DBFM-CONTRACT PROJECT X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBFM-CONTRACT PROJECT X"

Transcriptie

1 XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX)

2 DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2

3 Inhoudsopgave consultatieprotocol 1. Inleiding Regels en documenten die bij het protocol van toepassing zijn Rol van de Aanbestedende Dienst Consultatieproces Proces en planning op hoofdlijnen Consultatieteam Algemene inlichtingen bijeenkomst Aanwezigen namens de Aanbestedende Dienst Aanwezigen namens Gegadigde Locatie en tijdstip van de bijeenkomst Agenda en taakverdeling Beantwoording vragen van Gegadigden tijdens de algemene inlichtingenbijeenkomst Verslaglegging Individuele bijeenkomsten Aanwezigen namens Aanbestedende Dienst Aanwezigen namens Gegadigden Locatie en tijdstippen van de individuele bijeenkomsten Huishoudelijke regels Gedragsregels Procedure beantwoording vragen die tijdens de individuele bijeenkomst worden gesteld door de Gegadigde Mogelijke extra vragenronde na de individuele bijeenkomsten Inlichtingen/schriftelijke vragen Nota('s) van Inlichtingen Omgang met onverwachte situaties Mogelijke verlenging consultatiefase Verwerken van de uitkomsten van de consultatie (data) en goedkeuring Dataroom Communicatie uitkomsten consultatie Interne communicatie Externe communicatie Bijlage A: Planning Bijlage B: Overzicht vervanging Bijlage C: Aanwezigheidsoverzicht algemene bijeenkomst Bijlage D: Vraag- en antwoordenlijst voor algemene bijeenkomst (apart bijgevoegd) Bijlage E: Overzicht individuele bijeenkomsten

4 1. Inleiding In dit consultatieprotocol DBFM-contract Project X, wordt de interne procedure beschreven die de Aanbestedende Dienst tijdens de consultatiefase volgt. Het protocol is uitsluitend voor intern gebruik van de projectorganisatie van Project X. In dit consultatieprotocol wordt voor de woorden die met een hoofdletter beginnen verwezen naar de definities in de aanbestedingsdocumentatie. 2. Regels en documenten die bij het protocol van toepassing zijn De Aanbestedende Dienst maakt gebruik van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, zoals vastgelegd in de Europese Richtlijn werken (richtlijn 93/37/EEG zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG en Richtlijn 2001/78/EG). De volgende documenten, zijn de voornaamste documenten die ten grondslag liggen aan de consulatiefase: Bekendmaking Aanbesteding Selectieleidraad inclusief bijlagen Nota van inlichtingen op de Selectieleidraad Consultatieleidraad inclusief bijlagen Consultatieprotocol DBFM-contract Project X inclusief bijlagen. 3. Rol van de Aanbestedende Dienst De Aanbestedende Dienst draagt eindverantwoordelijkheid voor het resultaat van de consultatiefase zoals beschreven in dit protocol en beslist formeel wat en hoe er geconsulteerd wordt. De Aanbestedende Dienst heeft de consultatieleidraad en dit consultatieprotocol inclusief bijlagen goedgekeurd en dient tevens de oplossing voor eventuele onverwachte situaties, de nota s van inlichtingen en de eventuele wijzigingen die in het concept-dbfm-contract waaronder de Outputspecificatie - goed te keuren. De Aanbestedende Dienst zal hiertoe worden geadviseerd door de projectleider. De Aanbestedende Dienst houdt zich het recht voor bij één of meerdere bijeenkomsten in het kader van het consultatieproces een ambtenaar als toehoorder aanwezig te doen zijn. 4

5 Alle correspondentie naar gegadigden wordt in concept opgesteld door de projectorganisatie Project X en wordt, nadat eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd en met de inhoud van het concept is ingestemd, ondertekend en verzonden door de daartoe bevoegde ambtenaar (naam) van de Aanbestedende Dienst. 4. Consultatieproces 4.1. Proces en planning op hoofdlijnen De consultatiefase bestaat op hoofdlijnen uit de onderstaande onderdelen. a) Algemene inlichtingen bijeenkomst (paragraaf II.2.1 van de consultatieleidraad) b) Individuele bijeenkomsten (paragraaf II.2.2 van de consulatieleidraad) c) Inlichtingen (paragraaf II.3 van de consulatieleidraad) d) Verwerken van de uitkomsten van de consultatie en start biedingsfase Een indicatieve planning is bijgevoegd in bijlage A Consultatieteam Het consultatieteam bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende partijen (noem schoolorganisatie, directie van de te bouwen school, eventueel adviseurs, etc.). Het volledige consultatieteam bestaat in beginsel uit: - namen, inclusief projectleider en notulist(en) De planning is bijgevoegd in de bijlage planning (bijlage A) Per onderdeel van de consultatiefase kan het zo zijn dat een deel van het consultatieteam (dus niet het volledige team) hierbij betrokken is Algemene inlichtingen bijeenkomst Paragraaf II.2.1 van de consultatieleidraad Aanwezigen namens de Aanbestedende Dienst De volgende personen van het consultatieteam zullen aanwezig zijn: - namen, inclusief projectleider en notulist(en) 5

6 Eventueel ander aanwezigen (Aanbestedende Dienst, wijk projectbureau, etc.) Aanwezigen namens Gegadigde De aanmeldingen voor de algemene bijeenkomst (inclusief het aantal aanwezige personen) moeten uiterlijk datum bij vertegenwoordiger aanbestedende dienst (naam) binnen zijn. Bij binnenkomst van de bijeenkomst moet elke persoon zich aanmelden en het aanwezigheidsoverzicht (zie bijlage C) invullen. Indien blijkt dat er namens een Gegadigde meer personen aanwezig zijn dan het van te voren opgegeven aantal, dan wordt dit toegestaan Locatie en tijdstip van de bijeenkomst De bijeenkomst vindt plaats op: datum, plaats en duur van de bijeenkomst Agenda en taakverdeling De concept-agenda is bij de uitnodiging tot consultatie gevoegd. De voorzitter besluit of een wijziging van de concept-agenda, noodzakelijk is. Indien dit het geval is, zal de voorzitter bij aanvang van de bijeenkomst de gewijzigde agenda presenteren en toelichten Beantwoording vragen van Gegadigden tijdens de algemene inlichtingenbijeenkomst De vragen die in de algemene inlichtingenbijeenkomst door de Gegadigden worden gesteld, zullen als volgt behandeld worden: a) Indien het een vraag is die op de bijgevoegde vraag- en antwoordlijst voorkomt (zie bijlage D), zal het desbetreffende antwoord door de voorzitter gegeven worden. De vraag en het antwoord zullen door de notulist genotuleerd worden. De Gegadigden kunnen het antwoord op deze vragen in het proces-verbaal van de bijeenkomst teruglezen. b) Indien de vraag niet voorkomt op de vraag- en antwoordenlijst in bijlage 2, kan de projectleider annex voorzitter besluiten, de vraag al dan niet tijdens de bijeenkomst te beantwoorden. Vragen met betrekking tot de biedingsfase (bijv. de gunningscriteria/beoordeling van de biedingen) worden in ieder geval niet beantwoord. Indien de vraag tijdens de bijeenkomst wordt beantwoord worden de vraag en het antwoord genotuleerd. Alle vragen die niet tijdens de bijeenkomst worden beantwoord, worden ook door de notulist genotuleerd. c) De aanbestedende dienst is niet verplicht de vragen te beantwoorden. De projectleider besluit, eventueel na ruggespraak met juridisch adviseur, of wordt besloten over te gaan tot beantwoording van een vraag. Indien wordt besloten een vraag te beantwoorden die niet reeds tijdens de bijeenkomst is beantwoord, gebeurt dit middels een algemene Nota van inlichtingen. Voor de beantwoording van deze vragen geldt de procedure en planning, zoals onder paragraaf 4.6 uitgewerkt. 6

7 Verslaglegging Door de notulist wordt een proces-verbaal van de bijeenkomst gemaakt. Dit proces-verbaal moet in beginsel door alle leden van het consultatieteam die bij de bijeenkomst aanwezig waren, worden gelezen en goedgekeurd. Het proces-verbaal inclusief begeleidend schrijven wordt, na ruggespraak met juridisch adviseur, door (naam) naar de Aanbestedende Dienst verzonden. Na instemming met de inhoud, zal de correspondentie met de Gegadigden ondertekend en ter kennisgeving verzonden worden door de daartoe bevoegde ambtenaar (naam) van de Aanbestedende Dienst. Het proces-verbaal zal uiterlijk 10 dagen na de algemene inlichtingen bijeenkomst, dus uiterlijk datum aan de Gegadigden worden toegestuurd Individuele bijeenkomsten Paragraaf II.2.2 van de consultatieleidraad Aanwezigen namens Aanbestedende Dienst De aanwezigen namens de Aanbestedende Dienst zijn: - namen, inclusief projectleider en notulist(en) Aanwezigen namens Gegadigden Paragraaf II van de consultatieleidraad. Per Gegadigde mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn. Zijn er meer personen aanwezig, dan bepaalt de projectleider of zij het al dan niet toestaat dat er vanuit de Gegadigde meer dan 6 personen aanwezig zijn Locatie en tijdstippen van de individuele bijeenkomsten De bijeenkomsten vinden plaats bij de (naam). Een overzicht van de individuele bijeenkomsten met Gegadigden (datum, tijdstip en zaal) is te vinden in bijlage E Huishoudelijke regels De projectleider zal bij aanvang van de bijeenkomst de Gegadigden wijzen op de volgende punten: - Indien er een bandopname wordt gemaakt wordt dit medegedeeld aan de Gegadigden; - Verwijzing naar paragraaf II Consultatieleidraad: De individuele bijeenkomsten hebben in beginsel een vertrouwelijk karakter. De inhoud van de individuele bijeenkomst wordt dus in beginsel niet aan overige Gegadigden bekendgemaakt. Dit lijdt echter uitzondering wanneer bepaalde informatie uit een individuele bijeenkomst, waaronder een 7

8 vraag van een Gegadigde (en de beantwoording hiervan) naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst, van algemene strekking is en/of ten behoeve van de objectiviteit en transparantie bekendmaking hiervan vereist is. De projectleider benadrukt dat verwacht wordt dat de Gegadigde hier bij het stellen van eventuele vragen rekening mee houdt: de Gegadigde stelt dus vragen op eigen risico. - Indien een Gegadigde niettemin van oordeel is dat een bepaalde vraag (zeer) vertrouwelijk/gevoelig is dient hij dit bij het stellen van de vraag duidelijk aan te geven. Doet hij dat, dan wordt de gestelde vraag in ieder geval niet tijdens de individuele bijeenkomst beantwoord. De Aanbestedende Dienst zal dan nadien beoordelen of de vraag van algemene strekking is en/of ten behoeve van de objectiviteit en transparantie bekendmaking hiervan verseist is. Is dat het geval, dan wordt de Gegadigde (schriftelijk/per ) in de gelegenheid gesteld de vraag in te trekken binnen een bepaalde termijn. Trekt de Gegadigde de vraag niet in (binnen die termijn), dan wordt de vraag beantwoord in de Nota van Inlichtingen (indien tot beantwoording wordt overgegaan). Is de vraag niet van algemene strekking en besluit de Aanbestedende Dienst de vraag te beantwoorden, dan wordt de door de desbetreffende Gegadigde gestelde vraag enkel schriftelijk aan hem beantwoord. Indien een Gegadigde dus niet bij het stellen van de vraag aangeeft dat deze vertrouwelijk/gevoelig is, dan komt het dus voor zijn risico als de Aanbestedende Dienst nadien besluit deze in de Nota van Inlichtingen mee te nemen. - De Aanbestedende Dienst is niet verplicht vragen te beantwoorden, noch tijdens de bijeenkomsten, noch schriftelijk of in een Nota van Inlichtingen. - De procedure van de beantwoording van de vragen wordt ook kort uitgelegd (zie 4.4.6). - Tijdens de individuele bijeenkomst worden In ieder geval de onderwerpen uit paragraaf II.2.2 van de consultatieleidraad besproken Gedragsregels De namens de Aanbestedende Dienst aanwezigen bespreken elke individuele bijeenkomst voor. De voorbespreking zal een uur voor elke individuele bijeenkomst plaatsvinden. De namens de Aanbestedende Dienst aanwezigen mogen de Gegadigden vragen om per onderdeel van de vragenlijsten van de consultatieleidraad, aan te geven hoe/waar hij dit in zijn schetsontwerp of het essay heeft verwerkt. Hierbij mag doorgevraagd worden. Leveren dagelijkse prestaties Aan het einde van het onderdeel het leveren van de dagelijkse prestatie, wordt door de voorzitter tevens aangegeven of er ten aanzien van de wijze waarop de Gegadigde denkt de gevraagde dagelijkse prestaties te kunnen leveren strijdigheden worden gezien met de visie van de Aanbestedende Dienst. Indien er wel strijdigheden worden gezien, wordt dit niet als zodanig aan de Gegadigde worden medegedeeld, maar kunnen bijvoorbeeld vragen worden gesteld waarom de Gegadigde denkt op de voorgestelde wijze de dagelijkse prestatie te kunnen leveren. Eventueel 8

9 kan worden opgemerkt dat de Gegadigden bepaalde onderdelen van zijn voorgestelde wijze nog eens nader moet onderzoeken. Ook hierbij wordt benadrukt dat het DBFM-contract naar aanleiding van de consultatiefase mogelijk gewijzigd wordt. Toetsing aan de Outputspecificatie middels schetsontwerp Aan het einde van het onderdeel toetsing aan de Outputspecificatie middels een schetsontwerp van de individuele bijeenkomst wordt door de voorzitter aan de Gegadigde medegedeeldvoorzover van toepassing - dat er op basis van het huidige schetsontwerp en de huidige concept- Outputspecificatie geen strijdigheden worden gezien. Hierbij wordt benadrukt dat het om een eerste, voorlopige impressie gaat en dat de Outputspecificatie naar aanleiding van de consultatiefase mogelijk gewijzigd wordt. Indien tijdens de presentatie van het schetsontwerp wél strijdigheden met de Outputspecificatie worden gezien, wordt dit niet als zodanig aan de Gegadigde verteld, maar kunnen bijvoorbeeld vragen worden gesteld waarom de Gegadigde het desbetreffende onderdeel van de Outputspecificatie op die wijze heeft verwerkt. Eventueel kan worden opgemerkt dat de Gegadigden die bepaalde onderdelen in zijn schetsontwerp nog eens nader moet onderzoeken (in licht van de huidige concept- Outputspecificatie). Ook hierbij wordt benadrukt dat de Outputspecificatie naar aanleiding van de consultatiefase mogelijk gewijzigd wordt. Er mag absoluut geen subjectief oordeel worden gegeven (bijvoorbeeld of iets mooi wordt gevonden of niet) en er mag niet aangegeven worden hoe de Gegadigde het anders zou kunnen doen (bijv: heeft u al gedacht aan..). De namens de Aanbestedende Dienst aanwezigen hebben zich op deze bijeenkomsten voorbereid door middel van het spelen van een rollenspel. De notulist zal een vertrouwelijk proces-verbaal opstellen. Dit proces-verbaal moet in beginsel door alle leden van het consultatieteam die bij de bijeenkomst aanwezig waren, worden gelezen en goedgekeurd. Het proces-verbaal inclusief begeleidend schrijven wordt, na ruggespraak met juridisch adviseur, door de projectleider naar de Aanbestedende Dienst verzonden. Na instemming met de inhoud, zal het proces-verbaal ter kennisgeving verzonden worden door de daartoe bevoegde ambtenaar (naam) van de Aanbestedende Dienst. Binnen 5 dagen na de laatste individuele bijeenkomst zal de Aanbestedende Dienst elke Gegadigde het proces-verbaal van de desbetreffende individuele bijeenkomst toesturen. Bij het verzenden van de processen verbaal wordt vanwege de vertrouwelijkheid de grootste zorgvuldigheid betracht en nauwlettend in de gaten gehouden dat aan iedere Gegadigde enkel het proces verbaal wordt toegezonden van "zijn" individuele bijeenkomst Procedure beantwoording vragen die tijdens de individuele bijeenkomst worden gesteld door de Gegadigde De projectleider kan besluiten, maar is niet verplicht, om een vraag van een Gegadigde tijdens de individuele bijeenkomst te beantwoorden. De projectleider kan hierbij ruggespraak met de andere 9

10 aanwezigen van het consultatieteam houden. De vraag en het antwoord zullen door de notulist genotuleerd worden. Iedere Gegadigde kan het antwoord op de vragen die hij tijdens de individuele bijeenkomst heeft gesteld teruglezen in het proces-verbaal van "zijn" bijeenkomst. Alle vragen die niet tijdens de bijeenkomst worden beantwoord, worden ook door de notulist genotuleerd en in het proces-verbaal opgenomen. De Aanbestedende Dienst is niet verplicht om vragen te beantwoorden. Indien door de projectleider, na ruggespraak met juridisch adviseur, wordt besloten over te gaan tot beantwoording van een vraag, wordt de vraag middels een algemene Nota van inlichtingen beantwoord. Voor de beantwoording van deze vragen geldt de procedure en planning, zoals onder paragraaf 4.6 van het consulatieprotocol uitgewerkt. Ook vragen die tijdens de individuele bijeenkomst zijn gesteld en mogelijk reeds zijn beantwoord worden in de nota van inlichtingen opgenomen, voorzover de vraag van algemene strekking is en/of ten behoeve van de objectiviteit en transparantie bekendmaking hiervan vereist is. Of dit het geval is wordt beoordeeld door de projectleider, in overleg met juridisch adviseur Mogelijke extra vragenronde na de individuele bijeenkomsten De projectleider kan, na ruggespraak met de Aanbestedende Dienst, besluiten om na de individuele bijeenkomsten een extra vragenronde (mondeling/schriftelijk) in te voegen. Wanneer hiertoe besloten wordt, zal de Aanbestedende Dienst de Gegadigen hiervan (en van de procedure) schriftelijk op de hoogte worden gesteld Inlichtingen/schriftelijke vragen Gegadigden kunnen tijdens de algemene en individuele bijeenkomsten mondelinge vragen stellen en tot uiterlijk datum schriftelijk vragen stellen en verzoeken om inlichtingen bij de Aanbestedende Dienst indienen. Vragen of verzoeken om inlichtingen die na deze datum worden ingediend worden niet beantwoord. De mondelinge vragen die tijdens de algemene informatiebijeenkomst en individuele bijeenkomsten door Gegadigden gesteld en beantwoord zijn, staan (inclusief de gegeven antwoorden) in de processen-verbaal van deze bijeenkomsten Nota('s) van Inlichtingen De vragen die niet in de algemene en individuele bijeenkomsten beantwoord zijn en de schriftelijke vragen worden, mits de projectleider in overleg met juridisch adviseur besluiten tot beantwoording van de vraag, via een Nota van Inlichtingen beantwoord. Ook vragen die tijdens de individuele bijeenkomst zijn gesteld en daar mogelijk reeds zijn beantwoord worden in de nota van inlichtingen opgenomen, voorzover de vraag van algemene strekking is en/of ten behoeve van de objectiviteit en transparantie bekendmaking hiervan vereist is. De mondelinge vragen worden tijdens de algemene bijeenkomst vastgelegd door de notulist. Deze vragen worden via het verslag van de bijeenkomst naar projectleider gestuurd. 10

11 De schriftelijke vragen komen via een schriftelijk bericht van de Gegadigden bij projectleider binnen. De projectleider zet de vragen vervolgens direct, met deadline voor beantwoording, bij betrokkenen (projectleiders, werkgroepen, projectleden, adviseurs van Project X e.d.) uit. De antwoorden op de uitgezette vragen worden toegezonden aan projectleider. De projectleider zal een algemene nota van inlichtingen opstellen. De nota van inlichtingen wordt, na overleg met juridisch adviseur, door projectleider ter goedkeuring voorgelegd aan de Aanbestedende Dienst. De nota van inlichtingen wordt bij de biedingleidraad gevoegd en vervolgens door de Aanbestedende Dienst naar de Gegadigden verstuurd. Indien er sprake is van een vraag/vragen waarvan beantwoording vóór verzending van de biedingleidraad zou moeten plaatsvinden, kan op een eerder tijdstip gedurende de consultatiefase een nota van inlichtingen worden verstuurd. Dit zal de projectleider beoordelen, in overleg met juridisch adviseur.. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat vragen die de Gegadigden stellen niet duidelijk of multiinterpretabel zijn. Per geval zal door de projectleider beoordeeld worden of aan de desbetreffende Gegadigde een schriftelijke specificatie/verheldering/aanvulling gevraagd wordt. Hierbij wordt richting de Gegadigde aangegeven dat dit niet betekent dat de vraag na specificatie/verheldering/aanvulling beantwoord zal worden Omgang met onverwachte situaties Indien zich situaties voordoen die niet kunnen worden opgelost aan de hand van de regels in de consultatieleidraad of in dit protocol, zal de projectleider, na overleg met juridisch adviseur en vervolgens na ruggespraak met de Aanbestedende Dienst, bepalen hoe de situatie wordt opgelost Mogelijke verlenging consultatiefase Wanneer de projectleider na ruggespraak met het consultatieteam en de Aanbestedende Dienst het noodzakelijk achten om de consultatiefase te verlengen, wordt de consultatiefase verlengd. De Aanbestedende Dienst zal de Gegadigden zo spoedig mogelijk na het besluit hiervan schriftelijk op de hoogte stellen Verwerken van de uitkomsten van de consultatie (data) en goedkeuring Naar aanleiding van de consultatiefase, zullen de werkgroep DBFM-contract (DBFM-contract) en de technische werkgroep (Outputspecificatie) al dan niet een gewijzigd concept DBFM-contract waaronder begrepen de Outputspecificatie opstellen. Indien er wijzigingen worden gepleegd, zullen zij deze voor de interne projectorganisatie zichtbaar maken door middel van een gemarkeerde versie en een korte toelichting op de wijzigingen. Tevens maken de werkgroep DBFM-contract en 11

12 de technische werkgroep een overzicht waarin de gewijzigde artikelen van het DBFM-contract respectievelijk de gewijzigde onderdelen uit de Outputspecificatie worden opgesomd. Uiterlijk [datum] moet het gewijzigde concept-dbfm-contract door de werkgroep DBFM-contract en de technische werkgroep voorgelegd worden aan de AWG en de Aanbestedende Dienst. Vervolgens wordt het op [datum] bij de biedingsleidraad gevoegd en door de werkgroep biedingsleidraad naar de Aanbestedende Dienst en de projectleider verzonden op [datum]. De Aanbestedende Dienst moet de biedingsleidraad goedkeuren. De projectleider zorgt voor goedkeuring van de biedingsleidraad door het bestuur van de schoolorganisatie. Deadline voor goedkeuring is van de biedingsleidraad is [datum], zowel voor de goedkeuring door de Aanbestedende Dienst als school organisatie. 5. Dataroom Indien er aanvullende documenten in de dataroom zijn opgenomen, zal de projectleider eens per week een overzicht van de aanvullende documenten per aan de contactpersonen bij de Gegadigden sturen. Daarbij wordt tevens kenbaar gemaakt op welke wijze de aanvullende documenten aan de Gegadigden worden verstrekt. Wanneer er geen aanvullende documenten zijn toegevoegd, zal er geen naar de contactpersonen worden gezonden. 6. Communicatie uitkomsten consultatie 6.1. Interne communicatie Door de projectleider worden de uitkomsten van de consultatie als volgt teruggekoppeld aan alle projectmedewerkers. Zodra deze beschikbaar zijn worden de volgende documenten verstrekt: Het goedgekeurde proces-verbaal van de algemene bijeenkomst. De schriftelijke beantwoording van de vragenlijst door de Gegadigden, en de goedgekeurde processen verbaal van de individuele bijeenkomsten. Aangezien deze processen verbaal zeer vertrouwelijk zijn, worden in de versies voor de projectmedewerkers alleen de codenamen gebruikt. De Nota( s) van inlichtingen Externe communicatie De projectleider is de contactpersoon voor de Gegadigden tijdens de consultatiefase. Dit houdt in dat de Gegadigden, afgezien van de algemene en individuele bijeenkomsten, met projectleider contact op moeten nemen. 12

13 Voor alle interne projectbetrokkenen betekent dit dat indien externen contact met hen opnemen over de aanbesteding Project X, zij deze personen onverwijld en zonder beantwoording van hun vragen naar projectleider door moeten sturen. De Gegadigden krijgen na afronden van de consultatiefase, bij de uitnodiging tot bieding, door de Aanbestedende Dienst de volgende documenten schriftelijk toegezonden: a) De biedingleidraad. Hierin is een mogelijk gewijzigde versie van het concept DBFMcontract waaronder de Outputspecificatie- opgenomen. b) De Nota('s) van inlichtingen c) Indien er wijzigingen doorgevoerd zijn in het DBFM-contract, een overzicht met de gewijzigde artikelen en paragrafen van het concept DBFM-contract, waaronder de Outputspecificatie. 13

14 Bijlage A: Planning Datum evt. tijd Actie Wie Deadline aanmeldingen Gegadigden Gegadigden Algemene bijeenkomst Deadline ontvangst huiswerk van Gegadigden. Gegadigden 10 dagen na algemene bijeenkomst Verzending proces-verbaal algemene bijeenkomst naar Gegadigden en binnen project Procesverbaal: projectleider Projectleider zendt stukken naar Aanbestedende Dienst Concept biedingsdocument naar AWG en Aanbestedende Dienst Individuele bijeenkomst 1 met de Gegadigde 1 Verzending door Aanbestedende Dienst naar Gegadigden Werkgroep biedingsdocument Individuele bijeenkomst 2 ; met Gegadigde 2 Individuele bijeenkomst 3: met Gegadigde 3 Individuele bijeenkomst 4 ; met Gegadigde 4 Verwerken uitkomsten Werkgroep DBFM-conctract 14

15 consultatie (outputspec.). Beslissing extra vragenronde (schriftelijk dan wel bijeenkomst) projectleider (na ruggespraak consultatieteam), Aanbestedende Dienst Uiterlijke verzending processen-verbaal individuele bijeenkomsten Procesverbaal: projectleider Verzending naar aanbestedende Dienst Verzending naar Gegadigden: Aanbestedende Dienst Concept biedingsdocument (90% naar leden AWG en Aanbestedende Dienst voor schriftelijke commentaar ronde) Schriftelijke vragen Gegadigden tot 12.00u. mogelijk Werkgroep biedingsdocument Gegadigden Bespreken uitkomsten consultatie en voorstel verwerking in documenten Werkgroep DBFM-conctract (outputspec.). Nota van inlichtingen gereed Verzending definitief concept biedingsleidraad inclusief aangepast DBFM-contract waaronder outputspecificatie-, en Nota van inlichtingen naar AWG en Aanbestedende Dienst. Juridisch adviseur Juridisch adviseur naar AWG Projectleider naar Aanbestedende Dienst 15

16 Goedkeuring AWG, schoolorganisatie en Aanbestedende Dienst biedingdocument inclusief aangepast contract waaronder outputspecificatieen Nota van inlichtingen. ) Verzending biedingleidraad (inclusief DBFM-contract waaronder outputspecificatie, en Nota van inlichtingen) AWG, schoolorganisatie en Aanbestedende Dienst Verzending naar Aanbestedende Dienst: projectleider Verzending naar Gegadigden:Aanbestedende Dienst 16

17 Bijlage B: Overzicht vervanging Persoon Vervanger 17

18 Bijlage C: Aanwezigheidsoverzicht algemene bijeenkomst Naam persoon Aanwezig namens 18

19 Bijlage D: Vraag- en antwoordenlijst voor algemene bijeenkomst (apart bijgevoegd) Bijlage E: Overzicht individuele bijeenkomsten 19

20 Naam Gegadigde Datum en tijdstip bijeenkomst Zaal bijeenkomst 20

XVI. Onderhandelingsfase

XVI. Onderhandelingsfase XVI. Onderhandelingsfase Inhoud A. Doel en beschrijving onderhandelingsfase... XVI-2 A.1. A.2. A.3. Doel... XVI-2 Beschrijving... XVI-3 Activiteiten in de onderhandelingsfase... XVI-3 B. Voorbereidende

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Kinderorganisatie Anelda

Kinderorganisatie Anelda 02-03-2013 Versie: 1 Pagina 1 van 14 Bijlage Klachtenprotocol Klachtenregeling Kinderorganisatie Anelda Opgesteld door: S.L.H. Jansma-Uuldriks Functie: meewerkend eigenaresse In concept aangepast: maart

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. de Human Resource Management organisatie die zijn klanten adviseert en ondersteunt op het gebied van instroom,

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en klachtencommissie Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en Klachtencommissie Waarom een klachtenregeling en klachtencommissie? De directie van Haagse Beek organisatieadvies

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637 KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN Standaard voor klachtafhandeling I. Inleiding Waarom een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen? In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 Rapport Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten b.v. te Den Haag haar na beëindiging van de thuiszorg

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Behorend tot Onderwijsstichting KempenKind Versie datum: September 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doelstelling 3 De MR leden

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Artikel 1. Definities 1. Tussenpersoon: NetMatters gevestigd te Rotterdam in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Risk Control BV. Ierlandlaan 25 2713 HG Zoetermeer. Operationeel directeur

KLACHTENREGELING Risk Control BV. Ierlandlaan 25 2713 HG Zoetermeer. Operationeel directeur KLACHTENREGELING Risk Control BV Organisatie: Risk Control BV Contactpersoon: S.C. Bonofacio Operationeel directeur Datum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING WOESTDUINLAAN 87 DOORN

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING WOESTDUINLAAN 87 DOORN TE KOOP BIJ INSCHRIJVING WOESTDUINLAAN 87 DOORN NAZORGCENTRUM DE BASIS Locatie Het nazorgcentrum staat in de bosrijke omgeving van Doorn. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met meerdere vleugels.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland AANGESLOTENENREGLEMENT Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 5 5 Betaling Jaarlijkse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie

Reglement Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie 1 Artikel 1. Begrippen en correspondentie met de Geschillencommissie Dit reglement verstaat onder: Akkoord op Hoofdlijnen: de op 19 september 2011 bereikte overeenstemming

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Gemeenteblad 2005, nummer 19. Onderwerp Datum 5 april 2005. Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie Pagina 1 van 6 De raad van de gemeente Venray,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

NMI KLACHTENREGELING 2009

NMI KLACHTENREGELING 2009 NMI KLACHTENREGELING 2009 Artikel 1 Definities In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Gedragsregels: de door het NMI vastgestelde Gedragsregels voor de NMI registermediator. b. Klacht:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Inhoud Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2 Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Wie een klacht kan indienen... 4 Artikel 3 Bij wie een klacht kan

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING

Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING Algemene Klachtenregeling Theo Geurts Coaching en Mediation versie 3 december 2012 Algemene Klachtenregeling Theo Geurts Coaching en Mediation

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Inleiding Sinds 2 juli 2007 viel het beheer van de Standaard Digitale Nota (hierna aangeduid als SDN of de Standaard) onder de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Protocol vertrouwelijke agendering, toegang tot agenda s en distributie van vergaderbundels

Protocol vertrouwelijke agendering, toegang tot agenda s en distributie van vergaderbundels Protocol vertrouwelijke agendering, toegang tot agenda s en distributie van vergaderbundels 1. Aanleiding De directie heeft op 26 maart 2008 besloten de agenda s van de directievergaderingen in het BIS

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Klachtenreglement versie V (november 2013)

Klachtenreglement versie V (november 2013) Klachtenreglement versie V (november 2013) Bedrijfsgegevens Handelsnaam: Rechtsgeldig bevoegd functionaris: Care Group B.V. Dhr. F. Koster Directeur Bezoekadres: Marie Curiestraat 47 3846 BW Harderwijk

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015 Klachtenregeling 26 juli 2015 Algemene Klachtenreglement Pagina 1 van 5 Algemene Klachtenreglement De directie van, Overwegende, dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling

Nadere informatie