EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015"

Transcriptie

1 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 28 mei goedkeuring. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat. 002 Verbeteringswerken Brabantsebaan, De Elst, Pepingensesteenweg - verrekening 1. Goedkeuring. Het college heeft in zitting van 30 juni 2014 deze werken gegund aan de firma Wegebo uit Brussel voor een bedrag van ,39 excl btw (aandeel gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Vivaqua). De werken worden uitgevoerd te samen met de stad Halle (leidend bestuur). De verrekening 1 heeft evenwel enkel betrekking op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Uit recente gegevens inzake afkoppelingsrapporten en besprekingen met rioolbeheerder Vivaqua bleek het noodzakelijk om een aantal wijzigingen aan het ontworpen rioleringsstelsel aan te brengen. Deze werden gebundeld in de verrekening, opgemaakt door de ontwerper intercommunale Haviland. De verrekening sluit met een bedrag in meer van ,70 excl. btw met volgende verdeling: Gemeente: ,90 excl. btw 21% ( ,10 incl. btw 21%) Aandeel gemeentelijke saneringsbijdrage: ,80 btw nvt. De financiering gebeurt als volgt: Aandeel gemeente: via budgetwijziging 2015 Aandeel gemeentelijke saneringsbijdrage: via Vivaqua. Hoger omschreven verrekening wordt te samen met de financieringswijze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 003 Deels afschaffen / verleggen buurtweg nr 25 (site Catala) te Ruisbroek. Goedkeuring. Reeds in 1947 werd bedoelde buurtweg verplaatst naar de grens met Drogenbos. Voor de uitbreiding van Catala werd een deel van de buurtweg nogmaals verlegd naar huidige toestand. Hiertoe werd in 1981 een rooiplan definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 1981 en later ook bij ministerieel besluit van 6 november De huidige wegzate is door 30 -jarige verjaring als openbaar domein verworven. Een aanvraag tot het officieel verleggen van de buurtweg werd evenwel nooit aangevraagd. Huidige aanvraag beoogt in feite een regularisatie van de huidige bestaande toestand. Aan de gemeenteraad wordt in eerste instantie gevraagd om de procedure op te starten op basis van het ingediende dossier.

2 004 Verbouwen van de Molenborre: vaststellen wijze van gunnen. Goedkeuring. In het Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium werd de functiewijziging van het gebouw de Molenborre opgenomen. De Molenborre zal worden verbouwd tot een kleuterschool. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld voor dit project een in house-opdracht goed te keuren, die zal worden verleend aan Haviland Intercommunale IgSv. Goedgekeurd met 26 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 3 stemmen tegen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) en 1 onthouding (Guy Jonville) 005 Verbeteringswerken J. Dedobbeleerstraat - innemingsbundel - goedkeuring. In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 voor de realisatie van wegenis- en rioleringswerken langsheen de J. Dedobbeleerstraat zijn een aantal innemingen noodzakelijk. Voor het bepalen van de verkoopwaarde van de grondinnemingen heeft de Ontvanger der Registratie op 20 september 2013 een schattingsverslag opgemaakt. De eigenaars gaan akkoord met de voorgestelde innemingen tegen de voorgestelde vergoedingen, zoals vermeld in de voorakkoorden (uitgezonderd inneming nr. 2). De totale kost bedraagt 6.811,13 en wordt gefinancierd met het budget voorzien op codenummer 2015/ /4/0200 ten bedrage van (actie 582 raming 449). Het innemingsdossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 006 Aanvraag tot verkavelingsvergunning Populierenlaan te 1600 Sint-Pieters-Leeuw (Arthus NV) - goedkeuring wegenistracé - inname openbaar domein. De verkavelingsaanvraag voor de eerste fase van het project Kanaaltuinen, gelegen tussen Populierenlaan, E. Debaerdemaekerstraat en het kerkhof van Ruisbroek werd ingediend. Deze fase voorziet het creëren van 25 loten voor gegroepeerde eengezins- en meergezinswoningen met openbare wegenis en een zone voor een openbaar park. De rijbaan en het park zullen aan de gemeente overgedragen worden. Het tracé van de nieuwe wegenis wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De voorziene grond wordt gratis afgestaan aan de gemeente. 007 Afleveren Planologisch attest Van Overstraeten - Goedkeuring. Door het bedrijf Van Overstraeten bvba werd een planologisch attest aangevraagd voor het goed gelegen Postweg 297 te 1602 Vlezenbeek, kadastraal gekend 6 e afdeling, sectie E nrs. 126F, 127H, 127K en 141.

3 Na het openbaar onderzoek met de hierbij ontvangen adviezen en het advies van de Gecoro komt het de gemeenteraad toe het planologisch attest af te leveren. Zie Nota. 008 Materiaalbijdrage Leeuwse Kunstacademie - vaststelling tarief - goedkeuring. De heer Patrick HUYBRECHTS, directeur van de Leeuwse Kunstacademie, vraagt om de materiaalbijdrage voor de leerlingen van de Leeuwse Kunstacademie aan te passen voor de volwassenen. 009 Wijziging rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. Goedkeuring. Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving moet de rechtspositieregeling worden aangepast. Daarenboven wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal facultatieve wijzigingen door te voeren, bepalingen aan te passen aan de praktijk en een aantal anomalieën weg te werken. Door de invoering van het eenheidsstatuut arbeider/bediende worden o.a. de proefperiode en de carenzdag voor de contractanten afgeschaft. De bepalingen die betrekking hebben op de proefperiode contractanten alsook de daarmee samenhangende evaluatie n.a.v. indiensttreding worden aangepast. De carenzdag wordt geschrapt. Per 1 april 2015 is het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen afgeschaft. De artikelen die op deze categorie van werknemers betrekking hebben worden geschrapt. De statutaire personeelsleden op proef aangesteld hebben geen recht meer op uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Aan hen wordt van bij de indiensttreding ziektekredietdagen toegekend. Daarenboven wordt gedurende de 10 dagen vaderschapsverlof het loon aan 100 % uitbetaald. Kandidaten moeten in het kader van de taalwetgeving de kennis van de Nederlandse taal op het moment van de effectieve aanstelling bewijzen en niet meer bij de kandidatuurstelling. Elke selectie kan worden aangevuld met psychotechnische proeven (assessment). Deze proeven worden in de praktijk en dus in afwijking met de rechtspositieregeling, na het sollicitatiegesprek afgenomen. De desbetreffende bepaling wordt in overeenstemming gebracht met de praktijk. Daarenboven kan de aanstellende overheid (in principe is dit het college van burgemeester en schepenen) bepalen hoeveel voor het schriftelijk en het mondeling geslaagde kandidaten tot de psychosociale proeven worden toegelaten. De wijze van opname van de jaarlijkse vakantie wordt geregeld alsook het toekennen van verlof indien de continuïteit van de dienst niet kan worden verzekerd. Een bepaling betreffende de collectieve sluitingsdagen wordt eveneens opgenomen. Voor wat de feestdagen betreft, wordt voorgesteld om in vervanging van 15 november, 1 feestdag vrij te kiezen. Per 1 januari 2014 worden elektronische maaltijdcheques uitgegeven. De desbetreffende bepalingen in de rechtspositieregeling worden aangepast. Voor wat de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval betreft, wordt het tijdstip waarop de afwezigheid moet worden gemeld opgenomen. De thuisblijfplicht wordt ingevoerd en de eendaagse ziekte zonder doktersattest wordt afgeschaft.

4 Aan personeelsleden kan dienstvrijstelling voor het bijwonen van uitvaartplechtigheid worden toegekend. Een aantal anomalieën waaronder verwijzing naar de oude artikelnummering worden weggewerkt. Het dossier werd aan het MAT van 21 april voor advies, aan de commissie personeelsbeleid, administratieve en bestuurlijke organisatie, toezicht en afstemming intergemeentelijke organisaties en externe verzelfstandigde organisaties op 7 mei, aan het Bijzonder Comité van 8 en 23 juni en aan de OCMW-raad van 24 juni 2015 voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van wijziging van de rechtspositieregeling vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 11 december 2008 en latere wijzigingen, goed te keuren. Stemming over het amendement: Met 2 stemmen voor (Guy Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 17 stemmen tegen (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans) en 11 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval) Stemming over het ontwerpbesluit: Met 29 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 1 stem tegen (Guy Jonville) en 0 onthoudingen 010 Arbeidsreglement en bijlagen. Goedkeuring. Naar aanleiding van de invoering van het eenheidsstatuut arbeider/bediende, de gewijzigde wetgeving in het kader van preventie van psychosociale risico's op het werk en de aanpassing van de rechtspositieregeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van heden moet eveneens het arbeidsreglement worden aangepast. In plaats van aanpassing, wordt voorgesteld om het arbeidsreglement met bijlagen opnieuw vast te stellen. Zoals in het bestaande arbeidsreglement wordt soms gewoon verwezen naar de rechtspositieregeling en/of de bijlagen van het arbeidsreglement. Bepalingen die belangrijk zijn voor de personeelsleden worden quasi volledig in het arbeidsreglement opgenomen. Het resultaat is een nieuw arbeidsreglement met bijlagen die waar nodig geactualiseerd werden. Bijlage 2 bevat de rechtspositieregeling. Aangezien de wijzigingen aan de rechtspositieregeling heden eveneens worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zal de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling in deze bijlage worden opgenomen. Bijlage 11 reglement gebruik elektronische communicatiemiddelen moet nog worden opgesteld en zal na goedkeuring aan het arbeidsreglement worden toegevoegd.

