Investeren in mensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in mensen"

Transcriptie

1 Investeren in mensen Programma s en producten > A+O fonds Gemeenten

2 Investeren in mensen Programma s en producten Voorwoord Visie en missie Partner in vernieuwing Arbeidsmarkt, levensloop en werkgelegenheid 1 Alle medewerkerkers: duurzame inzetbaarheid 2 Oudere medewerkers: maatwerk bieden en uitdagen 3 Jongere medewerkers: boeien en binden Slim en gezond werken 1 Slimmer werken: investeren in kwaliteit management 2 Gezonder werken: verzuim preventie en reïntegratie 3 Betrokkenheid medewerkers vergroten: participatie versterken Monitoring van trends en ontwikkelingen 1 Vernieuwing personeelsmonitor 2 Medewerkerstevredenheid 3 Toekomst van de sector Uitgangspunten en aanpak Colofon

3 Voorwoord Met deze brochure biedt het A+O fonds Gemeenten u zijn visitekaartje aan. U vindt er een overzicht van de programma s en producten waarmee het fonds u als gemeente de komende jaren kan ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van uw dienstverlening. Het programma is in nauwe samenwerking met de sector tot stand gekomen en biedt werkgevers en werknemers een breed scala aan mogelijkheden. Wilt u weten hoe u presteert ten opzichte van collega-gemeenten? Wilt u zich oriënteren op arbeidsmarktontwikkelingen op wat langere termijn? Wilt u ondersteuning bij de ontwikkeling van medezeggenschap? Of voor een concreet initiatief op het gebied van verzuimbestrijding of leeftijdsbewust personeelsbeleid? Op al deze terreinen vindt u in het A+O fonds Gemeenten een partner in vernieuwing. Vernieuwing is gebaseerd op kennis. Wij zien het dan ook als onze opdracht kennis te verzamelen, die kennis vervolgens te delen met de sector als geheel en de toepassing ervan waar mogelijk elijk en financieel te ondersteunen. Als organisatie van werkgevers en werknemers doen we dat vanuit een gezamenlijke inzet voor een gezonde en kwalitatief hoogstaande publieke dienstverlening. Om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, willen we flexibel zijn in onze programmering. Dat is een beperking voor een papieren brochure als deze. Zonder twijfel zullen zich in de periode tussen 2004 en 2006 ontwikkelingen voordoen die vragen om nieuwe initiatieven vanuit onze organisatie. Voor het volledige beleidsplan en een actueel overzicht van de projecten wijzen we u daarom graag op het elektronische zusje van deze brochure op onze website: N.J.G. Janssens Voorzitter P. Wiechmann Secretaris-penningmeester 3

4 Het A+O fonds Gemeenten, visie en missie Identiteit Het A+O fonds Gemeenten wordt bestuurd door werkgevers en werknemers in de sector gemeenten. Het paritaire karakter van de organisatie komt tot uiting in de vormgeving van het beleid, de programma s en producten. Visie Het A+O fonds Gemeenten werkt vanuit de visie dat werkgevers en werknemers in arbeidsorganisaties voortdurend moeten inspelen op, aansluiten bij en mede vormgeven aan maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Dit zowel vanuit overwegingen van kwaliteit en continuïteit als vanuit het publieke belang van de sector. Missie Tegen de achtergrond van identiteit en visie draagt het A+O fonds Gemeenten eraan bij dat werkgevers en werknemers binnen gemeentelijke arbeidsorganisaties zodanig kunnen inspelen op de maatschappelijke dynamiek, dat beide partijen hun afzonderlijke en gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd zien. Strategie Het A+O fonds Gemeenten is een kleine, flexibele en slagvaardige organisatie die zich beweegt op het brede terrein van arbeidsmarkt, opleidingen, organisatie en medezeggenschap. Het fonds ontwikkelt en verzamelt kennis en stelt die ten dienste van effectieve ondersteuning van al haar klantgeroepen in de gemeentelijke sector. Daarbij maakt het fonds gebruik van eigen en door anderen ontwikkelde producten en instrumenten en ondersteunt het financieel, elijk en organisatorisch vernieuwingen die voor de sector als geheel interessant zijn. 4

5 Het A+O fonds Gemeenten: partner in vernieuwing Hogere eisen aan de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening Burgers > Hogere eisen > Goede en snelle dienstverlening Overheid > Meer taken > Minder geld Het A+O fonds: kwaliteitsverbetering in arbeidsmarkt- en HRM-beleid Kenniscentrum > Monitoring trends en ontwikkelingen op het terrein van arbeidsmarkt en HRM Partner in vernieuwing > Ontwikkelen en toepassen van nieuwe methodieken en instrumenten > Ondersteunen van activiteiten ter versterking van het HRM-beleid 5

6 Het A+O fonds Gemeenten: partner in vernieuwing In het programma van het A+O fonds Gemeenten staat investeren in mensen centraal. Dat is niet voor niets. De komende jaren staat de kwaliteit van de dienstverlening en daarmee die van management en medewerkers hoog op de gemeentelijke agenda. Burgers en overheid stellen steeds hogere eisen. De burger wil een overheid die hem zo weinig mogelijk regels oplegt, maar ook een overheid die adequaat optreedt in geval van calamiteiten en die garant staat voor handhaving en veiligheid. De rijksoverheid draagt steeds meer taken over aan de gemeenten, maar beknibbelt tegelijk op de middelen om die taken goed te kunnen uitvoeren. Zo staan medewerkers en management voor de uitdaging met beperkte middelen een steeds kritischer burgerij te bedienen op een steeds breder terrein van publieke dienstverlening. Tegen deze achtergrond is verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening onontkoombaar. Dat kan door nieuwe vormen van samenwerking, het introduceren van nieuwe werkwijzen of een optimale inzet van informatietechnologie. Maar welke keuzes u ook maakt, het gaat altijd om de duurzame inzetbaarheid van de mensen in uw organisatie. Om een organisatie die in haar medewerkers investeert en medewerkers die in zichzelf investeren. Het A+O fonds Gemeenten kan en wil daarin ook de komende jaren uw partner zijn. Onze kerntaak is het stimuleren en ondersteunen van vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid in de gemeentelijke sector. Als organisatie die paritair bestuurd wordt doen we dat vanuit de visie dat werkgevers en werknemers in de sector samen verantwoordelijk zijn voor een goed functionerende arbeidsorganisatie, waar het prettig en uitdagend werken is. U kunt bij ons terecht voor actuele kennis die u in staat stelt uw positie te beoordelen en te vergelijken met die van collega-gemeenten om vervolgens uw prioriteiten aan te scherpen. We onderzoeken de stand van zaken in de sector en het gebruik van nieuwe methodieken en instrumenten. We steunen u bij de toepassing daarvan in uw eigen organisatie. Voor de komende periode richt ons aanbod zich op drie concrete thema s: Arbeidsmarkt, levensloop en werkgelegenheid Slim en gezond werken Monitoring van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in HRM-beleid 6

7 Arbeidsmarkt, levensloop en werkgelegenheid Duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers > Gebruik en effect van instrumenten die duurzame inzetbaarheid bevorderen > Gebruik en effect van instrumenten die de mobiliteit bevorderen > Inventarisatie doorlopende ontwikkelingslijnen en signalering ontbrekende schakels > Uitwisselen van kennis over en ervaringen met instrumenten en hun toepassingsmogelijkheden > Gebruik van instrumenten voor preventie > Gebruik van instrumenten door medewerkers zelf > Ondersteunen duurzame inzetbaarheid > Voortzetten regeling strategisch opleiden > Ondersteunen pilots zelfwerkzaamheid 7

8 Arbeidsmarkt, levensloop en werkgelegenheid De noodzaak van verbetering en verbreding van de dienstverlening plaatst u als gemeente voor de uitdaging de kwaliteit en inzetbaarheid van uw personeel optimaal te benutten. Het A+O fonds kan u ondersteunen bij het vinden van passende antwoorden voor uw organisatie. Onze activiteiten richten zich op maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers ten goede komen. Twee groepen vragen daarbij om bijzondere aandacht. Hoe slaagt u erin uw oudere medewerkers te behouden? Hoe vindt u jong talent en op welke manier bindt u hen aan uw organisatie? 1. Alle medewerkers: duurzame inzetbaarheid Er is inmiddels een ruim arsenaal aan instrumenten dat u als gemeente kunt inzetten om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen en daarbij rekening te houden met de verschillende levensfasen waarin zij zich bevinden. Het A+O fonds biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe en de implementatie van bestaande instrumenten in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. < Onderzoek naar de mate waarin gemeenten al gebruik maken van de beschikbare instrumenten om de competenties van hun medewerkers te ontwikkelen en hun inzetbaarheid te bevorderen en daaraan gekoppeld onderzoek naar de feitelijke inzetbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. < Inventarisatie van factoren die de mobiliteit binnen en tussen gemeenten en met andere delen van de arbeidsmarkt bevorderen. < Inzicht in de doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen in de gemeentelijke sector en de eventuele ontbrekende schakels daarin. < Beschrijving van de beschikbare instrumenten en hun toepassingsmogelijkheden. Welke mogelijkheden zijn er om uw organisatie in te richten op basis van competenties in plaats van functies? Welke ervaringen zijn er met het gebruik van nieuwe instrumenten als persoonlijke ontwikkelingsplannen, portfolio, erkenning van verworven competenties (EVC) en persoonlijke ontwikkelingsbudgetten? Hoe gebruiken individuele medewerkers deze instrumenten? < Leernetwerkbijeenkomsten waarin u met anderen uitwisselt hoe u deze instrumenten preventief kunt inzetten om daarmee stagnatie of vroegtijdige uitval te voorkomen. < Instrumenten waarmee uw medewerkers zelf kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. < De discussie over levensloopregelingen is nog gaande. Zodra sociale partners daar aanleiding toe zien, zullen we u daarover nader informeren en ondersteunen bij de implementatie. < Ondersteuning van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid met als trefwoorden EVC, aansluiting bij de levensloop, regionale samenwerking en mobiliteitspools. < Continuering van de impuls aan strategisch opleiden. < Ondersteuning van pilots waarbij zelfmanagement van medewerkers bij (loopbaan)ontwikkeling centraal staat. 8

9 Oudere medewerkers: maatwerk bieden en uitdagen > Inventariseren kennis over de arbeidsbeleving van ouderen > Succesvolle vormen van leeftijdsbewust personeelsbeleid > Themadagen OR en leeftijdsbewust personeelsbeleid > Good practices rond het trainen van leidinggevenden en specifiek arbobeleid > Projecten gericht op de duurzame inzet van oudere medewerkers Jongere medewerkers: boeien en binden > Achtergronden van instroom en uitstroom > Rol van de gemeente als werkgever bij de bestrijding jeugdwerkloosheid > Uitwisselen van ervaring met coaching en begeleiding > Publicaties met aandacht voor positie en benadering van verschillende groepen jongeren > Ondersteunen van projecten die stage- of leerwerkplaatsen bieden aan werkloze jongeren > Ondersteuning van projecten die jongeren willen binden en blijven boeien > Versterken van het imago van de gemeente als interessante werkgever > Onderhouden en verbeteren gemeentelijke vacaturesite 9

10 2. Oudere medewerkers: maatwerk bieden en uitdagen Ontgroening en vergrijzing zorgen op langere termijn voor een krappe arbeidsmarkt. Alle reden om zuinig te zijn op de kennis en inzetbaarheid van uw oudere medewerkers. Dat vereist een omslag in het beleid: maatwerk wordt het parool. Welke methodieken en instrumenten kunnen u helpen om kennis en creativiteit van oudere medewerkers op peil te houden zodat zij hun loopbaan langer en met meer voldoening voort kunnen zetten? Het A+O fonds ondersteunt u door: < Verzamelen en inzichtelijk maken van onderzoeksgegevens over de arbeidsbeleving van oudere werknemers en de voorwaarden waaronder zij hun loopbaan willen en kunnen voortzetten in plaats van eerder uit te treden. < Ervaringen met leeftijdsbewust personeelsbeleid uit wisselen. Welke combinaties van verminderen van de belasting en prikkelen van creativiteit en kennis zijn succesvol gebleken? Welke functies passen daarbij? < Themadagen voor ondernemingsraden over leeftijdsbewust personeelsbeleid. < Publicatie van good practices rond het trainen van leidinggevenden en specifiek arbobeleid. < Bij de ondersteuning van activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid is er speciale aandacht voor de groep oudere medewerkers. 3. Jongere medewerkers: boeien en binden Hoe kunt u jongere medewerkers werven en binden aan uw organisatie? Uit de Personeelsmonitor 2002 blijkt dat de instroom van jongeren dat jaar fors daalde. Bovendien keerde een groot aantal van de instromers de organisatie weer snel de rug toe. Tegelijk bevat het Najaarsakkoord 2003 de uitdaging aan werkgevers, werknemers en overheid een halt toe te roepen aan de snel oplopende jeugdwerkloosheid. Het A+O fonds levert een bijdrage door: < Onderzoek naar de achtergronden van de instroom en de uitstroom van jongeren. Welke factoren binden jongeren aan hun werkgever? < Inventariseren van de ervaringen. Wat is de rol van gemeenten als werkgever op het terrein van het terugdringen van de jeugdwerkloosheid? Welke mogelijkheden biedt het creëren van stageplaatsen en leerwerkplaatsen? Welke randvoorwaarden maken zulke maatregelen voor gemeenten aantrekkelijk? < Bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen op het gebied van coaching en begeleiding van jonge medewerkers. < Publicaties met aandacht voor de positie en benadering van verschillende groepen jongeren. < Ondersteunen van projecten gericht op het binden en blijvend boeien van jongeren. < Ondersteunen van gemeenten die zelf stageplaatsen of leerwerkplaatsen bieden aan jeugdig werklozen. < Versterken van het imago van de gemeente als interessante en attractieve werkgever. < Onderhouden en verbeteren van de gemeentelijke informatie- en vacaturesite werkenbijgemeenten.nl. 10

11 Slim en gezond werken Slim werken: investeren in kwaliteit management > Nulmeting kwaliteit management in de sector > Vaststellen investeringsdoelen > Regionale dilemmabijeenkomsten voor managers > Overdragen van good practices > Integratie HRM-beleid in stijl van leidinggeven 11

12 Slim en gezond werken Meer doen met minder geld betekent dat u als gemeente voortdurend op zoek bent naar betere werk-, bedrijfs- en sturingsprocessen. Kortom: slimmer werken. Bij slimmer werken hoort ook gezonder werken: minder verzuim betekent immers simpelweg meer mensen aan de slag en dus minder werkdruk. Het A+O fonds ondersteunt u bij een drietal onderwerpen. 1. Slimmer werken: investeren in kwaliteit management Hoe kunt u de mogelijkheden van de beschikbare HRM-instrumenten optimaal benutten? De belangrijkste schakel tussen de kwaliteiten van medewerkers en organisatiedoelen is de manager. Hoe hoger de kwaliteit van het management, des te sterker het effect van maatregelen die verzuim terugdringen en de ontwikkeling van medewerkers ondersteunen. Het A+O fonds ondersteunt u bij het maken van die kwaliteitsslag. < Inventariserend onderzoek (nulmeting) naar de kwaliteit van het management in de sector. < Op basis van de nulmeting vaststellen welke investering nodig is. < Organisatie van onder meer regionale dilemmabijeenkomsten voor managers. < Overdracht van good practices op het terrein van management en HRM. < Ondersteuning van initiatieven gericht op het opleiden van managers met als doel dat zij HRM beter integreren in hun stijl van leidinggeven. 12

13 Gezond werken: verzuimpreventie en reïntegratie > Monitoren arbeidsrisico s > Monitoren verzuim en WAO-instroom > Risicogroepen WAO-instroom > Informatie over nieuwe methodieken > Leergang Reïntegratie > Succesvolle voorbeelden preventie en reïntegratiebeleid > De rol van de OR bij Arbobeleid > Vasthouden aandacht voor preventie van verzuim > Pilots met vernieuwende aanpak Betrokkenheid vergroten: participatie versterken > Onderzoek naar het beeld van de OR > Redenen om zich verkiesbaar te stellen > Voorwaarden voor actieve participatie > Publiceren ervaringen > Landelijke campagne OR-verkiezingen > Pilot gebruik kennis van medewerkers in processen van organisatieverandering 13

14 2. Gezonder werken: verzuimpreventie en reïntegratie Hoe organiseert u blijvende aandacht voor verlaging van het ziekteverzuim en voor duurzame preventie? De ingezette daling van het verzuim in de sector levert alleen blijvend resultaat op als de aandacht ervoor, ook na afloop van het Arboconvenant, structureel wordt verankerd in uw organisatie. De winst is op voorhand duidelijk: één procent minder verzuim betekent dagelijks ruim 1900 medewerkers meer aan de slag in de sector en dus een directe vermindering van de werkdruk. Het rendement in kostenbesparing, meer dienstverlening en minder werkdruk is ook voor uw organisatie direct voelbaar. Het A+O fonds ondersteunt u bij het ontwikkelen van duurzame verzuimbeheersing. < Monitoren van arbeidsrisico s en resultaten van reïntegratie. < Monitoren van verzuim en WAO-instroom. < Specifieke aandacht voor risicogroepen WAO-instroom. < Informeren van de sector over nieuwe methodieken in de aanpak van verzuim en reïntegratie. < Leergang Reïntegratie. < Beschikbaar maken van succesvolle voorbeelden van reïntegratie. < Aandacht voor de rol van ondernemingsraden bij arbobeleid. < Vasthouden van de aandacht voor preventie en verzuim. < Ondersteuning van pilotprojecten met een vernieuwende aanpak. 3. Betrokkenheid medewerkers vergroten: participatie versterken Slimmer werken staat of valt bij de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers. Participatie is daarom een vanzelfsprekende voorwaarde voor een organisatie die een prettige en uitdagende werkomgeving wil bieden. Onderdeel daarvan is het actief deelnemen aan de formele medezeggenschap binnen de organisatie, de ondernemingsraad. Het A+O fonds ondersteunt u bij het verhogen van de participatie en het bevorderen van de deelname aan de OR. < Onderzoek naar het beeld van de ondernemingsraad onder medewerkers. < Wat zijn de redenen om zich al dan niet verkiesbaar te stellen? < Wat zijn de voorwaarden voor actieve participatie aan de OR? < Publiceren van good practices: hoe kunt u kennis van medewerkers maximaal inzetten in bedrijfsprocessen en HRM-beleid? < Ondersteuning landelijke campagne rond de OR-verkiezingen. < Ondersteunen van pilots waarbij de kennis van medewerkers actief en structureel wordt gebruikt in organisatieveranderingsprocessen. 14

15 Monitoring van trends en ontwikkelingen Personeelsmonitor en delen > Maatwerk in presentatie > Regelmatige presentatie kernindicatoren > Analyses, trends, prognoses Medewerkerstevredenheid en delen > Onderzoek naar opvattingen medewerkers over onderdelen van HRM-beleid Toekomstverkenning van de sector en delen > Onderzoek naar lange termijn effecten van trends > Verkenning van mogelijke maatregelen 15

16 Monitoring trends en ontwikkelingen Beleid is gebaseerd op kennis. Daarom ontwikkelt het A+O fonds instrumenten om kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid te verzamelen en inzichtelijk te maken. Doel van monitoring is meer inzicht te krijgen in de feitelijke ontwikkelingen in de sector en gemeenten een benchmark te bieden. Het accent ligt dan ook op onderzoek en gegevensverzameling. 1. Vernieuwing personeelsmonitor Als u wilt weten hoe u presteert ten opzichte van andere gemeenten, biedt de personeelsmonitor u jaarlijks een schat aan gegevens over de sector. Gebruiksvriendelijkheid staat voorop, zowel bij de aanlevering als bij de raadpleging. De komende jaren zal de monitor worden uitgebreid en verbeterd. De presentatie wordt eenvoudiger en nog meer op maat. Een regelmatiger presentatie van kernindicatoren biedt u bovendien sneller inzicht in de actuele stand van zaken. en delen < Regelmatiger presentatie (per kwartaal) van kernindicatoren. < Presentatie van verklarende analyses, trends, ontwikkelingen en prognoses. < Elektronische toegang tot de gegevens van de monitor. < Eenvoudiger opvragen van informatie dankzij een flexibele zoekstructuur. 2. Medewerkerstevredenheid Verdere ontwikkeling van uw arbeidsmarkt- en HRM-beleid vereist inzicht in wat medewerkers daarover denken. en delen < In een tweetal medewerkerstevredenheidsonderzoeken vragen we gemeenteambtenaren hoe zij de inspanningen van hun organisatie op het terrein van HRM ervaren. Het gaat daarbij om onderwerpen die ook centraal staan in de activiteiten van het A+O fonds. 3. Toekomst van de sector Wat moet u doen om uw organisatie ook op langere termijn gezond te houden? Door middel van onderzoek en het ontwikkelen van scenario s wil het A+O fonds bijdragen aan inzicht in de toekomstige ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid. en delen < Laten uitvoeren van onderzoek naar de ontwikkelingen op langere termijn. Vragen die daarbij aan de orde zijn: Wat is de vraag naar arbeid in 2010? Hoe ontwikkelt zich het aanbod op de arbeidsmarkt? Wat zijn de vereiste kwalificaties? Hoe moet het opleidingsaanbod voor de gemeentelijk sector eruit zien? Hoe kan voorzien worden in eventuele lacunes? < Het laten uitwerken van scenario s waarmee te verwachten problemen kunnen worden opgelost. 16

17 Uitgangspunten en aanpak Aansluiten bij de vraag > Ruimte voor lokaal maatwerk binnen thema s > Informeren en consulteren van het veld Gedeelde verantwoordelijkheid > Draagvlak bij werkgever en werknemers vraagt instemming van OR of GO > Projecten zijn bij voorkeur onderdeel van een breder vernieuwingsprogramma > Gezamenlijke financiering > met de sector als geheel 17

18 Uitgangspunten en aanpak Twee uitgangspunten staan centraal in onze aanpak Aansluiting zoeken bij de vraag van gemeenten HRM-beleid is immers de verantwoordelijkheid van organisaties zelf en die verschillen nu eenmaal in omvang, structuur en cultuur. Dat betekent dat het fonds kiest voor een ontwikkelaanpak: de thema s zijn zo vormgegeven dat ze ruimte bieden voor nadere invulling en maatwerk in specifieke situaties. Regelmatig informeren en consulteren we het veld over de resultaten van onze activiteiten en de ingezette koers. Gedeelde verantwoordelijkheid Dat uitgangspunt krijgt op verschillende manieren vorm. Vanuit onze visie is organisatievernieuwing pas succesvol als zij gedragen wordt door werkgevers en werknemers. Programma s en projecten moeten daarom altijd de instemming hebben van OR of GO. Om een duurzaam effect te bereiken, ondersteunen we bij voorkeur projecten die deel uitmaken van een breder programma gericht op versterking van het HRM-beleid. Projecten worden altijd gezamenlijk gefinancierd door de aanvragende gemeente en het fonds. Kennis en inzichten die het resultaat zijn van projecten komen ter beschikking van de sector als geheel. 18

19 < A+O fonds Gemeenten Postbus GK Den Haag Colofon Vormgeving IM VormCommunicatie, Den Haag - Drukwerk Albani drukkers, Den Haag Schilderij Bauke Weistra Jzn., het Leeuwarder stadhuis in de schaduw van de Oldehove. Bij de voor Friesland zo kenmerkende auto-didacten zoals Thijs Rinsema, Gerrit Benner en Boele Bregman hoort zeker ook de bijna 72-jarige Bauke Weistra. Geboren op 5 juli 1932 te Leeuwarden. Hij heeft een opmerkelijk fraai oeuvre bij elkaar geschilderd. Een Weistra haal je er met zijn verstilde poëtische visie op Friesland altijd uit. Er is tot dusver geen afdoende verklaring gevonden waarom juist Friesland zo rijk is aan natuurtalenten die pas de laatste 25 jaar in brede kring de aandacht trekken. Weistra schildert een beperkt aantal, steeds weer terugkerende motieven zoals de scheve toren de Oldehove, de Prinsentuin, het stadhuis, de grachten in zijn stad. Maar ook het Friese landschap met zijn karakteristieke boerderijen. Weistra werkt met zand en lijm door de verf die de kleuren een zeldzame schittering geven bij strijklicht. Bijzonder is ook het kleurverloop in de vlakken. In 2002 is hem de Kunstenaarsprijs van de Kiwanisclub Leeuwarden toegekend. De kunstenaarsprijs voor Bauke Weistra wordt gezien als een aanmoediging voor de eigenzinnige Friese auto-didactische natuurtalenten die met een grote vasthoudendheid hun authenticiteit in hun kunstwerken willen behouden en uitbouwen. Mei

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Beleidsplan A+O fonds Gemeenten 2004 2006

Beleidsplan A+O fonds Gemeenten 2004 2006 Beleidsplan A+O fonds Gemeenten 2004 2006 Colofon Redactie: George Evers Het beleidsplan 2004-2006 is in de vergadering van 4 februari 2004 door Algemeen Bestuur van het A+O fonds Gemeenten vastgesteld.

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u DUURZAAM INZETBAAR IN DE BUITENDIENST 2 Inhoudsopgave Duurzame Inzetbaarheid in de Buitendienst 4 Ondersteuning direct gericht

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland De ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland Voion en scholen werken samen De uitdagingen van het voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs willen

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Venray 25 maart Conclusies & Aanbevelingen als uitkomst van DOiO-onderzoek bij Dichterbij

Venray 25 maart Conclusies & Aanbevelingen als uitkomst van DOiO-onderzoek bij Dichterbij Dichterbij een levensfasegericht personeelsbeleid Venray 25 maart 2009 Conclusies & Aanbevelingen als uitkomst van DOiO-onderzoek bij Dichterbij 1 Opdracht aan Stichting Senior Werkt Doe aanbevelingen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU

4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU 4.1.1 CHECKLIST EVALUATIE BELEID AGRESSIE EN GEWELD OP ORGANISATIENIVEAU Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, management,

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw WELKOM Geert Vannieuwenhuyze De Lovie vzw 1 Situering Wijzigende maatschappij, wetgeving, rolpatronen, stem van de gebruiker, mogelijkheden overheid, Effect op Manier waarop mensen hun loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Kraamzorg in beeld personele kengetallen

Kraamzorg in beeld personele kengetallen 1 Kraamzorg in beeld personele kengetallen Beelden van nu en van toen.. Wat zijn relevante karakteristieken van het personeelsbestand kraamzorg? Beelden van de toekomst Hoe ziet de branche kraamzorg er

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie

Marjolein Vloothuis m. 06 177 04 356 www.vloothuisadvies.nl

Marjolein Vloothuis m. 06 177 04 356 www.vloothuisadvies.nl Almere, 2010. Beste lezer, Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een thema dat wellicht ook in uw bedrijf of organisatie actueel is. Deze presentatie is slechts een impressie over wat zich thans afspeelt

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Programma Participatie en Gezondheid

Programma Participatie en Gezondheid Programma Participatie en Gezondheid TNO & VUmc met AWVN voor Ministeries SZW, VWS en BZK Donderdag 20 November 2008 1 Programma participatie en gezondheid 1. Behoud en bevorderen van een gezonde arbeidsparticipatie

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

N1,11;12!16121,101,11,11 GPD

N1,11;12!16121,101,11,11 GPD N1,11;12!16121,101,11,11 GPD 15.12.2016 0063 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad / Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft

Nadere informatie

Personeel en planning 1/8

Personeel en planning 1/8 Levensfasen - Quickscan [1] Persol en planning 1/8 Bij de inzet van alle persolsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen de persolsplanning af op de doelen van onze organisatie

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flavours to go Het flexibele concept voor uw interne catering waar u de smaak van te pakken krijgt! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Turbulente Arbeidstijden Tilburg, 12 september 2013

Turbulente Arbeidstijden Tilburg, 12 september 2013 De winst van duurzaam inzetbare medewerkers. Hoe organiseer ik dat? Turbulente Arbeidstijden Tilburg, 12 september 2013 Niels Mooij Gezond Transport Wanneer zwaaien mensen in uw bedrijf af? Wanneer is

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Houd medewerkers inzetbaar!

Houd medewerkers inzetbaar! Houd medewerkers inzetbaar! Leeftijdsbewust personeelsbeleid en de Doorbraak-methode Inspelen op veranderingen in de markt: welke organisatie wil dat niet? Dit vraagt om flexibele medewerkers, die breed

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Onderzoek Onderzoek Meten = weten Als u de vinger aan de pols wilt houden, wilt weten of u op de juiste weg zit en u heeft behoefte aan goede, betrouwbare informatie om beslissingen op te nemen, dan kan

Nadere informatie

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Verzuim als team te lijf

Verzuim als team te lijf 18 Unieke multidisciplinaire samenwerking richt zich op pas bevallen politieagentes Verzuim als team te lijf Tekst: Ard Agteresch beeld: Jeroen van Kooten Bij de aanpak van verzuim bieden standaardprocedures

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Workshop Mobiliteit en Vitaliteit Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Inhoud 1. Wat is mobiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 2. Oefening mobiliteit in beeld 3. Handreiking Mobiliteit

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 Vergroot de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf Het Sectorplan Procesindustrie beoogt onder

Nadere informatie

Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring

Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring 1. Inleiding Woensdag 16 november 2011 organiseerde de Pangea Groep in samenwerking met Margot de Ruiter, proces en projectmanagement

Nadere informatie

Inclusieve organisaties. Arbeidsmarktcongres, 7 februari 2013 Peter Brouwer (TNO)

Inclusieve organisaties. Arbeidsmarktcongres, 7 februari 2013 Peter Brouwer (TNO) Arbeidsmarktcongres, 7 februari 2013 Peter Brouwer (TNO) 1 Deze presentatie 1. Wat zijn inclusieve organisaties? 2. Onderzoeksvragen 3. Opzet onderzoek 4. Belangrijkste resultaten 5. Conclusies 6. Verder

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

SPELEND NAAR MOBILITEIT

SPELEND NAAR MOBILITEIT Mobiliteitsspel SPELEND NAAR MOBILITEIT Dit Mobiliteitsspel laat je spelen met een scala aan instrumenten die mobiliteit bevorderen. Elk instrument is een verdere verkenning waard, maar in dit spel ben

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober 2011 Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT Individueel of collectief regelen? Intersectorale mobiliteit vanuit twee standpunten

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs HRM & het onderwijs 17 november 2015 Richard Defourny r.defourny@caop.nl Inhoud 1. Arbeidsmarktplatform PO en strategisch personeelsbeleid Richting

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Goed voorbeeld uit de praktijk

Goed voorbeeld uit de praktijk Goed voorbeeld uit de praktijk 1 GEZOND EN VEILIG WERKT Het ministerie van SZW wil dat mensen veilig en gezond werken. Om die reden is het ministerie voortbouwend op bestaande kennis en ervaring, het programma

Nadere informatie

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008 Workability & Inzetbaarheid Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie De situatie

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit PERSONEELSBELEID FMVG 2009 Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit Taskforce groei Delft, december 2009 HOOFDDOELSTELLINGEN PERSONEELSBELEID FMVG Nr Beleidsthema s Doelstellingen 1 Kwaliteit medewerkers

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werk maken van diversiteitsmanagement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werk maken van diversiteitsmanagement Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk maken van diversiteitsmanagement Verscheidenheid geeft voorsprong De samenleving verandert. Vergrijzing, ontgroening en een groeiend percentage niet-westerse

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Ziekteverzuim Personeelsmonitor Gemeenten 20 In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC VOC Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche en

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie