EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT"

Transcriptie

1 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. 002 P.V. van kasopname - 2e kwartaal kennisgeving. Financiële rekeningen Algemene Totalen Saldi rekening Debet Credit Debet Credit GKB rekening-courant , , ,18 0,00 GKB rekeningen kredietopening , , ,5 3 op leningen GKB zichtrekeningen , , ,00 voor bijzonder gebruik GKB rekening toelagen ,21 0, ,21 0,00 en leningsgelden FORTIS zichtrekening , ,82 818,17 0,00 FORTIS rekening ,59 0, ,59 0,00 kredietopening op leningen Beleggingen op ten , , ,72 0,00 hoogste 1 jaar Bankrekeningen-courant , , ,08 0,00 BCH-rekening-courant , , ,08 0,00 Kas van de ontvanger , , ,00 TOTAAL FINANCIELE REKENINGEN , , ,5 3 Globaal saldo van de financiële rekeningen / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,94 0, Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek OLV Ten Hemel Opgenomen - kennisname van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen. 004 Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint Lutgardis - kennisname van de kerkfabriek Sint Lutgardis.

2 005 Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint Pieter - kennisname van de kerkfabriek Sint Pieter. 006 Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint Pieter In Banden - Sint-Laurentius - kennisname van de kerkfabriek Sint Pieter in Banden Sint-Laurentius. 007 Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint Stefaan - kennisname van de kerkfabriek Sint Stefaan. 008 Schilderen hal en buitenschrijnwerk C.C.Coloma - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. Aan de raad wordt het bestek voor het schilderen van de hal en het buitenschrijnwerk van het C.C.Coloma voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. Een bedrag van ,00 is voorzien onder artikel /724/ Vernieuwen kroonlijsten Molenborre te Sint-Laureins-Berchem - goedkeuring meeruitgaven. Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd voor de meeruitgaven ten bedrage van ,60 incl. b.t.w. ten gevolge de meerwerken bestaande uit het vervangen van de muurplaten, daar de aanwezige ringbalk volledig is aangetast door de houtworm, het gedeeltelijk inwrijven van een gedeelte kepers tegen de houtworm en het bijleveren en plaatsen van 3 gietijzeren regenwaterafvoer aansluitstukken. Er worden bijkomende kredieten, ten bedrage van ,00 aangevraagd op de begrotingswijziging n Vernieuwen sanitair school t Populiertje - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. Aan de raad wordt het bestek voor het vernieuwen van het binnen sanitair in de school t Populiertje ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. Een bedrag van ,00 is voorzien onder artikel /724/52.

3 011 Verbeteren Groot Bijgaardenstraat - aanstelling ontwerper - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Ingevolge de herhaaldelijke verzakkingen in de rijweg en het voetpad als gevolg van een verouderde riolering dient de Groot Bijgaardenstraat een grondige verbetering te ondergaan. In het kader van het algemeen waterzuiveringsbeleid dient tevens een gescheiden rioleringsstelsel te worden aangelegd. Het tracé sluit enerzijds aan op een reeds vroeger verbeterde strook met gescheiden rioolstelsel op grondgebied Drogenbos ( kant Golden Hoopstraat)en anderzijds op het project van het Vlaams gewest tot herinrichting van het kruispunt met de Bergensesteenweg met als doel de woonfunctie van de straat te accentueren. Voor het opmaken van de studie, het uitoefenen van het algemeen toezicht en de veiligheidscoördinatie zal vooreerst een ontwerper via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden aangesteld overeenkomstig de lastvoorwaarden opgenomen in het bestek van de technische dienst. De totale kostprijs van deze opdracht mag indicatief geraamd worden op ,00 btw incl waarvan ten laste van de gemeente en ten laste van Vivaqua. De kredieten voor de financiering van het gemeentelijk aandeel zijn voorzien op de begroting van huidig dienstjaar onder code nr 42144/ ten bedrage van ,00. Het aandeel van Vivaqua wordt gefinancierd met de exploitatierekening. Het bestek met de lastvoorwaarden en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 012 Verbeteren Smidsestraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. De sterk gedeformeerde toestand van de rijweg en het ontbreken van voetpaden in de nabijheid van het ziekenhuis Inkendaal noodzaakt een grondige verbetering van de Smidsestraat. In het kader van het algemeen waterzuiveringsbeleid dient een gescheiden rioleringsstelsel te worden aangelegd. Voor het opmaken van de studie, het uitoefenen van het algemeen toezicht en de veiligheidscoördinatie zal vooreerst een ontwerper via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden aangesteld overeenkomstig de lastvoorwaarden opgenomen in het bestek van de technische dienst. De totale kostprijs van deze opdracht mag indicatief geraamd worden op btw incl. ( gemeente Vivaqua ) De kredieten voor het gemeente-aandeel dienen te worden voorzien op de volgende begrotingswijziging nr 2 van huidig dienstjaar. Het aandeel van Vivaqua wordt gefinancierd via de exploitatierekening. Het bestek met de lastvoorwaarden en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 013 Gemeentelijke vzw s - verder onderzoek mogelijkheden verzelfstandiging - goedkeuring. In de gemeenteraadszitting van 29 mei 2008 werd gevraagd om de werking van de vzw s te laten doorlopen tot 31 december Intussen zijn er nieuwe elementen in het dossier die een herziening van deze beslissing noodzakelijk maken. De conclusie van onze studie rond verzelfstandiging nl. om een autonoom gemeentebedrijf op te richten teneinde in de toekomst voor bepaalde projecten BTW-recuperatie mogelijk te maken, biedt geen oplossing voor de verdere werking van de diensten Sport en Cultuur na stopzetting van de vzw s. Er dient nog verder te worden onderzocht onder welke vorm dit in de toekomst mogelijk is rekening houdend met de bepalingen van het Gemeentedecreet. Voorts hebben we voor de oprichting van een AGB ook externe begeleiding nodig. Hiertoe zullen kredieten worden voorzien in begroting Gelet op het feit dat de verdere behandeling van dit dossier nog geruime tijd in beslag zal nemen, vragen we aan de gemeenteraad het akkoord om de werking van de gemeentelijke vzw s verder te zetten tot nader order.

4 014 Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente bij Jobpunt Vlaanderen. Tijdens de gemeenteraadszitting d.d. 24 april 2008 werd beslist om toe te treden tot het extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen (=het Vlaams agentschap voor Rekrutering en Selectie) en werd bijgevolg ook de intekening op aandelen bij Jobpunt Vlaanderen, volgens het aantal personeelsleden, geraamd op euro, goedgekeurd. Tijdens de gemeenteraadszitting d.d. 28 augustus 2008 werd een effectief vertegenwoordiger van de gemeente aangeduid. De gemeenteraad dient evenwel een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden voor de Algemene Vergadering. 015 Afsprakennota s gemeentelijke basisscholen schooljaar kennisgeving. De afsprakennota s voor het schooljaar van de gemeentelijke basisscholen t Populiertje, Den Top, Wegwijzer en kleuterschool Puur Natuur werden door het college van burgemeester en schepenen dd. 22 juli 2008 goedgekeurd. Aan de gemeenteraad worden de afsprakennota s voor kennisgeving voorgelegd. 016 Goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) - gemeente - dienstjaar kennisname. Met brief van 7 augustus 2008, deelt de heer gouverneur van Vlaams-Brabant mee dat hij kennis heeft genomen van de begrotingswijziging nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) jaar 2008 (gemeentebegroting) en hij geen reden ziet om schorsend op te treden. 017 Budgetwijziging nr. 2 - gemeente - gewone- en buitengewone dienst - goedkeuring. Zie bijlagen. MET 19 STEMMEN VOOR (Lieve VANLINTHOUT, Jos SPEECKAERT, Martin SCHOUKENS, Lucien WAUTERS, Luc VAN RUYSEVELT, Marleen BOSMANS, Frans VANDERKELEN, Kris VAN LAETHEM, Wim PEETERS, Koen VEREEKEN, Lieve STEENS, Monika VAN STEENBRUGGE, Eddy VANISTERBEEK, Fons GEEROMS, Kathleen D HERDE, Jos VAN CUTSEM, Ignace BLONDEEL, Guy JONVILLE, Jenny SLEEUWAEGEN), 6 STEMMEN TEGEN (Jean CORNAND, Annie MATHIEU, Praxedes VARGAS-GARCIA, Michel MIEDZINSKI, Lydie DE SMET, Georgios KARAMANIS) EN 4 ONTHOUDINGEN (Eddy LONGEVAL, Eliane ANSEEUW-TROGH, André TOUJOUR, Joseph DE CAMPS): 018 Politie - Goedkeuring door de provincie Vlaams-Brabant van de begrotingswijziging nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) politiezone - dienstjaar kennisname. De provincie Vlaams-Brabant zendt een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van 24 juni 2008 waarbij de begrotingswijziging nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw voor het dienstjaar 2008 wordt goedgekeurd.

5 019 Politie - Budgetwijziging nr. 2 - politiezone - gewone- en buitengewone dienst - goedkeuring. Zie bijlagen. 020 Oprichting commissie Vlaamse zaken goedkeuring (bijkomend agendapunt ingediend door de fractie Vlaams Belang). Van een gemeente als Sint-Pieters-Leeuw, met als burgemeester Lieve Vanlinthout, die steeds een sterke Vlaamse reflex toont en die steeds op de symbolische barricades staat wanneer het gaat om de splitsing van ons kiesarrondissement, kan verwacht worden dat heel wat ideeën en voorstellen over Vlaams beleid ter sprake komt in haar bestuur. In de gemeenteraad alvast wel, zo deed onze fractie (en bijvoorbeeld ook de CD&V) al enkele constructieve voorstellen ter zake. Nog steeds blijkt dat de meest waardevolle besprekingen vooraf worden getoetst in de diverse gemeentelijke commissievergaderingen en zo ook zou dat kunnen voor typische Vlaamse aangelegenheden, in een mogelijk op te richten commissie Vlaamse zaken. MET 4 STEMMEN VOOR (Eddy LONGEVAL, Eliane ANSEEUW-TROGH, André TOUJOUR, Joseph DE CAMPS) EN 25 STEMMEN TEGEN (Lieve VANLINTHOUT, Jos SPEECKAERT, Martin SCHOUKENS, Lucien WAUTERS, Luc VAN RUYSEVELT, Marleen BOSMANS, Frans VANDERKELEN, Kris VAN LAETHEM, Wim PEETERS, Koen VEREEKEN, Lieve STEENS, Monika VAN STEENBRUGGE, Eddy VANISTERBEEK, Fons GEEROMS, Kathleen D HERDE, Jos VAN CUTSEM, Ignace BLONDEEL, Guy JONVILLE, Jean CORNAND, Annie MATHIEU, Praxedes VARGAS-GARCIA, Michel MIEDZINSKI, Lydie DE SMET, Georgios KARAMANIS, Jenny SLEEUWAEGEN) wordt het voorstel verworpen. 021 Annulatie gemeentelijke subsidie Kind en Preventie Sint-Pieters-Leeuw goedkeuring (bijkomend agendapunt ingediend door de fractie Vlaams Belang) Op de vorige gemeenteraad werd een punt afgevoerd betreffende het toekennen van een huursubsidie aan Kind en Preventie te Sint-Pieters-Leeuw. Ondanks de nodige toelichtingen die terzake gegeven werden door raadslid Georges Gillis blijkt de nodige opvolging ervan te ontbreken. HET AGENDAPUNT WORDT ONONTVANKELIJK VERKLAARD AANGEZIEN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIE VOOR KIND EN PREVENTIE IN ZITTING VAN NIET WERD TOEGEKEND DOCH AFGEVOERD. 022 Verwijdering Belgische vlaggen goedkeuring. (bijkomend agendapunt ingediend door de fractie Vlaams Belang) De nationale politiek is sedert anderhalf jaar bezig met o.a. een oplossing aan het zoeken inzake de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, echter tot op heden zonder resultaat en dat ondanks eerdere verkiezings- en andere beloften. De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw heeft samen met andere burgemeesters uit de Rand steeds terecht haar nek uitgestoken om de splitsing van BHV te bespoedigen. Opnieuw, echter tot op heden zonder resultaat.

6 De burgemeester van buurgemeente Lennik plaatste de splitsing van ons kiesarrondissement opnieuw hoog op de agenda, en haalde daarmee de nodige persaandacht, door voorlopig de Belgische vlaggen tijdelijk althans te bannen aan de gemeentelijke gebouwen. Wij vinden dat Sint-Pieters-Leeuw op z n minst hetzelfde kan doen. MET 4 STEMMEN VOOR (Eddy LONGEVAL, Eliane ANSEEUW-TROGH, André TOUJOUR, Joseph DE CAMPS) EN 25 STEMMEN TEGEN (Lieve VANLINTHOUT, Jos SPEECKAERT, Martin SCHOUKENS, Lucien WAUTERS, Luc VAN RUYSEVELT, Marleen BOSMANS, Frans VANDERKELEN, Kris VAN LAETHEM, Wim PEETERS, Koen VEREEKEN, Lieve STEENS, Monika VAN STEENBRUGGE, Eddy VANISTERBEEK, Fons GEEROMS, Kathleen D HERDE, Jos VAN CUTSEM, Ignace BLONDEEL, Guy JONVILLE, Jean CORNAND, Annie MATHIEU, Praxedes VARGAS-GARCIA, Michel MIEDZINSKI, Lydie DE SMET, Georgios KARAMANIS, Jenny SLEEUWAEGEN) wordt het voorstel verworpen. Sint-Pieters-Leeuw, 9 oktober 2008 In opdracht: De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter, Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 20140519-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de dames en heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc Janssens,

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-85- Vraag nr. 10 van 29 september 2009 van CARL DECALUWE

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-85- Vraag nr. 10 van 29 september 2009 van CARL DECALUWE VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-85- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,

Nadere informatie

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-100 datum : 2006-09-14 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie