ENERGIEZORG OP SCHOOL Opleidingsessie. Passiefbouw en zéér lage energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEZORG OP SCHOOL Opleidingsessie. Passiefbouw en zéér lage energie"

Transcriptie

1 ENERGIEZORG OP SCHOOL Opleidingsessie Passiefbouw en zéér lage energie

2 Agenda Voorstelling AGIOn Context Energiebeleid koffiepauze Pilootproject Passiefscholen middagpauze Lessons learned koffiepauze Praktijkervaring door Bart Moors - VGBS Bilzen

3 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs missie In samenspraak met de gebruikers en in overleg met de voornaamste betrokken actoren staat AGIOn in voor het realiseren en ontwikkelen van een functionele en duurzame onderwijsinfrastructuur.

4 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs functionele onderwijsinfrastructuur ondersteunt het pedagogisch project biedt een stimulerende leeromgeving verzekert fysieke en psychologische veiligheid is aantrekkelijk en comfortabel maakt flexibel en multifunctioneel gebruik mogelijk is kostenefficiënt en onderhoudsvriendelijk

5 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs duurzame onderwijsinfrastructuur een gebouw dat blijvend in een open relatie kan staan met de haar omringende samenleving (sociaal) een gebouw van blijvende architecturale waarde (cultureel) een gebouw met een goede kosten-baten verhouding (economisch) een milieuvriendelijk gebouw op het gebied van bouwmaterialen en energie- en watergebruik (ecologisch)

6 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs realiseert en ontwikkelt door optimaal beheer van de financiële middelen regie van alternatieve financieringsmiddelen ontwikkelen van krachtlijnen inzake de bouw van onderwijsinfrastructuur coördineren van netoverschrijdende samenwerking ondersteunen en adviseren bij het plannen en uitvoeren van bouwprojecten opvolgen van de kwaliteit, het gebruik en het beheer van schoolgebouwen

7 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs subsidieert en financiert leerplichtonderwijs, internaten, CLB, CVO en hogescholen 70% voor kleuter/lager/basis, 60% voor secundair, CLB, internaten en CVO meerkost voor E70 à 100% meerkost voor passiefscholen in pilootproject à 100% nieuwbouw en verbouwingswerken aankoop + werken na aankoop eerste uitrusting (gevolg van subsidiabele werken)

8 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs de reguliere financiering - voorwaarden erkende onderwijsinstelling vrij gesubsidieerd onderwijs (katholiek, methodescholen, nietconfessionele, ) officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk en provinciaal) zakelijk recht (erfpacht/opstal, eigendom) fysische en financiële normen wetgeving overheidsopdrachten erkenning van aannemers

9 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs de reguliere financiering - procedures Standaardprocedure voor alle werken en leveringen (wachttijd!) Afwijkingen van de chronologie (capaciteit, brandveiligheid internaten, stabiliteit, sanitair, aankoop, ) Verkorte procedure (nieuwbouw, verbouwings- of omgevingswerken < EUR, erg beperkte wachttijd) Spoedprocedure (overmacht, hoogdringendheid) Promotiebouw (wachttijd!)

10 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs de alternatieve financiering - DBFM - basisprincipes PPS: D(esign) B(uild) F(inance) M(aintain) formule Terbeschikkingstelling gedurende 30 jaar Beschikbaarheidsvergoeding (BBV), projectspecifiek Zakelijk recht Fysische en financiële normen Outputspecificaties Duurzaam bouwen

11 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs de alternatieve financiering - DBFM - subsidie Betoelaging BBV: 100% voor GO! VGO en OGO: Meerkost E70 / PHS aan 100% Onderhoudskosten aan 90% Overige kosten aan 81,5% (basisonderwijs) of 71,5 % (andere onderwijsniveaus en internaten) => Globaal subsidiepercentage tussen 75% en 86%

12 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs de alternatieve financiering - DBFM - programma in cijfers Eerste oproep (2006) Bijkomende oproep VGO (2011) 165 DBFM-projecten m² VGO: 108 projecten m² GO!: 30 projecten m² OGO: 27 projecten m² Fysische en financiële normen 8 pilootprojecten (passiefscholen) 2 proefprojecten 27 modelprojecten

13 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs de alternatieve financiering - DBFM - programma in kaart

14 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs heeft een actieve ondersteunende en adviserende rol t.a.v. de scholen Opvolgen en begeleiden van pilootprojecten zoals de passiefscholen Onderzoek naar ruimtelijke vertaling Brede School IWT-projecten School voor de toekomst en Energiezuinig bouwen zonder meerkost, Kennispunt Scholenbouw (documentatiecentrum & advies op vraag) Samenwerking met andere actoren in het uitwerken van richtlijnen rond toegankelijkheid, binnenluchtkwaliteit, akoestiek, i.s.m.vlaams Bouwmeester, website met goede schoolvoorbeelden, publicaties, Instrument voor Duurzame Scholenbouw

15

16 Instrument voor duurzame scholenbouw door de juiste vragen te stellen, krijgt de duurzame school vorm 1. Geïntegreerd projectproces en beheer - wordt de school op een duurzame manier ontworpen en later beheerd? 2. Inplanting - staat de school op de juiste plaats? 3. Mobiliteit - is de school bereikbaar voor kinderen? 4. Natuurlijk milieu - krijgt de natuur een kans op de site? 5. Water - kunnen we het waterverbruik en de lozing van afvalwater beperken? 6. Grondstoffen en afval - hoe kiezen we materialen, wordt afval beperkt? 7. Energie - bouwen we een energiezuinige school? 8. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid - bouwen we een prettige leef- en leeromgeving? 9. Samenleving en economie wordt dit een school met open mogelijkheden en interacties met de brede samenleving? 10.Innovatie - wordt deze school een voorbeeldgebouw?

17 Instrument voor duurzame scholenbouw CONCEPT SMART BUILDING LOW TECHNIC ZERO EMISSION duurzaam concept slimme gebouwen zuinige technieken nul belasting SLIMME & DUURZAME GEBOUWEN conceptuele maatregelen - onderzoek, ontwerp - compact bouwen - compartimentering - zonering - oriëntatie bouwfysische maatregelen - isolatiegraad - winddichtheid - warmtecapaciteit - zonwering minder toestellen en efficiënte toestellen - mechanische ventilatie - zuinige verwarming - zuinige koeling - zuinige verlichting - zuinige toestellen - sturingsystemen nul belasting verminderde belasting - groene stroom - alternatieve energieopwekking (hernieuwbare energie) - waterzuivering MEEST EFFECTIEF MINST EFFECTIEF - lage kost - hoge kostprijs - hoogste besparing - kleinere besparing

18

19 Instrument voor duurzame scholenbouw

20

21

22

23

24 Instrument voor duurzame scholenbouw

25

26

27 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs volgt de kwaliteit, het beheer en het gebruik van de schoolinfrastructuur op door de schoolgebouwenmonitor (2008), vijfjaarlijks (2013) door onderzoek naar het scholenbouwbeleid en bestaande instrumenten (procedures, richtlijnen, ) via interviews stakeholders focusgroepen (architecten, scholen, leerlingen, ) rapportering in september 2012

28 AGIOn Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs meer info?

29 Energiebeleid achtergrond Europees Klimaatbeleid 20% primaire energiebesparing tegen 2020 significant besparingspotentieel in de bouwsector. Europese Energieprestatie Regelgeving Richtlijn 2002/91/EG betreffende energieprestatie van gebouwen (Energy Performance Building Directive) Richtlijn 2009/28/EG betreffende hernieuwbare energie Richtlijn 2010/31/EU betreffende energieprestaties van gebouwen (herziening van EPBD)

30 Energiebeleid richtlijn 2009/28/EG: ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen legt voor de verschillende lidstaten bindende doelstellingen vast voor het aandeel hernieuwbare energiebronnen in het energieverbruik. Voor België bedraagt dit 13% tegen nieuwe en ingrijpend gerenoveerde overheidsgebouwen moeten in het kader van hun voorbeeldfunctie al vanaf 2012 een minimumniveau van energie uit hernieuwbare bronnen putten.

31 Energiebeleid richtlijn 2010/31/EU: betreffende de energieprestaties van gebouwen Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutrale gebouwen zijn. Vanaf 2019 mogen de overheden alleen nog nieuwe gebouwen in gebruik nemen die aan dat concept van bijna-energieneutrale gebouwen voldoen. Een bijna-energieneutraal (BEN) gebouw is een gebouw met een zeer hoge energieprestatie. Waarbij de dicht bij nul liggende of zéér lage energievraag, in zeer grote mate geleverd wordt uit hernieuwbare bronnen die ter plaatse of dichtbij wordt geproduceerd. Haalbaarheid alternatieve energievoorziening onderzoeken Vastleggen energieprestaties renovaties gebouwschil

32 Energiebeleid Lidstaten stellen een actieplan op ter realisatie van de Europese doelstellingen Minimumeisen vastleggen voor de energieprestatie van gebouwen volgens kostenoptimale niveaus. Niet verplicht minimumeisen vast te stellen die niet kostenefficiënt zijn over de economische levensduur Europees ambitieniveau, parameters te bepalen per lidstaat (gewesten) Haalbaarheid alternatieve energievoorziening Doel: focus verplaatsen van initiële investering naar kost totale levenscyclus

33 Energiebeleid Vlaanderen kiest voor 2 parallelle pistes Lange termijnbeleid - transitie naar Bijna-Energieneutraal - Vlaams Actieplan maatregelen voor toename BEN-gebouwen stimuleren renovatie naar BEN Stapsgewijs verstrengen van EPB-wetgeving We verstrengen de energieprestatienormen voor gebouwen stapsgewijs. Daarbij houden we ondermeer rekening met de investeringskosten en de te realiseren energiebesparing. (Regeerakkoord en pact 2020)

34 Transitie naar BEN creëren van een voorlopersmarkt: vergroten aandeel gebouwen dat beter scoort dan het verplichtte E-peil het pad effenen voor het stapsgewijs verstrengen van de normen kloof overbruggen: verschuiving en toepassingsverbreding van technieken naar de mainstreammarkt

35 Verstrenging EPB-wetgeving (VL) de energiepresatieregelgeving werd oorspronkelijk gevormd door het EPB-decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de Energieprestaties en het Binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat (werking) Dat verving het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004.(machtiging) het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

36 Verstrenging EPB-wetgeving (VL) vandaag is de energeprestatieregelgeving opgenomen in: het Energiedecreet van 8 mei 2009, omvat het kader voor het omzetten van de Europese Richtlijn de uitvoerings- en handhavingsmaatregelen het Energiebesluit van 19 november 2010, bepaalt de methode waarmee de energieprestatie wordt berekend; de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen; de gebouwen of werkzaamheden waarvoor uitzondering, afwijking of vrijstelling van een of meer eisen mogelijk is; de invoeringsdatum van de energieprestatieregelgeving

37 Verstrenging EPB-wetgeving (VL) E-peil Woongebouwen E100 E80 E70 E60 Kantoren en scholen E100 E100 E70 E60 K-peil: K40 vanaf 2012 (ook industrie en gebouwen met andere specifieke bestemmingen) Verstrenging maximale U en minimale R-waarden (voor alle werkzaamheden) Haalbaarheidsstudie alternatieve energiebron voor elk nieuw gebouw Eisen renovatie gebouwschil uitwerken komende jaar Meer info op

38 Verstrenging EPB-wetgeving (VL) getoetst aan praktijk (haalbaarheidstudie)

39 Energiebeleid in BHG EPB-wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen van 7 juni (OEPB) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen van 21 december Meer info op Luik Professionelen / Dossier Energieprestatie van gebouwen

40 Energiebeleid in BHG EPB-wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestemming Kantoren en diensten Onderwijs EPB-eisen vanaf max. K45 en maximale U of max. K45 en maximale U of 02/07/2011 minimale R-waarden minimale R-waarden max. E75 max. E75 EPB-eisenvanaf 2015 Primair energieverbruik Primair energieverbruik < (90-2,5*C)kWh/m².j (1) < (90-2,5*C)kWh/m².j (1) C=compactheid, de verhouding tussen het beschermd volume en de warmteverliesopp. n50<0,6/h netto energiebehoefte voor verwarming <15 kwh/m².j netto energiebehoefte voor koeling <15 kwh/m².j Overschrijding temperatuur van oververhitting (25 C) < 5% van gebruiksperiode/jaar n50<0,6/u netto energiebehoefte voor verwarming <15 kwh/m².j netto energiebehoefte voor koeling <15 kwh/m².j Overschrijding temperatuur van oververhitting (25 C) < 5% van gebruiksperiode/jaar

41 Energiebeleid voor scholen Energieprestaties gekoppeld aan subsidievoorwaarden decreet van 22 december 2006 betreffende energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen (EPB-decreet) decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen -> legt een verstrenging van de energieprestatie-eisen op voor gesubsidieerde werken die onder toepassing van het decreet 22 december 2006 vallen Alle nieuwbouw of verbouwingswerken waarvoor een maximaal peil van primair energieverbruik geldt, dienen een peil van primair energieverbruik te hebben dat niet hoger is dan een peil van E70.

42 Energiebeleid voor scholen AGIOn-dossiers ingebruikname in E70 <E70 >=E60 <E60 >=E50 <E50

43 Energiebeleid in scholen voor nieuwbouw, herbouw en zware renovatie Bestemming EPB-eisen vanaf 2010 EPB-eisen vanaf 2012 EPB-eisen vanaf 2014 wonen (internaten) max. K45 en max. U/min. R- waarden kantoor en school ASB (sporthallen) industrie (ateliers, werkplaatsen, ) max. K45 en max. U/min. R- waarden max. K45 en max. U/min. R- waarden max. K55 en max. U/min. R- waarden max. E80 max. E max. K40 en max. U/min. R- waarden max. K40 en max. U/min. R- waarden max. K40 en max. U/min. R- waarden max. K40 en max. U/min. R- waarden max. E70 max. E max. K40 en max. U/min. R- waarden max. K40 en max. U/min. R- waarden max. K40 en max. U/min. R- waarden max. K40 en max. U/min. R- waarden max. E60 max. E max. netto energiebehoefte 70 kwh/m² - - -

44 Energiebeleid in scholen conclusies vanaf 1 januari 2012 is de verstrengde subsidie-eis E70 uitgebreid naar alle schoolgebouwen en internaten in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2014 worden de EPB- eisen nog verstrengd, voor alle scholen, internaten, kantoren en woongebouwen wordt dan een E60 geëist E70/E60 geldt daardoor ook voor schoolgebouwen waarvoor geen subsidies bij AGIOn worden aangevraagd ook de maximale U- en minimale R-waarden en het K-peil zijn verstrengd voor de gesubsidieerde scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de verstrengde subsidie-eis E70 (i.p.v. E75) gelden

45

46 Uitdagingen voor scholenbouw totale oppervlakte schoolgebouwenpark = ± 16 M m² 59% van de schoolgebouwen is gebouwd voor 1970 traag bouwproces: termijn initiatiefname -> ingebruikname +/- 5 jaar beperkte financiële middelen onderhoud- en beheerkosten losgekoppeld van investeringen

47 Renovatiebeleid in scholen actueel decreet van 22 december 2006 betreffende energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen (EPB-decreet) decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen -> legt een verstrenging van de energieprestatie-eisen op voor gesubsidieerde werken die onder toepassing van het decreet 22 december 2006 vallen Alle nieuwbouw of verbouwingswerken waarvoor een maximaal peil van primair energieverbruik geldt, dienen een peil van primair energieverbruik te hebben dat niet hoger is dan een peil van E70.

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een economische vergelijking tussen een nieuwbouw passiefhuis en een epb-gestandaardiseerde nieuwbouwwoning Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Actieplan KLIMAATPLAN provinciebestuur Antwerpen Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld, motiveert gemeenten zelf stappen te ondernemen in

Actieplan KLIMAATPLAN provinciebestuur Antwerpen Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld, motiveert gemeenten zelf stappen te ondernemen in Actieplan KLIMAATPLAN provinciebestuur Antwerpen Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld, motiveert gemeenten zelf stappen te ondernemen in het klimaatbeleid en ondersteunt projecten voor burgers.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2 STUDIE NAAR KOSTENOPTIMALE NIVEAUS VAN DE MINIMUMEISEN INZAKE ENERGIEPRESTATIES VAN NIEUWE RESIDENTIËLE GEBOUWEN Jeroen Van der Veken Jan Creylman Toon Lenaerts Kenniscentrum Energie Thomas More Kempen

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten:

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten: Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in, september 2012 Inleiding Uitgangspunt voor dit nationaal plan is het Nationaal energie-efficiëntie actieplan van juni 2011 (hierna:

Nadere informatie

BELGIË. hernieuwbare energie

BELGIË. hernieuwbare energie BELGIË Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie overeenkomstig Richtlijn 2009/28/EG (NL) 1/95 November 2010 Opgesteld door de Energie Overleggroep Staat-Gewesten ENOVER/CONCERE, waaraan de volgende

Nadere informatie

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Eindrapport In opdracht van: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

VII. Bijlagen. Bijlage 1 BWLKE BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT EN ENERGIEBEHEERSING. Brussels Hoofdstedelijk Parlement

VII. Bijlagen. Bijlage 1 BWLKE BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT EN ENERGIEBEHEERSING. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 307 VII. Bijlagen Bijlage BWLKE BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT EN ENERGIEBEHEERSING Brussels Hoofdstedelijk Parlement Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

SCHOOLARCHITECTUUR. Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9 9000 Gent. door: Sophie COPPIETERS Lieve VAN ASSCHE

SCHOOLARCHITECTUUR. Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9 9000 Gent. door: Sophie COPPIETERS Lieve VAN ASSCHE Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9 9000 Gent SCHOOLARCHITECTUUR Promotor: de heer R. MANIEWSKI Bachelorproef voorgedragen door: Sophie COPPIETERS Lieve VAN ASSCHE 2009-2010 tot het behalen

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Alstublieft! Inhoud. Voor u ligt een boekje met begrippen die veel worden gebruikt in de bouw.

Alstublieft! Inhoud. Voor u ligt een boekje met begrippen die veel worden gebruikt in de bouw. Aquatische toxiciteit Autarkisch gebouw B&U Bestek odiversiteit Bouw- en Sloopafval (BSA) BREEAM BRL CCS Circulaire Economie en/of Kringloopeconomie CO2O2-neutraal (gebouw) CO2-Prestatieladder CO2-reductie

Nadere informatie

Wie de toekomst niet lijdzaam wil ondergaan, moet ze zelf vorm geven. sp.a wil dat doen. Onze leidraad daarbij is: gelijke kansen voor iedereen.

Wie de toekomst niet lijdzaam wil ondergaan, moet ze zelf vorm geven. sp.a wil dat doen. Onze leidraad daarbij is: gelijke kansen voor iedereen. Gelijke kansen voor iedereen Wie de toekomst niet lijdzaam wil ondergaan, moet ze zelf vorm geven. sp.a wil dat doen. Onze leidraad daarbij is: gelijke kansen voor iedereen. Kieskeurig Op 10 juni kunt

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Inhoudsopgave Samenvatting voor beleidsmakers... 4 1 Klimaatbeleid op vele niveaus... 15 1.1 Het mondiaal beleidskader... 15 1.2 Het Europese beleidskader... 15 1.2.1 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie