ENERGIEPRESTATIE-EISEN VOOR SCHOOLGEBOUWEN VLAANDEREN. Energiebesluit van 19/11/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEPRESTATIE-EISEN VOOR SCHOOLGEBOUWEN VLAANDEREN. Energiebesluit van 19/11/2010"

Transcriptie

1 ENERGIEPRESTATIE-EISEN VOOR SCHOOLGEBOUWEN VLAANDEREN Energiebesluit van 19/11/ PRINCIPE Naast een aantal minimale eisen voor thermische isolatie en ventilatie wordt voor nieuwbouw en zware renovaties in Vlaanderen een maximaal peil van primair energieverbruik (E-peil) opgelegd. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 mag het E-peil van een nieuwbouw of zware renovatie niet hoger zijn dan E70 (vanaf 1/1/2012) of dan E60 (vanaf 1/1/2014). 1. Subsidievoorwaarde binnen onderwijs ( ) Het Decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen heeft de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw vooropgesteld als subsidie- of financieringsvoorwaarde (AGIOn/GO!) en verstrengd. Sinds 1 januari 2008 dienen alle nieuwbouw of verbouwingswerken waarvoor een maximaal peil van primair energieverbruik geldt (onderwijsinstellingen, centra voor leerlingenbegeleiding, internaten), een E-peil te hebben dat niet hoger is dan E Algemene verplichting (vanaf ) De verstrengde eis E70 is nu vanaf 1 januari 2012 met het BVR van 19/11/2010 uitgebreid naar alle schoolgebouwen en internaten binnen het onderwijsdomein. De E70/E60 geldt voortaan ook voor schoolgebouwen waarvoor geen subsidies bij AGIOn worden aangevraagd, zoals bijvoorbeeld bij gebouwen die het schoolbestuur zelf volledig financiert of het hoger onderwijs. Ook de maximale U- en minimale R-waarden en het K-peil zijn verstrengd. Vanaf 1 januari 2014 worden de EPB- eisen nog verstrengd, voor alle scholen, internaten, kantoren en woongebouwen wordt dan een E60 geëist. E70/E60 Peil voor schoolgebouwen Pagina 1

2 2. VOOR WELK SOORT BOUWWERKEN GELDT E70/E60? De regelgeving hieromtrent is opgenomen in het besluit van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid : artikel tot artikel De EPB-eisen zijn enkel van toepassing voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding gedaan vanaf 1 januari 2006 én die betrekking hebben op gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten, De specifieke eisen zijn afhankelijk van de bestemming van het gebouw of gebouwdeel (internaten/kantoor en school), van de aard van de werken (nieuwbouw/verbouwingen) en de datum van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Indien er bij een bouwproject meerdere bestemmingen en aarden van werken worden uitgevoerd, moet het dossier gesplitst worden, om de eisen per onderdeel te bepalen. NIEUWBOUW-HERBOUW -De E70/E60 eis geldt voor nieuwbouw en herbouw-nieuwbouw na een volledige afbraak. Er gelden hiervoor ook maximale U-waarden of minimale R-waarden voor alle scheidingsconstructies, een maximaal K-peil (K40) en minimale ventilatie-eisen. -Bij een afbraak met een gedeelte herbouw of bij een uitbreiding met een beschermd volume groter dan 800 m³ geldt voor het nieuwe gedeelte de E70/E60 eis. Er gelden voor het nieuwe deel ook maximale U-waarden of minimale R-waarden voor alle scheidingsconstructies, een maximaal K-peil (K40) en minimale ventilatie-eisen. -Bij een afbraak met een gedeelte herbouw of bij een uitbreiding met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ geldt voor het nieuwe gedeelte de E70/E60 eis niet. Maar er gelden voor het nieuwe gedeelte wel maximale U- en minimale R-waarden en ventilatie-eisen. VERBOUWINGEN -Kleiner of gelijk aan 800m3 Voor verbouwingen gelden een aantal eisen voor thermische isolatie (maximale U-waarden of minimale R-waarden) voor de verbouwde en nieuwe delen en minimale ventilatie-eisen (minimale toevoeropeningen bij vervanging van de ramen). Deze eisen gelden voor functiewijzigingen met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³. -Groter dan 800m3 Voor functiewijzingen met een beschermd volume groter dan 800 m³ geldt de E70/E60 eis niet. Hier worden strengere eisen gesteld aan de thermische isolatie en ventilatie: maximaal K65 en maximale U-waarden of minimale R-waarden en minimale ventilatievoorzieningen. E70/E60 Peil voor schoolgebouwen Pagina 2

3 -Groter dan 3.000m3 Bij een ingrijpende verbouwing (ontmanteling) voor een volume groter dan m³ waarbij de dragende structuur behouden blijft maar zowel de technische installaties (HVAC) als minstens 75% van de gevels worden vervangen geldt de E70/E60 eis wel, alsook maximale U- waarden of minimale R-waarden voor alle scheidingsconstructies, een maximaal K-peil en minimale ventilatie-eisen. 3. VOOR WELKE GEBOUWEN IS DE E70/E60 NIET VAN TOEPASSING? VOLGENS AARD VAN DE WERKEN De E70/E60 geldt niet voor : -bouwwerken minder dan m³ en waarvoor er geen architect nodig is; -het vervangen van ramen (zonder vergunning), plaatsen van een verwarminginstallatie, ; -technische werken, terreinaanlegwerken; -tijdelijke bouwvergunningen van maximaal 2 jaar; -alleenstaande gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m². VOLGENS BESTEMMING De E70/E60 geldt niet voor : -gebouwen met andere specifieke bestemmingen zoals sporthallen, labo s, mediazalen, bibliotheek, restaurant, -industriële gebouwen: gebouwen bestemd voor de productie, de bewerking of de opslag of verwerking van goederen (industrie) zoals werkateliers schrijnwerk, werkhallen bouw, mechanica of hout, atelier bakkerij, slagerij, 4. VOOR WELKE GEBOUWEN KUNNEN VRIJSTELLINGEN OF AFWIJKINGEN OP DE E70/E60 BEKOMEN WORDEN? Er kunnen vrijstellingen of afwijkingen toegestaan worden voor : -gebouwen erkend als beschermd monument of als onderdeel van een beschermd landschap, stadsgezicht of gebouwen opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. -gebouwen gebruikt voor erediensten; -industriële gebouwen waarin industriële productieprocessen plaatsvinden die zelf warmte produceren (vb. ateliers, werkhallen, ); -bestaande gebouwen of onderdelen van gebouwen waarvoor het behalen van de EPB eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar zijn. Een vrijstelling en afwijking op de EPB-eisen dient in de meeste gevallen te worden aangevraagd bij het Vlaams Energieagentschap binnen de 3 maanden na indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. E70/E60 Peil voor schoolgebouwen Pagina 3

4 6. ENERGIE UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (artikel , /2, /3) verplicht om voor nieuwe schoolgebouwen te voorzien in hiernieuwbare energie. Schoolgebouwen met een stedebouwvergunning na moeten 10kWh per jaar en per m2 vloeroppervlakte halen uit hiernieuwbare energiebronnen. Die hiernieuwbare energiebronnen zijn : -thermische zonne-energie, -fotovoltaïsche zonne-energie, -biomassa, -warmtepompen, -stadsverwarming, -participatie in een project voor de productie van energie uit hiernieuwbare energiebronnnen. Als niet voldaan wordt aan die verplichting wordt het E-peil verstrengd met 10 procent. 7. VERDERE INFO -Geldende regelgeving : Decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen. Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiedecreet). Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit). Via : Bevoegde administraties : E70/E60 Peil voor schoolgebouwen Pagina 4

5 ENERGIEPRESTATIE-EISEN VOOR SCHOOLGEBOUWEN Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie van 7/6/2007 Besluit van 21/12/2007 De regelgeving inzake EPB-eisen voor schoolgebouwen is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terug te vinden in een ordonnantie en een besluit van Van belang zijn ook de verschillende bijlagen bij het besluit. 1.7 JUNI Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. Definities -Nieuw gebouw : nieuw gebouwd of heropgebouwd gebouw; Elke nieuw gebouwde uitbreiding van een bestaand gebouw met een oppervlakte van meer dan 250 m2 of met minstens één woning, wordt gelijkgesteld met een nieuw gebouw; Elke gedeeltelijke heropbouw van een bestaand gebouw met een oppervlakte van meer dan 250 m2 of met minstens één woning wordt eveneens gelijkgesteld met een nieuw gebouw. -Oppervlakte van een gebouw : de totale oppervlakte van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van minstens 2,20 m in alle ruimten, met uitzondering van de ondergrondse ruimten die bestemd zijn voor parkeerplaatsen, kelders, technische installaties en voor opslagdoeleinden. De afmetingen van de vloeren worden gemeten aan de buitenvlakken van de gevelmuren, waarbij de vloeren geacht worden aan één stuk door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking door de binnenmuren en -wanden, kokers, trappenhuizen en liftschachten. -Zware renovatie : voor een gebouw van meer dan m2 oppervlakte, a) Werkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wanneer meer dan 25 % van de thermische verliesoppervlakte van het gebouw gewijzigd wordt, behalve wanneer deze wijzigingen enkel het visuele aspect aan de buitenkant betreffen, of; b) Wijziging of vervanging van de technische installaties van het gebouw wanneer het totale vermogen van de betrokken installaties (na vervanging of wijziging) meer dan 500 kw bedraagt, en wanneer voor een betrokken installatie een milieuvergunning of een aangifte in de zin van ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen nodig is. -Eenvoudige renovatie : werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning die niet onder de definitie van de zware renovatie vallen, maar die de energieprestatie van het gebouw beïnvloeden, namelijk bepaalde bestemmingswijzigingen en alle werken die E70/E60 Peil voor schoolgebouwen Pagina 5

6 betrekking hebben op de thermische verliesoppervlakte van het gebouw. -EPB-Eisen : alle voorwaarden waaraan een gebouw en/of een technische installatie moet voldoen op het vlak van energieprestatie, thermische isolatie, binnenklimaat, en ventilatie. -Klimaatregelingssysteem : een combinatie van alle noodzakelijke componenten om een vorm van luchtbehandeling te verzekeren in een gebouw, waardoor de temperatuur wordt gecontroleerd of kan worden verlaagd, eventueel in combinatie met een regeling van de verluchting, de vochtigheid en/of de zuiverheid van de lucht; -Verwarmingssysteem : combinatie van de noodzakelijke componenten om de lucht van een gebouw en/of het sanitaire warme water te verwarmen, met inbegrip van de warmtegenerator(en), de verdeel-, opslag- en emissiecircuits en de regelsystemen. -Ketel : de combinatie van ketel en brander, bedoeld om de door verbranding vrijgekomen warmte af te geven aan een vloeistof. -Technische installatie : a) ventilatiesystemen; b) warmtekrachtkoppelingssystemen (WKK); c) klimaatregelingssystemen; d) verwarmingssystemen; e) warmtepompsystemen; f) gedecentraliseerde energievoorzieningssystemen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen; g) stads- of collectieve verwarmings- of koelsystemen; h) verlichtingssystemen; i) vaste systemen voor het vervoeren van personen of lasten van de ene verdieping naar de andere in het gebouw. Toepassingsgebied De ordonnantie is van toepassing op alle gebouwen, met uitzondering van : 1 gebouwen met een oppervlakte van minder dan 50 m2, behalve indien het gebouw een woonfunctie heeft; 2 tijdelijke constructies bedoeld voor een gebruiksduur van twee jaar of minder; 3 gebouwen die worden gebruikt voor erediensten; 4 industriële sites, werkplaatsen of niet-residentiële landbouwgebouwen die geen verwarmings- of klimaatregelingssytemen bezitten of lage energiebehoeften hebben DECEMBER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen Bijlage I tot en met VIII : Belgische Staatsblad 5/2/2008, vanaf pagina Definities -Uitbreiding : Nieuw opgericht gebouw dat : - grenst aan een reeds bestaand gebouw en dat; - ten minste een toegang heeft boven de begane grond waarlangs men zich van het reeds bestaande gebouw kan verplaatsen naar het nieuwe gebouw. -Gedeeltelijke heropbouw : werken, die betrekking hebben op ofwel de afbraak en de herbouw van ten minste 75 % van de warmteverliesoppervlakte van het gebouw, ofwel de reno- E70/E60 Peil voor schoolgebouwen Pagina 6

7 vatie van ten minste 75 % van de verliesoppervlakte van het gebouw, met inbegrip van de vervanging van alle technische installaties. -eenheid van energieprestatie, hierna EPB-eenheid genoemd : een verzameling van aangrenzende lokalen van hetzelfde gebouw die : -aan de definitie van een bestemming beantwoordt en, - die apart verhuurd of verkocht zou kunnen worden, met uitzondering van de bestemming Gemeenschappelijk deel. -Aard van de uitgevoerde werkzaamheden : nieuw gebouw, zware of eenvoudige renovatie. -Bestemming : een van de volgende bestemmingen : Wooneenheid, Gemeenschappelijk residentieel, Kantoren en diensten, Onderwijs, Gezondheidszorg, Cultuur en ontspanning, Restaurants en cafés, Handelszaken, Sport, Andere bestemming, Gemeenschappelijk deel, Aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR). Deze bestemmingen zijn gedefinieerd in de bijlage I. HOOFDSTUK II. - EPB-eisen voor nieuwe gebouwen. Deel I. - E-peil en oververhitting. Het E-peil is het peil van primair energieverbruik. Het E-peil van nieuwe gebouwen wordt bepaald aan de hand van de volgende factoren voor de omzetting in primaire energie (fp) : 1 fossiele brandstoffen : f/p = 1; 2 elektriciteit : f/p = 2,5; 3 door warmtekrachtkoppeling zelf opgewekte elektriciteit : fp = 2.5; 4 biomassa : fp = Voor de EPB-eenheden Kantoren en diensten, en voor de EPB-eenheden Onderwijs, wordt het E-peil berekend in overeenstemming met in het besluit bepaalde constante factoren en met de bepalingen van Bijlage III. (Bepalingsmethode peil primair energiegebruik van kantoren en schoolgebouwen) Het E-peil van een EPB-eenheid Kantoren en diensten en dat van een EPB-eenheid Onderwijs mag niet hoger zijn dan E75. (tot 31/12/2014) Vanaf 1 januari 2015 hebben de EPB-eenheden Kantoren en diensten en de EPB-eenheden Onderwijs : - een totaal primair energieverbruik kleiner dan (90-2.5*C) kwu per m2 en per jaar, C zijnde gedefinieerd als de compactheid, d.w.z. de verhouding tussen het beschermd volume en de warmteverliesoppervlakte. - Een luchtdichtheid onder 50 Pa kleiner dan 0.6 per uur. - Een netto energiebehoefte voor verwarming kleiner dan 15 kwu per m2 en per jaar - Een netto energiebehoefte voor koeling kleiner dan 15 kwu per m2 en per jaar. - Een temperatuur van oververhitting die elk jaar slechts gedurende 5 % van de gebruiksperiode boven 25 C mag uitstijgen. Deel II. - Thermische isolatie. De constructieonderdelen van de EPB-eenheden voldoen aan de maximale warmtedoorgangscoëfficiënt of aan de minimale warmteweerstand zoals vastgelegd in bijlage IV. (Maximaal toelaatbare U-warden of minimaal te realiseren R-waarde) De invloed van de koudebruggen op het specifiek warmteverlies door transmissie wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van Bijlage V. (Behandeling van koudebruggen) E70/E60 Peil voor schoolgebouwen Pagina 7

8 Het K-peil is het globale warmte-isolatiepeil. Voor de berekening van het K-peil van de EPB-eenheden Kantoren en diensten of de EPBeenheden Onderwijs is het in aanmerking genomen beschermd volume datgene dat wordt gevormd door de aangrenzende EPB-eenheden Kantoren en diensten, de EPB-eenheden Onderwijs en de gemeenschappelijke delen. Het K-peil dat wordt berekend op dit beschermd volume mag niet hoger zijn dan K45. Deel III. - Ventilatie. De EPB-eenheden Gemeenschappelijk residentieel, Kantoren en diensten, Onderwijs, gezondheidszorg, Cultuur en ontspanning, Restaurants en cafés, Handelszaken, of Sport zijn uitgerust met ventilatievoorzieningen zoals beschreven in bijlage VII. (Ventilatievoorzieningen voor niet-residentiële gebouwen : eisen en prestaties van het ventilatiesysteem) Deel IV. - Eisen met betrekking tot de technische installaties. De technische installaties voor nieuwbouw zijn onderworpen aan de eisen die worden bedoeld in het eerste hoofdstuk van Bijlage VIII. (Bepalingen inzake het vermogen van ketelbranders, thermische isolatie van leidingen, het verspreiden van water, lucht en koude, bediening en meting van de verwarmingsinstallatie, ventilatie) HOOFDSTUK III. - EPB-eisen voor zware renovaties. Deel I. - Thermische isolatie. De delen van de warmteverliesoppervlakte die gewijzigd worden in het kader van een zware renovatie, zijn gebonden aan de eisen die voorzien zijn onder Hoofdstuk II, Deel II. Deel II. - Ventilatie. In het geval van een toevoeging, verwijdering of vervanging van de ramen van een EPBeenheid Gemeenschappelijk residentieel, Kantoren en diensten, Onderwijs, Gezondheidszorg, Cultuur en ontspanning, Restaurants en cafés, Handelszaken, Sport, worden voorzieningen voor luchtaanvoer en -afvoer geïnstalleerd die voldoen aan de bepalingen van Bijlage VII. (Ventilatievoorzieningen voor niet-residentiële gebouwen : eisen en prestaties van het ventilatiesysteem) Elk nieuw opgericht lokaal is uitgerust met voorzieningen voor luchtaanvoer of -afvoer afhankelijk van de aard van het lokaal en volgens de bepalingen van bijlage VII. (Ventilatievoorzieningen voor niet-residentiële gebouwen : eisen en prestaties van het ventilatiesysteem) Deel III. - Eisen van de technische installaties. De technische installaties voor zware renovaties zijn onderworpen aan de eisen die worden bedoeld onder hoofdstuk 2 van Bijlage VIII. (Bepalingen inzake het vermogen van ketelbranders, thermische isolatie van leidingen, het verspreiden van water, lucht en koude, bediening en meting van de verwarmingsinstallatie,ventilatie) HOOFDSTUK IV. - EPB-eisen voor eenvoudige renovaties. De EPB-eisen die voorzien zijn in hoofdstuk III, Delen I en II van zijn van toepassing op eenvoudige renovaties. E70/E60 Peil voor schoolgebouwen Pagina 8

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Tabel 1 Te respecteren thermische in het Waalse Gewest voor nieuwbouw ( 1 ). Warmteisolatie Energieprestatie max. K35 max. E w 80 max. E spec 130 kwh/m² Beperking van het risico op oververhitting Kantoor

Nadere informatie

Ingrijpende energetische renovaties: veelgestelde vragen

Ingrijpende energetische renovaties: veelgestelde vragen 1 Ingrijpende energetische renovaties: veelgestelde vragen Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. VRAGEN OVER DE DEFINITIE VAN IER... 2 1.1 Welke schildelen tellen wel en niet mee in de bepaling

Nadere informatie

Module 1 De EPB-reglementering fundamentele begrippen Structuur van de EPB-reglementering

Module 1 De EPB-reglementering fundamentele begrippen Structuur van de EPB-reglementering 1 Module 1 De EPB-reglementering fundamentele begrippen Structuur van de EPB-reglementering Stephan Plettinck verantwoordelijke van het departement Vergunningen EPB 12 juni 2008 2 Toepassingsdomein BOUWWERKEN

Nadere informatie

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Tabel 1 Te respecteren EPB in het Waalse Gewest voor nieuwbouw of gelijkwaardig Warmteisolatie max. K35 max. Ew 80 max. Espec 130 kwh/m² Kantoor en dienstengebouwen, gebouwen bestemd voor het onderwijs

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 186 INHOUD SOMMAIRE. 414 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 186 INHOUD SOMMAIRE. 414 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 1 EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE... 2 1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische

Nadere informatie

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB» Voor-ontwerp van de ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen (EPB) Omzetting van de Europese Richtlijn 2002/91/EG Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

I N S P E C T I E P R O T O C O L. DEEL I: Inleiding, toepassingsgebied en aanbevelingen. 1. Inleiding 2

I N S P E C T I E P R O T O C O L. DEEL I: Inleiding, toepassingsgebied en aanbevelingen. 1. Inleiding 2 I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL I: Inleiding, toepassingsgebied en aanbevelingen 1. Inleiding 2 1.1 Doel en inhoud van het energieprestatiecertificaat voor bestaande gebouwen met een woonfunctie

Nadere informatie

FORMULIER VAN EPB-VOORSTEL VERKLARENDE WOORDENLIJST

FORMULIER VAN EPB-VOORSTEL VERKLARENDE WOORDENLIJST FORMULIER VAN EPB-VOORSTEL VERKLARENDE WOORDENLIJST NAAR ELK IN ONDERHAVIGE VERKLARENDE WOORDENLIJST GEËXPLICITEERD BEGRIP WORDT IN HET FORMULIER VERWEZEN DOOR MIDDEL VAN EEN ASTERISK (*) 1 - Richtlijnen

Nadere informatie

De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017

De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 Lore Stevens 29 september 2016 De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 Lore Stevens

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Wat wordt in het kader van de energieprestatieregelgeving verstaan onder een verbouwing? In het kader van de energieprestatieregelgeving is een

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project Naam van het project Straat Gemeente Referentie kadaster Containers 3 stuks Mechelen 1-A-1 Nummer Postcode

Nadere informatie

R min = 1.0 contact met een kruipruimte of met een

R min = 1.0 contact met een kruipruimte of met een Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen Bijlage VII Maximaal

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool Inleiding EPB Wat Waarom Wanneer De 7 Eisen van EPB Huidige normen Normen 2016 E Peil als verkoopstool technieken 2 1 Wat EPB Energie Prestatie voor

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw A703 Trabucco

Nadere informatie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie 1 Energieprestatieregelgeving - Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. NIEUWE EPB-EIS: MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE... 2 2. WANNEER VAN TOEPASSING?... 2

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

EPB. Indeling van schoolgebouwen : verduidelijking bij de regelgeving. Regelgevende achtergrond. Vlaanderen is energie. Indeling van schoolgebouwen

EPB. Indeling van schoolgebouwen : verduidelijking bij de regelgeving. Regelgevende achtergrond. Vlaanderen is energie. Indeling van schoolgebouwen 1 : verduidelijking bij de regelgeving De meeste schoolgebouwen bestaan uit een mengeling van bestemmingen : klaslokalen (~school), secretariaat (~kantoor), sporthal (~Andere Specifieke Bestemming of ASB),

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2008 2501 [C 2008/27079] 17 APRIL 2008. Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het

Nadere informatie

De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens

De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens Vlaams Energieagentschap Overzicht presentatie Inleiding Eisen vanaf 2016 Eisen vanaf 2017 Inleiding De Europese

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Meergezinswoning

Nadere informatie

Nulenergie in Brussel: perspectieven?

Nulenergie in Brussel: perspectieven? Nulenergie in Brussel: perspectieven? Seminarie Duurzaam Gebouw 22 maart 2013 Ir. Ismaël Daoud Politiek adviseur, Duurzaam bouwen en Energie Kabinet d'evelyne Huytebroeck, Brussels Minister voor Leefmilieu,

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

De regelgeving "EPBwerken

De regelgeving EPBwerken Seminarie Duurzame Gebouwen De regelgeving "EPBwerken 6 oktober 2017 DE EPN-IMPLEMENTATIE IN HET VLAAMS GEWEST Wat zijn de ervaringen met het invoeren van een E-peileis voor alle niet-residentiële gebouwen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

2017 EVOLUTIES VAN DE REGELGEVING EPB- WERKZAAMHEDEN

2017 EVOLUTIES VAN DE REGELGEVING EPB- WERKZAAMHEDEN 2017 EVOLUTIES VAN DE REGELGEVING EPB- WERKZAAMHEDEN INLEIDING... 1 WIJZIGINGEN VANAF 1 JANUARI 2017... 2 1. SCHRAPPING VAN NEK- EN OVERVERHITTINGSEISEN VOOR DE NIET-RESIDENTIËLE EPB-EENHEDEN... 2 WIJZIGINGEN

Nadere informatie

2 ENERGIEPRESTATIE EN BINNEN- KLIMAAT

2 ENERGIEPRESTATIE EN BINNEN- KLIMAAT In het kader van de Europese richtlijn van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen, zagen het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe verplicht hun reglementering

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader: Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect & onderzoeker Doelstelling(en)

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juli 2013;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juli 2013; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel van methode voor het indelen van een gebouw

Bijlage 1: voorstel van methode voor het indelen van een gebouw Bijlage 1: voorstel van methode voor het indelen van een gebouw Inhoud 1 Principe... 2 2 Opdeling van het gebouw in EPB-eenheden... 2 2.1 Bijlage EPW... 2 2.2 Bijlage EPU... 3 2.3 Bijlage EPN... 3 2.4

Nadere informatie

VR DOC.0966/6BIS

VR DOC.0966/6BIS VR 2016 0909 DOC.0966/6BIS Bijlage 3 Bijlage VII Maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te realiseren R-waarden Voor gebouwen waarvan de vergunning aangevraagd werd voor 1 januari 2010 gelden de volgende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20090615-0000209416-00000001-5 straat Trumelet Faberstraat nummer 9 bus 3 postnummer 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader: Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect & onderzoeker Doelstelling(en)

Nadere informatie

EPB-SOFTWARE BRUSSEL

EPB-SOFTWARE BRUSSEL EPB-SOFTWARE BRUSSEL INLEIDING De software EPB-software Brussel werd ontwikkeld in het raam van de ordonnantie van 7 juni 2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de energieprestatie en het

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie bestemming type appartement bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m^jaar): 220 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst 15 juni 2011 VEA Jos Geijsels A. 5 jaar EPB in cijfers juni 2011 2 A. Geplande wijzigingen 1. Aantal EPB-aangiften; 2. Evolutie E-peil; 3. Evolutie

Nadere informatie

TITEL V THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN

TITEL V THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 november 2006 TITEL V THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN ALGEMENE INLEIDING KENMERKEN VAN DE

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Genebroekstraat

Nadere informatie

Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden

Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden - An.1 Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden Inhoudstafel 1. VOORBEELDEN MET ÉÉN AARD VAN HET WERK... 2 1.1 Uitbreiding van de woonruimte van een bestaande woning met een BV 800 m³ en zonder wooneenheden...

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen?

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen? OP WEG NAAR 00 Bijna-Energieneutrale gebouwen? Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap 4 oktober 0 Brugge Inhoud Evolutie energieprestatie Vlaanderen Aanpassingen wetgeving EPB Aanpassingen wetgeving

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doelstraat nummer 63 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Zeedijk-Knokke nummer 651 bus 23 bestemming appartement type - bouwjaar 1960 softwareversie 9.12.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Weg naar Opoeteren nummer 34 bus 2 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.14.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

-peil en niet over het E-peil. De grenswaarden voor het peil van primair energieverbruik (E-peil of E w. (zie tabellen op de pagina s 3

-peil en niet over het E-peil. De grenswaarden voor het peil van primair energieverbruik (E-peil of E w. (zie tabellen op de pagina s 3 ERMIE In het kader van de Europese richtlijn van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen, zagen het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe verplicht hun reglementering

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Herfst 2015 Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader : Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect &

Nadere informatie

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Ertbruggelaan 49 bus 4 2100 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1957 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 326 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 24 bus 4 bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 133

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kortrijksesteenweg nummer 132 bus 0103 bestemming appartement type - bouwjaar 2001 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Res Yachting Spirit G-3493/2012/EP05127/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Res Yachting Spirit G-3493/2012/EP05127/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Res Yachting

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Donklaan nummer 188B bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 430 De

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie, aangenomen op 7 juni 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2007, van kracht op 2 juli 2008 1. WAAROM EEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 16.12.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 66659 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2008/36415] 8 DECEMBER 2008. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schuttersvest nummer 23 bus 5 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 642 De

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Kantoorgebouw. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Kantoorgebouw. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Kantoorgebouw VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Rietveld nummer 3 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²ar): 587 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hubert Frère-Orbanlaan nummer 406 bus bestemming appartement type - bouwjaar 1972 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lange Leemstraat nummer 60 bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 277

Nadere informatie

TOPCO BVBA. Bergestraat 49/3, 9550 Herzele Tel: 054/ Fax: 054/ Uitgerekend door: Niels *

TOPCO BVBA. Bergestraat 49/3, 9550 Herzele Tel: 054/ Fax: 054/ Uitgerekend door: Niels * EPB VOORSTUDIE TOPCO BVBA Bergestraat 49/3, 9550 Herzele Tel: 054/59.82.82 - Fax: 054/59.84.59 Uitgerekend door: Niels * niels@topco.be Project gegevens Dossiernummer: 20 Bouwheer: Rouppeschool Werfadres:

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Fruithoflaan nummer 13 bus *2/2 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²ar): 241 De energiescore

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Borrewaterstraat nummer 51 bus 0/1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stalenstraat nummer 261 bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar 1957 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 662

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE OVERHEID http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 23-12-2014 Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2014/36921] 16 DECEMBER 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dynastielaan nummer 48 bus 7 bestemming appartement type - bouwjaar 1977 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 435

Nadere informatie

158 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

158 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer George Ivanowlaan 64 2100 bus gemeente 2 Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1973 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 158 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Helderstraat nummer 10 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1924 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kapelstraat nummer 112 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1731

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Marktstraat nummer 58 bus 0302 bestemming appartement type - bouwjaar 1975 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 125

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Vondellaan nummer 45 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1975 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 344 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ringlaan_ME nummer 16 bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 342 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Vaartstraat nummer 134 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Waterstraat nummer 19 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1949 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

240 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

240 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gemeenteplein 4 bus B001 1853 gemeente Grimbergen bestemming appartement type - bouwar 1966 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 240 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Bessemerstraat nummer 189 bus 3 bestemming appartement type - bouwar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 423 De

Nadere informatie

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Franslaan 123 bus 3 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 285 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Asschoutstraatje nummer 1 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Celestijnenlaan 9 bus 31 3001 gemeente Leuven bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 156 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Everselkiezel nummer 75 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1987 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 376 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kattestraat nummer 80B bus 8 bestemming appartement type - bouwjaar 1974 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 160

Nadere informatie

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Albert I Laan 123 bus 301 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 168 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Nieuwland nummer 2 bus 0001 bestemming appartement type - bouwjaar 1900 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 227

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bist 33 bus 7 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 385 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Frans Beirenslaan nummer 165 bus 0.0 bestemming appartement type - bouwjaar 1989 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ringlaan nummer 64 bus 5 bestemming appartement type - bouwjaar 2003 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 188 De

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie Gebouwen met hoge energieprestaties Mei 2013 Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Bladzijde

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Tuinwijk nummer 27 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

e n e rg i e p restati ece rt f cããt

e n e rg i e p restati ece rt f cããt e n e rg i e p restati ece rt f cããt L Het berekende energieverbruik is een lnsdtatting van de energiezuinigheld van het appartement. Op de sdraal wordt het energieverbruik van het appartement vergeleken

Nadere informatie

272 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

272 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 14 bus 2 8560 gemeente Wevelgem bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 272 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wezersebaan nummer 3 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 917

Nadere informatie