de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur"

Transcriptie

1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 25 september 2012 om uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A. Buikema de heer H. Gesink de heer H. van der Heide de heer S.M. Hielema mevrouw M.K. Leffers-Koning de heer J. Roffel de heer J.B. Schouten van Schagen de heer V. van der Veen de heer R.A. Veenwijk de heer J.P. van der Vis mevrouw J.H. Vogel de heer R. Vogel de heer T.M. de Vries mevrouw A.A. Waal-van Seijen de heer F.P. van der Zee Voorzitter: de heer F.H. Wiersma - tevens burgemeester Griffier: mevrouw M. Hegeman-van Eisden Aanwezige leden burgemeester en wethouders: de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om uur de heer H.W. van Gelder - wethouder de heer B.W. Verwey - gemeentesecretaris de heer H.E. Waalkens - wethouder Opening, vaststelling agenda en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en constateert dat de agenda wordt vastgesteld. 2. Spreekrecht voor het publiek. De heer Olde Kalter west gebruik te maken van het spreekrecht: - Naar aanleiding van agendapunt 7 (Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog BV) merkt hij op dat hij dit voorstel vindt getuigen van respect voor de betrokken ambtenaren. Over de andere kant waarschuwt hij er voor dat ook rekening moet worden gehouden met de belangen van de burger en het beginsel van de openheid. Het risico zit er in dat deze handelwijze leidt tot een procedure bij de Ondernemerskamer waardoor er toch brokken ontstaan. De raad heeft een zorgplicht voor de handhaving van de transparantie bij de besluiten die worden genomen. Naar aanleiding van agendapunt 9 (Tweede wijziging legesverordening 2012) vraagt hij zich af of extra werk wel de juiste reden is om het griffierecht te verhogen. Een onderzoeksbureau heeft geadviseerd om diversiteit na te streven inzake de tariefvorming. Waarop is dit voorstel gebaseerd of moet, gelet op de situatie in omliggende gemeenten, dit worden gezien als een ordinaire lastenverzwaring om tot een sluitende begroting te komen. 1

2 3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad wordt overgegaan tot aanwijzing van een primus. Daartoe wordt getrokken nummer 5, de heer Hielema. 4. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 19 en 26 juni 2012 alsmede de lijst van toezeggingen. Notulen 19 juni 2012 De voorzitter stelt voor om op blz. 1 inj de lijst van aanwezige raadsleden de naam van de heer R. Vogel door te halen en op blz. 4, in de 11 e regel van onderen, dient de zin als volgt te worden gewijzigd: Van de extra verhoging bovenop de OZB is het CDA niet overtuigd. Met inachtneming van de wijzigingen worden de notulen vastgesteld. Notulen 26 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Lijst van toezeggingen Punt 4 Afhandeling inzake het kerkepad Houwerzijl en brief van de heer en mevr. Koksma. De heer Roffel vraagt of er al zicht is wanneer een en ander staat te gebeuren. De heer Berghuis antwoordt dat inzake de brief van de fam. Koksma de afhandeling omstreeks oktober/ november staat te gebeuren en over het kerkepad is een voorstel gedaan waarover in de loop van de volgende week duidelijkheid zal komen. De heer Roffel refereert er aan dat aan de raad is toegezegd dat zij geïnformeerd zou worden over de uitkomst van het onderzoek naar alternatieven voor het kerkepad en daarmee samenhangende kosten. Er is kennelijk al een aanbod gedaan en hij vraagt of de raad de beschikking kan krijgen over die informatie. De heer Berghuis legt uit dat het college momenteel in onderhandeling is met grondeigenaren en het is niet bevorderlijk voor de onderhandelingspositie om dat te doen voor het financiële gedeelte. Over hetgeen betrekking heeft op het aspect van de alternatieven kan de raad wel de beschikking krijgen. 5. Ingekomen stukken. Opiniërende bespreking: Hierover worden geen op- of aanmerkingen gemaakt. 6. Ontwikkeling Lauwersoog / Recreatieve poort Lauwersoog. Opiniërende bespreking: De heer Hielema vindt dat met het betrekken van een bredere groep van toeristische ondernemers bij dit project een sterker potentieel zal ontstaan. Kan nader worden toegelicht waarom het college in dit project weinig risico loopt. Hoe strikt is het projectenboek. Er wordt een doorkijk gegeven op het rendement van de investeringen en vindt het college deze voldoende om de voorgestelde investeringen te doen. Kan door het inschakelen van plaatselijke kunstenaars de kwaliteit van de plannen worden vergroot zodat er extra kwaliteitslag kan worden gemaakt. Is het uitgeven van ,-- voor een drijvend podium in de haven een verantwoorde uitgave. Hoe wordt de promotie en de communicatie verder vorm gegeven en is daarvoor geld gereserveerd. De heer Van der Veen zegt dat hij eens heeft aangedrongen om voor de invulling van de ambities die deze gemeente heeft, een extra ambtenaar in te zetten om extra middelen en fondsen te verwerven. Hij complimenteert het college er mee dat dit, ondanks de economische crisis, goed is gelukt. Wat is het effect op het weerstandsvermogen vanwege de financiering van de voorgestelde uitgave. Is in de toekomst de exploitatie van de op stapel staande plannen voldoende gewaarborgd. De heer De Vries is tevreden over het collegevoorstel. Inzake de exploitatie van een en ander vraagt hij zich af hoe het college zich dat voor ogen stelt. De heer Veenwijk stemt in met het collegevoorstel. De nadruk ligt op het toerisme en hij is er benieuwd naar hoe de visserij hierbij wordt betrokken en geïnformeerd. De heer Van der Vis stemt in met het collegevoorstel. In de plannen komt de visserij er heel bekaaid af en hij vraagt zich af in hoeverre voor die sector nog geld wordt vrijgemaakt. Een aantal vragen van zijn fractie heeft betrekking op agendapunt 7 en daarvoor wil hij na afloop van deze vergadering schriftelijk een extra raadsvergadering aanvragen om dat te kunnen bespreken. 2

3 De heer Van Gelder is ingenomen met de reactie van de raad op dit collegevoorstel. Samen met de provincie wordt opgetrokken bij de invulling van de plannen. Er is een soort structuur gemaakt waarin de inzet van plaatselijke kunstenaars nog niet is meegenomen maar dat staat nog wel te gebeuren zodra de plannen in detail nader worden uitgewerkt. De inzet van de ,-- wordt scherp bewaakt om zo de financiële risico s te beheersen. De heer Hielema vraagt of door de invloed van kunstenaars nog wijzigingen mogelijk zijn in het projectenboek. De heer Van Gelder legt uit dat er al heel lang is gediscussieerd en veel plannen de revue zijn gepasseerd. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden waarmee concreet aan de slag wordt gegaan zodat dit kan worden beschouwd als een afgerond geheel. Dat wil niet zeggen dat hierna geen vervolgfases meer mogelijk zijn. Met het inschakelen van kunstenaars kan de kwaliteit worden verhoogd en dat staat dus ook te gebeuren. De aanleg van een drijvend podium leidt ook tot een opwaardering van de passantenhaven en een verbetering van de toegankelijkheid van het gebied. Bij de verdere uitwerking zal blijken welke effecten dit plan zal hebben. Zodra de financiering van een en ander rond is zal ook de promotie en een communicatieplan ter hand worden genomen. Er wordt inzake Lauwersoog en het Lauwersmeergebied naar gestreefd met concrete voorstellen te komen en niet met vage plannen. De voorgestelde investering heeft geen effect op het weerstandsvermogen maar komt ten laste van de algemene reserve. Er staan nog meer plannen op stapel zodat de exploitatie van de voorgestelde investering gerealiseerd kan worden. Alles overziende lijkt het hem toe dat, ondanks onzekerheden, gekomen kan worden tot realistische exploitaties. Op de totale investering wordt van de gemeente maar een beperkt aandeel gevraagd. De visserijsector wordt zeker niet weggedrukt maar dit voorstel is gericht op de activiteiten rond toerisme en recreatie. De visserij komt er gelet op het totale programma en in ProLoog beslist niet bekaaid af. De heer Gesink is benieuwd wat de heer Van der Vis bedoelde met de opmerking over een extra vergadering. De heer Van der Vis wil graag in een besloten vergadering spreken over een aantal vragen rond dit agendapunt en punt 7 en na afloop van deze vergadering zal hij daartoe een aanvraag ingedienen. De voorzitter wijst er op dat dit mogelijk is als drie leden dit verzoeken. De heer Hielema begrijpt dat eerst dit plan moet worden ingediend waarna wordt afgewacht of er budgeten voor beschikbaar komen waarbij de voorgestelde projecten en plannen leidend zijn. Als je er dan toeristische ondernemers, kunstenaars enzovoorts bij gaat betrekken dan is het mogelijk dat plannen moeten worden gewijzigd en de vraag is dan of dat dan nog mogelijk is. Bij het gebruiken van een podium voor andere doeleinden zet hij de nodige vraagtekens. De heer Van der Veen vraagt wat de financiële gevolgen zijn van dit voorstel voor de algemene reserve. Kan dat tot gevolg hebben dat er daardoor voor andere zaken minder financiële ruimte beschikbaar is. De heer Van Gelder legt uit dat volgens een bepaald traject deze plannen worden ingediend. Dat heeft tot gevolg dat er weinig ruimte is om er nog in te gaan schuiven. Ze zijn niet tot in detail uitgewerkt zodat binnen die grenzen nog speelruimte aanwezig is. Het begrip podium is een summiere beschrijving en dekt niet de lading voor wat er staat te gebeuren. De passantenhaven wordt aangepast en de gebruiksmogelijkheden worden verbeterd. De heer Waalkens legt uit dat bij dit project vijf partijen zijn betrokken en de gemeente De Marne participeert daar in voor ,-- en er is een bestemmingsreserve gereserveerd. Het financiële risico zal dat bedrag niet overschrijden zodat het college geen aanleiding ziet om het weerstandsvermogen aan te passen. De heer Van der Veen merkt op dat wij een krediet beschikbaar stellen van ,-- wat wordt gedekt door subsidies. Als om moverende redenen deze subsidies niet beschikbaar komen dan draait de gemeente toch op voor de gevolgen oftewel het financiële risico. De heer Waalkens legt uit dat voor het financiële risico de vijf partijen opdraaien en het aandeel van de gemeente De Marne daarin is maximaal , Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog BV. Opiniërende bespreking: De heer Gesink stemt in met dit collegevoorstel. Hij vindt dat alle partijen zich moeten houden aan de rol die zij in dezen behoren te spelen en roept hen op om maximale openheid van zaken te betrachten. De heer Van der Vis stemt, gelet op de zorgvuldigheid, in met het collegevoorstel. 3

4 De heer Buikema vindt dat de gemandateerde wethouder bij EHL ruimte moet hebben tot het doen van zaken. Achteraf is de wethouder volgens hem publieke verantwoording verschuldigd. Als de term geheimhouding valt dan heeft dat vaak hetzelfde effect als dat je iets verbiedt en vervolgens gaat iedereen dat dan doen. Bij openbaarheid van bestuur en informatie passen eigenlijk geen geheime dossiers. Als één van de partijen dan vraagt om geheimhouding dan kom je voor een dilemma te staan. Op verzoek van de VVD is het dossier gevormd om langs die weg de raad inzicht te geven van de zaken en niet op verzoek van één van de aandeelhouders. Hij dankt het college voor de compleetheid van het ter inzage gelegde dossier. Het gaat hier om een samenwerkingsvorm tussen een privaatrechtelijk- en een publiekrechtelijk orgaan waarvan onzeker is wat daarvan de afloop is. Na een uitvoerige discussie binnen zijn fractie is zij tot de slotsom gekomen dat de risico s rond openbaarmaking prevaleerden en hij steunt derhalve het collegevoorstel. Het college en de andere betrokken partijen worden opgeroepen om in wijsheid, vindingrijkheid en verbondenheid gezamenlijk te komen tot een afsluitend hoofdstuk in dit dossier. De heer Van der Veen sluit zich aan bij de vorige sprekers en in lijn daarmee komt hij tot dezelfde conclusie als het college. De heer De Vries stemt in met het collegevoorstel. De redenen die voor geheimhouding zijn gegeven in een brief aan de raad verschillen van die welke worden gegeven in dit collegevoorstel en dat klopt niet. In de stukken die de raad heeft gekregen staan de juiste gronden zodat er geen problemen over dit voorstel zijn. De heer Waalkens vindt dat de raad zich moet beperken tot het voorliggende collegevoorstel omdat dit nu aan de orde is en hij dankt de raad voor het gestelde vertrouwen. Er zal beslist in lijn met de ontwikkelingen achteraf verantwoording worden afgelegd van een en ander. 8. Plan schuldhulpverlening Opiniërende bespreking: De heer Schouten van Schagen vindt dat de politiek waarborgen moet geven zodat mensen vrij en onbelemmerd te kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. De nieuwe wet verschaft gemeenten de mogelijkheid om integrale schuldhulpverlening te bieden waarbij niet alleen wordt gekeken naar financiële problemen maar ook naar de oorzaken. De vraag is dan wat de gemeente aan dat laatste gaat doen. Zijn er bevolkingsgroepen die niet onder de werking vallen van dit stuk wetgeving. De VNG heeft herhaaldelijk gesteld dat de geboden instrumenten in geen verhouding staan tot de verplichtingen en gemeenten krijgen geen extra geld voor deze taakstelling. Het rijk bezuinigt hierop in ,--. De nieuwe regeling is voor gemeenten een grote uitdaging. Als er meer aanvragen komen dan waarmee in de begroting rekening wordt gehouden wat doet de gemeente dan. Stopt ze dan met de schuldhulpverlening? Mevrouw Vogel merkt op dat dit voorstel voortvloeit uit nieuwe wetgeving. Het is belangrijk dat er zicht is op de oorzaken waardoor schulden ontstaan. Door dat aan te pakken kunnen financiële problemen worden opgelost. Zij stemt in met de uitgangspunten van het collegevoorstel. Mevrouw Leffers stelt vast dat dit plan is gebaseerd op wetgeving en is tevreden met de door het college geformuleerde aandachtspunten. Ze pleit er voor dat de dienstverlening van de Kredietbank aanwezig is in de nabijheid van de mensen zodat ze niet ver hoeven te reizen. Komt er nog een regeling waarbij wordt voorkomen dat door beslagleggingen van zorgverzekeringen, fiscus, energiebedrijven enzovoorts mensen beneden het bestaansminimum komen. De heer Waalkens vindt dat schuldhulpverlening een moeilijke zaak is omdat dan vaak blijkt dat er meerdere problemen spelen. Het is een ongewenste situatie dat uit een onderzoek van de Nationale Ombudsman naar voren kwam dat mensen door allerlei claims van schuldeisers onder het bestaansminimum geraakten. Het is zaak dat er op dat vlak prioriteitstellingen worden gelegd en dat er goede hulp geboden gaat worden. Het pleidooi voor een integrale aanpak steunt hij. Bedrijven die nog operationeel zijn kunnen een beroep doen op het Bijstandsbesluit Zelfstandigen waaraan ook een stelsel van schuldhulpverlening gekoppeld is. Uitgangspunten van dit voorstel zijn preventie en verlening van nazorg. Voor de toegankelijkheid wordt nagestreefd dat deze dienstverlening in de nabijheid van de doelgroep aanwezig is. De heer Schouten van Schagen stelt vast dat jongeren onder deze regeling vallen. In dit gebied is op het vlak van de thuisadministratie het Bureau Humanitas erg actief. De dienstverlening van die organisatie is gratis en in de informatieverstrekking moet zijns inziens er de aandacht op worden gevestigd dat mensen vroegtijdig melding moeten maken van problemen. 4

5 De heer Waalkens zegt dat de schuldhulpverlening onderdeel gaat uitmaken van het armoedebeleid. Daarvoor is de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk. Organisaties als Humanitas kunnen beschouwd worden als een soort voorportaal om mensen op een fatsoenlijke manier te helpen. De rijksuitkeringen voorzien er in als budgeten in de gemeentebegroting niet toereikend mochten zijn. Voor 2012 en daarna staan daarvoor bedragen in de begroting. Als budgeten niet toereikend mochten zijn zal daarvoor een oplossing gezocht moeten worden. Het is niet zo wordt dat mensen dan in de kou komen te staan. Uiteindelijk kan teruggevallen worden op het armoedebeleid. De heer Schouten van Schagen dringt er op aan om daarbij de raad te betrekken bij het zoeken naar een oplossing als er tekorten ontstaan. De heer Waalkens stelt vast dat dit ook zal gebeuren maar volgens de huidige inzichten is het budget toereikend. De voorzitter schorst de vergadering. Na heropening wordt aan de orde gesteld: 9. Tweede wijziging legesverordening Opiniërende bespreking: De heer Buikema vindt het ongewenst om te vaak verordeningen te wijzigen. 10. Conceptbegroting 2013 Ability. Opiniërende bespreking: Mevrouw Vogel vindt de financiële positie voor 2013 en daarna zorgelijk. Er moet worden afgewacht hoe het nieuwe kabinet omgaat met het SW-beleid die het vorige kabinet aankondigde. Daarom is het goed dat bezuinigingen worden voorgesteld. Wat is de stand van zaken van het plan Werk aan de Winkel. De heer Vogel merkt op dat het woord ability in het Engels betekent vermogen om iets te doen. Dit slaat er op dat het de plek is waar mensen gelegenheid krijgen om te werken of weer aan het werk te komen. Werk is voor mensen belangrijk om een plek te krijgen binnen de maatschappij. De afgelopen jaren liep Ability goed en er zijn daar toen veel taken neergelegd. Een andere betekenis van ability is kunst, scherpzinnigheid of behendigheid. Dat zijn eigenschappen die nu van het dagelijks bestuur worden gevraagd. Door de val van het kabinet zijn bezuinigingen uitgesteld zodat het bestuur de tijd krijgt maatregelen te treffen om de tekorten te beperken. De Wet Werken naar Vermogen geeft handvaten om de huidige organisatie om te vormen tot een werk-leer organisatie. Het CDA steunt deze hervorming van het SW-beleid. De heer Van der Vis stemt in met de conceptbegroting. Het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met bezuinigingen die nog kunnen worden opgelegd en er gewerkt wordt aan hervormingen om de verliezen zo klein mogelijk te houden. De heer Buikema waardeert het dat Ability er in is geslaagd om de verliezen binnen de perken te houden. Naar de toekomst toe zijn er financiële problemen en als dit zich zo doorzet zullen de verliezen sterk oplopen. De gemeenten moeten er dan veel geld in pompen waardoor er gaten ontstaan in de gemeentebegrotingen. Het is belangrijk dat we weten wat we met het SW-beleid willen bereiken. Het rijksbeleid om de betreffende categorie mensen naar regulier werk te geleiden oogt sympathiek maar in de praktijk ontstaan daardoor veel problemen. Het gaat hier om een groep mensen waarvoor het welzijn, de arbeidsparticipatie en de arbeidsvreugde voorop staan en hij denkt niet dat er veel kans op is dat ze regulier werk kunnen krijgen. Er zullen meer sociale problemen door ontstaan en meer mensen in de bijstand. De landelijke politiek gaat over deze kwestie en hij heeft zijn hoop gevestigd op het op stapel staande nieuwe kabinet. De hier in het geding zijnde groep mensen heeft het meeste baat bij beschermd werk en een beschermde werkomgeving. Hij pleit er voor dat de gemeente zelf meer werk uitbesteed aan Ability zodat zij haar bedrijfsvoering op orde kan brengen. Er is toegezegd door de wethouder dat rond december 2012 er een voorstel zou worden gepresenteerd en het is zaak dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Een en ander zal ingrijpende financiële- en sociale gevolgen hebben want het gaat om een categorie mensen die haar uiterste best doet om deel te nemen aan het arbeidsproces. Omdat deze mensen jaarlijks worden geconfronteerd met rode cijfers leidt dat tot frustratie en het schept een negatief imago zonder dat ze er wat aan kunnen doen. Daarom is het zaak dat het college hiermee snel aan de slag gaat. De heer Schouten van Schagen sluit zich aan bij de vorige sprekers en vreest dat de financiële verliezen zo groot zullen worden dat er ontslagen zullen vallen. Daarom steunt hij het visie-document dat door de vier 5

6 deelnemende gemeenten is opgesteld en pleit er voor dat dit goed wordt uitgevoerd. Hij hoopt dat het nieuwe kabinet zal komen met regelgeving dat werkgevers verplicht worden om mensen in dienst te nemen. De heer Buikema constateert dat de heer Schouten van Schagen enerzijds het pleidooi van de vorige sprekers steunt maar tegelijkertijd pleit hij voor outplacement van mensen van Ability. Hij vraagt zich af wat hij zich dat voorstelt want hij pleit er juist voor om geen outplacement na te streven maar een beschermde werkomgeving. De heer Schouten van Schagen legt uit dat GroenLinks vindt dat burgers een volwaardige rol moeten spelen en bij uitbesteding van projecten van bijvoorbeeld de gemeente de verplichting op te leggen om mensen van Ability in dienst te nemen. De heer Buikema stelt vast dat ten aanzien hiervan de visies van PvdA en GroenLinks verschillend zijn. De heer Waalkens merkt op dat het plan Werk aan de Winkel is vastgesteld door de gezamenlijke gemeenteraden en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan wordt in 2013 gepresenteerd. De ombouw van het SW-beleid en andere bijkomende belangen worden daarin opgenomen. Bij het doorvoeren van bezuinigingen worden de meest kwetsbare mensen zo veel mogelijk buiten schot gelaten. Bij Ability is er door de val van het oude kabinet wat meer tijd om mogelijke bezuinigingen goed tegen elkaar af te wegen. Als de door het oude kabinet geplande bezuinigingen waren verwerkt in de begroting van Ability was het tekort nog groter geweest. Het tekort van Ability is daarna ook verwerkt in onze gemeentebegroting. In de geest van de betekenissen die het Engelse woord ability heeft, zal de herstructurering van sociale zaken en de SW-bedrijven een plek moeten krijgen. In het uitvoeringsplan wordt daarop teruggekomen. Omdat het hier gaat om beschermd werk moet met de uitgangspunten die daarvoor gelden, beslist rekening worden gehouden. Het is niet zo dat tekorten van Ability onverkort kunnen worden aangevuld door de gemeenten. Er ligt een taakstelling om rekening te houden met een bedrag van ,--. Er kunnen hiervoor rijksuitkeringen en uitkeringen uit gemeentefonds worden ingezet. Het streven is er op gericht om mensen toe te geleiden naar regulier werk maar er blijft altijd een groep mensen over die ver van de arbeidsmarkt zitten zodat het moeilijk is om daar voor hen een plek te vinden. Het hangt van de besluitvorming in Den Haag of er quota moeten worden ingesteld. Op de in totaal arbeidsplaatsen zijn zo n 500 mensen werkzaam bij SW-bedrijven en daar bovenop nog zo n 700 die op afstand verkeren van de arbeidsmarkt die eigenlijk allemaal een passende plek zouden moeten krijgen. De gevoelens van de raad zullen middels een brief worden overgebracht aan het dagelijks bestuur van Ability. Mevrouw Vogel vraagt wat de stand van zaken is van het plan Werk aan de Winkel. De heer Waalkens antwoordt dat er aan gewerkt wordt om aan de herstructureringsplannen vorm en inhoud te geven. Het is zaak dat de vier deelnemende gemeenten dat op dezelfde wijze ter hand nemen en er wordt naar gestreefd om dat in het voorjaar van 2013 klaar te hebben. Conclusie: De voorzitter concludeert dat in de reactie aan het dagelijks bestuur van Ability zal worden meegedeeld dat in de discussie van de raad het zwaartepunt vooral lag op het zo veel mogelijk in stand houden van de beschermde werkplek die mensen hebben bij Ability. De heer Gesink neemt het voorzitterschap van de heer Wiersma. 11. Eindafrekening 2012 Regioraad Noord-Groningen. Opiniërende bespreking: De heer Van der Vis uit zijn tevredenheid over deze meevaller. De heer Wiersma neemt het voorzitterschap van de heer Gesink. 12. Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen enz. Geen van de aanwezigen doet verslag van een bijgewoonde vergadering. 13. Rondvraag. (Opmerking notulist: Eerst wordt de schriftelijk gestelde vraag aangehaald en vervolgens wordt direct na de vraagstelling de door de heer Van Gelder gegeven beantwoording cursief weergegeven) Vraag van de fractie van de PvdA: Tot grote schrik van de bewoners, aan de Ds. Uilkensstraat in Eenrum kregen ze op 17 augustus jl. een brief van de Woningstichting Wierden en Borgen (W&B) waarin werd aangekondigd dat hun huizen in deze straat gesloopt worden. De nummers 1 t/m 19 staan voor eind 2013 op de nominatie, de huurwoningen 6 t/m 24 - tegenover het sportpark - zijn in 2014 aan de beurt. Deze mededeling viel de, 6

7 veelal oudere, bewoners extra rauw op het dak, omdat zij volgens eigen zeggen kort daarvoor van een medewerker van W&B, die een rondgang maakte, te horen hadden gekregen dat hun woningen zouden worden gerenoveerd in Na wekenlange onzekerheid was er op 11 september een druk bezochte hoorzitting in Café Bulthuis, waar (bijna) alle bewoners van de Ds. Uilkensstraat nader geïnformeerd werden over de sloopplannen, door de directeur van W&B, de heer Kramer. Deze deelde ondermeer mede dat W&B het voornemen had om nieuwe, levensloopbestendige woningen terug te bouwen en dat alle huidige bewoners de mogelijkheid hebben om terug te keren in deze nieuwe woningen. Tegenover het sportpark zullen het zelfde aantal nieuwe woningen worden gebouwd. Op de plaats van de nummers 1 t/m 19 komen ongeveer 2 tot 4 woningen terug (afhankelijk van de ruimte op het perceel). W&B heeft deze nieuwbouwplannen nog niet klaar, maar gaat vanaf nu bezig met de ontwikkeling ervan. Alle bewoners kregen de toezegging dat ze pas hoeven te verhuizen als een, naar hun mening, geschikte wisselwoning is gevonden in het dorp van hun voorkeur. Eveneens zegde Kramer toe dat pas met de sloop wordt begonnen als alle bewoners opnieuw gehuisvest zijn. De PvdA fractie heeft de volgende vragen aan het college: 1. Is het juist dat het college niet op de hoogte was van dit sloopbesluit en telefoontjes van verontrustte bewoners niet kon beantwoorden? Antwoord: Er wordt overlegd met W&B om het strategisch voorraadbeheer in overeenstemming te brengen met het gestelde in het Woon- en Leefbaarheidsplan. Op details is er nog verschil van inzicht tussen gemeente en W&B. 2. Hebben deze sloopplannen financiële gevolgen voor de gemeente De Marne? Antwoord: Transitie van het woningbezit is een verantwoordelijkheid van W&B en heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. De gemeente heeft wel een rol in de aanpak van de openbare ruimte die gaat ontstaan. 3. Was het college op de hoogte van de (vermeende) renovatieplannen met betrekking tot de genoemde woningen? Antwoord: Ja. Het college ging er vanuit dat niet eerder zou worden overgegaan tot actie dan nadat er overeenstemming was bereikt en wel na 1 januari 2013 zodat deze gang van zaken haar verraste. 4. Past deze sloop en voorgenomen nieuwbouw binnen het Woon- en Leefbaarheidsplan? In het Woon- en Leefbaarheidsplan lezen we op pag. 18: dat de gemeente samen optrekt met Wierden & Borgen en de regie voert over de totale woningmarktopgave. Daarbij heeft de gemeente een faciliterende rol op het gebied van communicatie, procedures en een vlotte vergunningverlening. Antwoord: De sloop van de woningen aan de Ds. Uilkensstraat in Eenrum past binnen de uitgangspunten van het Woon- en Leefbaarheidsplan. 5. Hoe ziet het college dit in relatie tot de communicatie rond de voorgenomen sloop? Zijn de gemeente en W&B hier wel samen opgetrokken? Enkele pagina's verder lezen we: "Kader voor sloop. Wierden en Borgen werkt de sloopplannen binnen haar strategisch voorraadbeleid uit. Hierbij toetst zij haar plannen in overleg met de gemeente op: enz., enz.. Antwoord: Het college ging er vanuit dat niet eerder tot sloop zou worden overgegaan dan nadat overeenstemming was bereikt. De regie over een en ander berust bij de gemeente maar communicatie over de sloop van woningen is een zaak van W&B.. 6. Heeft deze toetst plaats gevonden? En/of gaat deze toets alsnog plaatsvinden? En is dit een "beleidsafspraak" met W&B? Hoe gaat de gemeente hier alsnog invulling aan geven? In het Woon- en Leefbaarheidsplan is afgesproken/aangegeven dat de gemeente ACTIEF de regie voert over de uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidsplan. 7

8 Antwoord: Verwezen wordt naar eerder gestelde vragen. Op ambtelijk niveau is meegedeeld dat de handelwijze van W&B niet conform de afspraken heeft plaatsgevonden en dat in de toekomst anders moet worden gehandeld. Een en ander is op bestuurlijk niveau aan de orde geweest. 7. Hoe gaat de gemeente deze regie (actief) verder invullen? Want in casu wordt haar deze regie toch uit handen genomen? Antwoord: De gemeente voert op actieve wijze de regie van het Woon- en Leefbaarheidsplan. Het uitvoeringsprogramma Krimp en Leefbaarheid is vanochtend door het college vastgesteld. De gemeente hanteert hiermee een nieuwe werkwijze. Dat aspect heeft ook effecten richting W&B. De oude manier van werken heeft bij de gang van zaken ons nog parten gespeeld. 8. Vindt er periodiek overleg plaats met W&B over de uitvoering? En waarom is dit sloopplan daar niet ter sprake gekomen? De wethouder heeft, bij de vaststelling van dit plan aangegeven dat hij bij de concretisering ervan terug komt bij de raad. Antwoord: Verwezen wordt naar het antwoord op eerder gestelde vragen. 9. Waarom is dat niet gebeurd? En hoe wordt hier, ter voorkoming van herhaling, op ingespeeld? Antwoord: Ondanks dat aan de raad was toegezegd dat zij zou worden geïnformeerd als de plannen concrete vormen aannamen, is dat niet gebeurd. 10. Is het totale sloop- en nieuwbouwplan (strategisch voorraadbeheer) van W&B voor de komende jaren bekent bij het college? Zo niet, kan het college toezeggen dat ze zich z.s.m. actief zal inzetten om het inzicht in dit totaal plan te verkrijgen, zodat we in de toekomst niet (weer) geconfronteerd worden met "verrassingen"? (Note: W&B toetst haar plannen in overleg met de gemeente. (zie vraag 6) en zou vanuit die afspraak de plannen aan de gemeente moeten voorleggen). Antwoord: W&B is eindverantwoordelijk voor het strategisch voorraadbeheer. Omdat de gemeente de regie heeft, vindt er overleg plaats. 11. Kan het college toezeggen dat actief overleg plaatsvindt met alle (andere) inclusief W&B, in het Woon- en Leefbaarheidsplan genoemde velden en actoren, zoals Onderwijs, Sport, enz. zodat de uiteindelijke uitvoeringsplannen in een vroeg stadium, in overleg met bewoners, dorpen, gebruikers, enz. en de raad ontwikkeld worden? Antwoord: Het college zal overeenkomstig het beleid overeenkomstig de nota burgerparticipatie uitvoeren. De opstelling van het Integraal Huisvestingsplan inzake de onderwijsstructuur is hiervan een voorbeeld. 12. Kan het college toezeggen dat de bij 9 genoemde plannen, indien W&B deze beschikbaar stelt, met de raad worden gecommuniceerd? Antwoord: Het college zegt toe dat zodra de uitkomsten van het strategisch voorraadbeheer zijn vastgesteld en openbaar zijn deze aan haar worden meegedeeld. Ook hier geldt dat W&B hiervoor verantwoordelijk is. Afsluitend wordt nog opgemerkt dat er een nieuwe werkwijze gaat plaatsvinden. Gezamenlijk wordt gezocht naar de invulling van een rol die verandering heeft ondergaan. Over en weer moeten de gemeente en W&B heenkijken over de grenzen van hun verantwoordelijkheden. 8

9 14. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 oktober 2012., voorzitter., griffier. 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 27 november 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 27 maart 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A. Buikema

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Voorzitter: de heer F.H. Wiersma - tevens burgemeester

Voorzitter: de heer F.H. Wiersma - tevens burgemeester Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 31 mei 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A. Buikema

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Voorzitter: de heer F.H. Wiersma - tevens burgemeester

Voorzitter: de heer F.H. Wiersma - tevens burgemeester Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 21 juni 2011 om 19.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A. Buikema

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman.

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 7 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 27 oktober 2011 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Frank Duijnhouwer 1 Opening Belangstellenden zijn van harte welkom de

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-070 Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Gevraagde beslissing De Verordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 3 november 2015 aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

Notitie geheimhouding

Notitie geheimhouding Notitie geheimhouding Gemeente Harlingen.. Augustus 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. GEHEIMHOUDING... 3 3. GEVOLGEN GEHEIMHOUDING... 4 4. GEHEIM EN VERTROUWELIJK... 4 5. OPENBAAR EN NIET-OPENBAAR... 4

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 Rapport Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Y de Groningse Kredietbank niet op de hoogte heeft gebracht van de rente die verzoeker over

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De bezuinigingen op het

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 11 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 11 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Kraan, Cisca van der OCSW S2 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: CRO150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst opiniërende vergadering van de raad d.d. 22 november 2016, aanvang 19.30 uur Gemeente Woudrichem Voorzitter: Griffier: de heer A. de Graaf mevrouw P. Paulides Aanwezig: CDA: mevrouw N.G.

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk; gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk besluit in te trekken: Regeling budgethouders gemeente Waalwijk 2012 vast te stellen de: Regeling budgethouders

Nadere informatie

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 5 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 Aanwezig: 10 15 Leden: de dames G.Th.M.van der Aar-van Lieshout (CDA) en C.C.J. Breed-Vlaar (VVD) en de heren B.

Nadere informatie