Definitief FAUNAFONDS. Bestuursvergadering 15 januari 2014 te Nijkerk. Verslag van de 159 e vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitief FAUNAFONDS. Bestuursvergadering 15 januari 2014 te Nijkerk. Verslag van de 159 e vergadering"

Transcriptie

1 Definitief FAUNAFONDS Bestuursvergadering 15 januari 2014 te Nijkerk Verslag van de 159 e vergadering Aanwezig: Leden: Secretaris: Adviseur IPO: Adviseur EZ: Coördinator Faunazaken: Notulist: Afwezig: Leden: W.A.P. van der Klift (plaatsvervangend voorzitter), P. de Koeijer, R.P.B. Foppen, P.L. Sterkenburgh, C.W. Ripmeester H. Revoort P. Spapens M.J. Jenniskens H.G. Engberink E.M. van Wijk van Brievingh G.J. Jansen (voorzitter), J.J.T. Teeuwisse, J.H.M. Schellekens, A.G. Dijkhuis 1.1. Opening en vaststelling agenda De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Bij deze bestuursvergadering zijn bij agendapunt 4.1 t.b.v.de opstelling van het advies over het Faunabeheerplan Flevoland tevens dhr. K. Maasbach (consulent Faunafonds), dhr. E. Menkveld (secretaris FBE Flevoland/WBE Flevoland) en mevr. H. Iken (beleidsmedewerker Natuur provincie Flevoland) aanwezig. Voorts wordt de nieuwe notuliste (mevr. E.M. van Wijk van Brievingh) van de bestuursvergadering voorgesteld. De agenda wordt vastgesteld door het bestuur Mededelingen BACVP Adviseur IPO in het bestuur deelt mee dat de BACVP de voorstellen over het ganzenakkoord eind december heeft besproken. De terugkoppeling die nu gegeven kan worden is, in algemene lijn, dat de provincies verder gaan alsof er wel een ganzenakkoord is; met andere woorden de afspraken uit het G19 akkoord worden vooralsnog gehandhaafd. Ook de discussie over het behandelbedrag is hiermee weer terug op tafel. Benelux beschikking De secretaris geeft aan dat er vanwege de Benelux beschikking geen verjaging op ganzen op wintertarwe wordt geëist van grondgebruikers. Adviseur IPO in het bestuur geeft aan dat dit conform de Benelux beschikking is. Adviseur EZ in het bestuur deelt mee dat toestemming is aangevraagd voor een noodvoorziening, waardoor er binnen de gebruikelijke kaders kan worden gewerkt Verslag bestuursvergadering 4 december 2013 Opgemerkt wordt dat onder punt bij dan dient het bestuur zich uit de spreken het bestuur dient te worden vervangen door de BACVP. Bij punt wordt door de secretaris opgemerkt dat het conceptadvies over de drie voorstellen beperking kosten schade-uitkeringen in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 wordt voorgelegd aan het bestuur. 1

2 Voor het overige zijn er geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag Activiteitenlijst (1) Medegedeeld wordt dat betreft het wetsvoorstel Wet Natuurbescherming/ Omgevingswet een nota van wijziging naar de Raad van State is gestuurd. De Raad heeft toegezegd dat er zo snel mogelijk naar wordt gekeken en commentaar wordt geleverd. Dit zal ongeveer 8 weken duren. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. (2) Over het advies t.a.v. de Benelux beschikking deelt de secretaris mee dat dit met name zal gaan over de consequenties met betrekking tot adviezen over ontheffingen. Het bestuur moet een bestuursstandpunt innemen in de adviezen aan de provincies. Het advies wordt in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 voorgelegd. (4) De secretaris heeft nog geen schriftelijke terugkoppeling gegeven aan Beroepsvereniging Natuurboeren over het standpunt erfpacht. Wel is hier intern over gesproken. Naar het bestuur van Natuurboeren moet het nog bevestigd worden. Aan de actielijst wordt toegevoegd het volgende punt toegevoegd: de conceptbrief naar het IPO over de bezuinigingsmaatregelen. 3. Ingekomen en uitgegane stukken Toestemming verhogen begrotingsbedrag 2013 Het IPO heeft het begrotingsbedrag 2013 faunaschade inheemse diersoorten opgehoogd naar 13 miljoen. De rechtsgeldigheid van de uitbetaalde tegemoetkomingen is hiermee nu zeker gesteld. Goedkeuring begroting 2014 De begroting is goedgekeurd door de provincies. De goedkeuring door EZ zal volgens adviseur EZ op korte termijn gebeuren. Persbericht Het NDFF voorheen GAN heeft een doorstart gemaakt. Om de organisatie te blijven dienen stuurt BIJ12 het NDFF aan. Uitspraken De uitspraak van Rechtbank Limburg, Maatschap Bischoff en Bischoff-Laemers wordt toegelicht. Het is een bijzondere uitspraak. Het Faunafonds zal in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. Voor het overige zijn er geen opmerkingen bij de ingekomen en uitgegane stukken. 4. Bestuurlijke zaken 4.1. Memo Faunabeheerplan Flevoland De redactionele punten worden voor kennisgeving aangenomen in de veronderstelling dat deze punten worden overgenomen. In de discussie zal met name stilgestaan worden bij de damherten- en konijnenpassages in het FBP. De consulent van het Faunafonds licht het faunabeheerplan toe. Met betrekking tot de ganzen wordt er rekening gehouden met de gunstige staat van instandhouding én blijft in Flevoland de schade beperkt. Uit de buurtprovincies van Flevoland blijkt ook dat men zich geen zorgen hoeft te maken om de gunstige staat van instandhouding, men hoeft niet voorzichtig te zijn. Punten van aandacht zijn: voor damherten moet een duidelijke doelstand benoemd worden in plaats van af te wachten. 2

3 Het bestuur geeft aan dat het defensieve karakter van het faunabeheerplan wat achterhaalt is. Men moet direct kunnen ingrijpen bij schade. Schadebeperkende maatregelen moeten direct kunnen worden toegepast. Het bestuur geeft aan dat een lage populatiestand niet betekent dat er weinig schade is, met een lage populatiestand kun je ook juist veel schade hebben. Cijfers zeggen dan niet zoveel. De defensieve houding werkt echter tot nu toe wel. Ervaring met de specifieke situatie in Flevoland met maar een WBE heeft geleerd dat de situatie stabiel is. Voor damherten ligt dat misschien anders. De provincie wordt in dat kader in overweging gegeven maatregelen te ontwikkelen om schade door damherten te voorkomen of te beperken. Het bestuur geeft aan dat het goed zou zijn als landelijk een maximum aantal aan de populatie ganzen wordt gesteld. Het bestuur geeft aan dat in het faunabeheerplan de Oostvaarders plassen niet genoemd worden, terwijl bekend is dat daar ook grote aantallen standganzen verblijven. Ook over beginnende populaties wordt niet gesproken, terwijl daar de problemen juist vaak beginnen. Soms richten kleine populaties veel schade aan en grote populaties juist weinig schade; het blijft maatwerk. De vertegenwoordigers van de provincie en de FBE lichten vervolgens het faunabeheerplan toe. Er is sprake van een laag schadepercentage en een laag afschotpercentage. Er is altijd controle door een BOA. De provincie Flevoland heeft een professioneel karakter. Zo zijn ze bijvoorbeeld 24 uur per dag bereikbaar voor een melding. De onlangs ontstane wortelschade van ,- had niet met de populatieomvang van de ganzen te maken, maar ontstond omdat eerst een advies van het GAK werd afgewacht. Buiten het faunabeheerplan zijn ook bestrijdingsmogelijkheden voor andere diersoorten mogelijk. De damherten zitten binnen de afrastering en een ontheffing kan snel (binnen 2 dagen) worden afgegeven bij een schadegeval. De damherten komen nauwelijks buiten de rasters. Er is een goede monitoring van de populatie. Er worden veel vragen gesteld over de uitwisseling van ganzen met de provincie Noord- Holland. Deze vragen zijn bij Staatsbosbeheer neergelegd. Zij zien geen enorme uitwisseling van ganzen naar de Oostvaarders plassen. Er is geen noodzaak voor populatiebeheer van brandganzen. De provincie Flevoland kan wel direct ingrijpen, maar dit staat los van het faunabeheerplan. Van de zijde van de provincies wordt aangegeven dat door de wijze van organisatie van de schadebestrijding de provincie Flevoland de boeren in die provincie een relatief laag bedrag ontvangen als tegemoetkoming in de schade. Dit komt door de effectieve wijze van uitvoeren van de maatregelen omtrent beheer en schadebestrijding. Hierna verlaten de vertegenwoordigers van de provincie en de FBE de vergaderzaal. Het bestuur besluit vervolgens de provincie Flevoland in overweging te geven het Faunabeheerplan voor die provincie goed te keuren Stand van zaken BIJ12 De secretaris geeft in het kort de stand van zaken weer. Vanwege de afwezigheid van de voorzitter vandaag zal de secretaris er in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 dieper op in gaan. Op 20 december 2013 heeft het kantoor in Dordrecht zijn deuren gesloten en is de inboedel verhuisd naar Utrecht. Op die dag was in het kantoor van Utrecht de verbouwing nagenoeg klaar. Met weinig budget is er veel neergezet in Utrecht. De ICT en daarmee het Faunafonds3000 systeem werkt goed. Er zijn nog wel problemen met de printers. Maar aan dit probleem wordt gewerkt. Ons motto is niet klagen maar melden. Op dit moment voldoen nog niet alle werkplekken aan de eisen voor flexwerkplekken, zoals verstelbare bureaus. In maart 2014 komen er meer verstelbare bureaus 3

4 beschikbaar vanuit een depot van DLG. Dit is een belangrijk punt, het gaat immers om het welzijn van de medewerkers. De BIJ12-raad is opgezet. De directie van BIJ12 legt verantwoording af aan de BIJ12- raad. De vaste medewerkers van het Faunafonds zijn nu gedetacheerd met behoud van hun huidige rechtspositie. De onderhandelingen tussen EZ en het IPO zijn nog niet afgerond. Voor de vaste medewerkers geldt nu dat reistijd=werktijd. De komende vijf jaar zal dit geleidelijk worden afgebouwd. Verwacht wordt dat de detachering op 1 april 2014 wordt beëindigd en de medewerkers in dienst van het IPO kunnen treden. De secretaris vertelt dat er op donderdag 16 januari 2014 een open huis is voor alle stakeholders van BIJ12. Aan de bestuursleden is per een uitnodiging verstuurd. Er blijkt dat nagenoeg geen van de bestuursleden de uitnodiging heeft ontvangen. Een aantal zal trachten nog langs te komen. Het kantoor van BIJ12 bestaat uit een werkgedeelte en een vergadercentrum. Wellicht is het een idee om de bestuursvergadering van maart of april 2014 in dit vergadercentrum te organiseren. Ten slotte vertelt de secretaris dat het voor de tijdelijke medewerkers een onzekere periode is. Het tijdelijke contract wordt beëindigd en er worden vacatures opengesteld. Medewerkers afkomstig van de provincie hebben hier bij gelijke geschiktheid voorrang Terugkoppeling gesprek Bond over de Natuurboeren Noord-Holland Op 28 november 2013 heeft de secretaris samen met een vertegenwoordiging van de Natuurboeren en SBB een overleg gehad met dhr. Bond. Daarin is besproken hoe het tekort van 2014 gefinancierd kan worden. De heer Bond ziet alleen een mogelijk zullen partijen worden uitgenodigd voor een workshop. Tijdens deze workshop zullen partijen bespreken hoe zij iets kunnen betekenen voor Natuurboeren. Bond heeft aangegeven dat het tekort voor 2014 een bilaterale kwestie is tussen Natuurboeren en Staatsbosbeheer Verzoeken om een tegemoetkoming met een getaxeerde schade van meer dan 5000,- Het bestuur merkt op dat in Noord-Holland forse schade is. Dat komt door de Natura gebieden, met name polder Zeevang. De secretaris zal het dossier van grondgebruiker Peters in Gelderland nog nakijken. Wellicht gaat het hier om een ganzenfoerageergebied na 1 oktober. Het bestuur stemt in met de préadviezen voor de verzoeken om een tegemoetkoming met een getaxeerde schade van meer dan 5.000,-, alsmede met de voorliggende concept beslissingen op bezwaar. 5. Onderzoek en voorlichting 5.1. Voorstel Veelmelders / Schadehotspots De secretaris geeft een korte toelichting op het onderzoeksvoorstel. Het valt op dat in bepaalde gebieden veel schade wordt gemeld, en in bepaalde gebieden niet of nauwelijks schade wordt gemeld. Het bestuur heeft geen vragen ten aanzien van het onderzoek en gaat akkoord met het voorstel. Wel wordt opgemerkt dat de term veelmelders niet gebruikt dient te worden maar schadehotspots Voorstel Faunaschade kartering m.b.v. het Nationaal Satelliet Dataportaal De secretaris licht toe dat dit onderzoeksvoorstel aansluit bij het onderzoek van DLV uit het verleden. Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe met satelietgegevens de begroeiing op percelen in beeld kunnen worden gebracht. Dit kan een besparing opleveren op de controletaxaties, omdat er dan geen controletaxaties te velde hoeven worden uitgevoerd. In plaats daarvan worden die per satelliet uitgevoerd. 4

5 Ook kunnen taxateurs zelf bij het vaststellen van de omvang van de schade mogelijk van de satellietbeelden gebruik maken. Het bestuur hoopt dat hiermee de kwaliteit van de taxaties verbeterd wordt. Het bestuur is gedeeltelijk aarzelend over het gebruik van de satelliet, omdat de praktijk afwijkt van wat de satelliet ziet. Daarbij komt dat het vrij duur is. Bovendien zijn er weer nieuwe ontwikkelingen tot stand gekomen zoals het gebruik van drones. Wellicht dat satellieten over een aantal jaren verouderd zijn. Het bestuur geeft de onderzoekers de opdracht in kaart te brengen wat het in de toekomst gaat kosten. Moet er betaald worden per kaart? De satelliet is weergevoelig. Er moet wel worden aangesloten bij nieuwe technieken. De onderzoekers moeten dit meenemen in hun afweging. Met deze overwegingen besluit het bestuur de opdracht te verlenen Voorstel Juridische paragraaf en Workshop wolvenplan Het tweede concept van het Wolvenplan is per abuis verzonden bij de digitale verzending van de stukken. Het uitdrukkelijke verzoek wordt nogmaals gedaan om dit stuk niet te verspreiden. Het wolvenmanagementplan ligt bij de provincies. Waarschijnlijk kan het wolvenmanagementplan worden geagendeerd voor bestuursvergadering van februari; als de staatssecretaris EZ haar reactie naar de Kamer heeft gezonden. Het bestuur voegt hier nog aan toe dat wolvenexperts zeggen dat de wolvenhybride een groot probleem is. Daar moet men zich van bewust zijn. Er zijn overigens bijna geen raszuivere wolven in Europa. 6. Communicatie Er zijn geen onderwerpen. 7. Rondvraag Het bestuur vraagt zich af of het advies aan provincie Flevoland ongewijzigd wordt verstuurd. De secretaris stelt voor om op hoofdlijnen advies uit te brengen. In het advies worden de punten van de Benelux beschikking en het ganzenakkoord opgenomen. Er wordt geen gedetailleerd advies opgesteld. De secretaris zal het advies bekijken en aanpassen. Onder dankzegging van een ieder voor zijn inbreng sluit de plaatsvervangend voorzitter om 11:50 uur de vergadering. Notulist, E.M. van Wijk van Brievingh G.J. Jansen, voorzitter H. Revoort, secretaris 5

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Reactie op het rapport Toenemend appel,

Reactie op het rapport Toenemend appel, Reactie op het rapport Toenemend appel, een verkennend onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de toename van het aantal beroepszaken ex artikel 69 van de Penitentiaire beginselenwet Reactie

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie