EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015"

Transcriptie

1 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 28 mei goedkeuring. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat. 002 Verbeteringswerken Brabantsebaan, De Elst, Pepingensesteenweg - verrekening 1. Goedkeuring. Het college heeft in zitting van 30 juni 2014 deze werken gegund aan de firma Wegebo uit Brussel voor een bedrag van ,39 excl btw (aandeel gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Vivaqua). De werken worden uitgevoerd te samen met de stad Halle (leidend bestuur). De verrekening 1 heeft evenwel enkel betrekking op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Uit recente gegevens inzake afkoppelingsrapporten en besprekingen met rioolbeheerder Vivaqua bleek het noodzakelijk om een aantal wijzigingen aan het ontworpen rioleringsstelsel aan te brengen. Deze werden gebundeld in de verrekening, opgemaakt door de ontwerper intercommunale Haviland. De verrekening sluit met een bedrag in meer van ,70 excl. btw met volgende verdeling: Gemeente: ,90 excl. btw 21% ( ,10 incl. btw 21%) Aandeel gemeentelijke saneringsbijdrage: ,80 btw nvt. De financiering gebeurt als volgt: Aandeel gemeente: via budgetwijziging 2015 Aandeel gemeentelijke saneringsbijdrage: via Vivaqua. Hoger omschreven verrekening wordt te samen met de financieringswijze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 003 Deels afschaffen / verleggen buurtweg nr 25 (site Catala) te Ruisbroek. Goedkeuring. Reeds in 1947 werd bedoelde buurtweg verplaatst naar de grens met Drogenbos. Voor de uitbreiding van Catala werd een deel van de buurtweg nogmaals verlegd naar huidige toestand. Hiertoe werd in 1981 een rooiplan definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 1981 en later ook bij ministerieel besluit van 6 november De huidige wegzate is door 30 -jarige verjaring als openbaar domein verworven. Een aanvraag tot het officieel verleggen van de buurtweg werd evenwel nooit aangevraagd. Huidige aanvraag beoogt in feite een regularisatie van de huidige bestaande toestand. Aan de gemeenteraad wordt in eerste instantie gevraagd om de procedure op te starten op basis van het ingediende dossier.

2 004 Verbouwen van de Molenborre: vaststellen wijze van gunnen. Goedkeuring. In het Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium werd de functiewijziging van het gebouw de Molenborre opgenomen. De Molenborre zal worden verbouwd tot een kleuterschool. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld voor dit project een in house-opdracht goed te keuren, die zal worden verleend aan Haviland Intercommunale IgSv. Goedgekeurd met 26 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 3 stemmen tegen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) en 1 onthouding (Guy Jonville) 005 Verbeteringswerken J. Dedobbeleerstraat - innemingsbundel - goedkeuring. In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 voor de realisatie van wegenis- en rioleringswerken langsheen de J. Dedobbeleerstraat zijn een aantal innemingen noodzakelijk. Voor het bepalen van de verkoopwaarde van de grondinnemingen heeft de Ontvanger der Registratie op 20 september 2013 een schattingsverslag opgemaakt. De eigenaars gaan akkoord met de voorgestelde innemingen tegen de voorgestelde vergoedingen, zoals vermeld in de voorakkoorden (uitgezonderd inneming nr. 2). De totale kost bedraagt 6.811,13 en wordt gefinancierd met het budget voorzien op codenummer 2015/ /4/0200 ten bedrage van (actie 582 raming 449). Het innemingsdossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 006 Aanvraag tot verkavelingsvergunning Populierenlaan te 1600 Sint-Pieters-Leeuw (Arthus NV) - goedkeuring wegenistracé - inname openbaar domein. De verkavelingsaanvraag voor de eerste fase van het project Kanaaltuinen, gelegen tussen Populierenlaan, E. Debaerdemaekerstraat en het kerkhof van Ruisbroek werd ingediend. Deze fase voorziet het creëren van 25 loten voor gegroepeerde eengezins- en meergezinswoningen met openbare wegenis en een zone voor een openbaar park. De rijbaan en het park zullen aan de gemeente overgedragen worden. Het tracé van de nieuwe wegenis wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De voorziene grond wordt gratis afgestaan aan de gemeente. 007 Afleveren Planologisch attest Van Overstraeten - Goedkeuring. Door het bedrijf Van Overstraeten bvba werd een planologisch attest aangevraagd voor het goed gelegen Postweg 297 te 1602 Vlezenbeek, kadastraal gekend 6 e afdeling, sectie E nrs. 126F, 127H, 127K en 141.

3 Na het openbaar onderzoek met de hierbij ontvangen adviezen en het advies van de Gecoro komt het de gemeenteraad toe het planologisch attest af te leveren. Zie Nota. 008 Materiaalbijdrage Leeuwse Kunstacademie - vaststelling tarief - goedkeuring. De heer Patrick HUYBRECHTS, directeur van de Leeuwse Kunstacademie, vraagt om de materiaalbijdrage voor de leerlingen van de Leeuwse Kunstacademie aan te passen voor de volwassenen. 009 Wijziging rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. Goedkeuring. Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving moet de rechtspositieregeling worden aangepast. Daarenboven wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal facultatieve wijzigingen door te voeren, bepalingen aan te passen aan de praktijk en een aantal anomalieën weg te werken. Door de invoering van het eenheidsstatuut arbeider/bediende worden o.a. de proefperiode en de carenzdag voor de contractanten afgeschaft. De bepalingen die betrekking hebben op de proefperiode contractanten alsook de daarmee samenhangende evaluatie n.a.v. indiensttreding worden aangepast. De carenzdag wordt geschrapt. Per 1 april 2015 is het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen afgeschaft. De artikelen die op deze categorie van werknemers betrekking hebben worden geschrapt. De statutaire personeelsleden op proef aangesteld hebben geen recht meer op uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Aan hen wordt van bij de indiensttreding ziektekredietdagen toegekend. Daarenboven wordt gedurende de 10 dagen vaderschapsverlof het loon aan 100 % uitbetaald. Kandidaten moeten in het kader van de taalwetgeving de kennis van de Nederlandse taal op het moment van de effectieve aanstelling bewijzen en niet meer bij de kandidatuurstelling. Elke selectie kan worden aangevuld met psychotechnische proeven (assessment). Deze proeven worden in de praktijk en dus in afwijking met de rechtspositieregeling, na het sollicitatiegesprek afgenomen. De desbetreffende bepaling wordt in overeenstemming gebracht met de praktijk. Daarenboven kan de aanstellende overheid (in principe is dit het college van burgemeester en schepenen) bepalen hoeveel voor het schriftelijk en het mondeling geslaagde kandidaten tot de psychosociale proeven worden toegelaten. De wijze van opname van de jaarlijkse vakantie wordt geregeld alsook het toekennen van verlof indien de continuïteit van de dienst niet kan worden verzekerd. Een bepaling betreffende de collectieve sluitingsdagen wordt eveneens opgenomen. Voor wat de feestdagen betreft, wordt voorgesteld om in vervanging van 15 november, 1 feestdag vrij te kiezen. Per 1 januari 2014 worden elektronische maaltijdcheques uitgegeven. De desbetreffende bepalingen in de rechtspositieregeling worden aangepast. Voor wat de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval betreft, wordt het tijdstip waarop de afwezigheid moet worden gemeld opgenomen. De thuisblijfplicht wordt ingevoerd en de eendaagse ziekte zonder doktersattest wordt afgeschaft.

4 Aan personeelsleden kan dienstvrijstelling voor het bijwonen van uitvaartplechtigheid worden toegekend. Een aantal anomalieën waaronder verwijzing naar de oude artikelnummering worden weggewerkt. Het dossier werd aan het MAT van 21 april voor advies, aan de commissie personeelsbeleid, administratieve en bestuurlijke organisatie, toezicht en afstemming intergemeentelijke organisaties en externe verzelfstandigde organisaties op 7 mei, aan het Bijzonder Comité van 8 en 23 juni en aan de OCMW-raad van 24 juni 2015 voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van wijziging van de rechtspositieregeling vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 11 december 2008 en latere wijzigingen, goed te keuren. Stemming over het amendement: Met 2 stemmen voor (Guy Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 17 stemmen tegen (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans) en 11 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval) Stemming over het ontwerpbesluit: Met 29 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 1 stem tegen (Guy Jonville) en 0 onthoudingen 010 Arbeidsreglement en bijlagen. Goedkeuring. Naar aanleiding van de invoering van het eenheidsstatuut arbeider/bediende, de gewijzigde wetgeving in het kader van preventie van psychosociale risico's op het werk en de aanpassing van de rechtspositieregeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van heden moet eveneens het arbeidsreglement worden aangepast. In plaats van aanpassing, wordt voorgesteld om het arbeidsreglement met bijlagen opnieuw vast te stellen. Zoals in het bestaande arbeidsreglement wordt soms gewoon verwezen naar de rechtspositieregeling en/of de bijlagen van het arbeidsreglement. Bepalingen die belangrijk zijn voor de personeelsleden worden quasi volledig in het arbeidsreglement opgenomen. Het resultaat is een nieuw arbeidsreglement met bijlagen die waar nodig geactualiseerd werden. Bijlage 2 bevat de rechtspositieregeling. Aangezien de wijzigingen aan de rechtspositieregeling heden eveneens worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zal de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling in deze bijlage worden opgenomen. Bijlage 11 reglement gebruik elektronische communicatiemiddelen moet nog worden opgesteld en zal na goedkeuring aan het arbeidsreglement worden toegevoegd.

5 Door de gemeenteraad van 30 april werd het arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisscholen en het deeltijds kunstonderwijs vastgesteld. Gemeenschappelijke items en bijlagen worden in de arbeidsreglement opgenomen. Het dossier werd aan het MAT van 21 april voor advies, aan de commissie personeelsbeleid, administratieve en bestuurlijke organisatie, toezicht en afstemming intergemeentelijke organisaties en externe verzelfstandigde organisaties op 7 mei en aan het Bijzonder Comité van 8 en 23 juni 2015 voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van arbeidsreglement en bijlagen goed te keuren. Met algemene stemmen werd dit punt uitgesteld. 011 Inschrijvingsbeleid basisscholen. Centraal aanmeldingsregister (CAR). Kennisgeving. Op de algemene vergadering van het lokaal overlegplatform (LOP) op 4 juni 2015 werd met een dubbele meerderheid beslist dat vanaf de inschrijvingen voor schooljaar het hele LOP gebied (Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) met een centraal aanmeldingsregister (CAR) voor het basisonderwijs zal werken. De modaliteiten van de vorige schooljaren blijven behouden. Dit wil zeggen dat het criterium schoolkeuze nog steeds op de eerste plaats staat en afstand tot domicilieadres op de tweede plaats. Op deze manier wordt het principe van buurtscholen gepromoot. De kostprijs van het systeem wordt voor alle scholen binnen het LOP door de gemeentebesturen betaald en dit in het kader van het flankerend onderwijsbeleid. De prijs zal à rato van het aantal basisscholen dat op het grondgebied van de gemeente ligt verdeeld worden over de drie besturen. Om eventuele klachten van ouders te behandelen, wordt een disfunctiecommissie opgericht. Hierin zetelt een vertegenwoordiger van elk net, de LOP-deskundige alsook een niet-onderwijspartner. Het aanvraagdossier voor het gebruik van een CAR moet voor 1 september 2015 bij de Commissie voor Leerlingenrechten worden ingediend. Het dossier ligt ter inzage op het secretariaat. Goedgekeurd met 27 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Guy Jonville, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) 012 Schoolreglement en afsprakennota s voor de gemeentelijke basisscholen. Goedkeuring. Het huidig schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2014 moet naar aanleiding van de nieuwe wetgeving worden aangepast. Het gaat over de volgende aanpassingen: De verplichting voor leerplichtige leerlingen om een afwezigheid om medische redenen in de week voor en de week na een schoolvakantie steeds te staven met een doktersattest, wordt opgeheven vanaf 1 september 2015 (M.O. BaO/2002/11).

6 Vanaf 1 september 2015 wordt de vermelding dat bij schoolverandering leerlingengegevens worden doorgegeven aan de nieuwe school een verplicht onderdeel van het schoolreglement (Ministeriële Omzendbrief BaO/2002/1). De afsprakennota s die integraal deel uitmaken van het schoolreglement werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni Daarin werden de volgende punten aangepast: De maximumfactuur bedraagt voortaan in het kleuteronderwijs 45 euro per schooljaar, in het lager wordt dit 85 euro per schooljaar. Het bedrag voor meerdaagse uitstappen, nl. 410 euro, blijft behouden (Ministerieële Omzendbrief BaO/2007/05). De data van de vakanties, de facultatieve verlofdagen en de pedagogische studiedagen voor het schooljaar De geplande activiteiten voor het schooljaar De data van de oudercontacten voor het schooljaar De instapdata voor het schooljaar Data van het CAR voor de inschrijvingen voor schooljaar De benaming van de scholengemeenschap De Spil. Praktische gegevens van de scholen. De bepalingen met betrekking tot het leerlingenvervoer worden verwijderd (collegebeslissing 15/09/2014). Opname van de pedagogische leerlingentoelage (gemeenteraadsbeslissing 26/02/2015). Zoals de vorige schooljaren kunnen de ouders de afsprakennota s en het schoolreglement met inbegrip van het pedagogisch project raadplegen op de website van de scholen. Indien zij dit wensen, kunnen ze een papieren versie aanvragen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestaande schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2014 op te heffen, het voorstel van het nieuwe schoolreglement goed te keuren, kennis te nemen van de door het college van 15 juni 2015 goedgekeurde afsprakennota s en de wijze van terbeschikkingstelling aan de ouders te bepalen. Het dossier ligt ter inzage op het secretariaat. 013 Aanstelling Marina Bosmans als waarnemend secretaris voor ondertekening notariële akte kinderdagverblijf Groene Parel. Goedkeuring. Op vrijdag 26 juni 2015 zal de notariële akte voor het kinderdagverblijf Groene Parel ondertekend worden. Wegens afwezigheid van de secretaris, de heer Walter Vastiau, zal mevrouw Marina Bosmans optreden als waarnemend secretaris om de notariële akte te ondertekenen. Goedgekeurd met 27 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Guy Jonville, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans)

7 014 Aanstellen consultants voor een bedrijfseconomische audit en juridisch advies IWVB: goedkeuren wijzen van gunnen en vaststellen voorwaarden. Op 23 februari 2018 houdt het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVB op te bestaan, behoudens verlenging. Rekening houdende met de aanhoudende verliezen (op 31/12/2014 een gecumuleerd verlies van 8,4 miljoen euro) is de zuivere verlenging van IWVB uitgesloten. De gemeente dient zich voor te bereiden op het tijdvak post-iwvb. Aan de gemeenraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met het opstarten van een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp Aanstellen consultants voor bedrijfseconomische audit en juridisch advies IWVB". De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal hierbij optreden als aankoopcentrale voor een aantal gemeentebesturen. De opdracht zal worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 015 Beslissing tot uittreden uit Vivaqua. Goedkeuring. De gemeente wil gebruik maken van het recht tot uittreding als vennoot uit Vivaqua geboden door het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dd 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, goedgekeurd door de ordonnatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 mei 2014, het Vlaams decreet van 25 april 2014 en het Waals decreet van 27 maart 2014 onder de uittredingsvoorwaarden zoals deze op heden bestaan, met name de bepalingen van het samenwerkingsakkoord, de statuten van Vivaqua, voor zover van toepassing, en de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het college van burgemeester en schepenen te machtigen alle daartoe vereiste stappen te ondernemen en alle praktische modaliteiten verbonden aan de uittreding conform de wettelijke bepalingen te onderhandelen met Vivaqua zoals o.m. de overname van het drinkwaternet in Sint-Pieters-Leeuw, het aandeel in de vereniging dat de gemeente toekomt ingevolge haar uittreden, de modaliteiten die nodig zouden zijn om de continuïteit van de drinkwaterlevering te waarborgen en de schade voor alle betrokkenen indien mogelijk te beperken. Goedgekeurd met 19 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 10 stemmen tegen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 1 onthouding (Guy Jonville) 016 Aankoop koffie en bijproducten + huur van koffiemachines. Goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor aankoop van koffie en bijproducten + de huur van koffiemachines ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave wordt geraamd op EUR voor een periode van 4 jaar en is voorzien in het exploitatiebudget van 2015 en van de volgende jaren.

8 017 Aankoop speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen. Goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de aankoop van speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De totale uitgave wordt geraamd op EUR opgedeeld in 3 percelen. De kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van Jaarverslag gemeentebestuur - goedkeuring. Het jaarverslag 2014 met het overzicht van de toestand van het bestuur en van de gemeentezaken wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Alle gemeenteraadsleden kunnen het verslag 2014 reeds op voorhand consulteren via het extranet (inloggen op Gemeenteraad jaarverslag 2014). Op de dienst Communicatie, Informatie en Documentatie kan een afgedrukt exemplaar van het jaarverslag worden aangevraagd. Goedgekeurd met 22 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 6 stemmen tegen (Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 1 onthouding (Guy Jonville) 019 Camerabewaking station Ruisbroek - overeenkomst gemeente-nmbs - goedkeuring. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil investeren in een cameranetwerk in het kader van haar integraal veiligheidsbeleid, zoals dat in het meerjarenplan is opgenomen. De stationsomgeving van Ruisbroek is eveneens in dit cameranetwerk opgenomen en de NMBS is bereid om aan dit project mee te werken. Op 31 december 2013 hingen er in totaal bewakingscamera s in 106 van de in totaal 550 stations. Politie, parket en interne diensten vroegen in 2013 samen beelden, waarvan 76 % positief resultaat hebben opgeleverd. Het samenwerkingsverband dat voorligt werd afgesloten met 94 gemeenten, 63 politiezones en 19 gerechtelijke arrondissementen. Het college van burgemeester en schepenen dd heeft zich akkoord verklaard met de inhoud van het ontwerp van overeenkomst tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de NMBS (zie bijlage). Het principe om het station van Ruisbroek en haar onmiddellijke omgeving te voorzien van camerabewaking en de voorgestelde overeenkomst tussen partijen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In bijlage kan men ook een plan van inplanting terugvinden.

9 020 Bestek operationele werking binnenschoolse kinderopvang - goedkeuring. Actie 2.3. in het meerjarenplan beoogt de BKO op een kwalitatieve manier te optimaliseren en mogelijks de kostendekkingsgraad te verhogen. De uitbesteding van de binnenschoolse kinderopvang biedt de mogelijkheid aan het gemeentebestuur om deze te optimaliseren. Bovendien wordt hiermee betracht de continuïteit van de BKO te verzekeren en de administratieve taken bij de gemeentelijke ondersteunde diensten te verlichten. Er werd afgetoetst bij onze gemeentescholen en de andere scholen op ons grondgebied hoe ze staan tegenover een uitbesteding voor deze dienstverlening. Gelet op de positieve reactie werd een gezamenlijk bestek opgemaakt voor uitbesteding. Er werd voorzien dat de vrije scholen en gemeenschapsscholen zullen kunnen kiezen of ze mee instappen of niet. In het bestek is voorzien dat het personeel moet worden overgenomen onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als deze waaronder ze momenteel zijn tewerkgesteld en dit volgens de Europese richtlijn 2001/23/EG. De gemeente blijft organisator en legt de voorwaarden op voor de organisatie en de tarieven. De bewaking van de operationele werking zal gebeuren door een begeleidingscommissie. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd over het bestek tot uitbesteding van deze dienstverlening. Goedgekeurd met 27 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval), 1 stem tegen (Guy Jonville) en 1 onthouding (Jenny Sleeuwaegen) 021 Subsidieaanvraag intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei Halle-Sint-Pieters-Leeuw - goedkeuring. De eerste overeenkomst intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei ging van start op 01/01/2013 en zal aflopen op 31/12/2015. Om de continuïteit van de dienstverlening aan de burgers en de realisatie van de doelstellingen inzake wonen te verzekeren werd een tweede subsidieaanvraag opgemaakt voor de periode tussen het stadsbestuur van Halle en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en hun OCMW-besturen. Aan de gemeenteraad wordt de subsidieaanvraag ter goedkeuring voorgelegd.

10 022 Rekening gemeente - goedkeuring. De rekening 2014 werd u reeds overgemaakt en de toelichting bij de beleidsdocumenten werd gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl. Goedgekeurd met 25 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville) 023 Budgetwijziging 1/ gemeente - goedkeuring. De toelichting werd gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl. Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de budgetwijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken. Goedgekeurd met 19 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 10 stemmen tegen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0 onthoudingen 024 Politie - Begrotingsrekening 2014 en de balans, resultatenrekening en toelichting dienstjaar 2014 van de politiezone - goedkeuring. De documenten werden u reeds overgemaakt en de toelichting bij de beleidsdocumenten werd gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl. De rekening van de politiezone eindigt met een batig algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van ,89. Het resultaat van het eigen dienstjaar bedraagt ,61 en het resultaat van de vorige dienstjaren bedraagt ,65. De uitgaven van de gewone dienst bevatten in eigen dienstjaar voor: Personeel: ,38 Werkingsuitgaven : ,73 Overdrachten : ,05 Schuld: 0,00 Totaal : ,16 Bij de ontvangsten is de verdeling als volgt: Prestaties: ,79 Overdrachten: ,37 waarvan ,16 gemeentelijke toelage Schuld: 9.821,61 Totaal : ,77

11 In de buitengewone dienst bedraagt het resultaat ,87 en werd van de kredieten van ,00 voor ,04 aangewend. Goedgekeurd met 25 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville) 025 Politie - Begrotingswijziging gewone- en buitengewone dienst politie - goedkeuring. De toelichting werd gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl. Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de begrotingswijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken. Goedgekeurd met 25 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 4 stemmen tegen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville) en 0 onthoudingen 026 Politie - Aankoop en plaatsing kantoormeubelen. Goedkeuring. Door de verhuis van de wijkwerking naar het gerenoveerd gebouw Zuun is het wenselijk dat er voor de inrichting van het gebouw nieuwe kantoormeubelen worden aangekocht. De aankoop kan gebeuren via kantoormeubelen op standaardmaten. Gaat de gemeenteraad akkoord met het bestek en de wijze van gunning van deze aankoop? Nodige budgetten voorzien via begrotingswijziging op de begroting onder artikel 33001/ van de buitengewone begroting Geraamde kostprijs ,00 (BTW inclusief). Goedgekeurd met 28 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 1 stem tegen (Guy Jonville) en 0 onthoudingen

12 027 Bijkomend punt Gebruik Zonnig Leven Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet dient de Open Vld fractie een bijkomend agendapunt in voor de gemeenteraadszitting van 25 juni Als eigenaar van de culturele infrastructuur is de gemeente verantwoordelijk om het gebruiksreglement van deze infrastructuur zo goed mogelijk te bepalen, ervoor te zorgen dat dit op een ordentelijke manier wordt toegepast en dat er geen leemtes overblijven zodat er onduidelijkheden ontstaan voor de gebruiker. We willen graag de grijze zones wegwerken zodat voor iedere gebruiker dezelfde voorwaarden gelden. Bij het gebruik van de culturele infrastructuur Zonnig Leven, wordt aan de gebruikers gemeld dat er geen muziek buiten mag gedraaid worden, maar dit staat niet in een reglement. Niet goedekeurd met 10 stemmen voor (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen), 18 stemmen tegen (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Guy Jonville) en 1 onthouding (Eddy Longeval) Sint-Pieters-Leeuw, 3 juli 2015 In opdracht: De gemeentesecretaris, wnd. De burgemeester Marina Bosmans Luc Deconinck

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 01.04.2010 - goedkeuring. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.08.2008. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie,

Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie, 1 2 Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie, informatie en documentatie 31 Archief 35 ICT 37 Personeel

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2014

Zitting van 16 september 2014 Zitting van 16 september 2014 Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Petra Verstappen, dhr. Jan Smet en dhr. Tom Baert (met raadgevende

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 11 mei 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja,

Nadere informatie