Jaarverslag VluchtelingenWerk Noord-Nederland, locatie Pekela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag VluchtelingenWerk Noord-Nederland, locatie Pekela"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Noord-Nederland, locatie Pekela 1

2 VOORWOORD In 2012 zijn we samen in staat geweest om de achterstand in de taakstelling huisvesting vergunninghouders vrijwel weg te werken. In het jaarverslag van 2011 kon u al lezen dat dit mede mogelijk was door de inzet van een vrijwilliger van VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) die oud cliënt was. Hierdoor steeg het aantal nieuwkomers uit het AZC Pekela dat in Pekela wilde wonen. Als gevolg hiervan nam de drukte tijdens spreekuur enorm toe en werd besloten een tweede spreekuur aan te bieden. In goed overleg met de gemeente en de Badde over een eventuele andere ruimte of een extra spreekuur, hebben we besloten om per februari 2012 iedere maandagmiddag een extra spreekuur te houden in Buurthuis de Snikke. Hierdoor konden we ook de eigen telefoon en internetlijnen laten aanleggen, om hiermee nog beter aan te sluiten op de dienstverlening. Gedurende de eerste helft van het jaar heeft André Pathuis wegens ziekte een meer adviserende rol gespeeld en was er goede vervanging. Junio-coördiinator en onze oud-stagiaire Larissa Borgeld, Femke Hummel (coördinator in Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn) en Mireille Paas (Onze wereld, Taalmaatjes en MB-vrijwilligster Stadskanaal) hebben zijn werk prima overgenomen. Vanaf medio september nam André de taak weer op zich. De gemeente Pekela had begin 2012 nog een achterstand in de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders. Al een aantal jaren groeide deze achterstand, in plaats dat er sprake van afname was. In 2012 echter liepen we steeds meer in op de achterstand. Vanaf september 2010 had de gemeente onze hulp ingeroepen om de achterstand in te lopen. Dit resulteerde onder andere in intensiever en directer contact met betrokken ketenpartners en veel nieuwe toewijzingen, mede door de actieve werving op het AZC Oude Pekela. Door middel van een groepsvoorlichting en individuele contacten, zijn bewoners van het AZC Oude Pekela op de hoogte gebracht van de mogelijkheden om in Pekela te wonen en de begeleiding die VWNN biedt. In oktober 2012 startte de nieuwe procedure huisvesting vergunninghouders met een regievoerder van het COA. Hiermee ontstond een landelijke werkwijze die belooft de uitstroom beter te reguleren. Onze samenwerking met de VWNN-werkgroep in Stadskanaal heeft ook in 2012 bijgedragen aan de dienstverlening. Met name de complexe juridische vragen konden naar deze werkgroep worden doorverwezen. Naast de maatschappelijke begeleiding, liepen er ook 2 projecten in de gemeente. Het Voorleesproject heeft in 2010 de Provinciale waarderingsprijs gewonnen en wordt nog steeds zeer positief ontvangen bij de doelgroep. Voor het project Taalmaatjes, gefinancierd door het Oranje Fonds, zijn er ook nieuwe trajecten gestart in Beide projecten zullen ook in 2013 voortgezet worden. Graag blikken we met u terug op het jaar 2012 en kunt u lezen wat we hebben gedaan met en voor asielzoekers en vluchtelingen. We zijn blij met onze vrijwilligers, die niet alleen praktische oplossers van problemen zijn, ze zijn ook de brug naar de samenleving voor al die vluchtelingen die nog een plek in onze maatschappij moeten vinden. 2

3 Wij willen ook dit jaar weer iedereen bedanken die zich de afgelopen jaren op welke manier dan ook heeft ingezet voor asielzoekers, migranten en vluchtelingen. Wij hopen in 2013 ook weer op uw voortdurende inzet en betrokkenheid! Mireille Paas André Pathuis INHOUDSOPGAVE Algemeen Welzijn Nieuwe Stijl Taakstelling en huisvesting Inburgering en keurmerk Maatschappelijke begeleiding en juridische advisering Schuldhulpverlening Pré-vestiging Coaching vestiging, coaching integratie en advies materiële rechtspositie Advies juridisch gerelateerd en gezinshereniging Educatie activiteiten Taalmaatjes Voorleesproject Evaluatie 2012 Signalen uit 2012 Aandachtspunten voor de toekomst Nawoord 3

4 ALGEMEEN VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is een door beroepsmedewerkers aangestuurde professionele vrijwilligersorganisatie die maatschappelijke begeleiding en juridische advisering biedt aan asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Educatie en participatieactiviteiten vormen een belangrijke aanvulling op onze werkzaamheden. Kernkwaliteiten van de organisatie zijn: de specifieke kennis van problematiek rondom vluchtelingen en migranten; het werken met vrijwilligers en daardoor een brugfunctie naar de samenleving; de begeleiding op maat; het vraaggericht werken. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in onze dienstverlening. Welzijn Nieuwe Stijl VWNN heeft in 2012 het nieuw ontwikkelde productenaanbod breed uitgezet binnen Noord-Nederland. Met het oog op de ontwikkeling in het kader van de Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij het accent is gelegd op het zelfredzaam van onze doelgroep, zijn een aantal werkprocessen aangepast c.q. verscherpt aan de hand van de acht bakens van de WNS. 1. Vraaggericht werken, 2. Direct er op af, 3. Eigen kracht burger 4. Collectief versus individueel. 5. Informele zorg versus formele 6. Integraal werken, 7. Resultaatgericht 8. Ruimte voor de professional Tijdens de begeleiding van vluchtelingen hanteren wij de CODAR-methodiek, Taakstelling huisvesting vergunninghouders Onze vrijwilligers en coördinatoren hebben het afgelopen jaar ontzettend veel energie gestoken in de huisvesting van vergunninghouders. Begin 2012 was er in veel gemeenten nog een achterstand op de taakstelling huisvesting vergunninghouders. In veel gemeenten is deze achterstand, mede door deze inzet, in heel veel gemeenten ingelopen of in sommige gemeenten zelfs volledig ingehaald. Medio 2012 bleek de taakstelling vrijwel niet haalbaar omdat er geen vergunninghouders beschikbaar waren. Per 1 oktober 2012 werd de procedure rondom de huisvesting van vergunninghouders aangepast. Gevolg hiervan was dat lokaal de werkprocessen, in overleg met gemeenten, woningbouwverenigingen, moesten worden aangepast. Per regio is er een regievoerder van het COA aangesteld en wordt de nieuwkomer al gekoppeld aan de gemeente, zodra de positieve beschikking is afgegeven. Onderstaand een overzicht van de taakstelling. Resultaten VWNN in Pekela voor 2012 waren: Taakstelling Achterstand per 1 januari Gevestigde vergunninghouders in Achterstand per 31 december Verwachte taakstelling

5 Inburgering en Keurmerk Met ingang van 1 januari 2013 verandert er veel op het gebied van de inburgering. Inburgeringsplichtigen moeten zelf gaan zorgen voor hun inburgering. De overheid zorgt wel dat de inburgeraar zijn verantwoordelijkheid kan nemen en aan zijn plicht kan voldoen, onder meer met een sociaal leenstelsel. VluchtelingenWerk Nederland en zo ook VWNN wil vluchtelingen/nieuwkomers een doorlopende leefen leerlijn aanbieden: van aankomst in de gemeente tot en met werk. Inburgering is daar een onderdeel van. De ambitie is vluchtelingen/nieuwkomers goed, efficiënt en zo snel mogelijk te laten inburgeren (met als minimaal resultaat: het inburgeringsexamen). Al in het voorjaar van 2012 zijn wij gestart met de voorbereidingen om zelf met een inburgeringsaanbod te komen. We hebben het keurmerk Blik op werk in 2012 mogen ontvangen, waardoor wij ook een aanbod mogen doen. 5

6 MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN JURIDISCHE ADVISERING Schuldhulpverlening Veel nieuwkomers bleken ook in 2012 moeite te hebben met het het huishoudboekje. In overleg met Acantus, de gemeente en VWNN is meerdere malen overleg geweest hoe dit te ondervangen. Dit kon worden gerealiseerd door automatische betalingen, Maatschappelijke Begeleiding van VWNN en een via de gemeente speciaal aangestelde vrijwilligster. Zij zal beginnen met het groepsgewijs ondersteunen van nieuwkomers en mensen die structurele problemen hebben, in samenspraak met Sociale zaken. Pré-vestiging De gemeente Pekela heeft een achterstand in de taakstelling voor huisvesting van statushouders. In 2010 zijn er afspraken gemaakt tussen VWNN en de gemeente over de wijze van huisvesting. De statushouder wordt tijdens het tekenen van het huurcontract begeleid door een vrijwilliger van VWNN. De vrijwilliger ondersteunt hem/ haar tijdens het aanvragen van de uitkering, bijzondere bijstand en inrichtingskosten. Na het regelen van deze 'opstart', volgt de coaching vestiging. Ook in 2012 heeft VWNN weer een belangrijke rol gespeeld in het plaatsen van statushouder. Vanaf juni 2011 is het plaatsen van statushouders in een stroomversnelling geraakt, mede door de inzet van één van de vluchtelingen, tegenwoordig vrijwilliger bij VWNN, woonachtig in Oude Pekela. Zij heeft bewoners van het AZC Oude Pekela gemotiveerd om in Pekela te blijven wonen. Medio 2012 echter stagneerde de uitstroom van nieuwkomers en kon het COA geen mensen leveren. Wel had Acantus huizen beschikbaar gesteld, die na lang te zijn aangeboden maar weer werden toegewezen aan het reguliere bestand. We hebben voorlichting gegeven aan de bewoners van het AZC. Dit eindigde na de nieuwe procedure die in oktober 2012 startte. Coaching vestiging, coaching integratie en advies materiële rechtspositie Nadat een nieuwkomer zich gevestigd heeft, moeten tal van zaken geregeld worden. De coaching richt zich op vluchtelingen, die nog niet terecht kunnen bij de reguliere instellingen en mensen die nog niet volledig zelfstandig kunnen functioneren en de specifieke ondersteuning van VWNN nog niet kunnen missen. Het gaat om asielzoekers, nieuwkomers, gezinsherenigers of gezinsvormers. De coaching wordt gegeven door vijf vrijwilligers en een stagiaire die worden ondersteund door een coördinator. Één van de vrijwilligers wordt tevens regelmatig ingezet als tolk. De onderdelen van deze coaching zijn: oriëntatie, introductie, intake, voortgang en spreekuren. Instrumenten zijn het CODAR-model, een cliënt-volgsysteem en betrokken vrijwilligers! Advies juridisch gerelateerd en gezinshereniging De juridische advisering wordt bij niet complexe vraagstukken geboden tijdens het wekelijkse spreekuur. Voor langere trajecten en complexe procedures wordt verwezen naar het juridisch spreekuur in Stadskanaal. Dit juridische team bestaat uit 2 vrijwilligers die hiervoor door VWNN zijn geschoold. Ze worden ondersteund door de coördinator. De juridische advisering richt zich op de vreemdelingenwetgeving en alles wat daarmee verband houdt. Contacten met onder andere advocaten, de rechtbank, het IND, het IOM en diverse ambassades moeten worden onderhouden. Verder omvat het werk zaken aangaande reguliere aanvragen, het verlengen van vergunningen, leges, gezinsvorming en hereniging, second opinion, uitleg geven, in contact brengen met (nieuwe) advocaat. Vrijwilligers MB Aantal vrijwilligers Begin Eind Personeel Aantal Coördinatoren 0,2 Fte (i.v.m. Ziekte gevuld met totaal 3 coördinatoren in 2012) Stagiaires 2 6

7 Communicatie Onderwerpen Gemeente Pré-vestiging, cliënten, voorlichtingen AZC Oude Pekela, buurtproject Pekela, andere huisvesting VWNN, tussentijdse evaluaties Maatschappelijk werk buurtproject Pekela, pré-vestiging, cliënten Vluchtelingen per gemeente Aantallen Aantal cliënten 39 Aantal nationaliteiten 12 TOP 5 herkomstlanden 1. Somalië 2. Iran 3. Afghanistan 4. Sri Lanka 5. Soedan Spreekuur per gemeente Openingstijden Maandag (extra spreekuur) uur Woensdag uur TOP 5 van onderwerpen tijdens de spreekuren 1. Menzis 2. Belastingdienst 3. Acantus 4. telefonie en internet 5. kinderopvang Doorverwijzingen tijdens de spreekuren naar 1. Belastingdienst 2. Gastouderbureau 3. Gemeente 4. Acantus 5. WMO /de Badde 6. Huisarts 7

8 EDUCATIE ACTIVITEITEN Taalactiviteiten: 1. Taalmaatjes 2. Voorleesproject Taalmaatjes Met dit project biedt VWNN extra taalondersteuning aan vluchtelingen en migranten door middel van individuele begeleiding en groepslessen door vrijwilligers. De groepslessen bleken lastig te realiseren door de grote verschillen in niveau en een vrijwilliger die hiervoor geschikt is. De persoonlijke begeleiding maakt het mogelijk dat de lessen op maat gegeven kunnen worden. Daarbij wordt de deelnemer gestimuleerd de Nederlandse taal buitenshuis in de praktijk te brengen, sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en een netwerk te ontwikkelen waarbinnen men elkaar stimuleert tot participatie binnen de Nederlandse samenleving. Door deze aanpak krijgen deelnemers optimale ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en het aangaan van contacten als stap naar een eigen sociaal netwerk. Het project, met financiële ondersteuning van het Oranje Fonds, is gestart in juli Resultaten 2012: 7 intakegesprekken gevoerd met potentiële deelnemers 5 koppelingen gerealiseerd 5 vrijwilligers gekoppeld aan de deelnemers 7 mensen deelnemer geworden 1 mensen vrijwilliger geworden Voorleesproject Het Voorleesproject is ontwikkeld door VWNN, omdat veel erkende vluchtelingen een taalachterstand hebben. Veel vluchtelingen hebben geen dagelijks contact met Nederlandse autochtonen waardoor de taal niet geoefend wordt. Behalve voor volwassenen geldt dit eveneens voor nog niet of net schoolgaande kinderen. Zij beginnen daardoor hun schoolloopbaan vaak met een taalachterstand. Naar aanleiding hiervan wilde VWNN graag een bijdrage leveren aan het verkleinen van een taalachterstand bij kinderen van erkende vluchtelingen en migranten. Het project richt zich op kinderen tussen de 2 en 6 jaar met een vluchtelingachtergrond en kinderen van niet-westerse komaf. In 2012 hebben we wegens gebrek aan vrijwilligers niet voorgelezen bij gezinnen. We hadden ruimte voor vier gezinnen. In 2013 gaan we verder onder de naam Voorleesexpress. Met financiering van de postcodeloterij en het Oranjefonds kunnen we met dezelfde financiering vanuit de gemeente veel meer gezinnen bereiken. De leeftijdsgrenzen zijn versoepeld binnen de Voorleesexpress naar 2 tot 8 jaar. De gemeente heeft intussen aangegeven graag verder te willen met de Voorleesexpress. De projectleiding is vanaf 1 januari 2013 overgenomen door André Pathuis. Jacquelien Sterenborg is als projectleider voor dit project gestopt vanwege andere werkzaamheden binnen VWNN. Personeel Aantal Coördinatoren 1 (0,03 Fte) Stagiaires 1 Vrijwilligers 0 8

9 EVALUATIE 2012 Signalen uit 2012 Achterstand huisvestingstaakstelling Inburgering na 1 januari 2013 Zeer druk bezocht spreekuur We verwijzen door naar andere organisaties, door middel van een warme overdracht of met de cliënt zelf Illegaliteit na einde procedures Langer lopende gezinsherenigingszaken Vrijwilligers zijn nog moeilijker te vinden Aandachtspunten voor de toekomst Het profiel van de huidige vluchteling is sterk veranderd: er komen meer alleenstaande mannen naar de gemeente, door de verkorte asielprocedure (meer dan 54% hoort na 8 dagen asielaanvraag of ze wel/niet in Nederland mogen blijven) en de snellere huisvesting heeft de vluchteling minder bagage op het gebied van Nederlandse taal en kennis van gewoonten, gebruiken en cultuur. Veel vluchtelingen leven onder de armoedegrens, hebben geen netwerk en ook geen werk. Vluchtelingen zijn in principe zorgmijders, ze zijn niet gewend om hulp aan externen te vragen. Vluchtelingen starten, nadat ze een vergunning hebben gekregen, met een behoorlijke schuld. Omdat de meeste vluchtelingen een minimuminkomen zullen houden blijft aandacht voor het budget van groot belang. Veelal is het een probleem om de financiën op de rails te houden bij onverwachte uitgaven. Het huidige aanbod van trainingen hoe om te gaan met geld sluit niet aan bij de grote meerderheid van onze doelgroep omdat het taalniveau van de cursus te hoog is. In Nederland is een grote groep personen onder de 65 jaar vaak al vele jaren afhankelijk van een uitkering. Daarbij gaat het om bijstandsgerechtigden met een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, vaak in de WWB, arbeidsongeschikten en personen in het vangnet van de Ziektewet. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk aantal van hen te maken heeft met meerdere problemen op verschillende leefgebieden. Bij veel van onze cliënten speelt dit. Deze multi-problematiek maakt het verkrijgen en behouden van werk vaak problematisch. Het is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente, van ons en andere betrokken instanties. Werving vrijwilligers Verankering Taalmaatjes Inburgering per 1 januari 2013 Huisvesting nieuwkomers taakstelling Overgang voorleesproject naar Voorleesexpress 9

10 NAWOORD We hopen dat u met genoegen ons jaarverslag heeft gelezen en u een indruk heeft gekregen waar we ons in 2012 mee bezig hebben gehouden.. U heeft kunnen lezen dat de begeleiding van vluchtelingen intensiever wordt. We blijven ons, ook de komende jaren, vooral richten op duurzame participatie van cliënten. Zelfredzaamheid staat daarbij voorop! Het project Taalmaatjes loopt nog tot juni We kunnen met dit project een bijdrage leveren aan het verbeteren van de Nederlandse taal bij oudkomers of mensen uit de oude wet inburgering. We onderzoeken kansen om het project te verankeren Het voorleesproject gaat in januari 2013 verder onder de naam Voorleesexpress. Het spreken van de Nederlandse taal is en blijft belangrijk. Kinderen zijn de toekomst en we kunnen daarom niet vroeg genoeg aandacht besteden aan de Nederlandse gesproken en geschreven taal. Met ingang van 1 januari 2013 verandert er veel op het gebied van de inburgering. VluchtelingenWerk Nederland en zo ook VWNN wil vluchtelingen/nieuwkomers een doorlopende leef- en leerlijn aanbieden: van aankomst in de gemeente tot en met werk. Inburgering is daar een onderdeel van. De ambitie is vluchtelingen / nieuwkomers goed, efficiënt en zo snel mogelijk te laten inburgeren (met als minimaal resultaat: het inburgeringsexamen). Voor al deze producten hebben we vrijwilligers nodig. Onze betrokken vrijwilligers hebben het afgelopen jaar veel werk verzet, waarvoor we hen ook vanaf deze plaats heel hartelijk willen bedanken! Er zal altijd uitstroom van vrijwilligers zijn omdat men betaald werk vindt of omdat vanwege andere omstandigheden. We zullen veel tijd moeten blijven steken in het vinden van nieuwe vrijwilligers. We hopen in Pekela meer mensen te kunnen vinden die zich specifiek voor deze doelgroep willen inzetten. We denken aan vrijwilligers voor het project Voorleesexpress en Taalmaatjes. Daarbij blijven kwaliteit en diversiteit twee belangrijke peilers. We willen ons in het bijzonder richten op het werven van jonge en allochtone vrijwilligers. De vrijwilligers van VWNN leveren een belangrijke bijdrage aan de integratie en de weg naar een zelfstandig en waardig bestaan van vluchtelingen en migranten in Nederland. Voor dit belangrijke werk willen wij ze nogmaals van harte bedanken. Mocht u naar aanleiding van het verslag toch nog vragen hebben of wilt u meer weten over onze organisatie en onze werkzaamheden, dan kunt u ons uiteraard altijd benaderen. 10

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland, locatie Stadskanaal

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland, locatie Stadskanaal Jaarverslag 2012 Foto: Johan van Dorp bij onthulling VWN-logo, houtsnijwerk door hem zelf gemaakt Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland, locatie Stadskanaal 1 Voorwoord We zijn het jaar begonnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg VluchtelingenWerk WOBB 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB- LOCATIE GEERTRUIDENBERG Het Vluchtelingenwerk in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

114.03078 Mill II HU. Gemeente NOORDENVELD 2 5 APR, 2014

114.03078 Mill II HU. Gemeente NOORDENVELD 2 5 APR, 2014 114.03078 Mill II HU afë. Postbus 70212, 9704 AE Groningen College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld ClaS3.ni". T.a.v. de heer Alssema Postbus 109 9300 AC Roden datum 24 april

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 Introductie In Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Offerte voor de gemeente Waalwijk Periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 Baanbrekers 31 januari 2013 > INLEIDING De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg 1 Introductie Voor locatie Geertruidenberg is 2014 een heftig jaar geweest. Behalve dat we te maken kregen met een grote toename van het aantal vluchtelingen, was er ook de intensieve zoektocht naar een

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren 1 INTRODUCTIE VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen LOCATIE DRIMMELEN 1 Algemeen VluchtelingenWerk is een organisatie die is ontstaan als een beweging van betrokken burgers die zich wilde inzetten voor het welzijn van vluchtelingen. Ook in de kernen van

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

Programma A avond 31 januari 2017

Programma A avond 31 januari 2017 Programma A avond 31 januari 2017 - Aanleiding en korte terugblik - Stand van zaken - Een aantal leefgebieden uitgelicht - Het woord is aan Danielle Stolwijk en Muhammed Damairyah - Presentatie van Kaveh

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Jaarverslag van. VluchtelingenWerk Noord-Nederland. in de. gemeente Stadskanaal

Jaarverslag van. VluchtelingenWerk Noord-Nederland. in de. gemeente Stadskanaal Jaarverslag 2015 van VluchtelingenWerk Noord-Nederland in de gemeente Stadskanaal 1 Voorwoord Een dood jongetje, Aylan, werd in 2015 hét gezicht van alle bootvluchtelingen die Europa probeerden te bereiken.

Nadere informatie

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang Kennismaking Elise Schutte Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Den Haag Samaan Samaan Syrische vluchteling Verblijft op dit moment in de noodopvang Wat zouden jullie graag willen

Nadere informatie

Vluchtelingen: meedoen in Nieuwe Stijl Verslag van de middagconferentie met beleidsambtenaren

Vluchtelingen: meedoen in Nieuwe Stijl Verslag van de middagconferentie met beleidsambtenaren Vluchtelingen: meedoen in Nieuwe Stijl Verslag van de middagconferentie met beleidsambtenaren Voor de middagconferentie Vluchtelingen: meedoen in Nieuwe Stijl kwam op 26 april 2012 een groep beleidsambtenaren

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss VLUCHTELINGENWERK OSS IN 2013 VluchtelingenWerk probeert zoveel mogelijk in te spelen op veranderingen in de maatschappij. In 2013 hebben we ons vooral gericht op de toename van financiële problemen bij

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena Introductie VluchtelingenWerk WOBB, locatie Altena, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Door maatschappelijke begeleiding geven wij invulling

Nadere informatie

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Statushouders Stand van zaken 1 Regio Gooi en Vechtstreek Inhoud programma 1. Taakstelling 2016-2020 2. Arbeidsparticipatie 3. Eerste opvangonderwijs 2 Regio Gooi en Vechtstreek Huisvesting taakstelling

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Oss Algemeen VluchtelingenWerk WOBB VluchtelingenWerk Oss begeleidde in 2014 alle vluchtelingen die in de gemeentes Oss en Maasdonk een woning kregen toegewezen. Het doel van onze begeleiding is het zelfredzaam

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

VluchtelingenWerk en het sociale domein

VluchtelingenWerk en het sociale domein VluchtelingenWerk en het sociale domein Begeleiding van een bijzondere groep in uw gemeente Begeleiding van vluchtelingen in uw gemeente Eigen verantwoordelijkheid is het motto in het sociale domein. Ook

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Aan de raadsleden. Dongen,18 januari 2017

Aan de raadsleden. Dongen,18 januari 2017 Aan de raadsleden Dongen,18 januari 2017 Uw kenmerk : Zaaknummer : Raadsinformatiebrief 06 Bijlage(n) : Schematische weergave nieuw proces Contactpersoon/tel.nr. : Iris van Kollenburg / 14 0162 Betreft

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren Introductie In het afgelopen jaar zagen we de hoge mate van betrokkenheid van veel inwoners van de gemeente Haaren bij de problemen van alle vluchtelingen die naar Nederland kwamen en gehuisvest moesten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

productenboek - VluchtelingenWerk Noord-Nederland

productenboek - VluchtelingenWerk Noord-Nederland Inleiding Dit is het productenboek 2012/2013 van VluchtelingenWerk Noord-Nederland. In dit boek treft u een reeks van verschillende producten aan die door ons voor gemeenten ontwikkeld zijn. Ze helpen

Nadere informatie

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein 1. Regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen (artikel 2, lid 2 van de verordening) Algemeen: In de Wet Inburgering is bepaald

Nadere informatie

Raad op Zaterdag. Asiel en Integratie

Raad op Zaterdag. Asiel en Integratie Raad op Zaterdag 30 januari 2016 Asiel en Integratie Guust Linders en Margreet Aangeenbrug De asielprocedure van begin tot eind Inhoud 3 thema s: - Huisvesting - Integratie en participatie - Rol van de

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Sint-Michielsgestel. Locatie Sint-Michielsgestel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Sint-Michielsgestel. Locatie Sint-Michielsgestel 1 2 Inleiding VluchtelingenWerk WOBB In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Die groep willen we dan ook van harte bedanken

Nadere informatie

Vluchten doe je niet zomaar

Vluchten doe je niet zomaar Vluchten doe je niet zomaar Dankzij de begeleiding van VluchtelingenWerk kan ik meedoen in de maatschappij Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet

Nadere informatie

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie)

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie) Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 18 december 2012 Opsteller : N. Weigergangs Registratienummer : 734124 Onderwerp : Wijzigingen

Nadere informatie

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014 Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2. Werkzaamheden en kernactiviteiten... 3. Feiten en cijfers/eerste opvang... 4. Feiten

Nadere informatie

Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1

Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1 Vergunninghouders: Integratie en Participatie vanaf dag 1 Lilian van Grimbergen Jorinde Hof Sessie 20 Asielinstroom 2015: 59.100 De instroom in Nederland niet eerder zo hoog geweest ¾ van de instroom in

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel en enkele Utrechtse

Nadere informatie

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten wim.top@houten.nl projectleider participatie statushouders Vanaf 1989 diverse projecten vluchtelingen in Amsterdam, Deventer, Arnhem, Landelijk 2009-2011 Deltaplan

Nadere informatie

27» 20» Vluchtelingenw Nederland

27» 20» Vluchtelingenw Nederland 27» 20» Vluchtelingenw Nederland Vluchtelingen Werk Noordwestholland afz. Postbus 215, 2000 AE Haarlem Datum Betreft Bijlagen Gemeente Heemstede College samenwerkende gemeenten T.a.v. Caroline Heemskerk

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20086 Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw W. Swart Onderwerp: Subsidiëring Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie

Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie 15 juni 2017 Saskia Hinrichs -COA Lilian van Grimbergen -Divosa Versnelling op integratie en participatie door scholing en werk 4 projectfasen: > Kansrijke

Nadere informatie

Raad op Zaterdag Workshop: Participatie en integratie vluchtelingen 28 januari Marlies Volten, Accountmanager OTAV

Raad op Zaterdag Workshop: Participatie en integratie vluchtelingen 28 januari Marlies Volten, Accountmanager OTAV Raad op Zaterdag Workshop: Participatie en integratie vluchtelingen 28 januari 2017 Marlies Volten, Accountmanager OTAV Inhoud Algemeen Rol raad Participatie en Integratie Informatie uit het afgelopen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland en Overijssel

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen, Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015.

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Stip op de horizon Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Inleiding De grotere toestroom van vluchtelingen in Nederland en in Asten en Someren roept nieuwe vraagstukken op. De

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland

Nadere informatie

STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS

STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS Projectgroep opvang statushouders Maassluis, 28 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Maatschappelijke begeleiding 2 3. Voorzieningen in

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2006/2007

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2006/2007 UITVOERINGSOVEREENKOMST 2006/2007 De ondergetekenden De gemeente Oegstgeest, vertegenwoordigd door burgemeester E.M. Timmers-van Klink, die handelt ter uitvoering van het besluit d.d. 22 november 2005

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Valkenswaard. Locatie Valkenswaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Valkenswaard. Locatie Valkenswaard 1 Inleiding In de gemeente Valkenswaard werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid 17 oktober 2016 Contactpersoon: Cyril Crutz Directeur-bestuurder 0485-583 500 / 06-27093679 c.crutz@biblioplus.nl www.biblioplus.nl Inleiding

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena ORGANISATIE Het jaar 2013 is een bewogen jaar geweest voor Vluchtelingenwerk Altena. In januari zijn we verhuisd naar een veel kleiner kantoor in het gemeentehuis van Woudrichem. Dat was wel even wennen.

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaringstraject

Plan van aanpak Participatieverklaringstraject Plan van aanpak Participatieverklaringstraject Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Zeewolde Sociale Dienst Veluwerand 15 augustus 2016 1 *Į Inhoudsopgave Inleiding 3 Participatieverklaringstraject:

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2015 Portefeuillehouder: F.H.T. Langeveld Datum: 29 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling Zoals algemeen bekend, is de huisvestingstaakstelling

Nadere informatie

Warme overdracht van COA naar gemeente

Warme overdracht van COA naar gemeente Workshop: Warme overdracht van COA naar gemeente het voor-inburgeringstraject van de Statushouder op een COA-locatie Anna Claudia Wellner en Ellen Zitter 1 Welkom Wij zijn voor de Nederlandse samenleving

Nadere informatie

Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland. Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016

Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland. Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016 Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016 Inhoud Presentatie Asielprocedure en opvang in Nederland

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Drimmelen VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE DRIMMELEN 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB LOCATIE DRIMMELEN Het Vluchtelingenwerk in de kernen van de gemeente Drimmelen is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016 eente Overbetuwe O INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16inf00018 Datum advies: 10 februari 2016 Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders Kennis nemen van: Voortgangsnotitie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.3 Plan van aanpak maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders 1 Dossier 727 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 727 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt

Nadere informatie

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar.

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar. Inleiding De huidige samenleving kenmerkt zich door individualisering. Mensen hebben veel individuele keuzevrijheid gekregen. Hoger opgeleiden vinden in die samenleving veelal hun weg, maar mensen met

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Plan van aanpak huisvesting statushouders Gemeente Krimpen aan den IJssel

Plan van aanpak huisvesting statushouders Gemeente Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak huisvesting statushouders 2016-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Juli 2016 1 1 Aanleiding De huisvesting van statushouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Gemeenten ontvangen

Nadere informatie

Statushouders. factsheet. Gemeentelijke ondersteuning van statushouders. Aantallen. Herkomst. Wachttijd asielprocedure

Statushouders. factsheet. Gemeentelijke ondersteuning van statushouders. Aantallen. Herkomst. Wachttijd asielprocedure factsheet Statushouders De rol van gemeenten in de ondersteuning van statushouders mei 2016 Aantallen Sinds 2014 is het aantal vluchtelingen in Nederland door oorlog in onder andere het Midden Oosten gestegen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Plan van aanpak. Een parallelle aanpak voor statushouders in Harderwijk. Oktober 2016

Plan van aanpak. Een parallelle aanpak voor statushouders in Harderwijk. Oktober 2016 Plan van aanpak Een parallelle aanpak voor statushouders in Harderwijk Oktober 2016 Aanleiding De toestroom van asielzoekers is van alle tijden. In de jaren 90 kwamen er net als nu ook substantiële aantallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Oss

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Oss Algemeen Vluchtelingen komen van ver en doorstaan soms zware reizen om uiteindelijk in Nederland een veilige haven te vinden. Als de asielprocedure eenmaal achter de rug is en ze een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD Inleiding: Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) in werking getreden. Deze wet komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De uitvoeringstaken van de gemeenten Heusden, Loon

Nadere informatie