EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010"

Transcriptie

1 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad goedkeuring. Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. 002 OCMW - Vaststelling eindrekening van de waarnemend ontvanger op kennisgeving. Vaststelling van de eindrekening van de waarnemend ontvanger, Martine Rimaux op wegens herneming van functie ontvanger door Lin Deckers op Onderhoudswerken buurtwegen- aanbrengen van bestrijking- en slemlaag - goedkeuring aannemingsvoorwaarden ( bestek). Ingevolge de voorbije extreme winterperiode dienen extra onderhoudswerken te worden uitgevoerd aan de gemeentelijke buurtwegen. Sommige bestaande KWS-verhardingen lenen zich uitstekend voor een oppervlaktebehandeling met een bestrijking/slemlaag onder meer in de Brabantsebaan ( tussen Zuunbeek en Molenborrestraat) en Molenborrestraat, waar in afwachting van de komst van een collector de rijweg tegen een gunstige prijs/kwaliteitverhouding kan gestabiliseerd worden. Voor de gunning wordt de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aangewend. De raming bedraagt ,25 btw incl. Zo de noodzaak zich tijdens de uitvoering zou voordoen kan de opdracht worden uitgebreid zonder evenwel het bedrag van excl. herziening en btw te overschrijden. De financiering gebeurt met kredieten van de begroting 2010 onder code nr 42102/735-60, bedrag Het bestek en de aannemingsvoorwaarden worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 004 Overdracht restgrond in de wijk Impeleer - goedkeuring voorwaarden. Bij akte van heeft de gemeente de infrastructuur (wegenis en groen)van de wijk Impeleer gratis verworven van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting van Sint- Pieters-Leeuw. Naderhand werd een restgrond (179,81 m2 groot aangeduid in het groen op het opmetingsplan) gelegen naast de huidige woning nr 151 en eigendom van de Maatschappij ingericht als groene zone. De Volkshuisvestingsmaatschappij stelt voor om deze restgrond alsnog op te nemen in het openbaar domein.

2 Hiertoe worden de voorwaarden van de (gratis) overdracht, opgenomen in bijgevoegde modelakte, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 005 Iverlek- Alsembergsesteenweg: ondergronds brengen electriciteitsnet en plaatsen nieuwe OV - goedkeuring offerte. In het kader van de geplande aanleg van een rotonde op het kruispunt Bergensesteenweg/ Alsembergsesteenweg heeft de gemeenteraad in zitting van 3 maart 2005 reeds een offerte goedgekeurd voor het ondergronds brengen en vernieuwen van het verouderde koperen bovengrondse elektriciteitsnet en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting. Door de vertraging in het dossier van de wegeniswerken ( in opdracht van het Vlaamse Gewest) zijn inmiddels de financiering en de normen betreffende de elektriciteitswerken en openbare verlichting gewijzigd. Met de nu toch wel naderende uitvoering van de rotonde heeft Iverlek derhalve een nieuwe offerte ( dd ) opgemaakt voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting voor een kostprijs van ,00 incl. btw 21% ten laste van de gemeente. Voor de financiering werden kredieten voorzien op de begroting van 2010 onder code nr 426/ tbv ( eveneens dienstig voor Tuinwijk Zuun en verlichting kerk centrum Leeuw). De nieuwe offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 006 Telenet- Rink- ondergronds brengen kabelnet- goedkeuring offerte. Na het zomerverlof zullen verbeteringswerken worden uitgevoerd aan de Rink. Momenteel is nog één kabel van Telenet aanwezig op de gevels van de woningen. Met het oog op de algemene verfraaiing van de site rond de kerk is het wenselijk om ook deze kabel ondergronds te brengen. Deze werken gebeuren op initiatief van de gemeente. De kosten overeenkomstig de offerte van Telenet dd bedragen ,20 btw incl. ten laste van de gemeente. Voor de financiering zijn kredieten voorzien op de begroting van 2010 onder code nr tbv De offerte van Telenet wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 007 Buitengewoon onderhoud gewezen gemeentehuis te Vlezenbeek - goedkeuring Aan de raad worden de meerwerken voor het bekleden van de verweerde houten balken van de dakkapellen met aluminiumplaten van 2 mm dikte ter goedkeuring voorgelegd. Het bedrag voor 9 dakkapellen is 4.423,52 incl. btw. Een krediet van , 00 is voorzien op de begrotingswijziging nr. 2 buitengewone dienst onder code /724/56.

3 008 Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel Goedkeuring Door de gemeenteraad van 26 november 2009 werd de rechtspositieregeling vastgesteld door de gemeenteraad van 11 december 2009 en van toepassing op het gemeentepersoneel per 1 januari 2009, gewijzigd. Inmiddels hebben we vanwege de gouverneur van Vlaams Brabant aan wie in het kader van het administratief toezicht de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 met het desbetreffende dossier werd overgemaakt, bij brief dd. 29 januari 2010 een aantal opmerkingen ontvangen. Het betreft een aantal redactionele fouten die best worden rechtgezet en een aantal overwegingen die aangewezen zijn om te verwerken in de rechtspositieregeling. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer aan te passen, voor de personeelsleden een sociaal voordeel m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang op schoolvrije dagen in te voeren en de verkeerde verwijzing m.b.t. de diplomavoorwaarden voor stedenbouwkundige ambtenaar in bijlage I, diplomavoorwaarden, B Specifieke diplomavoorwaarden, recht te zetten. De basis van de aan te brengen wijzigingen is per artikel opgenomen in de toelichtingnota. Het dossier werd voorgelegd aan het bijzonder overleg en onderhandelingscomité op 19 maart jl. voorgelegd en voor advies aan de OCMW-raad van 22 april Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling goed te keuren. 009 Lokaal overleg platform (LOP) Goedkeuring huishoudelijk reglement. Aanduiding vertegenwoordigers en plaatsvervangers. Met toepassing van het decreet betreffende gelijke onderwijskansen en het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen, werd voor de regio Halle Beersel - Sint-Pieters-Leeuw een lokaal overlegplatform basisonderwijs (LOP) opgericht. De gemeentelijke basisscholen ressorteren eveneens onder dit LOP. Het LOP is bevoegd om het inschrijvingsbeleid voor de basisscholen behorend tot het werkingsgebied, gestalte te geven en uit te voeren. Binnen het LOP kunnen afspraken worden gemaakt betreffende o.a. voorrangsregeling, het hanteren van gezamenlijke inschrijvingsperiodes, de communicatie over het inschrijvingsbeleid. De werking van het LOP wordt geregeld in een huishoudelijk reglement en de vertegenwoordigers van de deelnemers, waaronder onze gemeentelijke basisscholen en het gemeentebestuur als schoolbestuur, worden nominatief gemandateerd. De Algemene vergadering bestaat uit alle aangeduide vertegenwoordigers. Het dagelijks bestuur wordt door de algemene vergadering aangeduid. Het dagelijks bestuur stelt een bemiddelingscel aan die in geval van weigering van een leerling tussenkomt. De dossiers worden voorbereid door werkgroepen. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij consensus.

4 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het huishoudelijk reglement goed te keuren en de vertegenwoordiging voor de gemeentelijke basisscholen en het bestuur als schoolbestuur en diens vervangers aan te duiden. GOEDGEKEURD MET 23 STEMMEN VOOR (Lieve VANLINTHOUT, Jos SPEECKAERT, Lucien WAUTERS Luc VAN RUYSEVELT, Marleen BOSMANS, Frans VANDERKELEN, Wim PEETERS, Koen VEREEKEN, Lieve STEENS, Monika VAN STEENBRUGGE, Eddy VANISTERBEEK, Sylvia CLIQUET, Fons GEEROMS, Kathleen D HERDE, Jos VAN CUTSEM, Ignace BLONDEEL, Guy JONVILLE, Georges GILLIS, Eddy LONGEVAL, Eliane ANSEEUW-TROGH, André TOUJOUR, Joseph DE CAMPS, Jenny SLEEUWAEGEN), 6 STEMMEN TEGEN (Jean CORNAND, Annie MATHIEU, Praxedes VARGAS- GARCIA, Michel MIEDZINSKI, Lydie DE SMET, Georgios KARAMANIS) EN 0 ONTHOUDINGEN; 010 Lokaal overleg platform basisonderwijs (LOP) Goedkeuring - engagementsverklaring - inschrijvingsbeleid - inschrijvingsdata schooljaar 2010/2011 Met toepassing van het decreet betreffende gelijke onderwijskansen en het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen werd voor de regio Halle Beersel - Sint-Pieters-Leeuw een lokaal overlegplatform basisonderwijs (LOP) opgericht waaronder o.a. de gemeentelijke basisscholen ressorteren. Overeenkomstig het decreet heeft elke leerling recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats gekozen door zijn ouders. Het decreet bepaalt de voorrangsregels en de procedure in geval van weigering tot inschrijving van een leerling door de inrichtende macht. Het LOP heeft als opdracht een inschrijvingsbeleid voor de basisscholen behorend tot het werkingsgebied, uit te werken: binnen het LOP kunnen rekeninghoudend met de bepalingen van voormeld decreet afspraken gemaakt worden betreffende o.a. voorrangsregeling, het hanteren van gezamenlijke inschrijvingsperiodes, de communicatie over het inschrijvingsbeleid. De beslissingen worden na voorbereiding binnen de specifieke werkgroep, besproken op het dagelijks bestuur en vervolgens ter stemming voorgelegd aan de algemene vergadering. De beslissingen worden bij consensus genomen en bindt alle partijen. Het inschrijvingsbeleid en de engagementsverklaring moeten opgenomen worden in de schoolbrochure en de afsprakennota. Door de werkgroep inschrijvingsbeleid werd een voorstel van inschrijvingsbeleid en engagementsverklaring op te nemen in het schoolreglement, voorbereid. Een voorstel van engagementsverklaring en inschrijvingsbeleid werd na bespreking in het dagelijks bestuur op de agenda van de algemene vergadering van het LOP van 29 maart jl. ter stemming geplaatst. Gelet op het voorgaande heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 maart jl. beslist om het voorstel van engagementsverklaring en het inschrijvingsbeleid onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad, goed te keuren.

5 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de engagementsverklaring en het inschrijvingsbeleid zoals voorgesteld en door de algemene vergadering van het LOP van 29 maart 2010 gestemd, goed te keuren. GOEDGEKEURD MET 23 STEMMEN VOOR (Lieve VANLINTHOUT, Jos SPEECKAERT, Lucien WAUTERS Luc VAN RUYSEVELT, Marleen BOSMANS, Frans VANDERKELEN, Wim PEETERS, Koen VEREEKEN, Lieve STEENS, Monika VAN STEENBRUGGE, Eddy VANISTERBEEK, Sylvia CLIQUET, Fons GEEROMS, Kathleen D HERDE, Jos VAN CUTSEM, Ignace BLONDEEL, Guy JONVILLE, Georges GILLIS, Eddy LONGEVAL, Eliane ANSEEUW-TROGH, André TOUJOUR, Joseph DE CAMPS, Jenny SLEEUWAEGEN), 6 STEMMEN TEGEN (Jean CORNAND, Annie MATHIEU, Praxedes VARGAS- GARCIA, Michel MIEDZINSKI, Lydie DE SMET, Georgios KARAMANIS) EN 0 ONTHOUDINGEN; 011 Hogere graad, vak specifiek artistiek atelier, optie monumentale kunsten Examencommissie: externe deskundigen Samenstelling en vergoeding - goedkeuring Overeenkomstig artikel 21, 1 van het besluit van de Vlaamse regering dd. 30 juli 1990 houdende de organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichting Beeldende Kunsten moeten de eindproeven voor het vak specifiek artistiek atelier in de hogere graad, optie monumentale kunsten beoordeeld worden door een examencommissie. Deze examencommissie is samengesteld uit de directeur, de vakleraar en tenminste één deskundige van buiten de instelling Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de beoordeling van de eindproeven voor het vak specifiek artistiek atelier in de hogere graad, optie monumentale kunsten, de samenstelling van de examencommissie voor wat de externe deskundigen betreft, als volgt te bepalen: 1 externe deskundige voor vorm (beeldhouwen), 1 externe deskundige voor waarneming en kleur. Tevens wordt gevraagd om aan de externe deskundige een vergoeding van 100,00 per dag toe te kennen. 012 Uitbreiding verhuurprijzen Coloma en de Merselborre - goedkeuring. De raad van bestuur van de vzw GCCC ging in zitting van 30/03/2010 akkoord met de uitbreiding van de verhuurprijzen ter gelegenheid van huwelijken, jubilea, pensioneringen e.a. in Coloma en de Merselborre. Voor deze gelegenheden zou het tarief D (bedrijven) worden toegepast. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring hierover gevraagd. 013 Verkoopprijs grafkelders begraafplaatsen - goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd tot plaatsing van grafkelders door het gemeentebestuur op de begraafplaatsen van Zuun en Ruisbroek, die aan de aanvragers kunnen verkocht worden tegen de prijs van 750. (deze procedure was reeds van toepassing op de begraafplaatsen van Oudenaken, Sint- Laureins-Berchem en Vlezenbeek Raadsbeslissingen dd )

6 014 Levering bureaustoelen diensten Bevolking en Burgerlijke Stand - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze De beslissing houdende het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering van 16 bureaustoelen voor de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Raming : 11500,00 (BTW incl.) Kredieten voorzien op de buitengewone begroting onder artikel 10405/741/51 De opdracht zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure Opmerking: vragen van Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen en Georgios Karamanis. Jean Cornand: stemmen ja maar blijft vinden dat het dossier niet goed voelt. MET 28 STEMMEN VOOR (Lieve VANLINTHOUT, Jos SPEECKAERT, Lucien WAUTERS, Luc VAN RUYSEVELT, Marleen BOSMANS, Frans VANDERKELEN, Wim PEETERS, Koen VEREEKEN, Lieve STEENS, Monika VAN STEENBRUGGE, Eddy VANISTERBEEK, Sylvia CLIQUET, Fons GEEROMS, Kathleen D HERDE, Jos VAN CUTSEM, Ignace BLONDEEL, Guy JONVILLE, Jean CORNAND, Annie MATHIEU, Praxedes VARGAS-GARCIA, Michel MIEDZINSKI, Lydie DE SMET, Georgios KARAMANIS, Georges GILLIS, Eddy LONGEVAL, Eliane ANSEEUW-TROGH, André TOUJOUR, Joseph DE CAMPS), 0 STEMMEN TEGEN EN 1 ONTHOUDING (Jenny SLEEUWAEGEN) ; 015 Politie - Aankoop terminalserver goedkeuring vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen De terminalserver van de politiezone dient vervangen te worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze terminalserver aan te kopen volgens de voorgelegde voorwaarden en via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De nodige kredieten zijn voorzien onder artikel 33001/ van de buitengewone begroting 2010 (raming ,00 inclusief BTW). 016 Politie - Mobiliteitsronde 2010/02 - goedkeuring. In onze politiezone is er volgende openstaande betrekking: - 1HINP IGO Gaat de gemeenteraad akkoord om deze openstaande betrekking vacant te verklaren via mobiliteitsronde 2010/02? Sint-Pieters-Leeuw, 07 mei 2010 In opdracht: De gemeentesecretaris, De voorzitter, Walter Vastiau Lieve Vanlinthout

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.08.2008. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2006 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 15 Bevolking 16 Burgerlijke Stand 19 Vreemdelingen 21 Juridisch 22 Informatie

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie