Aanbevelings rapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbevelings rapport 2 0 0 9"

Transcriptie

1 Aanbevelingsrapport

2

3 Aanbevelingsrapport

4 Inhoud 1. Brussel als grootstedelijke omgeving Sociaal-demografische gegevens Bestuurlijke omgeving De Vlaamse Gemeenschapscommissie De wettelijke opdracht van de VGC De missie van de VGC De financiële middelen van de VGC Grootstedelijk Brussel: transversale beleidsoriëntering voor de VGC Samenwerking en overleg Omgaan met de grootstedelijke verscheidenheid in het beleid Wijkgerichte blik voor beleid Het Stedelijk Beleid Het communicatiebeleid van de VGC: inspelen op de grootstedelijke verscheidenheid De gemeenschapsaangelegenheden in Brussel Cultuur - Jeugd - Sport Algemeen Cultuurbeleid, Erfgoed en Kunsten Sociaal-Cultureel Werk & Bibliotheken Lokaal cultuurbeleid Gemeenschapscentra Jeugd Sport Onderwijs - Vorming Algemeen onderwijsbeleid Infrastructuur - capaciteit - uitrusting Leerkracht in Brussel Kwaliteitsondersteuning Instroom - doorstroom uitstroom Brede leerkansen Mobiliteit

5 De VGC als inrichtende macht Situering Kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel Welzijn - Gezondheid - Gezin Welzijn Gezondheid Gezin Minderhedenbeleid Het investeringsbeleid van de VGC Situering Eigen patrimonium Investeringssubsidies Beheer van het eigen patrimonium Huisvesting van de administratie Overzicht van de eigendommen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Overzicht van de lopende eigen bouwprojecten van de Vlaamse Gemeenschaps commissie De administratie van het College van de VGC Opdracht Een organisatie in transitie Personeel en HRM

6 Geachte mevrouw, Geachte heer, Graag stelt de administratie van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar Aanbe velingsrapport aan u voor. Dit rapport bevat naast een beschrijvend gedeelte van facts & figures een reeks beleidsaanbevelingen die de administratie waardevol acht om voor te leggen aan de politiek ver antwoordelijken die, na de verkiezingen van 7 juni 2009, door de kiezer werden gemandateerd om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en meer in het bijzonder de Vlaamse Gemeenschapscommissie te gaan besturen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is in het complexe radarwerk van de Brusselse instellingen een eerder bescheiden, maar toch onontbeerlijke partner. De intussen 20-jarige VGC heeft als dynamische overheidsinstelling een directe impact op het leven van vele duizenden burgers in dit stadsgewest en dit in alle betrokken beleidsdomeinen : Cultuur, Jeugd, Sport, Onderwijs en Vorming, Welzijn, Gezondheid en Gezin. De VGC richt zich als Nederlandstalig overheidsbestuur tot elke burger die op onze dienstverlening en instellingen beroep wenst te doen. Daarvoor zetten zich elke dag honderden enthousiaste medewerkers in om op een zo efficiënt mogelijke wijze een correcte dienstverlening te verzekeren. Dat Brussel een multiculturele, meertalige, veelzijdige en ook complexe stad is zal niemand ontkennen. Brussel beschikt als meervoudige hoofdstad over ontzettend vele troeven, uitdagingen maar ook bedreigingen. Brussel is een écht laboratorium voor het samenleven van de vele culturen en bevolkingsgroepen. Brussel is van iedereen en daarom soms ook van niemand. Geen enkel beleidsgegeven kan vandaag nog een dimen sionaal worden benaderd. Enkel het op een geïntegreerde manier beleidsoverstijgend samen-werken kan oplossingen bieden op de vele uitdagingen in dit stadsgewest. Onderwijs, Cultuur, Welzijn zijn zo ontzettend met elkaar verbonden dat de transversale benadering dé rode draad vormt van dit aanbevelingsrapport. Dit gaat over het zoeken naar synergie, complementariteit en de versterking van de beleidsoverstijgende processen die voor de burger, als gebruiker en klant van onze dienstverlening, een logische samenhang vormen: kinder-en buitenschoolse opvang, onderwijs, naschoolse opvang, kwalitatieve vrijetijdsbesteding, wijkgerichte werking,..bij wijze van voorbeeld. Dit heet via een geïntegreerde samenwerking omgaan met grootstedelijke verscheidenheid via een aanbod van een kwalitatief Nederlandstalig netwerk aan dienstverleningen en dit tezamen met de vele partners op het werkveld. Binnen onze administratie zelf werken we elke dag aan procesoptimalisering. De vele hervormingsprocessen dienen de effectiviteit van de werking te verhogen en daaruit voortvloeiend onze dienstverlening naar de burger toe te versterken. De pas opgestarte Meet-& Weetcel dient het beleid op een wetenschappelijke manier te ondersteunen. Stedelijk beleid dient de dagelijkse opvolging te garanderen, tezamen met de beleidsdirecties, van de transversale thema s en de Stedenfondsprojecten. De werking van de Gemeenschapscentra en de Hoofdstedelijke bibliotheek wordt eveneens hervormd met het oog op de optimalisering van de dienstverlening ten aanzien van de gebruikers. Het Personeelsplan is in volle uitvoering en biedt ongetwijfeld kansen inzake loopbaanmogelijkheden voor ons personeel. Een modern HRM beleid steunt op de verdere ontwikkeling en implementatie van het competentiemanagement met de nodige aandacht voor personeelszorg. De vele hervormingsprocessen werden uitgewerkt in de Manage menten Operationele plannen van alle leidinggevende mandaathouders. Het is de bedoeling om deze processen verder te implementeren en te consolideren. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de nodige rustpunten in dit hervormingsproces in te bouwen om de betrokkenen de tijd te geven zich aan te passen aan de vernieuwde organisatie- structuur en cultuur. Een degelijk onderbouwde en permanente communicatie tussen alle personeelsleden en alle actoren van de organisatie is hierbij een must. 6

7 De structuur van het aanbevelingsrapport werd opgevat als een indeling van het document in zes hoofdstukken: 1. In een inleidend gedeelte worden de verschillende typische Brusselse en groot stede lijke kenmerken geïllustreerd. Het gaat over het duale karakter van Brussel, de demografische en sociologische samenstelling van de bevolking, de bestuurlijke realiteit van en in Brussel, de complexiteit van het Gewest, In dit gedeelte wordt de grootstedelijke realiteit kort beschreven en met een aantal cijfers geïllustreerd. 2. Een tweede hoofdstuk situeert de wettelijke opdracht van de VGC en geeft een stand van zaken weer van de financiële middelen van de VGC. 3. Een derde gedeelte vertrekt vanuit een kapstok van grootstedelijkheid en transversaliteit in de beleidsvoering, zoals hoger beschreven. In dit hoofdstuk wordt gestreefd naar een gedeelte met een maximale integratie van aanbevelingen vanuit de verschillende beleidsdirecties. Volgende thema s komen hierbij aan bod: - Samenwerking en overleg - De diversiteit van de bevolking in de grootstad: - Leeftijd (ouderen, kinderen en jongeren) - Armoede - Multiculturaliteit - Talige complexiteit - Wijkgerichte oriëntatie in de beleidsvoering - Stedelijk beleid - Communicatie- en mediabeleid 4. In een vierde hoofdstuk worden de specifieke beleidsaanbevelingen van de verschillende beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport - Onderwijs en Vorming - Welzijn, Gezondheid en Gezin voorgesteld. 5. In een vijfde hoofdstuk wordt het investeringsbeleid van de VGC toegelicht. 6. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de administratie met een overzicht van de recente hervormingen en ontwikkelingen inzake personeelsbeleid. Ik wens u als VGC - beleidsverantwoordelijke veel succes bij de uitoefening van uw mandaat en de vele uitdagingen die u ongetwijfeld te wachten staan. Mag ik hopen dat dit aanbevelingsrapport een substantiële bijdrage kan leveren bij het tot stand komen van een nieuw regeerakkoord voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel, 7 juni 2009, Eric VERREPT Leidend ambtenaar 7

8

9 1. Brussel als grootstedelijke omgeving 1.1. Sociaal-demografische gegevens Demografische gegevens De Brusselse bevolking groeit. Het aantal Brusselaars neemt toe als gevolg van een positief natuurlijk saldo en een positief migratiesaldo. Het natuurlijk saldo in Brussel is sinds 1987 positief en neemt elk jaar toe door zowel een daling van het sterftecijfer als een stijging van het aantal geboorten. De Brusselse bevolking is multicultureel. Brussel blijft internationaliseren en cultureel steeds meer diversifiëren als resultaat van de stijgende buitenlandse migratie. De laatste volkstelling van 2001 telde 45 verschillende nationaliteiten met minstens bewoners. In 2007 had 27,5% van de Brusselse bevolking niet de Belgische nationaliteit. Een kleine minderheid (46%) van de Brusselaars is van niet- Belgische origine. Iets meer dan de helft van de allochtonen komen uit de 15 landen van de Europese Unie van voor de uitbreiding in Sinds 2004 maken de inwoners uit de 12 nieuwe lidstaten reeds 8,5% van de bevolking in Brussel uit. In de maatschappij rijzen, mede door de meervoudige culturele identiteit van de Brusselaars, issues die de traditionele grenzen tussen Nederlandstalige en Franstalige instellingen overschrijden. Individuen en groepen van mensen organiseren en verenigen zich hoe langer hoe minder op een traditioneel gekende manier, steeds minder op communautaire leest en sluiten hoe langer hoe minder aan bij de Vlaamse of Franse Gemeenschap. De Brusselse bevolking is jong. Brussel is het enige gewest waarin een relatieve verjonging van de bevol king wordt vastgesteld. In 2008 was 24,2% van de Brusselse bevolking jonger dan 20. Dat aantal zal in de toekomst nog toenemen, wijzen prognoses uit. Bovendien nam het aandeel personen ouder dan 65 jaar af. Dit verklaart de jaarlijkse daling van de verouderingsindex en de afhankelijkheidsindex. De afgelopen 15 jaar is Brussel van het oudste gewest geëvolueerd naar het jongste gewest van België. Het is het enige gewest waar de bevolking vergroent in plaats van vergrijst. De niet-belgische bevolking heeft slechts een zeer klein aandeel in de oudere bevolking van Brussel. Brussel verjongt doordat veel kinderen geboren worden in een gezin van niet-belgische afkomst, waar het vruchtbaarheidscijfer hoger ligt dan bij de traditionele Belgische bevolking. De jonge leeftijdsstructuur van de niet-belgische bevolking zorgt overigens op zich al voor een stijging van het geboortecijfer. De leeftijdsgroep tussen de 18 en 34 jaar is bij de niet-belgische bevolking immers zeer omvangrijk Sociaal-economische gegevens Brussel is rijk. Brussel is één van de rijkste gewesten in Europa als men uitgaat van wat er geproduceerd wordt. Zo staat Brussel uitgaande van de barometer van de Europese zakensteden op een vijfde plaats na London, Parijs, Frankfurt en Barcelona. Deze rijkdom komt echter in de andere gewesten terecht aangezien de pendelaars meer dan de helft (54%) van de interne werkgelegenheid vertegenwoordigen. De aanwezigheid van internationale instellingen heeft geleid tot de creatie van tot rechtstreekse arbeidsplaatsen in Brussel, waarvan ongeveer drie kwart voor de Europese Commissie. Andere grote werkgevers waren de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de NAVO. Naast de rechtstreekse impact op de werkgelegenheid is er een grote onrechtstreekse impact van allerlei vertegenwoordigingen, lobbyisten en de internationale pers. Officieel zijn er een kleine lobbyisten aan de Europese instellingen geregistreerd, maar het reële aantal wordt op tot geschat. Dit creëert uitgesproken winstkansen voor het toerisme in Brussel. Brussel is bijvoorbeeld de derde congresstad ter wereld met jaarlijks tot vergaderingen georganiseerd met meer dan 7 miljoen deelnemers. Het congrestoerisme is daarmee goed voor een omzet van 4 miljard euro en jobs. Directe en indirecte effecten samengenomen dragen de instellingen bij tot 13% van het BNP van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot 12,5% van de werkgelegenheid. Brussel is om die 9

10 redenen de op twee na rijkste regio van de Europese Unie. Het bruto binnenlands product per inwoner bedraagt in Brussel euro, wat bijna twee en een halve keer meer is dan het Europese gemiddelde. Tegelijkertijd is de Brusselse bevolking vrij arm. 25,9 % van de bevolking leeft met een inkomen onder de armoedegrens. Ongeveer 1/3 van de Brusselse kinderen groeit op in een gezin waar er geen inkomen is uit arbeid. Die dualisering wordt vertaald in een ruimtelijke segregatie met uitgesproken kansarme, drukbevolkte buurten in de eerste kroon (de westelijke sikkelvormige zone rond het kanaal) en rijke, groene buurten in het zuidoostelijke deel van de tweede kroon. In de dichtbevolkte armere gemeenten woont bovendien de jongste bevolking met het grootste aandeel aan jonge kinderen (0-4 jaar). De ruimtelijke spreiding van bevolkingsgroepen volgt in grote mate het algemene comfort en de (ruimtelijke) structuur en betaalbaarheid van de woningmarkt. De werkloosheidsgraad was in 2007 meer dan dubbel zo hoog dan in België. Meer dan een derde van de jongvolwassen Brusselaars die willen werken zijn werkloos. Ook de langdurige werkloosheid is er veel hoger dan in de rest van België. In 2007 bedroeg de werkloosheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld 20,4%, met interne schommelingen van 9,5% in Sint-Pieters-Woluwe tot 31,0% in Sint-Joost-ten-Node. Bij de -25-jarigen ligt de werkloosheidsgraad gemiddeld 10% hoger. De Brusselse bevolking is kansarm. Brussel is het enige gewest waar het aandeel laaggeschoolde volwassenen niet daalt. Het aandeel stijgt zelfs voor de Belgen (37,1% in 2007), de niet-europeanen (56,6 %), de werklozen (44,4 %) en de economisch inactieven (56,7 %). Iets minder dan de helft van de jonge werkloze Brusselaars heeft hoogstens een diploma lager secundair onderwijs. Mensen met een niet- Europese nationaliteit en inactieven zijn oververtegenwoordigd in deze groep Bestuurlijke omgeving De organisatie van het bestuur van Brussel is voor de doorsnee burger niet in enkele woorden uit te leggen, tenzij dan als complex en niet bijster transparant. Brussel combineert immers meerdere functies (Gewest, hoofdstad, Europese en internationale functies, ) en meerdere overheden oefenen bevoegdheden uit op haar grondgebied. De basis voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd reeds gelegd bij de staatshervorming van 1970 met de oprichting van de gemeenschappen en gewesten. Het was wachten op de bijzondere wet van 12 januari 1989 alvorens de gewestvorming wat Brussel betrof haar beslag kreeg in een eigen statuut, waarbij naast de gewestelijke instellingen tevens de gemeenschapscommissies werden opgericht. Naast het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, dat dezelfde gewestelijke bevoegdheden uitoefent als de andere Gewesten, maar ook de agglomeratiebevoegdheden en de bevoegdheden van de voormalige provincie Brabant voor zijn rekening neemt, zijn ook de Franse en Vlaamse Gemeenschap bevoegd in Brussel. Die laatste echter enkel ten aanzien van instellingen - niet ten aanzien van personen - die wegens hun organisatie of activiteiten moeten beschouwd worden als behorend tot de ene of de andere gemeenschap (de zgn. uni-communautaire instellingen). De Brusselwet veranderde niets aan het bestaan van de 19 gemeenten die autonoom en naast elkaar hun gemeentelijke bevoegdheden uitoefenen. De federale overheid is op haar beurt bevoegd voor een hele reeks culturele en wetenschappelijke instel lingen gevestigd op het Brussels grondgebied. Brussel is bovendien de zetel van de Europese Commissie en ook het Europees parlement vergadert er regelmatig. 10

11 2De Vlaamse Gemeenschapscommissie 2.1. De wettelijke opdracht van de VGC De Vlaamse Gemeenschapscommissie is een instelling met rechtspersoonlijkheid en werd opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (artikel 60 e.v.). De VGC is bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden (welzijn en gezondheidszorg) materies binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De politieke organen van de VGC maken deel uit van de Gewestelijke instellingen. Het College is samengesteld uit de Nederlandstalige ministers en staatssecretaris van de regering van het Brussels Gewest. De Raad bestaat uit de Nederlandse taalgroep (17 leden) van het Brussels parlement. De VGC is institutioneel ook verankerd met de Vlaamse Gemeenschap en in dat verband wordt de VGC soms beschouwd als een gedecentraliseerd bestuur: De VGC is bevoegd voor de aangelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap van Brussel-Hoofdstad. In het kader van tal van Vlaamse decreten krijgt de VGC een expliciete rol toebedeeld en worden zowel provinciale als gemeentelijke taken opgenomen; Het Brussels lid van de Vlaamse regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij; De 6 Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden rechtstreeks verkozen; De VGC bekomt een belangrijk deel van de middelen, benevens van het Brussels Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap, via een algemene dotatie, voor de uitvoering van decreten en voor het onderwijs; Het administratief toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt uitgeoefend door de Vlaamse regering en is geregeld in het decreet van 5 juli 1989; Het begroting- en rekeningsstelsel is bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei De missie van de VGC De voorbije bestuursperiodes werd de wettelijke opdracht van de VGC inhoudelijk vertaald in een missie die als volgt luidt: De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid en dit alles aangestuurd vanuit Nederlandstalig perspectief. Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe kansen bieden aan mensen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op. 11

12 2.3. De financiële middelen van de VGC In dit deel wordt een stand van zaken gegeven van de financiële situatie waarin de VGC zich momenteel bevindt en wordt een blik vooruit geworpen op de toekomstige te verwachten middelen voor de realisatie van het beleid Financiële situatie Op het vlak van de gewone middelen Voor 2009 beschikte de Vlaamse Gemeenschapscommissie over nagenoeg 120,35 miljoen EUR die als volgt werden verworven. 55,20 miljoen EUR kwam van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de vorm van trekkingsrechten (38,3 miljoen EUR) of dotaties voor de overname van provinciale bevoegdheden voornamelijk onderwijsinstellingen (16,9 miljoen EUR). 53,61 miljoen EUR kwam van de Vlaamse Gemeenschap onder de vorm van een dotatie (24,38 miljoen EUR), in uitvoering van decreten (18,01 miljoen EUR) of voor de organisatie van het onderwijs (11,22 miljoen EUR). 5,89 miljoen EUR kwam van de federale overheid in uitvoering van de toenmalige Lambermontakkoorden. 5,65 miljoen EUR zijn inkomsten uit prestaties en overdrachten. Het cijfer van 120,35 miljoen EUR dient lichtjes gecorrigeerd te worden op basis van volgende feitelijke gegevens. 1. Binnen de middelen die de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van de decreten toekent is een bedrag van 12,64 miljoen EUR bestemd voor het stedenbeleid (stedenfonds). Van dit bedrag besteedde de Vlaamse Gemeenschapscommissie ongeveer 5 miljoen EUR aan investeringen en onttrok dit dus aan de gewone middelen. 2. Aan de middelen van 2009 werd het overschot op de rekening 2008 toegevoegd (8,19 miljoen EUR). Dit overschot is op basis van de meerjarentoetsing structureel voor ongeveer 7,5 à 8 miljoen EUR. Schematisch kan dit zo weergegeven worden: Reëel overschot vorig jaar (in miljoen EUR) dat ingebracht werd in het aangegeven dienstjaar ,85 7,40 8,96 8,19 Dit betekent dat het recurrent bedrag aan middelen dat vandaag beschikbaar is voor de bestrijding van gewone uitgaven ongeveer 123 miljoen EUR bedraagt Op het vlak van de gewone uitgaven In 2009 werden de beschikbare middelen economisch als volgt verdeeld: 43,4% ging op aan personeelskosten 17% ging naar werkingskosten 29,5% ging naar subsidies 3,1% was voor schuldaflossingen 7% werd overgeheveld naar de buitengewone dienst voor financiering van investeringen. 12

13 Functioneel was de verdeling: 5,8% voor institutionele uitgaven 3,4% voor schuld en algemene uitgaven 18,6% voor de administratie 28,2% voor onderwijs, waarvan 21% voor de eigen onderwijsinstellingen 25,7% voor cultuur, jeugd en sport 7,9% voor welzijn 1,8% voor gezin 1,8% voor gezondheid 2,1% voor communicatie en media 3,7% voor het patrimonium Er dient wel aangestipt te worden dat van de middelen een groot deel gecorreleerd wordt aan uitgaven. Dit is zo voor de dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de overname van de provinciale bevoegdheden (16,9 miljoen EUR), de middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van decreten (18,01 miljoen EUR) en voor de organisatie van het onderwijs (11,22 miljoen EUR) en uiteraard voor de zelf verworven inkomsten (5,65 miljoen EUR). Dit betekent dat 43,15% van de middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in feite gegenereerd worden uit de uitgaven Op het vlak van de investeringen Tijdens de voorbije legislatuur werd een investeringsplan over 5 jaar opgezet (periode ). Oorspronkelijk werd uitgegaan van een kapitaal van ongeveer 95 miljoen EUR maar uiteindelijk is het tot vandaag beschikbaar gestelde bedrag meer dan 143 miljoen EUR. Hiervan werd 77,4 miljoen EUR reeds toegewezen aan projecten, is nog 28,3 miljoen EUR ingeschreven in de begroting 2009 en is nog 35,5 miljoen EUR beschikbaar voor de laatste fase van het investeringsplan in 2010, met een reserve van 1,8 miljoen EUR. De middelen voor dit plan werden gegenereerd uit de reserves (25,7 miljoen EUR), uit opgenomen en op te nemen leningen (25 miljoen EUR), uit een jaarlijkse input van 6 à 8 miljoen EUR uit de trekkingsrechten in het onderwijsfonds (33 miljoen EUR), uit een dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de gemeenschapscentra (5,6 miljoen EUR) en uit een input van stedenfondsmiddelen (31,3 miljoen EUR). Via occasionele inputs werd nog eens een kleine 20 miljoen EUR ingebracht. Beleidsmatig ging meer dan 80 miljoen EUR naar projecten in de onderwijssector en eigen onderwijsinstellingen, bijna 32 miljoen EUR naar projecten in de culturele sector, bijna 21 miljoen EUR naar projecten in de welzijnssector en bijna 5 miljoen EUR naar de administratieve gebouwen, infrastructuur en wagenpark. Aan te stippen valt dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar investeringsmiddelen in feite zelf genereert door bepaalde middelen uit trekkingsrechten, subsidies en overschotten te affecteren voor investeringen en door het aangaan van leningen. Slechts voor een beperkt investeringsprogramma voor de gemeenschapscentra stelt de Vlaamse Gemeenschap 1,1 miljoen EUR op jaarbasis ter beschikking. 13

14 De reserves Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft tijdens de vorige legislatuur een aantal middelen gedebudgeteerd en ondergebracht in (reserve)fondsen, al dan niet op voorschrift van de Vlaamse Gemeenschap. De fondsen hebben een bepaald doel (stedenfonds, kinderdagverblijvenfonds of onderwijsfonds) of dienen als algemene reserve, vaak met een toekomstige bestemming (lambermontfonds). 1. Het onderwijsfonds Dit fonds werd geconcipieerd als buffer en spaarbank voor investeringen aan de onderwijsinstellingen die in 1995 overgenomen werden van de toenmalige provincie Brabant en voor investeringen in scholen in het algemeen (urgentieplannen). Jaarlijks werd een te indexeren bedrag in het fonds ondergebracht van de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in 2009 bedroeg dit ,00 EUR). Daarnaast werden een aantal middelen uit overschotten op het beleidsdomein eveneens aan dit fonds toegevoegd. De reserve bedroeg op 1 januari ,17 miljoen EUR. Na uitvoering van de voorliggende begroting 2009 zou de reserve oplopen tot 14,14 miljoen EUR. 2. Het stedenfonds Het stedenfonds werd op voorschrift van de Vlaamse Gemeenschap opgericht om er de dotatie in het kader van het stedenfondsdecreet in onder te brengen en van daaruit de dispatching van de middelen te doen. Op 1 januari 2009 bedroeg de reserve 3,48 miljoen EUR. Na uitvoering van de voorliggende begroting 2009 zou de reserve teruggebracht worden tot 1,37 miljoen EUR. 3. Het buitengewoon reservefonds voor kinderdagverblijven In dit reservefonds worden middelen ingebracht voor investeringen aan kinderdagverblijven. Op 1 januari 2009 bedroeg de reserve 0,45 miljoen EUR. Na uitvoering van de voorliggende begroting 2009 zou de reserve 0,65 miljoen EUR bedragen. 4. Het lambermontfonds Dit fonds werd opgericht om nog niet bestemde middelen voorlopig onder te brengen, maar ook om voorzieningen en reserves voor te verwachten uitgaven aan te leggen. Op 1 januari 2009 bedroeg de reserve 8,49 miljoen EUR. Na uitvoering van de voorliggende begroting 2009 zou de reserve 7,82 miljoen EUR bedragen. Hiervan is 3,02 miljoen EUR een bestemde reserve voor toekomstige uitgaven voornamelijk in de personeelssector, 1,58 miljoen EUR een bestemde reserve voor de realisatie van het investeringsplan en 3,22 miljoen EUR een niet bestemde reserve. 5. Conclusie De Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt over een reserve van 14,14 miljoen EUR voor onderwijsinfrastructuur, van 0,65 miljoen EUR voor infrastructuur voor kinderdagverblijven, van 1,37 miljoen EUR voor het stedenbeleid, van 1,58 miljoen EUR voor de verdere uitvoering van het investeringsplan, van 3,02 miljoen EUR voor toekomstige mogelijke uitgaven en van 3,22 miljoen EUR als niet bestemde reserve. Het totaal van de reserve bedraagt nagenoeg 24 miljoen EUR De schuld Door de overname van 15 miljoen EUR aan schulden door de Vlaamse Gemeenschap is het schuldvolume van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op 1 januari 2009 slechts 15,4 miljoen EUR met een schuldenlast van nagenoeg 3,5 miljoen EUR op jaarbasis. 14

15 Prognoses voor de toekomst Op het vlak van de gewone middelen - De trekkingsrechten en dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gegarandeerd bij artikel 83 van de bijzondere wet van 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. Hiervoor is ook een voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie gunstig indexeringsmechanismen voorzien. We moeten wel aanstippen dat de dotatie voor het van de voormalige provincie Brabant overgenomen onderwijs bepaald wordt op basis van het leerlingenaantal in deze onderwijsinstellingen. Vandaag bedraagt het aandeel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 30%. Het totaal bedrag van dotaties en trekkingsrechten bedroeg in ,20 miljoen EUR en men mag nog geredelijk aannemen dat deze (geïndexeerde) inkomsten ook de volgende legislatuur zullen gegarandeerd worden, voorzover geen inspanningen zullen gevraagd worden voor het begrotingsevenwicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of als afgeleide van de federale overheid. - De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap is eveneens gegarandeerd bij artikel 82 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met die restrictie dat enkel algemeen voorzien is in middelen van de Vlaamse Gemeenschap ten voordele van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zonder garantie van een hoeveelheid of een indexeringsmechanisme. In 2009 bedroeg de dotatie 24,38 miljoen EUR en ook hier mag geredelijk aangenomen worden dat deze zal gegarandeerd blijven tijdens de volgende legislatuur met weliswaar een bescheidener indexering dan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de begrotingsrestrictie die ook daar kan gelden. - De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt voor de organisatie van het onderwijs en in uitvoering van diverse decreten zullen mutatis mutandis ook tijdens de volgende legislatuur ontvangen worden. Het gaat om 29,23 miljoen EUR (basis 2009) die in feite begrotingsneutraal zijn want gecorreleerd aan uitgaven. - De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de federale overheid zijn gegaran deerd bij artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. De dotatie bedroeg in ,89 miljoen EUR die vermoedelijk en met restrictie wat de begrotingsproblematiek op federaal vlak betreft, geïndexeerd zal gegarandeerd worden tijdens de volgende legislatuur. - De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie zelf genereert uit prestaties en via overdrachten en die in ,65 miljoen EUR bedroegen, zullen in principe lichtjes geïndexeerd ook de volgende jaren gerealiseerd worden. Ook hier geldt dat het in feite een begrotingsneutraal gegeven is vermits de middelen meestal aan uitgaven gecorreleerd zijn. 15

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

2014-2019. Management en Operationeel Plan

2014-2019. Management en Operationeel Plan ADOV 3.0 2.9 2014-2019 Management en Operationeel Plan Steven Vervoort Algemeen directeur VGC 2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel p. 1 I. Algemene bepalingen p. 2 1.1. Identificatie mandaathouder p. 2 1.2.

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 517 (2012-2013) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 15 OKTOBER 2013 STUDIESESSIE METROPOOL BRUSSEL 1249 - 2 - Dames en heren, De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

Management en Operationeel Plan. Communicatie, Media en ICT. Erik Hulsbosch Deskundige-coördinator Communicatie, Media & ICT

Management en Operationeel Plan. Communicatie, Media en ICT. Erik Hulsbosch Deskundige-coördinator Communicatie, Media & ICT Management en Operationeel Plan Communicatie, Media en ICT Erik Hulsbosch Deskundige-coördinator Communicatie, Media & ICT November 2010 1 Inhoud 1. Algemene bepalingen p. 3 a. Identificatie mandaathouder

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2007 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2008. Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie