DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)"

Transcriptie

1 DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie, aangenomen op 7 juni 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2007, van kracht op 2 juli WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk voor 50 % van het totale verbruik van de ontgonnen natuurlijke rijkdommen, voor 40 % van het energieverbruik en voor 30 % van de CO 2 -uitstoot. Vandaag bestaan er betrouwbare technologieën die ons energieverbruik op efficiëntie wijze kunnen verminderen. Op 16 december 2002 werd een Europese Richtlijn (2002/91/EG) betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Deze richtlijn heeft tot doel het bouwen van energiezuinigere gebouwen aan te moedigen en de CO 2 uitstoot te doen dalen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Europese Richtlijn omgezet in zijn Ordonnantie van 7 juni Deze ordonnantie is een uiterst belangrijke actiehefboom voor de uitvoering van een voluntaristisch gewestelijk beleid op het vlak van energie-efficiëntie. In Brussel is de bouw (huisvesting en tertiaire sector) immers verantwoordelijk voor ± 70 % van het totale energieverbruik van het Gewest. 2. DE ORDONNANTIE De energieprestatie van een gebouw is de hoeveelheid energie die nodig is om te voldoen aan de verschillende behoeften bij een normaal gebruik van een gebouw (bijvoorbeeld voor verwarming, de productie van warm water, koeling, ventilatie en verlichting). De berekening van de benodigde hoeveelheid energie houdt rekening met verschillende factoren die van invloed zijn op de energievraag. het ontwerp van het gebouw de ligging van het gebouw rekening houdend met klimaatparameters, blootstelling aan de zon en de aanwezigheid van aanpalende structuren de thermische isolatie de technische kenmerken van de installaties de eigen energieproductie het binnenklimaat enz. De Ordonnantie heeft betrekking op drie grote sectoren: Gebouwen die nieuw worden gebouw of heropgebouwd met een vergunningsaanvraag. De certificatie van bestaande gebouwen. De technische installaties voor de productie van warmte (verwarming, warm water, enz.) en koude (airconditioning, enz.). 25/06/ INFO FICHE OPEB - PAGE 1/6

2 De nieuwe Ordonnantie wordt van kracht in verschillende fasen: 2 juli 2008 voor: o Te bouwen en te renoveren gebouwen De volgende Uitvoeringsbesluiten zijn van kracht vanaf deze datum: - het BBHR van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen inzake de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - het BBHR van 19 juni 2008 tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangiften en de vereenvoudigde aangifte - het BBHR van 19 juni 2008 tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie - het BBHR van 19 juni 2008 tot vaststelling van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7 2 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - het BBHR van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe gebouwen die bestemd zijn voor wooneenheden, kantoren en diensten, en onderwijs - Het BBHR van 19 juni 2008 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs Vanaf 2010 voor: o De certificatie van nieuwe gebouwen o De technische installaties 3. VOOR TE BOUWEN EN TE RENOVEREN GEBOUWEN 3.1. TYPES VAN WERKEN EN FUNCTIE VAN HET GEBOUW De na te leven energieprestatie-eisen, de te gebruiken berekeningsmethodes en de te volgen procedures hangen af van het type van werken dat moet worden uitgevoerd en van de functie van het gebouw. De Ordonnantie onderscheidt 3 types van werken: Nieuwe gebouwen: alle nieuw opgerichte of herbouwde gebouwen. Zware renovaties: o Gebouwen van meer dan m² met stedenbouwkundige vergunning en werken over meer dan 25 % van de warmteverliesoppervlakte. o Gebouwen van meer dan m² met milieuvergunning en met technische installaties met een vermogen groter dan 500 kw na vervanging of wijziging. Eenvoudige renovatie: gebouwen met stedenbouwkundige vergunning en werken die de energieprestatie van het gebouw beïnvloeden en die niet onder de definitie van zware renovaties vallen. De Ordonnantie onderscheidt ook verschillende functies voor de gebouwen: Eengezinswoningen (woningen, appartementen, enz.). Kantoren, gebouwen bestemd voor diensten en gebouwen bestemd voor onderwijs. Gebouwen met andere functies (gemeenschappelijk residentieel, gezondheidszorg, cultuur, cafés en restaurants, handelszaken, sport, enz.) 3.2. DE ENERGIEPRESTATIE-EISEN De energieprestatie-eisen vertegenwoordigen alle voorwaarden waaraan een gebouw en/of een technische installatie moet voldoen op het vlak van energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. De belangrijkste overwogen eisen zijn: een globaal energieprestatiepeil: maximaal E-peil ; een globaal warmte-isolatiepeil: maximaal K-peil ; een warmteweerstandswaarde van de wanden: Rmin, of een warmtetransmissiewaarde van de wanden: Umax; 25/06/ INFOFICHE OEPB - PAGINA 2/6

3 ventilatiesystemen; eisen met betrekking tot de technische installaties. Welke energieprestatie-eisen moeten worden nageleefd, hangt af van de aard van de werken en van de functie van het gebouw. De eisen die van toepassing zijn op de verschillende mogelijke gevallen, worden toegelicht in de uitvoeringsbesluiten. Wanneer een gebouw verschillende functies heeft, bijvoorbeeld een handelszaak op de gelijkvloerse verdieping en woningen op de hogere verdiepingen, wordt het onderverdeeld in verschillende EPB-eenheden. In dit geval gelden voor elke EPB-eenheid een aantal eisen DE METHODES VOOR BEREKENING VAN HET E-PEIL De methodes voor berekening van het E-peil hangen af van de functie van het gebouw. Een methode voor berekening van het E-peil is voorzien voor de eengezinswoningen, een andere berekeningsmethode voor het E-peil is voorzien voor gebouwen voor kantoren en diensten en onderwijs. Voor de gebouwen met een andere functie wordt de methode voor berekening van het E-peil bepaald na de vankrachtwording van de eerste fase van de ordonnantie. Voor nieuwe gebouwen die van een innovatief bouwconcept of een innovatieve technologie gebruikmaken, kan een gelijkwaardigheidsaanvraag worden ingediend in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd door het BBHR van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen. Bovendien bepaalt dit uitvoeringsbesluit de procedure voor een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct dat een ATG-E heeft verkregen, indien dit product door de geldende berekeningsmethode niet in aanmerking wordt genomen. Deze gelijkwaardigheidsaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 8 mei DE PROCEDURES De technische en administratieve procedures hangen af van de aard van de werken. Procedure voor nieuwe gebouwen en zware renovaties Bij elke aanvraag van een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning voor een nieuw gebouw of een zware renovatie moet een EPB-voorstel worden gevoegd. Dit voorstel beoogt de invoering van een ontwerpbenadering die rekening houdt met de EPB-eisen vanaf het begin van het project, en het omvat een overzicht van de maatregelen die voorzien zijn om te voldoen aan de EPB-eisen. Het wordt ondertekend door de opdrachtgever en, in voorkomend geval, de architect. De inhoud van het EPB-voorstel wordt toegelicht in het bovenvermelde uitvoeringsbesluit. o Voor nieuwe gebouwen van minder dan m² wordt het voorstel vereenvoudigd. o Wanneer het gaat om een nieuw gebouw van meer dan m² of een zware renovatie van meer dan m², omvat het EPB-voorstel een haalbaarheidsstudie die betrekking heeft op alternatieve oplossingen die gebruik maken van passieve koeling en bepaalde hernieuwbare energiebronnen die worden gepreciseerd in de Ordonnantie. De EPB-adviseur wordt aangesteld door de opdrachtgever vóór de uitvoering van de werken. Hij kan de architect zijn die belast is met de controle op de uitvoering van de werkzaamheden. Zijn belangrijkste taken zijn: o het vaststellen en beoordelen van de voorzieningen die worden getroffen om te voldoen aan de EPB-eisen. o het berekenen van de verschillende EPB-eisen en het bepalen of de verkregen resultaten voldoen aan de vereiste niveaus. o het op de hoogte brengen van de opdrachtgever en de architect indien in de loop van de werken zou blijken dat het project afwijkt van de vereiste niveaus. o het berekenen van de verschillende uiteindelijke EPB-eisen, m.a.w. die van het gebouw zoals het is gebouwd of gerenoveerd. Het technisch EPB-dossier wordt samengesteld door de EPB-adviseur vóór het begin van de werken. Het omvat de beschrijving van de technische kenmerken en van de uitvoering 25/06/ INFOFICHE OEPB - PAGINA 3/6

4 van de handelingen en werken die verband houden met de EPB. Het wordt ondertekend door de EPB-adviseur en de betrokken aannemers. Het is beschikbaar op de werkplaats en wordt bijgewerkt naarmate het werk vordert. Een BBHR van 5 maart 2009 tot vaststelling van de inhoud van het technisch EPB-dossier preciseert welke elementen aanwezig moeten zijn in het technisch dossier vóór aanvang van de werken, alsook welke elementen het technisch dossier moeten aanvullen in de loop van de werken. Dit besluit is van kracht sinds 25 maart De EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden is een document waarmee de opdrachtgever het begin van de werkzaamheden meldt aan Leefmilieu Brussel - BIM. De kennisgeving omvat verschillende administratieve gegevens en vermeldt dat de verschillende energieprestatieberekeningen om te voldoen aan de eisen werden uitgevoerd en beschikbaar zijn. De EPB-kennisgeving wordt ondertekend door de opdrachtgever, de architect en de EPB-adviseur. De EPB-aangifte wordt opgesteld door de EPB-adviseur na de uitvoering van de werkzaamheden, op basis van het technisch dossier. Ze beschrijft, voor het gebouw zoals het is gebouwd of gerenoveerd, de maatregelen die werden genomen met het oog op de naleving van de EPB-eisen en bepaalt door berekening of aan deze eisen is voldaan. De EPB-aangifte wordt ondertekend door de opdrachtgever, de architect en de EPB-adviseur en wordt verstuurd naar Leefmilieu Brussel BIM. Het EPB-certificaat (alleen voor nieuwe gebouwen) wordt opgesteld door Leefmilieu Brussel - BIM op basis van de EPB-aangifte. Het drukt het resultaat uit van de berekening of de beoordeling van de algemene energieprestatie van een gebouw in een of meer cijfermatige of alfanumerieke indicatoren. Het heeft tot doel de koper of de potentiële huurder op de hoogte te stellen van het energieprestatieniveau van het gebouw. Leefmilieu Brussel - BIM legt administratieve boetes op wanneer uit de EPB-aangifte blijkt dat de EPB-eisen niet werden nageleefd, en/of wanneer de inspectie aan het licht brengt dat de EPB-aangifte niet overeenkomt met de realiteit. Bij niet-naleving van de procedure worden strafrechtelijke sancties getroffen. Vereenvoudigde procedure voor eenvoudige renovatie Bij elke aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor een eenvoudige renovatie moet een EPB-voorstel worden gevoegd. Dit voorstel beoogt de invoering van een ontwerpbenadering die rekening houdt met de EPB-eisen vanaf het begin van het project, en het omvat een overzicht van de maatregelen die werden voorzien om te voldoen aan de EPB-eisen. Het wordt ondertekend door de opdrachtgever en, in voorkomend geval, de architect. De inhoud van het EPB-voorstel wordt nog nader toegelicht in de uitvoeringsbesluiten. Voor gebouwen van minder dan m² wordt het voorstel vereenvoudigd. De opdrachtgever bezorgt de overheid die de stedenbouwkundige vergunning afleverde vóór aanvang van de werkzaamheden de vereenvoudigde EPB-aangifte. Deze bevat verschillende administratieve gegevens en beschrijft, voor de geplande werkzaamheden, de maatregelen die werden getroffen met het oog op de naleving van de EPB-eisen en bepaalt aan de hand van een berekening dat die minimumvereisten werden nageleefd. Ze wordt ondertekend door de opdrachtgever en door de architect. Bij niet-naleving van de eisen en niet-naleving van de procedure zijn strafrechtelijke boetes voorzien. 4. VOOR DE CERTIFICATIE VAN BESTAANDE GEBOUWEN 4.1. OPENBARE GEBOUWEN Het uithangen van een energieprestatiecertificaat 25/06/ INFOFICHE OEPB - PAGINA 4/6

5 In gebouwen met een totale oppervlakte van meer dan m², waar overheidsdiensten gevestigd zijn of instellingen die openbare diensten verstrekken aan een groot aantal personen, en die dus druk bezocht worden, dient een energieprestatiecertificaat betreffende het gebouw duidelijk zichtbaar voor het publiek te worden uitgehangen. Aanbevelingen Het energieprestatiecertificaat omvat ook aanbevelingen voor verbetering van de energieprestatie van het gebouw, maar legt geen verplichtingen op voor de uitvoering van werken om te voldoen aan specifieke energievereisten GEBOUWEN BESTEMD VOOR VASTGOEDTRANSACTIES Het energieprestatiecertificaat Een energieprestatiecertificaat moet worden opgesteld voorafgaand aan elke vastgoedtransactie van een bestaand gebouw: tekoopstelling, toekenning van een zakelijk recht, verhuring, onroerende leasing, enz. Het doel is de kandidaat-koper of de potentiële huurder op de hoogte te stellen van het energieprestatieniveau van het gebouw. De referentiewaarden in het certificaat stellen de belanghebbenden in staat de energieprestaties van het gebouw te beoordelen en te vergelijken met die van andere gebouwen. De energieprestatie van een gebouw moet duidelijk worden uitgedrukt en moet een indicator bevatten voor de CO 2 -uitstoot. Het certificaat moet worden opgesteld door een erkend certificateur. Bij niet-naleving van deze verschillende maatregelen worden strafrechtelijke sancties getroffen. Aanbevelingen Het energieprestatiecertificaat omvat ook aanbevelingen voor verbetering van de energieprestatie van het gebouw, maar legt geen verplichtingen op voor de uitvoering van werken om te voldoen aan specifieke energievereisten.. 5. VOOR DE TECHNISCHE INSTALLATIES 5.1. DE PLAATSING, VERVANGING OF WIJZIGING VAN EEN TECHNISCHE INSTALLATIE De plaatsing, vervanging of wijziging van een technische installatie voor de productie van warmte en koude moet voldoen aan de energieprestatie-eisen bij de installatie en gedurende de exploitatieperiode DE OPLEVERING EN DE DIAGNOSE VAN VERWARMINGSSYSTEMEN, DE PERIODIEKE CONTROLE VAN VERWARMINGSKETELS Nieuwe verwarmingssystemen die werken op vloeibare of gasachtige brandstoffen, met een nuttig nominaal vermogen van meer dan 20 kw, moeten worden opgeleverd door een erkende verwarmingsinstallateur of door een EPB-verwarmingsinstallateur, afhankelijk van het aantal verwarmingsketels en het vermogen van het systeem, tijdens hun inwerkingstelling. Bovendien moeten de verwarmingsketels van het systeem die werken op vloeibare of gasachtige brandstoffen periodiek worden gecontroleerd door een erkende verwarmingsketeltechnicus. Verwarmingssystemen met ketels die meer dan 15 jaar geleden werden geplaatst, moeten worden gediagnosticeerd. Deze diagnose omvat een evaluatie van het rendement van de verwarmingsketel en van zijn dimensionering in verhouding tot de behoeften van het gebouw. Deze diagnose moet worden gesteld door een erkende verwarmingstechnicus of een EPBverwarmingsadviseur, afhankelijk van het aantal verwarmingsketels en het vermogen van het systeem. Deze actoren geven ook advies en doen aanbevelingen over een eventuele vervanging, mogelijke wijzigingen en alternatieve oplossingen. Administratieve boetes worden opgelegd indien uit de oplevering of de periodieke controle blijkt dat niet is voldaan aan de EPB-eisen. Bij niet-naleving van deze verschillende handelingen worden strafrechtelijke sancties getroffen. 25/06/ INFOFICHE OEPB - PAGINA 5/6

6 5.3. DE PERIODIEKE CONTROLE VAN DE KLIMAATREGELINGSSYSTEMEN De klimaatregelingssystemen moeten periodiek worden gecontroleerd. Het gaat vooral om systemen met een effectief nominaal vermogen van meer dan 12 kw. Deze controle omvat een evaluatie van het rendement van de klimaatregeling en van de dimensionering ervan in verhouding tot de behoeften van het gebouw op het vlak van koeling, en moet worden uitgevoerd door een erkend controleur. Deze controleur geeft ook advies en doet aanbevelingen op het vlak van een eventuele vervanging, mogelijke aanpassingen en alternatieve oplossingen. Administratieve boetes worden opgelegd indien uit de periodieke controle blijkt dat niet is voldaan aan de EPB-eisen. Bij niet-naleving van deze procedure worden strafrechtelijke sancties getroffen. 6. DE VOORDELEN VAN DE EPB Investeren in een gebouw met goede energieprestaties houdt een aantal voordelen in: Een verbetering van ons milieu. Door minder energie te verbruiken, verminderen we de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten in de atmosfeer. Een gezonde woning met een hoger comfort en dus een betere gezondheid van de bewoners Een jaarlijkse besparing doordat de energiefactuur aanzienlijk lager ligt. Bovendien worden de investeringen op het vlak van isolatie of energiebesparingen gemiddeld terugverdiend binnen de 5 jaar. Gebouwen met een hogere waarde op de markt van de verkoop en de verhuur. Het energieprestatiecertificaat stelt kandidaat-kopers of -huurders in staat de energieprestatie van het gebouw te beoordelen en te vergelijken met die van andere gebouwen. 7. CONCLUSIES Het hoofddoel dat de Europese richtlijn nastreeft, is de verbetering van de energieprestaties en van het binnenklimaat van gebouwen te stimuleren, de behoefte aan primaire energie tot een minimum te beperken en de CO 2 -uitstoot te verlagen. De Brusselse ordonnantie wil de professionals uit de bouw en de opdrachtgevers er ook toe aansporen rekening te houden met de energiedimensie van hun bouw- of renovatieprojecten, vanaf de ontwerpfase. De Brusselse ordonnantie voert, voor bouwwerken en renovaties, procedures in die erop gericht zijn energieprestaties te bereiken die voldoen aan de eisen, maar niet met het doel een vergunning te krijgen. Deze procedures vermijden zoveel mogelijk dat projecten vertraging oplopen of tijdelijk stilliggen, zowel op het vlak van de verschillende bestaande vergunningen als tijdens de uitvoering van de werken, maar voorziet, op het einde van de procedure, een systeem van administratieve boetes voor niet-naleving van de EPB-vereisten. Opdat de professionals uit de bouw en de opdrachtgevers de toepassing van de EPB als een echte opportuniteit zouden zien, worden verschillende acties voorzien: Informatie gericht tot een ruime doelgroep (folders, infofiches, seminaries, pers, enz.). Een vademecum van het type "gebruiksaanwijzing", administratieve en technische praktijkgids. Opleidingen: o voor de nieuwe tussenkomende partijen: EPB-adviseurs, certificateurs, erkende verwarmingsinstallateurs, verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs. o voor de betrokken professionals: architecten, studiebureaus, aannemers, opdrachtgevers, gewestelijke en gemeentelijke administratieve ambtenaren, enz.. Een hulp- en berekeningssoftware. Een helpdesk voor professionals en opdrachtgevers. De internetsite 25/06/ INFOFICHE OEPB - PAGINA 6/6

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

EPB-ordonnantie. Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs

EPB-ordonnantie. Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs e_réglementaire.doc EPB-reglementering verwarming Technische inhoud voor opleidingsinstellingen EPB-ordonnantie Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici,

Nadere informatie

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB» Voor-ontwerp van de ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen (EPB) Omzetting van de Europese Richtlijn 2002/91/EG Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Nadere informatie

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht,

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader: Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect & onderzoeker Doelstelling(en)

Nadere informatie

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader: Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect & onderzoeker Doelstelling(en)

Nadere informatie

EPB-SOFTWARE BRUSSEL

EPB-SOFTWARE BRUSSEL EPB-SOFTWARE BRUSSEL INLEIDING De software EPB-software Brussel werd ontwikkeld in het raam van de ordonnantie van 7 juni 2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de energieprestatie en het

Nadere informatie

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

De EPB-regelgeving. David Deweer. Energy Forum 2012

De EPB-regelgeving. David Deweer. Energy Forum 2012 De EPB-regelgeving David Deweer Energy Forum 2012 De EPB-regelgeving: De peilen van de EPB-ordonnantie: I. Werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is: EPB-eisen II. III. De vastgoedtransacties

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

Persconferentie van Evelyne Huytebroeck Ordonnantie over de energieprestatie van gebouwen 2 maart 2007

Persconferentie van Evelyne Huytebroeck Ordonnantie over de energieprestatie van gebouwen 2 maart 2007 Persconferentie van Evelyne Huytebroeck Ordonnantie over de energieprestatie van gebouwen 2 maart 2007 1. Energieprestatie van de gebouwen in België en in Brussel : stand van zaken In vergelijking met

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Herfst 2015 Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader : Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect &

Nadere informatie

Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten

Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten Website van Leefmilieu Brussel - BIM: www.ibgebim.be professionelen energie energieprestatie gebouwen Infofiches; EPB-vademecum; Reglementaire referentieteksen;

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

DE ADVISEUR EN DE CERTIFICATEUR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEIJK GEWEST (<< BHG >>) TWEE VERSCHILLENDE ROLLEN MET AFZONDERLIJKE SPECIFIEKE VOORWAARDEN

DE ADVISEUR EN DE CERTIFICATEUR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEIJK GEWEST (<< BHG >>) TWEE VERSCHILLENDE ROLLEN MET AFZONDERLIJKE SPECIFIEKE VOORWAARDEN DE ADVISEUR EN DE CERTIFICATEUR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEIJK GEWEST (>) TWEE VERSCHILLENDE ROLLEN MET AFZONDERLIJKE SPECIFIEKE VOORWAARDEN > Hoe komt men tot een Energie Prestatie Binnenklimaat

Nadere informatie

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 1 Seminarie Duurzaam Bouwen: Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 21 oktober 2014 Leefmilieu Brussel De regelgeving EPB-verwarming Alain BEULLENS, DPT VERWARMING en KLIM EPB LEEFMILIEU

Nadere informatie

VADE-MECUM EPB-WERKZAAMHEDEN

VADE-MECUM EPB-WERKZAAMHEDEN Energieprestatie en binnenklimaat > voor architecten en studiebureaus VADE-MECUM EPB-WERKZAAMHEDEN Gids van de eisen en procedures inzake EPB-Werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 ENERGIEPRESTATIES VAN GEBOUWEN

HOOFDSTUK 2 ENERGIEPRESTATIES VAN GEBOUWEN HOOFDSTUK 2 ENERGIEPRESTATIES VAN GEBOUWEN Foto : Yvan Clavie VOORNAAMSTE WETSBEPALINGEN De voornaamste wetsbepalingen ter zake zijn de volgende: Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing

Nadere informatie

Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1

Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1 Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1 De EPB reglementering voor verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vandaag en morgen Helpdesk Chauffage PEB /EPB Verwarming 03/10/2013 2 Agenda Inleiding

Nadere informatie

De EPBreglementering voor verwarming

De EPBreglementering voor verwarming De EPBreglementering voor verwarming Alain Beullens DPT Verwarming en Klimaat EPB April 2014 Algemene context Gebouwen = 40% van het energieverbruik! 2 Algemene context Brussels Hoofdstedelijk Gewest Volgens

Nadere informatie

EPB PASSIEF 2015 & De juridische aansprakelijkheid van de algemene aannemer.

EPB PASSIEF 2015 & De juridische aansprakelijkheid van de algemene aannemer. EPB PASSIEF 2015 & De juridische aansprakelijkheid van de algemene aannemer. Elke VAN OVERWAELE Hoofd Juridisch Departement Confederatie Bouw BRUSSEL, 30 mei 2013 EPB REGELGEVING Richtlijn 2002/91/EG van

Nadere informatie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie 1 Energieprestatieregelgeving - Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. NIEUWE EPB-EIS: MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE... 2 2. WANNEER VAN TOEPASSING?... 2

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR EEN GEÏNTEGREERDE HAALBAARHEIDSSTUDIE

RICHTLIJNEN VOOR EEN GEÏNTEGREERDE HAALBAARHEIDSSTUDIE RICHTLIJNEN VOOR EEN GEÏNTEGREERDE HAALBAARHEIDSSTUDIE 1. CONTEXT In het kader van de Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen van 7 juni 2007 dient een geïntegreerde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

De delegaties handhaven vooralsnog een algemeen studievoorbehoud bij het voorstel.

De delegaties handhaven vooralsnog een algemeen studievoorbehoud bij het voorstel. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2001 (15.11) (OR. en) 13671/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0098 (COD) ENER 135 ENV 547 CODEC 1139 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WG Energiezorg. Een zorg voor de toekomst Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Naar een rationeel energiebeleid De klimaatsverandering zet ons aan om maatregelen

Nadere informatie

VADEMECUM REGLEMENTERING EPB-WERKZAAMHEDEN 2015

VADEMECUM REGLEMENTERING EPB-WERKZAAMHEDEN 2015 . Energieprestatie en binnenklimaat > voor architecten, EPB-adviseurs en studiebureaus VADEMECUM REGLEMENTERING EPB-WERKZAAMHEDEN 2015 Gids van de eisen en procedures van de reglementering inzake EPB-werkzaamheden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 186 INHOUD SOMMAIRE. 414 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 186 INHOUD SOMMAIRE. 414 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 MAART 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 MAART 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 MAART 2008 inzake de uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende

Nadere informatie

De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens

De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens Vlaams Energieagentschap Overzicht presentatie Inleiding Eisen vanaf 2016 Eisen vanaf 2017 Inleiding De Europese

Nadere informatie

NIEUW ENERGIEPRESTATIEDECREET - STAND VAN ZAKEN goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 27.03.2006 (doc.nr. 2006/81) Het energieprestatiedecreet (7 mei 2004) voert een energieprestatiecertificaat in

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 1 Gebouw:. :. Brussel CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie voor de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Installatie eisen bij renovatie

Installatie eisen bij renovatie Installatie eisen bij renovatie minimale eisen voor de nieuw geplaatste installaties of de vernieuwde installaties bij i ti renovaties en functiewijzigingen 2015 Patrik De Paep pdepaep@depaep.be Achtergrond

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 16680 MONITEUR BELGE 27.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2995 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 2004/36173] 7 MEI 2004. Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties

Nadere informatie

EPB SOFTWARE. Bijgewerkte versie 3.0

EPB SOFTWARE. Bijgewerkte versie 3.0 EPB SOFTWARE Bijgewerkte versie 3.0 Pagina 1 van de 9 EPB software: Bijgewerkte versie 3.00-28/06/2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Specifieke versie voor het brussels hoofdstekelijk gewest... 3 3. Evaluatie

Nadere informatie

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst 15 juni 2011 VEA Jos Geijsels A. 5 jaar EPB in cijfers juni 2011 2 A. Geplande wijzigingen 1. Aantal EPB-aangiften; 2. Evolutie E-peil; 3. Evolutie

Nadere informatie

Module 1 De EPB-reglementering fundamentele begrippen Structuur van de EPB-reglementering

Module 1 De EPB-reglementering fundamentele begrippen Structuur van de EPB-reglementering 1 Module 1 De EPB-reglementering fundamentele begrippen Structuur van de EPB-reglementering Stephan Plettinck verantwoordelijke van het departement Vergunningen EPB 12 juni 2008 2 Toepassingsdomein BOUWWERKEN

Nadere informatie

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest Vlaams Energieagentschap Luc Peeters, administrateur-generaal Inhoud: 1. Inleiding & definitie 2. Nieuwbouw 3. Publieke gebouwen 5. Niet-residentiële

Nadere informatie

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor Vlaanderen

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor Vlaanderen Energiezorg. Een zorg voor de toekomst Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor Vlaanderen Naar een rationeel energiebeleid De klimaatsverandering zet ons aan om maatregelen te nemen die de uitstoot

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 1 EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE... 2 1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische

Nadere informatie

BEN-eisen in de EPB-software en de energieprestatiedatabank

BEN-eisen in de EPB-software en de energieprestatiedatabank 1 BEN-eisen in de EPB-software en de energieprestatiedatabank Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 VOORWOORD/INLEIDING... 2 1. BEN-EISEN... 2 2. BEN-EISEN IN DE EPB-SOFTWARE 3G... 2 3. BEN-EISEN IN DE FORMULIEREN...

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest INLEIDING ASBEST Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vanaf 1 juli 2008 treedt een nieuw besluit in werking betreffende de werven voor de verwijdering en de inkapseling

Nadere informatie

INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN

INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN Inleiding De gewestelijke EPB-regelgevingen houden rekening met het energieverbruik voor koeling. Bovendien nemen de geldende regelgevingen voor nieuwe woningen

Nadere informatie

VADEMECUM REGLEMENTERING EPB-WERKZAAMHEDEN Juli 2017

VADEMECUM REGLEMENTERING EPB-WERKZAAMHEDEN Juli 2017 Energieprestatie en binnenklimaat > voor architecten, EPB-adviseurs en studiebureaus VADEMECUM REGLEMENTERING EPB-WERKZAAMHEDEN Juli 2017 Gids van de eisen en procedures van de reglementering inzake EPB-werkzaamheden

Nadere informatie

Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen

Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen Infoavond VCB - 8 oktober 2008 Katrien De Baets Ingenieur VEA Inhoud 1. Regelgevend kader in Vlaanderen 2. EPB-eisen & uitzonderingen 3. Procedures & verantwoordelijken

Nadere informatie

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Tabel 1 Te respecteren thermische in het Waalse Gewest voor nieuwbouw ( 1 ). Warmteisolatie Energieprestatie max. K35 max. E w 80 max. E spec 130 kwh/m² Beperking van het risico op oververhitting Kantoor

Nadere informatie

Didactische handleiding EPB-SOFTWARE

Didactische handleiding EPB-SOFTWARE Didactische handleiding EPB-SOFTWARE Update van versie 6.0 PAGINA 1 VAN 10 EPB-software: Update V6.0 1/2/2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BWLKE... 4 2.1. 2.2. 2.3. Met nieuw gelijkgestelde eenheden (NGE)...

Nadere informatie

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE Elke beroepsfederatie die een specifieke Brusselse sector vertegenwoordigt, kan een subsidie voor 100 % aanvragen voor

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN HET TECHNISCH EPB-DOSSIER

RICHTLIJNEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN HET TECHNISCH EPB-DOSSIER RICHTLIJNEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN HET TECHNISCH EPB-DOSSIER INTRODUCTIE Het technisch EPB-dossier dient vóór het begin van de werf samengesteld te worden door de EPB-adviseur en dient bijgewerkt te

Nadere informatie

Nulenergie in Brussel: perspectieven?

Nulenergie in Brussel: perspectieven? Nulenergie in Brussel: perspectieven? Seminarie Duurzaam Gebouw 22 maart 2013 Ir. Ismaël Daoud Politiek adviseur, Duurzaam bouwen en Energie Kabinet d'evelyne Huytebroeck, Brussels Minister voor Leefmilieu,

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

16 oktober 2006. Vorming Energieadviseur Woonsector. Procedure van de energieaudit. Spreker

16 oktober 2006. Vorming Energieadviseur Woonsector. Procedure van de energieaudit. Spreker 16 oktober 2006 Vorming Energieadviseur Woonsector Procedure van de energieaudit Spreker Nicodème Lonfils Energieadviseur Brussels Energie Agentschap (ABEA) De Stadswinkel vzw Wettelijk kader Europese

Nadere informatie

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Opleiding voor energieverantwoordelijken in de dienstensector en collectieve huisvesting Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Baptiste Buxant, verantwoordelijke

Nadere informatie

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Tabel 1 Te respecteren EPB in het Waalse Gewest voor nieuwbouw of gelijkwaardig Warmteisolatie max. K35 max. Ew 80 max. Espec 130 kwh/m² Kantoor en dienstengebouwen, gebouwen bestemd voor het onderwijs

Nadere informatie

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 1 Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. AANLEIDING TOT WIJZIGING VAN DE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING... 2 1.1 Revisie EPBD-richtlijn...

Nadere informatie

EPB-eisen bij commerciële en industriële gebouwen

EPB-eisen bij commerciële en industriële gebouwen EPB-eisen bij commerciële en industriële gebouwen Marijke De Meulenaer Vlaams Energieagentschap 29/09/2014 06/10/2014 Huidige eisen nieuwbouw Toekomstige evoluties Eisen bij renovatie 2 Huidige eisen nieuwbouw

Nadere informatie

VADEMECUM EPB-WERKZAAMHEDEN:

VADEMECUM EPB-WERKZAAMHEDEN: ² Energieprestatie en binnenklimaat > voor architecten en studiebureaus VADEMECUM EPB-WERKZAAMHEDEN: 2008-2014 Gids van de eisen en procedures inzake EPB-Werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HELPDESK EPB VERWARMING IN HET BRUSSELS GEWEST EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EXTRACT GfK 2014 Helpdesk EPB verwarming in Brussels hoofdstedelijk

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIE-EISEN VOOR SCHOOLGEBOUWEN VLAANDEREN. Energiebesluit van 19/11/2010

ENERGIEPRESTATIE-EISEN VOOR SCHOOLGEBOUWEN VLAANDEREN. Energiebesluit van 19/11/2010 ENERGIEPRESTATIE-EISEN VOOR SCHOOLGEBOUWEN VLAANDEREN Energiebesluit van 19/11/2010 1. PRINCIPE Naast een aantal minimale eisen voor thermische isolatie en ventilatie wordt voor nieuwbouw en zware renovaties

Nadere informatie

De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017

De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 Lore Stevens 29 september 2016 De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 Lore Stevens

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Dit document geeft nuttige informatie over de energieprestatie van het gebouw (EPB). Op de volgende bladzijden staat meer gedetailleerde uitleg en informatie. Klein Berchemstraat 40 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 11.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 25883 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

I N S P E C T I E P R O T O C O L. DEEL I: Inleiding, toepassingsgebied en aanbevelingen. 1. Inleiding 2

I N S P E C T I E P R O T O C O L. DEEL I: Inleiding, toepassingsgebied en aanbevelingen. 1. Inleiding 2 I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL I: Inleiding, toepassingsgebied en aanbevelingen 1. Inleiding 2 1.1 Doel en inhoud van het energieprestatiecertificaat voor bestaande gebouwen met een woonfunctie

Nadere informatie

De regelgeving klimaatregeling EPB

De regelgeving klimaatregeling EPB De regelgeving klimaatregeling EPB In het Brussels Gewest Christophe Danlois DIRECTIE ENERGIE DEPARTEMENT VERWARMING EN KLIMAATREGELING EPB INHOUDSTAFEL DE CONTEXT ENKELE GEGEVENS OVER DE KLIMAATREGELING

Nadere informatie

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Vlaamse Regering -~~~~ = ~:~ 't,,;, :.n - LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Ministerieel besluit houdende de beslissing over de aanvraag tot gelijkwaardigheid, ingediend door de Associatie voor Thermische

Nadere informatie

Het EPB-certificaat. - Energetische classe. - CO2-uitstooten. - Aanbevelingen. - Administrative informatie. David Deweer

Het EPB-certificaat. - Energetische classe. - CO2-uitstooten. - Aanbevelingen. - Administrative informatie. David Deweer Het EPB-certificaat David Deweer Info sessie van 16 juni 2011 DEPARTEMENT EPB Het EPB-Certificaat: Kenmerken - Energetische classe - CO2-uitstooten - Aanbevelingen - Administrative informatie 1 Een verklarend

Nadere informatie

Bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving

Bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving Bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving (Bijlage VI van het Ministerieel Besluit van 2 april 2007) Inhoud 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

2017 EVOLUTIES VAN DE REGELGEVING EPB- WERKZAAMHEDEN

2017 EVOLUTIES VAN DE REGELGEVING EPB- WERKZAAMHEDEN 2017 EVOLUTIES VAN DE REGELGEVING EPB- WERKZAAMHEDEN INLEIDING... 1 WIJZIGINGEN VANAF 1 JANUARI 2017... 2 1. SCHRAPPING VAN NEK- EN OVERVERHITTINGSEISEN VOOR DE NIET-RESIDENTIËLE EPB-EENHEDEN... 2 WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap

Vlaams Energieagentschap VEA 1 Vlaams Energieagentschap Ministerieel besluit houdende het vaststellen van nadere regels met betrekking tot het invoeren van de haalbaarheidsstudie voor. DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN,

Nadere informatie

& Toe te voegen documenten aan het kandidatuurdossier 2009

& Toe te voegen documenten aan het kandidatuurdossier 2009 Bijlage 1: Objectieven in het kader van energieconcept & Toe te voegen documenten aan het kandidatuurdossier 2009 1.OMSCHRIJVING ENERGIECONCEPT: Voorbeeldgebouwen m.b.t hun energieconcept minimaliseren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het niet voldoen aan de EPB-eisen

Veelgestelde vragen over het niet voldoen aan de EPB-eisen 1 Veelgestelde vragen over het niet voldoen aan de EPB-eisen Inhoudstafel INLEIDING... 2 1. IK WIL GEEN TEGENARGUMENTATIE INDIENEN EN/OF IK GA AKKOORD MET DE BOETE. MOET IK DIT MELDEN?... 2 2. ER ZIT GEEN

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen?

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap Energiedag voor lokale besturen, 19 maart 2013, Gent Openbare gebouwen en EPB-vereisten

Nadere informatie

33140 BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2008 MONITEUR BELGE

33140 BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2008 MONITEUR BELGE 33140 BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2008 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2008/35646] 13 JUNI 2008. Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud

Nadere informatie

VADE-MECUM EPB. EPB-eisen en -proceduresgids in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Energieprestatie en binnenklimaat

VADE-MECUM EPB. EPB-eisen en -proceduresgids in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Energieprestatie en binnenklimaat Energieprestatie en binnenklimaat > voor architecten en studiebureaus VADE-MECUM EPB EPB-eisen en -proceduresgids in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie juni 2008 www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING Volgende investeringen zijn toegestaan: een installatie voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, d.w.z. een gecombineerde productie

Nadere informatie

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels EPB-verwarmingsreglementering Technische inhoud voor opleidingsinstellingen Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project Naam van het project Straat Gemeente Referentie kadaster Containers 3 stuks Mechelen 1-A-1 Nummer Postcode

Nadere informatie

I Ventilatiesystemen principes :

I Ventilatiesystemen principes : I Ventilatiesystemen principes : Types A, B, C van ventilatie technieken: Ventilatiesysteem A : Het natuurlijke ventilatieconcept, genaamd ventilatiesysteem A, gebruikt het schoorsteenprincipe om de luchtstroming

Nadere informatie

RESULTAAT VAN HET EPB-CERTIFICAAT

RESULTAAT VAN HET EPB-CERTIFICAAT RESULTAAT VAN HET EPB-CERTIFICAAT Voor een residentieel goed 1. WAT BETEKENT DE LETTER (A, B... G) OP MIJN EPB-CERTIFICAAT? 98 De letter stemt overeen met een theoretisch verbruik, gebaseerd op de kenmerken

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

Vergelijking vrijstaande woning nieuwbouw

Vergelijking vrijstaande woning nieuwbouw Vergelijking vrijstaande woning nieuwbouw Your climate. Our energy. gelijkvloers verdieping. 1 Kenmerken voorbeeldwoning: K-peil K41 (Max K45) K35 (Max K35) Bewoonbaar oppervlak 202 m 2 202 m 2 Totaal

Nadere informatie

Vergelijking rijwoning nieuwbouw

Vergelijking rijwoning nieuwbouw Vergelijking rijwoning nieuwbouw Your climate. Our energy. gelijkvloers verdieping 1 Kenmerken voorbeeldwoning: K-peil K39 (Max K45) K35 (Max K35) Bewoonbaar oppervlak 107 m 2 107 m 2 Totaal warmteverlies

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De technieken (warmte, ventilatie, SWW): ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Het effect van de EPB-reglementering op de installatiekeuze Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba Doelstellingen

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 EPB-verwarmingsadviseur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :... Huisnummer

Nadere informatie

Energie in 21 e eeuw. Overzicht

Energie in 21 e eeuw. Overzicht Energie in 21 e eeuw Arch. Energieconsulent Luc Dedeyne Overzicht Bestaande gebouwen Energie renovatie programma 2020 Dakisolatie (dakisolatiepremie) Hoogrendementsglas Hoog rendement verwarming Energie

Nadere informatie

Energie en comfort in duurzame gebouwen

Energie en comfort in duurzame gebouwen Energie en comfort in duurzame gebouwen Aluminium Experience Day 30 augustus 2011 Dr.ir.arch. Griet Verbeeck (PHL & K.U.Leuven) DUURZAME GEBOUWEN KLIMAATSVERANDERING UITPUTTING NATUURLIJKE RIJKDOMMEN DUURZAAMHEID

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Dit document geeft nuttige informatie over de energieprestatie van het gebouw (EPB). Op de volgende bladzijden staat meer gedetailleerde uitleg en informatie. Zevensterrenstraat 55 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM

Nadere informatie

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR Energie > Tertiaire en industriële sector ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR PREMIE NR. 16: ENERGIE-EFFICIËNTE VENTILATIE- OF PASSIEVE KOELSYSTEMEN VAN EEN GEBOUW Versie juni 2008 Inlichtingen Energiefacilitator

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID N. 2008 392 [C 2008/35174] 11 JANUARI 2008. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

-De regelgeving verwarming EPB-

-De regelgeving verwarming EPB- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode 1 -De regelgeving verwarming

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

BOUW VAN HET NIEUWE ADMINISTRATIEF CENTRUM

BOUW VAN HET NIEUWE ADMINISTRATIEF CENTRUM BOUW VAN HET NIEUWE ADMINISTRATIEF CENTRUM VAN DE GEMEENTE ETTERBEEK Technisch rapport betreffende de energie- en milieuprestatie-indicatoren Juni 2015 Verspreiding: Jaspers-Eyers Architects Bureau d Architecture

Nadere informatie