Investeren in mensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in mensen"

Transcriptie

1 Investeren in mensen Programma s en producten > A+O fonds Gemeenten

2 Investeren in mensen Programma s en producten Voorwoord Visie en missie Partner in vernieuwing Arbeidsmarkt, levensloop en werkgelegenheid 1 Alle medewerkerkers: duurzame inzetbaarheid 2 Oudere medewerkers: maatwerk bieden en uitdagen 3 Jongere medewerkers: boeien en binden Slim en gezond werken 1 Slimmer werken: investeren in kwaliteit management 2 Gezonder werken: verzuim preventie en reïntegratie 3 Betrokkenheid medewerkers vergroten: participatie versterken Monitoring van trends en ontwikkelingen 1 Vernieuwing personeelsmonitor 2 Medewerkerstevredenheid 3 Toekomst van de sector Uitgangspunten en aanpak Colofon

3 Voorwoord Met deze brochure biedt het A+O fonds Gemeenten u zijn visitekaartje aan. U vindt er een overzicht van de programma s en producten waarmee het fonds u als gemeente de komende jaren kan ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van uw dienstverlening. Het programma is in nauwe samenwerking met de sector tot stand gekomen en biedt werkgevers en werknemers een breed scala aan mogelijkheden. Wilt u weten hoe u presteert ten opzichte van collega-gemeenten? Wilt u zich oriënteren op arbeidsmarktontwikkelingen op wat langere termijn? Wilt u ondersteuning bij de ontwikkeling van medezeggenschap? Of voor een concreet initiatief op het gebied van verzuimbestrijding of leeftijdsbewust personeelsbeleid? Op al deze terreinen vindt u in het A+O fonds Gemeenten een partner in vernieuwing. Vernieuwing is gebaseerd op kennis. Wij zien het dan ook als onze opdracht kennis te verzamelen, die kennis vervolgens te delen met de sector als geheel en de toepassing ervan waar mogelijk elijk en financieel te ondersteunen. Als organisatie van werkgevers en werknemers doen we dat vanuit een gezamenlijke inzet voor een gezonde en kwalitatief hoogstaande publieke dienstverlening. Om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, willen we flexibel zijn in onze programmering. Dat is een beperking voor een papieren brochure als deze. Zonder twijfel zullen zich in de periode tussen 2004 en 2006 ontwikkelingen voordoen die vragen om nieuwe initiatieven vanuit onze organisatie. Voor het volledige beleidsplan en een actueel overzicht van de projecten wijzen we u daarom graag op het elektronische zusje van deze brochure op onze website: N.J.G. Janssens Voorzitter P. Wiechmann Secretaris-penningmeester 3

4 Het A+O fonds Gemeenten, visie en missie Identiteit Het A+O fonds Gemeenten wordt bestuurd door werkgevers en werknemers in de sector gemeenten. Het paritaire karakter van de organisatie komt tot uiting in de vormgeving van het beleid, de programma s en producten. Visie Het A+O fonds Gemeenten werkt vanuit de visie dat werkgevers en werknemers in arbeidsorganisaties voortdurend moeten inspelen op, aansluiten bij en mede vormgeven aan maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Dit zowel vanuit overwegingen van kwaliteit en continuïteit als vanuit het publieke belang van de sector. Missie Tegen de achtergrond van identiteit en visie draagt het A+O fonds Gemeenten eraan bij dat werkgevers en werknemers binnen gemeentelijke arbeidsorganisaties zodanig kunnen inspelen op de maatschappelijke dynamiek, dat beide partijen hun afzonderlijke en gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd zien. Strategie Het A+O fonds Gemeenten is een kleine, flexibele en slagvaardige organisatie die zich beweegt op het brede terrein van arbeidsmarkt, opleidingen, organisatie en medezeggenschap. Het fonds ontwikkelt en verzamelt kennis en stelt die ten dienste van effectieve ondersteuning van al haar klantgeroepen in de gemeentelijke sector. Daarbij maakt het fonds gebruik van eigen en door anderen ontwikkelde producten en instrumenten en ondersteunt het financieel, elijk en organisatorisch vernieuwingen die voor de sector als geheel interessant zijn. 4

5 Het A+O fonds Gemeenten: partner in vernieuwing Hogere eisen aan de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening Burgers > Hogere eisen > Goede en snelle dienstverlening Overheid > Meer taken > Minder geld Het A+O fonds: kwaliteitsverbetering in arbeidsmarkt- en HRM-beleid Kenniscentrum > Monitoring trends en ontwikkelingen op het terrein van arbeidsmarkt en HRM Partner in vernieuwing > Ontwikkelen en toepassen van nieuwe methodieken en instrumenten > Ondersteunen van activiteiten ter versterking van het HRM-beleid 5

6 Het A+O fonds Gemeenten: partner in vernieuwing In het programma van het A+O fonds Gemeenten staat investeren in mensen centraal. Dat is niet voor niets. De komende jaren staat de kwaliteit van de dienstverlening en daarmee die van management en medewerkers hoog op de gemeentelijke agenda. Burgers en overheid stellen steeds hogere eisen. De burger wil een overheid die hem zo weinig mogelijk regels oplegt, maar ook een overheid die adequaat optreedt in geval van calamiteiten en die garant staat voor handhaving en veiligheid. De rijksoverheid draagt steeds meer taken over aan de gemeenten, maar beknibbelt tegelijk op de middelen om die taken goed te kunnen uitvoeren. Zo staan medewerkers en management voor de uitdaging met beperkte middelen een steeds kritischer burgerij te bedienen op een steeds breder terrein van publieke dienstverlening. Tegen deze achtergrond is verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening onontkoombaar. Dat kan door nieuwe vormen van samenwerking, het introduceren van nieuwe werkwijzen of een optimale inzet van informatietechnologie. Maar welke keuzes u ook maakt, het gaat altijd om de duurzame inzetbaarheid van de mensen in uw organisatie. Om een organisatie die in haar medewerkers investeert en medewerkers die in zichzelf investeren. Het A+O fonds Gemeenten kan en wil daarin ook de komende jaren uw partner zijn. Onze kerntaak is het stimuleren en ondersteunen van vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid in de gemeentelijke sector. Als organisatie die paritair bestuurd wordt doen we dat vanuit de visie dat werkgevers en werknemers in de sector samen verantwoordelijk zijn voor een goed functionerende arbeidsorganisatie, waar het prettig en uitdagend werken is. U kunt bij ons terecht voor actuele kennis die u in staat stelt uw positie te beoordelen en te vergelijken met die van collega-gemeenten om vervolgens uw prioriteiten aan te scherpen. We onderzoeken de stand van zaken in de sector en het gebruik van nieuwe methodieken en instrumenten. We steunen u bij de toepassing daarvan in uw eigen organisatie. Voor de komende periode richt ons aanbod zich op drie concrete thema s: Arbeidsmarkt, levensloop en werkgelegenheid Slim en gezond werken Monitoring van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in HRM-beleid 6

7 Arbeidsmarkt, levensloop en werkgelegenheid Duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers > Gebruik en effect van instrumenten die duurzame inzetbaarheid bevorderen > Gebruik en effect van instrumenten die de mobiliteit bevorderen > Inventarisatie doorlopende ontwikkelingslijnen en signalering ontbrekende schakels > Uitwisselen van kennis over en ervaringen met instrumenten en hun toepassingsmogelijkheden > Gebruik van instrumenten voor preventie > Gebruik van instrumenten door medewerkers zelf > Ondersteunen duurzame inzetbaarheid > Voortzetten regeling strategisch opleiden > Ondersteunen pilots zelfwerkzaamheid 7

8 Arbeidsmarkt, levensloop en werkgelegenheid De noodzaak van verbetering en verbreding van de dienstverlening plaatst u als gemeente voor de uitdaging de kwaliteit en inzetbaarheid van uw personeel optimaal te benutten. Het A+O fonds kan u ondersteunen bij het vinden van passende antwoorden voor uw organisatie. Onze activiteiten richten zich op maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers ten goede komen. Twee groepen vragen daarbij om bijzondere aandacht. Hoe slaagt u erin uw oudere medewerkers te behouden? Hoe vindt u jong talent en op welke manier bindt u hen aan uw organisatie? 1. Alle medewerkers: duurzame inzetbaarheid Er is inmiddels een ruim arsenaal aan instrumenten dat u als gemeente kunt inzetten om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen en daarbij rekening te houden met de verschillende levensfasen waarin zij zich bevinden. Het A+O fonds biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe en de implementatie van bestaande instrumenten in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. < Onderzoek naar de mate waarin gemeenten al gebruik maken van de beschikbare instrumenten om de competenties van hun medewerkers te ontwikkelen en hun inzetbaarheid te bevorderen en daaraan gekoppeld onderzoek naar de feitelijke inzetbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. < Inventarisatie van factoren die de mobiliteit binnen en tussen gemeenten en met andere delen van de arbeidsmarkt bevorderen. < Inzicht in de doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen in de gemeentelijke sector en de eventuele ontbrekende schakels daarin. < Beschrijving van de beschikbare instrumenten en hun toepassingsmogelijkheden. Welke mogelijkheden zijn er om uw organisatie in te richten op basis van competenties in plaats van functies? Welke ervaringen zijn er met het gebruik van nieuwe instrumenten als persoonlijke ontwikkelingsplannen, portfolio, erkenning van verworven competenties (EVC) en persoonlijke ontwikkelingsbudgetten? Hoe gebruiken individuele medewerkers deze instrumenten? < Leernetwerkbijeenkomsten waarin u met anderen uitwisselt hoe u deze instrumenten preventief kunt inzetten om daarmee stagnatie of vroegtijdige uitval te voorkomen. < Instrumenten waarmee uw medewerkers zelf kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. < De discussie over levensloopregelingen is nog gaande. Zodra sociale partners daar aanleiding toe zien, zullen we u daarover nader informeren en ondersteunen bij de implementatie. < Ondersteuning van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid met als trefwoorden EVC, aansluiting bij de levensloop, regionale samenwerking en mobiliteitspools. < Continuering van de impuls aan strategisch opleiden. < Ondersteuning van pilots waarbij zelfmanagement van medewerkers bij (loopbaan)ontwikkeling centraal staat. 8

9 Oudere medewerkers: maatwerk bieden en uitdagen > Inventariseren kennis over de arbeidsbeleving van ouderen > Succesvolle vormen van leeftijdsbewust personeelsbeleid > Themadagen OR en leeftijdsbewust personeelsbeleid > Good practices rond het trainen van leidinggevenden en specifiek arbobeleid > Projecten gericht op de duurzame inzet van oudere medewerkers Jongere medewerkers: boeien en binden > Achtergronden van instroom en uitstroom > Rol van de gemeente als werkgever bij de bestrijding jeugdwerkloosheid > Uitwisselen van ervaring met coaching en begeleiding > Publicaties met aandacht voor positie en benadering van verschillende groepen jongeren > Ondersteunen van projecten die stage- of leerwerkplaatsen bieden aan werkloze jongeren > Ondersteuning van projecten die jongeren willen binden en blijven boeien > Versterken van het imago van de gemeente als interessante werkgever > Onderhouden en verbeteren gemeentelijke vacaturesite 9

10 2. Oudere medewerkers: maatwerk bieden en uitdagen Ontgroening en vergrijzing zorgen op langere termijn voor een krappe arbeidsmarkt. Alle reden om zuinig te zijn op de kennis en inzetbaarheid van uw oudere medewerkers. Dat vereist een omslag in het beleid: maatwerk wordt het parool. Welke methodieken en instrumenten kunnen u helpen om kennis en creativiteit van oudere medewerkers op peil te houden zodat zij hun loopbaan langer en met meer voldoening voort kunnen zetten? Het A+O fonds ondersteunt u door: < Verzamelen en inzichtelijk maken van onderzoeksgegevens over de arbeidsbeleving van oudere werknemers en de voorwaarden waaronder zij hun loopbaan willen en kunnen voortzetten in plaats van eerder uit te treden. < Ervaringen met leeftijdsbewust personeelsbeleid uit wisselen. Welke combinaties van verminderen van de belasting en prikkelen van creativiteit en kennis zijn succesvol gebleken? Welke functies passen daarbij? < Themadagen voor ondernemingsraden over leeftijdsbewust personeelsbeleid. < Publicatie van good practices rond het trainen van leidinggevenden en specifiek arbobeleid. < Bij de ondersteuning van activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid is er speciale aandacht voor de groep oudere medewerkers. 3. Jongere medewerkers: boeien en binden Hoe kunt u jongere medewerkers werven en binden aan uw organisatie? Uit de Personeelsmonitor 2002 blijkt dat de instroom van jongeren dat jaar fors daalde. Bovendien keerde een groot aantal van de instromers de organisatie weer snel de rug toe. Tegelijk bevat het Najaarsakkoord 2003 de uitdaging aan werkgevers, werknemers en overheid een halt toe te roepen aan de snel oplopende jeugdwerkloosheid. Het A+O fonds levert een bijdrage door: < Onderzoek naar de achtergronden van de instroom en de uitstroom van jongeren. Welke factoren binden jongeren aan hun werkgever? < Inventariseren van de ervaringen. Wat is de rol van gemeenten als werkgever op het terrein van het terugdringen van de jeugdwerkloosheid? Welke mogelijkheden biedt het creëren van stageplaatsen en leerwerkplaatsen? Welke randvoorwaarden maken zulke maatregelen voor gemeenten aantrekkelijk? < Bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen op het gebied van coaching en begeleiding van jonge medewerkers. < Publicaties met aandacht voor de positie en benadering van verschillende groepen jongeren. < Ondersteunen van projecten gericht op het binden en blijvend boeien van jongeren. < Ondersteunen van gemeenten die zelf stageplaatsen of leerwerkplaatsen bieden aan jeugdig werklozen. < Versterken van het imago van de gemeente als interessante en attractieve werkgever. < Onderhouden en verbeteren van de gemeentelijke informatie- en vacaturesite werkenbijgemeenten.nl. 10

11 Slim en gezond werken Slim werken: investeren in kwaliteit management > Nulmeting kwaliteit management in de sector > Vaststellen investeringsdoelen > Regionale dilemmabijeenkomsten voor managers > Overdragen van good practices > Integratie HRM-beleid in stijl van leidinggeven 11

12 Slim en gezond werken Meer doen met minder geld betekent dat u als gemeente voortdurend op zoek bent naar betere werk-, bedrijfs- en sturingsprocessen. Kortom: slimmer werken. Bij slimmer werken hoort ook gezonder werken: minder verzuim betekent immers simpelweg meer mensen aan de slag en dus minder werkdruk. Het A+O fonds ondersteunt u bij een drietal onderwerpen. 1. Slimmer werken: investeren in kwaliteit management Hoe kunt u de mogelijkheden van de beschikbare HRM-instrumenten optimaal benutten? De belangrijkste schakel tussen de kwaliteiten van medewerkers en organisatiedoelen is de manager. Hoe hoger de kwaliteit van het management, des te sterker het effect van maatregelen die verzuim terugdringen en de ontwikkeling van medewerkers ondersteunen. Het A+O fonds ondersteunt u bij het maken van die kwaliteitsslag. < Inventariserend onderzoek (nulmeting) naar de kwaliteit van het management in de sector. < Op basis van de nulmeting vaststellen welke investering nodig is. < Organisatie van onder meer regionale dilemmabijeenkomsten voor managers. < Overdracht van good practices op het terrein van management en HRM. < Ondersteuning van initiatieven gericht op het opleiden van managers met als doel dat zij HRM beter integreren in hun stijl van leidinggeven. 12

13 Gezond werken: verzuimpreventie en reïntegratie > Monitoren arbeidsrisico s > Monitoren verzuim en WAO-instroom > Risicogroepen WAO-instroom > Informatie over nieuwe methodieken > Leergang Reïntegratie > Succesvolle voorbeelden preventie en reïntegratiebeleid > De rol van de OR bij Arbobeleid > Vasthouden aandacht voor preventie van verzuim > Pilots met vernieuwende aanpak Betrokkenheid vergroten: participatie versterken > Onderzoek naar het beeld van de OR > Redenen om zich verkiesbaar te stellen > Voorwaarden voor actieve participatie > Publiceren ervaringen > Landelijke campagne OR-verkiezingen > Pilot gebruik kennis van medewerkers in processen van organisatieverandering 13

14 2. Gezonder werken: verzuimpreventie en reïntegratie Hoe organiseert u blijvende aandacht voor verlaging van het ziekteverzuim en voor duurzame preventie? De ingezette daling van het verzuim in de sector levert alleen blijvend resultaat op als de aandacht ervoor, ook na afloop van het Arboconvenant, structureel wordt verankerd in uw organisatie. De winst is op voorhand duidelijk: één procent minder verzuim betekent dagelijks ruim 1900 medewerkers meer aan de slag in de sector en dus een directe vermindering van de werkdruk. Het rendement in kostenbesparing, meer dienstverlening en minder werkdruk is ook voor uw organisatie direct voelbaar. Het A+O fonds ondersteunt u bij het ontwikkelen van duurzame verzuimbeheersing. < Monitoren van arbeidsrisico s en resultaten van reïntegratie. < Monitoren van verzuim en WAO-instroom. < Specifieke aandacht voor risicogroepen WAO-instroom. < Informeren van de sector over nieuwe methodieken in de aanpak van verzuim en reïntegratie. < Leergang Reïntegratie. < Beschikbaar maken van succesvolle voorbeelden van reïntegratie. < Aandacht voor de rol van ondernemingsraden bij arbobeleid. < Vasthouden van de aandacht voor preventie en verzuim. < Ondersteuning van pilotprojecten met een vernieuwende aanpak. 3. Betrokkenheid medewerkers vergroten: participatie versterken Slimmer werken staat of valt bij de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers. Participatie is daarom een vanzelfsprekende voorwaarde voor een organisatie die een prettige en uitdagende werkomgeving wil bieden. Onderdeel daarvan is het actief deelnemen aan de formele medezeggenschap binnen de organisatie, de ondernemingsraad. Het A+O fonds ondersteunt u bij het verhogen van de participatie en het bevorderen van de deelname aan de OR. < Onderzoek naar het beeld van de ondernemingsraad onder medewerkers. < Wat zijn de redenen om zich al dan niet verkiesbaar te stellen? < Wat zijn de voorwaarden voor actieve participatie aan de OR? < Publiceren van good practices: hoe kunt u kennis van medewerkers maximaal inzetten in bedrijfsprocessen en HRM-beleid? < Ondersteuning landelijke campagne rond de OR-verkiezingen. < Ondersteunen van pilots waarbij de kennis van medewerkers actief en structureel wordt gebruikt in organisatieveranderingsprocessen. 14

15 Monitoring van trends en ontwikkelingen Personeelsmonitor en delen > Maatwerk in presentatie > Regelmatige presentatie kernindicatoren > Analyses, trends, prognoses Medewerkerstevredenheid en delen > Onderzoek naar opvattingen medewerkers over onderdelen van HRM-beleid Toekomstverkenning van de sector en delen > Onderzoek naar lange termijn effecten van trends > Verkenning van mogelijke maatregelen 15

16 Monitoring trends en ontwikkelingen Beleid is gebaseerd op kennis. Daarom ontwikkelt het A+O fonds instrumenten om kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid te verzamelen en inzichtelijk te maken. Doel van monitoring is meer inzicht te krijgen in de feitelijke ontwikkelingen in de sector en gemeenten een benchmark te bieden. Het accent ligt dan ook op onderzoek en gegevensverzameling. 1. Vernieuwing personeelsmonitor Als u wilt weten hoe u presteert ten opzichte van andere gemeenten, biedt de personeelsmonitor u jaarlijks een schat aan gegevens over de sector. Gebruiksvriendelijkheid staat voorop, zowel bij de aanlevering als bij de raadpleging. De komende jaren zal de monitor worden uitgebreid en verbeterd. De presentatie wordt eenvoudiger en nog meer op maat. Een regelmatiger presentatie van kernindicatoren biedt u bovendien sneller inzicht in de actuele stand van zaken. en delen < Regelmatiger presentatie (per kwartaal) van kernindicatoren. < Presentatie van verklarende analyses, trends, ontwikkelingen en prognoses. < Elektronische toegang tot de gegevens van de monitor. < Eenvoudiger opvragen van informatie dankzij een flexibele zoekstructuur. 2. Medewerkerstevredenheid Verdere ontwikkeling van uw arbeidsmarkt- en HRM-beleid vereist inzicht in wat medewerkers daarover denken. en delen < In een tweetal medewerkerstevredenheidsonderzoeken vragen we gemeenteambtenaren hoe zij de inspanningen van hun organisatie op het terrein van HRM ervaren. Het gaat daarbij om onderwerpen die ook centraal staan in de activiteiten van het A+O fonds. 3. Toekomst van de sector Wat moet u doen om uw organisatie ook op langere termijn gezond te houden? Door middel van onderzoek en het ontwikkelen van scenario s wil het A+O fonds bijdragen aan inzicht in de toekomstige ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid. en delen < Laten uitvoeren van onderzoek naar de ontwikkelingen op langere termijn. Vragen die daarbij aan de orde zijn: Wat is de vraag naar arbeid in 2010? Hoe ontwikkelt zich het aanbod op de arbeidsmarkt? Wat zijn de vereiste kwalificaties? Hoe moet het opleidingsaanbod voor de gemeentelijk sector eruit zien? Hoe kan voorzien worden in eventuele lacunes? < Het laten uitwerken van scenario s waarmee te verwachten problemen kunnen worden opgelost. 16

17 Uitgangspunten en aanpak Aansluiten bij de vraag > Ruimte voor lokaal maatwerk binnen thema s > Informeren en consulteren van het veld Gedeelde verantwoordelijkheid > Draagvlak bij werkgever en werknemers vraagt instemming van OR of GO > Projecten zijn bij voorkeur onderdeel van een breder vernieuwingsprogramma > Gezamenlijke financiering > met de sector als geheel 17

18 Uitgangspunten en aanpak Twee uitgangspunten staan centraal in onze aanpak Aansluiting zoeken bij de vraag van gemeenten HRM-beleid is immers de verantwoordelijkheid van organisaties zelf en die verschillen nu eenmaal in omvang, structuur en cultuur. Dat betekent dat het fonds kiest voor een ontwikkelaanpak: de thema s zijn zo vormgegeven dat ze ruimte bieden voor nadere invulling en maatwerk in specifieke situaties. Regelmatig informeren en consulteren we het veld over de resultaten van onze activiteiten en de ingezette koers. Gedeelde verantwoordelijkheid Dat uitgangspunt krijgt op verschillende manieren vorm. Vanuit onze visie is organisatievernieuwing pas succesvol als zij gedragen wordt door werkgevers en werknemers. Programma s en projecten moeten daarom altijd de instemming hebben van OR of GO. Om een duurzaam effect te bereiken, ondersteunen we bij voorkeur projecten die deel uitmaken van een breder programma gericht op versterking van het HRM-beleid. Projecten worden altijd gezamenlijk gefinancierd door de aanvragende gemeente en het fonds. Kennis en inzichten die het resultaat zijn van projecten komen ter beschikking van de sector als geheel. 18

19 < A+O fonds Gemeenten Postbus GK Den Haag Colofon Vormgeving IM VormCommunicatie, Den Haag - Drukwerk Albani drukkers, Den Haag Schilderij Bauke Weistra Jzn., het Leeuwarder stadhuis in de schaduw van de Oldehove. Bij de voor Friesland zo kenmerkende auto-didacten zoals Thijs Rinsema, Gerrit Benner en Boele Bregman hoort zeker ook de bijna 72-jarige Bauke Weistra. Geboren op 5 juli 1932 te Leeuwarden. Hij heeft een opmerkelijk fraai oeuvre bij elkaar geschilderd. Een Weistra haal je er met zijn verstilde poëtische visie op Friesland altijd uit. Er is tot dusver geen afdoende verklaring gevonden waarom juist Friesland zo rijk is aan natuurtalenten die pas de laatste 25 jaar in brede kring de aandacht trekken. Weistra schildert een beperkt aantal, steeds weer terugkerende motieven zoals de scheve toren de Oldehove, de Prinsentuin, het stadhuis, de grachten in zijn stad. Maar ook het Friese landschap met zijn karakteristieke boerderijen. Weistra werkt met zand en lijm door de verf die de kleuren een zeldzame schittering geven bij strijklicht. Bijzonder is ook het kleurverloop in de vlakken. In 2002 is hem de Kunstenaarsprijs van de Kiwanisclub Leeuwarden toegekend. De kunstenaarsprijs voor Bauke Weistra wordt gezien als een aanmoediging voor de eigenzinnige Friese auto-didactische natuurtalenten die met een grote vasthoudendheid hun authenticiteit in hun kunstwerken willen behouden en uitbouwen. Mei

SAMEN WERKEN AAN MORGEN

SAMEN WERKEN AAN MORGEN SAMEN WERKEN AAN MORGEN ACTIVITEITENPLAN 2014 A&O-FONDS PROVINCIES Woord vooraf Samen werken aan morgen is voor het Algemeen Bestuur de rode draad in het activiteitenplan voor het jaar 2014. Het plan is

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Van gezond werk wordt iedereen beter

Van gezond werk wordt iedereen beter Van gezond werk wordt iedereen beter Werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten. Den Haag, november 2005 Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert

Nadere informatie

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Oost-Nederland aan de slag Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel datum kenmerk onderwerp 16 december 2009 138/BvM/DM/715.1

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

Jaarplan 2015: In beweging

Jaarplan 2015: In beweging Jaarplan 2015: In beweging Speerpunten 2015 In beweging, zo luidt de titel van het jaarplan 2015 van het A+O fonds Gemeenten. Deze titel vormt de rode draad van de activiteiten voor het jaar 2015. Het

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

Over deze bundel. Na de opening door de directeur Personeel en Organisatie hielden drie. van de inleidingen en de parailelsessies.

Over deze bundel. Na de opening door de directeur Personeel en Organisatie hielden drie. van de inleidingen en de parailelsessies. Over deze bundel Het project Waarderen en belonen organiseerde op donderdag 3 1 mei een workshop voor de medezeggenschap van V&W. Zo n veertig leden van de medezeggenschap kwamen bijeen in het Carlton

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage

Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage TNO Arbeid TNO-rapport 14669/018.17268/zwe/vre Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie