Verandermanagement. Hoofdstuk 6 SOLL situatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verandermanagement. Hoofdstuk 6 SOLL situatie"

Transcriptie

1 Verandermanagement Hoofdstuk 6 SOLL situatie

2 Schema SOLL situatie IST situatie Interne organisatie SOLL situatie Marketing Afnemers & Markten Strategie en vaststellen ondernemingsdoelstellingen Organisatiestructuur Organisatiecultuur Vaststellen veranderstrategieën en -instrumenten Interne processen en innovatief vermogen Plan van aanpak verbeterbeleid Financiën Kritische succesfactoren (KSF) Implementatie verbeterbeleid Evaluatie verbeteringen Prestatie indicatoren (PI), normen, verbeteracties Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 2

3 Doelstellingen Het formuleren van duidelijke, zo concreet mogelijke, doelstellingen vormt het feitelijke startpunt van het organisatie veranderproces. De door het management vastgestelde doelstellingen dienen B-SMART te zijn: a.budgetgebonden b.specifiek c.meetbaar d.acceptabel e.realistisch f.tijdgebonden Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 3

4 Voorbeeld doelstelling Een doelstelling als: In de komende jaren streven we naar een aanmerkelijke groei van onze dienstverlening aan de zorgsector en tevens naar een substantiële verbetering van onze kwaliteit, is niet meer dan een holle frase in een toespraak of brochure. Over hoeveel jaren gaat het en wanneer gaan we dit meten? Wat is aanmerkelijk, welke percentuele stijging bedoelen we? Kunnen we groei verwachten in de zorgsector die te kampen heeft met een uitbreiding van eigen zorgtaken en krimpende budgetten? Over welke dienstverlening hebben we het eigenlijk, wat valt eronder en wat niet? Wat is substantiële verbetering van kwaliteit en hoe meten we dat? Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 4

5 Voorbeeld doelstelling in B-SMART In de komende twee boekjaren streven we jaarlijks naar 8% omzetgroei in de zorgsector, waarvan jaarlijks 2% autonome groei binnen de bestaande afzetkanalen en jaarlijks 6% groei door acquisitie van nieuwe accounts. De totaal te verwachten omzet wordt daarbij gegenereerd door het huidige dienstenpakket dat bestaat uit de volgende elementen en percentuele omvang: Adviezen over integrale zorgplannen, 30% Assistentie en begeleiding bij de invoering van kwaliteitszorgsystemen, 50% Interim-management, 10% Ontwikkeling van specifieke hulpmiddelen voor de evaluatie van operationele zorg, 10% Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 5

6 Voorbeeld doelen klantperspectief BSC Balanced ScoreCard Klantenperspectief; op welke kritische factoren beoordelen onze klanten ons? Kritische Succes Factor (KSF) Prestatie Indicator (PI) Norm Verbeteracties Toename marktaandeel Marktaandeel Van 12,2% Prioductontwikkeling naar 15% in 3 versterken jaar Effectiviteitsverbetering marketing Acquisities in de branche Tevredenheidsgraad klanten over totale dienstverlening Tevredenheidsscore van klanten Minimaal 70% in 2 jaar Procedures maken voor het optimaal bedienen van klanten Kwalitatief hoogwaardige diensten Aantal klachten van klanten Percentage herhalingsaankopen Daling met 40% in 2 jaar Toename van 14% in 3 jaar Klantgerichte medewerkers extra belonen; ontwikkelen systeem Klachtenprocedure verbeteren en uitvoeren Verbeterplan maken en uitvoeren om klantentrouw te verhogen Benchmarking klantentrouw Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 6

7 Excellente ondernemingen In 1982 verscheen het boek In search of excellence, lessons from America's best run companies van de McKinsey adviseurs Th.J. Peters en R.H. Waterman. Op basis van hun onderzoek komen ze tot de conclusie dat een excelllente organisatie moet voldoen aan tenminste een achttal belangrijke kenmerken: 1.Actiegerichtheid 2.Klantgerichtheid 3.Autonomie en ondernemerschap 4.Productiviteit door mensen 5.Persoonlijke inzet en waardenbewustzijn 6.Kernactiviteiten 7.Eenvoudige organisatie met een kleine staf 8.Vrijheid in gebondenheid Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 7

8 Managementtechnieken Management by Delegation Management by Exception Management by Systems Management by Motivation Management by Ideas Management by Break through Management by Walking around Management by Objectives Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 8

9 Management by Objectives (1) Management by Objectives (MbO), Peter Drucker (1954): Leidinggeven is niet alleen gericht op doelen, maar ook op de wijze waarop de organisatie die doelen denkt te bereiken. Resultaatgericht leidinggeven Vergroten arbeidsmotivatie medewerkers door: o mede formuleren doelen o werkwijzen ter realisatie MbO wordt met name in gedecentraliseerde divisie organisaties, in het kader van integraal management gebruikt Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 9

10 Management by Objectives (2) MbO houdt niet alleen de bepaling en vaststelling van productiedoelen in, het omvat meer. Het gaat ook om een bewust gehanteerd managementproces: 1.het bepalen van de doelstellingen; 2.het bepalen van de daarvan afgeleide prestatienormen; 3.de wijze van controleren over een bepaalde periode; 4.het opstellen van een actieplan; 5.uitvoering van het plan; 6.beoordeling van de resultaten; 7.vaststellen wat aan verbetering moet worden gedaan en start van een nieuwe cyclus. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 10

11 Management by Objectives (3) Management by Objectives Bepalen kernresultaten, prestatienormen en controlemiddelen Persoonlijk actieplan Actieplan van de leiding Gelegenheid tot presteren Verduidelijken van doelstellingen Prestatiebeoordeling Behoefte aan training en scholing Volgend actieplan Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 11

12 Management by Objectives (4) 1. De autoritaire variant Prestatiedoelen worden concreet geformuleerd en van bovenaf opgelegd. 2. De samenwerkingsvariant Prestatiedoelen worden concreet geformuleerd en in goed overleg onderling overeengekomen. 3. De neutrale variant Doelen zijn richtinggevend voor de te leveren prestaties. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 12

13 Integraal management In het bedrijfsleven kent men al jaren het begrip integraal management, dat wil zeggen dat betreffende manager integraal verantwoordelijk en bevoegd is voor het functioneren en de prestaties van een resultaatverantwoordelijke eenheid. Hij mag, binnen de procedures en beleidskaders van het concern, beslissingen nemen ten aanzien van productie (planning), personeel (bijvoorbeeld opleidingen), investeringen duurzame activa. Bij integraal management is de manager dus ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de uitvoering van HRM beleid en kwaliteitsbeleid en laat dit dus niet over aan de afdelingen Personeel & Organisatie en Quality Assurance. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 13

14 Contractmanagement Contractmanagement is het werken met management contracten binnen een systeem van integraal management In een managementcontract worden afgesproken: de te leveren prestaties (hoeveelheid, kwaliteit en de daarmee verbandhoudende TVB s); de centrale beleidskaders waarbinnen de prestaties geleverd dienen te worden; de periodiek aan te leveren informatie; de ondersteuning door het centrale management; negatieve en positieve sancties bij onvoldoende respectievelijk voldoende prestaties. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 14

15 Situationele factoren bij besluitvorming Kwaliteit van de beslissing (efficiënter, effectiever, goedkoper, beter etc.) Benodigde informatie voor een juiste beslissing? Heeft de leidinggevende voldoende kennis en vaardigheden Is het probleem gedefinieerd, afgebakend? Weet de leidinggevende welke informatie, kennis en vaardigheden vereist zijn? Acceptatie van medewerkers Verstandelijke, creatieve en preventieve inbreng Overeenstemming over de beslissing Wordt de beslissing geaccepteerd? De doelen die worden nagestreefd Worden de doelen onderschreven? Kans op conflict? Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 15

16 2 methoden voor kortere besluitvormingslijnen 1. Verklein het aantal hiërarchische/besluitvormende niveaus zorgvuldig overdragen TVB s 2. Decentraliseer de organisatie; werk met BU s Kenmerken Business Units: functioneren binnen centrale beleids- en prestatiekaders; marktgerichte eenheden met eigen PMC s; financieel resultaatverantwoordelijk; zelfstandig op organisatorisch en beleidsmatig terrein. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 16

17 Productieconcepten Het klassieke productieconcept (Taylor, scientific management); technocratische benadering van arbeidsorganisaties (o.a. het meten van arbeidscycli); weinig aandacht voor satisfiers en dissatisfiers; scheiding van planning en uitvoering; plannen, regelen en controleren zijn overgeheveld naar stafafdelingen. Het moderne productieconcept: groepsgewijze opstelling, celstructuren, selfsupporting teams; productiemedewerker krijgt een breder takenpakket; doelstelling is onder andere het verhogen van betrokkenheid/motivatie. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 17

18 Voorbeeld organigram; IST situatie Directie Financiën en Administratie Kwaliteitszorg Personeelszaken Productontwikkeling Inkoop Productie Verkoop Bedrijfsbureau Reclame Draaien & Snijden Vlechten & Montage Aflakken & Coaten Draad Hekwerk Speciale toepassingen Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 18

19 Voorbeeld organigram; marktgerichte structuur Concern Directie Control & Treasury Quality control Human Resources Corporate strategy Divisie directie Advanced wire products Divisie directie Fencing systems Divisie directie Advanced products Divisie staf Divisie staf R & D Inkoop Inkoop BU Advanced coatings BU Advanced materials Productie Productie Sales & marketing Sales & marketing Afdelingen Afdelingen Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 19

20 Business Units; voor- en nadelen Voordelen: eenvoudiger financieel aan te sturen (organisatie totaal); flexibel op de markt inspelen (eigen PMC s); financiële risicospreiding op concernniveau. Nadelen: meer overlap ondersteunende afdelingen; autonomie maakt BU s minder beheersbaar vanuit concern; slechtere communicatie tussen BU s; samenwerking BU s leidt vaak tot competentieproblemen; mogelijkheid onderlinge concurrentie en geldverspilling. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 20

21 Autonome taakgroepen/zelfsturende teams (1) Het onvoldoende delegeren van verantwoordelijkheden / bevoegdheden aan taakvolwassen teams heeft een negatieve invloed op het lerend en probleemoplossend vermogen van teams en de organisatie (regelcapaciteit). Relevante bevoegdheden met betrekking tot procesbeheersing: doelen stellen en normen bepalen; uitvoering bewaken en resultaten meten; afwijkingen verklaren; corrigerende maatregelen nemen. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 21

22 Autonome taakgroepen/zelfsturende teams (2) 1. Hoe groter de regelcapaciteit, hoe groter de kans dat het team zelf, de door andere teams gemaakte, fouten kan opsporen c.q. verhelpen. 2. Hoe groter de regelcapaciteit naar extern, hoe minder de betrokkenheid intern wordt bedreigd. 3. Hoe groter de regelcapaciteit, hoe geringer de kans op stress en interne en externe conflicten. 4. Hoe groter de regelcapaciteit, hoe groter in principe het leerpotentieel. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 22

23 Autonome taakgroepen/zelfsturende teams (3) Problemen met betrekking tot het werken met (semi-)autonome taakgroepen: welke medewerker is op welk tijdstip, en op basis waarvan, waarvoor verantwoordelijk? wie mag/moet binnen het team corrigerende maatregelen nemen? Welke ondersteunende taken moeten in het zelfsturende team (ZST) worden opgenomen opdat het ZST zijn doelstelling kan waarmaken? Hoe minder ondersteunende taken in het ZST, hoe minder regelcapaciteit. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 23

24 Autonome taakgroepen/zelfsturende teams (4) Voordelen Verantwoordelijkheden met dito bevoegdheden verhoogt motivatie, betrokkenheid en loyaliteit. Leidt tot toename welzijn en leermogelijkheden en afname stress. Vermindering druk op het management, vermindering coördinatie. Nadeel / voorwaarde Vereist een cultuuromslag van een machts- of rollencultuur naar zelf organiseren en verantwoordelijkheid (taakvolwassenheid). Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 24

25 Autonome taakgroepen/zelfsturende teams (5) Invoering van autonome taakgroepen Problemen / aandachtspunten: omgaan met weerstand tegen verandering; omgaan met onenigheid binnen het ZST; omgaan met verschillen qua taakvolwassenheid; opleiden en bijscholen (vakinhoudelijk en cultuur); omgaan met negatieve concurrentie tussen ZST s; nieuwe TVB voor operationeel management; invoeren nieuwe functiewaarderingssystemen. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 25

26 Het structuur - cultuurdilemma Keuze verandersaspect Structuurverandering organisatie indeling TVB verdeling hiërarchie overleg en communicatie? Cultuurverandering waarden en normen mentaliteit samenwerking intrapreneurship Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 26

27 Klok van prof. Charles B. Handy (1) Organisatiecultuur ontwikkelingsmodel Op basis van de cultuurtypologie van Harrison. Cultuurcyclus Een organisatie kan, indien deze lang genoeg blijft bestaan, een bepaalde cultuurcyclus doormaken. De klok is een referentiekader voor hoe de dominante bedrijfscultuur in de loop van de tijd kan veranderen en in welke mate organisatiecultuur en structuur wel/niet samenhangen, in (dis-)harmonie met elkaar zijn. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 27

28 Klok van prof. Charles B. Handy (2) Machtscultuur; uur De organisatie groeit: de ondernemer (spin in het web) moet managen Taakdifferentiatie en delegatie van TVB Rolcultuur; uur Situaties worden complexer, horizontale verbindingen tussen afdelingen worden noodzakelijk. Professionalisering waaronder decentralisatie en nieuwe PMC s leiden tot; Taakcultuur; uur Grotere autonomie leidt tot onvoldoende interne controle en onderlinge afstemming. Zelfontplooiing wordt steeds belangrijker, er is inmiddels sprake van: Individu-/persoonscultuur; uur Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 28

29 Klok van prof. Charles B. Handy (3) Individu-/persoonscultuur; uur Afdelingsdiscipline, samenwerking en coördinatie nemen verder af Vertrouwen van de klant neemt af; bestaansrecht komt in de knel Er komt behoefte aan houvast (in feite structuur en procedures) Twee mogelijkheden: a. BU is bereid en voldoende geëquipeerd tot zelfregulering; b. BU is niet bereid en voldoende geëquipeerd tot zelfregulering. In geval b. grijpt het hoger management in; we zijn weer beland aan het begin van de klok: Machtscultuur (anders ingevuld); uur Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 29

30 Het efficiëntie - effectiviteitsdilemma Keuze doelen interne processen Efficiëntie kostenbeheersing competentieniveau standaardiseren mechanistisch? Effectiviteit marktgerichtheid kwaliteit maatwerk leveren organistisch Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 30

31 Innovatie De concurrentiekracht van een onderneming wordt bepaald door het vermogen tot vernieuwing (innovatievermogen). (J. Schumpeter, econoom, E. Quinn managementdeskundige) Zes innovatie aandachtspunten: 1. toekomstvisie: herformulering missie, productassortiment; 2. productinnovatie; 3. procesinnovatie; 4. verbetering service / zorg in het algemeen; 5. doelmatigheidverhoging; 6. uitvoeringsorganisatie (structuur, cultuur, communicatie, personeelsbeleid, managementstijl, en dergelijke). Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 31

32 Procesinnovatie Proces(technologie)innovatie is het herzien / verbeteren van bedrijfsprocessen Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 32

33 Business Proces Reengineering (BPR) Bij BPR gaat het in principe om alle processen die zich in organisaties afspelen. In de literatuur gaat de meeste aandacht uit naar het herontwerpen van de primaire processen. BPR beoogt het realiseren van meerdere belangrijke doelstellingen tegelijkertijd, namelijk: efficiëntieverhoging; verspillingen in (met name) de productie verminderen; verhoging van de klantgerichtheid (denk aan bijvoorbeeld CRM); verbetering van de productkwaliteit en de klantenservice; continuïteit/stabiliteit. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 33

34 Productinnovatie (1) Het veranderen van kenmerkende eigenschappen van een reeds bestaand product of het uitbrengen van een nieuw product Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 34

35 Productinnovatie (2) Nieuwe mobiele mogelijkheden dankzij UMTS Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 35

36 Het product- procesinnovatie dilemma Keuze innovatiebeleid Productinnovatie technologie kenmerkende eigenschappen productattributen? Procesinnovatie technologie kwaliteit efficiëntie Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 36

37 Voorbeeld doelen groei en leren BSC Balanced ScoreCard Perspectief groei en leren; waardoor zijn wij in staat om te verbeteren en te groeien? Kritische Succes Factor (KSF) Prestatie Indicator (PI) Norm Verbeteracties Voortdurende ontwikkeling van het 'human capital' Arbeidsproductiviteit medewerkers Toename 25% in 4 jaar Invoeren potentieelschatting en loopbaanontwikkelingsplanne n Coachings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers op basis van resultaten en competenties Concurrentievoordeel verwerven op basis van unieke competenties Klantgerichte cultuur Omzet per medewerker Toename 5% in 2 jaar Prestatiebeloning opzetten en invoeren Beschikbaarheid competenties Toename 20% in 2 jaar Competentieprofielen opstellen Opleidingskosten euro Opleidingsbudget leidinggevenden per jaar leidinggevenden vaststellen Opleidingskosten operators Minimaal 3% van loonsom Opleidingsbudget operators vaststellen Tevredenheidsscore van 70% in 2 jaar Tevredenheidsonderzoek interne en extern klanten interne en externe klanten uitvoeren Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 37

38 Lerende organisatie (1) Peter Senge, Amerikaans managementdeskundige, 1990 De lerende organisatie is een organisatie- en functioneringsconcept, waarin communicatie, informatie en kennis een cruciale rol spelen. Disciplines om continu in te bekwamen: persoonlijke groei; toenemend inzicht; analytisch denken; kennis en vaardigheden; hebben en en uitdragen gemeenschappelijke visie. Peter Senge: als het leertempo / leervermogen van de organisatie kleiner is dan de snelheid / dynamiek van veranderingen in de omgeving, dan gaat de organisatie na verloop van tijd ten onder. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 38

39 Lerende organisatie (2) Aandachtspunten ten aanzien van het lerend vermogen: absorptievermogen; het vermogen om nieuwe kennis van extern in de organisatie op te nemen; distributievermogen; verkregen kennis te selecteren, op te slaan en tijdig binnen de organisatie te verspreiden; generatievermogen; mogelijkheden om nieuwe kennis binnen de organisatie te ontwikkelen; exploitatievermogen; in staat om aanwezige kennis toe te passen. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 39

40 De leercyclus van Kolb Leercyclus Kolb Concreet ervaren 1 Actief experimenteren 4 2 Waarnemen & overdenken 3 Abstracte begripsvorming Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 40

41 Competenties Een fundamenteel uitgangspunt binnen de lerende organisatie is dat de (collectieve) competentie van de organisatie meer is dan de som van de competenties van de individuele leden. We definiëren het begrip competentie als het vermogen om in een bepaalde context effectief gedrag te vertonen. Een competentie omvat KIVA: kennis; inzicht; vaardigheden; attitude. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 41

42 HRM en competentieontwikkeling Algemene doelstellingen organisatie door topmanagement HRM filosofie Competentieprofielen Competentie management Beheer en aansturing competenties Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Team ontwikkelingsplan (TOP) Organisatie ontwikkelingsplan (OOP) Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 42

43 Financiële opties (1) Financiële opties Strategie Afbouwen Stoppen Centraal financieel vraagstuk Wat is de boekwaarde van het organisatie-onderdeel? Wat is de marktwaarde? Zijn er kopers? Financiële instrumenten Jaarstukken Financiële rapportages Boekenonderzoek Saneren Ontwikkelen Hoe hoog zijn de saneringskosten? Kosten sociaal plan? Zijn hiervoor voorzieningen? Hoe te financieren? Hoe hoog zijn de investeringen? Wat zijn de jaarlijkse cashflows? Beoordelingscriteria succes Benchmarking Kostenbegroting innovatie Financieringsplan Kostenbegroting Financieringsplan Lopende exploitatie, emissie, aantrekken vreemd vermogen, subsidies, etc. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 43

44 Financiële opties (2) Financiële opties Strategie Centraal financieel vraagstuk Financiële instrumenten Consolideren Stabiliseren Beheersen Wat zijn de investeringen in efficiëntieverbetering? Welke jaarlijkse besparingen? Beoordelingscriteria succes Activity Based Costing Benchmarking Planning & control cyclus Groeien Hoe hoog zijn de investeringen in groei? Wat zijn de jaarlijkse cashflows? Beoordelingscriteria succes Meerjaren exploitatiebegroting Financieringsplan, waaronder oorlogskas, beschikbaar? Investeringsselectie Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 44

45 Voorbeeld doelen financieel BSC Balanced ScoreCard Financieel perspectief; wat bepaalt het succes richting de aandeelhouders? Kritische Succes Factor (KSF) Prestatie Indicator (PI) Norm Verbeteracties Groeiende winstgevendheid Omzetgroei 5% in 2 jaar Prijzen 'topsellers' met 3% verhogen Uitbreiding productaccesoires Bezettingsgraad productie verbetering 25% in 2 jaar Sterk positieve cashflows Toename brutomarge 18% van bruto omzet over 2 jaar Daling voorraden grondstoffen en onderhanden werk euro in 2 jaar Daling productiekosten Per jaar 8% lager Kwantumkorting invoeren Inzet ERP systeem verbeteren Communicatie richten op grootverbruikers Verlaging productiekosten standaardproducten Verminderen afstemverliezen productie Inkoopproces evalueren en efficiënter uitvoeren Outsourcen van preventief onderhoud bedrijfsmiddelen Kwaliteitskosten onderzoek uitvoeren Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 45

46 Kostenbeheersing en budgettering Kostenbeheersing kan op een aantal manieren uitgevoerd worden, al dan niet in combinatie met elkaar: een goede planning & control cyclus waarin periodiek de exploitatieontwikkeling van een organisatie, onder andere op basis van financiële kengetallen, wordt beoordeeld en bijgesteld; kostenreductie met behulp van systemen zoals bijvoorbeeld overhead value analysis, activity based costing en benchmarking; kostencalculatie op basis van activity based costing; kostenbeheersing door systemen van budgettering, zoals zero base en kerntakenbudgettering. Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 46

47 Activity Based Costing Bronnen Middelen veroorzakers Kosten veroorzakers Activiteiten Performance maatstaven Activiteiten veroorzakers Kostenobjecten Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 47

48 Benchmarking Benchmarking Business Performances Organisatiestructuur Management & Leiding Verantwoordelijkheden Communicatie Planning, besturing en controle Resultaten Waardering Kengetallen Vergelijken met bedrijven: overeenkomstige kenmerken leidend in de branche Bedrijfskenmerken Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 48

49 Overhead Value Analysis Overhead Value Analysis Ondersteuning input throughput output Leiding en staf input throughput output input output input output Input PRIMAIR PROCES (input throughput output) Output Verandermanagement hoofdstuk 6 SOLL situatie 49

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

Organisational Change management

Organisational Change management Organisational Change management een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Bron: Kleijn, H. en Rorink, F. (2005). Verandermanagement. Een plan van aanpak

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Grondslagen AO: Deel A Algemene beginselen. Serie Jans AO. E.O.J. Jans, A.C.J. Bast, R. Nijland. Eenentwintigste druk

Grondslagen AO: Deel A Algemene beginselen. Serie Jans AO. E.O.J. Jans, A.C.J. Bast, R. Nijland. Eenentwintigste druk Grondslagen AO: Deel A Algemene beginselen Serie Jans AO E.O.J. Jans, A.C.J. Bast, R. Nijland Eenentwintigste druk Grondslagen van de administratieve organisatie Deel A: Algemene beginselen Het drieluik:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Manon Drost

Inhoudsopgave. Manon Drost Blok H3 Manon Drost Inhoudsopgave Blok H3... 1 HRM... 2 Week 1 FOMBRUN-model, communiceren en motiveren... 2 Week 2 Beoordelen, belonen en ontwikkelen... 5 Week 3 Arbobeleid en het nieuwe werken (HNW)...

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Zelfsturende teams. Coert Visser en Alex Bunjes

Zelfsturende teams. Coert Visser en Alex Bunjes Zelfsturende teams Kluwer Handboek Methoden, technieken en analyses (1995). Coert Visser en Alex Bunjes Zelfsturende teams (ZST's) zijn populair en worden tegenwoordig op steeds grotere schaal toegepast.

Nadere informatie

SSC & CIRM: een toegevoegde

SSC & CIRM: een toegevoegde Marjon Klootwijk, MFM Het Handboek n Aflevering 34 n September 2006 Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds belangrijker worden voor de continuïteit

Nadere informatie

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing O outsourcingsproces outsourcingsproces T Outsourcingsproces S S Inkoopproces T Inkoopproces O Inkoopproces Outsourcings- proces Inkoopproces Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

Kennis- en informatiemanagement

Kennis- en informatiemanagement Kennis- en informatiemanagement Hoofdstuk 2: Organisatievariabelen en culturele en politieke dimensies (1) Omgeving van de organisatie Organisatie en omgeving Complex en dynamisch Omgeving Intern maatschappelijke

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Inhoudsopgave Waarom een brochure over beoordelen? 1. De brochure in vogelvlucht. 5 2. Beoordelen: waarom, wie,

Nadere informatie

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren.

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Organisatie Verander-model Auteur Doel R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Achtergrond Bij het verander-model wordt uitgegaan dat de interne organisatie een

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

Prestatiegericht personeelsmanagement. Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren

Prestatiegericht personeelsmanagement. Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren Prestatiegericht personeelsmanagement Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren Colofon Titel Prestatiegericht personeelsmanagement Auteurs Drs. Monique D. Stadler en Ir. Jo H.M.M. Spiertz Datum December

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Duurzame strategie. biq bouwt aan duurzaam bouwen

Duurzame strategie. biq bouwt aan duurzaam bouwen Duurzame strategie biq bouwt aan duurzaam bouwen Naam L.G.K. Spoormans Cursistnummer 182961 Datum 31 augustus 2008 Onderwijsinstelling NCOI opleidingsgroep Opleiding HBO Hogere Bedrijfskunde II, eindscriptie

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead De doorlichting overhead is uitgevoerd onder leiding van Berenschot 10 november 2010 (anonieme versie) Inhoudsopgave

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Middle management. Uitwerkingen. Drs. J. Heijnsdijk

Middle management. Uitwerkingen. Drs. J. Heijnsdijk Middle management Uitwerkingen Drs. J. Heijnsdijk 1 Woord vooraf In deze docentenhandleiding zijn de uitwerkingen opgenomen van de vragen uit het opgavenboek. Het betreft meerkeuzevragen, open vragen,

Nadere informatie