5 Door de gemeenteraad van 30 april werd het arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisscholen en het deeltijds kunstonderwijs vastgesteld. Gemeenschappelijke items en bijlagen worden in de arbeidsreglement opgenomen. Het dossier werd aan het MAT van 21 april voor advies, aan de commissie personeelsbeleid, administratieve en bestuurlijke organisatie, toezicht en afstemming intergemeentelijke organisaties en externe verzelfstandigde organisaties op 7 mei en aan het Bijzonder Comité van 8 en 23 juni 2015 voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van arbeidsreglement en bijlagen goed te keuren. Met algemene stemmen werd dit punt uitgesteld. 011 Inschrijvingsbeleid basisscholen. Centraal aanmeldingsregister (CAR). Kennisgeving. Op de algemene vergadering van het lokaal overlegplatform (LOP) op 4 juni 2015 werd met een dubbele meerderheid beslist dat vanaf de inschrijvingen voor schooljaar het hele LOP gebied (Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) met een centraal aanmeldingsregister (CAR) voor het basisonderwijs zal werken. De modaliteiten van de vorige schooljaren blijven behouden. Dit wil zeggen dat het criterium schoolkeuze nog steeds op de eerste plaats staat en afstand tot domicilieadres op de tweede plaats. Op deze manier wordt het principe van buurtscholen gepromoot. De kostprijs van het systeem wordt voor alle scholen binnen het LOP door de gemeentebesturen betaald en dit in het kader van het flankerend onderwijsbeleid. De prijs zal à rato van het aantal basisscholen dat op het grondgebied van de gemeente ligt verdeeld worden over de drie besturen. Om eventuele klachten van ouders te behandelen, wordt een disfunctiecommissie opgericht. Hierin zetelt een vertegenwoordiger van elk net, de LOP-deskundige alsook een niet-onderwijspartner. Het aanvraagdossier voor het gebruik van een CAR moet voor 1 september 2015 bij de Commissie voor Leerlingenrechten worden ingediend. Het dossier ligt ter inzage op het secretariaat. Goedgekeurd met 27 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Guy Jonville, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) 012 Schoolreglement en afsprakennota s voor de gemeentelijke basisscholen. Goedkeuring. Het huidig schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2014 moet naar aanleiding van de nieuwe wetgeving worden aangepast. Het gaat over de volgende aanpassingen: De verplichting voor leerplichtige leerlingen om een afwezigheid om medische redenen in de week voor en de week na een schoolvakantie steeds te staven met een doktersattest, wordt opgeheven vanaf 1 september 2015 (M.O. BaO/2002/11).

6 Vanaf 1 september 2015 wordt de vermelding dat bij schoolverandering leerlingengegevens worden doorgegeven aan de nieuwe school een verplicht onderdeel van het schoolreglement (Ministeriële Omzendbrief BaO/2002/1). De afsprakennota s die integraal deel uitmaken van het schoolreglement werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni Daarin werden de volgende punten aangepast: De maximumfactuur bedraagt voortaan in het kleuteronderwijs 45 euro per schooljaar, in het lager wordt dit 85 euro per schooljaar. Het bedrag voor meerdaagse uitstappen, nl. 410 euro, blijft behouden (Ministerieële Omzendbrief BaO/2007/05). De data van de vakanties, de facultatieve verlofdagen en de pedagogische studiedagen voor het schooljaar De geplande activiteiten voor het schooljaar De data van de oudercontacten voor het schooljaar De instapdata voor het schooljaar Data van het CAR voor de inschrijvingen voor schooljaar De benaming van de scholengemeenschap De Spil. Praktische gegevens van de scholen. De bepalingen met betrekking tot het leerlingenvervoer worden verwijderd (collegebeslissing 15/09/2014). Opname van de pedagogische leerlingentoelage (gemeenteraadsbeslissing 26/02/2015). Zoals de vorige schooljaren kunnen de ouders de afsprakennota s en het schoolreglement met inbegrip van het pedagogisch project raadplegen op de website van de scholen. Indien zij dit wensen, kunnen ze een papieren versie aanvragen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestaande schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2014 op te heffen, het voorstel van het nieuwe schoolreglement goed te keuren, kennis te nemen van de door het college van 15 juni 2015 goedgekeurde afsprakennota s en de wijze van terbeschikkingstelling aan de ouders te bepalen. Het dossier ligt ter inzage op het secretariaat. 013 Aanstelling Marina Bosmans als waarnemend secretaris voor ondertekening notariële akte kinderdagverblijf Groene Parel. Goedkeuring. Op vrijdag 26 juni 2015 zal de notariële akte voor het kinderdagverblijf Groene Parel ondertekend worden. Wegens afwezigheid van de secretaris, de heer Walter Vastiau, zal mevrouw Marina Bosmans optreden als waarnemend secretaris om de notariële akte te ondertekenen. Goedgekeurd met 27 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Guy Jonville, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans)

7 014 Aanstellen consultants voor een bedrijfseconomische audit en juridisch advies IWVB: goedkeuren wijzen van gunnen en vaststellen voorwaarden. Op 23 februari 2018 houdt het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVB op te bestaan, behoudens verlenging. Rekening houdende met de aanhoudende verliezen (op 31/12/2014 een gecumuleerd verlies van 8,4 miljoen euro) is de zuivere verlenging van IWVB uitgesloten. De gemeente dient zich voor te bereiden op het tijdvak post-iwvb. Aan de gemeenraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met het opstarten van een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp Aanstellen consultants voor bedrijfseconomische audit en juridisch advies IWVB". De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal hierbij optreden als aankoopcentrale voor een aantal gemeentebesturen. De opdracht zal worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 015 Beslissing tot uittreden uit Vivaqua. Goedkeuring. De gemeente wil gebruik maken van het recht tot uittreding als vennoot uit Vivaqua geboden door het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dd 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, goedgekeurd door de ordonnatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 mei 2014, het Vlaams decreet van 25 april 2014 en het Waals decreet van 27 maart 2014 onder de uittredingsvoorwaarden zoals deze op heden bestaan, met name de bepalingen van het samenwerkingsakkoord, de statuten van Vivaqua, voor zover van toepassing, en de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het college van burgemeester en schepenen te machtigen alle daartoe vereiste stappen te ondernemen en alle praktische modaliteiten verbonden aan de uittreding conform de wettelijke bepalingen te onderhandelen met Vivaqua zoals o.m. de overname van het drinkwaternet in Sint-Pieters-Leeuw, het aandeel in de vereniging dat de gemeente toekomt ingevolge haar uittreden, de modaliteiten die nodig zouden zijn om de continuïteit van de drinkwaterlevering te waarborgen en de schade voor alle betrokkenen indien mogelijk te beperken. Goedgekeurd met 19 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 10 stemmen tegen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 1 onthouding (Guy Jonville) 016 Aankoop koffie en bijproducten + huur van koffiemachines. Goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor aankoop van koffie en bijproducten + de huur van koffiemachines ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave wordt geraamd op EUR voor een periode van 4 jaar en is voorzien in het exploitatiebudget van 2015 en van de volgende jaren.

8 017 Aankoop speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen. Goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de aankoop van speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De totale uitgave wordt geraamd op EUR opgedeeld in 3 percelen. De kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van Jaarverslag gemeentebestuur - goedkeuring. Het jaarverslag 2014 met het overzicht van de toestand van het bestuur en van de gemeentezaken wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Alle gemeenteraadsleden kunnen het verslag 2014 reeds op voorhand consulteren via het extranet (inloggen op Gemeenteraad jaarverslag 2014). Op de dienst Communicatie, Informatie en Documentatie kan een afgedrukt exemplaar van het jaarverslag worden aangevraagd. Goedgekeurd met 22 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 6 stemmen tegen (Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 1 onthouding (Guy Jonville) 019 Camerabewaking station Ruisbroek - overeenkomst gemeente-nmbs - goedkeuring. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil investeren in een cameranetwerk in het kader van haar integraal veiligheidsbeleid, zoals dat in het meerjarenplan is opgenomen. De stationsomgeving van Ruisbroek is eveneens in dit cameranetwerk opgenomen en de NMBS is bereid om aan dit project mee te werken. Op 31 december 2013 hingen er in totaal bewakingscamera s in 106 van de in totaal 550 stations. Politie, parket en interne diensten vroegen in 2013 samen beelden, waarvan 76 % positief resultaat hebben opgeleverd. Het samenwerkingsverband dat voorligt werd afgesloten met 94 gemeenten, 63 politiezones en 19 gerechtelijke arrondissementen. Het college van burgemeester en schepenen dd heeft zich akkoord verklaard met de inhoud van het ontwerp van overeenkomst tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de NMBS (zie bijlage). Het principe om het station van Ruisbroek en haar onmiddellijke omgeving te voorzien van camerabewaking en de voorgestelde overeenkomst tussen partijen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In bijlage kan men ook een plan van inplanting terugvinden.

9 020 Bestek operationele werking binnenschoolse kinderopvang - goedkeuring. Actie 2.3. in het meerjarenplan beoogt de BKO op een kwalitatieve manier te optimaliseren en mogelijks de kostendekkingsgraad te verhogen. De uitbesteding van de binnenschoolse kinderopvang biedt de mogelijkheid aan het gemeentebestuur om deze te optimaliseren. Bovendien wordt hiermee betracht de continuïteit van de BKO te verzekeren en de administratieve taken bij de gemeentelijke ondersteunde diensten te verlichten. Er werd afgetoetst bij onze gemeentescholen en de andere scholen op ons grondgebied hoe ze staan tegenover een uitbesteding voor deze dienstverlening. Gelet op de positieve reactie werd een gezamenlijk bestek opgemaakt voor uitbesteding. Er werd voorzien dat de vrije scholen en gemeenschapsscholen zullen kunnen kiezen of ze mee instappen of niet. In het bestek is voorzien dat het personeel moet worden overgenomen onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als deze waaronder ze momenteel zijn tewerkgesteld en dit volgens de Europese richtlijn 2001/23/EG. De gemeente blijft organisator en legt de voorwaarden op voor de organisatie en de tarieven. De bewaking van de operationele werking zal gebeuren door een begeleidingscommissie. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd over het bestek tot uitbesteding van deze dienstverlening. Goedgekeurd met 27 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval), 1 stem tegen (Guy Jonville) en 1 onthouding (Jenny Sleeuwaegen) 021 Subsidieaanvraag intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei Halle-Sint-Pieters-Leeuw - goedkeuring. De eerste overeenkomst intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei ging van start op 01/01/2013 en zal aflopen op 31/12/2015. Om de continuïteit van de dienstverlening aan de burgers en de realisatie van de doelstellingen inzake wonen te verzekeren werd een tweede subsidieaanvraag opgemaakt voor de periode tussen het stadsbestuur van Halle en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en hun OCMW-besturen. Aan de gemeenteraad wordt de subsidieaanvraag ter goedkeuring voorgelegd.

10 022 Rekening gemeente - goedkeuring. De rekening 2014 werd u reeds overgemaakt en de toelichting bij de beleidsdocumenten werd gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl. Goedgekeurd met 25 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville) 023 Budgetwijziging 1/ gemeente - goedkeuring. De toelichting werd gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl. Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de budgetwijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken. Goedgekeurd met 19 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 10 stemmen tegen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0 onthoudingen 024 Politie - Begrotingsrekening 2014 en de balans, resultatenrekening en toelichting dienstjaar 2014 van de politiezone - goedkeuring. De documenten werden u reeds overgemaakt en de toelichting bij de beleidsdocumenten werd gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl. De rekening van de politiezone eindigt met een batig algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van ,89. Het resultaat van het eigen dienstjaar bedraagt ,61 en het resultaat van de vorige dienstjaren bedraagt ,65. De uitgaven van de gewone dienst bevatten in eigen dienstjaar voor: Personeel: ,38 Werkingsuitgaven : ,73 Overdrachten : ,05 Schuld: 0,00 Totaal : ,16 Bij de ontvangsten is de verdeling als volgt: Prestaties: ,79 Overdrachten: ,37 waarvan ,16 gemeentelijke toelage Schuld: 9.821,61 Totaal : ,77

11 In de buitengewone dienst bedraagt het resultaat ,87 en werd van de kredieten van ,00 voor ,04 aangewend. Goedgekeurd met 25 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville) 025 Politie - Begrotingswijziging gewone- en buitengewone dienst politie - goedkeuring. De toelichting werd gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl. Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de begrotingswijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken. Goedgekeurd met 25 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 4 stemmen tegen (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville) en 0 onthoudingen 026 Politie - Aankoop en plaatsing kantoormeubelen. Goedkeuring. Door de verhuis van de wijkwerking naar het gerenoveerd gebouw Zuun is het wenselijk dat er voor de inrichting van het gebouw nieuwe kantoormeubelen worden aangekocht. De aankoop kan gebeuren via kantoormeubelen op standaardmaten. Gaat de gemeenteraad akkoord met het bestek en de wijze van gunning van deze aankoop? Nodige budgetten voorzien via begrotingswijziging op de begroting onder artikel 33001/ van de buitengewone begroting Geraamde kostprijs ,00 (BTW inclusief). Goedgekeurd met 28 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 1 stem tegen (Guy Jonville) en 0 onthoudingen

12 027 Bijkomend punt Gebruik Zonnig Leven Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet dient de Open Vld fractie een bijkomend agendapunt in voor de gemeenteraadszitting van 25 juni Als eigenaar van de culturele infrastructuur is de gemeente verantwoordelijk om het gebruiksreglement van deze infrastructuur zo goed mogelijk te bepalen, ervoor te zorgen dat dit op een ordentelijke manier wordt toegepast en dat er geen leemtes overblijven zodat er onduidelijkheden ontstaan voor de gebruiker. We willen graag de grijze zones wegwerken zodat voor iedere gebruiker dezelfde voorwaarden gelden. Bij het gebruik van de culturele infrastructuur Zonnig Leven, wordt aan de gebruikers gemeld dat er geen muziek buiten mag gedraaid worden, maar dit staat niet in een reglement. Niet goedekeurd met 10 stemmen voor (Kathleen D Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen), 18 stemmen tegen (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Guy Jonville) en 1 onthouding (Eddy Longeval) Sint-Pieters-Leeuw, 3 juli 2015 In opdracht: De gemeentesecretaris, wnd. De burgemeester Marina Bosmans Luc Deconinck

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 september 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 23 februari 2017. Goedkeuring.

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 24 november 2016. Goedkeuring.

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 25 juni 2015 - goedkeuring.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 oktober 2015 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 september 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 28 APRIL 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 28 APRIL 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 24 maart 2016 - goedkeuring.

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 01.04.2010 - goedkeuring. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.08.2008. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD WOENSDAG 24 MEI 2017

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD WOENSDAG 24 MEI 2017 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD WOENSDAG 24 MEI 2017 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 27 april 2017 - goedkeuring.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 juni 2017 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 23 februari 2017 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 oktober 2015 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2009

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2009 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2009 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.05.2009 - goedkeuring. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 28 mei 2015 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 30 juni 206 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 oktober 2015 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 27 april 207 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 30 juni 2016. Goedkeuring.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 FEBRUARI 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 FEBRUARI 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 FEBRUARI 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 28 januari 2016 - goedkeuring.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 MAART 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 MAART 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 MAART 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 25 februari 2016 - goedkeuring.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 23 februari 2017 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 JUNI 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 JUNI 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 JUNI 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 26 mei 2016. Goedkeuring.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/2/1997;

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt het vernieuwde verhuurreglement incl. tarieven (zie artikel 2) goed. Dit reglement treedt in werking vanaf

De gemeenteraad keurt het vernieuwde verhuurreglement incl. tarieven (zie artikel 2) goed. Dit reglement treedt in werking vanaf De Raad, Aanleiding Het verhuurreglement cultuur (incl. tarieven), goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2013, wordt geactualiseerd. De regeling voor kleine vergaderzalen wordt geharmoniseerd

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Personeel. Her vaststelling van het arbeidsreglement:

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 27 april 2017 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Verslag commissie Vrije Tijd 15 juni 2017

Verslag commissie Vrije Tijd 15 juni 2017 Verslag commissie Vrije Tijd 15 juni 2017 Aanwezig Leden commissie: Nicole Billens, Gust Crabbe, Herwig Smeets, Eddy Vanisterbeek, Raymond Stiens, Fatma Balkis, Jos Van Cutsem, Georgios Karamanis, Praxedes

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2010/270 BETREFT: vragen van een terugbetaalbare waarborg 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 31 maart 2010 1.2 Verzoeker [X] voorzitter VZW VKSO 1.3 CZB Op 31 maart 2010

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 JULI 2007.

ZITTING VAN 16 JULI 2007. ZITTING VAN 16 JULI 2007. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Eliën Van Wittenberghe, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien.

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 21 juni 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie