2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen?"

Transcriptie

1 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 125 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 27 november 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Isolatie schoolgebouwen Investeringen De Vlaamse overheid voorziet in een tussenkomst bij de aankoop, de nieuwbouw, de verbouwing en de eerste uitrusting van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. In het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs kunnen de onderwijsinstellingen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de internaten, de centra voor volwassenenonderwijs en de CLB s (centrum voor leerlingenbegeleiding) die wensen te investeren in hun infrastructuur, terecht bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn). Ook de hogescholen uit alle netten kunnen bij AGIOn terecht voor subsidies. Als men een subsidie wil verkrijgen van AGIOn, moet de instelling (school, cvo, clb...) voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. AGIOn verleent subsidies via een aantal procedures. Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de subsidie 70% van de kosten. Voor het secundair onderwijs, de internaten, centra voor volwassenenonderwijs en CLB s is de subsidie 60% van de kosten. Voor het niet door subsidie gedekte deel van de kosten (30 of 40%) kan een inrichtende macht een lening aangaan die gewaarborgd wordt door de Vlaamse overheid. Voor de hogescholen staat AGIOn in voor de financiering van de facturen van de infrastructuurprojecten. Het college van algemeen directeurs van de hogescholen verdeelt jaarlijks per hogeschool de investeringsmiddelen. In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (het vroegere gemeenschapsonderwijs) bestaan geen subsidies voor scholenbouw. De Afdeling Infrastructuur van het GO! voert zelf infrastructuurwerken uit voor de instellingen. De scholen, CLB's en internaten van het GO! kunnen met hun vragen rond infrastructuur terecht bij deze afdeling. 1. Kan de minister een overzicht geven van wat er sedert 2005 geïnvesteerd werd in de scholen voor hun isolatie? Wat met het gemeenschapsonderwijs? 2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen? 3. Hoeveel procent van de scholen beschikt nu over dakisolatie die voldoet aan de dakisolatienorm? 4. Beschikt de minister of cijfers (EPB) van de energiezuinigheid van schoolgebouwen?

2 5. Kan de minister een beknopt overzicht geven van de actieplannen van de Vlaamse Regering om de energie-efficiëntie in schoolgebouwen de komende jaren op te drijven? Deze vraag werd gesteld aan de ministers Hilde Crevits (125), Annemie Turtelboom (69) ANTWOORD 1. AGIOn heeft mij meegedeeld dat sedert 2006 voor een bedrag van 141,6 miljoen euro aan projecten voor rationeel energiegebruik door AGIOn werd gesubsidieerd. Om de bewustwording bij de scholen rond rationeel energiegebruik te stimuleren was er een specifieke procedure voor rationeel energiegebruik. In afwijking van het criterium chronologie van de wachtlijst kregen schoolbesturen versneld ingrepen gesubsidieerd die pasten in het kader van rationeel energiegebruik. Het ging bv. om isolerende werken, energiebesparende centrale verwarmingsketels, het plaatsen van dubbel glas, enz. Het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs voorziet bij het GO! inzake materieel beleid een verdeling in het aanwenden van de middelen voor infrastructuur tussen de scholengroepen en de Raad. De Raad legt de algemene bouwplanning vast, de planning voor grote infrastructuurwerken (GIW) en voor zware didactische apparatuur. De Raad bepaalt daarnaast de criteria om de middelen voor kleine infrastructuurwerken (KIW) toe te kennen aan de verschillende scholengroepen. Het GO! geeft mee dat er voor de scholengroepen jaarlijks voor circa 10 miljoen euro KIW is voorzien. Isolatiewerken kunnen als onderdeel van KIW of van GIW uitgevoerd worden. Onder isolatie van scholen kan onder meer verstaan worden: isolatie als onderdeel van een nieuwbouw, bij capaciteitsuitbreiding, renovaties, vervangingen van ramen/buitenschrijnwerk, vloeren, daken, gevels van bestaande gebouwen, enz. Het GO! heeft mij meegedeeld dat er niet afzonderlijk geregistreerd wordt, zodat niet geweten is hoeveel middelen er in GIW en KIW in totaliteit specifiek naar isolatie gaan. Wat de grote infrastructuurwerken (GIW) betreft, heeft het GO! van 2006 tot 2009 een programma voor REG investeringen uitgewerkt. Het ging globaal over ongeveer 75 miljoen euro, waarvan 45 miljoen euro gefinancierd met extra machtiging van de Vlaamse Gemeenschap en 30 miljoen euro uit de reguliere investeringsmachtiging. De 45 miljoen euro (extra machtiging) zijn aangewend geworden waarvoor ze specifiek bestemd waren: dakvernieuwing en isolatie van daken (of van de schil van het gebouw); aanpassen ramen en dubbele beglazing; moderniseren verwarmingsinstallaties (warmwaterproductie); relighting. Globaal genomen is ongeveer de helft van deze middelen besteed aan isolatiewerken. De 30 miljoen euro (reguliere machtiging) is specifiek aangewend geworden voor het vervangen van buitenschrijnwerk en het vernieuwen van daken (m.a.w. enkel isolatiewerken). 2. AGIOn stelt geen weet te hebben van de toepassing van derdebetalersystemen specifiek bij de uitvoering van isolatiewerken in scholen. Ook het GO! maakt voor zover bekend geen gebruik van een derdebetalersysteem in deze context. 3. AGIOn beschikt niet over specifieke objectieve cijfers betreffende de dakisolatienorm. Er zijn wel enkele cijfers beschikbaar vanuit de subjectieve rapportering door directies betreffende de staat van de schoolgebouwen (enkel m.b.t. het gesubsidieerd

3 onderwijs). Hieruit blijkt dat voor het hele schoolgebouwenpark 11, 9% van de respondenten niet weet of het dak geïsoleerd is. Van diegenen die dit wel menen te weten, beschikt 43,9% van de aparte gebouwen op vestigingsplaatsen van scholen over dakisolatie, voor 56,1% stelt men dat dit niet het geval is. Het zijn de respondenten die aangeven of er dakisolatie aanwezig is, ongeacht of deze voldoet aan de dakisolatienorm. Ook het GO! beschikt niet over de gevraagde cijfers. Er loopt nog wel een bevraging bij de scholengroepen waarin dit ook aan bod komt. 4. In overleg met de diensten van het Vlaams Energieagentschap (VEA) is er cijfermateriaal over de energiezuinigheid van schoolgebouwen voorhanden. Het gaat om het overzicht van nieuwe scholen met de vergunningsaanvraag vanaf 2006 tot en met Enerzijds gaat het over cijfers met betrekking tot het E-peil en anderzijds over cijfers rond het Energieprestatiecertificaat (EPC). In bijlage vindt u over het E-peil de volgende overzichten: het gemiddelde E-peil, de mediaan van het E-peil, het gemiddelde K-peil en de mediaan van het K-peil; de evolutie van het gemiddelde E-peil en van de mediaan van het E-peil; de spreiding van het E-peil. Wat het EPC betreft moeten de bestaande scholen als publiek gebouw over zo n certificaat beschikken. Eind 2013 vormde de gebouwcategorie Onderwijs de grootste groep met ingediende EPC s (45%). In bijlage is per gebouwcategorie het gemiddeld kengetal van de ingediende EPC s opgenomen. Bij de categorie onderwijs hebben de hogescholen en universiteiten het hoogste kengetal. Dat kan mogelijks verklaard worden door de grote aula s, de labo s en andere technische ruimten of door het feit dat deze voorzieningen in oudere gebouwen gehuisvest zijn. 5. Wat de energie-efficiëntie in schoolgebouwen betreft, is een van de actieplannen de opvolging en monitoring van de passiefscholen. Dit pilootproject is in volle uitvoering. Er zijn ondertussen 9 projecten van de 19 operationeel. Als alle passiefscholen effectief in gebruik zijn, zullen we een goed beeld krijgen van de werkelijke meerkosten (bij de realisatie van dit type schoolgebouwen) en kan het energiegebruik van die scholen worden gemonitord. We volgen de scholen gedurende twee jaar op. Er verschijnt telkens een jaarrapport. Afhankelijk van de evaluatieresultaten kunnen we bepalen hoe we de bouw van passiefscholen verder kunnen ondersteunen. Nog een belangrijk actieplan is de mogelijke samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) om kleine energie-efficiënte ingrepen door middel van Onderhoud en Energie Prestatie Contracten (OEPC s) te ondersteunen. De eerste besprekingen en stappen zijn hiervoor gezet binnen mijn diensten. Het doel is om via specifieke ingroepen aan een schoolgebouw een aantal energiebesparingen te realiseren. Ontwerp, installatie en onderhoud gebeuren door een Energy Service Company (ESCO) die als energiefacilitator optreedt. De winst die gemaakt wordt door middel van de energie-efficiënte ingreep zorgt voor een vergoeding naar de energiefacilitator toe. Dit actieplan staat nog in een beginfase. De uitvoering van dit actieplan is wellicht beter geschikt voor eerder kleinschalige bouwprojecten. BIJLAGE Overzichten E-peil

4 Bijlage 1 bij SV 125 Gemiddelde E-peil, mediaan van het E-peil, gemiddelde K-peil en mediaan van het K-peil E gemiddeld E mediaan K gemiddeld K mediaan Aantal AG Evolutie van het gemiddelde E-peil en van de mediaan van het E-peil E-peil E gemiddeld E mediaan aanvraagjaar

5 Spreiding van het E-peil 1% 2% 7% 5% 8% < of =E40 12% 20% E41-E50 E51-E60 E61-E70 E71-E80 E81-E90 E91-E100 >E100 45% Gemiddelde energiescore van EPC per gebouwcategorie administratie cultuur onderwijs openbare diensten politie en gerecht sport welzijn

6 Categorie onderwijs andere onderwijsinfrastructuur hoger onderwijs en universiteiten school voor kleuteronderwijs school voor lager onderwijs school voor secundair onderwijs

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

SCHOOLARCHITECTUUR. Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9 9000 Gent. door: Sophie COPPIETERS Lieve VAN ASSCHE

SCHOOLARCHITECTUUR. Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9 9000 Gent. door: Sophie COPPIETERS Lieve VAN ASSCHE Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9 9000 Gent SCHOOLARCHITECTUUR Promotor: de heer R. MANIEWSKI Bachelorproef voorgedragen door: Sophie COPPIETERS Lieve VAN ASSCHE 2009-2010 tot het behalen

Nadere informatie

ENERGIEZORG OP SCHOOL Opleidingsessie. Passiefbouw en zéér lage energie

ENERGIEZORG OP SCHOOL Opleidingsessie. Passiefbouw en zéér lage energie ENERGIEZORG OP SCHOOL Opleidingsessie Passiefbouw en zéér lage energie Agenda Voorstelling AGIOn Context Energiebeleid koffiepauze Pilootproject Passiefscholen middagpauze Lessons learned koffiepauze Praktijkervaring

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2014 Visitatierapport van 7 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw

over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw stuk ingediend op 1415 (2011-2012) Nr. 1 21 december 2011 (2011-2012) Gedachtewisseling over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

VONDeling. Redactioneel. Nieuwsbrief van het Vicariaat ONDerwijs Nr 4- oktober 2012. VONDeling

VONDeling. Redactioneel. Nieuwsbrief van het Vicariaat ONDerwijs Nr 4- oktober 2012. VONDeling VONDeling Nieuwsbrief van het Vicariaat ONDerwijs Nr 4- oktober 2012 Redactioneel Colofon Elektronische Nieuwsbrief van het Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Frederik De Merodestraat 18,

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2015

Subsidiereglement Energiezorg op School 2015 Subsidiereglement Energiezorg op School 2015 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfonds De subsidie Energiezorg op School past in de Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions

Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen

Nadere informatie

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ADVIES 80 BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ONTWERP VAN BESLUIT 28 augustus 2002 VRWB-R/ADV-80 28 augustus 2002 1/12 INHOUD SITUERING... 3 NIEUWE VERDEELSLEUTEL VOOR HET BOF... 3 BILATERALE

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

De rode draad door de schoolraad

De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad GO! ouders 4 Inleiding 5 1. Wat is de schoolraad? 6 2. De leden van de schoolraad 7 3. Hoe kunt u zelf deelnemen aan de schoolraad? 12

Nadere informatie

Activiteiten- verslag AHOVOS 2012

Activiteiten- verslag AHOVOS 2012 Activiteitenverslag AHOVOS 2012 Inhoudstafel Woord vooraf Algemene situering van AHOVOS 18 1.1 Samenstelling van het agentschap 10 1.2 Beheersovereenkomst 2011-2015 12 1.3 Coöperatieve samenwerking binnen

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie