voorwoord Op 1 januari 2013 treedt de Politiewet 2012, de Nationale politie, in werking. In plaats van 25 regionale politiekorpsen en enkele landelijke eenheden

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Groningen Digitaal Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Datum : 26 februari 2007 Versie : 1.01 Status : Definitief 1 van 42 Inhoudsopgave Voorwoord...3

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-602 49 00 Fax: 030-602 49 19 E-mail: info@siraconsulting.nl

Nadere informatie

DE VISIE. Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar uitgangspunten KCC. Bijlage A: Uitgewerkte visie

DE VISIE. Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar uitgangspunten KCC. Bijlage A: Uitgewerkte visie 1 Oprichten van een gezamenlijk KlantContactCenter voor de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal DE VISIE Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie