DBFM-CONTRACT PROJECT X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBFM-CONTRACT PROJECT X"

Transcriptie

1 XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX)

2 DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2

3 Inhoudsopgave consultatieprotocol 1. Inleiding Regels en documenten die bij het protocol van toepassing zijn Rol van de Aanbestedende Dienst Consultatieproces Proces en planning op hoofdlijnen Consultatieteam Algemene inlichtingen bijeenkomst Aanwezigen namens de Aanbestedende Dienst Aanwezigen namens Gegadigde Locatie en tijdstip van de bijeenkomst Agenda en taakverdeling Beantwoording vragen van Gegadigden tijdens de algemene inlichtingenbijeenkomst Verslaglegging Individuele bijeenkomsten Aanwezigen namens Aanbestedende Dienst Aanwezigen namens Gegadigden Locatie en tijdstippen van de individuele bijeenkomsten Huishoudelijke regels Gedragsregels Procedure beantwoording vragen die tijdens de individuele bijeenkomst worden gesteld door de Gegadigde Mogelijke extra vragenronde na de individuele bijeenkomsten Inlichtingen/schriftelijke vragen Nota('s) van Inlichtingen Omgang met onverwachte situaties Mogelijke verlenging consultatiefase Verwerken van de uitkomsten van de consultatie (data) en goedkeuring Dataroom Communicatie uitkomsten consultatie Interne communicatie Externe communicatie Bijlage A: Planning Bijlage B: Overzicht vervanging Bijlage C: Aanwezigheidsoverzicht algemene bijeenkomst Bijlage D: Vraag- en antwoordenlijst voor algemene bijeenkomst (apart bijgevoegd) Bijlage E: Overzicht individuele bijeenkomsten

4 1. Inleiding In dit consultatieprotocol DBFM-contract Project X, wordt de interne procedure beschreven die de Aanbestedende Dienst tijdens de consultatiefase volgt. Het protocol is uitsluitend voor intern gebruik van de projectorganisatie van Project X. In dit consultatieprotocol wordt voor de woorden die met een hoofdletter beginnen verwezen naar de definities in de aanbestedingsdocumentatie. 2. Regels en documenten die bij het protocol van toepassing zijn De Aanbestedende Dienst maakt gebruik van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, zoals vastgelegd in de Europese Richtlijn werken (richtlijn 93/37/EEG zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG en Richtlijn 2001/78/EG). De volgende documenten, zijn de voornaamste documenten die ten grondslag liggen aan de consulatiefase: Bekendmaking Aanbesteding Selectieleidraad inclusief bijlagen Nota van inlichtingen op de Selectieleidraad Consultatieleidraad inclusief bijlagen Consultatieprotocol DBFM-contract Project X inclusief bijlagen. 3. Rol van de Aanbestedende Dienst De Aanbestedende Dienst draagt eindverantwoordelijkheid voor het resultaat van de consultatiefase zoals beschreven in dit protocol en beslist formeel wat en hoe er geconsulteerd wordt. De Aanbestedende Dienst heeft de consultatieleidraad en dit consultatieprotocol inclusief bijlagen goedgekeurd en dient tevens de oplossing voor eventuele onverwachte situaties, de nota s van inlichtingen en de eventuele wijzigingen die in het concept-dbfm-contract waaronder de Outputspecificatie - goed te keuren. De Aanbestedende Dienst zal hiertoe worden geadviseerd door de projectleider. De Aanbestedende Dienst houdt zich het recht voor bij één of meerdere bijeenkomsten in het kader van het consultatieproces een ambtenaar als toehoorder aanwezig te doen zijn. 4

5 Alle correspondentie naar gegadigden wordt in concept opgesteld door de projectorganisatie Project X en wordt, nadat eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd en met de inhoud van het concept is ingestemd, ondertekend en verzonden door de daartoe bevoegde ambtenaar (naam) van de Aanbestedende Dienst. 4. Consultatieproces 4.1. Proces en planning op hoofdlijnen De consultatiefase bestaat op hoofdlijnen uit de onderstaande onderdelen. a) Algemene inlichtingen bijeenkomst (paragraaf II.2.1 van de consultatieleidraad) b) Individuele bijeenkomsten (paragraaf II.2.2 van de consulatieleidraad) c) Inlichtingen (paragraaf II.3 van de consulatieleidraad) d) Verwerken van de uitkomsten van de consultatie en start biedingsfase Een indicatieve planning is bijgevoegd in bijlage A Consultatieteam Het consultatieteam bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende partijen (noem schoolorganisatie, directie van de te bouwen school, eventueel adviseurs, etc.). Het volledige consultatieteam bestaat in beginsel uit: - namen, inclusief projectleider en notulist(en) De planning is bijgevoegd in de bijlage planning (bijlage A) Per onderdeel van de consultatiefase kan het zo zijn dat een deel van het consultatieteam (dus niet het volledige team) hierbij betrokken is Algemene inlichtingen bijeenkomst Paragraaf II.2.1 van de consultatieleidraad Aanwezigen namens de Aanbestedende Dienst De volgende personen van het consultatieteam zullen aanwezig zijn: - namen, inclusief projectleider en notulist(en) 5

6 Eventueel ander aanwezigen (Aanbestedende Dienst, wijk projectbureau, etc.) Aanwezigen namens Gegadigde De aanmeldingen voor de algemene bijeenkomst (inclusief het aantal aanwezige personen) moeten uiterlijk datum bij vertegenwoordiger aanbestedende dienst (naam) binnen zijn. Bij binnenkomst van de bijeenkomst moet elke persoon zich aanmelden en het aanwezigheidsoverzicht (zie bijlage C) invullen. Indien blijkt dat er namens een Gegadigde meer personen aanwezig zijn dan het van te voren opgegeven aantal, dan wordt dit toegestaan Locatie en tijdstip van de bijeenkomst De bijeenkomst vindt plaats op: datum, plaats en duur van de bijeenkomst Agenda en taakverdeling De concept-agenda is bij de uitnodiging tot consultatie gevoegd. De voorzitter besluit of een wijziging van de concept-agenda, noodzakelijk is. Indien dit het geval is, zal de voorzitter bij aanvang van de bijeenkomst de gewijzigde agenda presenteren en toelichten Beantwoording vragen van Gegadigden tijdens de algemene inlichtingenbijeenkomst De vragen die in de algemene inlichtingenbijeenkomst door de Gegadigden worden gesteld, zullen als volgt behandeld worden: a) Indien het een vraag is die op de bijgevoegde vraag- en antwoordlijst voorkomt (zie bijlage D), zal het desbetreffende antwoord door de voorzitter gegeven worden. De vraag en het antwoord zullen door de notulist genotuleerd worden. De Gegadigden kunnen het antwoord op deze vragen in het proces-verbaal van de bijeenkomst teruglezen. b) Indien de vraag niet voorkomt op de vraag- en antwoordenlijst in bijlage 2, kan de projectleider annex voorzitter besluiten, de vraag al dan niet tijdens de bijeenkomst te beantwoorden. Vragen met betrekking tot de biedingsfase (bijv. de gunningscriteria/beoordeling van de biedingen) worden in ieder geval niet beantwoord. Indien de vraag tijdens de bijeenkomst wordt beantwoord worden de vraag en het antwoord genotuleerd. Alle vragen die niet tijdens de bijeenkomst worden beantwoord, worden ook door de notulist genotuleerd. c) De aanbestedende dienst is niet verplicht de vragen te beantwoorden. De projectleider besluit, eventueel na ruggespraak met juridisch adviseur, of wordt besloten over te gaan tot beantwoording van een vraag. Indien wordt besloten een vraag te beantwoorden die niet reeds tijdens de bijeenkomst is beantwoord, gebeurt dit middels een algemene Nota van inlichtingen. Voor de beantwoording van deze vragen geldt de procedure en planning, zoals onder paragraaf 4.6 uitgewerkt. 6

7 Verslaglegging Door de notulist wordt een proces-verbaal van de bijeenkomst gemaakt. Dit proces-verbaal moet in beginsel door alle leden van het consultatieteam die bij de bijeenkomst aanwezig waren, worden gelezen en goedgekeurd. Het proces-verbaal inclusief begeleidend schrijven wordt, na ruggespraak met juridisch adviseur, door (naam) naar de Aanbestedende Dienst verzonden. Na instemming met de inhoud, zal de correspondentie met de Gegadigden ondertekend en ter kennisgeving verzonden worden door de daartoe bevoegde ambtenaar (naam) van de Aanbestedende Dienst. Het proces-verbaal zal uiterlijk 10 dagen na de algemene inlichtingen bijeenkomst, dus uiterlijk datum aan de Gegadigden worden toegestuurd Individuele bijeenkomsten Paragraaf II.2.2 van de consultatieleidraad Aanwezigen namens Aanbestedende Dienst De aanwezigen namens de Aanbestedende Dienst zijn: - namen, inclusief projectleider en notulist(en) Aanwezigen namens Gegadigden Paragraaf II van de consultatieleidraad. Per Gegadigde mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn. Zijn er meer personen aanwezig, dan bepaalt de projectleider of zij het al dan niet toestaat dat er vanuit de Gegadigde meer dan 6 personen aanwezig zijn Locatie en tijdstippen van de individuele bijeenkomsten De bijeenkomsten vinden plaats bij de (naam). Een overzicht van de individuele bijeenkomsten met Gegadigden (datum, tijdstip en zaal) is te vinden in bijlage E Huishoudelijke regels De projectleider zal bij aanvang van de bijeenkomst de Gegadigden wijzen op de volgende punten: - Indien er een bandopname wordt gemaakt wordt dit medegedeeld aan de Gegadigden; - Verwijzing naar paragraaf II Consultatieleidraad: De individuele bijeenkomsten hebben in beginsel een vertrouwelijk karakter. De inhoud van de individuele bijeenkomst wordt dus in beginsel niet aan overige Gegadigden bekendgemaakt. Dit lijdt echter uitzondering wanneer bepaalde informatie uit een individuele bijeenkomst, waaronder een 7

8 vraag van een Gegadigde (en de beantwoording hiervan) naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst, van algemene strekking is en/of ten behoeve van de objectiviteit en transparantie bekendmaking hiervan vereist is. De projectleider benadrukt dat verwacht wordt dat de Gegadigde hier bij het stellen van eventuele vragen rekening mee houdt: de Gegadigde stelt dus vragen op eigen risico. - Indien een Gegadigde niettemin van oordeel is dat een bepaalde vraag (zeer) vertrouwelijk/gevoelig is dient hij dit bij het stellen van de vraag duidelijk aan te geven. Doet hij dat, dan wordt de gestelde vraag in ieder geval niet tijdens de individuele bijeenkomst beantwoord. De Aanbestedende Dienst zal dan nadien beoordelen of de vraag van algemene strekking is en/of ten behoeve van de objectiviteit en transparantie bekendmaking hiervan verseist is. Is dat het geval, dan wordt de Gegadigde (schriftelijk/per ) in de gelegenheid gesteld de vraag in te trekken binnen een bepaalde termijn. Trekt de Gegadigde de vraag niet in (binnen die termijn), dan wordt de vraag beantwoord in de Nota van Inlichtingen (indien tot beantwoording wordt overgegaan). Is de vraag niet van algemene strekking en besluit de Aanbestedende Dienst de vraag te beantwoorden, dan wordt de door de desbetreffende Gegadigde gestelde vraag enkel schriftelijk aan hem beantwoord. Indien een Gegadigde dus niet bij het stellen van de vraag aangeeft dat deze vertrouwelijk/gevoelig is, dan komt het dus voor zijn risico als de Aanbestedende Dienst nadien besluit deze in de Nota van Inlichtingen mee te nemen. - De Aanbestedende Dienst is niet verplicht vragen te beantwoorden, noch tijdens de bijeenkomsten, noch schriftelijk of in een Nota van Inlichtingen. - De procedure van de beantwoording van de vragen wordt ook kort uitgelegd (zie 4.4.6). - Tijdens de individuele bijeenkomst worden In ieder geval de onderwerpen uit paragraaf II.2.2 van de consultatieleidraad besproken Gedragsregels De namens de Aanbestedende Dienst aanwezigen bespreken elke individuele bijeenkomst voor. De voorbespreking zal een uur voor elke individuele bijeenkomst plaatsvinden. De namens de Aanbestedende Dienst aanwezigen mogen de Gegadigden vragen om per onderdeel van de vragenlijsten van de consultatieleidraad, aan te geven hoe/waar hij dit in zijn schetsontwerp of het essay heeft verwerkt. Hierbij mag doorgevraagd worden. Leveren dagelijkse prestaties Aan het einde van het onderdeel het leveren van de dagelijkse prestatie, wordt door de voorzitter tevens aangegeven of er ten aanzien van de wijze waarop de Gegadigde denkt de gevraagde dagelijkse prestaties te kunnen leveren strijdigheden worden gezien met de visie van de Aanbestedende Dienst. Indien er wel strijdigheden worden gezien, wordt dit niet als zodanig aan de Gegadigde worden medegedeeld, maar kunnen bijvoorbeeld vragen worden gesteld waarom de Gegadigde denkt op de voorgestelde wijze de dagelijkse prestatie te kunnen leveren. Eventueel 8

9 kan worden opgemerkt dat de Gegadigden bepaalde onderdelen van zijn voorgestelde wijze nog eens nader moet onderzoeken. Ook hierbij wordt benadrukt dat het DBFM-contract naar aanleiding van de consultatiefase mogelijk gewijzigd wordt. Toetsing aan de Outputspecificatie middels schetsontwerp Aan het einde van het onderdeel toetsing aan de Outputspecificatie middels een schetsontwerp van de individuele bijeenkomst wordt door de voorzitter aan de Gegadigde medegedeeldvoorzover van toepassing - dat er op basis van het huidige schetsontwerp en de huidige concept- Outputspecificatie geen strijdigheden worden gezien. Hierbij wordt benadrukt dat het om een eerste, voorlopige impressie gaat en dat de Outputspecificatie naar aanleiding van de consultatiefase mogelijk gewijzigd wordt. Indien tijdens de presentatie van het schetsontwerp wél strijdigheden met de Outputspecificatie worden gezien, wordt dit niet als zodanig aan de Gegadigde verteld, maar kunnen bijvoorbeeld vragen worden gesteld waarom de Gegadigde het desbetreffende onderdeel van de Outputspecificatie op die wijze heeft verwerkt. Eventueel kan worden opgemerkt dat de Gegadigden die bepaalde onderdelen in zijn schetsontwerp nog eens nader moet onderzoeken (in licht van de huidige concept- Outputspecificatie). Ook hierbij wordt benadrukt dat de Outputspecificatie naar aanleiding van de consultatiefase mogelijk gewijzigd wordt. Er mag absoluut geen subjectief oordeel worden gegeven (bijvoorbeeld of iets mooi wordt gevonden of niet) en er mag niet aangegeven worden hoe de Gegadigde het anders zou kunnen doen (bijv: heeft u al gedacht aan..). De namens de Aanbestedende Dienst aanwezigen hebben zich op deze bijeenkomsten voorbereid door middel van het spelen van een rollenspel. De notulist zal een vertrouwelijk proces-verbaal opstellen. Dit proces-verbaal moet in beginsel door alle leden van het consultatieteam die bij de bijeenkomst aanwezig waren, worden gelezen en goedgekeurd. Het proces-verbaal inclusief begeleidend schrijven wordt, na ruggespraak met juridisch adviseur, door de projectleider naar de Aanbestedende Dienst verzonden. Na instemming met de inhoud, zal het proces-verbaal ter kennisgeving verzonden worden door de daartoe bevoegde ambtenaar (naam) van de Aanbestedende Dienst. Binnen 5 dagen na de laatste individuele bijeenkomst zal de Aanbestedende Dienst elke Gegadigde het proces-verbaal van de desbetreffende individuele bijeenkomst toesturen. Bij het verzenden van de processen verbaal wordt vanwege de vertrouwelijkheid de grootste zorgvuldigheid betracht en nauwlettend in de gaten gehouden dat aan iedere Gegadigde enkel het proces verbaal wordt toegezonden van "zijn" individuele bijeenkomst Procedure beantwoording vragen die tijdens de individuele bijeenkomst worden gesteld door de Gegadigde De projectleider kan besluiten, maar is niet verplicht, om een vraag van een Gegadigde tijdens de individuele bijeenkomst te beantwoorden. De projectleider kan hierbij ruggespraak met de andere 9

10 aanwezigen van het consultatieteam houden. De vraag en het antwoord zullen door de notulist genotuleerd worden. Iedere Gegadigde kan het antwoord op de vragen die hij tijdens de individuele bijeenkomst heeft gesteld teruglezen in het proces-verbaal van "zijn" bijeenkomst. Alle vragen die niet tijdens de bijeenkomst worden beantwoord, worden ook door de notulist genotuleerd en in het proces-verbaal opgenomen. De Aanbestedende Dienst is niet verplicht om vragen te beantwoorden. Indien door de projectleider, na ruggespraak met juridisch adviseur, wordt besloten over te gaan tot beantwoording van een vraag, wordt de vraag middels een algemene Nota van inlichtingen beantwoord. Voor de beantwoording van deze vragen geldt de procedure en planning, zoals onder paragraaf 4.6 van het consulatieprotocol uitgewerkt. Ook vragen die tijdens de individuele bijeenkomst zijn gesteld en mogelijk reeds zijn beantwoord worden in de nota van inlichtingen opgenomen, voorzover de vraag van algemene strekking is en/of ten behoeve van de objectiviteit en transparantie bekendmaking hiervan vereist is. Of dit het geval is wordt beoordeeld door de projectleider, in overleg met juridisch adviseur Mogelijke extra vragenronde na de individuele bijeenkomsten De projectleider kan, na ruggespraak met de Aanbestedende Dienst, besluiten om na de individuele bijeenkomsten een extra vragenronde (mondeling/schriftelijk) in te voegen. Wanneer hiertoe besloten wordt, zal de Aanbestedende Dienst de Gegadigen hiervan (en van de procedure) schriftelijk op de hoogte worden gesteld Inlichtingen/schriftelijke vragen Gegadigden kunnen tijdens de algemene en individuele bijeenkomsten mondelinge vragen stellen en tot uiterlijk datum schriftelijk vragen stellen en verzoeken om inlichtingen bij de Aanbestedende Dienst indienen. Vragen of verzoeken om inlichtingen die na deze datum worden ingediend worden niet beantwoord. De mondelinge vragen die tijdens de algemene informatiebijeenkomst en individuele bijeenkomsten door Gegadigden gesteld en beantwoord zijn, staan (inclusief de gegeven antwoorden) in de processen-verbaal van deze bijeenkomsten Nota('s) van Inlichtingen De vragen die niet in de algemene en individuele bijeenkomsten beantwoord zijn en de schriftelijke vragen worden, mits de projectleider in overleg met juridisch adviseur besluiten tot beantwoording van de vraag, via een Nota van Inlichtingen beantwoord. Ook vragen die tijdens de individuele bijeenkomst zijn gesteld en daar mogelijk reeds zijn beantwoord worden in de nota van inlichtingen opgenomen, voorzover de vraag van algemene strekking is en/of ten behoeve van de objectiviteit en transparantie bekendmaking hiervan vereist is. De mondelinge vragen worden tijdens de algemene bijeenkomst vastgelegd door de notulist. Deze vragen worden via het verslag van de bijeenkomst naar projectleider gestuurd. 10

11 De schriftelijke vragen komen via een schriftelijk bericht van de Gegadigden bij projectleider binnen. De projectleider zet de vragen vervolgens direct, met deadline voor beantwoording, bij betrokkenen (projectleiders, werkgroepen, projectleden, adviseurs van Project X e.d.) uit. De antwoorden op de uitgezette vragen worden toegezonden aan projectleider. De projectleider zal een algemene nota van inlichtingen opstellen. De nota van inlichtingen wordt, na overleg met juridisch adviseur, door projectleider ter goedkeuring voorgelegd aan de Aanbestedende Dienst. De nota van inlichtingen wordt bij de biedingleidraad gevoegd en vervolgens door de Aanbestedende Dienst naar de Gegadigden verstuurd. Indien er sprake is van een vraag/vragen waarvan beantwoording vóór verzending van de biedingleidraad zou moeten plaatsvinden, kan op een eerder tijdstip gedurende de consultatiefase een nota van inlichtingen worden verstuurd. Dit zal de projectleider beoordelen, in overleg met juridisch adviseur.. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat vragen die de Gegadigden stellen niet duidelijk of multiinterpretabel zijn. Per geval zal door de projectleider beoordeeld worden of aan de desbetreffende Gegadigde een schriftelijke specificatie/verheldering/aanvulling gevraagd wordt. Hierbij wordt richting de Gegadigde aangegeven dat dit niet betekent dat de vraag na specificatie/verheldering/aanvulling beantwoord zal worden Omgang met onverwachte situaties Indien zich situaties voordoen die niet kunnen worden opgelost aan de hand van de regels in de consultatieleidraad of in dit protocol, zal de projectleider, na overleg met juridisch adviseur en vervolgens na ruggespraak met de Aanbestedende Dienst, bepalen hoe de situatie wordt opgelost Mogelijke verlenging consultatiefase Wanneer de projectleider na ruggespraak met het consultatieteam en de Aanbestedende Dienst het noodzakelijk achten om de consultatiefase te verlengen, wordt de consultatiefase verlengd. De Aanbestedende Dienst zal de Gegadigden zo spoedig mogelijk na het besluit hiervan schriftelijk op de hoogte stellen Verwerken van de uitkomsten van de consultatie (data) en goedkeuring Naar aanleiding van de consultatiefase, zullen de werkgroep DBFM-contract (DBFM-contract) en de technische werkgroep (Outputspecificatie) al dan niet een gewijzigd concept DBFM-contract waaronder begrepen de Outputspecificatie opstellen. Indien er wijzigingen worden gepleegd, zullen zij deze voor de interne projectorganisatie zichtbaar maken door middel van een gemarkeerde versie en een korte toelichting op de wijzigingen. Tevens maken de werkgroep DBFM-contract en 11

12 de technische werkgroep een overzicht waarin de gewijzigde artikelen van het DBFM-contract respectievelijk de gewijzigde onderdelen uit de Outputspecificatie worden opgesomd. Uiterlijk [datum] moet het gewijzigde concept-dbfm-contract door de werkgroep DBFM-contract en de technische werkgroep voorgelegd worden aan de AWG en de Aanbestedende Dienst. Vervolgens wordt het op [datum] bij de biedingsleidraad gevoegd en door de werkgroep biedingsleidraad naar de Aanbestedende Dienst en de projectleider verzonden op [datum]. De Aanbestedende Dienst moet de biedingsleidraad goedkeuren. De projectleider zorgt voor goedkeuring van de biedingsleidraad door het bestuur van de schoolorganisatie. Deadline voor goedkeuring is van de biedingsleidraad is [datum], zowel voor de goedkeuring door de Aanbestedende Dienst als school organisatie. 5. Dataroom Indien er aanvullende documenten in de dataroom zijn opgenomen, zal de projectleider eens per week een overzicht van de aanvullende documenten per aan de contactpersonen bij de Gegadigden sturen. Daarbij wordt tevens kenbaar gemaakt op welke wijze de aanvullende documenten aan de Gegadigden worden verstrekt. Wanneer er geen aanvullende documenten zijn toegevoegd, zal er geen naar de contactpersonen worden gezonden. 6. Communicatie uitkomsten consultatie 6.1. Interne communicatie Door de projectleider worden de uitkomsten van de consultatie als volgt teruggekoppeld aan alle projectmedewerkers. Zodra deze beschikbaar zijn worden de volgende documenten verstrekt: Het goedgekeurde proces-verbaal van de algemene bijeenkomst. De schriftelijke beantwoording van de vragenlijst door de Gegadigden, en de goedgekeurde processen verbaal van de individuele bijeenkomsten. Aangezien deze processen verbaal zeer vertrouwelijk zijn, worden in de versies voor de projectmedewerkers alleen de codenamen gebruikt. De Nota( s) van inlichtingen Externe communicatie De projectleider is de contactpersoon voor de Gegadigden tijdens de consultatiefase. Dit houdt in dat de Gegadigden, afgezien van de algemene en individuele bijeenkomsten, met projectleider contact op moeten nemen. 12

13 Voor alle interne projectbetrokkenen betekent dit dat indien externen contact met hen opnemen over de aanbesteding Project X, zij deze personen onverwijld en zonder beantwoording van hun vragen naar projectleider door moeten sturen. De Gegadigden krijgen na afronden van de consultatiefase, bij de uitnodiging tot bieding, door de Aanbestedende Dienst de volgende documenten schriftelijk toegezonden: a) De biedingleidraad. Hierin is een mogelijk gewijzigde versie van het concept DBFMcontract waaronder de Outputspecificatie- opgenomen. b) De Nota('s) van inlichtingen c) Indien er wijzigingen doorgevoerd zijn in het DBFM-contract, een overzicht met de gewijzigde artikelen en paragrafen van het concept DBFM-contract, waaronder de Outputspecificatie. 13

14 Bijlage A: Planning Datum evt. tijd Actie Wie Deadline aanmeldingen Gegadigden Gegadigden Algemene bijeenkomst Deadline ontvangst huiswerk van Gegadigden. Gegadigden 10 dagen na algemene bijeenkomst Verzending proces-verbaal algemene bijeenkomst naar Gegadigden en binnen project Procesverbaal: projectleider Projectleider zendt stukken naar Aanbestedende Dienst Concept biedingsdocument naar AWG en Aanbestedende Dienst Individuele bijeenkomst 1 met de Gegadigde 1 Verzending door Aanbestedende Dienst naar Gegadigden Werkgroep biedingsdocument Individuele bijeenkomst 2 ; met Gegadigde 2 Individuele bijeenkomst 3: met Gegadigde 3 Individuele bijeenkomst 4 ; met Gegadigde 4 Verwerken uitkomsten Werkgroep DBFM-conctract 14

15 consultatie (outputspec.). Beslissing extra vragenronde (schriftelijk dan wel bijeenkomst) projectleider (na ruggespraak consultatieteam), Aanbestedende Dienst Uiterlijke verzending processen-verbaal individuele bijeenkomsten Procesverbaal: projectleider Verzending naar aanbestedende Dienst Verzending naar Gegadigden: Aanbestedende Dienst Concept biedingsdocument (90% naar leden AWG en Aanbestedende Dienst voor schriftelijke commentaar ronde) Schriftelijke vragen Gegadigden tot 12.00u. mogelijk Werkgroep biedingsdocument Gegadigden Bespreken uitkomsten consultatie en voorstel verwerking in documenten Werkgroep DBFM-conctract (outputspec.). Nota van inlichtingen gereed Verzending definitief concept biedingsleidraad inclusief aangepast DBFM-contract waaronder outputspecificatie-, en Nota van inlichtingen naar AWG en Aanbestedende Dienst. Juridisch adviseur Juridisch adviseur naar AWG Projectleider naar Aanbestedende Dienst 15

16 Goedkeuring AWG, schoolorganisatie en Aanbestedende Dienst biedingdocument inclusief aangepast contract waaronder outputspecificatieen Nota van inlichtingen. ) Verzending biedingleidraad (inclusief DBFM-contract waaronder outputspecificatie, en Nota van inlichtingen) AWG, schoolorganisatie en Aanbestedende Dienst Verzending naar Aanbestedende Dienst: projectleider Verzending naar Gegadigden:Aanbestedende Dienst 16

17 Bijlage B: Overzicht vervanging Persoon Vervanger 17

18 Bijlage C: Aanwezigheidsoverzicht algemene bijeenkomst Naam persoon Aanwezig namens 18

19 Bijlage D: Vraag- en antwoordenlijst voor algemene bijeenkomst (apart bijgevoegd) Bijlage E: Overzicht individuele bijeenkomsten 19

20 Naam Gegadigde Datum en tijdstip bijeenkomst Zaal bijeenkomst 20

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. MR leden 3 4. Taakomschrijvingen 4 5. Vergaderingen, aanwezigen,

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

XVI. Onderhandelingsfase

XVI. Onderhandelingsfase XVI. Onderhandelingsfase Inhoud A. Doel en beschrijving onderhandelingsfase... XVI-2 A.1. A.2. A.3. Doel... XVI-2 Beschrijving... XVI-3 Activiteiten in de onderhandelingsfase... XVI-3 B. Voorbereidende

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Huishoudelijk Reglement klachtencommissies politie 2013 De klachtencommissies, vertegenwoordigd door haar voorzitters, overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels over hun werkwijze en die van de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en klachtencommissie Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en Klachtencommissie Waarom een klachtenregeling en klachtencommissie? De directie van Haagse Beek organisatieadvies

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 Rapport Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid tot het moment dat zij zich tot de Nationale ombudsman wendde nog geen beslissing

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637 KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN Standaard voor klachtafhandeling I. Inleiding Waarom een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen? In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement van de Geschillencommissie oogo-jeugdplan zoals bedoeld in het Model Procedure oogo-jeugdplan Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Europese Aanbesteding <OMSCHRIJVING PROJECT> voor <OMSCHRIJVING AANBESTEDENDE DIENST(EN)

Europese Aanbesteding <OMSCHRIJVING PROJECT> voor <OMSCHRIJVING AANBESTEDENDE DIENST(EN) Organisatie project omschrijving aanbestedende dienst Organisatie Europese Aanbesteding voor

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. de Human Resource Management organisatie die zijn klanten adviseert en ondersteunt op het gebied van instroom,

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Kinderorganisatie Anelda

Kinderorganisatie Anelda 02-03-2013 Versie: 1 Pagina 1 van 14 Bijlage Klachtenprotocol Klachtenregeling Kinderorganisatie Anelda Opgesteld door: S.L.H. Jansma-Uuldriks Functie: meewerkend eigenaresse In concept aangepast: maart

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Project X (EG-Pb nr.: 200X/XXX-XXXXXX)

Project X (EG-Pb nr.: 200X/XXX-XXXXXX) XIV. Biedingsfase Bijlage II Voorbeeld Biedingsprotocol Project X (EG-Pb nr.: 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor de interne projectorganisatie Project X 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Regels

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij een aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd

Nadere informatie

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in>

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in> Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst Aard van de werkzaamheden Verschillende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

1. Verzoek om voorlegging van een zaak voor arbitrage

1. Verzoek om voorlegging van een zaak voor arbitrage ONDERLINGE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOT REGELING VAN DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DE ARBITRAGEPROCEDURE VOORZIEN IN ARTIKEL 25, VIJFDE LID, VAN HET

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Behorend tot Onderwijsstichting KempenKind Versie datum: September 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doelstelling 3 De MR leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad 2010 Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie van de raad... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 Rapport Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten b.v. te Den Haag haar na beëindiging van de thuiszorg

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT Versie: definitief 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9506 Reglement Geschillencommissie Studentenstatuut ((vastgesteld College van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Protocol vertrouwelijke agendering, toegang tot agenda s en distributie van vergaderbundels

Protocol vertrouwelijke agendering, toegang tot agenda s en distributie van vergaderbundels Protocol vertrouwelijke agendering, toegang tot agenda s en distributie van vergaderbundels 1. Aanleiding De directie heeft op 26 maart 2008 besloten de agenda s van de directievergaderingen in het BIS

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 Citeertitel Procedureverordening

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk > Retouradres Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Vergunningen & Handhaving Mandemaat 3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle www.rvo.nl Contactpersoon Wob medewerker T 088

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar zo goed mogelijke hulpverlening aan cliënten dat zich niettemin situaties kunnen voordoen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: - reglement: het Reglement Tuchtraad Financiële

Nadere informatie

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Procesprotocol C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.2 Doel Afbakening Beschrijving van het werkproces van het van vreemdelingen

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. Artikel 1 1.In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de oudervereniging. Daarin

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij het Gezamenlijk voorstel voor een Besluit

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Geschillenregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Geschillenregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Geschillenregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Vastgestelde versie 15 april 2014, Pagina 2 van 6 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Artikel 1. Definities 1. Tussenpersoon: NetMatters gevestigd te Rotterdam in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN

REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN Artikel 1. Definities Verhuurders: Bij de lokale Geschillencommissie zijn de volgende verhuurders aangesloten; SLS Wonen De Sleutels van Zijl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa 1. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder de statuten: de statuten van Stichting Healing Beyond Borders Europa. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel Nr. 5a, afdeling SO De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op hoofdstuk 6, afdeling 6.1 'Tegemoetkoming in schade', Wet ruimtelijke ordening (Wro); gelet

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie